Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

CUMTTTTKÎYET 6 Nisan 19S4 OELlŞf GÜZEV. O k u r Ia r d a n Esek dâvası Yazan: Hamdi Varoğlu vallabi Durup dururken basımıza esek ri|tırıyorum, t»bll. Aco* yan yarıya. dâvası çıktı. Bu dâva, jecmetrinin meşhur Yarı yarıya da olia ylne ldadâvajı cinsinden bir |ey değil. A re. «tmeı. Çeviren: Nihal VEĞİNOBAL1 m» bana kalırsa ondan kat kat da1 Ediyor. Bir bıldırcın, bir beyha ör.eml!. Çünkü bir ucundan tu gir, bir bıldırcın, bir beygirl rizme bağlı. Turizm de bir başka Adadan sürülecek eşeklerin ucundan bütçeye bağlı olduğuna akıbetierinden endişe edenler göre lstanbul Valiıi Sayın Niyazi müsterih olsunlar. Sosis. »aAkı, ada eşeklerini güzelleştirme lam endüstrimiz nasıl olsa imdttişinı ele almakla, aslında, ger.işli larına ko'jup bu zavtllıUn sürüm varlık. Onu durdurmak gerek.» mar:ca ve Fransızca olarak: «tnmek yasaktır!» diye ıhtarda ği ve derinligi bir bakıjta ölçüle, sürüm sürünraekten kurtaracaktır. bulundu. Bu ihtara rağmen iniş yaptılar. MarcAnge arkasına yaslanıp bir an gözlerin! kapadı. Sonra Bond' Bıraz ileride bir dizı adaro onları un gö'lprinm içine bakarak da! hpklemekteydı Sekiz kişi. Bond pılotun vanında kaldı. Dıçm bir ıfadeyle: «Cek:!mek i=t'vor'im» dedi «Ken terleri merdivenden aşağı İndiler di kö^emrie «âkîn ve 5e«e:i2 bir ha ve kendilerıni bekliyenlerin karvaf •'ürmek i^tivorıım Ama in«an 5i«:na dizildiler MarcAnge otoriUnion Corse sendikasınm reisi oi ter bir tavırla: «Bızler Federal Alp polisinderi'jktan sonra çeküme'i zor Müdafa«5:z kaldıîım zaman beni Mr niz» dedi. «Noel secesi burad» hâan bile vasafTa7İar liive korku dise olmuj. Bunun hakkında soyorum. Am« bakalıra... Elbet o rusturma yapmaya geldik.» Kulübün «şefgarson» u olan nun da bir çaresini huluruz. miyen enine boyuna pürüzlü blrJBu endüstri şehir içinde ila raaşal«Simdi her sevden önce Blofeid Frit? öfkeyle cevap verdi: ;lah cayır cayır faaliyette. Yukarı«MahalH polis teşlrilltı gereken dâvaya el ılmi) oluyor. cangvanm temi'lernoV ?rrek Sen Ejek, kulağı kesilraekle kühey |ya naklettiğim hikâyeyi bilmeye soruşturmayı yapmıç bulunuyor. ona kar«ı «endikanm hare lân olmaz, dıye bir atasözü vardır. de hacet kalmadan, erhabı naııl r kete ^ecmesinl '«*ivor«nn » Adam Mese!e artık kapandı. Bajka soruş ! " " . . ~ . ." \~* •, ' " ! " * " ., , . " . ., , . . . ıturulacak bır şev vok. Lutfen der Ama kulaeı kesıltrıeden bile or» olsa bir şaşı eşek, bit topal eşek anısızm eülilm «edi. Rah«ett!Üın . . . . . . . , .... ,. ,. » ^ hal çıdıniz.» • •'" taya nice küheylâmn çıktığı b u j d j y e »yınp yan yarıya paylaştıradfllün hediyesi bu. degü mi? Re» j "" s o sırada pllot dirsegivle! devirde, ada eşeklerine bir parça' r a İ£ , o s i s v e s » l a m imalâtına hız mt olarak yapıiabilecek bir is "1.. ^^... . ,,.• vermekle Büyükadava ; verir, hem eşekleri sürünmekten madıSı için Union Cor^e'nın yar Bond'u dürttü ve sol tarafa doğru işaret etti. Burası Kont'un oturdu Büyükadalılığının özelliğini ve gü kurtararak sevap kazanırlar, hem ım^m diliyor>un.» cEvet, MsrcAnee Klinikteki tn Su ve lâboratuvarların bulunduŞu zelliğinı iade etmenin pek yerinde de ada ejeklerinın giliz kizlarmın hepsi de vurda dön kısımdı. Kızak kıvafetine bürünj bir iş olacağmı. ilk düşünen Sajın 5İ himmetine katılarak şehre humet etmiş olurlar. bulunuvorlar. Onun lcin yo müş bir adam bııradan çıkmı?. haJvaliden Allah razı olsun. Sayın Niva?i Akı bir taşla iki Bövlece. senelerlenberi, sırtlsrı lumuz açık Ama ben de eeleee vai hat tarafma do5ru koşmaktavğim. do.«tum. Blofeld'i kenrif elle dı. Bu büyük balıSın tâ kendi^yj k u , v , , r m u , o idu. na bindiğımiz eşekler, bundan «onrlmle vaValamazsam 'c'™ rahat di. binerler Adayı, adaya lâvık temiz pâk ra bizim midelerimıze Bond «kacıvor» diye haykırarak ejeklerle «üsleme karan, bir yan mesele de haüedilmis olur. hemen aşaSı atladı. MarcAnge ç'Jlumsedi: «Senin ol Sosis imalâtçıları. bizi bu eşekO zaman Spectre'nin adamların dan da bu <ükun ve huzur köjesisun. Dağda kaç tane adamı var patırti'in ierden kurtardıkları için, üstelik dan biri. ttngiliz lordu!» diye b» nl motöriü vasıtaların diyordun?» dan ve trafik belâsından kurtar ikram:ye de isteseler yeridır. Sirdi. »Caı^us!» SeHz tane kedar Bfr de kenBond hrç aldırıs ebmeden Blo ma karan olmuştur. dl«i. tablt.. Adaları Güzelleştirme Cenniyeti feld'in pefinden kosmakla beraber Makemtnel! Ben ^e 'n 1yi aarka^ında kıvamet kopmuj oldu adlı bir cemiyet vardı. Hâla hayat damlarımdan beş •ane»ln) hazır Sunun farkındavdı önce Spectre' ta mı, bilmıyorum Tarihe karıjladım. Bir'ml vedl eder cılerm elindeki agır otomatikler mışsa ihyâ ed lme«i lâzım. Yaşıyor Am» merak etme, ben'm arfamlagüzellestirme konustu ve Bond'un etrafmda. kuş sa, ada esekierini nm eşsizriir. Onlaria ba?» çıkabikanatlarının sesini andıran vınla işini de üzerine almalı, yahut bir Hriz.» İ S T A N B U L malarla ktıriıınlar ucu?;tu Sonra cemiyet de bn i} için kurulmalı. «Blofeld Varmamali. Ma:cAree.» Union Cor«e adamlsrının Sc 7 30 Açıhş Kwa haberler Tür Çünkü Adayı güzelleîtirme i?i, biMareAnee dalsm hir eülüm^e ser'leri crvap verdi ve iki küler 7.45 Haflf müzlk 8.00 taraf raz da hatti bir çok da, Arianın Haberler 8 15 Salon nrkestralan yişle «Ah. evet» d»1i. Kn büvük birhirme girinre Bond rahat kaldı başlıca h'jsusiyeti olan eşeklerini 8,30 Ceşltii mtlzik 9.00 Saz balık o! K»r™*>mslı'» Kulüp binaeının köşe^ini dö süzelleştirme işiyle baŞlaniılıdır. eserlerl ve sarkıîar 9 30 Küçük konser 10 00 Kısa haberler Ka Ada eşeklertrin çoğu çirkin, nıinre Blofpld'i eördü. Kont Hazpani5 ret!er! kı^akların riurriuöu garai kambur ranbur. kuru ^eyler ol12 00 Açılı? Kısa haberler SaBlofeld'ın vük«»k Alolerdeki ini dan tek kisilik h?fif bir mâIenî dukları için bunların piyasadan ulcn orke^traİKrı 12.30 Şarkılar ne MareAnee'nin helikopterlerin kızak almıştı Bunu bir kalkan gi zaklaştırılıp verlerinp güzel yüzlii, 12.50 Haflf mftzlk 13 00 Habprler den biriyle uçtular Gloria tepeşi bi kendine siper eHerfk «aS elin j «üze! gözlü. mütena^ip vücutlii. 13.15 Plâk dolabından 13.30 nin üzerindeki düzlüge doSru i deki aîır otomatikle Bond'a doîrUjtıg gibi eşekler Şarkılar 13 50 Çeşltll muzlk konması uygun nerlerken ic'ikopter'ieki telsız nisan aldı ve havada gene 14.15 TürkUİPT 14.30 Küçük kuş ] görülmüş. kon=r>r 15 P0 Kısa haber'.er Kaalıcı?! b'nre nksüriir gihi oaraTİtİP' kanatlan vınladı. Ama bu becayişin sonunda ne pan:«. çıkardı, sonra tiaş'n bir ses AlTARIN: Tokuş aşaŞı olacak? Adalılara ser.eler sene^i 17.00 Açılı? Kısa haberler 17.05 Yurdun aeel 17.30 Erkekhizmet görmüî emektar eşekler ler fa^'.ı 17.57 Kıs» l'.ânlar 18.00 Adadan uzaklaştırılıp sefil. periRekl.imlfr frecldi 19 00 Haberı=an. orada burada «ürünmeye mahİPr r.'inittk olaylar 19.30 Haflf; kum edilec?kter diye end;şe edeamelodÜT 19«0 Şirkılar 19.58 ler; acınanlar var. Kısa llânlar 20flO• Dlskotekten 30.31964 tarihinde yapılan Şirketlmiz Alelâde Umumî Bence bu endişe tamamiyle yerHeyeti toolantısıncia ihdas edilmiş bulunan yeni mu«izdir. Hikâyeyi be'ki bilirsiniz. rakıpbğa Bay Sezai Okçabollu'nun seçılmiş olduğu ilân Adamın biri bir konserve fabrika?ı açmış. Bıldırcın ezmesi konserolunur. vesi yapıyor. Lezlz, nefis bir konserve. Üstelik de saçılacak kadar (Basın 5341/3685) ucuz. Kapı$ kapı; satılıyor O güzelim ormatı, 1 0 1 2 yılda harap olup gitti Bergama Kız Enstıtütfl Fen Grupu öğretmenl Mehmet Savik yazıyor: «Ben Erairdagının DerekSyünde dofdnm. Çocüklagnm ba yemveşil ormanlarla kaplı olan köyde gecti. llkoknl talebelitlm aıraaında öğretmenlerimis köyfln çocuklarına orman gevgisinl »şılaraak için konusn orman aevgisine dayanan şiirler ezberletirlerdi. Ben bu şiirleri sababları ineklerimizi otlaması için dat» aOrerken orman arasında bafıra batıra okor, kByflmflz ne çüzel, şu orman havası ne güzel der ve sevinirdim Ne yazık ki ba ormanın Smrü nzun sürmedi. Köy kuabaya yakın oldnğn için köyün faklr balkı ormanı keıip latmak ve hayatını ba yolla kazanmak clhetine gittiler. Tabii ba kesim islerinde o zaman mevkiilerine lâvık olmıvan mubtarlar kesinti önliyemedikleri gibi, keaenlerin ovunn aldıkları için onlara yardımcı olmaktan çektnmediler. Bövlece o güzelim orman 10, 12 yıl çibi bir zamanda harap oldu ve gitti. Ben ve simdi Gümrük ve Tekel Bakanı Müfcttisi olan kardeşjm talebeliğimizde köyü zivaretimizde bn acı dnrumn g6rür ve üziilürdük. Hattâ bir zamanlar kesümemesi için giriştiİimiz mücadelede tuhaf tehditlerle k«rfilaştık. Netlee olarak kBjfl ın ve lel felâketleri bırakmadı, ya|mnrlar senelerden berl düzensiı yağ maja basladı. Naaılsa bn »eçlmde kfiyflmfize ormanı kectlnniyen tipte bir mnbtar »eçllml?. Seçlmdea ba yan» hiçbir ajaç dabi kesilmemiş. Ormanı kesen grup ba ge lirlerin kesildiğini görünce muh tara çesitli yollarla tertipler baıırlıyarak işten el çektirme clhetine yönelmişler. Halâ ba yolda ktiidi aralarında paralar top lıyarak bu iş itin özel tertipler hazırladıklarını ben de müşahede ettim. Sizden utirhamım ba yızıyı gazetenizin Oknvuculardan Mek tuplar sütnnanda yayınhyarak ilgililerin dikkatini çekmektir. tlgililerden ricamız bn memleket ve raillet yarasını taran ba mubtara gelen iftira ve tertiplere dikkat etmeleri olacaktır. Sayçılanmla > yacına biran evvel tahıiı edilmesini alâkalılardan aabırıızlıkla bekliyornz.» Bir Betiktaıl» Marsifgra yolunda «Pekâlâ, ( J » dedı «Senın dedı X7 ğın olsun tkımızın arasında Dir şey bu Basv«kıle »övlıvrafm Na sılüs rerlderleeek Ams kuıum çok rlı k kat !i o! tsımden olduguma vanmam ama bır ikincı U2 fiya.kosu istpmeviz deSil mi?» «Anlıvorum eferıdim Sonra. ikı haftalık izın de alabilir miyım?» «Alabilirsin. Jame«.» * * * Jameı Bond bu sefer tngiltereden, fcendi ismıni tasıvan bir palaportlt, ayrıidı. Uçağm pencereiinden. ajsgıdaki Manş denizini seyrederken midestnin üzerınde, Wılter PPK raırkalı tabancasının mesin kılıfının duvuyor ve bu «efer dogrudan dogruva Jamtf Bond olarak «evahat e*tigine »evinivord'j Bu her şeyi basitleştirir sihivdi. Uçaîa ge'mezd»n önce Miin'h'e telefon etmisti. Trscv ile rtügün hazırhklanndsn Konuşmuslardi. Sonra da hirbirlerinin »e«tnden aynlmayı bir türlü ıstem*rtıklennden lâfı uzatıp durmuşlardı. tlrlnci olarak Bor1. M»r«ilvsdaki Draco Elektrikli Cin»zl»r Msfitza«ının nu*nar3«ını çevirmist). Mtrc Anfe'p.in ıe«l de hemen hemen kızınlnk! kadar sevinçll ve heyecsnhydı. «T3inle benl. MarcAnge «enden Wr dilfün hediyesi lstiyorum.» «Bülyorsun, James. Dile benden ne dllersen.» «Aksama konu«urur. Son kalkan Air Franee'le Marsilyaya geiivorutn. Birisi beni karşılaçm, olur mu? îşler çok fcritlk «afhava Rirdi, maalesef. öteki ortaMarını da Ç/sgır, bir toplantı vapalını. Kafa patîatmadan halledilecek 1s dp»il ılra. tavlçredeVl »atıs böromuza dair. Artık çok lcil tedbirler aimanın vaktl geldi de geçlyor bi1*. MareAnfe her jeyl anlamıs oldugunu belH eden bir sesle «Eveet» dedl. «Gerçekten, îsvlçredeki büronun çalısmasını ben de be»enmiyorum. Pekâlâ, James. ortaklarımı da çafınntn. Elimlzden selen her şeyi vapaeağımızdan emin olabttirsln.» O gee* MarcAjlfe'nin Marsiivadaki evlnde buluştukları zaman 8nce d8fÜnden ^'afnettiler. Sonra Bond, kendislnln Gloria tepe?;ind(> sahit olduklaHyle îngiHereye riönünce öğrendiMerini anlatmava basîadı. MırcAnge ifadejiz bir yüzle dinliyor sadece eöıleri. vah*i bir hâyvanm s;5z!eri (tfbi pınl dıyordu. Bond nihtvet «us*uğu rı man MareAnje: «Evet> dedi. «hakl«ın. Pis bir 1s bul Çok pis. Mutlıkı b1r son vermek ferekf Aıizim Jsmeı, ben de kunun dı$ı yasıyan bir insanım: büyflk bir gıngster. Dört bir tarafta randevu evleri içletirim. Kaçıkçılık, jan»aj gibi i?1erle çok zengln olanlan soymaya çahşıntn. Ama BlofeldMn yaptıgı bu ls... Bfltün smırlan tşan bir cana 16 Büyük balık İstanbul Belediye Başkanına açık mektup Oknyncamnz Cemsl Erbln yanvor: •Fek mnbterem Başkanımız. Slzlere geçirdi§imiz üç yılın ge celerinden. karanlıklarından ses lenijoram. Ba şehirde üç sene evvel inşa edilmiş. Sözfim ona modern bir maballe var. Balmumeu Emekli tnkilâp Snbay ları Evleri; biliyor musunuz? Geceleri zifiri karanlıktır. ber yeri; izlerden meydana gelmis olan patika yollarında bava karardıktan sonra ayak ve göz yor damı ile bin mfiskilit içinde vü. rürüz. Ziyaretçller için iz kaybetmek, bir çok defa tfidilen dostlan bnlamamak çofu zaman mokadderdir 900 aileyi barındıran bn maballin ayak basacak bir karış yoln yoktnr. Haftanın iki günü lutfen snyu akar. Bir gün tesrif edip bir acı kabvemizi lçmek lutfnnda bu. lunursanız, inanınız, ifade ede mediğiro daha bir çok husnıiyetlerine sahit olacaksınıı. Hürmetlerimle.» Pilot bölge Beşiktaşın hâli!.. «Halk ibtiyacına, Milyonlar sarfiyle istimlâk olnnan Barbaro» anıtı yanındaki meydanın bn giinkü hali içler acısıdır. Bu dnrnma çö'z yiımanlar da Millet sevgisi bulnnmıyan kimselerdlr. Birkaç kişinin menfaatlendiği bu meydanın umumun sajlık ibti s ^ ^ ^ j i i v ^ ^ 1 • •••?;:.:•::>:^j£:t::? inmek yosak GÜYEN L * . SİSOBTA Şfü^ETİNDEN: seçmeler 20.^0 Bllimde yenlllkler 30::0 Küçük konser 21.00 Açık oiurım 21.40 Sarkılar 2L.00 Reklâmlar geçldi 22.30 Sonst saatl 22.45 Haberler 22.55 Ara me!odllerl 23.00 Gece konserl 2S."0 Çeşltll muzik 2i.00 KIPO rnb^rler K«pan^5. tSTANBl'L tl RADYO8U 17 58 Açılıs 1800 Dan» müzlti 1830 C « plâklan 19.00 Müzlkll daklkıiar 19 30 KUçük konspr 20 00 Radyo İle Inlglizce 20.15 Plâklar arasında 20,45 HaMf müılk 2100 Müzlk der?l«! 22 00 Bir kmserto 22 30 Çejltll müzlk 24,00 Kaoam«. tST*VBVI. POLt» RADYO5U (Kısa d&lga 47. 43 m.) 10 53 Açılı» 1100 7ekl Mürenden şarkılar 1120 Konusma 11 25 Sevtten «eülPr : C V»lente E. Marln 11.40 TKrküler: Mulaffer AkgUn 12 00 Kaparit;. 15.53 A(,'ilıs 16.00 Şarkılardan bir dpmpt 16.20 Dans müzlgl 16.40 Türküler: A. Sezgin 17.00 Kapanıs A NKAR A «27 Açılıs «.30 Günaydm «»yın dlnleyiclelr 7.30 Sabah müzlği 7.45 Oyun havalan 8.00 Haberler 8 10 Hava durumu 8 15 Slzln İçin çalıyoruz 8.30 Kadmların dünys^ı 9 00 Kapanıs. 11.57 Açılıs !2 00 Kısa haberler 12.02 öğle tatlli İçin 12 25 Küçük llânlar 12 30 Beraber ve solo şarkılar 13.00 Haberler 13 10 Hava durumu 13 15 Ö£le knnsert 13 40 Şsrkılar 14.00 öğleden sonra dans 14 30 TürkUÎPr 14.45 Sarkılar 15.00 Kapanıs. 16.57 Açılış 17 00 Kua haberler 17 02 Akşamm k»rm» mUzlgl 17.30 tnoesazdan lefahan fa«lı 18.00 Rekllm programiarı 18.30 Küçük llânlar 18.35 Yurttan »esler 19.00 Haberleı 1925 Hava durumu 19.30 Ş»rkılar 19.50 Uykudan »nee 19.55 lkl melodl 20 00 Verfl aaatl 20 10 Şarküar M.S0 KUçfllc kon» T 20.M KUçük llinlar Î1.00 KIF» haberler 21.01 Yankı 22.00 T BM.M. «aatl Î2.15 Caı ve cazcıUr 22.45 Haberler 22 55 Opera aîbOmünden 23.40 Gece yarısına dogru 24 00 Kap»nıs. AMEARA İL RADYOİO 18.57 Açılış 17.00 Daas müzltn 1 . 0 Senfonlk RO kon»ert 10.00 Haflf müzik 19.30 Radyoda okul 20.00 Haflf müzkl 20.15 Radyo İle Almanca 20.30 Ejkl mtlzlk 21.00 Caz taatl 22 00 Ferhund» Krkln <Ply»n»), ve Suna K»n (Keraan) 22.30 Danı raOzigl 23 00 Kapanı». BULNACA * 4» ÂNKABA, BUP.SA va ESKİŞEHİR'de yerde ESKİŞEHİR ÇİMENTOSU teslim edilir ESMAŞ A. Ş. Kanatlı İs Hanı No Tel: 23001605 ESKİŞEHİR 69 Cumhuriyet H721 Konservpcinın bir arkadaşı me rak etmis. sriama »ürmu;: Ben bu işte bir hile seziyoruTn BUdırcın hem nadide bir kuş. hem pahalı hem her mevsimde bulıınmaz Bu kadar çok hıldırcırı nereden buluyor^un? Sen bu ezmeve mo^Iaka bir ç ev karıştınyorsun. Gel şunun doğru^unu «övle. Kon=erveci doğruyu jöylemij: Senden sır çıkmaz, demiş. Ka 1234S6789 Tiyatrolar Istanbul'da ÖLDÜREN SIR 53 Yazan B Castlüou KUçücük apartmanına felince. kapıcının ortahğı güpürdüğünü gördü.. Her aey, nna zevksiz göriinüvordu.T. Bnrada nasıl s dedi. O. şimdi MitterdorfHakl güzel villâsını çözüniin öniine feürivnrdu. Kapıcıya: «Ben yann fidiyorum» dedi. lalnız kalınea delikanlı çantalarını yer le?tirdi. Artık onu ParİM bağlıyan. n« aile, ne de dostlan vardı Ne diye burada daha riyade kalaraktı? Tok. yok. bu basit hayata artık katlanamazdı. Mitterdorf, ne kadar güıeldi... Şominenin Ustiinde duran annesinin resmine baktı. Zavallı kadm, Wiedner ile olan projelerini bilse. acaba ne yapardı? Vine bir zamanlar Afrikada askerlik ettijfini hahrladı Fas'U asteğmendi. Sonra da Avusruryaya nakledilmişti... Ne ise bu hâtıratla mevul olmak laydasudı. ATustorya ekjpresinde bir yer bnlmak lâzımdı jimdi. (Arkası var) .• • • • • • • • »•••••••» 6 Nisan 1925 tarihli Cumhuriyet'ten Isyac «ahasında kar. tipi ve fırtınava ragmen askeri birllkleri mizin harekâtı devam etmektedir. Her türlü engeli yenerek ilerlemekte olan kıt'alanmu âsilerl temizlemekteriir Silvan, Hani ve Lice'nin zaptı âsileri büsbGtün perişan etmiş ve Türk «üngüsün(len kaçmaga baslamışlaTjır. Genel Kurmay BaskanlıSına Kelen bilgiye göre, askerî birHklerlmiz Çapakçur civannda Şeyh Husevin'in bayraktân dahll olmak üzere, pek çok ssvıda âsivi silahlan ve cephaneleriyle birlikte esir almiîlardır. BolgedPki asîret reısleri birer birer geJlp Hükümetimiıe bağîılıklannı bildirmektedırler. Bütçede yapılacak tasarruf meselesi dün Maliye Encümeni ile Bakaniar Kurulunda gece yarmna kadar görü^üimüştür. Yapılan uzun lrrceiemeler sonunda 35 milyon liralık bir tasarruf plâm haîirlanmıştır. Bu plâna g6re bu seneM bütçe açıSI gecen lenelci gıbı İsyan sahasmda kar ve tlpiye rağmen harekât devant ediyor Bütçcde yapılarak tasnrruf tsyan aahasında blrliklerimiıin ilerleyişinl j6stı>rir haritm 10 milyon liraya indirilmiı olacaktır. Bu meyanda Ankara'da bu yıl yapılması düşünülen bilumum hükümet insaatı tehiı edilmiştir. Divanı Muhasebat binaıı ile Meclisin arşiv dairesi ınşaatı bütçeden çıkarılmıj; Maarif hütçesinde 700 bin, diger Vekâlet bütçelerinde de bırer müyonluk ırriirim vapılmıştır. Yeni eJcilerimiz Kütahya Mebusu Ferıt beyin Moskova, Levat beyin de Atina Eiçiliklerine tâyinlerı il» ılgıli kararname yüksek tasdika iktiran etmiştir. KATİH 22(r?l Pazartesi tatil Her gün 21 de, Pazar 153U da cTepeden înme>. Çaışamba 14.İ3H da. Pazar 11 de cÇocuk Tıyatrosu» KAUIKÖY 3bH682 Per»emb» ratıl Her gün 21 de. Cumartesı, Parar 15 30 da «Ah Baba, Vah Baba.. SİTK 47TO47 Pazartesi tatil Her fün 21 dt • Evcılık Oyunu» TKPKBASI 44215^ Pazar. Pazartesi, Çar»OT.DAN S\G.\t samba, Cuma saat 21 de, Pazaı 15.30 da «Se1 Sevdlgl Ispanyol pr*n»i İle zuan'ın lyı tn«anı» Salı. Persembe, Cutnarevlenmek İçin taç ve tahtından feratesı saat 21 de tCarmen» Operası. gat eden Prenses îren'ln memleketl ÜSKÜDAR Cuma tatıl Heı gün taat 21 de. 2 «Kocaoğlanın meskenl» karfilıgı Pazar 15.30 da «Parisli Kız». İki «öz, bir işaret ııfatı. 3 Bir ı m e y i İENİ KOMKOİ 440409 Salı tatil Her gece: dana çıkarnıak İçin yapılır. 4 21 de »Isyancılar». B l r clns sırmalı ipHk. 5 Çevrillnce blr • AKSARAY Kt'CtK OPERA 215722 Pazarkadın adı oîur, ağaç knlu fl Nota. tesi dışında her eece 21.15 te (Çarsamba, Cuhayvan ayakkabısı. eskl harflerder. rr.artesi, Pazar matine 16 15 te): »Dilekçe». blrlnln okunusu. 7 Tetsl «Herkese hos görünen rakam» mânasına lkl ARENA 44R418 • 440704 • Her gece 21.15 te. sözdür. 8 Isim. lUprimtedcn blrlnin Ma*ineler: Persembe 18, Cumartesi ve Pazar merkezL 9 Çok doğurmuş ve yaş15.30 da: cDoktor Kikota ve Kadmları». lanmış dlsl, blr seyln lçlnl derinllAZAR 22S24R «iazanfer Orcan OBnnl Olkfl ğlne keslp çıkaran. TopInlnÇn HPT gece 21 15 te. Matineler : YUKARIDAN AŞAÖIYA: Car^amba fhalk). Curnartesi (Sgrend) T« 1 Utanbul Zlraat Okulunun bulunduğj çevre. 2 Rey kazanmıyan Pazar 18.15 te. «Yenerbahçe Kulübü>. (İki »öz). 3 Tersl ıKucakla!» anBÜLVAR 214892 Pazartest dışında her gee« lammı btr emlrdlr, blr cojrafya, te21.15 te (ÇaTsamba. cumsTtesl, pazar matin» rlml. 4 Bir sıfat takısı, maça çek16.15 te): «Kart Horoz». Undekl çok küçük araç. 5 BUyiiklerin hâtırasına saygı olarak kurulDORMEN 449736 • Suare: 21.15, Matine: Cumartesi, Pazar 15 te Pazartesi tatil. «Şahan* muş blna veya 789 heykel. dünyaya gelmenlze gebep GENAR 493109 Pazartesl dıçında her fjün olanlardan blrl. 21.15 te (Matine: Cumartegl, Pazar 15 te) : « Çellşme «Bitmeyen Ask». (Oamanlıc») , GRUP « TtTATRO fÜ»Wdar) Parartetl dıyüzme havuzlasında her gece 21.15 te «Î7 Araba Dolusu n binası ve terPamuk». tlbatı. 7 Yemln. blr çeşlt HALK TtlATROSt) (Aksaray) 212119 • Cutasuna vasıtası Dflnkfl bnlmaoanıs ma hariç, her gece 21.15 t« (Matioe: Çarşamnın üstunde yü halledllml* fekll ba. Cumarteri, Pazar 18.15 t e ) : «Şıp SevdU. rtldügu demir. 8 Dellce tutkunluk, komsu devletlerden blrinln başkentl. ÎSTANBUL 442238 Suare: 21.15, Matine : 9 Her zaman olan çeylerin olmaÇarsamba, Cumartesi, Pazar 15 te: «Üç Kisını bekllyen. ılye Bir Yatak» Her gün 18.15 te Münir ötkul Topluluğu: cGeneral ÇBpçatan». KKNT OYTJNCÜLAR1 449736 • Her gün 18 de, Pazartesl 1» ve 21.15 te. Carşamba tatil. «Miras». Salı. Cuma 15 t e : «Gülerek Girin*. KÜÇÜK SAHNE 495852 Pazartesl tatil. Suare 21.15 te (Cuma, Cumartesi, Pazar raatine 17 de): «Bülbülün Seai». * İTFAÎÎK: B«yogluı 44 46 44 KARACA Gfilriı Sflrvri Engin Cen»r tstanbul: I I U 33 Kadık&y : Toplnlngtı: rKesanlı AH Destanı». Müzlkal 360873 Üıküdar! SS(N4B komedi. (Pazartesl dışında tuareler 21.S0 da, BakırkSyt T1M60 AdaJu t Pazar matine 15 t«). 516081 îıtinye: 88 8 0 » ORALOGLO 494935 Pazartesl tatil. Her ge* POLİS tMDAT: tstanbul 17 490b c« 21.15 te (Matine: Çarsamba 18 ve Cumart* Beyoğlu: V 49 01 Anadolu sl. Pazar 15 te): »Kerestecl Tevfik Bey». Yakası: 27 49 03 Sıhhl tmdat: Beyoglu: 44 49 98 Fatih: 21 İS 95 Osküdar: 36 05 36 * TREN : Demlryollan: SB04 7S (Haydarpaşa) 22 30 79 (Sırkecl) * DÇAK : T.H Y (Tenninal) • ATLAS 440835 • «yeşillikler Üstünde». 44U2 9B Hava Alanı: T3 82 40 EMEK 448439 «Yedı Sil»hsörler». tNCt 484598 «Bomba Gibi Kız» (T) * VAPIIK: Denizvoüan! 49 18 9C KERVAN 480423 «Sevgili» M Schell Nöbetçi M • 44 02 07 Sehlr Hat KONAK 482606 .Yeşillikler Üstünde». ları; 44 42 33 44 43 59 LALE «2 No.lu gıfre». * BELEDfYE: Zabıta: 22 4279 LÜKS 440380 «Bomba Gibi Kız> (T) Mezarlıklar 22 0163 LEVENT «J. Lewis Eğleniyor» tjleri 22 08 35 * SULARi 44M16 ( A r ı u KÜl'A 448439 • «Ağaçlar Ayakta ölür». SARAY cToto ve Kleopatra» SİTE 477762 «Arzın Merkezine Seyahat». ŞAN 488792 • cAğaçlar Ayakta ölür». TAN 480740 cAnna Frank'ın Hatıra Defteri». Y. MELEK «Peyton Âşıklan» YENt AR «Fatosun Bebekleri». Y. TAKSİM «Abidik Gubidik». YILUIZ 476342 • 1 «Sevgilım», 2 «Cılgın Süvari». ALEMDAR 223683 .\Abidik Gubidik». AYSt 'K.Gümrük) cAbidik Gubidik». BVLVAR 213578 «Abidik Gubidik». KULÜP 227183 «Bomba Gibi Kız» (T) MARMARA «Agaçlar Ayakta ölür». MELEK (Eyüp) 1 «Agaçlar Ayakta ölür», 2 «ölüm Peşimızde». RENK 211525 «Yeşillikler Üstünde». ŞIK 223542 • «Bomba Gibi Kız» (T) YENİ 2258S2 «Ağaçlar Ayakta ölür». YENÎ (B.Köy) 1 «Hızır Dede», 2 «Taşrah Kız». KADIKÖY r OPERA 360821 «Bomba Gibi Kır». REKS 360112 «Gangsterin Sev^ilisi». ÖZEN 369994 «Ağaçlar Ayakta ölür». StNEMA 63 (KYah) «Her Pencereye Bak». SÜREYYA 360682 • «Bu Topraklar Benimdir» SUNAR 1 «Tehlikeli Gölge», 2 HeTkül Geliyor». KULÜP (B.Beyl) «Cilâlı Ibo Kızlar Pansiyonund»». • • • • • • • • • Ankara'da DEVLET TİYATROLARI : BÜTÜK TtTATRO 113833 • Suare: 2Ü.31). Saiı tatil. P.erteıl Te Cuma tuare «öp Benl Kate». Çarsamba luare ve Pazar matina: «Slze ö y l e Geliyorsa öyledlr». Persembe r« Cumartesi •uare: •Talihin Kudreti» Operası. Pazar »uare: «Uyuyan Güzel» Balesi. KÜÇÜK TtTATRO 111189 Suare: 20 30 Pazartesl tatil. Pazar matine 15 te: «Topuzlu» ODA TÎYATROSU 111169 • Saat 18 de Pazartesi tatil. «Doğura Günü». rENt 8AHNB 117240 Suare: 2050 Pazartesl tatil. Pazar matine 15 te «Bitmlyen Biı Aşk» ÜÇÜNCÜ TÎYATRO 117240 Suare r 20 S0 Pazartesi tatil. Pazar matine 15 te: «Biı Ko miser Geldi». OZEL TÎYATROLAR : METDAN SAHVESİ 175200 Çarsamba tatil Her gece 21.15 te Asteğmen Eymen» Sa!ı, perşembe cuma İR 15 t e : «Sil Bastan» Dıfier günler «Mavl Devriye». HALKEVİ OYUNCHLAR1 Çarsamba. Cumartesl, Pazar 21.00 de: «öteye Doğru». ALTTNDAG 117240 Ptzartesi tatil. Suareler 20.30 da (Pazar 15 te): «Merdiven». ANKARA TtYATROSD 124511 Salı tatıl Pazartesi, Çarsamba 18.15 ve 21 15 te Ps?«r 1530 ve 21.15 t e : «Ö!ü Çanlar» Diğer eunleı 18 ve 21.15 te: «Glzü Ordu». 4> > Lüzumlu Telefoniar istanbul'da Sinemalar Ankoro'do ALEMDAR 154136 1 «Yalnız ve Cesur», 2 «Aşk Dünyası». ANKARA 123432 . «Mavl Melek». BÜYÜK 124075 «Sürgün Yo!u». GÖLBAŞI 122215 «Çapraz Delikanlı». I\Cİ 121986 «Çılçın Süvari». KOVAK 120750 «Abidik Gubidik». RENKLİ 132163 .Çıplak Prenses». l'LUS «Gençlik, Gençlik».
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog