Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Aldım. Kullandım. Beğendim "JOB" açık altın rengindedir 40. yıl sayı 14267 umhuriyet KURUCUSU: FUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhunyet İstanbıü Posta Kutusu: İstanbul No 246 TeJefonJar : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Yeni bir İŞAHESER ROMAN daha ! DAPHNE DU MAURlER'nin dünyaca meşhur, filme alınmış emsalsiz romanı Çevırerr V'ahdet Gültekin Pozortesi 20 Nisan 1964 f^EN V A V I N E V I serisinde 5* H E S E R R0MAHL Çlktl. * R Tuomioja «konu biiyiik bir tehlike arzediyor» dedi IIIIIIIUIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlllllllll Ankcira temaslarını bitiren Arabulucu dün sabah Lefkoşeye gitti 1 Amerika ya giden Sunay Kıbrıs hakkııtda komıştıı n "Sabrımız tükendi | bundan gerisini% dostl ar düşünsün,, | Genel Kurmay Başkanı, Tiirk Ordusunun, üzerine diişen vazifeyi şerefine nakîse getirıttiyecek şekilde yerine getirmeğe her an hazır olduğunu ifâde etti.. Genelkurmay Başkanı Orgene'le kısa bir göruşme yapmış ve ral Cevdet Sunav, \Vashıngton'da «Paşam, Kıbrıs ta bizimkılen dur\ apılacak olan «Cento Askeri Ko madan olduruyorlar. bu mesele mıtesi» toplantısına katılmak uze daha ne kadar devam edecek""» re dun sabah sehrımızden geçerek sorusunu soyle cevaplandırmıstır: ^menka'ya gıtmıstır. Sunay Ye «Bızimkiler de boş durmuvor, şılkov Hava Alanında gazetecıler serekeni yapıyor musterih olun. ~ ~ Kıbrıs konusunda çığırtkar.lık \ apanın Makarıos olduğu ve perdf> «r Mrtılınca arkasında Yunan Hukumetının bulunduğu artık orta\a ıçıkmıstır. Demek kı, bundan sonra ıbızım muhatabımız Yunanıstan'dır. Sımdıve kadar NATO'nun zedelenmemesı İÇIQ çok ça'.ıstık fakat butun hur dunva şunu bılmeîıdır ki, «U'ashington Post», ENOSIS'e mu sabrımızın soru gelmektedir » labil Rodos'u yeniden Turk adası Ankara'da olduğu gıbı şehrımıryapacak bir de|is tokus konusun d c de komutanlar ve yuksek rutb e da ga»ri resmî müzakereler İ ! subaylar ve bu arada E~enbo' yapıldıfını yazıvor ğa'da Milli Savunma Bakanı tlha Finli diplomat ayrıca meselenin kendisi için şimdi belirli bir duruma geldiğini söyledi t t ***** > * * 1 1 SftffY • * » ^ tafcri Mi» t l ^» ia*tm « »fart dtkiArij** a ( t» U r * m» VC* fuomioja Yuklendığı göre\in guçluğunuıve taraflann du'uncelerını oğrenner vesile ile telvrarlıvan arabulu mek olduğunu bildirmıstır Kendı cu Fınlı diplomat Sakarı Tuomı noktaı nazarından Ankaradakı te nıa, taraflann goruslerır.m tama maslarınin çok faydalı ve samimı men zıt olması vuzunderj Kıbrıs olduğunu belirten Mr Tuomıoıa neselçsın'n buyuk bır teh!ı"ke ar «mesele simdı benım ıcın çok be'ettiğını soylemıstır Turk Hukü lirlı ve açık duruma geldi. fakat netinin Kıbrıs konusundakı goru el'an çok karısık bır dâva» riemı» tınu ngrenmşk üzere ıkı gunluğü tir Turk Hükumetınm tutumune Türkıyeve gelen arabulucu Lef nun menfı olup olmadığı hskkınkose'\e gıtmek ü/ere sabahleyın da bir soruya «havır menlı deeıl, kendilerıne lstanbuldan geçerken. gazetecıler tabiatıvle tarafların le görusmuş ve Ankarayı zıyaretı gore goru"=len var. Dığer tarafın Arkası Sa 7. Sü. 1 de sebebinin ilk temaslan sağlamak 1 M ** 1 i tr»h* * " "* tt,m v LA &a ^ t», (•»« ft«r«*wıl* tt h« e* tt trfjtât t>s% •t jnmlIt 1 ? a» •» ! T» dfc» . »I * » « t » «Joh«r ti< « | İ t M h«t$* *»»«tii*i«ı ton K tiUı tk'• ^ it rl rt.t*T» t< tyr», t * tdt »rfiual *j^Jfr.tik WJ»< t? nj»»1| 3 r»Jt««tl« t«»t ts rff, k» >(*rrtrt»r „ X Ktbrtsa harst Rodos Feridun Cemal Erkin, Inönüıtün mesajını L. B. Johnson'a götüriiyor k 1 ^iuyltda y*7«" * * • *, p ''/ ' / • • t rt £t. . \ "c t<t • tv» '.•<? tâ" 4 * / M ){ >{ ){ A / y% s '% Fred J. Zusy bildiriyor \ i Washington 19, Amerıkan baş vahatiyle ılgılı olarak «her altı kentının en muteber gazetesı avda bir defa vapılmakta olan .V.'ashmgton P»t» bugunku bas CENTO Askeri Komıtesinin mumakalesınde, Kıbrıs'ı Yunanistana t a d 15. toplantısına katılmak uze, Arkası Sa. 7, Sü. 1 de Arkası Sa. 7, Sü. 5 de Bakanlar Kurulu dün 4 saat süren bir toplantı yaparak Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri ve Arabulucu ile yapılan görüşmeleri gözden geçirdi Ankara 19, (CumhurivetTeleks) Başbakan Ismet tnonu'nun baş,Bakanlar Konseyı toplantısı dola Dışışlerı Bakanı Feridun Cemal kanhğında bu sabah saat 10 da'yısıyle gideceğı Amerikada yapılErkın, yarın şıdeceğı Amerıkada baslıvan ve dört saat devam edenıması gereken ternaslar konusunda UThant nezdınde, Adadakı banş Bakanlar Kurulu toplantısında ı bazı kararlar almmıstır kuvvetınin gorevlen hakkında te.arabulucu Sakan Tuomioja ile ya Yapılan açıklamalar şebbüste bulunacak ve ayrıca Baş pılan temaslann ışığı altmda Kıb Bakanlar Kurulundan sonra Hubakan tsmet tnonu'nun cevabi me^ıs buhranındakı son durum goz kumet Sozcusü Alı Ihsan Göğus sajını Johnson'a ıletecektir. den geçitilmış ve ErknVın CENTO şu açıklamayı yapmıştır«Dışişleri Bakanı sayın Feridun Cemal Erkinin Bırleşık Amerika gezısmden once Kıbrıs durumunu birlikte mütalâa etmeyi uygun gor duk Dışislerı Bakanı bugunku top lantıda arabulucu Sakari Tuomioja ile yapılan görusmeler hakkında Bakanlar Kuruluna geniş izahat vermıştır. Bu ızahattan an < < C •• • n W * & * &ttr y • H • • • • • Irtica yuvaları gelen Yeşilay şubeleri . » Ankara, 19 (CumhurijetTeleks) jmayesi altmda faalıyet mihraklan Bır milletvekili hazırladığı bır'seklmde çahstığından Hükümetin sozlu soru onergesınde. koy ve ıl bilgi'i var mıdır? Patrikhanenin teklifini reddeden Arnavutların, altı imzalı bildirileri çelerde Yesılay Şube«ı adı altmda | Oteyandan, onerge sahibi bugün açılan yerlerın ırtica yuvaları ha başın mensuplanna bir açıklama bu karaı*» | I a s ı ' m ! s t ı r k ı a r a i 3 u i u c u tetkıkat lıne getırıldığin! ılerı surmustür. yaparak izlenımlerıni soyle anlatyapmakta. meseleyi dennlığine ' Izmır C.H.P. milletvekili Necip jmıstır : anlamaya çahşmaktadır. Arabulu I Mırkelâmoğlu. Ada'.et ve Içısleri | « Kutahya halen gericılerin cu Turk Hükumetine her hanRi ı Bakanlarınca cevaplandırılmasını Arkası Sa. 7. Sü. 6 da Ankara 19. (CumhuriyetTeleks) maddelerıne avkırı olduğunu ılerı bir çozüm yolundan bahsetmemıs ıstediŞı bu sozlu soru onergesınde, sadece Türk Hükumetınm goruşu ' Danıştay ılgılı daıresı, yurda o surenler, muddeti içinde (9Ü gun) ^ ^ Kutahya ılınde yaptığı bır gezıde halkın dıni • hislerinin nasıl ististomobıl getırenlerden alınan fon Danıstava mur&caat ederek d â v a ınua oğrenmıştırn Arabulucu Tuomı1 göruşmeler dos'0] l J e yaplıa mar edıldığini belırttıkten sonra. ların iadesine karar vermıs ve bu açmışlar ve ancak kanun ile ahn ] u k v e j y i b j r a n e n i j havası içinde T|İltt VP karar muracadt sahıplenne riuyu ması gereken Fon'un bır kararna c e r e v a n etmıştır» sunları sormaktadır • 1 rulmustur me yolu ile alınamıyacağını belır ö t e y a n d a n t o p ı a n t l d a n sonra 1 Kutahja Özel.İdaresı yarDamar tıkanması elektrık Bıhndığı gıbı, yurda otomobil terek verdıklerı Fon'un iadesine D l ş I s I e ; , Bakanı Feridun Cemal dım için ba«vuran Kutahya Halkeakımı ile tedavı edıhyor getirenler. Bakanlar Kurulunca çı karar ahnmasını istemıslerdır. Mu gj.^^ çje basm mensuplanna «ut vıne jardım \apmıs mıdır'' Aynı • karılan bır kararname hükumlerın racaatları dikkate alan Danıştay l a r ] sövlemıstırıdarelerın ımam hatıp ve Kur'an Hormon zerkedilen nebatce değışık mıktarlarda Malıyeye ılşılı daıresı. Bakanlar Kurulunun «Bugun Bakanlar Kuruluna akurslarına yaptıkları yardımın mik lar iklimi na^ıl olursa olsun bır fon odemekte ıdıler bir kararname yolu ile aldığı fon r a b u l u c u ' l l e v a p tığımız temaslar tarı nedır" ekildiği yerde büyüyorlar Bu fon'un, Anayasanııı ilgıli Arkası Sa. 7. Sü. t de hakkında genış bılgı verdim Bu N a d i r DAYI bolgesmde Yesılay 2 T a v s a n h • bılgının ışığı altında Kıbrıs buh Bugunku Yunanıstanın kurulusi Megalo Idea fmdan kolayca pasaport venlmek Derneğinin köylere kadar açılan | Portatif televizyon büyük .ımmıımıııııı ıııııııııııııııııııııııırıııııııııııı ııııııııııtııııııııııj ranı tekrar ele alındı Her cephesı sunda en buyuk rolu oynayan \e şan Ortodoks hkkk Y d i l k E nın (Buyuk dusunce) tahakkuku te, Yunanistana gonderilmekte subelerınden haberdar mısınız? Bu ilji toployor. Z goruşuldu. Bu konularda fıkır polıtıkacılardan fazla Yunan Bırh için her yerde. her turlu sıyası dır. Zaten konsolosluk, prensıp o subelerın hem bır partının ocak • Arkası Sa. 7, Sü. 3 te ,ğını gerçeklestırme amacı ile çalı faalıvetlerine devam etmektedır. larak Patnkhaneden veya. muhtar merkezlerı. hem de Yeşılay'ın semKılise ıie papazların faalıyet sa lıklardan alınan «IM hal» kâğıdına bolu olan armanm yesıl renginden r hasınm ıçıne Turkıye. Bulgari1; Arkası Sa. 7. Sü. 4 de fa\ dalanarak gericılerin kanun hi CU=«£ tan, Yugoslavya. Arna\utluk. Kıbrıs ve Yakmdoğu ulkelerı gırm«=k tedır. Patrikhanenin, Yurdumuzdakı E Genç Sana>ı Bakanının îzmirde yaptığı basın toplantısındaki z bu neviden faalıyetlerının en son = konusmasına sasraamak elde değil. Bir memleketin dış politi : orneğını Ortodoks Arnavutlara \a Z kasivle doğrudan doğruya ilfili böylesine garip bir pazarlı pılan baskı te=kîl etmektedir. PatE ğın, yine böylesine ilân edilmesi, bırakalım ciddiyeti, demok E rıkhane, II. Dun\a Savasmda TurE ratik anlayısın gereşi kabul edilen açık sözlülükie de tavsif E kıye\e sığınan Oı'odoks ArnavutZ edilemez. ; Iarı Yunan tâbmetıre geçmelerı E Sayın Bakan bir soruya verdiği cevapta. «Sovyetlerin Keban Ba = ıçm devamlı sıırette ?orlamakta E rajı için kredi teklif ettiklerini, ancak bu teklifin tetkiki için Z \e dıni baskı vapmaktadır Halıha E onların Kıbrıs konusundaki politikalarını de|iştirmeleri ge z zırdaki Komunıst Enver Hoca re(Yazısını 7 inci sahifemizde bulacaksuıız) jimını tanımadıkları ve Turk taE rektiçini» sö^Iüyo^. E bıiyetıne de geçmedıklerı için hay= Memleketlerin dıs islerinde milli çıkarlara göre politikalar yöne z matlos (\afansız) durumunda olan E tilir, bu arada davranıslar yoliyle. hattâ açıkça karsılıklı pa = bu Arnavutlar, Patrikhanenin tek Z zarlıklar da yapılır. Meselâ parlâmenter diplomasinin gelis Z hfini kabul ettikleri takdırde ken E tiği Birlesmis Milletlerde deleçasyonların verecekleri oylar = dılerıne Yunan Konsolosluğu tara E Ia. memleketlerinin cıkarları arasmda her zaman bir bağlan z E tının bulunduğu bilinmektedir. Blokların da birbirleriyle pa Z Z zarlık ettikleri çok çörülmüstür. Son Küba olavında Ameri z Z ka Rusya arasındaki pazarlık çünlerce devam etmis, sonun z Z da bir anlasmava vanlmıstır. Ancak bütün bu pazarlıklar E olavlara. çıkarlara şöre hükümetler, eser sistem değisikse. E E Amerikadaki sibi Baskanlar ve onların sorumn altında yetkili Z z organlar tarafından viirütülmüstür. vürütülmektedir. Z Z rürkivenin de. sartlara ve olavlann çelismesine uygun olarak z Z birtakım pazarlıklar vapmak. tâvizler elde etmek istemesi ka E dar tabiî bir sev olamaz. özellikle Kıbrıs ?ibi, memleketin E E seref ve haysivet dâvası haline eelen bir meselede ve yine E E özellikle dostların ve müttefiklerin islerine övle eeldiği için = . E bizi valnız bıraktıkları bir devrede, elbette dâvamızı yürüt = Bıtlis 19, (Doğu illeri Büromuz Z mek Ü7ere kendimize taraftar arıvacaîız. Aneak bunun bir z bildiriyor) Çevremızde kıs gen = usulü. hir âdabı olmak çerek. = gelmış ve devamlı kar yağmaya Z Snnu sormak istivoruz : Z baslamıştır. tki guncen oerı yağZ Bakan. sorumlu Hükümetten böyle bir pazarlık için yetki aJmıs = makta olan karm kalınlığı 25 sanE mıdır? Ve almıssa vetkinin içinde pazarlığin mahiyetini açık = tımı bulmustur. Geçen jılkı yağı= E lamak da var mıdır?.. E lar yuzunden duvarları çatlıyan Bu soruva. nvle sanıvoruz ki, verilecek cevap müspet olmıva z sehirdeki Kızılcami, son yağışlarla Z caktır. olmaması serekmektedir. Hic değilse açıklama yetki z ıyıce harap olmus \e ıbadete kdE sinin verildigi sövlenemez. Zira böyle bir davranıs. sadece z patılmıştır. E ciddî hir hükiimet anlayıshie değil, raantıkla ve millî çıkar E E larla da telif edilemez. E YA Z I S I Z Arkası Sa. 7. Sü 6 da Z Kurada hir noktava isaret edelim : E Z Mesele. Sovvetlerle mücerret bir pazarlıŞa çirilmesi, onların : Z kredi teklifi meselesi değildir. Biz eğer gerekivorsa ve isimi ; Z ze selirse Pataeonva ile de kredi müzakerelerine girisebiliriz. z Z Vma bunlar cnğunlukla ve doğrudan do£ruya ekonomik sevi ; E ' ede kalan mfizakerelerdir. Nitekim simdive kadar bövle çe £ Z "sitlî nnlasmalar vapılmıstır. Fakat eörüsmeler bu sınırları ~ Z asın. memlekptin dıs politika<>ivle ilsili hale çelince. yani pa Z Tl'RISTIK YER Istanbulu bn tur:zm cenneti haline getırmek ı ç l n boş yere temennilerde buZ 7arlık vön decUtirince, o zaman müzakerelerin sekli de deîi Z lunur dururuz Yukarıdaki resım; guzel İstanblun turistlere en câzip bır bolgesmde çekılmişZ <ir. Herhalde memleketin uluslararası dâvalarının hallini, he ; Bır tarafından Hahç ve Galata Kopru^ü; di ğer tarafından Yenicamı ve Mısırçarşısı göE '<" hu kadar nazik ve cesitli yorumların yapıldıîı bir devrede E ıunen bu merkezî nokta; birkaç pazarcınm elbirlıği ve Beledıyenin lâkaydısıyle bir çöpluk ayaküstü sohbetlere ve pazarlıklara bırakamayız. E hâhnp gclmştır Kokudan geçilmiven bu çopluk; avnı zamanda' bir açıkhâva helâsı olarak da E Ecvet GÜRESÎ\ = kuranıln.aktadır İ'=te oıadan ufacsk bir Otomobil getirenlerden alınan fonun iadesine karar verildi Danıştay tarafından alınan müracaatta bulunanlara bildirildi i , i 4' s• * * • • İzmir CHP. milletvekili Necip Mirkelâmoğlu bu konuda bir sözlü soru önergesi hazırladı Ortodoks Arnavutların Yunan uyruğuna geçmesi için devamlı baskı yapılıyor Sehrimizdeki Ortodoks Arnavutlar bu konuda bir bildiri yayınlayarak, Patrikhaneyi takbih ettiler Dış poütika ve \ bir açıklama | Bugün 5. sayfamızda Laosta dün sağcı bir hükumet darbesi oldu Bitlis'te kar 25 saııtinıi bıılclıı FİKRET OTYAM ] = > r<ııııııııııııııtııııııııııııııııııiMuiH<iııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııı:ı'Uİ Yazısını C. saîıifemizde buiacaksınız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog