Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

6 \isan 1984 CUMrtLKÎYFT DI BUGSİJN Tuomioja'mn talihsizliği HAB E RLE R Malenkof ve Molotoi'un Komünist Partisinden ihraç edildikleri açıklandı Hddiseler flrasınde BAK.Ş Saat meselesi aate dair lâflar işitmişlmdir.. Ama hiç birisi eşref saate tesadüf etroediğinden aklımda kalmamıstır. Şöyle araştırıyorum. i'akınlarda dnyduğurn su lâkırdı var: Durranş saat. fene işliyen şaatteıı ividir. Hıç olmazsa r " n d e l k l deia doçru saati sösterir. Lâf mı bu? Ne gösterir? Diyeceksini? ki; E saat meselâ üç buçukta dnrnacağını duşunen Goulart, top muş ise, gündüz üç buçukta bir raksız ve aç köylüyü toprak defa, gece üç buçukta da bir defa sahibi yapnıak için bir reform ıtam vaktinde dogru saati göstertsssrısı hazırlamış ve bu tasarı nıez mi?. mutlak çoğunluğunu büyük a Göstermez.. O dnrnr. Sen saarazi sahiplerinin teşkil ettiği tin üç buçnk olduÇıınu bilirsin! Brez.ılya Parlâmentosunda kaTam üç buçukta durmuş saate babui edilmek imkâmnı bulamakarsın. iste doğru saati gösterdi mıştır. Vergi reformu da aynı dersin.. Halbuki o mendeburun bir durumdadır. Zira, zenginler, şev «österdiği yoktur. Çünkü durvergı vermemekte ve bunu onmuştur. Durmuş saatlerin fazileti!ara zorla yaptırtacak bir kani (!) müdafaa için uydurulmuş nun da parlâmentodan geçerek olan hn mugalata. beride kötü çayürürlüğe girememektedır. lışan saatin aleyhinde konuşmak Her şeye rağmen, Başkan içindir. Durmuş saat işlemiyen Goulart, Brezilyada hüküm saattir. FonUsiyonu yoktur. öteki sürmekte olan bu korkunç denişliyor ama ya ileri gidiyor, ya gegesizliğe bir son vermek için Iri kalıyor. O tarafını ayar edersin, elinden geleni yapmaya çahşnamnsiyle işlemeye başlar.. degil mıştır. Toprağın dağıtıhşındami yal. Hem nedir bn tarn vaktini ki adaletsizligi ortadan kaldırbilmek, doçru saat öerenmektekl mak için; kendisine muhalefet jayret.. Trene mi yetişeceksin? eden Ağalar ParlâmentosuSaat babında lâflar aklıma eelnu» athyarak memleketi kararmeye başladı.. Bir dostnm vardır: namelerle idare etmeye baslaPek seyrek sörüsürüz. Ama çörüşmış, bütün petrol tasfiyehanemeden fikirlerimiı beraberdir. Bn lerini devletlestirmis, ve topzatm adı cojrafya hocaçı tzzet rak reformunu gerçekleştirmek Beydir. Kınalıadada otnrur. O söyiçin federal demiryoüarı ile lemisti.. Alafranga saati kabnllenkara yollannın iki tarafındajdieimlz sıralarda birine »aati sorki ışlenmemis araziyi istimUk | mus : ederek topraksız köylülere da Vallahi afcabey! Ben alafranf» ğıtmaya başlamıştır. Goulartın saatten anlamam.. demiş . bu tutumu ve özellikle çabuk Ben de anlamıyornm. Birisi bazengin olma spekülâsyonu ile na «saat nedir? Saat mefbumn neistismara son verme çabaîarı dir?» diye bir sual sordn. Merak kendisini orta sınıfa »evdirmişettira, tetkike basladım. Baktım ki derin.. daba ilerisine gitmedim. tir. Talnız Ingilizce VTatcb keliroesi Herkese sosyal adalet gece nöbeti bekliyenlerin nöbet «Herkese sosyal »dalet» pavakitlerinde kullanılırmıs. Infilizrolasından hareket eden Gouce saat mânasına gelen kelimenin lart'ın bu reform programını aslı bn imiş. önoelerl yalnız fünuygulamaya başlarken oldukça düzleri 12 saatmis.. falan gibi makuvvetli görünmesinin sebebi lumat buldura, pek karıştırrnak lsde budur. Kongrede büyük temfdim. Zaten pek aslı esası ds nüfuza sahip olan ve ayrıca vok.. azıcık kanştınrsak onnn ds Silâhlı Kuvvetlerle îsçi Sendikalarının büyük ölçüde destefoyası gini gören Goulart'ın, bu zorlu savaçtan yenilgi ile çıktığıEn rahatı harem ağaadır. Teol nı görmek gerçekten hüzün saat almıs, ama anlamıyor gaatten. vericidir. Gelen geçene sornyormnş... Halk dUşmanlan Saat kaç knstım... Nitekim gerici kuvvetler, Beşe on var. Hemen cebinden Brezilya Silâhlı Kuvvetlerinin saati çıkanp baktıktan lonra: sağduyulu unsurlarına hâkim Benimkl de 000le!. olmuş ve toprak ağası parlftDermis.. ne rahat defil ml?. Hamentocuların plâtonik kışkırtrem ağası gibi politikacılar varmalan ile ordu, Goulart'a kardır. Etrafına bakar.. saati lorar. şı ayaklanmıştır. Ashnda isyan Benimki de öyle! der, geçeredenler. Brezilyadaki HalkçıHalbuki ne saati vardır, ne dakilık aleyhtarlan ve anayasa kası, sadece eşref saat adamıdır. maskesi erkasında gizlenmiş oportüni<:t politikacılardır. Bo yazı bitecek.. ben bâlâ mevzua giremedim... Biz daha doğru dürüst saat kullanamazken bir de basımıza yaz aaati çıkıyor. Bence yaz saatinin öteki »aatten bir farkı yoktnr. Çünkü bu saat isi de biraz «ind!» dir. Y»nl uydnrmadır. Gfinese göre gaat tesbit etmek 1Szım gelirse Ankara İle tstanbul arasında, Istanbnl ile Edirne arasında fark olmak ISzım iken biıde Erzarnm ile Edirne aynı saati yasar... öyle olnnca yaı «aatlni de nydnrmakta, kabnl etmekte bir sakınca yoktur. (Bu aaJoDes kelimesi de bana sakırgayı hatırlatıyor). Bildifciniı gibi geçen sena temrauz ayınd» kütedek yaz saati koydnk'. Tani saatlerl bir saat ileri sürdüktü.. Eklm sonuna kadar böyle gitti Bn sene de ya» 1 saati konması düşünfllüyormus. Bsna sorarsanız yaz «aatt degil 1 7 u çalışma saati» lflrumln bir seydlr. Tâni yazm daha erken kalk mak, işe daha erken başlamak ve daha erken paydos edip akgam üzeri aydınlık ssstlerde biraz bos vakit kazanmak. Bnnnn için iki sistem var: Birisi saat leri blr saat ileri sürmek, o zaman »abah 7, se| kize gelir. akşam 4 te saat 5 yapıhr. Biz ve ban baska memleketler böyle vapıvor. Sastler btr saat ileri gidiyor. O zaman bey| nelmilel tarifeler deglsiror, 1Ûyadlar değişiyor.. aktarrnalar aksı oomioj». biç d« çıpts edllmlyecek arabnlnenink j5revine baslaraış bnlunnyor. tlk aedeflnin Kıbrıstakl siyasi gahsiyetlerle temas ederek neselenin derinine innek ve çesitll ySnlerini daha iyi anlamak olMoskova 5, (a.a. ve Radyo) Komünist Partisi Merkez Komitesi tiyelerinden dufn anlaşıtıyor. Birkaç bafta sonra da Ankars, Atina ve Londra'ya Mihail Suslof un Komünist Çinii yöneticileri «Milletler arası komünist hareketini riderek temaslanna devam etmeyi ikiye bölmeye çalışmak ve kardeş Sovyet Komünist Partisi ile onun lideri Krucef'e düstinttyor. kaba. ve iftiralarla dolu ithamlar vöneltmekle» suclam asından sonra Sovyetler BirAncak, Kıbnslı Ramların tntu li§inin Pekin'p karsı acık bir polemik savaşına giriştiği pörülmektedir. mu, FinM dlplomatın ihtiyatlı bir Snslof'nn 30MO kelimelik konuşmasım diinkü sayısında . . iyiınşerlikle basladıîı nzun ve çej. . . . . . . . . . • • J »xı • Bu arada eski Sovvet Dışişlen n tin çörevinl kolaylastıncı nitelikte y«lı rahife halinde veren Pravda gazetesi. bugun de «goılem* " ' , , „ • « . . . • . ı. ı , j , . ı ı Bakanı Molotof'un Eski Başbakan olmaktan nzaktır. Rnmlar. Kıbrısa cı» imzası altında Pekm e karşı ıthamlarla dolu tbir makale ,» , u , p u o v. u . n Ri^in arak basar basmaz Tuomioja'yi, ı ci yardımci'i Eski Başbakan birlikMalenkof ve Kagonoviç i!e binnyaymlamıştır. iyi niyet yerine çetecilerln kaba te Sovyet Komünist Partisinden tÇinli liderleri, uyusmazlıîı , ~ bir gövde göctertsiyle kaTşılaraıs kasten îahsmakmıvacagını thtar ederek son bul ıhraç edüdiği. Merkez Komitesi fîıcu faalivetlerine kavit^? gaı lardır. Rıralsnn 1 nlsanda «EOKA la» itham nnakalede «Pekin'in yelerinden Mihai! Suslof tarafınEÜnü» bahsnesiyle dilzenledikleri daha da ileri ftderek, «o*yRli«ı maktadır ve çesitli silâhların feshlr ediidiii illkelerin orttk biriifîini ve mille* dan açıklanmıstır Molotof MalenÇinliler snsvyor geçit resmi, Toomioja flzerinde. lerarası komflnist haTeketini ikivp yandan bu sabahki komü.; k o f v e Kagonovic 1957 rıhnda «Medigimizl sen vermezsen. bi» Slmeyi hedef tntsn bir ıHyaırf ts Çin basınmda. dün Pravada. « P a r t i » > y h ' " ı bir grubun» öyezoria almamnı blllriz» te«irlnl bı arniîa geçtiği» ileri sürtilmekte»ayımlanan Suslof rapomndan l e r i oldukları iddiaıırla gözden rakmaktan ba«ka blr amaç çötme dir. hiç bir sekilde söz edilmemekte dusmuslerdl. rnekUdir. Pravada'y» g8re. Pekinll yöne dir. «Yeni Çin Haberler Ajansı» Son zaraanlarda bu öç kisinin • Rnralann Ilderi Makarioı lon Hciler ıkardes komünist partilere id» rapordan söz etmemektedir. kibeti hakkmda ceşitli sövlentüer giinlerde tutnmnnu »ertlestirralş kendi yolunu tzlemeleri İçin ba» j Gözlemcilerin ilk tepkilerine gö dolasmakta ve üyesi oldukları Kotir ve ber vesileyle bazı tâvlzler yapmakta ve MarksistLeninı?' re son derece dikkatle ayarlan münist Partisinden ihraç edildikvererek anlaşmaya gitmek niyetin Dartilere karsı Ssileri, hizipçilen rnış olan Sovyet »çıkışı» Çin ile leri bildirilmeltteydi. Ancak söyde olmadıgını tekrarlamaktadır. troçkioileri ve ihtil»! dâvâsma t ^nvyetler Birliğı «rasındaki mü lentiler simriiye kadar resmen dog Baspiskopos'nn alenen ifade ettigi bedefi, «selfdetemıioatfon yerine hanet eden kimseleri kullanmai< >asebetlerin sekli olarak kesild'.gi rulanmamıstı. Nîhayet Suslof ıe*sizliği bozarak. ilk defa olarak ü«stematiV bir fa j zincirli bir hUrriyet getiren» Lon «uretiyl» y dra ve Ziirich anlasmalarinı bütün aliyete fririyml?» bulunmaktadır > a bu münasebetler 1. kesilmiştir çünün de Sovyet Komünist Partineticeleriyle birlikte fesbetmek jlar. Makale, Sovyet Komünis'ive bu îcesümenin yalmzca resmi sinden ihraç edildiklerini »çıklatir. Nitekim, arabulucn ile yapıla Partisinin, Pekin'in bu vıkıcı vejkfte dökülmesı ıcalmıştır. imıstır. cak mazakerelerde, «Tfîrk azmhğımn hak ve garantileri dışında hiçbir konnnun bnlnnraasına tnfisaade etmiyecejlni» ileri förrnfls ve lstekleri yerine getirilnıedlgi takdirde yeniden zorbalığa basvuracBgını saklamsmıstır. T Sovyetler, Komünist Çine karşı Urkmüş dev: Brezilya açık bir poiemik savaşına girişti Başkan Goulart'ın devrilmesi, Brezilya'da devrimci reîormlara karşı yapılmış olan bir darbeden ibarettir <Aç kövlti çacukları, inanılmıyaeak kadar piı ke • j ı ı ı ı ı ı ı n ı Y a z a n : <>><••">•*: nar nıahalleler.. Tasarrnfların göklere vükselen fi • yatlarla silip süpüriildüfü • nü görmekten mütevellit hoşnotsuTİuJa nğrıyan orta rınıuHMiıııııııııııııııııııııııiMfî sınıf.. içınde ortadan kaldırmak ol• Iste bngünktt Brezilyaduğunu anlamıştır Nitekim nın görünümü badar. Bu Brezilyadaki huzursuzluk ve baliyle Brezilya, düşe kaltediıgenliğin başlıca nedenika kıyamet jününü beklinin toprağın çıftçıler arasında yen ürkmüş bir dev'e benâdüâne bir şekilde bölüşülmeıemektedir.< sı ve zengin sınıfm vergı sistemindeki yerıni almasını Bnnları yazan bir Amerlmütnkün k:!acak reformların kan eazetecisidir, ve bu dngerçekleştirilmesme bağlı olrnm. Brezilyanın bandan duğunu anlıyan Goulart, buikl vıl Sncesine ai< trajik nu sağhyacak reformları uygudnromnnun hikfiyesidir. lamakla işe basiamıştır. BreBrexilya'da başgösteren a zilya'nın iktisadi durumu, yaklanmanın geçmişi, oldukça başlangıçta hayal kırıkhğma eskiye dayanmaktadır. Breziluğratacak kadar kötüleşmeye ys>nın bütün meselesi, iktisadiyüz tutmuş bir düzensızlik ördir ve siyasa! kargaşalığın teneği halindedir. Enflâsyon almelde yatan sebebi. iki aykımıs yürümüş, 1961 yılında sern grııp arasında uyuşmazhğın best borsada bir Kruizeros, bır bir savas halini almasmdan dolar ederken, 1963 yılında, başka bir şey değildir. Görü360 kruizeros bir dolar üzerinnüşe göre, Brezilya Cumhurden muamele görmeye başiabafkanı Goulart, anayasa ile mıştır. 1961 yılında 6 kruizekurulmuş demokratik düzeni ros olan ekmek, 1983 yıh sohiçe sayarak bir takım harenunda 22 kruızerosa yükselketlere girişraiş ve parlâmenmiş, pirinç ise 22 kruizerostan toyu kendi egemenliği altına 90 kruizeros'a çıkmıştır. Gıda almak istemiştir. Buna karşılık ve diğer gerekli mallarm gesozümona, anayasa düzenini nel fiatlarında 1962 yılına okorumak istiyen ordu, Başkan ranla kaydedilen yüzde 43 arGoulart'a karsı harekete geçtıs, emekçi sınıflann »sgarl mi§ ve Goulart'ı devirmiştir. ücretlerinin artınlması içm giîlk bakışta, Brezilya Silâhlı rişilen gayretleri sıfıra mün • Kuvvetlerinin Goulart'a karşı cer kılmıştır. giriştikleri bu isyan hareketi, mesru düzenin korunması adıÇiftçiler ise, çok sıkısık duna girişilmis bir savaş nitelirumda bulunmaktadır. 70 mil ğinde görünmektedir. Oysa ki, yon Brezilyalının en az 45 milbu ayaklanmanın anatomisi, yonu doğrudan doğruya tarım demokratik düzeni savunmak işletmelerinden geçinmekte gibi aoylu bir ilke adına açıdir. Brezilyadaki işlenmeye lan bir savaştan çok. Brezilya müsait arazinin yüzde 75 i, nühalkının iyilik ve mutlulugufusun yüzde 8 ini teşkil eden na karşı girişilmis bir savastoprak ağalarına aittir. Yani tır ve bunda maalesef Başkan nüfusun geri kalan yüzde 92 si Goulart yenilgiye ugramısİSİenecek arazinin ancak, yüztır. de 25 i ile yetinmek zorunda bulunmaktadır. Halkçılık ilkesi Kaygılar Bajkan Gculart, Brezilyada smıflar arasındaki korkunç Bu trajik durum, Brezilyariengesizliği, düzeltmek gibi nın sagduyulu ve Halkçı Başhalkçı ve devrimci bir ilkeden kanı Goulart'ın, daha iktidara hareket ederek ise başlamıştır. geçtiği günden bu yana, bü • Goulart, i;ba?ına geçtiği zayük kaygılarından biri olmusman. ilk yapılacak için, Breziltur. Toprak düzenindeki bu yanın iktitadl alandaki dengeejitsizligi, ortadan kaldırmasizüBini «osyRİ »dalet ölçüleri nın köklü bir reform ile sajla Pekin, Sovyet hücumlarına karşı susuyor, gözlemcilere göre iki ülke arasındaki münasebetler kesildi İ Hrlmi YAVUZ j blr iaı j r? , fakat ah sn . Kıbrıstı TOrklerin de aeı tecrübelerin ve çok tizüntü veren hâtıTalann tablî genfs tesirlarinden knrtnlarak nzlaşıcı bir tntnm takınmaları Ihtlmali azdır. Tnomioja'nın bir dijer talihsiıliği de, Birlesrniş Milletler Genel Sekreteri tarafından yeteri kadar desteklenmemesidir. TJThant, g5nderdiğl tallmatla. barcs kuvvetini Tttomioja'ya yardımcı olamıyacak eli koln bağlı tembolik bir varlık haline tokmnstnr. Bir yanda arabnlnen Kıbrıs Anayasssının yürflrlükte oldugunn beliriirken, 5te taraftan TJThant, Tfirk makamlannı hiçe sayarak bütün raünasebetlerini meşrfl saydıgı Makarios'nn eskiyalar hfikümetiyie tanzim etmektedir. Böylesine çelisrneler. Birleşmiş Milletlere dnyulan saygı ve giiveni bOsbutün samnaktadır. Kısacan bagün için, taraflann ber iklsince de kabule şayan bir çözum yola tsıavvnr etraek inık&nsızdır. Birinin kabnle sayan buldvta bjr çözüm yolnna dlgeri siddetle karsı koyaeaktır. Tnoırjioja'nın da herhangi bir eftzfim yolann taraflara lebar edebllecek ne yetkisi, ne de kovveti vardır. Eger bngün Kıbnsta nispî blr »âkunet hfikfim ıtfrüyorsa, sebep bani knrvetlnin bas&nsı defildir. Teeavüzlere ara vermenin Ramların çıkarlanna nygnn diişmesidir. Makarios. barış kavvetinin üç ayIık görev süresinden «güvenlik kuvvetleri» adını verdigi çapnicolarını teskilâtlandırrnak ve daba 'yi silâblandırmak için yararianmava çalışnıaktadır. Barış kuvveti Makarios'nn plânının raötaakıp fafhasına hazirlanmak Ozere zaroan kazandırmaktan baska bir işe yaramamaktadır. Tnomioja'nın da cayretierinin boşa çıkaea^ı rnnbakkaktır. Zirs Makarios, 27 temmnzdan, ranl fBrcv Rüreginin bitrnesi ve bang knvvetlnln cekllraesinden lonra, Rnm ekseriyetine dayanan bir idareyi ?lddet ve ted< his yoüyle fercekltsttrmek ürere tazfl dönroü? «güvenllk knvvetle ri»ne emir vereeeğijıden »fipbe eâilmemelidir. Kan tekrar gSvderi pfltürmf^e basladıfi ı s m ı ı , ceşitli ve ısrarlı ikazlara rahnen Makarlosa boynn egerek Kıbnslılan silâhtan territ etme yetkisini barış knvvetine vernıekten çekinen DThant. dizini dnvmekten başka bir sey yapmak için çok tec kalmıs olacaktır. Dolayısiyle Türkiye Devlet RadTotan yornmcnsnnnn «Tnomio.ia'nm hayal kınklıfı Içinde çeri döneceSUne dair gBıüşüne hak vermek gerekir. Kayhan SAÖLAMER Yavrunuzun istikbalini onun kadar iyi görebiliyormusunuz ? öyle ise çocuklarınıza tasarrufta ilk adımı ANADOLU BANKASI şubelerinde bir hesap açtırarak V«ö«(l h«f 50. vöttiz çekiıışe katılmak attınnız. jyor. her )00 liraya ayn bir kufa nooıaran Reklâmcıldt 1227/3681 Her vatandaşın kira külfetinden kurtulmak için yapmağı düşündüğü İlk iş bir arsaya sahip olmaktır. guntkaldı i! 5000 Vatandaş Büyük Kolaylıklarla TEŞEKKÜR Büyük karbımız o^an Em. Is. Kd. Bnb. NİHAT EVREN'in hastalığında yakın atâkalsnnı gösteren akraba ve dostiarına, arkadaşlarma, olürntlnde askert törene meraslm hölüfj ile Inztbat kıtası gönderen Ankara Gamizon ve Merfeez Koman• danlıklanna, çelenk ve temsllctlerlyle lsttrâk eden Eminsu Demeğtne. Hava Meydanlan VP Aksnakıt Teslslerl tnşaat Relpf İle Muavln ve mesal arkadaslanna. mahalle komsulan ile Gn. Kur. ts. D Bşk. lıgır.a. sinıf ve mPBİpk arkadaşlanns gazetenlz delâletlyle teşekkürlerlmizl sunanz. Eşi: Hamlse Evren Kardeşl: Av. Fehml Erren (Cumhurtyet 3728) ARSA SAHİBİ OLACAKTIR |3?K8İuriferii VB salıaııe fnanzaıab aprtman Çok müsait fivat. ptsinat ve tediye şartlariyle verilecek arsalann bedelleri Aylık 1015202530354045506075100 lira taksitle 5 SENEDE ÖDENECEKTİR Arsalara emsalleriyle mtıkavese «»dilemivecck kadar ucuz fiyat tesbit edilmiş olup Metrekareleri 2 3 4 5 6 . 7 8 9 1 0 1 2 liradır. Arsalar, Bojaziçinrfe. AnadolunİFarmda. Çen?erköy BahçeHevlerde. Üskiidar Çanılıca, Ümraniye, Çekrnece Avcılar ve Firozköyde. Büyük Londra asfalhnda olnp daimî vasıtası bulnnan $ehrto mıthtelif harekefli ^emtleTİndedir. Bn yaz saatini tatbikte iki makıtat vardır: Birisi gündüz ışığından tnnmkün oldnSu kadar çok faydalanmak. yani işe erken başlamak.. 1 digeri de insanlara günün sonuna dofrn boş dinlenrne lamanı bırakmak... Buna flnceleri batıhlar da saatleri bir saat, hattâ ikl saat ileri götürmek suretiyle tatbik ederlerdi. Sonraları bir takım kanşıklıklara yol açtığı görüldü^ünden bunu bıraktılar. Şimdi raemleketine | göre meselâ 1 mayıstan 1 ekitne | kadar isbası ve paydos saatlerini : birer saat geri alıyorlar. E^er mem leket çok sıcaksa bazan iki saat de ! geri alınıyor. Meselâ bizde cennp vilâyetlerinde herkes sabahleyin işe saat altıda başlarmış, onda ' paydos edermiş. O halde bn yaz , saati Adanada altıda başlar, Istanbulda yedide başlar.. yani raeselâ ; daireler şimdi dokazda rnı işbaşı I yapıyor? 1 mayıstan itibarçn se' kizde başlar. Belki bazı fabrika ve : mfiesseseler bn farkı bir bnçnk : saat alır. Adana gibi sıcak yerlerde öftle tatilini Bç saat yapar. Bun lar teferriiattır. Ama saatlere ili. şilrnez. Kimse de şasırmaz. O gadece kendi isinin saatini öŞTenir. Saat de£ismesi yözünden de hiç [ bir kansıkhk olmaz. Vçaklar vak1 tinde. vapurlar vaktinde, trenler vaktinde gider ve gelirler. B. FELEK 30 Nisan 1964 tarihine kadar arsa bedelinin yansı için I: M E V L İ T Çok sevglli ve muhterem annemlz TASARRÜF BONOSÜ KABUL EDİLECEKTİR ARSALAR İÇİN MÜRACAAT YERİ : V EFA T Merhum Doktor All Galip Beyln eçi. Baklye Aykan'm annesl, Doç Dr. Ffcruk Aykan'ın veDırahşan Bumtn'ln büyuk anr.elerl, Dr. Hazım Bumln'In bOyük kayrnvaîlde«l, Nermln ve Dırahşan Bıımin'in btlyük vefst etmlstlr. Cenazesl pszsrtepl günü ögle namazıru mOtaakıp Şlçil Csmllnden kaldırılarak Frrlköy ?üe mczarlıjnnriakl pberil lstlrahatgâ'mna tevdl PcîllfCpV'tir. Çflprik gönderllmpmpsl. Cumhurlyet 3727 MAÎDE KARSAN'm azlz ruhu İçin vefatınm 40 ıncı pününe raelıyan T Nlcan »alı eünü lkindl namannı mOtaakıp Teşvlkiye Camllnde Mevllt olaıtulacagından. kendlslnl sevenlertn. ehibba. akraba ve riln kardeşlerlmlzln teşriflert rtca olunur. Bvlâtlan (Cumhurtyrt 3724 İstanbul Kredili İnşaal ve Turistik Tesisler İtnar A. S. İstanbul Ödenmiş sermayesi: 5.000.000 Türk lirası Taahhüt edilmiş sermayesi: 20.000.000 Türk lirası Büyükpostahan e karşısi Feni Valide Han birinci kat. Telefon 22 37 98 Eski Selâhaddin Karakaslı Müessesesi İlâncılık 9575/3713 METHtYE KAPANCA Son para yatınna tarihi 10 Nisan 1964 Basm 5190/3683
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog