Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

BrVtK T1RK ROMVV1 BİZÂNSLIBEYÂZ GÜVERCİN Ragrp Şevki YEŞEM'm en euzel tanhi romanı. Luks kapak baskılı 5 Laradrr. (5 adetten »z odemeli gbnderılmez) Çıkaran: TÜRKİYE YAYINEVI Hâncılık 9828/4570 40. yıl sayı U274 u m h uri yet KTJRUCUSU: TÜNÜS NADİ Telgraf ve mektup adresı: Cumhunvet Istanbul Posta Kutusu. Istanbul No 248 Telefomar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Afdftn. Kullandım, Beğendim Peışembe 30 Nisan 1964 JOB açık altın rengındedlr NATO'nun ilgisizliğine değinen inönü Genel Sekretere sordu: "Nereye gidiyoruz?» Stikker, "Kıbrıs biitün NATO'yu ilgilendirir hâle gelmiştir,, dedi Başbakanın Kıbrıs meselesi NATO'nun zaafa uğramasınm mümkün Başkan Johnson ile olduğunu söylediği ifade ediliyor özel bir görüşme yaptı Ankara ÎP, (CmnhurıvetTeleks) NATO Genel Sekreterı Dırk Stıkker bu «abaj Ankaradan avnlırken ba«ın rtensuplarına verdıgı bir demeçte Turk Yunan ılış kılerının bozulnasi'ıa degınerek «konu NATO'nus gunevaoğu kanadı me«elesı haHnden çıkarak ca rmanın butununu ı'gılendıren bımesele halıne gelmıştır» şeklınde konu^muştur Amerıkan HaTa Kuvvetlerınce k*ndısıne avrılan ozel bır uçakla Anksradan Attnaya hareket etmeden once Esenboga hava alanının îeref salonunda basın men«uplan ile konuşmuç ve Ankara gorusme1«TI hakkında ba7i «oruları cevaplandırmıştır Başbakan Yardımcı «ı ve Dışışlerı Bakan Vekılı Kemal batır, tarafından uğurlanan Stık ker ıle basın mensuplan arasında «u konuşma geçmıştır Resmî bıldıri Soru Ankara gorusmelerınız hakkında bızı avdınlatabıtır mısı T nız Cevap Bu konuda bır bıldın va\ınlanacaktır Bıldıri ıse şoyledır« Hukumetımızın dâvetı uzerıne evvelkı gun Ankarava gelen NA TO Genel Sekreterı Mr Stıkker ıle Iktısadı ve Askerî îsler Yardımcısı M Françoıs Dıdıer Gregh dun «abah saat 11 de Basbakanlıkta savın Başbakanla N \TO nun Dogu kanadını ılgılendıren savun ma konu'arını goruşmuşlerdır Goruşmelerde bılhassa bolgede kı son gelısmelerın ışığı altında NATO te«anudunu ıdame etmenın ustun onemı uzerınde durulmuş \e Genel Sekretere, Turk Hukumetı Arkası Sa 7, Su. 1 de Uashıngton 29, (a.a. . A.P.Kadvo) Turkıve Dışışlerı Bakanı Ferıdun Cemal îr kın CENTO Bakanlar Kon«ejmın «tçılıs toplantısınd'» Kıbrısın Turk \e Rum halkı arasında de\am eden c>;Tvı^ nıaların Or adoguda esaieı gergın olan durumu daha tehlıkelı bır hale soktugtjnu belırtmıştır Erkın, sozlerıne şo> le de v«ım etmıştır « Kıbrıs davasında Taı».ıvenın geçırd gı ım'ıhar, Arkası S»a 7, Su. 3 de înönünün bahçesine giren 2 kişiye nöbetçi er ateş açtı Ankara 29, (CumhurıvetTeleks) \e vurumeje devam etmışlerdır Orhan öztrak, Emnıyet Genel Mu Dun gece maksatları bellı ol Bunun uzerıne ınzıbat en Cuma duru Ahmet Demır, Ankara Emnı ma\an ıkı kışı Başbakan lsmet | Kava, havava beş el ateş etmıştır lyet Muduru Alı Ulvl Sulukıoğlu, Tuğgeneral Bu ateş uzerıne meçhul ıkı kışı, ıMerkez Kumandanı |tnonunun ıkamet etmekte oldugu r |Kavaklıderedekı Pembe KOŞKU su atte koştira». duvardan alıamak ıSabrı Kolçak ıle Bırıncı Şube Muinun bahçesine gırmi'ler fakat no suretıjle gozden ka\ bolm jşlardır duru Ibrahım Ural tkıncı Şube llgılıler olav vcnnde ı Muduru Husevın ÇağLar \e polıs î^'çı erın ^dur» ıhtarı \e havava İçışlen Bakanı Arkası Sa. 7, Su. 7 de ateş etmesı uzerıne hıç bır ız bı Olajı ogrenen laKmadan kaçmışiardır Meçhul ıkı kısı ı Saat 21 sıralannda Ba^bakan 1«met Inonu nun Ka\aklıderedeXı Pembe Koşkunun Farabı Sokak le bırleşen genış bahçe duvarının vanında Ferıt Gulkan a aıt metruk bır eve ıkı kışı gırmıstır Bı'rı«ı bevaz gomlekh, dığerı de Mi>ah elbıseh olan bu ıkı kısı, ku. lanılmajan fakat ıçınde esvalar bulunan evden hırsızhk \aptiktan KL'MLARIN SALDIRIL VRI Agır sılâhlarla teçhız edılen Rumlar salduılarına devam etmek•edırier Resımde Gazıvıran y&kınlarmda modern sılah ve buldozerlerle saldıran Rum çctecılerı gorulmektedır Bayramın dördüncii giinü Ankara Telefon İdaresinin (06) servisine telefon eden bir şahıs da İnönü'ye suikasd yapılacağını söyledi Thaııt Barış Gîicüne bir talimat göııderdi Rumlar St. Hilarion'da ateş kestiler, fakat muhasaraya devam edec eklerini de açıkladılar Lefkose, 29 (a.a. AP Radvo) d r U Thant ın bu talımatında »Kıb Umumıyetle ıvı haber alan kavnak rı«lı Turk ve Rumlardan muteşeklardan oğrenüdığıne gore, Bırles kıl karma devrıveler kurulmasınm mıs Mılletler Barıs Kuvvetlen K o mjmkun olup olmıvacagını» ara* mutanı General Gjanı, geçen hafta tırma'iinı ı<:tedığı ıfade edılmektesonu Gırne dağlık bolgesınde Kıb dır nslı Rumların Turk mevkılerıne L'Thant ın bundan başka pohs karşı gınftıklerı ba=kın taarru jandarma ve muvazz^f bırlıklerden zundan »«nrJ., Barış Kuvvetlerımn rolunun gozdcn geçırılmesır.ı, Ge r nel Sekreter UThant'tan ıstemış lah.ıziandırılmalarını her ıkı taratır. ia mensup bırlıklerın kontrol altına alınraalarını Lefkoşeden ba UTlıant'ın cevsbı Buna karşrlık UThant ın Kıbns lanılmak uzere butun mustahkem ta çartların normale donme'U ıle|me\kılerın tedrıcen ortadan kaldıılsılı olarak General G\anı'\e bır rılma<;ını da ta\sı\e ettığı bıldırıltalımat eonderdıgı bıldırılmekte mektedır. ı Arkası <«a 7 sn 1 le EKONOMİK VE SOSYAL ETÜDLER Mecîis Arazi vergisine zamıtıı dün kabul etti Sosyal konutlarda vergi istisnası ile arazi kıymetlerinin artırılması tasanlan da kabul edildi j«»tla Inonu nun evımn bahçesine' 'dtldmıslardır Bahçede devme gezmekte bulunan ınzıbat erlennden Cuma Kaja, kendısıne dogru [ıkı kışının gelmekte olduğunu çojrunce 'Dur» ıhtarında bulunmuş! parola ^ormuştur Sılâh seslerı Bırısı bevaz gomleklı dığerı ae «nah elbı^elı olan, fakat karanlık sebebıvle e>;kalı tesDit edılemıien bu ıkı kısı, ınzıbat erının Dur» ıhtarına rıa\et etmemışler «Dogum kontrolunu muhtarlar imamlardan daha çok istiyor» Seminer bugün sana erîyor Ekonomık \e ^osval rtudler kon mamlar daba vuksek tahsıllı olfrrans hevetının duzenledığı «Nu malarma rafmen böyle dusunme. fus Semınerı.ne katılan Popılatıon mektedırler» diyen Berelson, MnhCouncıl ıkıncı baskanı Bernard Be. tarlardan '•74 untin. İmamlardan relson, 1%Î Mİında rnemleketımız '.58 ının, Koylulerden *ı59 unun de \apilan anketın netıcelerı uze hukumetçe vapılacak bır proje nvrınde konusmus ^e Mnhtarlardan golamasım benımsedıklerını ıfade '•45 ının, İmamlardan • .33 unun etmiştir. kovlulerden ıse S35 ının doçumun Berelson, memleketımızde hâlen kontroluna taraflar oldnklarını a doğumu kontrol edıcı tedbirlerın cıklamıstır. kullanıldığını, nıspetlerinın ıse koy ı «Ko\ muhtarları bu utgularoa. lerde 1> 6 ya, kasabalarda ^ 18 e, >ı kendılrrı ıle avnı vasta olan şehırlerde ^ 21 e, Metropoht bol. diğer köv erkpklerındtn daha faz gelerde °i 29 a ulaştığını belırttık. la Us\ıp etnıektedırler, fakat i Arkası Sa. 7, Su. 6 da NUFUS SEMINERIJ Zi>a NEBIOĞLU Ankara, tt (Cımhurı\et Teleks) dden ıstısna tutulacaktır , Mıllet Meclı«ınn bugunku bırle^ı Imar \e îskan Bakanlığınca halk' mınde sosj al kcnutlara vergı ıs konutları standardı 3063 raetre tısnasını ongoren kanun tasan^ının kare olarak te'bıt edıldığıne gore tumu ve dıger uç vergı ta^ar sının bu nıtelığın u«tunde ınşa edılecek maddelerı ovlanarak kabul edıl Arkası Sa. 7, Su. 6 da mıştır. Sosval konutlırda \ ergı ıstı^na «ını ongoren kanun ta'arısı ozellıkle «u hukutn'erı getırmektedır 1 Imar ve Iskan Bakanlığınca te«bıt edılen Halk Koru*ları Stan Ankara, 2 ) (CnmhurivetTeleks) " dardına uvgun olaraV. a^gan nıte Turk Yunan ıhşlnlen ve Kıblıkte ın<=a edılen me«kenler «ahıbı r o a< larının son geli5me!erır.ın tarafından kullanılıp kullanılma açıga kavu?ma«ı bakımından geriığına bakılmaksızın 10 Mİ sure nel gorjsme açılmasını ıstıyen ıle bına vergısmden muaftır Totı ı Demıray (A P ) ıle Nıhat 2 Avnı "^tandardlara u>gun o Erım (C H P ) nın duzenlemış ollarak ortak nıtelıkte mja edılen j du^ an onergelerın muzakeresıne ve sahıplerınce rne^ken olarak kul Mıllet Meclısının bugunku bırle Arka«ı Sa. 1, Su. 2 de lanılan bınalar 55 \ıl sure ıle ıer Cürsel: ", kan dökmeh istemiyorux" Kıbrıs hakkında genet görüşme 5 mayısta istanbuidan geri çevrilen Kıptiler kervanı.. Yoldan geçenlerın havıet \e bıraz da merakla ızledıklerı fazia eşek ve kopekh bıı «goç kervanı» dun, Londra asfaltından sessızce akıp geçtı Esmer \ uzlu, çehmsız, bu hırpanî kılıklı ınsanla r kervanmın ozell.kle arkasmda \uru\en 4 jandarma en, dıkkatı çekmektevdı 80 eşeğm cektığı 40 arabanın uzerınde vorganlarına sanlmıs esmer kadın ve çocuklarm, bılhassa gerı donup donup Tstanbula hasret dolu bır huzunle bakışlarından, .Kanun 2oru» ıle vollarına devam ettıklerı kolayca anlasılıvordu Hanı, heY arabanın atkasına zmcırlenmış 40 kopegın arada bır havlamalan da olmasa, 200 kışılık kıptiler kervanından «çıt» çıkmıyor denılebılırdı' . Ankara 29 (Gumhurı\etTeleks) Cumhurba«kanı Cemal Gur^el ıgun XATO Genel Sekretenvle Turkıve Basbakanı arasında vapılan gorusraelerın memnunlvet verıoı olduğunu sovlemıstır Gursel gunluk ge?ısmı vaptıktan ^onra Çankava Ko^kune oonerken kendmvle konuian gazetecılerın • N'ATO Genel S»kreterıvle tnonu' nun vaptıgı tema<slar muspet mıdır 1 . sorusuna cBana ıntıkal edenler ıvı, Başbakan memnun» cevab.nı vermı^tır Mutaakıben Gur=el «ovle demı<;tır Arkası Sa. 7. Su. 8 de = UNLU YAZAR ^ K o r e Savaşlarında kazandığı madalyayı UThant'a iade etti Konva 29 (Telefonla) Kore Sa \a"=ları sırasmda İK ncı Değhitırmt Bırlığımızde Topçu Gozetleme Ça vu«u gorevıvle çe^ıtlı vararlıklar gostereıek Bırlesnrs Mılletler nı sanıvle mukafatlandırılan Alı Oman Kuçukmolla adında bır genç ıbugun 12 vıldır ta»ıdıgı nısanı Bi" tesmış Mılletler Genel Sekreteıı UThant a gerı gondermıstır Ma . daJvava bır de mektup eklıven I Kuçukmolla mektubunda «Bu nısa m 12 Mİdır serefle tasıdım Fakat Bırleşmıs Mılletlerın son K brıs tu ı tumu dolavısıvle bence artık hıç bır değerı kalm van bu madalva ı zatıalınıze ıade edı orum« demek Arkası Sa. 7, Su. 5 le ı | = ^ Jack London'ıın 1 = = Bütün dünyada heyecan uyandıran romanı | Cellâtlar Şirketi § Ü Çeviren: Nihâl Yeginobalı §j 1 | "51 gün ölttitıiî | bekleyen adam,, | = Bulgaristan zindanlannda 16 yılını geçiren = vc Bir Amerıkan bankasına 13 milyon lira 1transfer edildi, fakat kahve alınamadı | Yılmaz ÇETINER M S Mehmet Dıgdıgoğlu'nun hikâyesi Röportajı yapan: = «Turkler çok kahv e ıçer» dr e aaımız çıkmıs Halbukı, dunj a kahve pıyasasınm hakıkî rakam'arını gozden geçırdığımız zaman, bu nun boyle olmadığım goruvoruz. ı Meselâ son 9 av zarfmda Turkıvenın kahve ıstıhlâkı 4634 çuval Buna mukabıl, nufusu 5 mı' jon o Arkası Sa. 7. Sü. 4 de Şebeke mensuplan \e sahte ılolarlaı Piyasaya sahte dolar süren bir şebeke meydana çıkarıldı Yapılan baskmda, 5000 dolar ele geçirildi. Yurt dışına çıkacak Yunan u^ ımn yaphVl^rı kı=ı bl n r ; ı u ruklularla bazı Rum vatandaşlara ma «onucunda tesbıt oiunnu^tur 'kaçıracakları dovızlerı temın et Eh ıle eşının Bevp*] Ahnrludu u 'mek ıçın faalıvete geçen t ı r şebe okak llerı ts hamnrta kuriuklprı &e ortaya çıkarılmış ve nu şeoeke Ithalât ve fhracat sırketını e^aç "O O •=ahte dola'U v aVslatjmı,t,r ışlerı oîan dovız kaçaKçılıSına S T iO 5 «ışılık 5e'>e>e ITPP ubunun ba perde olarak sımi \e kadar kulsnda Rum RM'II F'ı Xıma\er a îanmışlardır Şebekenın bılnj^a kaiınU A'"isn ın ruklu Yunanıstana dovız \ ıçtf><Tkl»!ra Hrlm.l M J ' ı ^s M rhael buyuk varHımlar t^~ı riSi A) .,. ? ı, ma'ı po'ıs dedektıLei Arkası S». 7, S«u. 3 te s 1 Pazar Selahâiiin Çüler gününden îtîbaren f 1 Camhııriyet te 1 s 19 Mayıs gösterileri bu yıl paralı olacak 1> < ve Spor Bav| amı Mavi' Gençlık ucretlı olmaı go^terılerının ı^onusunda vapılan tekhflen dun Vah Nıvazı Akı'nın baskanlığında 'oplanan komısvon uygun gormüş ArkaM Sa. 7, Su. 8 de i KAHVL FIATI 30 L1RA1A LND1R1LDİ Ga^etcler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog