Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

ÇÖZÜMLÜ MATEMATİK PROBLEMLEBİ Sınıf 1. Sınıf n. Sıntf HL İhsan Irk Matematflt 5ğrenimi aktlf Wr metod* dayanmakl* b«raber çörüm ömekleriyle yol göstermek suretiyle öğrencinin düşünrn* tarzma bir y5n vermekte lürumu inkâr edilmiyecek blr gerçektir. Bu kitaplard» açık çözttm r« kesin sonuçlar metodu uy(fulanrniîtır. Çocuğa çok faydalı olacağı kanaaHndeyiı. Her itnıfuı kitebı 10 ar Uradjr. İNKILÂP T» AKA KİTABEVLEBt İlâncılık »4734595 40. yıl sayı 14272 umhuriyet KURUCUSU: STJNUS NADİ T e l e r s i r « m e k t u p t d r e d : C u m h u r i y t t tstanbul Posta Kutusu: tstanbul N o 246 Telefoniar: 22 42 00 22 42 08 22 42 97 2 2 4 2 B 8 2 2 4 2 9 9 Aiaım, KuıışMim, tsegenaınv Salı 28 Nisan 1964 noklkl "JOB" açık altın rengindedlr Kıbrısto Törkler için bir ölömkolım savoşı başladı Rumlar Hilarion Kalesine biiyîik bir taarruza geçiiler Ankara, bir Amerikan gazetesinin Kıbrısın yakınlarında Rus denizaltılarının dolaştığı haberini doğrulamadı Medis bugün çaHşmaiatına başHpoz Gündemde genel görüşme açıl ması, yüzden fazla sozlü soıu, 193 kanun tasansı bulunuyor Ankars, 27 (ComhnriyetTelek») On gündenberi tatilde bulunan Cumhuriyet Senatoıu ile Miîlet Mecliıi varından itibaren t*krar çalıjmalarına baslıyacaktır. Millet Meclkinin yannki birleşiminde A.P. milletvekili Tahsin De miray ve arkadasları tarafından verilecek Kıbrı» olaylan hakkında genel görüsme ısteği önergesi müzakere edilecektir. Millet M»clisinin Bayramdan önceki birieşimlerinden birinde Başbakan Yar dımcııı Kemal Satır, genel göıüşme açılmasını hükümet olarak olumlu karşılad'.klarını beyan etmis bulunmaktaydı. Bu bakımdan Kıb rıs konusunda genel görüşme açılmasını öngören önergs oylanarak kabul edildikten sonra gündeme alınacaktır. nndan itibaren hummalı bir ç*l ma düzeni içine gırecektir. inSnö, Meeliı Başkanı ile NAT Başdelesemizi kabnl etti Ankara. 27 (CnmhuriyetTelek Başbakan îsmet înönü bu s Arkası Sa. 7, Sfi. S ds On günlük tatilden sonra Uşak olayına içişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından el konuldu Santralı tahrip edenlerden 11, Valiye tecavüz edenlerden de 17 kişi tevkif edildi Lefkoşe 27 (».a. A.P. • R*dyo> akıllı tokultnuslardı. Havan toplan ve ağır makinelitüRumların amacı, Türklerin konfekler kullanan Kıbrıslı Rumlar, trolunda olan Lefkosa Girne yoHaçlılar zamanından kalma St. Hi lunu ele geçirmektir. St. Hilarion, larion kalesindeki Türk mevzileri Lefkoşe Girn» yolunun en fazla ne karjı iki cepheden şiddetli.^ye j stratejik öneml halz Girne geçidinşümullü bir taarruza geçmişlerdir den önceki son Türk mevziidir. Bir Birleşmiş Milletler subayımn Ayrıca Lefkose Girne yolu, TürkPapandreu'nun 10 a yakın Kurmay subayı bildirdiğine göre Rumlar, kaley» Arkası Sa 7, Sfi. 7 da 500 meTre kadar yaklaşmışlardır. emekliye ayırması skandal yarattı Bu, cumartesi şafakla başlamış Atina, 27 (örel mnbabtrimiı dreu, Kıbrıs buhranmı lma ile ıj bulunan RUM taarruzunun devaAnkara, 27 (CamhnriyetTelekı den) Papandreu Hükümeti öncelerl «mevcut olan en ka (( mıdır. Rumlar llk taarruzda Türk Bes yıla yakın bir «üre, Türk tarafmdan Yunan SilShlı Kuv biliyetli generallerin »eçildiğilerin »ekiz kilometre ricat etmeye'de AID Teşkilâtı Başkanlığıı vetlerinin üst kademelerinde ni> söylemiş, ağır tenkidlerin siyle St. Hilarion Kalesine adamyapan Stuart Van Dyke. yeni bi yapılan son değişiklikler ve durmaması üzerine de, orduyu Dlrk Stikker dün aksam Tesilköyde, Ankaraya titmpk fiıer* bizzat Başbakanın orduda bir l.DÜA. (Yunan Subaylan Kutöte yandan Millet Meclkinin görev almak üzere birkaç gün »oı T. H. Tollarının «csfına binerken selâm verlyor ıkiliğin mevcut olmasmı dola sal Birliği) adı altındaki asın gündeminde yüzden fazla sözlü IO ra Wa«hington'a gidecektir. Stt yısiyle beyan etmesi, geni» milliyetçi gizli bir teşkilâtın ru ile 193 kanun teklif ve tasansı art Van Dyke bu münasebetle yaj üyelerinden temizlemek karıtığı veda konuşmasında demiçti vankılar uyandırmıştır. yer almjş bulunmaktadır. özellik ki : «Kıbns buhranı Adadan Papandreunun başkanlığın nnda olduğunu açıklamıştır. le plânın iç finansmanmı sağhya «Türkiye bugün, ekonomik geliı da yapılan Milll Savunma KonVerilen bilgilere göre, Yunaçıkmış ve Batı ülkelegini cak olan 9 vergi tasarısından an | menin temel kaidelerinden biri < seyi toplantılannda, başta Ka nistanda tkinci Dünya Savabu konuda vazifeye dâvet cak ikisinin Millet Meclisince ka (lan enflâsyondan uzakta, istikrarl ra Kuvvetleri Komutanı Kor sından sonra komünistlerle cebul edilmiş olması her geçen gün Iparasmın değerini muhs/aza edı Atlna, 27 (a.a. Radyo) Başba eder bir hal almıştır» çeneral Sakellariu olmak üze reyan eden kanlı çarpışmalar bütçe açığının artmasına 30! aç bilmenin rahatlığı içindedir. B« kan Yorgo Papandreu, 400 • yakın NATO Genel Sekreieri Dirk Stre, 10 a yakın üst rütbeli kur sonunda, çoğunlukla asın milmaktadır. Aynca 1964 yılı bütçesi 1 yıllık plân hazıriannıış ve taman komünist siyasi mahkumun gele ikker dün aksam uçakla Istanbul may lubay vaktinden önce e liyetçi unsurlardan Î.D.E.A. adı cek hafta içinde «şartlı olarak» Yeşilköy Hava Alanına inmij vt ne 240 milyon lira gelir sagl;j'aca ılayıcı plânlar en ufak detayların mekliye sevkedilmistir. özel altmda bir gizli teşkilât kurul İnönü, Çankaya Köşkü bahçesinde yaptığı tahliye edileceğini bildirmiştir. gı tahmin olunan gümrük tarife kadar geliştirilmiştir. Büyük bi kısa bir tevakkuftan lonra berılikle Sakellariunun yerine ge muştur. Söz konusu teşkilat Başbakan, bundan bir süre önce berindekilerle blrlikte T.H. Yolvergi'i kanunu tasansı henüz Mil hamle içinde bulunan Türk endüı tirilen Korgeneral Yennima bîr tüzüğe sahip olmadığı için sabah yürüyüşünde gazetecilerle konuştu parlâmentoya sunulan af taıansı ları uçağıyla Ankaray» let Mecliüinin eündemine alınma ; trisinin mamülleri, iç pazarlaı rasm, iktidar organı gazeteler kimlerin itham altında tutıılhareket nın, cezalarınm 12 yılını veya üçte etmistir. mıstır. Gündeminde siyasi parti kaplamakta ve bu mamuller, ithı öasta olmak üzere, topyekun duğunun açıklanamıyacağım ikisini doldurmuş siyasi mahJcumler kanunu tasansı, icra ve iflâs lât listelerinden silinmektedir. öir hücuma hedef tutulmasi ilive eden Başbakan, bu gibi Stikkec. Ankaraya hareket «tme Ankara, 27 (CumbariyetTeleki) • Yunan Başbakanı Papandreuya ların 3 mayıs tarihinde serbest bıkanunu tasansı, bina kiraları hak bir ıkandal havası yaratmıstır. unsurlan ordudan uzaklaştırarakılmasını öngördüğünü, fakat den önce, gazetccilerin lorulannı Başbakan Ismet İnönü bugün «Mecliste cevap vereceğini» »öyle kındaki kanun tasansı gibi önemli Ancak, bütün bunların yamsırı tktidar gazetelerl Yennimatası cağını ve aynea ordu mensupTürkiye'nin zorlu meselelerinde cevaplandırmıs bu arada, TOrki bir loruya verdiği cevapta. «Kıb , miştir. parlâmentonun 12 mayısa kadar eski Karamanlıs îdaresinin bir larınm politikaya alet edilmetasarılabulunan Millet Meclisı ya i Arkası Sa. 7. SQ fi da tatilde olması sebebiyle, tasannın ye ve Yunan Hükümetleri tarafın rısın efden çıkmasına asla müsaa j Gazetecilerin, € Girne yolu düsüadımı ve bazı siyasi tasarruf mesinı sağlıyacağını söylemishükümlerinin derhal uygulanması dan dâvet edildiğini söyliyerek, de etmiyeceğiz» demiştir. I yor, Kıbrıs elden çıkacak, ne derlara kansmı? bir komutan ola tir. Bilindigi gibi, Yunanıstanna karar verildiğini belirtmis ve hükümet ileri gelenleri ile yapa Bu labah Çankaya Köşkünün siniz?» şeklindeki bir sonısunu rak vasıflandınrken, Papan Arkası Sa. 7. Sfi. 6 da mevcut kanunlar Adalet Bakanın» cağı temaslarda, «NATO'nun Gü bahçesinde olağan sabah yürüyü • söyle cevaplandırmıştır : böyle bir hak tanıdığı için, tasan n«y doğu kan.dını müdafaa prob sünü yapan Başbakan îsmet Inönü, i « Girne yolu düşse de, düşmese parlâmentoda gcrüşülmeden «iya lemlerini görüfeeeğiz» deml»ttı. bn arada basın m«nsupJarınu» b» [de Ada. eldençıkmıyacak. Adan.n Arkası Sa. 7. Sü. t de Arkan S». 7. S«. 1 «e n aorularım cevaplandınaıı Vm •1den çıkmasına asla müsaad* etmiyeceğiz. Birleşmiş Milletler nezdinde yeniden gerekü teşebbüslerde bulunduk.» Yırnan Silâhh Kuvvetlerff üst kademesinde kaynaşma Van Dyke Türkiye'ye inaıtıyor Yunanisianda 400 kadar komünist serbest bırakılıyor NATO Genel Sekreteri Dirlc Stikker geldi "Kıbrısm elden çıkmasına asla miisaade etmiyeceğiz^ EKONOMİK VE SOSYAL ETÜDLER Bir aile sandal gezintisinde dört ferdini kaybetti Kemer Barajındaki benzeri diğer bir olayda da, bir ! ailenin üç ferdi boğuldu Adana, 27 (Güney Illeri Wrrkez Büromuz bildiriyor) Dörîyolda Özenli mahaÜesinde oturan Sıtkı Güngör Gözübenli ailesı, Bayramın son günü akşam üzerı yaptık ları deniz gezisinde dört ferdini kaybetmiştir. j Bayramın son günü. akşam ye [ meğinden sonra >ahile ınen Gözübenli ailesi, yanlannds lcomşulari \ ökkeş özenli ve N. Özenli olduğu halde kiraladıkları bir sandalla denızde dolaşmaya başlamışlar dır. Sahilden bir kilometre kadar ayrıldıkları sırada deniz birdenbire kabarmış ve sandal alabora olmuştur. Yüz.ne bilen Sıtkı Güngör Gözübenli aiîesini ve çocuklarını kurtarmak ıçin çabalamaya Arkası Sa. 7, Sü. 4 de «DEN'tZ KIZI. BAŞSIZ KALDI Tam 31 yıldan beri Kopenhag limanındaki bir kayanın üzerinde bu şehrin bir sembolü olarak duran cDeniz Kızı» heykelinin başı, meehul jahıslar tarafından testere ile kesilmiştir. Aynı gece Kopenhag'a 200 kilometre mesafedeki Odense'de bir parkta bulunan granitten yapılmı? boksör heykelinin de başı kesildiğinden, polis, münasebetsiz bir şakacının heykellerin başlarını değiştirmek istediğini, fakat buna fırsat bulamadığı ihtimali üzerinde durmaktadır. Her gün yüzlerce turisti bu heykel için limana tasıyan soförler, sayesinde avuç dolusu para kazandıklan «Deniz Kızı» nın başını keseni bulana 1750 lira mükâfat vaadetmişlerdir. NUFUS SEMINERI Ankara 27, (Cumhnriyet.Teleks) nm tahkikatına İçişleri Bakanhj • Kjak'ın Karahalh köyü olayı ğınca devam edilmektedir. Bakanlıkça Uşak'a gönderilen bir Mülkiye Müfettişi halen olayı yerinde tetkik etmekte olup ayrıca Uşak Savcıhğmca da olayın adll yönü ile ilgili tahkikat derin. | leştirilmektedir. Bugün kendileriyle konuştuğuAdana 27 (özer Oztep bildirıyor) muz ilgilil«r «Bakanlıkça tahkikat, • Hac fartzasından aksarn üzeri idarl yönden yürütülmektedir. He;akla dönen CHP eski Genel Sek nüz müfettiş raporunu vermemiş!teri ve Adana milletvekili Ka tir. Rapor gelince olay aydınlana. m Gülek, Şakirpaşa Hava Ala caktır» demişlerdir. ında ayağını yere basar basmaz Jandarma Genel Komutanhğı 3İitika yapmı? ve, «Orada şeytan Emniyet Genel Müdürlüğünc» de sladık, dansı Türkiyedeki sey ayn avn yönlerden tahkikat yapılnların başına...» demiştir. maktadır. Amerikada tanıştığı Kıral Suuın kardesi Başbakan Prens Fay Aynca Uşakta, elektrik »antral'ın davetlisi olarak Suudi Ara lını tahrip eden köylülerden 11, stana gittiğini söyliyen «Hacı Valiye tecavüz eden Karahallı ilçe Ş asım Güîek» uçaktan indiği za sinden de 17 kişi suçları sabit gö^ an kendisini karşılayan dostlan rüldüğünden tevkif edilmistir. San ! basın mensuplanna gülerek, tral binası ve Paşalar köyti civa| n jandarma tarafından kordon allacı oldum» demiştir. Preng Faysal'ın kendisine bir o tında tutulmaktadır. Bir çok suçlu mobil ile iki köle tahsis ettiğini da teslim olmamak için dağa çık1 > Başbakanla birlikte Arafata çık mıştır. öte yandan Karahallı ilçe bütün Sını söyliyen Gülek aunlan ilâve si cereyansız kaldıgından dokuma tezgfthlan çahşamamaktamiştir: « Şeytan taşlamastnı öğrendık. dır. naenaleyh şeytan taslamada ar Arkası Sa. 7, Su. 6 d» "Hacı Kasım Gülek" döndü 59 bekci dün j Denizcilik Bankasmı mahkemeye verdi Nfifu Semineri Big», 27 (Telefonl») Komü:m propagandasını ihtiva eden yannameler dağıttıkları iddiasiy 5 kişi tevkif edilmistir. Kurban ve Uluıal Egemenlik lyraroı günü ilçetniı köylerinde yannamelerin dağıtıldığı ilgill ıniyet makamlanna ihbar edilstir Bunun üzerine faaliyete çen emniyet mensupları labaha dar köylerde ararna yaparak • e yakın komünizm propagansı yapan beyanname ele geçirştir. Biga Cumhuriyet Savc lıği ı geçen beyannamelerde komü:m propagandası yapıldığı iddia le beyannameleri dağıtan 5 ki'i yakahyarak tevkif etmiş^ir. Komünizm propagandası yapan 5 kişi yakalandı Nurculuğun kaynaklan Kadızadeliler meselesi Tahir Alangu'nun hazırladığı yazı dizisine bugün başladık 2. sahifeye bakınız H~ ' Denizcilik Bankası Camialtı Tersanesinde çalışan 59 bekçi, dün 2. JAsIiye Hukuk Mahkemesine müracaat ederek, 1959 yıhndanberi verilmiyen fazla mesailerinin Denizcilik Bankası tarafından ödenmesi için dâva açmışlardır. Bekçiler, diğer işçilere kıyasla her gün bir saat daha fazla çalıştırıldıkla Prof. Ömer Celâl Sarç Batı Almanyada ise bu ar rmı söylemekte ve Denizcilik Bankasından tahminen 150 bin liraya tışuı yüzde 133 civarında olduğunu ifade etti yakın alacaklan bulunduğunu iddia etmektedirler. Duruşmasms Ziya NEBİOĞLU Önümüzdeki günlerde başlanacak Ekonomik vt Sosyal Ktüdler|% 48, Batı Almanyada V% 133 e u olan bu dâvada 59 bekçi. ayrıca. Kon'erans Heyetinin düzenlediği < Laşmıştır» demiştir. fazla çalışmak istemediklerini de «Nüfus semineri» nin açılı; konusi Ord. Prof. Dr. ö. C. Sarç, 19 un belirteceklerdir. masında söz aîan îstanbul Üniver cu asnn ikinci yarısma kadar nü Elâzıg 27, (Güney Illeri Merkezjrette yaralanmasına sebeb olmus' Yolçatı Istasyonundan Elâzığa Denizcüik Bankasındaki ilgililer sitesi Rektörü Ord. Prof. Dr. öifuı problemi konusunda dünyanır (Bflrosn Teleks) Dün gece Yoljtur. Kaza, muhafazasız bulunan gelmekte olan posta treni, Hemze ise. 1959 yılında böyle bir kanunun mer Celâl Sarç, Batı memleketlelMaltus nazariyesi tesiriyle çoi< çatı îstasyonunda kaptıkaçtı ile geçitten kaptıkaçtının treni bekle|nin geçidinde îsmaü Gül idaresin mevcut olmadığını. bu sebeple 59 riyle Türkiye arasındaki milli geikötümser olduğunu, 19 uncu a?nn çarpışan posta treni dört kişinin meden geçmesi yüzünden meydajdeki kaptıkaçtı ile çarp:şmıştır. bekçinin mahkemeye müracaatle lir farkınm 1950 den bu yana şid|2 nci yansından sonra Avrupada Şiddetll çarpışma sonunda, kamyo rinin yersiz bulunduğunu, «şayet detlendiğini belirtmis ve «son 15 meydana gelen olayların bu köölümüne ve üç kişinin de ağır *ujna gelmiştir. kaldırdığını. 'net ikiye bölünmüş, Murtaza Ka böyle bir iddiaları varsa, bunun yıl içerisinde Türkiyenin milll geitümserliği ortadan ya, Şaklp Erdem, Sami Erdem ve 1962 yıhndan bu yana olması icap liri % 36 gibi cüz'i bir yükselme çünkü Avrupadaki. nüfu? artişının ömer isimli şahıslar parçalanarak eder» demişlerdir. kaydederken, bu rakam Belçikada 3 misli olmasına kar;:hk milli ge feci şekilde öltnüşler, şoför t«m«il ArkMi Sa. 7, Sü. 3 de ; Gül, Kenan Ünlü, Mehmet Türk »ğır yakllde yaralanmışlardır. Makinist îsmail Çağlar nexar«t altına alınmıştır. i Antaly» 27, (Telefonls) Mao l a r a k navgattan gelmekte olan şoför ZiII II I 1 (I 1 A V f l v d f t Kürtçülükten sanîk 2 kişinin 1 ya Uzun idaresindeki jeep. kar;ıdan gelen bir minübüsle çarpışA â r Ce " mamak için sola direksiyon kır T e l a v i v ' d e n b a ş k a V i y a n a F r a n k f u r t v e B r ü k s e l tLr ^ S^ ;ht T e 1SA d ^ V e ^ m m enmış i a ı nj i " daat açık olarak baslımıs, bu arada selmekte olan bir arasında vpni h\r «<»foı inin k , , , r ı , ı ı n . tir. Saat 9.30 = "^ "'== Elazığ'da bir tren kaptıkaçtıyı ikiye bölerek 4 kişinin ölümüne sebep oldu TÜRKİYEDE MİLLİ GELİR 15 YILD YÜZDE 36 ARTMIŞ İstanbnl ve yurdun muhtelif bölgelerîndekl trafik kazalarında da 7 kişi öldti, 53 kişi ağır surette yaralandı Türk Hava Yolları yeni
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog