Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

Aldım. Kullandım,Beğend.m nakikl "JOB" açık oltın rengindedirf 40. yıl sayı 14271 u m h u r i yet KURDCUSü: YUNUS NADİ Telgraf v* m e k t u p adraci: C u m h u r i y e t İ s t a n b u l P o s t a K u r u s u : t s t a n b u l Mo 246 T e l e f o n l a r : 22 42 90 22 4 2 9 6 224297 2242 9 8 2 2 4 2 9 9 İslâm Ansiklopedisi 101. Cüz, / Millî Eğitim Bakanlığınca yayırnlanan. İslâm Ansiklopedisinin 101. cüzü çıknuştır. Özellikle (Sa'id Paşa), (Sakarya), Sakız adası), (Salah Addin Eyyübî), (Salât), (Sâlim), (Sâmaniler) maddeleri üzerinde tafsilâtlı olarak durulan bu cüz, Bakanlık Yayınevleriyle bütün kitapçılarda 10. lira *'yatla satılmaktadır. (Basm 50774543) Pazartesi 27 Nisan 1964 Rumlar stratejik Girne Geçidlni ele geçirmek için yeni taarruza hazırlanıyorlar Dört şehit veren Türkler 8 kilometre gerilediler Papandceu Htinanın polltikasıif ı af ıkladı Atina, 2S (a.a. Radyo) Yunan Parlâmentosunda Kıbrıs buhranı ve Atina Ankara münaseDetlerı konusunda dun açı'an genel görüşme devam etmektedir. Başbakan Papandreu ve Dışişleri Bakanı Kostopulosun yaptıkları uzun konuşmaların Yunanistanın tutumunu belirten ana hatları şunlardir : •* Kıbns halkının milli mücadelesine sınırsız yardımds bnlunmaya kararlıyız. ir Hedefe barışçı vasıtalarla ulaşmak konusunda Makarios'la tam bir anlaşmaya var dık. •k Kıbrıs'ta coçunluk yönetecek, azınlık terninat altına alınacaktır. ir Kıbrıs balkı Için, rejimini seçmesine imkân verecek bir bağımsızlık istiyoraz. • Türkiye île münasebetlerimiz asla bizirn hatamızdan dolayı bozulmıyaeaktır. Keyfî hareketlerinin sornmlnluğunu Türkiye taşıyacaktır. Kıbnslı Türklerin tstanbul Rnmlariyle mübadelesi fikrini reddediyomz. Tiirklerin müsamahasını sağlamak için asla bir başka millî alanda fedakârlıklara katlanmıyac ağız. • Türkiye'ye roisillemede bulnnnlm ıvacaktır. NATO'dan ne bir imtiyaz, ne de müttefiklerinden birin! veya diğerini tercih etmesini istemiyoruz. Do£n memleketleri ile de iyi münasebetlerimizin olmasını istiyornz. Ynnanistan, Birleşmiş Milletler ve müttefikleri netdinde bütün baklarının tanınmasını talep etmek kararındadır. Aşm solcu EDA Parüsinin sözcüsü tliu, Papandreu ve Kostopulosu desteklemiş, Muhalefet Lideri Pipinellis ise, Başbakan ve Dışişleri Bakanının beyanlannın aksine, Londra ve Zürich Antlasmaîanmn yürürlükte olduğunu ve Arabulucunun mevcut sözleşmeler çerçevesinde bir çözüm yolu bulma.n gerektigini belirtmiştir. Pipinellis ayrıca, Kıbrıs buhranının tamiri imkân=ız bir zarara sebebiyet vermeden bir hal çare?ine varılması gerektiğini savunmuştur. 5,000 Türk kadını, Gyani'yi yuhalayarak taşladı ve ((Türk Ordusu Kıbrısa» diye bağırdı Tuomioja Yunanistanda Lefkose Î6, (a.a. AP Radyo) işimdi Girne Geçidinden evveiki Kıbrıslı Rumlar dün sabah şa ! ^on Türk mevzii olan St. Hilarion faktan evvel Girne dağlarında Ka'.esine tepeden bakmaktadırlar. Türk mevzilerine karşı âni bir ta Kıbrıslı bir Türk sözcüsünün buarruza geçmişler ve stratenk Gır 5Ün bildirdigine göre. Barış Kuvne Geçidi istikametinde sekiz kilo vetinin seyirci kald'.ğı dünkü çarmetre ilerlemislerdir. Lefkoşe Ipışmaların bilânçosu Türkler taGirne yolunun doğu tarafından rafmda dört şehit. sekiz yaraİı ve «aldıran Rumlar, bir kaç tepe ü | dokuz kayıptır. Rumlar ise iki özerinde kurulu Türk mevzilcrini j ',ü. iki ilâ iiç yaralı verdiklerini aele geçirdikten sonra. Türk Müca i çıklamışlardır. hitlerinin kontrolunda bulunan Sayı ve ateş üstünlügüne sahip St. Hilarion Kalesine hâkim bir Rumlann havan toplaıı ve ağır rnevzie yerleşmişlerdir. Rumların makineli tüfeklerle desteklenen ta yerleştiği bu yer aynı zamanda. arruzu karşısmda Orta Çağdan kal Türklerin inşa ettiği bir uçak pis ma St. Hilarion Kalesindeki mevTukarıda. St. Hilarion kalesinin çevresindfki mevzileri bekliyen Kıbrısh Türk nıücahitler, tine hâkim noktadadır. Rumlar ızilere çekilen Türkler arkalarında Kurban bavramlarını tebrike gelen liderleri Dr. Küçük ile. Aşafcıda, Lefkoşe Girne yoln üıerinikmal malzemesi makineli tüfekdeki bir tepe üzerinde Ram taarruzu ihtimaline karşı nöbet tatan genç soydaşlarımız. I ler. iki havan topu ve binlerce j mermi bırakmışlardır. Rumlar üç jTürkü de esir almışlardır. | Rumların ağır surette tahkim e'dilmiş St. Hilarion Kalesini ve Gir j ne Geçidini ele geçirmek üzere yeniden taarruza geçmeleri beklenmektedir. Hâlen Birleşmiş Milletîere bağlı Kanadah birlikler TürkAnkara 26, (CumhnriyetTeleks) Arkası Sa 7. Sü. I de NATO Genel Sekreteri Dirk Stikker hükümetimizin dâvetlisi olarak yakında Ankaraya şlecektir. Stikker bu ziyaretinde başkentte Türk hükümeti yetkilileri ile «Güney Doğu Avrupanın savunma gücü ve iktisadi mesele. t leri» hakkında görüşmeler yapa j Iskendernn, 2> (Giinev tl Merkez Bürosu Teleks) Senenin caktır. Aralık 1963 te yapılan NATO 'en büyük tatbikatı yarın akşam İmar Bakanı, Belediyenin borçlan tasfiye edildikten sonra Galata ile Ata Bakanlar Konseyi toplantısında j(bu akşam) başlıyacak ve salı *a Ankara 26, (CumhurivetTeleks) mıştır. Dışişleri Bakanhğına yakın sin Demiray tarafından «Kıbrıs 0 alınan bir karar gereğince Türki ibahı birlikler Haramiçeşme mevTürkiye türk köprüsü arasında geniş ölçüde istimlâk yapılacağını söyledi yeye gelecek olan Stikker aynı ko kii yakınlarına çıkarma yapacak Başbakan îsmet İnönü Yunanis çevrelerce belîrtildiğine göre, ya layları vekonusunda Yunanistan ibir genel götan Başbakanı Papandreu'nun Yukın bir tarihe kadar Kıbrıs olayla lişkileri» nuları görüşmek üzere Atina'ya da ! lardır. Ankara 26, (CnmhuriyetTeleks)geçecektir. Dışişleri Bakanhğına î Yarın akşam gemilere, verilen nan Meclisinde yaptığı konuşmaya rında perde arkasında kalan Yu rüşme açılması istenmiş, ancak ananistan. Türk Hükümetince Yu raya bayram tatili girdiğinden bu jyıııııııııııııııııııııııııııııııııııımMHiJııııııııımııiM ıııııııııııııııııı^ îmar ve Iskân Bakanı Celâlettin yakın kaynaklardan sızan haberle alârm üzerine bindirilecek piyâde önümüzdeki hafta içinde Millet nan uyruklu kışilcr hakkında aldı teklij bayramdan sonra tekrarlanUzer, Îstanbul'un imar meseleleri r» göre Stikker'in bu ziyavetinde iaskerleri ile tank ve a?keri vâsı Meclisindeki «Genel Görüşmede» : ğı karar üzerine sahneye çıkmış ve .•»»»•* E nin halli amacıyla teşkil olunan Kıbrıs olayları da yer alacak ve Arkası Sa. 7. Sii. 3 te talar, gece salı sabahı erken saat cevap vCTecektir. Anayasa ve hukuk Muhalefet partilerinin soruları Makarios'un İmar Şurası'nın bayramdan son kendisine bu konuda Türk huku jlerde Haramiçeşme açıklarında dışı davranış'.arınm yanında yerimetinin görüşü anlatılacaktır. Arkası Sa. 7. Sii. 7 de i Arkası Sa. 7. Sü. 2 de üzerine Yunanistan Başbakanı Pa ni almıştır. Papandreu'nun son depandreu'nun önceki gün Yunan Parlâmetosunda Kıbns ve Türki meci, bu davranışv teyit eden bir ye Yunanistan ılişkileri hakkında tutum olarak kabul edilmiştir. yaptığı konuşma, Ankara'da «DeBilindiği üzere Bayramdan önce dim ki dedik> sözleriyle yorumlan AP. İstanbul Milletvekili TahE >'edir bizim dış politikamızın yönü, amacı ve sınırları? Hattâ = E Kıbrıs politikamınn nedir belirli ve degişmez noktaları? Ve Z Z ya istenen nedir? Bnnları, bırakınız kamu oyanu, memleketi = E idare edenlerimiz arasında biienimiz kaç kişidir? Türk de E Z mokrasisinin vazj;eçilmez nnsurları siyasi partilerimizin b« z Z şındakilerden acaba kimler dış politikanın ne demek olduğu ~ Z nnn farkındadırlar? E E Alalım Kıbns meselesini; 1950 den sonra gazeteler îeşil Adada = E ki hareketlerden bahseder ve hükümeti uyarmağa çalışırken, = E Türkiye için hir Kıbrıs dâvasının bulunmadığı söyleniyordn z Avrupa Konieyi İstişari Assamb dildiğini, bunun üzerine toplanan E ve partilerimiz, politikacılarımız, mürekkep yalamışlarımıı ; Iesinin 20 24 nisan tarihleri ara Temsilcilerin Yetkilerini Inceleme Z hükümetin tutumn ile mntabakat halinde idiler. Niçin? Çün z sında yaptığı toplantıya katılan Komisyonunun, bunlarcfan ikisinin Z kü kimse dıs meseleler üzerine kafa yormak istemezdi de Ş Türk heyetinden Prof. Turhan yetkisinin muteber olmasına ve Z ondan. Ve çünkü herkes bn meselelerin sadece Dışişleri Ba Z Feyıioğlu yurda dönroüş ve dün bir Türk'ün çağırılmasına ve bu Z kanhŞrı tarafından düşünülüp bir politika takip edildifini sa Z Arkası Sa. 7, Sü. 6 da bir basın toplantısı yapmıştır. Feyzioğlu E nırdı da ondan. Ve yine herkes üç bes kişinin mutabık kal Z Prof. Feyzioğlu, toplantıda KıbZ dıiı hattâ aslında tek kisinin tasarladıŞı politikayı millî bir z rıs meselesi üzerinde durulduğunu, Z dış politika olarak benimsemeğe alışmıştı da ondan.. Oysa z Kıbrıs heyetinin üç Rumdan müZ Kıbrıs'ın geleceği daha o zamandan çörünmemiş dcfildi. Sö z teşekkil olarak ge'ımeşine itiraz eZ mürge idaresine karşı dünyanın her tarafında başlıyan savaş Ş S Kıbrıs'ta da kendini göstermisti. Bn savaşın sonunda tngilte = E fenin Ada üzerinde yeni bir statükoyu kabul etmesi mnkad Z E der idi. Ama biz önce Ingilizleri kızdırraamak için Kıbrısı = Z kendi haline bırakmak yolanu seçtik ve eerçekten bıraktık. z «Kahve Bulma Hey'eti» kahve aramaya gitti Z Sonea baktık ki, Rnmların orçanize çeteleri Adaya hâkim ba jj Z Ie geliyorlar, bn defa tehlikeyi idrâk edebildik. Kıbrısm ta Ş Türkiyenin 67 vilâyeti Kurban Z mamını istemekten başlayıp. taksim'e, oradan da Londra ve 2 Bayramını kahvesiz geçirmiştir. İ Ztirich Antlaşmalarına çeldik. önceki umursamazhk politika Z Tekerin elinde kahve stoku tükenDıyarbakır 26. (DoSu Illeri BüNurculuğun Z mız millî idi. sonraki birbirinden tamamen farklı politikamı = diği için, ihtiyacı karşılamak üzeromnz bildiriyor) Doğumevi 1158 5 za da tabii yine millî vasfı verildi. Z «Kahve U^ ' Egemenlik Bayramı ü e aynı günlere rasthyan Kurban Bayramı, Baştabibi Fikret Aktuna. ameüyat Te 3 kişiden müteşekkil kaynaklan Z Aslında Kıbrıs örneği, dıs politikamızdaki kısırlığın ve başarısız Z gayet hareketli geçmiştir. Havaların güzel gitmesi; bu çifte Bayrama ayrı bir esnasında fazla kan kaybeden Sa i Bulma Heyeti» kurulmuştur. Arama bulma heyeti Beyrut'tan HamZ Iıgın nedenlerini saklar. Bir zamanlar yeni nyanan milletle Z canlılık vermiştir. Resim, bir «Ba>Tam yeri» nde eğlenen çocvıklan göstermektedir. adet Öçal adh bir kadına kendi burg'a kadar giderek, kahve İhtiZ rin ve yeni knrulan devletlerin Milletler Cemiyetinde öncüsü Z kanından bir litresini vermek su Arkası Sa. 7. Sü. 1 de Z "lan Tlirkiye, buçün sadece Krsmir meselesinde başı sıkıs z retiyle hayatını kurtarrnıştır. AZ nıış Pakistandan tam destek eörrnekte ve sadece tsrael. Af z meliyatı yapan Dr. Aktuna, kaZ rika devletleri nezdinde. Nasırın propagandasma karşı Türki ; dına lüzumlu kanı bulmakta aüçE yeyi savnnmaktadır. Osmanlı devletini yıkıma kadar götüren Z lük çekince kendi kanını vermek Yazan: Tahir Alangu Z sahsiyetsiz, büyük devletler politikasının hortlatılması, bizi Z zorunda kalmıştır. Z bu noktaya getirmistir. Devletlerin birbirine yardımını, çıkar Z 17 nci yüzyıh çalkantıları ile E •• mnvazenesinin dısında tek taraflı ulufecilik kabni eden, Z »" Bayram 5Üre.=ince güneşli ve iyi sarsan çeri akımların hikâyesi Z Batı içinde Doğu anlayışh «milli» politikalardır ki. Türkiye E giden havalar dün akşama doğru £ nin milletlerarası itibanndan her gün bir parçayı koparmış, E bozmuş ve yağmur ile birlikte Z defil yalnız «Üçüncü Dünya» adı verilen veni devletler, arka z fmdık büyüklüeünde yağan dolu, E sında olduklanmız dahi bize sırt çeviregelmişlerdir. z bayram gezme=inden dönen tstanZ Bir Angola meselesini hatırlayınız, sömürgecilerin bile sömürçe ; Ekonomik ve Sosyal Etüdler bulluları çaşırttnıştır. 20 dakika = cilik aleyhinde oy kullandı&ı meselede, NATO içindeki tek z Konferans heyetinin düzenlediği kadar süren yaâmur ve çok şidZ oyuyla sanki bizi ihya edecekmiş çibi sırf Portekiz'i kızdır z ! Alanya, 26 (Kemal Aydar bildi mek üzere kaldıkları eve, bilinmi «nüfus îemîneri» bugün Belediye Arkası Sa. 7. Sü. 2 de Z mamak için çekimser kalmadık mı? E | r i y o r ) Sakary? Senatörü Turhan yen şahıslar tarafından dinamit Sarayında yapılacak bir törenle E Ya Cezavir meselesindeki tntnmnmnz? Onun, General de Ganl Z Kapanlı (YTPj i!e Bursa Senatörü atılmış, her iki senatör ve aileleri çalışmalarına başlıyacaktır. \ le'ü dahi çüldüren hikâyesi henüz unutnlmadı. Z ! Şeref Kayalar (AP) m tatili ge'çir i Arkası Sa. 7, Sü. 4 de Arkası Sa. 7, Sü. 5 te Z Pısırık, dar bir dünya görüşünün Türkiyeye getireceği, bugün z Z knnden daha başka olamazdı. Nitekim olmamıştır. Faraza E Soğuk tutuşturma ile E Kıbns ihtilâfı bir hal sekline baglansa bile, yann çok daha z istikbalin otomobili Z başka, belki dttveli mnazramanın çıkarlariyle doğrndan do£ ^ gürültüsüz çalışacak z rnya ileili. meseleler ortaya çıkaeak ve b i ı yine «millî» adı Z • Z verdiğimiz, dayamksız bir politikanın içinde boolayıp dnra Z Ihtiyarlı^a karsı yeni z caSız. Z bir ilâç bolnndn Z Kı«aeası. adına ne dersek diyelim, memleketin gerçek çıkarlan ; Ankara 26, (CumhuriyetTeUks) şağı olmamak üzere ağır hapis ceE na uyçnn, dünyanın tidişine paralel, ana hatları belirli poli z • CKMP. Eskişehir Miîletvekili zası kovmaktadır. E tikaya. politikalara ihtiyacırmz var. Hançi parti iktidsrda : Uçan mühendis ve Kanun teklifinin yürürlük tarîSej'fi Öztürk, «Siyasî suçlarda öZ olursa olsnn, artık bilinmelidir ki, dünya ses«iz fakat hare = teknisyenler ;'hi de 23 Nisan 1964 dür. Z ketli hir ölüm kalım ve nyanıs savaşı îçindedir. Bn savaşta z lüm cezaşını kalriıran» bir kanun I Teklifin kabulü halinde sanık• Z nlııslararası mevkiimizin sınırlarını ve dış politikamınn y5 teklifini Millet Meclisi Başkanh !ar lehine Ceza kanununda yapıPratik bilgiler r niinö yeniden tâyin etmek zornnlnğundayız. önce «millî» adı ~ tğına funmuştur. lan değişiklik geçmişe de şâmil oE verüen îünlük politikalann dokunnlmazhginın kaldı^lmas^ = Kanun teklifinde Öztürk. Ceza lacağından, af konulannın dı.şmria Bugün 5 inci E "». konııların çekinmeden. d emagojiye siirüklenmeden tartısıl Z Kanununun siyasi suçlara müt°a! bırakılan müebbed ağır hapisler, sayfamızda Z mssına alısalım. çerisi kendiliginden felecektir.. Ş lik olarak maddelerinde ya/.ılî «t muvakkat aâır hap?s tEhvil oladam cezafi hükmolun'ir.» fıkrnf!i c?k avnca aftan istifade edebileE Ecvet GfTîEStN f. jnı kaidırmakta yerıne 24 yıldan a ceklerdir. ?ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıııııı>ııııııaı; Plânlar «tek tip» hâle getirilecek ve... NATO Genel Sekreteri bugün Ankara'ya geliyor Bayramda, Başbakan ve Bakanlar Kmlcahamamda piknik yaplılar İSTANBUL'UN İMÂRI KESİN BİR SONUCA BAGLANACAK Dış politikada { yeni yol I Yılın en büyük tatbikatı inönü Papandreu'ya Genel Görüşmede cevap verecek Başbakan Kıbnstaki olaylar için "Adadaki çarpışmaları büyük nzüntü ile takîp ediyoruz,, dedi Kıbrıs konusunda konuşan Feyzioğlu "kuvvetli olmak basta gelen çaredir,, dedi Bir doklor kendi k a n ı n ı vererek hasfasını kurtardı Kurban Bayramı kahvesiz geçti Alanya'da tatil geçiren iki Senatörün evine dinamit atıldı N ü f u s Şehrimizde çifte bayramı 217 kişi nezaretle geçirdi, 24 iıafik kazasında 26 kişi İLİM ve HAYAT Şiddelli yağmur ve dolu İstanbulluları şaşırttı Kadızadiler meselesi Semineri çalışmaya başlıyor Yarın Cumhuriyet'te Siyasi suçlarda ölüm cezasının kaldırılıması ile ilgili kanun teklüi I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog