Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

' Yeni bir ŞAHESER ROMAN daha ! | DAPHNE DU MAURlER'nin dünyaca f meşhur, filme alınmış emsalsiz romanı Çeviren: Vahdet Gültekin /* ı ıVrc M SAHESER R8MANIAR Çlktl. umhurivet KURÜCUSU: l'UNUS NADİ Aldım, Kullandım.Beğendlm v A v ı N E v i A serisinde 40. yıl sayı 14269 Telgraf ve mektup adresi: Telefonlaı : 22 t 2 90 C u m h u n y e t tstanbuJ Fosta Kutusu: İstanbu) No 246 22 <2 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Çarşamba 22 Nisan 1964 n^kiki "JOB" açık altın' rengindedir Washingtona giden Erkin, Başbakanın mesajını Johnson'a verecek f Önemli g Yunan protestosuna karşı Bakanhk sözcüsü, «Muahede ı ( lere bağhiığmi iddia eden Yunan hükümeti, Lefkoşe | anlaşmasını ihlâl ve feshe teşebbüs eden Başpapaz Makârîosu haklı bulmakta beis görmemiştin) dedi Dışişîeri Bakanı Feridun Cemal Ürkin CEXTO Bakanlar Kor.seyinin 12 inci toplantısma katılmak uzere dün saat 13.50 de Amerikava hareket etmiştır Geceyi Londrada geçireceğini ve tngiltere Dışişleri Bakanı Mr. Buttler ile telefonla görüşeceğini bildiren Erkin. gazetecilerin Kıbrıs olayları münasebetiyle kritik biı vaziyette olduğu ifade edilen NATO'nun son durumu ile ilgili sorusunu «Bütün anlaşmazhklara rajmen NATO'yu yıkmak mes'uliyetini Türk hükümeti hiç bir zaman üzerine alamaz. Bu tahrib: isterlerse başkaları üzerlerine al«•n!ar» dive çevaplandırmıstır. Arkası Sa. 7, Sü. 4 de Amerikalılara tehlikeli "NATO'ya ikilik tohumları 1 durum açıkça anlatılacak atılmak üzere» ( Aralarında Norstad'ın da bulunduğu bir komitenin hazırladığı raporda Eg Amerikan lidetlerinin "tereddütlü ve kararsız,, davranışları tenkid ediliyor = mağa çalışacaklarınî. guniük olay ların seyrine göre, jaçicı bir tutum göstermekte oldukları beürtil mekte ve, pakt bünyesındekı gü venliğin Atlantiğin iki kıyısma da teşmil edilmesı gerektigi, bunun için de Amerikanın üzerlerıııd& hiç bir tesir icra edemediği, kararlardan haberdar edılmekle yetineceğine; müttefiklerine yardım yolunda en ağır maddi tedakarlıişlarda bulunmağa rlevam etmeshıın alınan hayati kararlara en hakiki şekilde katılmak olacağı kendmnden asü istenenin de bu olduğu açık lanmaktadır. \Vashington 21, (a.a.) Aralaım da NATO Kuvvetleri eskı Başkomutanı General Norstad ve haleJi General Gruenterin de bulunduğu «Cumhuriyetçi vatandaşlar» ko rnıtes' tarafmdan NATO'nı:n halihazırdaki durumu hakkında uzun bir rapor kaleme alınmıştır. Raporda, «Hür dünyumn güvenlığinı sağlıyan bu kalfye ikilik tohumları atılmak üzere olduğu be lırtilmektedir. Raporda. Amerikan iiderlerir.in • terfrddütlü ve karaısız» olduğu. esıt ve hükümran ülkeier arasında karsılıklı hürmete dayanan r)nyanıklı ve devamlı mürEfebetler kur A İnönü Papandreu görüşmesine dair haberler diin yalanlandı Ankara 21. (Cumhuriyet • Teleks) Dışişîeri Bakanlığı Enformasyon Dairesi bugün şu açıklamayı yapmıştır: Dışışleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in Kew York Times gazetesi muhabirine verdiği bir beyanatta Türkiye ile Yunanistan arasında ikili görüşmeler yapı!ma?ı ıçin yeni gayretler sarfedilmesini istediğine dair mezkur gazetede ve bazı Yunan gazetelerinde bir haber çıktıgı görülmüştür. "Bu haber hakkında aşağıdaki açıklama nın yapılmasında fayda mülâhaza edilmistir. Bilindiği gibi, bundan bir müddet evvel Yunan basının da ve yabancı Aianslarca Yunan Başbakanı M. Papandreu'nun Başbakan Ismet tnönü ile bir görüşme yapraak arzusunda olduğu hakkmda bir haber intişar etmiş ve bu haberin neşrinin akabinde Başbakan Papandreu tarafın dan tekzibi cihetine aidilmiştir. Bundan bir iki gün evvel de yine bir yabancı Ajan?ta ve bazı Yunan gazetelerinde Başbakan Papandreu'nun Rodos'ta Başbakan înönü ile gö rüşeceğine dair tamamiyle asılsız bir haber çıkmıstır. Bundan da görüleceşi gi Arkası Sa. 7. Sii. 2 de Askerî birlikîer iskenderunda ı toplanıyor Yunanistan Kıbrıs'taki Birliğini Barış Gücünün emrine vermeyi kabul etti Makaıios. Kıbnsta Federal bir devlet kurulmasını önsörcıı Türk plânını kabul etmiycceğini söyledi Ankara 21, (CumhuriyetTeleks) ' Başbakan tsmet İnönü bugün , Başbakan Yardımcısı ve MİUi Sa' vunma Bakanı ile görüşraüştür. ' İnj&nyLjjaat 1? de .Başbakan. Yafc. « dımcısı Dr. Kemal Satır'ı kabul rtmis ve az sonra görüşmeye Mil Arkası Sa. 7. Sü. 7 de Başbakan, Satır ve Sancar ile goruştu Londra 21 (Radyo) Birleşmiş'ederlerse barışçı bir hal çaresıne Mılletler Gene! Sekreteri UThant vaıılabileceğini uramaktayım.ı bu gece yaptığı basın toplarıtısında Makarios'nn sözleri Yunanistanın Kıbrı«ta bulundurLefkoşe, 21 (a.a. A.P.) Makamakta olduğu 950 kisilik askeri rios, dün Atinada yayınlanan «To birliğini Birleşmiş Milletler Barı? Vima» gazetesine bir demeç vereIskenderun, 21 (Güııey Illeri ' Gucü kumandası altına vermeyi rek Türkiye hükümetinin Kıbrıs jprubleminin halli ıçin ileri sürdüMerkez Bürosu Teleks) 7 nı kabul ettiğini acıklamıştır. ; UThant. arabulucu Tuomioja"nın 'gü görüçlerı reddetmiş ve Türkisan günü Iskenderun açıklarında yapılacak olan manevralara katıla j faaliyetine devam ettiğini ve ken .enin tekliflerinin müzakere konu cak askeri birlikler şehrimizde tcp dısı ile 29 nisanda Pariste görüşe sunun dışında oldugunu söylemiştir. Başpiskopoç demiştir ki: ianmağa başlamışlardır. f ceğini söylemiş ve Kıbns konu.nın«Türkiye hükümeti federal bir 39. Tümen tarafından idare edi j da şöyle demiştir: Arkası Sa. 7, Sü. 1 de « İlgili taraflar karşılıklı tâviz ü?cek olan tatbikata. deniz kuvvet Arkası Sa. 7, Sü. 2 de verme zihniyetine uygun hareket Sosyal meskenler için 35 milyon lira ayrılılı Gecekondu meselesinin halli için Kâğıthane.Gaziosmanpaşa ve Zeytînburnunda üç bölge kuruldu Ankara 21, (Cumhuriyet.Teleks) Îstanbul iyın de bir mlıyon lira îmar . İskân Bakanlığı tarafın ayrılmış ve tstanbul'da gecekondu rian âfet çalışmaları için 147 il vemeselesinin halli için Kâğıthane, ılçe için 50 milyon liralık bir tah Geziosmanpaşa ve Zeytinburnu'nda Türkiye radyolarır.da dün akşanı sisat ayrılmış ve çalışmalara baş üç bölge kurulmuştur. Yapı Polisi • Günün Yorumu» saatinde Türkiye lanılmıştır. Kanunu yürürlüğe girdiğinde teşAmerıka münasebetleri arasındakı Bu çalışmaları organize etmek kilât hazır olduğundan çalışmalara son gelişmeler üzerinde durulmakÖztrak ıçin Bakanhkça 15 bölge teskil dtrhal basianabilecektir. ta «Türkiye, Amerikadan kendi leedilmiş ve 67 il bu bolgelere takhinde hususi bir tutum talebinde ' 5İm oluntnuştur. bulunmamıştır. Böyle bir istek, ne ! Bölge merkezleri Adana, Anka. Turk politikasının şiarına uygun | ra, Bursa, Denizii, Diyarbakır, Erdüşer.'ne de dostluk ve ittifakları \ Emilvanos ve Canavaris yurt dışına <;ıknıak uzere uçağa doğıu gidiyorlar zincan, Erzurum, tstanbul, Kastamızın ruhuna.» denilmektedir. j monu, Malatya, Manisa, Nevşehir. Yorumcu ayrıca. «Amerika (ne j Sivas ve Trabzon'dur. yapalım) deyip geçiştiremez. Pasif | Öte yandan geno Bakanhkça sosde kalmaz. Kalamaz ve yine çünyal mesken yapımları için bu yıl kü, bunları yaptıran Yunanistan33 milyon lira aynlmıştır. Arkası Sa 7, Sü. 7 de Sosyal meskenlere başlanacak verler Izmir, Ankara. îstanbul. Ahİçişleri Bakanı Orhaıı Öztrak. cevaplandırmıştır. lat. înönü, Bitüs, Van, Palu. Ka dun bir basın topUtnliî! yaparak: tçişleri Bakanı Orhan Öztrak, .•ııııııııııııııııııııııııııııuıiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiHiınıııı: raköse, Erzurum, Gaziantep'tir. <Güvenliğimizi ihı^i edicı harek^t Patrikhanenın istimlâk işieminin lerde bulun?n 38 Yunen uyruklu j Beledıveye ait bir tasarruf olduvatandaşın, yurt (iışın:ı çıkarılnıa i gunu. lüzumlu görüldüğü takdirde ıslemı hukuk anlayışı ve tasarruf' istimlâkin yap:labileceğini, 384 Yu lan içinde yapılmiitir» demiştir. nan tebealı kişinin işlerini değiştirÜztıLk, Bakanlar Kurulu kara mesi için tebligat yapıldığını belirt rı ılc, Türk vatandasLığırıda:! iskat tikten sonra Patrikhanenin sınır edilen Patrik Vekili Emii\anos"la; dışına çıkanlması isteniyor. Bu Mt;.'( polit Canavarij'ii'.; faaliyft konuda alınmış bir karar var mı?» Ister reform tasarıları dıyelım. istersek zam; mali kanunların lerini açıklar mısınız?» sorusunu sorusuna şu cevabı vermiştir: E Meclisten çıkrdaması her gün açı|ı artırmaktadır ve ilerde «Dtliller mevcuttur. Âçıklanmas:n « Patrikhanenin, sınır dışına Bakanlar Kurulu kararı ne za Ye.>ılko\ Terminahnde; Runı ce raaa. sevgılı vatanımda. Türkiyemi E hanji iktidar iş başında bnlnnursa bulunsun bu açıfı ya ola \ da layda görmijyorum» şeklinçe görüldüğü için maatinin belirli kişileri taralından, üzüntü ile terkediyorum» oimus Arkası Sa. 7, Sü. 6 da E ğanüstü tasarruf. yahut baska tedbirlerle karşılamak zornn = rarlı faaliyetleri Z vatandaşlıktan iskat edilen Patrik gözyaşları arasında uğurlanan E t u r . E luğunda kalacaktır. E Arkası Sa. 7, Sü. 1 de = Zira 1964 bütçesi eldeki tasarıların getireceği gelir fazlalığına z vekili Emilyanos ile Metropolitmilyanos'un son sözü «Kalbim bui E göre hesaplanmıştır ve zaten 158 milyon Hra açıkla eıkan E Canavaris . dün saat 13.50 de AE bütçenin deliği büsbütün büyüraektedir. Ş merikaya müteveçcihen hudut dı E Tasarılar mart basına kadar Meclisten çıkmadığı takdirde isti ; şı edilmişlerdir. Amerikan başkonE fa etmek kararını veren Hükümetin açığı ne şekilde kapata = solosluğundan iki aylık vize ala;ı iki papaz da; dün Yeşilkiiv E cagı doğrasu raerak edilecek konudnr. Bngünkü çidişe göre = her bir aramay,1 ı 5 Meclisteki bütün tasarıların rnayıs sonuna kadar bile kannn Z ; gümrüğünde sıkı tâbi tutulduktan sonra, Emniy•' j E laşacaŞı şüphelidir. Dolayısiyle hâlen 360 milyon lirayı bul = E muş olan açık, bir ay sonra 60 80 milyon liralık artış da z memurları tarafından PAN Amt , ; Geceyi Hilton'da geçirmek istiyen turistlerin giyim E ha gösterecektir. Açığın kapatılması için ileri sürülen ted E i rikan yolcu uçağına bindirilmişl'r ' dir. Gerek Emilyanos ve gereke eşyaları bıılunan bavnıllar. Bakanlığın müdahalesi ile E birlerden olan tasarrufnn mes'eleyi halledeceği tahmin edile E ecnebilere mahsıis E mez. Kaldı ki, bütçenin bağlanışına göre hükümet sene so Ş Canavaris, otele gönderilebildi E ıınnda belki daha büyük bir farkla da karşılaşacak ve geçen ; Törk pasaportu ile Yeşilkövrien cı Ozei olarak kiraladıkları Yunan Şehrimizde iki gun kalacak olan = yıl olduşn gibi bu yıl da câri raasraflardan tasarrnf yolnna = jkarılmışlardır. Kendüerinin ayn . bandırah Delos vapuru ile Akde zengın turistler turizm teşkiietım;jca tekrar Türkiyeye dönmelerır; gidecektir. ^ nız turuna çıkan 82 Amerikan tu zın ikazları üzerine gecelennı bır isağhyaçak ğiriş vizeleri yoktıs E tkinci bir tedbir olarak ilerde vergi hasılatında kendiliğinden z nstinin eşyaları dün gumrük Baş otelde geçirmeye karar vermi=ler= bir artıs sağlanması düşünülüyor. özellikle gider vergileri E müfettışi tarafından 6 saat alakon dir. Sabah saat 8 de limana gelen m u E kapsamına giren istihsal ve muamele vergilerinde mümkün E ^tur' Delos'un 82 turisti bavullarmı ha\ olabileceği hesaplanan bu artısın nazarî plânda kalmaması ^ . 7. ~ zırlayarak muayene salonuna se= eereekten şüphelidir. Yakında Senato seçimleri vardır, iç po ş E litika hayli kızışacaktır. Bn kızısma piyasa üzerinde her za = E manki gibi etki yapacaktır. Ayrıca Kıbrıs çıkmazı ve dış ih r a Sö 3 e E tilâfların genislemesi herhaJde istihsal ve maamelelerde ümit z E edilen artısı engelliye«»k<ir. Nitekim bngün de etkinin agır E z hğı görülmektedir. E Z Bütün bunlara bakıldıgı eaman geleceğin parlak olaeaŞına hük Z E medemiyoruz. Bu baktmdsn öyle sanıyoruz ki Hükümet ilerde Z Îstanbul Teknik Universitesinin E ya vasıtalı vergiler üzerinde yeni gelir getirici yolları arıyacak, Z 191 inci kuruluş yıldönümü dün * Iktisat tarihi açısmdan >a tkonomik ve sosyal etüdler konE yahnt çümrük tarifeleri konasnnda tasavvur edildiği gibi r bancı sermaye yapılan bir törenle kutlanmıştır. z yetki alınabilirse. bn tarifelerden hem ithalâtııı ayarlanma E ;eran? heyeti tarafından tertipleAskerî ve mülkî erkânın hazır bu(Doç. Dr. Gülten Kazgan i nen nüfus semineri. önümüzdeki = sı. hem de daha fazla gelir sağlanması için faydalanacaktır. E 1 • Amerikada işsizlik iunduğu törende ilk konuşmayı = Başka akla gelen bir tedbir de iç istikraz yoluna gidilmesi E pazartesi günü başhvacak ve 30 niRektör Prof. Sait Kuran yaparak sana kadar devam edecektir. (Doç. Dr. Mükerrem Hiç) Z dir ki bunun ihtiyacı karsılayıp karsılayamıyacağı ve eskisi gi Z İARIN ÇİFTE BAYRAM •*• Konn ve yorum Arkası Sa. 7. Sü. i te Bu seminere Amerikada nüfus E bi mecbnrî istikraz hâline getirilirse. elde edilecek gelir ya Z îslâm âlemi vann en büyük (Gelişraenin fâ'sit dairesi) E nında yapacaği olumsuz etki tartısılacak bir konudur. = meselelerini inceliyen •Population dirıi Bayramımız olan Kurban Conçil» de iştirak etmektedir. * Bir inceleme : Z lîütce açığı yüzünden memleketin hatmıyacagı. nasıl olsa su ve z Bayramını kuthyacaktır. Kur 2? nisanda Belediye Saraymda (Çukurovada °b 97 özel Ş ya bn şekildeki çârelerle yıl sonnnnn çetirilebilecesi doSrn E ban Bayramının ilk günü 23 'eşebbüs hâkim) r Z dur. Ancak memleket batmaz ama. herhalde açık büvüdük ; îstanbul Valisi Niyazi Akı'nın koN :sana tesadüf ettiği için ya* Resmi Gazetede geçen hafta ( Z çe ve bn açıgı kapatmak için zor tedbirleri. hattâ t a s a r r u ! Z nuşması ile aç'.lacak olan setninernn yurdumuzda hu iki mutlu de, Üniversite Rektörü ömer Ce • * İÇ pazarlardan haberler Z tedbirleri alındıkca. bunların memleket ekonomisini doğrn Z îün birlikte vaşanacak'ır. Re Iâl Sarç ve konferans heyeti bs= ve yankıları E dan doÇrnya veya dolayısiyle sarsacaçı hir gcrcoktir. Z ^ımde Bayram münasehetiylf I kanı Dr. Nejat Eczac.başı konuşa* Haftalık altın fiatları Z' Sarsıntı ve muvazenesizlik simdiden başlamıştır. Günler böyle z Belediye Mecîi>inin dünkü top'ezsâhlarını açan ve müşter' caklnr; daha sonra Hukuk Fakül•*• Ne nedir? gectiji takdirde bu sarsıntının artacağınâan korkarız. z lant'smda hir AP lı üye. yeraltı oeküyen i.şpor'scılar görül tesinde seminer tebliglerine geçilegeçitlerin:rı ruhsatsız rlduğunu E Frvpt OFRFSİN = cektir. mek'edir. ; ileri sürerrk. durHurulm.T=ını vc vllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllK Arkası Sa. 7, Sü. 1 de i lazısı î nci salıifernizde Arkası Sa. 7, Sü. 8 de • Ameıika'ya Korede 8'inci Orduyu kurtaranın dün kim olduğu hatırlatıldı Amerikan Başkonsolosluğundan 2 aylık vize alan 3S4 Yunanlıya işlerini değiştirmeleri bildiriidi artıyor Emilyanos ve Canavaris uçakla hudut dışı ediidi Hızh Yaşıyaıtlar Patrikhane mensupları tarahndan uğurlatıan Patrik vekili, "kalbim burada, sevgili vataıumda,, dedi Yazan: Fikret Otyam BUGÜN 4. sayfamızda Basın toplantısı yapan İçişleri Bakanı, aşın sağ ve sol cereyanlar için tedbir almdığım da açıkladı 82 Amerikan turistinin eşyası gümrükte kaldı | Nüfus semineri haftaya başlıyor | I. T. Universitesinin 191 inci kuruluş yılı kutlandı A ^ , s •. . , EKONOMI Yurtta ve Dünyada Türk İş, Bank iş grevini destekleme kararı aldı Çalışma Bakanlığı ihtilâf la arabuluculuk yapacak Y e r a l t ı geçitlerinin ruhsatcız olduğu için mühürlenmesi istendi Bugün 5. sayfarnızda {
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog