Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

'6 Nîsan Î9BÎ \957 yeni buluşun teşhir edildiği büyük bir sergi Körler için daktilo makinesl, otomatik yüznumara, otomatik ping pong masası, seyyar elektro nik piyano, toprağm nemini ölçecek otomatik çalışan bahçe sulayıcılan, çadır kilidi, sıkıldığı za man bir daha açılmıyan vida ve somunlar I I Brüksel'de açılan v« bır müd devam edemedığı sure içınde og dettenberi halkın zıyaret etUgı bir rendiklerinı çok fcısa bir zatnanda. sergi, büyük bir alâka toplamıt onu yormadan kafasın* jokabüir bulunmaktadır Sergı, msanın ya;siniz. Makinenin çalıjı? şekli ist şayıvnı daha d* solaylaştıracak|Ç.ok garip, muhtelif tonlarda tamı olan yeni kes.iflerın 'eşhir edilme'tam sesine benzer sesler veriyor. si için tertiplenmiş. Bu sesler de bevne vardımcı olu957 yeni bulusun 'eşhır edildiği yor. sergide akla hayale Relmıyecek Gene bır îsvjc.relınm yaptıgı bır b:r sürü eçya ve âlet var. ,kılit. hayretle karçılanmıştır Bu jkilidi 1600.000 anahtar ve 12.000 maymupcuk denendıgı halde aça1 Körler için daktilo makmesi, o mamıjtır. lıavalanı fcarsı n;nki gibi kafasına garıp bir naylon kıht (eçirmi» kimseler« lastlı» yacak olursanıı şaşmayınız. Cünkü bu »ur«1\e nezle, öksürük v» »oğuk algınlığı gibi âfetlerden kurtu\acağız. Brükseldeki sergide tesbiı edibnekte olan bu maske, devamU olarak içeriy* »ıcak Vı»v« t*smakta, kışın soğuk giirılerde insanm yüziinün ve solunum larının üşümemesini sağlamaktadır Çeşitü â etler îngiHeıe ile Fıonso arasında Hoowercıait seıvisi açıhyoı tngiltere i l t Avrupa arasmdakl tniyecektir. utibatı daha koîay r e teri bir ıe Hoovercraft Manş hattınıo kilde sağlamak içte Man« tünell çılması için daha şimdiden Titrtft» projesinin venlden ortaya »rıldifiı nehri üzerinde volcuları almalarv termınallertn bugünlerde. b u taıaTimn gerçek nı saghyacak olan leslp aerceklesemlyeeeSi tartiîma yapılmasına ba?lanı!mıştır tlgilile göre bir yıla lannın neticetini bekliyemiyen rin belirttiklerine İIF Fransa ttıgilh hükümett, Fransa lle î^on kalmartan hoowercTaît '•eferlerine rlra arasında bîr hoowercratt ser rasında baslanaeaktır visi kurmaya karar r t r d l . fibi riOOTnreTcratt h m l deniz vasıtalan, yapılan hava tazyiH ile b i r kaç «antiım fu dan kesilmekte ve ondan sonra ucaklard» oldu|u gibi pervaneler( vasıtasiyle vflksek »flratle denirin urprinde »eyTedebnmektedirler. Hoowercrattların • keçiflerirıden «onra ticari sahadaki İlk Vrullanv lı«lari Mans hattında olacaktır 1ngilteredeW Westland AîrcraTI sirVetl tsrafından bu eaye ile insa «•ciilen Rh N 4 tlpi boower fTaftlar \\c\ Hn üzerirıde haıirlanmsktadırlaT Bunlardan biri 22? vnlcu iîe 27 32 arasında ototnobi 1 slmakta veyahut da hiı; araba tV madan Sffi v"Vıı »scTmoV^rfjTİBT Ru earip yolcu ••knele'ri »aatte R O 70 mil «ÜTafle «evredebiiecek lerdir. Suyun vüzönden bir mlV tar havalanabilmeleti tçin *tid m*»torlprrfen basVa avnca oer»art»H rtfirt tane de türbin jet motSrler bulunaeaktır. 1S mtlvon sterlinf mal olan hnowercraftlaT yıîtüa 900 «aat çams>«rafl=m da 400 bln sterllni f*ç' İngiltere ve Fransa arasında çahjaeak olan Hoowercra!Harı v« terminallni fcusieren temıilt rtsim tomatik yüz numara, kendi kendv < nite pingpong oynamanız için otomatik masa, seyyar elektronik ! piyano, kayakçılar 'çir nayıon pist i ler, toprağın nemini olçerek o^a~ Herhangi rtvatik olarak çah?an rahçe «ulayıbir ım«lcıları, elektrikle »mrnnd? edilen ıtütek. çadır kilidi, bir kere sıkılvn1 Uyat veyahut da hastalık sebebiyle uzun türe yatakca bir d»ha açümıyan «omun ve ta kalması icabeden hastaların rahatça yazıp okuyavidalar. Daha bir sürü sey... jbilmeleri için yapılan bir âlet de, büyük ilgi topla Yatalak llulfll UjnU nlsti UICll mıştır. Yatağm başucuna kolaylıkla iliştirilen b u basit âletten hemen hütün hastaneler ısmarlamışlar ^ük 228 yolcu ve 32 otomobü alacak özel , nakil . vasıtaları, «1denizmj^iîrt i esası °\'JlViV0^ ., 1 1 1 1 Televiıyon üzerine yapılmış üstünde sallantısız olarak saatte 6 0 7 0 mıl suratle seyredebuecekler oian «eyredecek olursanızi md ««« k«,»». .nP br ü det esnemeye baçlıyor, biraz sonra da uyuyakalıyorsunuz. Makinenin ek ranında nareket halindekı renklı şekiller beynin uyku merkezinı tahrik ederek uyuminızı sağlıyor Bunlann ıçinde en efcteresan oanlan hiç şüphe yok ki msan be> ni ile ilgisi olanlar. Meselâ bİT Btl u En hofif sesi Gent serginin Fransa kısmmdb teşhir edilen Orbiphone ısitnli s let büyük ilgi topluyor. Son d» ; rect hafii »eslerı alarak yükselteı , bu yeni buluçla vıkılan bir binaın altında kalan insanlann yaş. yıp yaîamadıklarmı da kolaylıkl anhyabileceksiniz. Çünkü makinhalif hsfif neîes alar b:r ınsann burnundan çıkan havanın sesini m le büyük bir gürültü halıne gsn rpbilmektedir. Robot Ev kadınlarının yükünü bir hayli hafifletecek olan robot hizmetçılerin tedarikı artık mümkün olacaktır. Bu fikirde bulunan Sheffield Ü niversitesı profesörlerinden M. V Tring bu tnaksatla ha; ? canacak olan bir mılyon tn gili? lirasma vakın paranın yerinde bir harcama olacağını ılen sürmektedir Profesör ev kadımna yar dımcı olacak robota değiçiV seyleri bırbirinden ayırd e' me kabiliyetini vermenin e' güç problemi teşkil etmekı olduğunu açıklamıstır Hs len yürüyebilen ve hattf merdiven inip çıkabilert ro botlar imal ettniç bulunar proıesör ideal hâl çaresinin robota in^anlar gibi dokun» rak madderiin cinsini ayiTma hassasmı verebilmenin ola cağını düşünmektedir Bobot lar elektrik gürü ile hareket inson bevni ve ses B'.r îsviçrelınin neşfı olan Syrtcrophone isimli âlet de bir hârika. Bu elektronik âlet msan beyninın dinlenmesini, dıkkatın artma^ını anlama kabiliyetinın yükseimesini ve intibak kabiliyetini terain etmektedir. Meselâ çocuğunuz hastaj oldu|u için bir müddet okula gi; dememiîse hiç üîülmeyini2 Hei m«n bu iletle kısa bir »iire yapatedavi ile çocuğun okula iuııluk bir yükü 6 metreye kadar kaldıran vasıta Bahk profesyi» bi amatörlerin de camnı sıkan. bir olay, ' denizin içine attığınız oltanızın ucunu görf dir. Brüksel fuannda bu derdinizi de hall< âlet teşhir ediliyor. îtadar gözlük ismi veri gbzlük suvtın üzerindeki çırpıntıya pars hareket eden camları sayesinde suyun i^ bir şekilde görmenizi sağlıyor. Ealıkçilara müjde lUIIUUUIIIIUUnUUUUUIIUIUUUUIinmUUUIUIUUMUnUUUlUUUMIIIIUHIIUIIUUIIUUIIUIIIIUMUUIIUUIIUUUIIIIIIIIIUUIUUIIIIUU! ton ttğırlığa kadar ııuınHiHiıiiHiniHnımııııııııiııııııııııiHUHiHHiHiınHiiHimııınııııı her seyi kola^lıkla 6 ıııetreyekaldırıyor îstanbul Belediyesinden: Araba koşum hay^anı satm alınaeaktır 1 Temlzllk U\*r\ Mndarittgfl için 8 «rtet »rsbs koîum bav^ m b»heri 1400 lira deli dahllinde »atm 2 TemUlik tjleri vsm beheri 1400 lira deli dahiUnde »atın hesablyle tamamı 7000 liralik tahmm bealınaeaktır. Teroinatı ICSd liîadır. MuaürlOBu için 4 adet aroba kosıım Vısryhesabiyle tamsmı Si O Uralık tahmin befO ahnaeaktu, Temir««tı B40 ÜTsrlır. Nakil va»ıtalann* yük yüklemek olan kaldırıcılardan Uk olarak \t\ veyahut da depolamad» kullaml panyanın Aviles eyaletindeki çemakta olan vasıtalann «n büyüğü lik isletmeleri ile Alman Krupp Ingilterede yapılmı» bulunmakta • tabrikalan ısmarlamışlardır dır. \ Şirketler bu vasıt» ile sıcak vaBu vasıta ile Î5 ton» kadar agır 1 ziyetteki demir ve çelik bloklanyükleri kolaylıkla M metre yük'm işletmenin içinde kolaylıkl» tasekliğe itadaı kaldırabilmekte ve i şımayı tasarlamaktadırlar. istediginiz yere yerleçtirebilmelstei Büyük kaldmciları yapan şirlket bunlardan seri halinde ımil Ankara Eleklrik, Havagazı ve Otobüs İşlelmesi Müessesesinden: Torna tezgâhı v e punto kaynak makinesi »atın alınaeaktır. 1 Müessesemiz ihtiyacı tçîn: a.) Bir adet torna teıgâhı b ) Bir adet punto kaynak makitiMİ teklif «lrna usulü ile ve Türk parasiyle satm almacaktır. 2 Bu işe ait îartname MüessesemU Ticaret ]$\tr\ Müdürlüğünde görülebilir. 3 İlgililer Vıazırlıyacakları tekliflerini muvakkat temlnatları iîe birlikte 21.4.1964 günvi saat 17.30 a kadar Müessesemiz Umum Müdürlüğüne tevdi edilecektir. 4 Teklifler ile birlikte prospektüs, katBİol verilecektir. 5 Malsemenin hepsine veya birine tekltfte bulurmlabilir 8 K\sm1 siparis yapdabilîr. 7 Postada viki olacak gecikme n a ı a n itibar» alınmar 8 MÜBSsesemia iVıaleyi yapıp yapTnarnakta veya dilediğine yapmakta serbesttİT. (Basuı 5056 K. 2790/3701 Türkive Demir ve Gelik İşletme Gene! 1 tsletmelerimizce gerek dı? ıek memleket içinden tedarik olunacak mallanB naW ithal raallarının gümrüklenm'isi dahii olmak öıw« ki Uf alma su«tiyle bİT' müteahhide veTileedrtİT. 2 Muvakkat temvnat TL. 50.000, fELLtötN L 3 tstekiiler bu işe alt »artnMne v» TB«k»v«\e • Karabtik'te tîletmeierimİT M»lwm* tVr dürlügflnden, b Irtartbul GalaU^a Okçumus» eaddeti Ç soksV No. T Beyai Han k»t 12. e Ankanıda Zlya GSkalp caddeai YJWU 1 tleki Mümesgilliklerimiıden j»rasu < , 4 Teklit verebllmek lı^n. Isteklflerin »artnar maddesi Rereginc« en ge« 13 nisan 1964 p p»zaTt*si 18.00 « kadsr Gtnel MadurittPtntt Yeterlik malan Unmdvr. Genel MüdürlttSömflı Yeterlik Belgert tnuhtardrr. 5 Şartnameye «ygun olarak v« usulttne «Sı cak kapal» teklif rarfları 20 nisan 1964 paı«rt«ai a ü e kadsr Karabük'te Uletmelerijnlz Muhafeeret Se lunacak ?ekilde fs6nderilml« veya makfetıı mwkab edil"î>: olacakttr. Ne suretle oîursa olstın, tesbH detten sotıra geleoek tekltfler ile şartnamede tarif kilde haziTİanmamış ve yeterlik beîgesini ftıtiva lîfler nazarı itıhare alınrmyacaktır. 6 Gen^i MüdürlüSümüz 2490 sayrlı kanuns işî kısmen veya trr, a r o en dileöiğine yaptırrnakt; ler arasında pararhea girişmekte veya t?i yaptır nen a?, geçmekte serbestür. ^ 3 TernİEİik îşleri MudÜTİîlğüne lütumlu 4 ndet sraba kosum hayvam beheri 1400 Ura hewWv1e taroamı 5«00 liralık tab min bedell dahilİBde «atın ahnacaktnv Temlnatı R40 llrsdır. 4 Temizllk îjleri M a d u r t ü p n * lurumUı 4 naü araba kosum havvanı behert 1400 Hra hestblyle t8rn«wı R O Hralık »abrnîn KO b'HeH riahilinde satın ahnacaktiT Tümtnati «40 lİT»dır. 5 Temiîlik tjleri MüdöTKİgune lüzurnlu 4 «det «rab» ko' » n hayvanı beherl 1400 lira hesabiyle tnmımı Si O fO Uralık •shmin berleli dahiünde satın almacsVtır. Tcminati «40 liradiT 6 TemizUk Hleri Müdürlögtine lüzumlu 4 adet araba koşum havvam behert 1400 IİTS hesabivle tam?mı ?«W ÜTalık tah noin hedeli dahilinde satın alınacaktır Teminatî 840 liradır. Tahmin bedelleriyle teminatları vukarıda yazılı araba koşum havvanı alımı 13 nisan 1964 pazartepi günü saat 10.45 de BelediVP Raravmda topltmar, Belediye EnrümeTiinde açık eksiltme usiVü il<> ve şartnameleri veçhile ve her gT\jp ayrı ayrı ihale clunacaktiT Sartnameleri Levazım Müdürlüöünde bedelfi? olarak gnrülerek veya alınaeaktır. tsteklilerin teminat makbuz veya Banka teminat makbuzlarını hamilen muayyen gfln ve laatte Belediye Encümeninde bulunmaları lîzımdır. (B*sm: 53V5) 3699 l Oç tip üzerinde imal edilmektel edehileeegini de açıklamıştır ııııııuıiHuuuınıııııiuuııuıııunnuıumuıuuuııuuuuuuuııııınnıi tstanbul Ticaret Odasmdan: İstanbul îktisadt ve Tiearî Üimler Akademisi ile tşbirlifei yapmak suretiyle O6amız tarafmdan düzentenen Pratik Akşam Ticaret Kurslannm 34. devTe kayıtlarına 10.4.1964 tariHnde başlanacak ve 50 4.1964 tarihinde son verilecektiT. Tedrlsat 4.5.1964 Pazartesi ETÜITÜ saat 18.00 de başlıyacaktır. Kurslar, hakese acıktır. Katılmak istiyenlerin Akademi Reisliğîne müracaatlan rica olunur. (Basın 4810/3702) Tekel Genel Müdürlüğünden: 1? Yurt ihüyacı için mevcut «artnamesine göre kahve ıstihsal ve ihraç eden bütün memleketler mahsulünden 1.290.285 dolarhk 1961/1962 ve müteakip yülar mahsulü kahve, kapaıi zart ile tçklif vermek ve pazarhk suretiyle satm alınaeaktır. Pastarlıgı 8/Mayıs/1964 cuma günü saat 15.00 de Tepebasmda Tekel Genel Müdürlügü binasmdaki SaUnalma Komisyonunda yapılacaktır. Bu i»e ait şartnameler Komisyonumutda, Ankara v« lımir Tekel Başmüdürlüklerinde görülür ve bedelsiz olarak temin edilebilir. Pazarhğa iştirak edecekler yalmz bir menşe veya kalıte ve ya Standard tip veya tnahsul yılı dahilinde olmak v« 50 tondan aşağı bulunmatnak üzere, kısmî teklifte bulunabilirler. Bu ıtibarla teklit edecekleri mıktar ve tiat üzerinden • 3 nispetinde muvakkat teminatı pazarhktan evvei / « Tophanedeki Genel Müdürlük veznesine yatırmış olacaklardır. Pazarlığa iştirak edecekler çartnamenin 4 üncü maddesi efaslanna göre hazırhyacak l?rı nümuneleri eksijtme tarihinden 7 gün evvel Tekel Genel MüdörlüSü Tekel Maddeleri Alım Subesme verecekler ve bu şubeden pazarlığa ıştırak etmek ıçirj bır giriş v«sıka sı aiacaklardır N'ümune tevdi et. meyen ve gırış vesikası al arrayanlar pazarhga iştirak edemezîer tîân oîunur. IBAS1N': 5254) 3703 Türkiye Şeker Fabrikalan A.Ş. Genel Müdürlüğünden: Alıenun opaıyoııunda ± % 5 tolerangh 10.000 rnetrik ton Türk beyaz kristaî şekeri lle aynı miktarda patıcar melâsmm irırat; edilmek üzere satışı vVıale edilecektir. Şekerin polarizasj'onu asgarJ % 99,75, rurubeti azamî % 0,04 anbalâi 75 Kş. lılî tek katlı pamuk torbadır. Melâsın polarizas>onu asearl ""•> 48 invert seker nispeti azam* % 1,5 tur. Yük\ leme nisanmayısdır. İ | . ; î ; : î İlgililerin şeker için FOBMersin ve melâs İÇİTJ FOBYa î rırnca esasma «öre ferm tekttflerini 13/4/1964 saat 1730 a ka • dar opsiyonlu olmak kavdiylr 11M'1964 saat 12.00 ye kadar î Hulıındıırmalari ilân OIMTIUT. J M^nzam biîai Genel Müdürlüğümüzd?n ahnabiliv. Tel adresi: Türk«»ker \nkaradır. Şirket ihaleyi vaprc vanmamakfa serbesttir. î • • 2) 3) İst. Lv. A. liği Sirkecl Demİrkapı Al. Kom. Başkanbğındaı Aşağıda yazılı yumurta, kapalı zarf usulü caktır. Şartnamesi her sçün, Ankara ve tenir L leri ile Komisyonda gbrölebilvr. Teklif mektupların^rs ihale saatinden bir s dar, ihalenin yapüacağı SirkeciDemİTkapıdaki kanlığına verilmesi lâzımdır. Postada vâki j edilmez. Tahmini Oeçici tntan temin»tı CtNSt MtKTARJ LİTa Kr. Urm Kr. Vumurta 120.U0U adet 33.600 U 0 '252ü H0 Türkîye Şeker Fabrikalan M den*. :/iakliye ve Gümrükleme Hîımetleri îhalesi) 1.5.19G4 31.12.1965 sürell «Kömür Nakliye», nGümrükleme ve rnüteferrik malzeme nakliye» hOTnetlerttniz müteahhide ihale edilecektir. Şartnnm?lpri^ feeheri TL. 250. mukabilinde Genel Mü• '•'ürluffümüz veznesinden veya İstanbul Büromuzdan almabilır. ; Tçklifler 17.41964 saat 17.30 a kadar Genel MüdürlüŞümüz Mu* p '"»« verilmelidir. 4^ 5) (Basın 5372 A. 2940/36S7)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog