Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

TİCARET HUKUKU OnL Prof Dr Halü Arslanlı ANONİM ŞKKETLER 3 Kıtap KOLLEKTIF ve KOMANDIT ŞIRKETLER UM1TED ŞIRKETLER 2 Kitap Istanbulda MENTEŞ, Muhurdarzade Hanı 432, Bahçekapı Hrnl Vayınîar Fıhz, Ankarada Berkalp, Izmırde Kultur Kıtabevlertnde. Cumhunyet 3717 40. yıl sayı 14253 u m hu r i yet KURÜCÜSÇ: FÜNUS NADİ Telgrai v» mefctup tdr«si: Cumhuriyet Irtanbul Posta Kutusu T e l e f o n k ı : 22 42 »0 22 42 86 22 42 97 22 Aldım. Kulİandım.Beğendlm Istanbu] No 245 42 42 98 22 99 Pazattesi 6 Nisan 1964 ^nakıkl • JOB" açık «Itın | Rumlar şimdide Barış | Gücü askerlerine ateş \edip tecavüze başladı İ İ ^ ^3 ^Ş = = Bununla da yetinmiyen Rumlar, Tiirkleri korumak için kendilerine ateş açan Birleşmiş Milletler askerlerini de levkif eltiler Lefkoşe, 5 (a.a., AP ve Radvolar) Tedhışçı EOKA'cıla nn dun gece Ada'nın kuzev hatı kesımındekı Turk ko\le rıne gırıştıklen kanh saidır Iar üevam etmektedır Bırleşmış Mılletler Barış Gucunun bır sozcusu, 35 Kıbrıslı Rum dan ve ıçlerınde zırhh bır bul dozenn bulundugu çeşıtlı ta sıtlardan mevdana gelen bır f.uv\etın K brıs ın kuzevbatı <=ında bulunan Basıammo ve Koçına kovlerıne doğru ılerle riıg nı bıldırmıştır Dun gece bu bolgedekı Man =ura Pakıomos kovlerınde ce revan eden çarpışmalann Rum ların yaulma hareket'erı ıle senı«lı>eceğı «anılmaktadır Dun gece Turk kovu Mansura çevresınde vukubulan savaşar sırasında Birleşmiş Mılletl°r Barış Gucu askerlennın Rumlar tarafından kuvvetlı bır ateş altına alındığı ve ken dılerını savunmak ıçın şıddet le mjkabelede bulundukları açıklanmıştır Kıbrıslı Rnmlar, BJH.'den bır çrnp askeri silâhtan tecrit edıp çöturdu Lefkose, 5 (a.a.) Kıbrıs'ın kuzeybatısında bulunan Kato Pırgos koyunde Bırlesmış Mılletler Barış Kuvvetıne mensup bır grup asker, Rumlar tara fından tevkıf edılmış, sılShları e'lerınden alınmıştır Olay verınde bulunan tek gazetecı «FrancePress» Ajans muhabırı Barış Kuvvetı mensubu Ing 11? askerlerını sılâh tehdıdı alt nda, ellerı havada kovun ana \olu ustunde yu rurken gormustur Muhabır a\ rıca bır kahvenın taraçasın r'a tevkıf edılmıs başka Bır lesmış Mılletler askerlerine laslamıştır Bu çeşıt olajlar Kıbrıs buh ranının baslangıcından bu va na llk defa gorulmektedır Kıbrıslı Rnmlar, Bırlesmıs Mılletler askerlerını lerbest bıraktılar Lefkose, 5 (a.a.) Bugun Kıbrıslı Rumlar tarafından A.r'amn kuzev batısındakı Pır go kovunun gırışınde te\ kıf edılen Bırleşmış Mıl etler kuvvetlerıne bağlı dort îngılız as kerı Barış Kuvvetlerı Komutan Yardımcısı General Mıke Carverm Lefkore'dekı Polıs Muduru nezdmde vapt.ğı teşebbus netıcesınde serbest bırakılmışlardır Bu askerlerden bırı çavus, ıkısv onbaşı TutbeMnde, dığerı ıse er ıdı HiikRmetimiz anlaşmaları fesih kararını tanımıyor Bakanlar Kurulu, Çankayada Gürsel'in başkanlığında toplandı Taraf devlet hükümetlerine muhtıra verildi Ingiliz basını Makarios'un hareketini kabulü imkânsız olarak vasıflandınyor 4nkara 5, (CumhurıvetTeleki) Genel Sekreter Sıvası tşler Yar asaniar Kuulu bugun Çankava dımcısı Haluk Ba ulken, Dışışlerı iüşkunde CumhurbaşKanı Cemâl Bakanlığı Hukuk Başmuşavın Gursel ın baskanlığmda saat 11 15 Prof Suat Bılge de katı mışlardır den 14 e Kadar vaotıgı toplantı 50 Cumhu'başkanı Cemâl Gurselın nunda Turkne Yunani'tan Kıb başkanhğındakı taplantıda once ıı araiinda ımzalanmış olan ve Başbakan Ismet Inonu ^oz alarak, dun Makarıos tarafından feshedn Makarıos tarafından, T u r k n e Y J dığı bıldırılen Ittıfak Andlasması nanıstan Kıbrıs arasında ımzala na daır «Maiarıos un feMİı kararı nan Ittıfak Andlaşmasınm feshem tanımamau ve bundan doğa dıld'ğını ve bu fesih kararmın cai butun sonjçları azıtnle karşı Makarıos ca dun akşam Lefkoşe de anvağa» karar vermıştır Buvukelçımıze bır nota =eklınde Baçta Başbakan Ismet Inonu ol tevdı edılmek ıstendıgım fakat nıak uzee butjn barfanlar 'aat Buvukelçımızın bunu kabul etme11 de Çankava Koskune gelmışler rıgını açıklamıştır \ e az sonra da toplantıva Genel B'jnun uzerne soz alan Dışışlerı Kurmaj Başkanı Orgeneral Cevdet Arkası Sa. 7, Su 7 de Sunav Genel Kurmav Harekât Da ıresı Ba'kan Yardımcısı Tuggeneral Turgut Suna p, Dışışlerı Bakanlıgı Sçkreten F ıat Bavramoğlu, Makarios'un tek taraflı hareketi karşısında = = = ^^ "SS: ^Z ^Z ~ ^ ^^ j= :^ Z^ ^^ ^^ ^^ ^H j ^ =: ^= Z^ ^^ = ~ ^= Z^ Bakanlar ve Kumandanlar Çankava dakı toplantidan çıkarlarken [ıbrıs Değiştirme Birliğine mensup 253 kişi dün yu rda döndü lskenderun, S (Güney tlle rı Merkes Burosn Teleks) Kıbrıs değıştırme btrhğımıze mensup S53 kışıden mutejekkıi kafıle bugun saat 13 te Donanmamıza bağlı «Basaran» gemısıvle Kıbrıstan lımanımıza gelmıştır Başta 39 Pantomık Tumen Komutanı Tuğgeneral Muzaf 'er Heper olmak uzere Denız Kuvvetlenne mensup >uk ^ek rutbelı subaylar tarafından kar*ıluunı;tır Arkası Sa 7, Sü. 3 de Proi. Erim «fesih hukuk dışı zorbahk hareketidir» dedi Rauf Denktaş ise Makarios'u "Andlaşmalara isycm etmiş bir mücrim olarak,. Ankara, 5 (Cumhurıvet • Teleks) EOK\ lıderı kızıl papaz Maka ııoiun tek taraflı olarak Kıbrı uumhuuv etn le Yunamstan \e Tu kıje arasında ımzalanan ıttıfak antlasmasını yururlukten kaldırdı Sinı bıldırme^ı ve bu voldakı bn notajı dun aUam Kıbrıs Buvuke1 ,ımız Dr Mazhar Ozkol a verme, ıstemesı Başsentte buvuk bır dık katle takıp edılmektedır Papazın bu hareketi HukumeUf" dugu kadar partıler tarafından ia dıkkatle ızlenmektedır "apazın ıttıfak antlaşmasmı fes Arkası Sa. 7. Su. 1 de Sait TERZ1OĞLL Bhutan Başbakam öldürüldü General Doaglas Mac Arthur General Douglas Mac Arthur öldü VNashınjton, 5 (Radvo) Kı^ bır sure once hastalanarak \Valter Reed Hastanesıne kaldmlan Gene ral Douglas Mac Arthur bugur olmustur Hastaneve vattıktan sonra ıkı azır amelıvat geçıren General ı&ın cı amelıjattan sonra komava gır mı = tı Olumunden bır muddet once vavınlanan sıhhat raporunda, Generalın gntıkçe dennleşen bır koma da bulundugu ve vucudunun bazı Belçika'daki Türk maden işçileri ıle jandarma çatıştı Gangtok, S (a.a ) Bugun henuz «le geçırılemıjen bırı tarafından vurulan Bhutan Basoakanı Jıgme Dorn, suıkaste uğradıktan ıkı saat sonra aldıgı varanın etkmvle ol muNİur Bhutan Hındıstanın kuzevmde Tıbet hududunda bulunan kuçuk bır de\ lettır Iç ışlennde serbest olan Bhutan dıj Mva«et bakımından Hındı<:tana bağhdır 700 bm kı>:ıhk njfu'iur hep'i Budı^ttır Lıege, 5 (a a ) Lımbourg takı Turk maden ı^cılerı ara<;ındakı ho«nut<uzluk çıttıkçe artmaktadır Son gunlerde kavdedîen olavlar dan sonra dun ak«am da Gençk'te kt Turk maden ısçıîerı venı hadıse ler çıkarmıslardır Bunlardan vır T31 kadarı ellerınde bıçaklar ve hançerler olduğu halde Zw artberfi oıganlannın gorevlerını vapmama komur ısletmesının dus «alonunun kapısını tutmustur Isçıler ucret ga basladıgı bıldınlmıştı b4 vasındakı General olduğu sı lennde vaplan ke^ıntıîen prote"= rada e^ı oglu ve v akın arkada^ı to etmektedırler Tu*k nçılenn bu General Courtnev V, hıtnev va*a Idavranısı uzerıne Genck jandarma gının vanında bulunmaktavdılar sı derhal harekete geçerek bunlar dagıtmıstır Turk maden ışçılerı bır gun on General Mac Arthur un taa ce de bır kuvunun agzını tutarak arkadaslarının madene ınmelerıne vatı ıle ılgılı bır \azıvı 1 ncı sahıfemızde bnlacaksınız. engel clmağa çalışmışlardı Uzun goruşmelerden sonra ısçıler bu davramilarından vazgeçmi'lerdı LODOS Şehıımız \e çe\ resinde e\relkı ge L t »aat 19 dan sonr 0 ^ıddetlenen loaos sabaha kaışı saatte 60 kıloraetre hızla esmeve başlamıştır Kuçuk tonajdakı tekneler ıçın tehhkelı bır durum alan loj d o s o z e ı u i j l e ş e hır Hattı vaour seferlerını aksatmı?tır Ev^ elkı gece saat 2100 den ıtıbaren Adalar seferı kaldırılmıs Yalova Kartal Uskudar Kabataş ve Besıktaş L^kudar araba vapuru seferlen ıptal edılmıştır Bu arada vıne lodos vuzunden Ga ] a ta ve Lnkapanı Koprulennın açılamaması bır çok teknerun Halıçe gırış ve çıkışma mkân bırakmamış t, r Dun de devam eden lodosun, evvelkı geceve kıhafıflemesı ıle, ıptâl edılen vapur seferlen venıden baslamıştır Singer fabrikası işçileri dün yüriiyiiş yaptılar r Istranco Oımonında büyük bir yangın çıktı Çatalcanın 45 kilometre yakınında bulunan bolgedeki yangın, lodosun tesiriyle gittikçe büyüyor Kartaldakı Sınger Fabrıkasının çre\ halınde bulunan ı«çılerm den 120 kısılı* bır grup dun >saat 12'de ellerınde bajraklar olduğu halde fabrıkava dogru bır yurujuş \ apmıslardır tsçıler. Sık, Yonetım Bırhklerı L t l t i l A a o t u r a n „ m d a ^e pohı tarafından dafıt.lmışlar ^ ^ ^ n ^ ^ 3 g u n d e n dır 5 ,,sı nezaret alt.na ahnarak kaybolmustur haklarında ı..vı«,,«j» Toplantı ve Gosten F e h l b e v * * Yuruyusler. Kanununa muhalefet e v d e ı c u m a Eunu dl an " *; l suçu ıle soruşturma açılmı.tı Yuk a n 5 « * « " Karaman admdaki klzln tesbıt edılmektedı g e î e n s u r e ' î l n d e Serek poSmger ısçılenne hıtap ederken 1» gerekse alesı taraf ndan yapı Arkası Sa 7, Sn. 3 de Ark»»ı Sa 7. Sfi. 3 de 12 yaşııtda bir öğrenci kayboldu Cde 4 ads 2 ı ^ W r CHP li kadıttlar Senatoda eıt az 20 sandalya istiyorlar tzmır, 5 (Telefonla) Cumhurı vet Senatosunun degıştırılecek îâ uvesı ıçın 7 hazıranda vapılacak ^eçımlerde en az 20 senatorluk ısIıven CHP'h kadın abu volda mucadeleve basladıklarını bugun kj ba«ın toplantı«ında açıklamı= CHP Izmır îl Kadın Kolu Yone ıı Kurulu ııri7a>ını ta^ıvan bıld \rkası Sa. 7, Su 6 da Çatalca 5, (Ertum öçal bıldırı \or) Bugun saat 17 30 sularında I^'^anca ormanlarının Çatalca se s m nde buvuk bır orman vangını çı^mıstır \angın Çatalca ılç< ıne 45 kılometde jzaklıkta Çınkı ıç Kovu Çıl ngoz çıft ğı Kava Serısı bolgesınde ha en devam et mektedır Yangının sebebı henuz anlaşıla mamışti'Bnlerce rae^e kaım ve kara ağaçla kaplı Karadenıze Mrt ve 'en Istranca ormanları son vıllar da ılk defa bovle buvuk bır tehuke ıle kars karsıva kalmıştır Lodosun bugunl^rde tesırı kıuvet ı oldugundan \ angın ahasınm geniîlemesıne «ebeb olmaktadır Suratle genışlıven jangını son djrmeK ıçın ordudan v ardım ı tenmıstır Istanbul \ alısı de ola mahallınde bulumıaKtadır I înanç Sömürücüleri n Kızlarımızın kâfirden farkları yok (Yazıgı 7 ncı Sahıfede) A.P. Bursa İI Kongresi Gümüşpala "A.P.'nin kuvveti seçimde tezahür edecektir,, dedi I I K I L L A K 1«^1> \rtik >.jl'aıım zdakı a ı i ıııa kondorlarda ve\d «ınıflarda kanarj a kate^len rırofıl Derregının fcpor ve Sergı &ara\mdakı loka leu ocıenrılerı tarafınrian atılriı ve her ıkı okulria vacıldı Kanarva seslerı arasında vapılan torende bırer knnu'sma vaptılar Turk kanarv acüıemı ıhv a et larda kurulan Seruoftl Kollarının açılış torenlen her pazar gunı» yapılacaktır. m rDaşlar hstesın» k a n a ı v a l a r da katıldı Bunuar Bursa î (a.a ) Bugjn Bur«a Uumu'Fala bu konuda o/et! ! goreceğız Evet b u konuda ılk adımlar dun S e U Kongresınde bır konusma ' a p a n u n ' a r ı «o« lemı=tır ınde, Erenkov Kız Lısesı ıle Bakırkov K u l t u r K<^|Arialet Partısı Gpnel Ba^kanı Ra «7 hazıran 1964 taı hmrie Sen ı kurulmuş olan «Serınofıl K o l l a n nın açılış torenı gıp G u m u « p a b .Spn^ıtn seçırrıWı avelennın uçte bırının \enı]pnm< Veterıner Genel Muduru ıle Valı îvijazı Akı ris dolavı=ı\le pa I nıız n k ıvvpt \e * n ı «a£]a« J^ak olan •secımler \ b l r krre daha teiahu» ede püacaktır Kuı n (.("jvilnm olmpk ve kanarva ^evglsını vavmak amacıyle, okul kndretı cektır» aemış'ır Ark»sı 7, su e da p jthulcııude adım bdjına ber jerde ıld"ldrııid i , ı uıüu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog