Bugünden 1930'a 5,485,296 adet makaleKatalog


«
»

Doç. Dr. Nezahat ARKUN İntiharın Psikodinamikleri Bu kitabm birinci bölümünde intiharların îenis ve mukayeseli bir şekilde istatistiklerıe incelenmesini, ikmci bölüınde intiharlann psikanaliz bakımındao açıklanmasrnı bulaeaksınız. Bu değerli eser türkçede kendi konusunda vazılmış ilk kitaptır. Fiyatı: 21,45 TL İsteme ve Dağıtma Adresi: Elif Kitabevi, Sahaflar Çarşısı, Beyazıt, fstanbul. Odemeli gönderiKr. Cumrmrivet 3633 40. yıl sayı 14252 umhuriyet KURÜCUSU: YUNUS NADİ Telgrat ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefor.!ar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Ald.m KullandımBeâendim Pazar 5 Nisan 1964 n'akiki "JOB" açık altın rengindedir Kıbrıstaki Türk alaymm mevziine çekUmemesi üxerine Makarios Garanti Anlaşmasını dfin iek taraflı olarak fesheiti Başpiskoposun bu konuda hükümetimize vermek istediği notayı, Kıbrıs Elçimiz fesih keyfiyetini uluslararası hukuka aykırı bularak reddetti Bakan dün kahve üyatımn 25 liraya ineceğini söyledi Mehmet Yüceler, ihliyaca yetecek kadar stok bulunduğunu ve sıkıntı çekilen yerlere süratle kahve sevkedildiğini belirtli Ankara 4, (Cumhuriyet Teleks) ciirümesi ile kahve kaçakçılığının Gümrük ve Tekel Bakanı Meh'önleneceğini ve bu kararın son | Lcfkoşe 4 (a.a.) Başpiskopomet Yüceler bugün gazetemıze gunlerde karaborsa yoluna >apan | Makarios, 650 kişilik Türk birligışerdiği bir demeçde. kahve fiatla kişilere bir ders olacağını ayrıca nin Kıbrısta üsienraesini sağlayan nnın 25 liraya indirileceğini açık belirtmişlerdir. ittifak antlaşmasını tek taraflı olalamıştır. • Jrak feshettiğini Türkiyeye bildir. Bir süredenberi piyasada kahv» I miştir. Resmi Kıbrıslı Rum şahsıs:kıntısınm nedenleri üzerinde ?or'yetleri, bunun Türkiye Başbakanı duğumuz bir soruyu Bakan YüceIsmet Inönü'ye gönderilen bir noANILDI 11 yıl önce 4 nisan günü Nârâ burnunda batan ler şöyle cevaplandırm:ş'ır: tavla açıklandığım söylemişlerdir. Makarios 1960 Zurich ve Londre Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizcimiz dün Çanakkale«Fiyatlann indiriljceğini duvan | Andlaşmalarını tek taraflı olarak de ve Gölcükte yapılan birer törenle anılmıştır. Resim, Gölcükte yapı bazı kimse'.er yurda kaçak kahve 'fesih kararma gerekçe olarak, Kıb lan anma töreninden bir ânı tesbit etmekt«*dir. pirişini durdurmuşlardır. Sıkıntı I rıstakı Türk alayının mevziine dör, bu sebeple doğmuştur. Ancak. memiş olmasını göstermiştir. kshve stoklarımız memleketin bütün ihtiyaçlarını karşılıyacak ölçüBilindiği gibı. Makarıos'un Kıbdrdir. Ihtiyaç duyulan ve sıkıntı rıstaki Türk alayının geri çekileı;ekilen yerler» gerekli mikiardu rek mevziine dönmesi yolundakı kahve gönderılmiştir. Kahve fiyatteklifi. Türk Hükümetince reddeiarını 25 liraya kadar indireceğiz.' dilmiştır. Buna karşılık Adadaki Yunan birlikleri mevzilerine çekîlBilindiği üzere hâlen kilosu 44 mişlerdir. BARIŞ GÜCÜ... lira olan kahve. bazı karaborsacılaBaşbakanlığa gelerek İnönü'nün ifadesini Ote yandan Başpiskoposun Garın fazla kazanma hırsı yüzunden ranti ve İttifak Andlaşmalannı tek sor. günlerde piyasada bulunmaz alan yargıç, ayrıca olay yerinde keşif yaptı ;tarafh olarak feshe hukuken yetnlmuştur. Bilhassa büyük sehirjkili bulunmadığı ifade edilmektelerdeki kuru kahvecilerin önünde dir. Ankara, 4 (CumhuriyetTeleks) | Müteakıben. sorgu yargıcı Recep uzun kuyrukîar meydana gelmek] Nitekim öğrenildiğine göre bu Birinci Sorgu Yargıcı, bugün Öcal, olay yer'nde bir de kesit tedir. Lord Drumalbyn gun saat 17.30 da Cumhurba,şkan Başbakanlığa gelerek, suikast te Arkası Sa. 7. Sü. 3 de llgililer, kahvenin 2ö liraya in! jlığına dâvet edilen Türkiye Bü sebbüsünden do'.ayı müşteki sıfa yükelçisi Dr. Mazhar Özkol'a Baş tivle Başbakan îsmet Indnü'nün İngiltere Devlet Bakanı, dün basın toplantısı yaptı. bakan îsmet înönü'ye ulaşhrılmak ifadesini almıştır. Arkası Sa. 7. Sü. l d e Savcılık tahkikatının tamamlan • Başbakan, Türkiye ile münasebetlerin düzelmesini arzuladığını ve Kıbrıs masını tâkıben dosya, birinci soıiçin çözüm yolunun Birleşmiş Milletler ilkelerine dayandığım söyledi s>u yargıç.hğıra intikal ettiğinden. birkaç gün önce sanık Mesut SuAtina 4, (a.a.) Dün akşam demiştir: «Kıbrıs devletini kuran rine dayanan hal şeklidir. na'r.ın ifadesini alan yargıç Reccp Temsilciler meclisinde hükümet Zurich ve Londra antlaşmalarmın Başbakan, sözlerine son verirken Öcal, bugün de Başbakanlığa ge: proğramı üzerinde cereyan eden tatbik edilmediği ortaya çıkmış Türkiye ile dostluğun ve Kıbrısta Zkrarh faaliyetlerinden ötürü miş ve Başbakan Îsmet İnönü'nün müzakereler sonunda bir konuşma tır. Barış ve ıttifakımız menfaati bir barışın yeniden tesisini arzula Yunan uyruklu, kiliselerde ilâhi sorgusunu yapmıştır. yapan Başbakan Yorgo Papandreu ne, bu antlaşmalan yeniden göz dığını ifade etmiştir. okuyan Transrula Stanısic ile ra . Sorgu yargıcı iie Başbakan, on Lord Drumalbyn, Türkiye ile olan ticarî münasebctlerin, 1963 te yuzde 25 Kıbns meselesine temasla şoyle 'den geçirmek ve Kıbrıs için Bir Papandreu hükümeti Meclisten hip Thomas Talyeris, pazartesı gü beş dakika gorü$müş ve ifade vernispetinde arttığını da söyledi leşmiş Milletler ve Hür dünya il Arkası Sa. 7, Sü. 7 de nıı sınır dışı edileceklerdir. miştir. kelerine uygun bir çözüm bulmak Ankaradaki temaslariyle Uqılr g.rmemekle beraber Avrupa ,1e o nyle müna.ebettennı dey.m etürlâzımdır.» hir basın toplantısı duzenlıyen İn lan tlcari münasebetirnnde b.r ar mek myetmde çlduk ar n. .KenBaşbakan konusmasına şöyle degilız Devlet Bakan, Lord DrumHİ t,« gorüldüğunu ıf.Hr eden Devlet nedy Raund, planı Ue tanfelerın Arka.ı Sa. 7, Su. 6 da jıara etmiştir: «Türkiye ile münabyn 1963 de Türkiye ile olan tira Bakanı, Ortak Pazar memlekeilc • «pebetlerimizin mükemmel olma«ı• 25' ftİT"3r^* '* 'r.ı temenni ediyoruz. Türkiye ile :ms tesbit edildığini açıklamış, Kıbmünasebetlerimizin de menfaati rısla ıigıli s o r u l a n tıcaret i.ş\<?r;>ılehine, azınlığın ve çoğunluğun le uğraştığını ohe sürerek cevîpjhaklarını demokratik ilkelere göre 'lamaktan çekinmiştir. 'eminata kavuşturan bir çözüm yoj Basın mensuplarınm' 1964 sonb»!u arzuluyoruz» har seçimleri hakk:ndakı sorusut Papandreu bu arada Kıbrıs menu «Önümüzdeki seçimlerde kondi Ankara 4, (CumhuriyetTeleks) selesinin daha bir çok safhadan •partimizın (Muhafazakâr partı) k.ı Dışişleri Bakanı Feridun Cemal [ eeçeceğinı ışaret etmiş ve Birleş.'anacağını söylemek isterim» d y e Erkin NATO'nun kuruluşunun ^miş Milletler arabulucusunun uy' ıevaplandıran Lord Drumalbyn. Bayar'ın ateşinin 39.9 dereceye çıktığı, tansiyonu15 inci yıldönümü münasebetivle ; çulaması mümkün tek formülü be Ingiltereye gösterilrn : Türkiyede Türkiyenin NATO ideallerine olan jmmsiyeceğini iddia etmiştir. Payakıniık ve samımiyetten mütehasnun ise 22 ye yükseldiği bildiriliyor bağlılık ve inancını bir mesaila pandreu'ya göre bu formül, Birleşsıs kaldığını belırtmıştir. Arkası Sa. 7, Sü. 5 df mis Milletler ve Hür dünya ilkeleKayseri 4 (Özel) Halen B ılce kanı Celâl Bayar'ın sağlık durumu • Gayemız Türkiyeye eiimızderı geldiği kadar yardım etmektir» dı Cezaevı revirinde müşahade altın evvelki gün ansızın bozulmuş, tan Arkası Sa. 7, Sü. 7 de yen ve Ingilterenin Ortak Pazaıa da bulundurulan eski Cumhurbaş İııönü snikasl o!a\ı hakkında ifade verdi Papandreu da Zurich ve Londra Anlaşmalarının tadilini istiyor 2 Yunan uyıukiu daha sınır dışına çıkarılacak "Gayeıttiz Türkiyeye elimizden geldiği kadar yardım etmektir,, F. Cemal Erkiıt NÂTO Genel Sekreterine bir mesaj göıtderdi Celâl Bayarııt durıımu ağır Gürsel, benim görevim Neclisi ikazdır,, dedi u Cumhurbaşkanı, Tapulama Kanununun Mecliste tekrar görüşülmesi konusunda sorulan soruyu bu şekilde cevaplandırdı. • Ankara 4, (CumhuriyetTeleks) nmızı cevaplandırmamış. Tapula Cumhurbaşkanı Cemal .Gürsel ma Kanununu veto etmesi olabugün gazetemıze verdiğı özel bu vının Meclis tarafından müspet demeçte Tapularna Kanununu ve . karşılanıp karşılanmadığı yolunto etmesi konusunda «Benim varı daki sorumuza ise ezcümle su cefem tehlike gördüğüm yerde Mec vabı vermiştir: lisı ikaz etmektir.» demiştir « Bpnitn V37ifem. tehlike cör Cumhurbaşkanı saat 1530 dn düjüm verde Mecliîi ıkaz etmek Çankaya Krtşkünden günlük şehıı tir. Meclis. benım zannettığinı ıçı gezıntısinı yapmak üzere ayrı îehükevı varit görmezse. bu kanu iırken Kıbrıs konusundakı sorula Arkası Sa. 7, Sü 8 de ;ıııııııııııııııuıııııııııııınııııııııını m M I I InançSömürücüleri Hıırılacıria bulunan \azolar ıııııııııııııııııııııııııj Topkapi Müzes nden çaiınan levhalar aranırken iki îunç vazo buundu Bir hurdactda ele geçirilen vaxolaptn SeJâhattin GÜLER ; * * • I \ : : • : : ; I j : İ : : : ; : • : : : i : : ; : ; : : • : ; C)vsa. nasıl ileririligin dinsizlikle veva inancsi7 olmakla ozaktan E yakından bir ilpisi voksa. eericiliğin de vicdan hürriveti sınır E larının icindp fhadet etmpkle, inanmıs olmakla hichir i i s i " E ynktnr. Bn alanda serieilik. aslında inancları ba«kı altında = tııtmak ve vicdan hiirrivptinin sınırlarını. hanri vönde olursa oTsun. zorTaraaktır. Kısacası bn alanda serioilik. lâik anlayısın. E Mara>. 4 (Oürıc\ tlle Merkez müsamaha (fnlerans) nın karsısında olmaktır. E iiurosu l e l e k s ) ŞeiırırT t'am.T7anda sieara icen vatandasın vüziine tiikürpn zihnivete ee Z .ierıcılıkle Atatıırk ılktlerıne D nulunanlar ara^mda mücadele rioilifc diyornz. tiyatrnrl' Cin tanrılannı spmbnlizp pden OVD E Basın toplantısmda, toprak reformu için gerekli •ıkçe artmaktacin Aîatüıkçü öğna karsı sirisilen harekete srericilik divoruz. ^eriat rlii/enini E letnıenlerın Başkd vere nakh ıçın horflstma cahaianna çericilik divoro7.. Vp nihavpt toplumn Z şartların henüz teşekkül etmediği söylendi nurcular tarafından açılan ımza hütiinivle eerive cekmege calısan akımlara ?erieilik divoruz E toplama kampanvası devam eder Bnnnn içindîr kî Vnrcnlnk akımı. gericilik olarak vasıflandı = A.P. Istanbul !l Genç'ik Teşkı m.:na tarafîar ve hükümetçe ele ken, Atatürkçü oğretmenler de nlmakfa. hnnnn icîndir ki. filân vaizin 2fl nci Asırda hâlS z lâtı dün bir basm top!antı=! "ertip a):nan ^on 'oprak ve vergı refcrrn • Atatürk» konulu konferarr>lar riü 1 4 mnska salık vermesine ve srizli mahalle mektenlerinde on bin îjyerek veni bir ı'irivpr :: ? refor :srjna da kars: olduklarını bild'.ı Arkası Sa 7. Sü. 3 de mışlerdır lerce Türk çocn£nnun birtakım yobazların elinde kalmasma = Türkiver.in buşün için toprak karsT durulmaktadır. E :eformundan ziyade bir •arım rpVa7ih kî, anlayısın böyle olmasma raîmen. cıkar çrupları tara E formuna ıhtiyacı olduğu ifade eftndan desteklenen feri akım yürfitücnleri. «eericilik» va«fını E dilen toplaniıda. belirli çevreleı hîTerek bn sınırlann dısına kaydırmak ve inanmıs. ibadet = tarafınrian. reform ve devrımlerin eden, ornç tntan her vatandası aynı töhmet altında bıraktır demagoük bir ifade ile. gençlij;ii; mak pibi bir volda havli basarı çöstermislerdir ve sösteriyor E '•talbini kazanmak üzere ele ahn1 lar. = Ankara 1. (Cumhuriyet Teleks) dıgı ve avdın vatandaşların da bu **u sinsî, bnlücü ve dolayısiyle eerçekten çok tehlikeli faalivetjn E Vcdat ETENSEL altında Türkiyenin seleeegi vardır ve zaten gerici takımının = Çok uzun süren çalısmplardar: |konudaki sempaü^inm is^i'mar eDenizciiik Bankası ile Türk Havi alan 'Topr«k "•iıHiSı iddia edilmtştir. istedifi de hem kendilerinin. hem de onları destekliyenlerin E «onra son seklini Dpmnkratik hir düzenrie tnprak Yul larının Iktisadi Devlet Teşekyaranna bıı srelpceje hâkim nlabilmektir. ; Reformu Kanun Tasarısı» ÖTiümüzdeki haf^a Bnkanlar Kuıulunria r»formunun s^rcfklesmc^i için a külü haline getirilmcleri lıakkın : Ecvet GÜRESİN E •ranan sar'lprın T'i'kıvrrir hcnüz riaki karar ke=inlcsmiştir Hazirm görüşülm^vr hnslanac^ktır. "lllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIin. Arkası Sa 7, Sü. 3 dc Arkası Sa. 7, Sü t da I > Arkası Sa. 7, Sü 6 da ' 1 V e r e d e n çalınriıŞi bilirm vs>r : ' : : lirava « M ı m i ş i ı ı . hıı a / ı ı ı d ; ı : o ! a n v a 7 o l a n n n e r e r i e r çaiır.d: ? r j t i i n ç vazo ıçın hır«i7İık ma = aı '1» o ı n h r a d e e e r ı Ouîunar Çırt ' m e m u r l a r ı s e n ı ş f>ır tah.üka' ^c IH ' . ü / v ı l d a n italnıs olriı.5u ıl'.ı . c i ^ o l a r ı m n OIT m ü / e r i p n \ t \ a b ; ı fmıs'ardır Top'Kapı Mü'esınnpk: < ıısı ı ihtını.; "i farafınian n p l ı r t ı l r r a e ' / k; ; o k l e n t H İ ı n m n Bir nokta üzerinde açıklığa varmak çerek: lürkiyede buçiin bir Eieırı? kapısı ü z e n n r l p huHjnan vp Arkası Sa. 7. S j . 7 de ı b '<cı?p\ı ıi / p r ı P r ITMİP Ç;r. ıUVı geri akımlar meselesi vardır ve bu akıma kendini kaptırmıs Z j b u n d a n b i r av kariar nncp c a h n : ' n p a n k ahn ıtTia lar b u l ı ı n a n va olanlara «gerici» denilmektedir. ^ncak, bu terim kasten nyle E ıtnış o l a n funç l e v h a l a : ıçın vauı Innn bunfian 3 veva 4 av n n o sînp ?enelleştirilmİ5. daha dogrusu. ona övle bir kavram ve E | ! a n a r a ş t ı r m a <üra=ıni B P V P / I * c a l ı n m ı ş nlriucıı ficrfnıİTnı^tit D * < rilmistir ki, çerieilik «anki dindarlıSın. Tanrı inaneının sem E fp ceri vaznla* i«emf:nrieki b i r hıırdarıria =lp ?FTİ L ÎP^'prı h i ! ; n r r i \ e ^ tıınc bolıi haline rptirilmistir. E j " ' f n ve h e r biri \ k ü o » a " ! J : n 17 ! a r a f ı n d a n nurrlaciva lin Vicdan hürriveti § nereden ve "gericilik,, meselesi çahndıgını polis A P l i geıtçler re?orm ç n imza top uyor Nuıcuor, Atatö'kçü öğıetmenlern naki tasarılarına Hükümet, toprak reformu tasansını bu haffa görüşüyor karşı Denizciiik Bankası ve T.H.Y., İkiisadî Devlet Teşekkülii oluyorlar ; 1 « Bey, dedi, ne okuduğunu gö kaiv.ehanede oturan vatandaşlım. Uzun buylu genç jandarma ça rebilır miyim?» . Ve benim okuduğum kitap, rae» ıu*u kayıtsız bir tavırla masams Damdan düşer gibi sorulan bu mua... her ne ise, hiç, ama hiç kirt» •îöşru yaklaştı ve yandakı bos ı.< uale ve lanc'armanın lâubali ha seyı alâkadar etmezdi.. Peki o Iıa4 İcemleyi çekerek rahatça olurduk reketine. ne yalan söylıyeyim. cni de, bu jandarma niçin, ne hakl», lan suııra; i konu içerle'dim. Öyle ya, ben bir ı Arkası Sa. 7, Sü. 4 de Gözlerinin içi senin Nurcu olduğunu söylüyor,, Arkadaşımız Yılma/ Çptııur. \akalan dıkiaıı suııra. jandarraa ve polislerle..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog