Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Yetıi Dünya Geçen yıllarda olumu edebıyat âlemınde bı olav varatmış olan buyuk Ingılız yazarı Aldous Huxley'ın jarının her bakımdan teknıkleşmış dunyasmda vaşavacak ınsanların hayatmı canlandıran bu unlu romanı Varhk Yavınları arasında 4 lıra fıjatla çıkraıjtır umhuriyet 40. yıl sayı 14251 KURUCLSÜ: rUMJS NADİ Telgraf ve mektup adresı. Cumhunvet Istanbul Posta Kutusu Itanbul No 246 TeleionJaı. 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 y8 22 42 y9 Aldım. Kullandım, Beğendlr" Ilâncıhk 9448 3598 Cumarîesi 4 Nisan 1964 nakıkı "JOB' açık altın rengındedır ilgili devletlerin parlömentoları kabul işlemini tamamladığı takdirde Türkiye, Ortak Pazar anlaşmass haziranda yürürlüğe girecek Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra Türkiye, Avrupa Yatırım Bankasmdan 175 milyon dolarlık yardım alacak Kıbrısa, Kanada bırhklen ıle agır malzerae geüren uçak gemısı Parlâmentoda bu hafta Necliste hâdiselerle geçen bir hafta Haftanın portresi: Enver AKA Haftanın olayı: Arabulucu Tİuomioja dün Kıbnsta göreve başladı Nillet Mecüsine verilen bir soru önergesinde, Rum ortodoks kilisesinin olaylardaki rolüne işaret edildi Lcfkose, 3 <a a AP Radjo) Nıtekım DJ 'aoatıa karsı Fınlandıvalı dıplomat Tuomıo Kavmakhdakı potıs evlerı mev ja Kıbrıs uvusmazhğındakı arabu kımden Turk sesımıne ateş açıl luculuk gorevıne bugun baslamış, mıştır Rumlar tarafından açıldi ve sdbahlevın Baspıskopo' Maka jve 15 dakıka «îUren ate=e mukabe r rıos ıle Dışışlerı Bakanlığına hı le edılme nı«tır Öte vandan ka^a Arkası fea 1, > u 6 da < rer ne7aket zıvaretınde bulunmuş tur Arabulucu oğleden sonra da barıs kuvvetı baskomutanı General Gvanı ıle durumu gozden ge \nkara 3, (Cumhurn ctleleks) Avrupa Ekonomık TopluİJgu ıle Turkne ara1: nda bır ortaklık \aratan «ınld'manın hazıran a\ın da vururluge gırmesı ıçm Di'işlerı Bakanhgınca bazı çalışmalar vapıl maktadır 12 e\lul 1963 tarıhınde Ankara da ımzaıanan ortaklık anla^ması nın ılgılı de\ letlerın \asama or çarjlannda kabul ea'ldıkten «onra Devlet Ba'kanlarınca onavlanma ları gerekmektedır Bjgure kadar Tu~kı\e Fransa I ıksemburg una\ isinı lamarald mıs Alman Palarrentosu ıse anla> mavı kabul etmış, ancak Devle* Baskanımn onavından henuz çık mamıstır Buna kar«ıhk t t a h a Bel çıka ve Holanda Parlamentoları bu £nlaşma\ı daha gunderalerıne al mamıslardır Iç huKjk kuralları \u zunden gundeme alınma^ı gecıken bu anla^manın Avrupa ekonorrık toplulugu tatılo gımeden once ıl E Arkası Sa 7, Su. 3 de EE |Âdalet Bakanım tehdit | eden Nurcu tevkif edildi Maras 3 (Gunev lllerı Merkez Burosu Teleks) Gerııhk harekeflerıne karşı sert teribırler alımracını belır ten Ada et Ba^anı Sedat Çumralnı telgrafla tehdit eden bır Nuıcu sehrımızde Arkası >a 7 Mi 1 de Parlâmento dahilinde sulh K ORI DO R Bakanlar Kurulu Kıbrıslı Türklerin iktisadî durumlarını gorustu \nkara 3 ( f u m h a r n e t Teleks) Bakanlar Ku'ulu bugun vaptı,.ı ıkı saat'ık bır toplantıda ç"şıt'ı ıktı^adı konular uzerınde çalışara^ bazı kararlar almıstır Başbakan Yardımcısı Kemal Sa tır ın baskanlıgında «aat 11 de ba<'ı an toplantıva Malne Bakanlıgıi Mustesarı M°raduh \ \ t u r Devle* Planlama Te^knatı Mu>teşarı Z n a \Tuezzmoğlu \ • M"r«e? Banka^ı > Genel Mudur Zı\a Kavla da katıl mı«lardır Arkası Sa 7 Su 8 de Şehrimizde de Cezaevine Nur risâleleri H sokmak istiyen bir şahıs yakalandı.. Bugün 5. Sayfamızda çırmış ve Turk lıden Dr F azıl Ku çuk ıle gorusmustur Öte vandan Tuomıoia nın gore vıne baslama^ına ragmen Rumlar Ankara 3 (CumhurıvetTeleks) saldırılanna ara vermemısleraır Basbakan t=met Inoıu bugun İnönü, Orbay'ı İsfanbula uğurladı İnanç Sömiiıücüleri Yelo edilen Tapulama ğurlamıstır Hasta balunan Kaz'm Orbav mo torlu trenle saat 8 de ÎManbula Kanununun 33 hareket ettığınden Başbakan tn onu, eskı sılah arkadasını uğurld abahlevm 7 oO de maddesini komisyon, mak ıçıngar na gelmış saat Orbav ı Ankara ve uEurlamış Tareket eski şekü i!e ve tıperek sonra gardantrenavrılmıtır et kten aynen kabul etti ~enator Kazım Orbav ı Istanbula u Brezılyada ajaklanan askcıi bırbklerden bırının makınelı tufek mevzn Ankara 3, (CumhunvetTeleks) Bır sure once Cumhurbaskanı tarafından tekrar goruşulmek uze re Mıllet Meclısıne gerı gonderılmış bulunan Tapulama Kanunu tasarısı dun toplanan Geçıcı Ko mısvonda veto gerekçesı verınde gorulmıyerek eskı metnm kanunlaşması ıçın ta^arı Mıllet Meclısı Başkanlığına gonderılmıştır Bılındığı uzere Cumhurbaskanı ozellıkle tasarınm 33 uncu maddesının hazıne topraklar nın tanık Brasılıa i, (a a AP Radvo) bevanı ve hukukı değen kalmamış Brezıljada komunıst eğıhmlı Ba=; oldugu samlan ferman gıbı bazı kan Goularta karsı başlavan sag ' Arkası Sa. 7, Su. 2 de Arkası Sa. 7 Su. 7 de Iiıımııııııııııııımımıııııııımıııımııııııııımmıımııımıımıııııııııııj ihtilâl muvaffak oldu; Brezilya soldan sağa kaydı Asiler sosycılistleri işbaşmdan uzaklaştınyorlaı Komisyon, 193 sayılı Vergi Kanununun 10. maddesini değistirdı Mıllet Meclısının dunku bırle şımınde vergı tasarılarınm goruçulme=ı sırasında komıs\on tara Iından gerı alınan «193 saMİı gelır vergı^ı kanunu tasarısının 10 un cu maddesı ıle mukte«ep hak konusunda bazı hukumlerı ongoren geçıcı beşıncı madde» komısvonan bugunku toplan'ı^ında bazı değısıklıklere tabı tutulmu^tu' Arkası Sa. 7 S u 8 de » Arkadaşımız dîyor ki: = Aıkadasımız Yılmaz ÇETINER Nurculaı arasmda yaşıyarak, onların ıc\ uzunu sızler ıçın yazdı. Anadolu'dd gerı akımların nasıl bcslendığını. Nurcuların yabancı memleketlerle temaslarını, bır takım saf ınsanîarın dın sımsarlaıı iaıafından hurafelerle nasıl aldatıldığ;ırun ıbret dolu hıkâyesmı bu serısmde okuvacaksınız «Bir takım saf insanlan pençesine düşüren Nurculuk, Anadolu == daki geri akımların mihveridir.» EEE = Verçı reiormu, \ahut »ergı zammı tasarılarınm goruşulmesıne, ; = dunvada zençın \e takır mılletler meselesının ele alındıgı sı = = ralarda devarn edılıvor. Bu tesadut, Cenevre Konferansını = Z takıp etmıyenler veva Baskan Johnson un ıakırlığe karsı gı = = rıstığı savaşın farkında olınıjanlar ıçın hıçbır anlam ıfade = = etmıvebılır Ama, bılenler ıçın durum değısıktır ve bu hazın z = tesadufun arkasında çerılığın, uvku halının korkunç gerçegı = r smtmaktadır ^eııçınhk ve fakırlık meselesının uluslararası hale geldığı % = e = \menka gıbı bır memlekette bıle halledılmesı ıçın sa\asa gı ; = rıldıçı sırada bızım parlamentomuzda cerevan eden tartışma = 5 lan ve vapılan konusmaları dınledıçımız zaman, Turkıvenın = = balıne ve çeleceçıne uzulmemege ımkan voktur. Bır yandan = = artan nutusu beslıvebılmek ote vandan tum takırhkten kur z Z tulabılmek KIII muavven bır mıllı gelır artısına ıhtıvacımıız = Z \ar Ozel tesebbus planın ongordusu deçıl, daha kârlı ve gü = = va çelecektekı kısı cıkarlarını çarantı eden yatırımlar pesın = = de kosar Iktısadı devlet tesekkullen rantabllıte besaplarını = = altust eden bır ısraf varısı ıçındedır Devlet masraflannın bu ; Z vuk kısmı vasıtalı vergı volıvle sırtını fakır vatandaşa da\a z E mıs Degısme? çelırlı vatandas ıse hem vasıtalı hem vasıtasız 5 verçilerle sagılmakta ve onların vanında mıllî gelırden bu = E vuk pav alan tarım kesımınde elde ettıklen kazançları sarfe ; E decek ver dahı bulamıvanlar Meclıs kursusünden savnnul = E maku Ovsa çetınlen tasarılar ne Türknenın problemlerını ; E knkunden halledecek ne sosva) adaletı kısmen dahı olsa sa? = D4\ETSIZ MISAFIR Levlegı a>akta gorenler o vıl çok gezer dı\e bır soz \ardir Bu defa soz E lıvacak hatta ne de bu vılın butçesını kapatacak nıtelıktedır = E sariece enHâsvon çarkma eırmemek ve dolavısıvle muhtaç ol Z tersjne ışledı ve insanlan se\ahat halınde goren bır levlek, Venedıktep Istanbula kadar upuzun bır duçumu7 dıs vardım vahut kredılerın kısmen veva tamamen r Scjahdt japtı Once, Izmır \apurunun ba\rak diıeğı uzerıne konan le\lek daha sonıa yer değıştırE kesılmesını onlemek cabasındadır Hukumet Ama buna r a | z d; kâh gu\erte\e, kâh Mnç çarkına kah tahlısı\e candalma kondu, fakat Venedıkten Istanbula kaE men kursuve rıkılivor ve denılıvor kı: Yenı tasanlar sosval = dar gerruden a\rılmadı Pasaportsuz \e bıletsız mısafır gemnı Florjada terkederek kara^a çıkmış her Z du7enı kokunden <sarsacak ve toplnmda vıkıeı etkıler vapacak Z \ılkı goçunu bu sefer zahmetsızce vapraıştır E \eden'' Cunku savunuculara gore Turkıvede sosval duzen z E zetısmın daha zensın fakırın daha fakır olmasıdır da ondan z = Cunku Turknede sosval duzen. eızlı ıssızlıgın devam etmesı Z ıstıhdam «evnesınm dusuk kalması vereı kaçırılması. mıllı E E eelırden alınan aslan pavlarının sadece ozel tuketım ıçm sarfe z E dılmesı seklındedır de ondan. E E «u savunmalar ve mantığın cıkarlara paralel olarak bovlesıne ^ E korlestnesı karsısmda havret etmemek elde de*ıl. Amenka = E sıbı bır memlekette 47 milvon aıleden sadece 9 mılvonumın z E vıllık gelırı 3000 dolârdan asağı olduju ıcın kıvamet kopnvor z Meriç nehrini yüzerek geçen Mustafa, dün E geleeeâın tehlıkelen karsısmda tedbiTİer dusünuluvor da E Z adam hasına düsen gelırın vılda 160 dolân ancak buldusju Z sivasî polise tesiım oldu.. Z memlekette bız hızlı kntuplasmavı hıç olmazsa vavaslatacak Z E bır davranısa karsı olabılıvoruz Bu ne gaflet daha dojrusu z Yunamstanırı Drama kazasmda ^utavlarının zulmune dayanamıE ne knrluktür Acaha farkında mıvız ki: aslında «daha zengın z a kerlık gorevını vapmakta olan.vdn Mu^tafa Ahmet, bır gece >aZ lık dana fakırlık» savunmalarıvle toplnmda vıkıcı etkıler E \lustafa Ahmet admda bır genç n«ı kıslacJan gızlıce ayrılmış % e ~ vapılmakta ve sosval duzen kokfinden sarsılmaktadır' Ve Turkıjese ıltıca etmi'tır Yunan \uru\eıek Ed rne sınınna gelmışE vıne farkında mıvız ki. acaba. ulnslararası toplantılarla kn = tır Merıç Nehrınl juzerek geçen E tuplasmava careler arandığı bır devırde hıçbır toplom ıster z ve Turk topraklarına sığınan Mu« Z esıtılmemıs olsun hattâ ıster mânevıvat afvonıvle uvutul z tafa burada dd Turk makamları ~ mağa çalısılsın dünva mılletlennîn gıdisıne zıt bır von ta na gorunmemıs vollarda otostop E kıp edemez' E \aparak Istanbula gelmıştır îsZ >uphesi7 Turkıvede bunun farkında olan aklıbasında adam var : tanbulaekı abla^ınin evıne gelen Z ve onlar tehlıkelı gıdısı görmektedırler Ama ne care kı, ıle z Yunan uvruklu Tuk sovlu er po E rıvı gorenlere karsı kovmak ıstıv en dırenç cephesı çesıtlı bas E h«e teshm olmak Istca ğını soj leE kılarla akıl volunu kapamata calısıvor ve Turkne bu vuzden = mıstır \nkara 3 (CumhurıvetTeleks) E snsval calkantılann ıcınde bocalavıp durnvor. Bocalamanın z 1 Dun .ıvası polı*e tesiım olan bır Z snnunda bakalım kım kavbedecek' ~ Maltepe canıı muez7inı E Fcvei OTTRFSTV E te£mpnı Hnvriıısmipn Sıkı Yone Vıustafd c\ unanlıların zulmune goze t m KomufanlıB nra AnkaTa şeh daj andmadısım ıçın olumu 'ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııın*: Arkası Sa. 7, Su da ı Arkası isa. 7, Ssu 8 de ZAKAKL1 Her gece bınlerce Nur talebesı kendılerıne verilen manasını anlamadıkları arapça mektupları, rısalelen nasıl kop \ı edıvorlar** Yobazlara gore, gokvuzu karabulutlar, tervuzu gunahkârlarla dolu' Saıd ı Nursı nın etrafındakıler, lengın oldu"* Nurculuk savesınde Cennete jetle denler' nasıl %\ YÂRIN CUMHURİYET'te 1924 tarihli Köy Kanununun tadili zarurî görülüyor Orhan ERLNC Kov Isl^rı Bakanlıgın n teskılat \e çahsma şekıllerını tesbıt et mekle gorev lendırılen komisvtn hazırladığı raporu Kov Islerı B t < kanı Dr Lebıt Turdogluna vermı^ \e kaİKinmanın kovlere ıntıkai et. tırılebılmesı ıçın sururlukte bjlu Arkası Sa. 1 Ssü 4 de Bu konuda profesörlerden kurulu bir komisYonun hazırladığı rapor Köy Bakanı Yurdoğluna verildi Türk asıllı bir Yunan askeri bize iltica etti Malî Polis dün b i r esrar tekkesi bastı Ma ı Poln teşkılatı bır ^jredenber Erdoğan Sadesen ad nda bır ^obıkalının Ta^lıtarla Dortvol De reıçı mevkıındekı gecekondu^unu e>.rar tekkesi halıne ge^ırdıgmı tesbıt etmıştır Dun gece geç «a dtlerde \apilan bır bâskın ^onun Ha sanıgın Selahattın Acar ve Hamdı Yıldızla bırlıkte esrar pı r ' mekte ölduğu gorulmustur Bır tanda neve uğradıklarını sa=;ıran Nanıklar gorev lı memurlara hu K ım etmı^lerdır Arkası ba 7, tsa. 3 de Bir lesmeni döven müezzin Ankara dışma çıkarılda CLREl^NLARLA MUCADELE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog