Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

dlşleri bayozlotır çürüm«yl« mücad«l« «dar. 40. yıi sayı 14270 umhurİYet KURUCUSü: STUNUS NADÎ Telgraf r# melctup adresi: Cumhunyet tstanbui Posta Kurusu: İstanbu! So 245 Teiefonlaı : 22 « 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 ridi Perşembe 25 Nisan 1964 nakiki "JOB" açık altın rengındod "Kıbfts bir Avrupa meselesidiı;, Avrupa Konseyi'nin Kabrıs işine kayıtsız kalmdsı tenkîd edildi Konsey Danışma Kurulu toplantısında konuşan Avusturya delegesi, İngiltere ve Kıbrıs hükümetlerinin Güveniik Konseyine müraraatlarım esefle karşıladı Gürsel, Inöni dün bayram mesajlan yaymladılar Cumhtırbaşkanı, «Kıbrıs'taki kahraman!ı lar her türlü takdirin üstündedir» deı fiyani "tarafsızı bölge,„ için kâfi tenvnafvermiyor Lcrkose 22. ( a a . AP) Ledra Palas ile civarmdaki hölgenin tarafsızlaştınlması konusunda bir ilerleme kayrledilmemiştir. Birleşmiş Milletler sözcüsü. bahis kon'i:uı hölgede bütün mevzüerin kal dırılması ile ilgilı görüşmelerin çıkmaza girdiiîini ve bu Cörüşmeler hakkmda Genel Sekreter UThant'a mufas• a bir rapor gönderildiğini =l rMİdirmiştir. Rum resmî sözcüsü de bu sabah yaptığı bir sçıklamada Kıbrıs Rum Hükümetinin General Gyani'nin tekliflerini kabule hazır olduğunu ve Türk tarafının muvafakati alınır alınmaz bu konudaki anlaşmanın yürürlüğe girmiş sayılacaemı belirtmiştir. Bilindiği gibi, General Gyani'nin tarafsız bölge konusunda yeter teminat verememesı. aslında Makariosa ait olduğu bilinen teklifleri bir emri vâki şekünde tatbike kalkışması, ve Rum karakollarmı oldugu sibi bırakırken Türk karakollarınin mevcudiyetini hıçe sayması dolayısiyle Türk ler anlaşmavı tasvip etmemektedir. Strasbonrç, 22 (a.a.) Avrupa dra müzakerelerinin seyrine doDanışma Kurulunun dün;kunur kaydiyle durdurulmuş ve kü oturumunda Konseyin genel po I.ondra müzakereleri müspet ntlitikası üzerinde söz alan Avıı? tice vermeyince bu defa da ihtilâf turya dpîpçasvonundan Lujo To Kıbrıs Cumhuriyeti ve t n ' i l t p r » cic münhasıran Kıbrıs meselesine tarafından Güvenlik Konseyinc temas eden çok ilgi çekici bir kogötürülmüştür. $imdi mesele Bırnuşma yapmıştır. Avusturyalı railMületlerdedir. diverek Avletvekilinin konuşmasını şu nokrupa Konseyi Bakan'.ar Komitesi ralar üzerinde toplamak mümkün karar almak istememektedir. dür: 2 Oysaki Birleşmiş Milletlerj 1 Danışma Kurulunun Kıbrıs Anayasası hükümleri ihtüâflann konusundaki hassasiyeti ve gayevvelâ bölge teşekkülleri çerçe! retleri Bakanlar Komitesinde ma vesinde barısçı bir şekilde halli; alesef mâkes bulamamıştır. Danıs cihetine gidilmesini ve ancak çıkma Kurulunun ilk teşebbüsü Lon Arkası Sa. 7. Sü. 4 de Ankara, 22 ( u . ) Cumhurbaş tundedir. Onları yürekten ö ! kanı Cemal Gursel, 23 Xisan Ulu gayret ve fedakârlıklannı hay isal Egemenlik ve Çocuk Bayramı lık duyguları ile belırtmek ıste lıle Kurban Bayramı münasebetiyie Aziz Türk milletı, JTürk milletine hitaben şu mesajı ; Millî kalkınmamızda kenriile yayınlamıştır : Arkası Sa î. Sü. 1 de • Bu bayramları da. acılarımız •" dinmemiş olarak kutlamak mevki O k t e j n ' İ n rad>*O konUŞttl ındes'iz. Kıbrısiı kardeşlerimize karşı girişilen hukuk ve insanlık dışı imha ve yıldırma hareketlerı, medeniyet âleminin gözleri önünde dort aydanberi devam etmektedir Bu menfur tecaviizlerın durdjrulması ve sükunun tesısi için bütün teşebbüsler yapılmaktadır. Bu çalışmalar bundan böyle de eksilmeAnkara 22. (Cumhoriyet.Telı den devam edecektir. Meşru hak Milli Flğitim Baksnı Dr. Î! larını ve vatanlarını korumak için him öktem bugün Ankara rac Kıbrısiı soydaşlarımızın sarfettik ıtunda 23 Nisan Ulusal Egemer leri emekler ve gösterdikleri kah Bayramı müna^ebetiylp yap Arkaisı Sa. 7. Sü. 2 de ramanlıklar her türlü takdirin üs Böliicü cereyanlaı karşısına c ı k m ı mecburivetindeyiz» "BAZI RUHANİLER TÜRK MİLLETİNE SİSTEMLİ SEKİLDE ZARÂR VERİYOR,, Erkin, Patrikhaneye gönderdiği mektupta, ruhanîlere hürmet ve riayetin Türk siyasî ananelerinde yer almış bir prensip olduğunu belirtti Kurban Bayramı münasebetiyie, gazetemiz, yanu. Cumartesi ve Pazar g leri çıkmıvacak. bu günlerde yalnız Gazeteciler Cemiyetinin fcBayram gazetesi» yayınlanacaktır. Seçilecek 49 Senatör içii şimdilik bin aday va Partiler seçimle ilgili faaliyetlerine hız verdile Ankara 22. (CnmhuriyetTeleks)'riir. AP yetkiülerinin ifadesine Haziran ayının ilk haftasında ı re, AP, haziranda vapılacak ieçi nispi temsil usulüne göre yapılajden sonra yeni bir kadro halin cak Cumhuriyet Senatosu se Senato çahşmalarına katılacak* lerı için bütün partiler yogun bir faaliyet düzeni içine gırmişlerdır.' Kırkdokuz senatör seçimi için ı parti merkezlerine •imriiye kadar bine yakın aday, müraoadt ederek. Cumhuriyet Senatosu seçimine ka tılmak istediklerini biklirrnişlerdir. Yirmidört ilde yapılac.ik serratör seçimlerinde, tek senatör çıkaran Ankara, 22 (CumhuriyetTelel 13 ilde normal olarak çoğunluk =is • Banklş Sendikası tarafmd temi uygulanacaktır. İS Bankası hakkında alınan ve AP deki faaliyet günü başlaması kararla; t mayıs Senato seçimleri vapılacak AP rılan grevin îstanbul ve Ankara ll Merkezlerine şimdiye kadar 300 vapılmamaşı yolunda Jştanbul S e yakın aday müraeaat ederek Yönetim Komutanhğının yasak Cumhuriyet Senatosu seçıralerine masının yanısıra UzlaştırrdB h katılmak islediklerinı bildirmişler Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Ankıra 22, (CnmhuriyetTeleks) rttt« yaptıkları zararlan önleme îstanbul Patrikhanesi hakkınd» ye Imkân bulamamaktayız. Pek bazı tedbirlerin ahndığına dair çi mahdut bazı şahjsların hakkınd» Bugiîn, biri ulusal. Jiğeri kutsal iki büyuk 23 Nisan Bayıamı toretıleri, her Hçcnin belirli kan haberler üzerirre muhtelif Hı. alınan kararları münhasıran bu bayramı bir arada kutlamaktayız. törcn yerlerinde vapılacak V Vali Niyazi Akı e ' ristiyan dini teşekkülleri tarsfın açıdan mütalâa etmeTıiz isabetli olebrikleri Vilâyette kabul edecektir. Çifte bay23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bay•dan Dışişleri Bakanı Feridun Ce, Iscaktır. ram dolayısiyle gere şehir ışıklandırılacafctır ramının. Kurban Bayranıına ra*)ay/?ı gccfn mal Erkin'e gönderilen ve Patrik B u vesile ile, 1963 yılı Noelinden yıllara kıyasla daha renkli ve neşeli bir şekilde POLİSÇE ALINAN TEDBİRLER hanenin dini görevlerini görmesi. beri Kıbrısta kadın çocuk, ihtiyar geçmesini sağlıyaraktır. Vediden yelmişe kane mâni olunmaması temennisıni; ( a ^ , gözetilmeksizin müdafaasız Ö(e yandan 23 Nisan ve Kurban bayramları Bütün belirtiler. General izhar eden telgraflara gerekli ce Türklere karşı girişilen plânh katdar her yaşLan vatanda^ın 4 gün süreyle kulmünasebetiyie polis şehirde gcniş tedbirler alGyani'nîn isteyerek veya isvaplar verilmiştir. ljâm dolayısiyle Kıbrıs Cumhur. lıyaeağı çifte bayramın ilk günü. ozellikle >urmıştır. Dün nğleden sonra kalabalık \erlerdeki temiverek Rum taleplerini Erkin'in Amerikaya gitmedçn ön nı ve bir din adamı olan Ardun hcr köşesinde öğrencilerin 2S Nisan tödevriyeler çoğaltılmış, ekipler takviye edilmâsum bir eda içinde Kıbrıs ! ce verdisi cevap şöyledir: şövek Makarios'un da dikkat naTürklerine empoze etmek yo renleriyle renklenecektir. Bu arada şehıinıizde mişlir. «Türkiye Cumhuriyeti Anayasa zannı çekmiş bulunacağınızı ülunda olduğunu göstermek sma göre, Türkiye'de herkes dil, mit ediyorum.» t.edir. Bu bakımdan bugün din, ırk, einsiyet, siyasî düşünce, vapılacak nla n görüşmelerfeJsefî inanç, din ve mezhep ayde de tarafsız bötge konusun ' rımı gözetmeksizin kanun önünde Şehrin göbeğinde güpegündüz cereyan eden gangsterlik.. da anlaşmaya vanlması bek eşittir ve kanunların himayesi allenmemektedir. tındadır. Türk kanunlarına riayetRnmlar birbirini öldürüyor kâr v<* hürmetkâr olan vatandaşÖte yandan Dikomo bölge ı larımızın endişe etmeleri için hiç bir sebep yoktur. sinde çarpışmalar devam etmektedır Dün Rum çeteciRuhanilere hürmet ve riayet Isler. üç saat süre ile Türk I tanbul'un 1453 t« fethindenberi oölgelerını ateşe tutmuşlar , Türk siyasi ana'nelerinde yer al. dır Zayiat yoktur Bu arada mış bir prensiptir. Bundan hiç bir Rumların. Rum gençlerinı ' zaman şaşmadık ve bundan böyle silâh tehdidi il*> çarpısmak | de şaşmıyacağız. Gerek Patrikhane Tahsildârın, içinde 34 bin lira bulunan çantasını alan gangster ile yardımuzere Diknmo böleesine sevk ve gerek Patrik'in şahsiyeti her cılarınm bir jiple kaçtıkları tahmin olunuyor. etmek yolunds büyük bir fa türlü incinmeden masun kalacakaliyete giristikleri görülmek tır. Ancak sunu bilmenizi rica eDün sabah saat 11 de Elmadağın•eriir derim ki, bazı ruhanilerin Türkida silâhlı bir soygun cereyan etye ve Türk milletine sistemli sv:. miş. Ünver Şirketi tahsildarı, Ölçek Sokakta. tabanca ile vurulduktan sonra içinde 34 bin iira bululllllttllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIUIIIUIIIi; nan çantası alınmıştır. Önce îş Bankası, daha sonra da Vapı Kredi Bankasına uğrayan 24 yaşındaki Salim Özen. paraları alıp şirketin Elmadağmdaki merkezine gelirken uzun boylu kumral. ye şil pardesülü tahrr.inen 35 yaşında bir şahıs yolunu kesip tabancasını çekmiş ve: «Çantayı ver yoksa Bayramları bir arada kutlnyoruz. Doğrnsnnn isterseniz, insanın, ; kurşunları beynine yersin> demişkatliıvnruz demeğe de pek dili varmıvor. tir. Tahsildar kaçmaya yeltenmis Bir tarafta yakın veya uzak. ama tehlikeleriyle karşı karşıva : fakat gözü pek gangster, silâhınm bıılunduğumuz bir Kıbrıs meselesi. öte yanda bu meselenin Z LÂLE FESTİVALİ Türk edebiyatına ve güzel san"atlanna ilham kaynağı olan lâleyi tetiğine dok^nmuştur. Kurşunlar amacı ile Emirgân korusunda düzenlenen 3. Lâle Festivali dün töreYıle açılmıştır. Festivalde, elde edıleı TürkİTenin iç bünyesinde yaptıjı tahribat, bütçe acıemın. dış : dan biri tahsildarm kasığına, diğe yeni lâle çeşitleri ilgi toplamıştır. Verilen bilgiye göre, 1959 yılında Holândalıiarm Belediyeye hedıy ticaret açıgıriin artısı. raüzakereleri hâlâ yerinde savan mali r ri de omuzuna isabet etmiştir. Ya ettikleri 10 bin adet lâle soğanı, 125 bine çıkarılmıştır. tasarılar yüzünden karmakarışık bir eUonomik ortarn. Kon ; ralanmasına rağmen çantayı bırak sorsivom me«elesi. plân meselesi ve bnnlara paralel bir de ~ mak istemiyen Salim özen, yere îeri akımlar meselesi.. öyle bir karamsar tablo ki bn, insa ; yığıhp kaldıktan sonra gangster. nın diisiindükçe. help eski bayramlarla simdiki bayramların Ç nrtamlarını kıvasladıkça, dejil kntlamak, aksine kendisini 2 çantayı almış ve Doiapdere istikahiishiitiin mplânkolivp kaptırması bile çerekir. Anıa alıstıgı E metine kaçmaya başlamıştır. Bumızdan mı. beterin heteri Vcriibelprini cokça çeçirdiSinıizılen ; rada kendisini iki kişinin daha bek mi. yoksa karamsarlıktan sıkıldı^ımızdan mıdır nedir, lâkır E iediği tanıklar tarafından ifade odısının dahi hi/i bir zamanlar tedirein etmeğe yetecek olay E lunan silâhlı soyguncu ile arkadaş ' lar karsısında umnrsamazlık sösterebiliyor. hattâ anlama E larının bir ciple kaçtıkları tahmic ' mazlıktan eelehilivoruz. olunmaktadır. Polis, dün gçç saatlerde bazı ip uçîan ele geçirraiş. Meselâ hir reöncü Diinya Harhinden babsrdiliyor. hem de Kıb E soygunu tertip edenlerin tahsildans dolayısiyle patlak vermpsi muhtrmel bir harbten. Gfllü E Uşakta cereyan eden olayda, HidroElektrik santralına saldıran 500 rı uzun bir süredir izlediklerini tes vnr. gecivoruz. Ovsa iki yıl önce Küba olayları çıktığı zaman E bit etmiştir. Gangesterlerin eski daha heyecanlı idik. E 600 köylünün hareketini jandarma güçlükle bastırdı, santralın gös • soygunculardan ve sâbıkalılardar, • Riitcr acıSı simdiden 400 milyonu bnldn diyorlar, verRİ kananla E oduğuna muhakkak nazarı ile ba terge, kapı ve camları tahrib olundu.. rını cıkarmak serek divoriar. Alay eder çibi. vergileri indir E kılmaktadır. : Ord. Prof. Kâzım Isıııaıl Gürkan, Genç Osman'm kanlı mekten söz rdiyoruz. Dıs ticaret açıih bn yı! 300 milyon dolâ z ra varacak. Knnsorsiyum ajır davranıvor diyorlar. Umurıı E elbiselerini tetkik ederken " l'sak 22 (Telefonla) Karahal: muzda deâil. Sosyal adaleti. sosyal eüvenliçi sağlıyamazsak E ılçesine bağlı Paşalar koyündeı Türkivede bu isin sonn kötü divorlar. Tine herkes sadeee gün E 500600 kişi. kendilerine elektrıi liik çıkarlarmın pesinden kosnp ve daha hırsla birbirinin jjö = cereyanı verilmediği için, sopa v < 7ünii ovmaga çalısıvor. Geri akimların dalbudak saidıfiı. ts = taşlarla HidroElektrik santralın; tanhnl eibi bir sehirde bile medrese efitimi yapıldıjh halde : hücum ederek makinelerden biı Tiirkivede politikarılar hâlâ ov avlamak icin bn akımları des E kı?mı ile santral binasını tahriı teklivehilivorlar, hattâ inanmadıktan halde sırf bn yüıden E etmişlerdir. Oiay' yerine sürath haroa dahi fidiyorlar. Riitön bnnlara yan ?özle bakıp bi? E vetişen motörlü jandarma birüğ Tarihlerde boğularak öldürüldüğü yazılan Oshâlâ memlekettp eeri akım diye bir ser yoktnr iddiasında ; tahribatın daha büyuk olmasın ısrar edivoruz. Velhasıl hepsine bir knlp takıp keyfimize bak. £ manlı Padişahının, Topkapı Sarayındaki elbiqüçlükle önlemiştır. ŞımHiye karisı maga cahalıvornz. 18 kişi ile muhtar ve kriy ıh'iyaı \mx karamsar tahlo. ister onn eörmemezlikten selelim. ister al E seleri tetkik edilirken. kan lekelerine rastlandı heyeti üyeleri nezaret altına alın^ dırmıvalım, karsımızda durmakta ve her s;ün orası burası E mışlardır. Şimdiye kadar tarihlerin «boğu varılmıştır. öldükten sonra bir hiraz daha kararmaktadır. Bu tempo ilf gidersek yarının = Karahalh ilçesinin Banad çay; .r.rak öldürüldüğü» nü yazdıklar ın^anın vücudünden kan çıkamıyabtıeüfıden daha mntlu, daha süzel olaca£inı ^öylemeSe imkân Z üzerindeki HidroElektrik santraGenç Osmanın. Müzedeki çamatıı • .ı düşüncesiyle riurum, dün uz• ğ voktur. Zira insanların kend: kpndilerini aldatması, hattâ ertr E iından Paşalar köyüne elektrik ceiarı, Topkapı Sarayında yeni aç: mınlar tarafından mcelenmiştir,. "lirpnlfrin eörm">dikleri için aldanmalan ancak bir dfreceyp E reyanı verılmesi Jller Banknsı talacak olan «Pariişah elbiselerı» sel< Vapılan telkik sonunca. uzmankadar roiimkün olahilir. Rir btı sınırı aşmak iizereyiz... ; şiyonu hazırlanırken tekrar ele a rsfından uzun murîcfet etıid edıJmij «r, eîhıse.'er ü/ennriekı ksn lekeve dunriebunun ilk provası yapılEcvet GÜRESİ> | lınmış ve bunların sırt'an bele k^ cıaıın Pariijahın. Veriıkıılcrie ce!Y<şl.ay sızıvorlar Iki Bapzamı bir arada kutlupotuz Uzlaşlırma Kurulu Bankİşi haklı buluyor BİR TAHSİLDAR ELNADAĞDA SILAHLA YARALANIP SOYULDU ı Bayramlar ve tablo Köylerine elektrik verilmediğ için santrala hücum ettiles Osmanm öliim sokli ara^tırılıyor 4 lllllıtMIIIIUIIIIIMIIMIIIIIılllııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı: A,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog