Bugünden 1930'a 5,485,296 adet makaleKatalog


«
»

GATENBY's A DİRECT METHOD ENGLİSH COTJRSE İngilizce Vardınıcı Ders Kitabı Cild 1. Cild II. ZİYA SAK Çapa Eğ. Enst. İngilizce asistanı Her dersin tam tercümesi Her dersin yeni keliraeleri Her kelimenin cümlelerde kullanılışı Gramer açıklamaları Özel anahtar ve sorular Alıştırmaların tamatnı... Her cildi 750 kuruş. Satış ygri: İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ Üâncüık 94734490 umhurİYet KÜRÜCUSÜ: YUNUS NADİ Aldım. KuİJandım.Beğendİm 40. yıl sayı 14268 Telgraf ce mektup adresi: Cumhurıyel tstanbul Posta Kutusu: İstanbul Ko 246 Telefonlaı : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 »9 Salı 21 Nisan 1964 nikiki "JOB" açık attın renslndedir Fener Patrikhanesi ile ilgili hükümlerin ihlâl edildiği iddiası ile Tunamstan. Lozan andlaşmasını ımzahyanjNurcuiukia neden Diyanet işleri devletler nezdinde dün Türkiyeyi protesto etti Kıbrıstaki Türk Alayı dün kîsa menzilli sîlâhlarla bir atıs tatbikâtınâ baslâdı |mücadeleedemiyorj pilinmez.. | = Gürsel «Cumhuriyet» e verdiği özel demeç = j te Kıbrıs meselesini şerefli bir şekilde bi ^ .İŞJ tirmek arzusunda olduğumuzu söyledi = Ankara 20, (CumhuriyetTeleks) ı lerin peşinde, barışmaz düşman Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, lıklar yaratmaları anlaşıhr mesebugün gazetemize verdiği bir deile değil» meçte «Bütün milletçe arzumuz Cumhurbaşkanı müteakıben ıç Kıbrıs dâvasını şerefli bir şekılde . meseleler hakkında da bır sohbetbitirmek ve huzura kavuşmaktır.» te bulunmuş ve Yeşilay şubelerin i n demiştir. köylerde bir irtica yuvası haGürsel, saat 15.30 da mutad yü line getirilmek üzere bulunulduAtina, 20 (a.a.) Yunanistan DışYunan Dışişleri Bakanı. özellik pulos'un kabul ettiği büyükelçiier rüyüşünü yaparken ıç ve dış me ğ u yolundaki bir ıddiayı gazeteler islen Bakanı Stavros Kostopulos, ie. tstanbul Ortodoks Patrikhanesi şunlardır: Fransa Büyükelçisi Jacselelere temas eden demecinde ez jen okuduğunu söyliyerek bu ha1923 Lozan Antlasmasında imzala Sen Sinod Meclisi üyelerinden E ques Bayens, Ingiltere Büyükelçicümle. Kıbrıs konusunda şunları reketlerin kat'î surette önlenecen bulunan devletlerin büyükelçi milyanos ve Yakovos'un Türk va si Ralph Murray. Japonva Büyükel söylemiştir: gini belirtip Nurculuk çalışmalaleri nezriinde. «Türk Hükümetinin tandaşlığından iskat edilmelen ve çisı Yun Çuşiya, ttalyan Büyükel« Bugün bütün milletçe arzu r l hakkında söyle demi^tir: çisi Marıo Contı ve Yugoslavya Lozan Antlasması hıîkümlerirden. 21 nisandan önce Türk topraklarımuz Kıbrıs dâvasını şerefli bir şe; Arkası Sa. 7, Sü. 6 da özelükle Istsnbul Ortodoks Patrik m terketrnelprinin kendilerine bil Büvükelçisi Peko Dapkeviç. kilde bıtirmek ve milletçe huzura öte yandan, Yunan protesto nohanesi statüsüyle ilgiH olanlann dirilmeçi olayı üzerinde durmuşkavuçmaktır. Bunu da hükümet j tasınm bir örneğı de Lozan Antihlâl etmesi» ni bu sabah protestr. tur. üzerine almıştır, çalışmaktadır. Va I laşmasında imzası bulunmıyan Aetmiştir. Bu sabah Dısisleri Bakanı Kostotandaş olarak hükümete bu çalışmerika Birleşik Devletlerinin Masmasında yardımcı olmahyız. Kıb> lahatgüzarına verilmiştir. rıs dâvası henüz bir ateş almış va JEEP OLMAZSA. EŞKK DE Mİ YOK? Makarios'un tedhişçi birlikleri, Kıbrıs CumhuriyetiTürk alayı atış tatbikatı yapıyor ziyette değil ama zannederim ki Lefkose 20, (a.a. AP ve Radyo) nin bütçesi ve bol yabancı desteic ile takviye edilir ken, Türk mücahitleri de Girne dağlannda gözetle iktisadi hayatımıza hayli menfi Kıbrıs Türk alayı bu sabah sa me keşfi görevini emerkep*> ile yapmaktadır. Keşıf nöbetindeki yaşlı mücahit. telsizle karargâhı arı tesir yapmaktadır. Halbuki millet at 8 den itibaren kendi bölgesinde yor: «Türk yılmaz, Türk yılmaz. Mehmetçik 8 korvu şuyor. Vâdide hücum hazırhğı görüyorum. Bazukalı çe bugün en çok muhtaç olduğukısa menzilli silâhlarla atış tatbi birlikler mevzie giriyor.» (Foto: T.H.A.) muz husus, iktisadi düzenimizin katına başlamıştır. Türk alayının iyi bir yola konması hususudur. tatbikat yapması hususunda daha | Biz, onlar gibı makineli tüfeklerMüracaatımn Yunan Konsolosu tarafından reddi önce Barış Kuvvetleri Kumandanlı !! le, kılıçlarla saldırıp adam oldüre ğından müsaade ahnmış bulunmak meyiz. Bizim Türk karakterine tadır. j üzerine, Emilyanos «Vatansız» lara mahsus pasauymayan bir şeydir bu. Dünya neTuomioja Kıbrıs'ta ! reye gidiyor, bu adamların hevesportla sınır dışı edilecek öte yandan Birleşmiş Milletleri leri nelere bağlı? Çok eski nzlem Genel Sekreterinin Kıbrıs uyuşZararlı faaliyetlerinden dolayı hatırlatılmakta. vize verilmemeM Milli Savunma Bakanı İlham! mazlığına bir çözüm yolu aramakBakanlar Kurulu karan ile Türk tekrarlanmaktadır. Sancar, îçişleri Bakanı Orhan Özla görevlendirdiği Arabulucu Finvatandaşlıgmdan çıkarılan Metro Bu arada Amerika İstanbul BaşIrak ve Adalet Bakanı Sedat Çum Arkası Sa. 7. Sü. 1 de polit Emilyanos ve Metropolit Ca konsolosluğuna da müracaat eden ralı dün şehrimize gelmişlerdir. navaris. başvurdukları kon^olos Emilyanos ve Canavaris, BirleBakanlar, Vali Niyazi Akı ile göluklardan hiç birinden vize alama şik Amerikaya gitmek üzere vize rüştükten sonra incelemelerine mışlardır. başlamışlardır. almak imkânlarını da aramışlarsa Bu arada Sancar ve Öztrak, T.M. llk olaralc Emilyanos ve Canava da müsbet bir sonuç alamamışlarT F. ile M.T.T.B. ziyaret ederek, ris'in Yunanişt'ana gitmek için Yu dır. tngiltpreye gidebilmek için Ankara 20, (a.a.) Öğrenildiği Gümrük tarifeleri kanununun bugüne kadar çıkmamış olması, daha şim y3p|f|3İ( Kıbrıs konusunda hükümetin görünan Konsolosluguna yaptıkları vi îngiltere İstanbul Başkonsoloslusünü gençlere anlatmışlar, birlilc ze müracaati. pazar sabahı Atina una da başvuran iki metropolit. dnek i göre, 1959 yıhndanberi Ankaradiden 60 milyon liralık bir gelir kaybına yol açtı a Hashiııgton 20 (Fred .1. Zusy bil ve anlayış içinde gelişmeleri bekRomanya Büyükelçiliğinin üdan konsolosluga verileo bir tali burada halen hiç bir memleketin •Hükirmet ^ r a f m d a n trörrt ' %y ı [nacak vergiîeri kapsayztt tasanmn diriy»r)CENTOtopla^tısma ka lemelertrii lavsiye etmisierdîr. kirâselere vi j mat gereğince reddedilmiştir. Öğ 1.H.•.'.• ı:•:?• . kimselere vi 'Ç&nca" kâttbi ölopIsfsıibur'da Ma~ Aritar» uyruğunu taşıtriiyan r a n v üzere dün gece Washing Arkası S». 7. SS. 6 da « Buyükelçiligin ticaret ısle On günlük tâtile giren Millet nın sonuna kadar çıkması zorun i Millet Meclisinden geçmesıne rag It o n a renildiğine göre, bu talimatta. es ze verilmesi mümkün olmadığınIe Meclisinin gündeminde henüz gö lu olduğu ileri sürülen vergi t.tsajmen henüz kanunlaşmamış olma lj ' gelen Türkiye Genel Kıırmay kiden Yunan uyrugunda bulunan dan durum Londraya sorulmuştur. " ' gorevli bulunan Radu Radunun rılanndan ancak ıkisınin goruşülisı da her geçen gün bu maddeler Başkam Orgeneral Cevdet Sunay'ı , e s a s meşguliyet sahası dışın rüşülmesine başlanmamış 92 soziki metropolitin, daha sonra Türk Son olarak Fransız Başkonsolosİuve a refakatindekileri taşıyan Pan : uyruğunu kabul ettiklerine işaret ğuna başvuran iki metropolite el ^ Türkiye'nin milli güvenîieini ]lü soru ile 193 kanun teklifi ve ta mesi tamamlanmıştır Bütçeye gOOİden ahnacak verginin verimini d ü j ürmektedir 1 9 6 4 h le, bu gibilerin tekrar .Yunan pa lerinde «milli. bir pasaportu bu sarsacak mahiyette askeri ve diğer sarısı bulunmaktadır. milyon lira gelir sağlayacagı t a h i v5r y» bütçesinin American uçağı kötü hava şartları ] mm olunan bu vergi tasarılannıni e 6i tasarılanndan sağlanacak ge yüzünden Washington'un Dulles saportu taşıyamıyacaklariî ve Yuna ! lunmıyan kimselere Fransız ka konularda bilgi derleme faaliyeHava Alan'.na inememiştir. Millet Meclisinde değişik şekilde lirlere göre düzenlendiği nazara nistana giriş vizesi alamıyacakları Arkası Sa. 7, Sü. 4 de tinde de bulunduğu ilgili makam Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Arkası Sa. 7, Sü. 5 te lar tarafından tesbit edilmiştir. çıkması 1964 yılı bütçesinin hayli açık vermesine sebep olacaktır. İki yıldanberi devam eden bu »izli faaliyetin vesikalarla tesbiti Tarımsal geürlerin 1963 yılının sonucunda Dısisleri Bakanlığınca, vergilendirme kapsamına alınmaad: geçen, «istenmiyen şahıs» ola Çatı katlannın tam kata çevril masının kabul edilmesi 1964 yılı rak ilân edilmiş ve 24 saat zarfm mesi konusunda hazırlanan maz • vergi gelirlerinin düşmesine yol da yurdu terketmesi Romen Büibatayı Belediye Meclisi dün kaaçacaktır. yükelçiliğine tebliğ olunmuştur. Arkası Sa. 7. Sü. 6 da Ayrıca gaz ve motorinden alı Emilyanos'a Yunan pasanortu verilmedi Meclis gündeminde 193 kanun teklifi ve tasarısı var Romen Elçiliği Üçüncü Kâtibi sınır dışı ediliyor Tasarıların görüşülememesi yüzündenbütçeaçığıartıyor Sancar Oztrak ve Çumralı Istanbulda Sunay'ın uçağı kötii hava durumu yiiziinden başka bir piste iniş Biryoicunun bcıvulundaiOO bin liralık altın bulundu Kuyumcu olduğunu, hurda ve külçe altın topladığını söyliyen Raif Karslıgil, nezarete alındı Çatı katları tam kat haline geliyor Belçika'da dün bir traük kazasııtda 6 Türk işçisi öldii Türk işçileri ile birlikte otomobilde bulunan 2 Belçikalı kadın da, feci kazada can verdi, işçilerimizin kimlikleri açıklandı Adana 20, (a.a.) îskenderun' 'yolcunun bavulundan 100 bin lıdan Arianaya gelmekte olan bir'ranın üstünde altın bulunmuştur. otobüsfpki Raif Karslıgil adındaki '[ Ifadesinde, îstanbulda kuyumcu jolduğunu. Hatay ve Gaziantep ta;raflarına işlenmiş altın götürüp, buna karşılık hurda ve külçe altın topladığını söyleyen Arif Kars lıgil, nezaret altına alınmıştır. Adana Emniyet Müdürlüğü. du rumu telsizle İstanbul ve diğer il lere bildirerek bilgi istemiştir. Ücbaş medresesi için savcılık tahkikat açtı İstanbul Savcıhgı. Fatih Çarşamba semtinde faaliyet gSsteren 400 ögrencili «Üçbaş» medresesi hakkında dün tahkikata başlamıştır. Üç gün önce cazetemizde yayınlanan bu medre^e ile îlsiü yazıları ihbar telâkki erterek tahkikai acan Savcıhk. önümüzdeki eünlerd? medresenin kurucu ve vönettcüerinin ifadelerinı alacaktır. Eriınılen bilgiye göre. tahkikat. Türk Ceza Kanununun 261 inci maddesine aykın hareket etmek iddiasiyle açılmıs bulunmaktadır. Beyoğlu bölgesinde dün sular kesildi Silâhtar Terkos arasmdaki havai hatta cereyan kesilmesi sonu1 cunda Beyoğlu semtinde dün 11.45 ten itibaren sular akmamaya başlamıştır. Sabaha kadar bazı sem*lerde yer yer devam eden bu durum halkı büyük sıkıntı içinde b:rakmıştır. Havai hatta meydana gelen ve sebebi henüz anlaşılamıyan, birkaç j dakikalık cereyan kesilmesi moto pomplan durdurmuştur. Bu yü? , den şehre su veren Terkostaki ana boru boşalmıştır. Cereyan gelip : motopomplar çahşmaya başlayın | ca yavaş yavaş boruya su verilmeye başlanmıştır. Normal çalısma temin edildikten 6 saat sonra Beyoğlu semtine su verilmesi imkânı ' hasıl olmustur. i 1 Hızh Yasayanlar Yazan: Fikret Otyam 6. sahifemizde TRAFİK PROJELERİ IÇIN VİLÂYETLERE 10,5 MİLYON LİRA TAHSİS OLUNDU Tahsisatm 2,8 railyon lirası yeraltı geçitleri yapılmak üzere Istanbul'a gönderildi 250 MEMUR ALINACAK Gümrük Muhafaza Teşkilâtına ahnacak 500 lira maaşh 250 memur için başvuraniarın sayısı 1700 ü şehrimizden olmak üzere 5000 ı geçmişnr. Bakanhk,' bu durum karşısmda memur adaylarına b>r . sınav açmak mecburiyetir.de kclınıştır. Resim 30 vaşmda n küçük ilkokul mezun'.annın sınava gırmek için sıra bekleyişlerini gosterm^ktedir. Zuttcndaal, (Belçika) 30. (AA Açıkgözün sürduğü arabada nuAP) Polis makanıları. altı Türk lunan iki Belçikah kadın da dermadencisiyle iki Belçikah kadının hal ölmüştür. dün akşam geç vakit bir trafik ka Polis. karşı taraftan gelen ara ALMANYATA GİDİYOR Bir ?asında öldüklerini bilrtirmiştir. banın hafifçe hasara uğradığını ay önce Boğazda Doğu Alman Polisten alman bilgiye göre, bildirmiştir. bandıralı gemiden atlayıp hürriŞevki Açıkgöz adındaki Türk ma Polis. 24 yaşındaki Açıkgözle ?7 yeti seçen Georgi Braing, Batı AIriencisinin büyük süratle kullan yaşındaki Aydının Ayancıklı ol manyaya gidecektir. Resımde Gemakta olduğu araba. BilsenAs vo duklarını bildirmiştir. 30 vaîinda orgi Braing Emniyet Müdürlüğünjlunda karşıdan gelen bir araba jki Yeşilbaş Konyahydı. ' de görülüyor. ile çarpışmıştır. Türk madencileri jnin içinde bulunduğu araba daha sonra bir ağaca bindirmiştir. Olayda şoför Şevki Açıkgoz ile Selim Getiz, Yusuf Yeşilbaş, Aydın Kemal ve Ali Oğici derhal car. vermişlerdir. Diğer Türk madencisi hastaneye götürülürken yolda Mecidiyeköyde oturan ve gazete müvezziliği yaölmüştür. Bu şahsın hüviyeti ögpan Recep, koma halinde hastaneye kaldınldı renilememiştir. Evvelki gece Mecidiyeköyde nın başmı balta ile uçurmak istegenç bir kadın, Jcendisine ve ço|miçtir. Olay Gülbağı caddesi 14/3 cuklanna işkence yaptığı kocası, Arkası Sa. 7, Sü. 2 de Balta ile koeasıımı başııu kesmek istedi 6 tan kahve tevzi edildi Tekel Idaresi, Bayram dolayısıy le piyasaya dün 6 ton kahve tevzi etmiştir. Tekel Genel Müdürü Cemal Silâhçıoğlu, Bayramdan sonra piyasaya yine kahve verileceğinı ve yakın zamanda da kahve darlığının ortadan tamamen kalkacağmı sövlemiştir. Ankara, 20 (CumhuriyetTeleks) Emniyet Gene! Müdürlüğünce, vilâyet emniyet müdürlükleri emrine trafik projelerinin tahakkuku .için kullanılmak üzere 10 milyon {435 bin lira gönderilmiştir. esasına göre yapılan anlaşBir yıl içinde karayollarında ve Mütekabiliyet belediye hudutlan içinde kesilen için bir heyet Almanyaya gitti trafik para cezalarmın Maliye Ba ma Ankara, 20 <CumhuriyetTeleks)| re Türkiye ve Almanyada tedavlkanlığınca Emniyet Genel Müdürlü ğü kontenjanı olarak ayırdığı tahj Türk ve Alman sigortalı çah|!erini sağlamak maksadiyl? îşçi Arkası Sa. 7, Sü. 4 de Işanlarin mütekabiliyet esasına g&' Arkası Sa. 7, Sü. 3 de Sigortalı bulunan Türk işçisi Atmanyada tedavi edilebilecek Başkan Johnson, dün gece Kruçef ile mutabık kalarak uranyum ve plütonyum üretiminde kısıntı yapmaya karar verdiklerini açıkladılar (Yazısım 7 inci sahifemizde bulacaksınız) «Amerika Kıbrıs olayları karşısmda tarafsızdır...» Amerikamn Sesi Radyosu Amerika ve Rusya atom silâhı imalinde kullanılan uranyum istihsalini azaltıyor Kocasını balta ile jaralıjaii kadın.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog