Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Devlelin ağzıyla durum! Bınncı Dunja bawşına Aıner Amerıkan tarıhının olduğu kaîki çeşit eğitiro vardır öin konusnnda: Biri miispet eğitimdir. karın katumasıyle bırlıkte Av dar, Ikıncı Duny a Savaşının da Dın denilen sosyal olajı nesnel (objektif) açıdan ele »lır, inceler, en parl»k sımalarından bırı, rupaya gonderılen ılk kıtalaırii araştmr . Bn ilimdir. mutlaka, General Mac Arthur' gorev alan Aloay Mac Arthur tkıneisi ıse ınanç egitımdir Din knraliarına kcirukörüne îtaatı Fransa cephesınde ıtcı kere jara dur. Kore savaşları dolayısıyie SŞretir *klın sfizçecinden gecırmeyı reddeder dın vefilerinı lanmış ve 38 yaşında generallığ» gerek Amerıkada, gerekse bazı ceğı ıddıaîindakı Ne tarih. ne sosvoloji. ne felsefe Ne yazmışsa kıtap, aklın Yazan: dunyı baıınında bır h»ylı hır terfı etmıştı. Bır çok derookrıgerçek payı da ısıîmdan secirmeden kabnileneceksin. Alman ordularınm yıkılmas palanmış olmasma rağnıen, o, îjlerın sırf kuçumpek bılınmemekBilmekle ınanmak arasındakı farktır tnı! Bir Tannsız, bır sonucu B rıncı Dunya Savaşı so Aym çevredekı kovler arasında sedıklerı, y» da m Amerık.an askeri tarıhınde en tedır 1913 te dunMusevî \p\a bir Hınsti\an. lslâmın sartlarını. tarıbını, bütun ışbırlığırı ve mus'erek meselelerm varlıgından haber parlak Dır sahıfede ver alacaK na erdığı zaman General Peıa >anın 5 ıncı endusinceliklrrini hir Mns'iimanrtan daha 1yı bılebılır. Nıtehim I«.lâ. hıng ın muzaffer seferi kuvvet en elverışli şekılde halledılmesını jar olmadıkları etır trı memleketı omivet îi«tönde en ?ems ıncele melerı japan Batılı bilginler boysağlamak gayesıvle İstanbul ll sı konomık ve »oîjâl kuvvetler t«ra Jıklere yoneltmek ve kalkınma | )an \e Bınncl Duny» Harbi ba?ınDouglas Mac Arthur hayat» lerıyle anavatan* donen genı ledirler. General, 1919 da Harb Okulı nırları ıçın Bsk.m Onarım Ya fmdan perışan edıldıklerıne goz.ennı açtığı zaman kendını daır planlarını japmak, devletın odevı'da djn\anın en genıs \e ılerı haDüsiınplim simdı: Rılmeden ınanmanın ne değeri \ardır? pım bır k'erı kurulmaktadır. askerler arasında buldu Bu ba Komutanlıgına getınlmıs bu go ] va ordusuna sahıp bulunan Rusyatarıhte sa>ı«ız ornekler vardır dır ftnce bileoeksin Sonra manacaksın. Aklın ısışından geçnıemış îlk Bırhk Vall Nıyazı Akı'nın kımdan bu unlu Amerıkan gene revde kısa bır sure kalmış \< Kısaca, b.r taraftan çağımızın nın bu duruma Çarlık tdaresı esna Kurucu Meclıs taraündan kabul ınancın. Tanrı katında makbııl olabıleceğını sanır mısınız? öyleçok geçmeden Fılıpınlerdekı A emrı ıle Sıln rıde faahvete geçralı hakkında «asker oğlu asker» ve 9 temmuz 19tl referandumunda ve toplumumuzun apa dâvajı olan , Mnda u'aştığı. ba^ta Çekoslovakyasine ancak tsa<i<:up denır vobazlık denır. bılkısızlık karanlığın. merıkan Sılâhlı Kuvvetlerı Baş m.s'ır 25 koj ve 2 beledıyenın ışdemek hıçbır zaman hat» olmaz diğer Doğu Avrupa daki köriiknrfine in»nıs. Ylüslıı manlıfcın felsefesıne aykırıdır önce. Turk mılletınce tasvıp edılmış o • hurrıjet ve kalkınma sentezl, 1961 ' olmak uzere komutanlıgına tâyın edılmıstı tirakı ıle mejdana gelen Birlık kanısmdayız. Un 1961 Anayasamızda cHürrıyet Ana>a5a«ında gajet i>ı ve ılmi bir I memleketlennn ıse sanajıleşmeAma Törkıverte knrfikleoen de, beslenen de bu türlfi egitırtt1930 yılında General Mac Ar ü%esı bulunan kovlerın kalkınma General Douglas Mac Ar»hur şekılde ortaya konmuj, dığer taMerinı, komunıst reıımlerinden ondir. Ve TürkKede din i«sleri çofcnnlukla bn nitelıkte kimselerın thur Amerıkan Sılahlı Kuv\et çabalar'rı koordıne edecek, trüş ve Kalkınma Sentezınm gerçekleş raftan Millî Birlık Komitesı ve e basardıkları ınkâr olunamaz. 1880 vılında Arkansas evaletmın elindedir. Millî Feitirn Rakanliihnın verdıŞi resmî bılgilere gore tereken ıstıfade olunan araç ve tınlmesı ış>> Turk toplumunun te Hukumetı tarafından 30 Ekım 1960 C Nıtekım cıddî ve tarafsız ıstatısFort Lıttle Rock şehrınde dun lerı Genel Kurmav Baskanhğı simdive kadar tmam Hatin nknllanndan mezun ZMt e yakın l'te, bu sıfatl; gereçlenfı çalışmalarını duzenhye mel meselesi olarak ve çağımızın tarıhlı ve 91 sayılı kanunla kuru , tıklerın ortava koyduğu kesın so • ja\a geldı 18 jasındayken va na getınlmıştı rencimizfn ancak < 0 kadart din isleriyle ilgliı W bizmetlerde her turlu ıcaplarına en uygun ve cektır nı 2898 de babası, t.«panyollar Turkıyeyı zıyaret etmıs, Ataturk etraflı bır şckılde yer almı} bulun lan Devlet Plânlama Teşkilâtı, 2 7 n u s »udur Serbeıt ekonomı duze1 ealıtmaktaılırtar. Gerı*' alavlıdır. Üstelik lmamHatip Okulladan alınan Fılıpınlerın ilk Ame tarafından kabul edılmış ve ıltı Bırliklenn dığer jehirlerde de Mayıs devritrınden »onra, çalışma1 nı; bu duzen ıster demokratik sosnnm ne durnmrta oidukian. 1%1 yılında toplanan «Din ıle llmaktadır rikan valısı olmustu Gençlığı fatlarma da mazhar olmustu kurulrrası ve denetlemelerının de memleketımız ' yalizm, ı^ter^e ozel tesebbusçü dugili ESitim \p ÖJretım Komitesı» raporunda s8>le anlatılıyor: Gerçekten Ana>asamn ıBaşlan larına ba'lıvarak General Mac Arthur 1935 t« nın unutulmaz gunlerınden ı,ovenj teşekkul eden Kov Işlerı Ba gıç» kısmnda ifade edıldığı gıbı • plânlı, prograrrlı ve fakat demok n olsun, bır memleketı, ustehk ze «^çıkca «nvhvelım kı Turkıvedekı imam.Hatıp Okullaıhtıvat sınıfa aj rıldı Aradar ğunj Pa^ıfık Okjanusunun bu kanlığı tarafından vapılmasımn, Cumhurı\et Hukumetl«rının ana ratık bir kalknma devresıne jır ınsanı çıgnıven bazı kestırme forrının ek«ensı, dıger vatılı Dev let okullarına nazaran çok duzenFılıpmleı takım adalannda geçıren Gene geçen zaman ıçınde kalkınma çalışmalarını daha da o hedefı. «Insan hak ve hurrıjetle trıştır I mullere ve u^ullere de başvurma'iz, iptıdsî bır riurumdadır Bazı yerlerde talebelerın en basıt ral'ın tkincı Dunva Savaşı sıra Amerıkan hım?\esı altında muh lurr.lu bır oafhaya ıckacağı ifade e rını, Turk tnplumjnun ana davası ve dan, Mark^ist ekonomıye nazaran mılli da>anışmayı, sos>al Jemizhfc ihth açlarımn bile ssSJsnamarJığ] cöruJnvektedir Bu şart'inda Fılıpınlerı savunmada gos tar bır devlet halıne gelmıştı dılmektedır. adaletı, ferdın ve toplumun hjzur demokrasımızın gerçeK temmatı o ,ıaha suratle kalkındırabilmekte • lar altmda okul açmaSa karar vermek, açmamaktan her halde lhtıjat •sınıfa ayrılan buyuk asterdıâı ce«aret. «ebat ve azımde ve refahmı gerçeklejtirmeğı ve lan «hurrıyet ve kalkınma» sentezı dır çok dab» zararlidır Turkıvede bugunkü sartlar altmda 19 îmam. ker de kendısını bırçok hatıra bu e«kı ânılann etkısı olması ge«Selim» şilepi Rusyada temınat altına almayı mümkun kı nın tatbıkatta gerçeklejtırılmejı Fakat bunun en onemlı şartı, rekır Hatip Okulunu ders araç ve gereçlerı ve yörretım ila meılek nın bağladığı bu takım adalars lacaıc demokratik hukuk devletını ışı ve sorumluluğu ıse bundan son hurrıjet ve demokrasının, doğu ve deTSİeri öSretım kariroian bakımından, açılış gayelenni gerçekkaraya oturdu 1903 te Amerikan Hırb Oku yenıden rionmu» ve Fılıpmleı rakı ıktidarlarımıza düşen çok çe orta Afrıkanın melez dıli Svvahılilestir^bilecek seviyede tutman ın ımkânsız olduğu kanaatındeBır armatore ait bulunan 3 bin butun hukuki ve sosyal temellerı lu \Vest Poınt'den ıstıhkam *u Cumhurbaskanı Quezon'un as tın ve onemlı bir odevdir. dekı hurruet karşılığı «Uhuru» yiz.» keri muşavırhğını uzerıne almıs94 gros tonluk «Sehna» çılepl, dun ile kurmak» olacaktır bayı olarak çıkmıı olan genç II mısali heı derde devâ ve kendı • Bu suretle, sunduğu butun genış Ve hn rapornn verildifi ffünden bu vana öç yıJ içinde yedi Rusyanın Kerç kanalında karaya Douglat Mac Arthur, ılk gore tı. 27 MaMsın «Hurrıvet ve Ana\a lığınden gerçeKİesecek =ıhırlı ve ımkânlara rağmen, vuzyılların ıhtane tmamHatip Okuln daha açılmıştır. A\nı Millî Eğitim Ra. Ikıncı Dunya SavaM patlak oturmuştur vmı vıne Fılıpınlerde almıştı mallerı ve yanlış ıcraatı yuzunden sa» bavramı olarak kabul ve ılan sovut bırer kelıme değıl, fakat ın porn Kur'an knrsları için snnları yaanyor: \erdigi sırada General Mac Ar Bu da, Pasıfık Okyanusunun bu Bugun alınan bır telsıze gore. şı gelışmemıj olan TuTkiyemuın sos sebepsız değıldır Zıra; 1961 Ana «an uğlunun refahının artışında, thur. Fılıpınlerde bulunmak «Evvelee medreseter varken cğrencıler tek odada kendı sdalarına karsı duyduğu levgıyi ep klavuz refakatınde üç numırı }a! ve ekonomık yapuını kalkın yasasına vucut veren 27 Mayıs, Çağdas ılmın ve teknıgın gerekletsvdı 1941 temmuzunda bu ta »ahsiyetlerine daha ivi sahip olur ve bir tedns heyetınin nedrtırmasa yaradı ı şamandıravı döndükten »onra dırma odevı, bundan tonrakı ıktı medeni, mureffeh ve her şeyden nne gore kullanılacak bırer araç kım adalarda buıunan Amerızaretı altında bulunuriardı Şimdı o devirden de daha gari bir Üç yıl Fılıpınlerde kalın genç ancak tarafından çamura saplan darlara dusmektedır. once, ınsan haklarına saygılı, yanı olduğunu ıdrak ve ıspat etmemıze kan Sılâhlı Kuvvetlerı kendnı durumdadiTİar. Baskenttekı vazıyetle Surıyedekı tnısal arasın «ubav 190fi vılında Japonya'da mıs*ır fiOO ton kadar vukunu bo1961 Anayasası, 41 ve 129 madde «demokratik» bır Turkı>e yaratma bağlıdır da mukavese yspılırsa, cidden utanacak bır halde olduğumuz bulunan Amerıknn askeri mısyo nın komutası altıra konmuştu altabıldığı takrtırde çemının kur lerle Plânlama ve Plinlama Teşkı devrımıdır Yanı «dıktacı» olmak kadar re Artık. Amerıkan askeri tarıhı görülür » nunda gorev aldı ulması mümkun gönllmektedir lâtını Anavasa Kurumu ve Kav Oysa. bazı kışıler ve çevreler ta formlara «ırt çevırmı? «statukocu» bır ef«ane kahramanının doğmaAncak çalıskanlığı, gorevıne • Ancak şımdıhk ver darl 9ı «ebe ramı olarak kabul etmış ve fakat | rafından zaman zaman su fıkir ıle olmdk ria çıkar vol değildir Ger • bağlılıgındakı şohretı mesafele iina sahıt oluyordu. Fılhakıka, tste size Tıirkive Cnmhuri\ eti Hükumeti Millî Eğitim Bakanıyle huna imkân gorulpmemıs ve bu plânlamanın (demokratık) o\ rı surulmuş veja telkm edılmege çektpn «az gelnmıslık». «cıddı» fa rı yenerek Amenka'ya kadar u Japonların Pearl Harbour'a vap lıŞının resmî raporn Hey gidı koca Ataturk bır gun çelecek eemı kendı kendmı kurtarmak ı ması şartını koşmuçtur çalısılmıstır .Hepımıze >enı bır kat gereklı butun tedbirler. hızla la«mış ve genç subay, Japon>a' tıkları baskınla başlıyan Pasıf'k bn memlekrttc Medreseieri aratan tencilik yavaları mı açıla. ın ca'ı^malsra baslanrnıstiT l, ] r |umıt ışığı parlatan 27 Ma.vıs ıhtı ve kısır pohtıka dldısmelerıne dusavaşı General Mac Arthur un N'ıtekım, bu konuda adeta da ancak bırkaç ay kaldıktan caktı? sahtında en buyuk kahramanı dırektıf nıtelığınde olan Anavasa lâlcilen: «Ne vapalım?» dıye ünı »ulmeden alındıSı takdirde, tamafonra. anavatanı çagırılırak 9imdf bazı oküvncolanınız, ImamHatfp Okollanndan meran Bostancıda bir köşk nın 41 incı maddesınde avnen şöy versıte hocalarından, daha ılk gu • men «tedavı edı'ebilır» bır hastı Cumhurbaşkanı Theodore Roo bulacak, butun Japon kuvvetle«l»n 2000 kişiden din hizmetine gefenler dışındaki çoğnnluğun kül oldu e demlmektedır: «lktısadi ve sos nu çağırarak akıl danıstılar. Keske hktır «evelt ın yaverlığıne getırılmıs rı karsısındakı Corregıdor mune raptıfını merak edebilirier. Bu ısı basaramadığımız takdirde Bostancı Kasafidr Sokak 2 nu al hayat, adalete, tam çalışma e danışmasalardı' Keske ihtilâlciler dafaası butun dünyanın havrantı 1P06 1908 arasında Devlet Gerrekt«n ilri cekici bir «orndur bn Ve cerabı aragtırılmaralı köşk dün sabah vanarak sasına ve herkes Içın Insanlık hay bıldıklerını ve ınandıklarını yapsa ı«,e; yenı ve cıddl buhranlara nu Baskanımn vaverlığınde bulu lığını kazanacaktı. Douglas Mac malıdır. Biz bazılannı hilivornz. Meselâ bir tanesi Gflneydoifu kul olmuştur Bahçıvanın aılesı sıvetıne yaraşır bır yaşayış ıevıye lardı' Memleketımız bugun, ıçın ruklenebıleceglmızı, «ımdıden söv nan genç subav 1914 e kadar A Arthur Corregıdor'u kendısınillerlndrn birindc Emnive» IVIOdürlüjfü yapı>ordu. Ve tdare etHayrıve Yumrunun yanar vaziyet sı «ağlanması amacına gore duzen derl çıkılmaz bir çok dertlere, Unı lemek buvuk kehanet »ayılamaz merika'dakı muhtelif garnızon den çok ustun olan Japon kuvti(i KoTUüturm» ünnnnda hazi vatandaslar komünistlık ıtba. versıte hocalarının verdıklerı fetıZıra. geçmısı hatırlıyamıvanların vetlerıne kar<ı adım adım «ate birakttğı es/ocağımn parlamav ^ır larda gorev almı« ve vuksek raiTİa <evkif edildıler. Sekiz ar hapiste yattıktan sonra beraet vunmada devam ederken ve bu onu bır kere daha vasamağa mahsonucunda çıkan vangın, kısa zalktısadi. sosyal ve kültürel k»l vâ yuzunden gırdı (1) .. kabıiıveti «.ave«ınde hula terfl ettiler. Tcmize çıktıiar ama c\ lerı ocakları dağılmıs, belleri bütopraklar üzerınde olmeğe hazırmanda butün *öske sırayet ede kınmayı demokratik yollarla gerBu iddıanın cevabı, kısaca su • kum oiacağı bır bedahattır. ederek Bırıncı Dunva Savasınm kfilmfiftflr. O bikSyevi de bir baska gfin anlatırız. lanırken, 1942 mart ayında Amerek kül olmasını «ebep olmuştur çekleştırmek; bu maksatla milll'dur Prestıjlerını, 1953 • 1960 dev (1) A H Baiır, Barı» Dunyası, arıfe'lnde albavlıj» vukselmistı rıka Bırlesık Devletlerı Cumtfaıvenm yangını kontrol altına a^arrufu artırmak, yatınmlirı top resı arasında «Ispat hakkı mı, U Mart 1964. s: 68 ma II hurbaskanı ve Amerıkan Sılahlı l Hakkı mı'», tspat hakkı mı, lma«ıyle vaneının sırayeti onlen um jararının, gerektırdığı onceII Kuvvetlerı Başkomutam Roose.. . ı . . Azot fabrıkası mı?» zıhnıyetıne mistır. Fabrika ve atölyelerds üstün varim' velt'ın emrıyle mudafaayı durkarşı neşrıyat, beyanat ve ders öte yandan vangın mahallinde durarak Avustralya'ya çekılme takrırlerıyle ılgılı organ ve kısı kıme sıt o'duSu »esbıt edılmeven zorunda kalmıştı. Ama, bu bulerı cesaretle ıkaz etmekten alan ır toplu tabanca ıle 5 adet mermı yuk asker kendısını Avustralya'vani hurrıvet ıçınde kalkınmayı ulunrr.ustur Pertev Paker adlı ya gotürecek olan hucumbotuna «avunan ve bu sebepten dolayı, 2? sahsa aıt bu koskte çıkan vangıbmerken gozlerındekı yaşı sılıAgaoğla Yayınevi, 3. Seri Kitapları Mavıs sabahmm ılk saatlerınde nın 100 bın liralık bır zarara seyor ve yuregındeki ımanı şu sozsayesınde saglamr Ankarava davet edilen İstanbul ÜDtösinden Sunar: ebiyet verdiÇi «anılmaktadır. lerle belırtıyordu: «Gene donenıversıtesı Hukuk Fakultesınden Universal torna tezgâhları cegım». vedı oğretım üyesı; «Fetvâ olarak Ask yüzünden yaralama adlandırılan 28 Mayıs BeyannameGerçekten bu lozunü yerıne Karusel tornalar Yuksek Denızcılık Okulu oğren Mnde avnen şunu demıslerdı: «İlk getırmekten de gerı kalmadı. ılerınden Tanju Coşal, dün sabaÜniversal fr«z« m«kin«l«ri olarak almması gereken ıkı tedbır 1943 te Guneybttı Paıifik BolgeDOSTOYEVSKİ Türkçesi: Tektaş Ağaoğiu ha karşı, «aşk» vüzunden kavga et vardır: Bmncısl; âmme hizmetle«i Komutanlıgına, 1945 te ise butıği Cengız Uygar adlı arkadaşmı Radyal matkaplar Bütün kitapçılarda Fıatı: 400 Kuruş rını. gerçekleşmesı ıstenilen ve tun Pasıfık Okyanusu Muttefık bıçaklg yaralamıstırAğaoğiu Yayınevi: Ankara Cad. No: 37/7 •ılletçe ozlenen demokratik ıeap? Kuvvetlerl ^ Ba«.komutanlığuıa O«»mir fUa^t^y* m«ıkin»l«rl Beyoğlundaiu bır gece kulübünl*ra iımdıden uygun olarak >uru getirîlen l ö e n e r i l Douglas Mac Cağaloğlu (Vüâyet karşısı) İstanbul den çıktıktan sonra arkadaşını ya Azdırma i*mzm m*kin*l«rl Sİcek ve ınsart hak ve.hurnyeUa* Arthur, Japonları ezmi? ve Jaralıyan oğrencı olavdan sonra kaçrını koruvacak, âmme menfaatıni po'nya'ya" tam bir fatlh gıbı ayak ım Di# »çma maklnelsri mışsa da, bılâh'are polıs tarafın{.ozetecek fııli ve geçıcı bır hukubasmıştı. Corregidor'dan gozlerı dan vakalanmıştır met kurarak ıdarevı devam ettır • yaslı âyrılan bu Amerikan gene• Bılya cilâ v« r«ktifiy* m«kin«l«ri Reklâmcüık 1201/3682 mek rali tam be> yıl Japonya'da «hâöte yandan yıne «aşk>ın sebep •i Domir test*r«l«r kimi mutlak» ularak hukum lurolduğu ıkıncı bıt yaralama olayı MASINEXPORT lkıncı<ı Devletın ıhlâl edılmış du. da. dun gece Bebekte cereyan et•ı Presler, pnömatik çskiçlar, ve ışhyemez bır hale gelmıs Ana fnıştır 18 yaşlarında bulunan, Es1950 de Kore lavasları bışlaya«ası \enne bır Hukuk Devletıgıyotin rnakaslar, v s. ref Beşçıl. Hasan Aksu ve Ahmet dığı ıırada General Mac Arthur nın gerçekleşmesini lağlıyacak, Yatar aralarında paylaşamadıkla Bırlesmıs Milletler Sılâhlı Kuvdeviet organlarmı kuracak ve sosrı bır kız yuzunden kavga etmısvetlerı Baskomutanlıgına geti\al muesseselerırı hak ve adalet lerdır Eşref Besçtl'ın bıçakla boy rilmıştı. KomuUsındaki kuvvetnundan varalanması ıle sonuçla Cildinizin bakimi İÇİn yalniZ ve prensıplerıne, demokrası esaslarılerın Yalu nehrıne kadar dayan a nan kavganın dığer ıkı ssnığı vaka yalniZ tabii maddeler kullani " davanmasını temın edecek bır ması Komunist Çinlilerın lavasa lanmı<!tır mudıhalelenne yol açmı» ve bır Mutemmtm malumat ı'çın rmîBunlardan meselâ çiçek özü, Uçuncü Dünya Savaıının patlaTtRKIYENIN E N GUZEL ve EŞSIZ ftrkttimıxe muracâal e/mtnız deriyi derinlemesine temizle kân verecek bır çoğunluk masından endıse duyan bazı çevd ı n a mAnı ANSİKLOPEDİK DERGİSİ menfaatımz icabtdır. yip, jTimuşatır ve beyaziaştıo'acak sıvasl kuvvetm reler, Pulfik Okyanusunun bu esslz kahramanının aleyhinde y rır. Bundan dolayıdır ki Yçiçek nahılınde bır 1Seçıml i vKanunu ameynth'r'ri'T' ^ o n " c k " ' U r 20 nci Sa yısı Çıktı. • ' genıs bir kampınyı açmıslardı. öztlnden yapılan Cire Aseptine îana getırmek». Bu durum Amerıka Birlesik Dev Bateş Reklâm 39,3716 J letlerı Baskanı Truman'j da etCİIt bakiminda eşi Oİmayan en Işte. çıkarılan rıvayetler ne oRüzgârlı geçecek kilemıj, Baskomutanlık yetkıleİSTANBUL • ANKARA O ZE L tesirli kremdır. Derınizdeki le l u r s a o l s u n ' m Mayn Beyannamerını kullanarak onu gorevinden Butun bolgeler parçalı ve \er , , ,, , . , . . ^ıne ımza kovanların Ihtılâl ldarealmı» ve yenne, 11 nısan 1951 tayer az bulutlu geçecek hava »ırıhinde General Ridgway'i gecaklıklan Batı bölgelerımızde du ke ve beneklen gıdenr, lemnı s ı n e y a p t l ğ l t a v s l j e l e r b u n l l r d a n Modern yapı Yüksek çalışma hızı tırmıştı. ne nazaran azalacak, Dogu bölge zi yumuşalıp beyazlaştırarak, ıbarettır B u Ancak, General Douglas Mac lerımızde değısmıyecektır Kuzgâr cüdinizi guzelleştinr. Çiçek özov^neierden doiavı hassasıyet saQlamlık Arthur'un Amerikaya donuşu lar Guney yonlerden orta kuvvet> Iü Cire Aseptine'i hemen deTruman idaresine karsı siddetlı te yer yer kuvvetlı olarak esecek«hukuk hocası» olurlarsa muaheze Okulumuzca tertıp edilen seri konferanslann 4 ünciisü neyin, neticesinden, bütün kul edılemıveceklerı ortadadır hucumlara yol açmıs ve bu kamtir panva yıüarca surrr>u=tu. İst. Üniv. Öğr. Gör. R A S İ M S A Y D A R Bunun dısındakı «<ozde» çozüm lananlar gibi siz de memnuo kaJacak8inız. ta'zları ve telkınlen, memleketı taraiından 7 Nısan 1964 Salı eünü saat 18 00 de okulun NISAN ZILKADE 23 ı^tnerek \e\a ıs'emıverek faşızme konferans salonunda ve enınde «onunda komunızroe goM 'urecek yollardır VERGİ KANUNLARIMIZIN OTOFİNANSMANI m VEF A T ! U« ügili hükümJeri konusu üzerinde verilecektir. Girij »erbesttir. cire aseptine Kaldı kı Turkıvemızı bır pe>k Dul Bayan Roz Adaıan, Bay Halıne sokacak olan «ihtılâlcl sos • Adres: Galatasaray İstiklftl Cad. 311 ve Bayan Irldor Aclman v» V ] 5 34 12 16 15 54 İ3 3^ 20 14 3 4b valızm» vanı Marksızmın az gelış alleıl, Bay ve Bayaa Albert Aclmiş ulkeleri, Batılı metodlara naE 110.5*1 5.3S | 9 lfi 12 00 1 3 5 9 10 man ve aılesl, Bay Salomon tâncılık 95213709 İUncüık 9335/3707 zaran daha suratle kalkındırabıle Aclman, Bay ve Bayan Jak Aclman ve aileti. Bay ve Bayan Rafael Aclman ve ailesL, Bav ve Beyan Nlslm Francl ve allesl, eçl, bâbalan, kardeşlerl, kayınpederlerl, böyflk babalan. »mcalan ve »krabaları Şehır General D. Mac Aîthur =haberlerl Kalkınma ve Demokratik Rejim Silivride 25 köy llllllllllllllltltllllillllillll DÜŞÜNCELER | BEYNELMİLEL PORTRELER IIIIIIIHIİMİIİIİIMIIMIIIIIII I ııııEıııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııııiMiıııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııEıııı = biriik kurdu Dr. İsmet Giritli ROMANYA MALI MAKİNELER ve TE0Hİ2AT PUŞKİN ÜZERİNE KONUŞMA Çiçek özü ile Resimli Bilgi BAKIMLI BİR CİLT TEDİYEDE KOLAYLIK İ j Bmla Biraderler ve Şsi. Galatasaray Yiiksek İktisat ve Ticarel Okulu Seri Konferansları s İ ı I 5 Melih Cevdet ANDAY Basın: 4425/3688 AYLÂKLAR 63 64 AYLAKLAR AYLAKLAR 65 Kimyager aranıyor :: Azamt 35 yajında kimyager aranrnaktadır. Müracaat P.K. 116 konakta. Dünyanın degiçmesine «sşıyor, gitgide daha çok ralnıı kaldıtını anlıyor. fakat bir açamndan •nvarlanmak flıere olanlann otlara, çslılara tntnnmak iıtemeleri trlbl, çevTesinde Yardımcılar araraaktarj bir tflrlO Taıjeçm'yordn. Mnammer'in doSnsn bn bakımdan ona yeni bir ümnt jretirmisti. OHanı kendi istediği eibi bÜTÜtebilirse gBzfl arkada kalmiyacaktı: SükrO Pasa ailesi »anla serefle rtrüp dfleeek«': yeni camanlanrı tdiliMeri. baTagıIıktan ba konaktan içeri çiremivecek. eozden düsen eski deÇerier. bnrada bfltön incelikleri ve eüıellikleriyle vasıvacaktı. Aradakl knsakta nedense b!r boraklnk olmnstn. Taliri«iiıli»e ve akMMklere veriyordn bonn L«man hanıro. Ama bn taIfTısİKllkter. akstiikier artık Moammer'ae d«"ip bltmelirdi: Mfirsfde eve kapaiıvdı. Onon dnrtımn Mnammer'e Wr haitanin dnrnmo (rlbl fSsteriiebilirdl. Aynea eski alleierde b«Tİe ear>p hnyJn fnianlar da bnJnnnrdn. Leman hanimın, çok kflçflk Tafta Jllen aSaberi ne olacaktı? Bir bakıma bn sakafiar. bn «ar, bn dfHîer. iOrme cflcO bflTflk ailelertn kan çıbanıanYdıIar. onlan eikarmakia «OT daha da temîıienfr. daha da «emrriTdl. Sonra Pftkiıe SlmüstU artık ve hlrtaknıı tat«n« hikSyeleTİ birlikte eStfirmSgtfi. K8r uervit dans B»retmeni nnntnlmnstn. (D5«iînceleHnin bnraflnda Lernan hanım bîraı dnnım«ardı. Mnammene kBr derris dans «trenmenl nramndaki füskiri tfiyfer) firnercrek dfl«<flnHrt!8.1 BBylece Leman hanım. çocnlrnn tfrbive^ini îİMrine aldı tik Is olarak. sive<iinin homklnjhından Störii «nltnlnpTİ V7akla«!tırdı ve dnl kaltnıg eski halaTiklardan hirini kona8» eeiirtrrek çocnSnn dadılıfını ona verdi. Şerife adındaki bn kadın «Şoro» diye çağınlıyordn. Leman banım, rnb ile beden arasında ilk •eçmeyi yaparak, ife bedenden baslamayı kararlaatırmıstı. Çünkü Pakite grenç kislı|uıda hafif bir eiğer rataatsıtlı|ı feeifmisti. Böylece Mnammer'in beslenmeti etrde baş kayfi oldn. tyice katnamıs süt danası snyn, içerenkBy'deki bir mandıradan »etirtilen yaglı süt, runiük yamnrta, sonra pastBrize tereyaj. pekneı, baük yaği, balis Ayvalık »a|ı Ile ezilmlt tarama. balık ynmnrtası, havyar. arasına çesitli reçeller konan ince ve vnmnTtalı ynfkadan açılmıs iki katlı hamnr isleri. Kırklareli'nden setirtilmis hardativr. pekmerll. ceviıli peiteler, Afyon kayrnat». kabıza karsı «ötlö ineir tatlısı. demlri bol seblelerden ıspnnakla vapılınis bBrek, satır kıvmasından ızrara küttr. sBzme bal. Szeri Hindi'tan eeviıli hadfm ezttiesl. mevvaiı loknm. elma rehdfsi. nortakal ve havnc sovn, Mnammer'i kısa bir «0rr icindr besli bir domnz yavnısn kadar kanlı panlı bîr dtırnma eetirdi. Çocok eurliikip vflrfivor ve *or nefe« alıvordn. Tam mh efitimlnp «ıra eelmisken. beden sukoyverdii nnammrr'dp hfrblrl arkasına hastalıklar «Bkfln etmive haKİadı: kı*ıl. kııamık. difleri, kabaknlak ve en «nn tifo Domn* vavrnsn keçl vavrnsnna dRndfl Bn dnrnmnn nvandırdıti telâs, sıkı bfr perhi» rpilrni He «eonnclandl Fvde koca bir dolap rornton IISc »Uflerlvle doldn ta«tı Mnarnmer. »nrı rttvıt. ran «i«man, biçimsl* hir dnrenn ee\tn\nH llknknl ragına hasinca I rmın hanım tornnrnın RTPI nlnrak nkntmava karar verdı • iirrrinp »itr«*fll»i rornÇıı PİSİprnın cnrukları ıl«" hir okııla tHndprpmf7dı: arkada^Iarından valnıı hastalık de|il, kötü hnylar da alabilirdi çUnkü, ağzı boznlur, terbıyesız, arsız olurdn. Böylece eve dfretmenler tntuldn. Mnammer kış boynnca bn 8|retmenlerden oknyor, vıl lonunda oknla gidip sınavlara çiriyordu. Ba bdyle dörtbnçnk yıl sürdü. Tabiî bn süre ıçinde çocnk köskten, köskttn bahçesinden dıları bırakılmadı. Kendi kendlne oytıadı. Oynadığı oyunlar da yasıtlannın oynnlanna benzeraiyordn. Leman hanım ona »ırmalı, apoletli bir pasa elbisesl diktirmistl. Çocnk bn elbiseyi eiyip bahçeye çıkıyor, bahçede ajaçlara selâm verlyordn, ya da kalem efendilifi ovnnu ovnnvordn. tlkoknlnn besinci «.ınıfına eelince, öÇretmenler, çocn|n son sınıf için oknla göndermenin dogrn olaca| m a Leman hanımı inandırdılar. Bövlece on iki rasına kadar evden dısarı çıkmamıs olan Moaramer, Kmltoprak'taki bir llkoknla basladı. Her sabab Soro onn eBlürür ve aksam olnnca okuldan alır eve eetirirdi. MnammerMn vabânlliji. baska cocuklara benzemrmesi. sınıf arkadaslarının eözündfn kaçmamiRtı. Daha ilk eünden hasiıvarak alaya aldılar cncnŞra. ittiler. düsiirdüler. fntlinü hasını vırttılar, bahcede dikenli kestane vafmnrnna tnttulsr. rantasını deldıler. altına zamkiı kâîıt knvdnlar, «sapkasrmn icini mürekkenlediler. en«e«ıinden iceri sn akıttılar ve dfivdlHer. Mnammer «adeee allıvor, •Tanmavın!» dive valvarıvor. «aklanıvnr. «iniTordn. Ama hnnca e7İvetlerini sördüîfı hn arkada«lsrından H» avrılmak Utfmıvordn: onların Irhlehi, cckırdek vemeicrıni afrının suları aUarak sei reflivnrdıı I (•blcbı ve rpliirdek nns ^acaktı. Irkada^larının OMinlTrına N (Arkavı far) vefat ettlglnl teeraürle blldlrlrler Cenaze merasiml 6 Nlsan 19S4 pazertest günü taat 12JO da Buyük Bendek Neva Sılom Sln»goffund» lcra olunacafı lltn olunur. hâncıhk: 81M 3730 Bay DAVtD ACİMAN'ın Cumhurlyet 3723 PROF. MMBÜS'UN MACERALARI: 8«rUW NAZtME NADİ * Onel Y«yiD MOÖOrO CumhuriYet Sayun 25 Kuruş Tdfklr* Hârtd Ur» Kr. Ura Kr • mylı* 1 aylık *0M 190.00 •0.00 44 00 ECVET GÜREStN G»ınemlı» ftnrKiertlen yaıalaı fco> ouirun. konulm>°in ladc •dllmes. Basao ve tayan iJİiTMi rnnul oiunCUMHURİYfl Matbuoıllk ıiin m<n içio car> I A 9 rın llltn Halkevi Soktk No 3«41 ılnmdır VECÜİ KIZILDEMtR * Dflermi flllm luır» •des Md n.oo * DUOü ttXCKJ BOKItüU ı ratJB KSM M« No. | DITarbalot T«l«foaı IM1 ANKARA Atatara Bulv«n rtatt VBNİ3CHİB T«i«ro» ı ı ı H i4, nttn 11 09 »«. 17 m 99 fLl.KKl 80KCH4I) î M^rrtnm cairn» riam AOANA Bu gızeta, BASIN AH1.AK YASAStNA aym«yı tnnhhtli etmtnlf
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog