Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

Çeviren: Hayrullah ORS Mıllı Egıtım Bakanhğınca yayımlanan bıhm eserlen serısınde C W Ceramuv, Ha%rulldn O< un kalemınden d lımıze çevr= nlen (Tanrılar Mpzarlar, Bılgınler) adlı eserı cıkmıstır Tarıhın der nlıklerıne ışık tutan belli baslı a'keolojık kazılan meraklı bir roman mbı anlatan bu eser Bakanhk vavınevlenvle butun kıtapçılarda 1250 kuruş fıyatla satılmaktadır. 40. yıl sayı 14250 u mn u r ı yeı KÜRUCUSU: YUNUS NADİ Telgral v» mektup adresı: Cumhunyet tstanbul Posta Kutusu Istanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 dujurmık istenm Cuma 3 Nisan 1964 nakikl "JOB açık altın rengindedlr Brezilya'da ayahlaıııııa yittikçe büyüyor Başkan Joano Goulart dün Brezilyadan kaçtı, Uçüncü ordu da isyancıların safına geçti, Goulart'm kayınbira deri Brizzola, işçileıi ve çavuşlan hükümeti desteklemeye davet etti gre 30 jun ıçınde yeni başkan geç Tıek zorundadır «Anayssa knyvetleri» öte jandan Goulart'ı komunı? me kavmakla suçlandırarak, a«ke ri bırhklen avaklanmava tcşvık e den Sao Paolo evaletı valısı Bar ros venı rejımın meşru kuvvetle rıne karşı Goulart'ı desteklıvenler tarafından bır miMİleme hareketı ne gırışıidıgı takdırde halen eva let hapıshanelerınde bulunan ko münıst eğılımlı 12 800 mahkumun rcurşuna dmleceğını so\lernı>;tır Goulart'a ka'şı harekete geçen n kendılenne «anava«acı kuvvet ler» adını veren ı«yancıların başı Genera' Kruel bu kuvvetlenn başkomutanlıŞına tâvin edılnrstır f'vancı radvo ayrıca hava kuv vetlen Scumandanlıgınm bır bıldı •nıştır Keza Ba?kan Goularfın ( n s l n , yaMnlamıştır Bu bıldındc t n m y e t »ervısı şefı de yaptıSı bir , b u t ü n h a v a k u v v e t l e n personrlı ıçıklamada cBaşkanın normal go r e durumun vahıra bır hal alma«ı revıne devam ettığıni» scviemıs ^ a r ş ı s ı n d a derhal harekete geçe>lr |bılmelen ıçın uyanık bulunmala Eger Başkan Goulart »oylenildı'n» emredılmektedır îı eıhı i<:tıfa ettı ı«e T p i e n l K i n ArkaM S i 7, Su. 3 de Brazilıa, 2 (aj»., A.P. ve Rad\oar) Brezılvada Başkan Joao îoulart a karşı harekete geçen asteri bırhklenn duruma hâkım ol iukları bıldınlmektedır Bununla >eraber sıvasî gelışme'er henuz atn mânaMvle aydm''ğa fcavuşnuş degıldır Dun gece Başkan joulart'ın ıstıfa pttıgı ve Rıo de Faneıro'vu terkederek başkent Bfra'iha'va eeldığı ıfade edılmış 'e Brezılva Kon2re=ı Ba«kanı Mazıllı venı Başkan «ıfatıvie bugun remın ederek gorevıne başlamışır Ancak Goulart'ın ıcavınbıra lerı Brızzola Porta Alegre ej a etınde hukumetı desteklemek ıçın fapılan bır mıtmgte soz alarak rBraMİıa'da bulunan Başkan Gou art ıle goruştum Kendısı ıstıfa 'tmemıştır ve etmıvecektır. de Yeni Ânayasomn 124 üncü maddesine göre düzenlenmesi gereker Sıkı Yönetim Kanununun bazı hükümleri değişiyot Tasarıya göre, Sıkı Yönetim in kalkması halinde dâvalar sivil mahkemelere değil, Askerî Yargıtaya devredilecek Ankara 2, (Cnmhnrıyet Telekı) 3832 savılı Sıkı Yonetım Kanuııjnun değıştırılmesıvle ılgılı hazır lıklar tamamlanmış ve tasarı, Bak a n l ı k l a n n goruşlerı alındıktan sonra Başbakanlığa sevkedılmıştır Yururluktekı Anavasanın 124 uncü maddesine gore venıden du7enlenmesı kararlaştınlan venı Sıkı Yonetım Kanun tasansı, bazı ozellikler ta;ımaktadır Tasarıda daha . zıyade yargılama usuiu ıle ılgılı ! A r k a n S s . 7, Sü 8 de Asi 2. ordu bırhklen Sao Paulo gehnni ıseal ederlerken İptal edilmiş olan TürkYunan aıtlaşması tekrar görüşülecek Yunanistanın müracaatı Hüküıtıetçe kabul edildi, iki tarafın yetkilileri 15 nisanda Ankara'da toplanarak hazırlanan tasanyı müzakereye başlıyacak Nispî temsil tasansı dün Senatoda gürültülere sebep oldu \nkara, (Cumburıvet • Te leks) Cumhurıvet Senato«unun bugunt.u oturumunda Senato seçımlennın nıspı temMİ esasma gore vapılma «ı hakkındakı kanun teklıfı nın Geçıcı Komısv ona hava lesı vuzunden gurultuler çık mıştır Baçkan Ihsan Hamıt Tığ rel'ın «Tehdıde pabuç bırakacak bır Başkan degılım» demesı uzenne salonun hava«ı bırdenbıre elektrıklenmış ve salon karıjmıştır Bu sırada Başkan, oturuma \ arım saat Arkası Sa. 7, SS. 4 de K ı b r ı s ' t a k i Yunan alayına dün "üssüne dönme,, emri verildi Türk alayınrn bulundujju mevzii tcrketmemesi Rumları telâşlandırdı, EOKAcılar Barış Gücü'ne rağmen dun de bk Turkü eldferdüler Lefkoşe 2, (a a. \P \e Rad ler ve ıkı Turku varalamışlar yo) Lelko^e dekı Bırleşmıs i f Bırleşmıs Mılletler Kuvvet Mılletler Genel Karargahın lerınm Ada'ja gelmesınden bedan bıldırıldığıne gore, Kıb n bu, ılk kanlı olavdır rısın Kuzeybatısındakı SeleKıbnslı Turklerden bır grup manı yakınlarında Kıbrısh tarlada çalı* ken Rumların Rumlar bır Turku oldurmuş I Arkası Sa. 7, Su. l d e Devlet Bakanı Malik Yolaç istifa etti fakat istifası kabul edilmedi 2. ordu>a mensup askerler Sao Paulo sokaklarında Ankara, 2 (CnmhnrıyetTeleks) Bağımsızlarm bazı davranışla rı ıle bırhkte çeşıtlı partılere da ğılmalan karşısında Devlet Baka nı Malık Yolaç ıstıfa etmış ancak bu ıstıfaM kabul edılmemıştır Arkası Sa. 1. Su. 2 de Ankara Z, (CnrohurnetTtleks) Turkıje ıle Yunanıstan ara«m, dakı 1930 ta^ıhlı «Sej rısefaın, Tıraret ve Ikamet Anlaşması nın» ıp[ talı uzerıne Yunanıstan Hukumej tın n Turk Hukumetı nezdınde «Ye nıden muzakere edılme^ı» konu sunda ;. aplıgı muracaat benımsen mıştır Bu konudakı muzakerelere ıkı hukumet jetkıhlerı atasında 15 nisanda Ankara da başlanacaktır. Bu maksatla Dışışlerı Ba<canlığında, Içışlerı, Adalet Tıcaret ve Malne Bakanhgı ıle Tapu Kadas tro İîefief ^Ividürluju ?efkıhleri" nın katıldığı bır toplantı vapılmı» tır Toplantıda, muzakerelere esas olacak Turk Hukumetının gorusu tesbıt edılmış ve bır anlaşma taslağı hazırlanmıştır Sızan haberlerden oğrenıldığıne gore Turkıje'dekı Yunan uyruklu kısılere tanınan pek çok hak ve I ımtıvar kaldırılmakta, en zıjade musaadeye mazhar hukmu ıjıce yumusatılmaktadır , Mesut Suna adlıyeje grettnlırken ahnan sıkı emnıjet tedbırlerınden bır gorunuj &mkmtçı Mesut Suna nın ilk sorgusu dün yapıldı Sıkı emniyet tedbirleri arasında adliyeye geiirilen Mesul Suna'nın gizli yapılan sorgusu 140 dakika devam etli Ankara, 2 (CnmbnrlyetTeleks Başbakan Ismet înonu'je yapı lsn suıka>t teşebousunan sanığ Mesut Suna bugun sorgu hâkımlı ğıne getırılerek sıkı emnıvet ted bırlen aras nda ıfadesı alınraıştır 21 şubat gunu Başbakanhktı *nonu'3e oldurmek ka«dıyle uç e ateş eden Kajse'ilı elektnkçı Me «ut Suna ve dort arkadaşımn bı rncı sorgu jargıçhğınca ıfadelerı i n almmasma karar venlmış vı ıu sebeple de bu sabah saat 9 21 le adece Mesut Suna sıkı b ı n ı [hafaza altında adhve bınasma ge Itınlmıştır Arkası Sa. 7, Su 6 da 9 Lokomolif ihalesi ile ilgili olarak adliyeye veritenlere dün Yeni giimrük kanunu tasansı Millet Meclisine sevkedildi Bütun maddelerde gürarüklerin arttınlmasını öngören tasan, hediyelik eşyalar kon usunda da yeni hükümle r getiriyor ıslen el ceklırıldl 4nkara, 2 (Cumhumet Teleks) 33 lokomotıf ıhalesı olavınm Adlıjeje mtıkal etmesı ve Devleı Demırvolları Genel Muduru Gene' Mudur Muavmlerı ve daıre başkar lanndan 11 kısının mahkemeve ve rılmesı uzerıne Ulastırma Baka" lığı ve Genel Mudurlukçe bu 11 Arkası Sa 7, Su. 3 de Şetiner hakkında tâkipsizlik kararı verildi Reyhanlı, 2 (aj.) Reyhanl Savcısınm bugun açıkladığma go re, roportaj hazırlamak maksadıv le incelemeler yaparken nurculul propagandası vaptığı ıddıası ılı • akalanan, daha sonra Adaletı vanlıs bılgı verdığı de ılerı suru len gazetecı Yılmaz Çetmer hai£ kmda takıpsızlık ka'rarı venlmış tır. Karsta sel felâketi Şehrin beşte birini su bastı, acıkta kalan halk tatil edilen okullara yerlestirildi K.ar«, 2 (Telefonla) Şeh rımız bugun bır sel felâketi ıle karsı karçıya kalmıştır Sıcaklarm erken başlama M karlann ermıesi ve vağ nur mevsımıne sırılme^ı do lavı«ivle Darboğaz mevklın dekl Gölevi fcanahnda bvivuV Cokuntfl olrau< ve buradan taşan sular şehnn beşte birt ni basmıştır padde<=ı »evive czanan «ular Hurrtve1 ı'e kereste ve hızar a felvelerını tamamen ba'mı» bu arada " otel venı vapıl i makts olan Be!°dıve garaiı vp vuzlerce ev »ular altmda geie! rlffllller •sphırdpki ha>iarın 1 ımılvon lira civa rında olciugunıı covlprnişler rlır Avrıea okullar *st il edı •rle«tı İ T p k halV h ıralıra ve ı Ankara, 2 (CnmhnrıyetTeleks) Yeni hazırlanan gumruk kanjcu tasaniı Millet Meclısı geçıcı vergı reforaa kocnısyonunda son şeklmı almış ve ıvedıhkle goruşul mek ısteğı ıle Millet Ueclısınc sevkedılmıştır Hemen tıemen bu tun maddelenn gümrüklerınır arttınlmasını öngören bu tasan vergı reformlan lle ılgılı bulun Uığundan Meclıs tatıle gırmezden Kamyonlann Trafîk baskı mı yapılıyor ? Trafik once goruşulüp kanunlaşacaktır Yeni tasanda ayrıca mevzuatm dar çerçevesı genışletıhn ş ve gu nun ıcaplarına uyabılmek ıçm Sevgılısının kız kardeşı Melâhat bağlavıcı hukumlerden zıvade es Yukeb'ı tabancayla oldurmeye ten=k maddeler lconulmuştur şebbus suçurjdan vargılanan YukTenılıkler sek Muhendıs Yıldız Asena'mn du MEŞİN CEKKTLILER Gune Yeni tasarıya gore gumrukler ruşmasına dun Ağırceza mahkemeDoğu îngılterenin Clacton ş»hrını de^ gelen mallar rahatlıkla çıka sınde devam edılmı^tır bılecektır Ancak re]im dışı gum Savcı, olavda oldurmeve teşeb ıŞgal eden meşın ceketlı gençlerle Arkası Sa. 7, Sü. 7 de bus unsurunun olmadığını ılerı polıs arasında uç gun once bazı surmuş ve »un«ur olarak sılâh ta çarpışmalar olmuştur Saçları daşımak ve sılâhla tehdıt gorulmek ğınık, çık elbıslı ve motosıkleth 15S: şehre girmeleri için tedır Bu vasıflar da Af Kanunu 1000 kadar âsı genç ıle polısler Haf talarca, Anaıle ortadan kalkmaktadır. demıs | araımdakı kavganm ızlerinı, Calc = * ton şehnnin muhtelif yerlerınde = dolu'da Nurcular Melâha* Yukeb'ın avukat. s.v= m e f c m u m k u n ( J u r Ş e h n n , o k a k , cının bu talebme ıtıraz etmı? ve S S afasmda I a r l k l n k su soruvu sormuştur «mlar, ters donmuş mı. = « Yıldız A'ena'nm uzennde ta sa ve «andalvelerle doludur Ikı ^ g e t İ a k i m l a n İllCen banca ıle bırhkte 19 kursun bulun gunluk çarpışma sonunda 100 kal=r H v p n v<> f i n l a r î i p " Savcı, Yıldız Asena'nm beraelini talep etti vonun simdiv kadar yaptığı calısmalann en müspetı budur» dıyor Kazalarmı Önleme Cemiveti Başkanı, «Komis be mı gıdıvordu'» kurşuniaria harmustur Asena bu bırakılmı^tır = " y ^ v c «Ulrtr " e Duruşma savunmalann vapılma Resımde âsı gençlerden bır grup == bİrlîkte baSllan 3rd a r m e ş m c e k e t h tevkı{ edllmıştır Clacton'da goruluyor Kamyon v» nakl.vat Sırket <a ;iiDİen Vilâyet Trafik Kotnisvonu ı n 5 tondan büvuk kamyonlann ehır içındekı selerlerını zamasla ınırlavan kararında ısrar etmesı i7erıne karann iptâlı ıçın sıyası onlerden harekete geçmış ve konısvona baskı yapmava başlamiçırdır ' Kararın, tatbıkına başlanmasınıan bugune kadaT geçen sure zar •ında ortaya çıkan favdaları şu »>k!İde O7etlenmektedır1 Trafik kapasıte<;i esaser nahdut olan yollarda tıkanma aHİmıştır l Kamvonların Ataturk ve \rirakov K5prulei"nden geçış mud rtlerı 10 saatc çıkarılmıştır , \ Kara\ollan U7erınde şofor("rın uvktısii'h fitından ılerı eelen !,!>», «> 1 «n A Af i> = kadaşımız YlLMAZ = ÇETİNER'in ha= zırladığı yazı se I •^ ««•• İıtanç •••• ••• • H Somurnculerı^ s P a z a r Günü M Gumhuriyet'te Y A Z 1 S 1Z gelljı.ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog