Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

Yeni bir ŞAHESER ROMAN daha ! Kadpr serisinde Çlktl. . DAPHNE DU MAURİER'nin dünyaca f meşhur, fihne alınmış emsalsiz romanı Çeviren: Vahdet Gültekin v Avı NE v ı 40. yı! sayı 14273 u m h u ri yet KURUCUSU: YUNTJS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İslanbul No 245 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Aldım. Kullan Çarşarnba 29 Nisan 1964 nakiki "JOB" açık altın rengindedir NA1O Genel Sekreteri dün Inönüile görüştü D. Stihhet Kıbrıs olaylarına NATOnun el kogracağım söyledi Atina, NATO'nun müdahalesini kabul etmiyeceğini Genel Sekretere bildirecek Yunanlılar Patrikhaneye karşı Matürkiin doğduğu evi yıkacaklarmıs! Atina 28, (AP ve Özel) Selânik Şehir Meclisi Başka nınm bugün açıkladığına eö re, eğer Türk Hükümeti 1? tanbuldaki Ortodoks Patrik hanesini yıkacak olursa, Mo dern Türkiyenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürkün Se lânikte bulunan doğduğu evın de yıkılmasına Selânik Şehir Meclisi tarafından karar verilmistir. Atatürk'ün doğduğu ev. Selânikte, Yunan Hükümetınin müsaadesi ile bir müze haline getirümiş bulunmaktadır. Selânik Şehir Meclisi Reisi Angelos Kavanos, bu kararın Türk Hükümetinin Ortodoks Patrikhanesine Kıb rıs buhranı yüzünden tazyik te bulunması üzerine alınmış bulunduğunu açıklamıştır. Kavanos, «Türklere, Atatürkün doğduğu evin Selânikte olduğunu hatırlatmak isterira» demistir. Ankara. 28 (CumhuriyetTeleks) lemiş ve kendisine bu konuda ve NATO Genel Sekreteri Dirk rilen bügiden «duyduğu meınnunı Stikker bugün Başkentte yaptiğı ye'.i» belirtmiştir. temaslar sırasında Türk Hükümet Toplantılar yetkililerine: «NATO'nun Güney Dün Türkiyeye gelen NATO Gedoğu Avrupa kanadınin savunma nel Sekreteri Dirk Stikker. bu «ücünün Kıbrıs buhranı yüzünden sabah Cumhurbaşkanhğı özel defzaafa uğramaması için. konuyu ma terini imzaladıktan sonra saat yıs ayında yapılacak Bakanlar Ku 10.30 da Başbakan Yardımcı»ı Kerulu toplantısma getireceğini» söy , Arkası >a. 1. Sü. İ d« St. Hilarion kalesine nâzır bir tepeyi ele geçiren Rumlar. ele geçirdikleri bir Türk bayrağını sallıyarak zafer nârâları atıyorlar EKONOMİK YE SOSYAL ETUDLER Tuontioja dün Atina'daki görüşmelerini tamamladı Arabuhıcu Yunan hükümeti yetkilileri ile yaptığı müzakeıelerden sonra Kıbns konusundaki raporunu UThant'a vermek üzere Paris'e gitti Atina 28, (Özel muhabirimizden) Kıbrıs meselesine siyasî bir çö7Üm şekli bulmakla görevlendirilen Birlesmiş Milletler Arabulıı; cusu Kinli diplomat Sakari Tuomioia. bugün Yunan hükümeti yetkilileri ile yaptığı görüsmeleri bi• • ...•••.. tirmiş ve Paris'e hareket etmiş. tir. Sakari Tuomioja. Paris't e Bırleşrr.iş Milletler Genel Sekreteri TJThant ile buluşacak ve Kıbns konusunda Türk, Yunan ve Kıbn1: hükümetleri ile yaptığı müzakere]o r hakkında ilk raporunu vere. bulunan arabulucunun Yunan hü "Kalkınmak için modern bir ekonomiye geçişi hızlandırmak şarttır,, Ziya NEBİOĞLU Ekunomik ve sosyal etüt'er kor.'»Ekonomileri tarıma dayanan az ferans heyetinin düzenlediği semi gelişmiş ülkelerde kemerleri biraz nerde söz alan Amerika Nüfus Kon daha sıkmayı gerektiren yatırımseyi Başkanı Frank W. Notestein.i Arkası Sa. 1. Sü. 3 te NUFUS SEMINERIJ TUnanll , prOfeSÖr (1e Pazar gününden beri Atina da Stikker, Başbakan ve Bakanlarla ithal mallarından alınacak olan yeni gümrük vergileri belli oldu ;ıııııınnııııııııııııııınıııııııııııııııııııınıııııiH ıımııı•ıııııııııııaıt^ tSHia v e r g l i e n n i uegiştl * ™ lar hakkında müşahitler iyimseı Prof. Xihat Erim, dun akşam Eörünmemektedirler. Bununla beGalatasaray tktisat ve Ticaret Yük r E ber, Tunmioja, Parise hareketin sek Okulunda, Kıbrıs konusunda den önce Atina'daki temaslarından bir konferans vermiş ve meseleyı sonra görevinde başarıya ulaşacağı Milletlerarası hukuk kurallan yö hususunda eskisinden daha ümit. nünden nitelemiştir. : var olup olmadığmı soran gazete Arkası Sa. 7, Sü. 6 da ] Arkası Sa. 7. Sü. 5 le MakarİOS U SUÇIUVOr) kümeti ile yaptığı temas ve sonda.. Saint Hilarion kalesini 4 lürk müdafaa ediyor Nücahitler Rumlara teslim oltnayı reddettller Yurtta ve Dünyada •k Bankacılığımızın duruma * Çukurovada nüfus bir çıf gibi Düyüyor •k Amerikan Sovyet iktisadi yarışması * Bankacılık terimleri * Resnıi Gazetede geçen hafta * Para piyasası * Gösteriş merakını tatmin için israt edilen kaynaklar * Haftahk altın fiyatlan * Çimento üretimi en az Türkiyede.. 1 ren tasarı da Mecliste görüşülüyor gorıısme \ Kıbns için istenen genel görüşmede eğer açılırsa bilinmr Z E yen bir takım mes'eleler ortaya imkân nispetinde dökülece z E ği gibi, hükümetin Kıbrısa bağlanan genel dış politika tu E E tumu da herhalde açıklığa kavusabilecek. E E Genel görüsme isteği müzakeresinin ve bu istek kabul edildi E E ği takdirde açılacak görüşmenin CENTO toplantıları sırasına 2 E rastgelmesi ona ayrıca önem kazandırmaktadır. Zira Was Z hington'da sivil ve bilhassa askerî erkânla yapılan temaslar, Z Z Amerikanm Kıbrıs konusundaki tutumunu daha belirli hâle z E koyacağı gibi, Türkiyenin takip edebileceği politikanın yö E E nünü de süphesiz etkiliyecektir. Şurası gerçektir ki Ameri E E kan dıs politikasında ordunun etkisi büyüktür. özellikle j 5 askerî antlaşraaların geleceğini dolayısiyle ilgilendiren mes'e = lelerde askerler politikacılardan daba başka türlü düsüne Z Z bilmektc, kavpaklıktan çok, daha pratik yolları tercih et Z Z mektedirler. Z E 15. >I. M. de yapılacak «genel görüşme» müzakereleri muhale z E letin de görüslerini kamn oytına aksettireceği için ayrıca fay E Yaş sebze ve meyva mevsıminin , = dalı olacaktır. Kıbrıs çatışmaları başladığından bu yana mn = başlaması dolayısiyle, 5 tondan bü halefet hiç te parlak bir imtiban vermeraiş, ister Meclis kür Z yük kamyonların şehre girışı için süsündeki tasvip koııusmaları olsnn. ister o konusmaların Z konmuş bulunan tahdıt kararında hemen akabinde yapılan tenkidler olsun, mes'elelerin ne de E değişiklık yapılacaktı: rece satıhta ele alındıgını, amacın yön vermek yerine sade z Bilindiği gibi halen yük yükleri ne ce lâf söylemek fanatikleri istismar etmek oldnğunu. bir E o ı u r s a o ı s u n 5 tondan'büyü kamE o ı u r s a o ı s u n 5 tondanbüyük kere daha göstermiştir. E v u n l a r . sabah saat 7 den gece 21 e Dört aym olaylannı izleyenler Türkiyenin buçüne kadar takip = k a d a r ş e h r e s o k u l m , y 3 r a k T c p s z . ettiği, oldukça çekingen ve kararsız dış politikasiyle mnhale Şi Arkası Sa 7 Sü 8 de fetin Kıbrıs konusundaki zigzas politikası arasında eğer Z politika demek caizse sıkı bir ilişkinin bulunduğunu ko r layhkla farketmektedirler. Meselâ A. P. Genel Başkanı Gii E müşpalanın Bnrsada söylediği sözler milhalefet anlayışını ve müesseselerin işleyisini gösterrnesi bakımmdan pek ilçi çe E 7 R IMSIUAII Ankara 28 (Cumhuriyet Teleks) Gümrük Kanununa bağh çunırük giriş tarife cetveiinde değışiklikleri öngören kanun tasansı Mil!et Meclisinin gündemine alınmıştır. Geçici Karma Komisyonda kabul edilen bu tasarıda getirilen yeni Arkası Sa. 7, Sü. 8 de Lefkoşe, 28 (a.a. A.P. Radyo) ettiği Rum kuvvetıain batıriaıı ve Kıbrıslı Rumların dün aksam kuzeyden ilerlemekte oîduğu an|St. Hilarion kalesi ve stratejik Gir laşılmaktadır. Rum ileri hatlarıJne geçidıni ele geçirmek için san nın başhca Türk müdafaa noktajbir taarruz şeklinde Kıbrıslı Türk sından batıda 270 metre, kuzeyde mevzilerine makineli tüfek ve ha.de 450 metre mesafeye kadar so;van ateşi ile Daşladıkları hücum.ikulmuş bulundukları bıldirilmek,bugün de devam etmişse de. çar,tedir. pışmalar nisbeten hafiflemiştir. Bu arada Lefkoşeden Girneye | Içişleri Bakanı Yorgacis'in idare, Arkası Sa î. Sü. I de EK0N0MI Damga Vergisi muafiyetine ait olan tasarı Senato'da Tasanya göre, kira mukaveleleri, emtea senetleri, ipotekli borç ve irat senc tleri damga vergisine tâbi Ankara. 28 (CumhuriyetTeleks) kul idarelerine verilen taahhütna Günümüzün ekonomik ve sos meler ve bunlarla ilgilı kefaietler, yal gelişımi gözönünde bulunduru. öğrenciler ve velileri tarafından larak düzenlenen Damga Vergisi okul idarelerine verilen beyannaKanun tasarısı bütçe ve plân kar Arkası Sa. 7. Sü. 1 de ma komisyonunda bazı değişikliklere uğradıktan sonra Cumhuriyet Senatosunun gündemine alınmıstır. Tasarı, özellikle daha önceki kanunda anlaşılması güç bir takım hükümleri ihtiva etmesi sebebiyle | reformist hükümleri öngörmektedir. Tasarıda hangi işlemlerin vergiye tâbi tutulacağı geniş bir şekilde düzenlenmekte, bir takım iş: lemlerin de bu vergiden istisna tu' tulacağı öngörülmektedir. 1 Damga vergisine tâbi kâğıtlar Kira mukavelelerinde kira bedeli üzerinden binde 1 emtea senetlerinden 5 lira, ipotekli borç ve irat senetlerinden binde 4 tür. Damga vergisinden istisna edilen kâğıtlar Resnıi daireler arasında kullanılan kâğıtlar, okula girebilmek için öğrenciler ile veliler tarafından o Turfanda sebze getiren kamyonlar günün her saatinde şehre girebilecek 5. sayfamıza bakınız E E Ş Z Z Z 5 E Z = E Z Z E E Z Z Z E E Z Z Z E ^ E Sayın Gümüşpala Bursa konuşmasında Meclisteki müspet dav E • 1 ranışlann sadece dosta düsmana karşı birlik hâlinde görün = | | 0 İ 3 r â mek isteginin neticesi olduğunu anlatmıs ve hemen sonra Z Kıbrısa müdahalede bnlnnulmamasım parti konçresinde sid z detle tenkiâ etmîştir. Bu bir örnek. Ama bu örnek tek de E eildir. Derece derece muhalefet şefleri aynı alaturka tntu E Milwaukee (Wisconsin) 28 (A.P). mun içine girmişlerdir ve hâlâ aynı tutum devam et z «Schütz» bira ima'ât şirketi. mektedir. E bir Türk grupu ile Türkiyede özel Bizde bu kararsızlık, bu keşmekeş süriip gidedursun. öte yandan z sermayeli bir bira fabrikapı kur § mücadele hâlinde bnlonduğumuz Yunanistanın Parlâmento zmak üzere anlaşmaya varılmış bulunduğunu açıklamıştır sunda Kıbrısla ilgili müzakereler oluyor ve doğrusunu ister E seniz mukayeseye sebep olan müzakere haberlerini üzülme E «Schlitz> şirketinin Müdürü Robert A. Uihlein, Türk grupunu den, teessür duvmadan okuvamıvoruz. Papandreu Yunan Meclisinde çıkıp kendi politikasını izah edi E | * e m 5 İ 1 etmekte °|a n Vehbi Koç ile yor. ona karsı muhalefet başkanı tamamen aksi tezi savunu Z Istanbulda b:r bira fabrikası kuryor ve partisinin antipatik olacağına. hattâ oy kaybedeceği Emak üzere gereken anlaşmaya va ne aldırmadan Londra ve Zürich Antlaşmalarının yürürlük ='"ldığmı açıklamıştır. = Fa te bulnnduğunu delilleriyle ortaya koynyor. "orika 7.5 milyon dolara mal oBu ikinci müzakeredir. Daha önce. eski Dışisleri Bakanı Averoı = l a c a k t i r Sermayenin yüzde 60 ıKahve ta muhalefet sözcüsü olarak bu antlasmaları, Kıbns statüsü zSchhtz'in, geri kalan yüzde 40 ı. Arkası Sa. 7, Sü. 6 da \ nü savunmus, hattâ bir Türk Yunan çatısmasında sornm Z lulu&nn bnsünkü Yunan hükümetinin sırtında kalacağtnı bi Zi le söylemisti. Z Istp Kıhns mes'elesinde onların iktidariyle muhalefetiyle sarih z\ olan tutumları ve işte bizim belirsiz davranışlarımız. Demok Zı ratik düzende bir muhalefet. eğer iktidarın politikasiyle be z | raberse kamu oyunun önüne çıkar, beraberliğinin nedenlerini r çekiıımederı. korkmadan açık açık anlatır. Karsı ise. yine an z latır, ve hükümet belirli fikirlerin, hattâ Parlâmentodaki E ovlamanın neticesine eöre vönünü, volunu tâyin eder. E Kundan önceki gizli toplantı. Unmı kamu oyu önünde tartışılma Z dığı vc verilen oylarla, dısardaki tutum tamamen ters oldu z su icin. dıs politikamızı heklenen açıklığa kavuşturamamıs z tır. Simdi hcr kafadan avrı sesin çıktığı su sıralarda, bütfın z ümitler gçnel görüsmeye baglanmıştır. Fırsatı iyi kullanahm. E işO miıyon 28 Nisan olaylaruıııı dördüncü yıldöniimü dün Fen Fakiiltesi Konferans Salonu ile M.T.T.B. Lokalinde yapılan iki törenle anılmıştır. Törenlere. Atatürk ve Devrim Şehitleri için yapılan saygı duruşları ile başlanmış. Fen Fakültesinde yapılan tbrende ayrıca Birinci Ordu Bandosunun eşliğinde Gazi Osmanpaşa Marşı söylenmijtir. Vukarıda Turhan Emeksiz hüstüne çelenk konurken gm ülmektedir. fabrikası kuruyor TEKEL 1,5 YILDIR YURDA GİREN KACAK KAHVELERİ •••• arama heyeti, Beyrut'a varmadan Lübnanhlar fiatları yükseltti Ydmaz ÇETİNER Emniyet Müdürlüğünün ressamı olmadığından verilen eşkâl üzerine gazetemiz ressamı tarafından yapılan gangsteriıı resmi Erganide kudurarak ölen bir kadından sonra 150 kişi müşahede altına alındı ( Vazıiiııı 7 nci s ahifemizde bulacaksınu) E Ecvet'fît"TPF«ît\ Kctun öldükten sonra kuduz olduğu anlaşıldı, ilden gelen ekip sağlık merkezinde bîr kuduz istasyanu kurdu = rillllllMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIMIIItlllllllMllllllr Ne Plân, ne Konsorsiyum, ne Re'form Kanunları! Ve hattâ, ne de Kıbrıs meselesü. Şu anda, hepimi zin, herkesçe bilinen en büyük derdi: «Bir fincan kahve» galiba? Milletçe seferber olduk, onun için! Yağmur, çamur, rüzgâr, soğuk demeden 100 gram kahvenin Mutemedi vurup içinde 34 bin lira bulunan çanpeşinde, dolaşan, sıra bekleyen in tayı ahp kaçan gangsterin bulunmasma çahşılıyor ?anlar görünüyor her köşe başında... Ortadoğuya heyetler gönderi Bir hafta önce Cumhuriyet cari, Şubenin agır suç masası menıurlayoruz. Hem de. şayet orada bula desi Nispet sokagında vukua ?e rı aralıksız sekilde çalı^malanııa mazlarsa, nazenını mutlaka ele qe len gangsterlik olaymın fâili hak' devam etmelerine rağnien keın çırmelerı ıçın, Tnyeste'ye, Ham kında polis bszı yeni ip uçlan ele bir sonuca varamam"=lardır burga bclkı de Rio'ya kadar sefer geçirmiş bulunmaktadır. Olay çü Ünver Şirketi mut'emedi '4 va yapabılccck yetkıh kişiler!.. .nünden bu yana çeşitli ve eski sa sındaki Sslim Ö/en'i iki h r . ' m Arkası Sa. 7, Sü. 7 de bıkalılar üzerinde duran İkinci , Arkası Sa 7 Sü "'o u Gangsterin eskali tesbit edilemiyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog