Bugünden 1930'a 5,485,296 adet makaleKatalog


«
»

Aldsrr.. Kullandım, Beğendim nakiki "JOB" açık altın rengindedir 40. yıl sayı 14249 u m h u r i yet KURUCÜSÜ: YÜNUS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbu] No 246 TelefonJar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 mtapııgınuaa HOŞGELDÎN HALİL İBKAHlM ASIL ADALET DÖR1 (Doğu. Batı şairlerinden çeririler. A Kadirin dillyle.) 2 tira. Yenueşuren: A. KADIR Genişlettlmiş 3. öaskı çıktı. B I Ü U N C N DtLtiLE MEyiAlMA 5 lira. otııunması fereKen s Kitap: "I (A. Kadirin şiirlerl, çok az t&ldı.) 3 ur». PLNCERE Perşembe 2 Nisan 1964 Hazırlıyan: A Kadir . A. Bezlrcl 3 llra. Posta pul'j tarşılığında göndertlir. En az beş Kitap ödemeli istenmelidlr. Kltapçıiara jrüzde 20 Indlrtm yaplllr. Posta kutusu 58 Beyazıt. istanbul Cumhuriyet 3526 ELl ARDdan SEÇME ŞÎÎRLER (A. Kadir'ın son şiir kitabl) 2.5 llra. İnönü, durum normale avdet edinceye kadar alayın yerini terketmiyeceğini bildirdi Türk fllayının Garnizona dönmesi teklif i reddedildil ^ «****«* '•SilllflllllHlll IIIINIIIIIIIIHIIIIIl salona giren Ankara, 1 (CumhuriyetTeleks1 Başpapaz Makarios, Başbakan İsmet Inönü'ye gönderdigi bir mesajda, Güvenlik Kurulunun «ldığı karar gereğince, Adanın âsayişinin Birleşmiş Milletler Kuvvetlerine oırakıldığını, bu sebeple, 26 aralık tarihinde normal garnizonundan çıkan Türk alayımn yeniden garızonuna dönmesini istemiştir. Başbakan îsmet înönü de, bu me*aja verdiği mukabil cevabında Turk Alayımn 2021 aralık günü başlıyan kanlı olaylar sebebiyle garnizonundan çıktığını, yine bu sebeple yeni ve daha emin nıevzıiere yerleştiğini, Adada durum tamamen normale dönünceye kadar tnılunduğu mevzileri terketmesimn Arkası Sa. 7, Sü. 4 de Bugün Kıbrısa gelecek olan Arabulucu, "Anayasa yürürlüktedir dedi ^ Gerici hareketlerle j mücadele toplantısı | bazı sah.slar | 1 "Gericilerden ne istiyorsunuz?,, 1 E diye bağırdılar, olaya müdahale U İ eden polisler tartaklandı 1 Ankara 1 (CumhuriyetTeleks) dar varan münakaşalar polis hazır Türkiye Öğretmen Dernekleri Mil kuvvet ekipi tarafından küçlükle li Federasyonu tarafından «gerici bastırılmıştır. Bu arada bazı deleve zararh akımlara karşı devrim gelerle, Emniyet 1. Şube sivil mecilerin mücadele metodlarını tesbit murlan da tartaklanmıştır. etmek, bugünkü güçlerini görüş Federasyonun çağrısına müspet mek» amaciyle yapılan bir çağrı cevap veren 33 derneğe mensup üzerine bugün Ankarada tertip e temsilcilerin katüdığı toplantı, saat dilen toplantı, salona giren dâvet 15.30 da Kızılay salonunda gayet «iz kimselerin müdahaleleri yüzün sâkin başlamış. Tahsin Banguoğludfn gürültülü ve kavgalı geçmiş, nun başkanlığa seçilişinden sonra Arkası Sa. 7. Sü. 7 de zaman yumruklaşmaya ka Kıbrısa mecburi iniş yapan < Yak» tipi bir Çek uçağı, tarafından tetkik ediliyor İngilizler Sınır dışı edilecek olan Yunan uyruklu 1 kişilik ilk gruptan sonuncusu olan Niko Orlando da dün sabah Yeşilköy hava alanından uçakla Yunanistana gönderiltniştır. Bakanlar Kurulu, dün Kemal Satınn başkanhğın I Bilindiği gibi bir takım belirsiz da toplanarak, alınacak âcil tedbirleri ele aldı ışler çeviren ve yurt dışına döviz kaçıran, aynı zamanda vergi kagerek Yunan Ankara, 1 (Cumhuriyet .Teleks) Saat 10.30 da başlıyan ve 12.30 açakçılıklan yapan Bakanlar Kurulu bugün Başba kadar süren toplantıda T'ürkiyenin kan Yardımcısı Kemal Satır'ın baş turizm faaliyeti incelenmiş, Turizm Rum tüccar'.ardan bazüannın m»Niko kanlığında yaptığı iki saatlik önem ve Tanıtma Bakanı Ali Ihsan Gö Iî müşavirliklerini yapan li bir toplantıda, Türkiyenin tu ğüş geniş izahat vermiş ve gerek Orlando'nun Maliyeye 31.823 lira rizm çalışmalarmı gözden geçirmiş bugüne kadar yapılan turistik ça borcu ortaya çıkmıştır. Kesif bir ve bu konuda devamh çahşmalar lışmalar, gerekse bundan sonra faaliyet gösteren ve Eleniki Enosü yapacak olan bir «Bakanhklararası yapılması gerekli faaliyet gözden (Yunan Birliği) cemiyetinin de Turizm Koordinasyon Komitesi» geçirilerek kararlar alramıştır. gizU ajanlarından olan Niko'nun kurmuştur. Arkası Sa. 7. Sü. 1 de Arkası Sa. 7. Sü. 6 da Bakanhklararası bir turizm komitesi kurulâii Bir Yunan uyruklu daha dün yurt dışına çıkarıldı Erzuruında gericileri destekleyen bir gazete önünde infilâk oldu Gazete hakkında şimdiye kadar nurculuk ve gericilikten 8 dâva açılmış bulunuyordu. ,#, Sabaha karsı, saat 3 sıralarında, Erzurum, 1 (Telefonla) Bu sabaha karşı Pelit meydanmda, Hür Pelit meydanmda Ahmet Polat İİ9 söz gazetesinin önünde şiddetli bir oğlu Mustafa Polat'a ait «Hürsöz» gürültü ile patlıyan bir madde. ga çazetesmın basıldığı ve aypı ismi zetenin matbaa kapısını ve camla taşıyan matbaa binası önünde şidnndan birkaçını kırmıştır. detli bir infilâk olmuş ve matbaaPolisin el koyduğu ve tahkikatı nın kapısı hasara uğramış, ona yana başladığl olayın cereyan çekli i kın cam da kırılmıştır. çöyledir: ' Arkası Sa. 7. Sü. i de Geür Yergisi Tasarısının müzakeresi devam ediyor ^.1 llllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIllllllllllllirillllllllllllllllllllllllllllllj MÜCAHtTLER Kıbrısta Uluslararası Barış Kuvvetinin görevine başlamasına rağmen, tedhisçi EOKA'cıların saldırıları devam etmek . tedir. Resimde, Kirenya yakınlarındaki St. Hilarion kalesinin burçlarını bekliyen Türk mücahitleri görülmelf. tedir. Teksif 114 iş yeri ile ihtiîaf halînde | | | ğ I Yılmaz Cetiner hakkında | .1 Savcıbk koğuşturma açtı | kepöd oyununa geiaı IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl' ve barış protokolu Seçimler Ankara, 1 (Cnmhuriyet Teleks) Millet Meclisini». bugünkü birleşiminde 193 sayılı Gelir Vergisı Kanununun bazı madde ve fıkralarmın değistirilmesiyle yeni hükümler eklenmesi konusundaki kanun tasansının maddelerinin müzakerelerine devam edilmiştir. Millet Meclisinin dünkü birlesi Arkası Sa. 7. Sü. 4 de (Yansı 7 nci sahifemizde) E E EE Haıiranda yenılenecek olan Seııatc secimlerinin nispi tensil sis Z lemine göre yapılacağı anlasılıyor. Meclis tasarıyı batırı savı lır bir oy farkivle kabul etmiştir. Senatoda A.P. ağır basıp E farjza tasarı geri çevrilse bile, Meclisin aynı karar üzerinde E î israr edeceği şüphesizdir. Zira küçük partilerin yaşama iimi E di hülü'i seçimlerde nispî temsil esasının kabulüne bağlan Ş mıştır. Üç yıl önceki kadar olmasa bile. küçük partiler bu = yolla Senatoda birkaç sandalye alabilirler ve Millet Meclisiy E le birlikte hiç dcfilse varlıklarını mahataza cderler. E Çekilen kur'aya göre hazirandaki yenileme seçimı «C» grupu il E lerinde yapılacak. 1963 mahallî seçimlerinin neticesini incele = Bozüyük, 1 (Telefonla) tkincı diğimiz zaman. bu grup illerinde küçük partilerin hayli geri = j İnönü Zaferinin 43 üncü yıldönülcdiğini. buna karşılık özellikle A.P.'nin oy topladığını görü z |mü. savaşlarm cereyan ettiü ilçeyoruz. Bu neticeye paralel olarak diyebiliriz ki. haziranda da E Imizde bugün parlak törenlerle kut Adalet Partisi mevcut senatörlüklerin büyük kısmını alacak E! ' ve oııu C.H.P. takip edecektir. Ancak bizde seçimlerin netice Z llanmıştır. Arkası Sa 7, Sü. 3 de leri taraftar toplamına göre yapılan muhtemel oy hesaplarına Z ] çok defa uymaz. Zira, partilerin içindeki çekişmeler, yoklama z j lar ve aynı parti içindeki adayların birbirleriyle olan müna ı sebetleri. seçiro öncesi çalısmalan etkiler. dolayısiyle sandık E i lara girecek oylar azalıp çoğalabilir. özellikle, iktidara gel Z mesi vakın olan veya iktidarda bnlnnan partilerdeki hizip ça Z tışmalarının oylan büyük ölçüde degistirdiei çok göriilmüs z tür. Bu bakımdan önümüzdeki hazirana kadar sartların deği z sikliğe nğranıası ibtimalini daima hesaba katmak gerekir. Ni Z tekim Adalet Partisinin, knr'ayı kaybeden senatorleri yeniden Z destekliyeceği hakkındaki açıklaması teskilât tarafından biç Z de iyi karsılanmamış, seçilip Ankaraya gelmek umidiyle ça z lışanlann tepkisi idarecileri hayli sasırtmıstır. Eğer» parti bn tutnmunda israr ederse, hemen söyliyelim ki. mahallî seçim E lerin neticelerine göre yapılan hesaplarla sandıklardan çıkan Z oylar arasındaki fark. hernalde partinin lehine olmıyacaktır. Z Yakarda verdiğimiz sadece bir firnek. Ama partiler, illere gö E! re. bölgelere göre. baska başka şekilde. başka başka biçim E i de, veya bunlara benzer neticeye etki yapıcı • meselelerle E i karsılasacaklardır. Hele eğer, Siyasi Partiler Kannnu o zama = na kadar çıkmaz da, 1946 dan bn yana, çoğnnluk sisteminde E alısılagelen nsnller yine kullanılırsa, Senato yenileme seçim E leri, yalnız netice bakımından değil. aynı zamanda partilerin E İ iç bünyeleri bakımından, hattâ rejim bakımından hayli etkili = olacaktır. Z Zaferi dün kutlandı Talebe Birliği Kongresinde| Universite öğretim üyelerî| inönü" \^ ticareti ile suçlandıl Öğrenciler, bu yüzden kitap alamaz hale gel diklerini ifade ettiler.. îstanbul Üniversitesı Talebe Bır îktisat Fakültesi delegasyonunl^ğinin d ü n ° e devam eden 15 ınci d a n s ö z a ] a n b i r ü y e d e r s k i t a p l a . scnel kongresinde konuşan dele n f . karşısında yüksekliğı ler J Se . Ümvereıte ogretıra uyelen . ° , "i ü™ ticareti yapmakla suçlamış sınemaya gıdecek para bulamadık lardlr i a r ı n ı i f a d e etmiş, hukuk delei ,gasyonundan bir üye de clstanbu) \ I Üniversitesinde ilim para ile sa] tılmaktadır. Kitap fiyatları heı jvıl astronomik şekilde yükselnek te; bizler kitap alamaz hale gelmekteyiz» demiştir. Kitap fiyatlannın 100 lira civarında bulunmasmdan yakınan Ü : niversiteliler, Türk yüksek öğrenim gençliginin kitap problemini halletmek üzere bir matbaa kurul ! ; masını ve öğretim üyelerine sembolik bir telif ücreti verilmesini teklif etmişlerdir. Memleket yö. 'neticilerini yardıma dâvet etmişlerdir. j Tenkidlerde üniversitelerimizin • memleket yönündeki çalışmalan lyetersiz bulunmuş, gençliğe v e ' jonun problemlerine eğilmiyen bajsjna çshlmıştır. i Birlik Başkanı Yüksel Burgutoğ | lunun tenkidlere cevap vermesiyle = 'kongreye devam edilmiştir. Bugün jveya yarın seçimlere geçilmesi j beklenmektedir. : 111 r3 ,nantı31 . a . a . reynanLx savcısindan aıınan matum^ta göre '& r.art t a r i h i n d e , ' ' t e y p t l nurcu yakaLandı' ' oaşLığı l t e oasina Vr.tlkaL Ddan rtaoerde aaı geçen Sner yiLmaz'ın olr lstanrjuL gazete^ slnln ,uhac'lr: oLduğu ve rÖporttij maksadi l t e nurcuLarın arasina g l r dlğl aniaşı LfTıi ş t ı r . o zaan nurcuLuk propagandası yaptiği tesolt edllen Bmer yıL,naz ,(yiL~az çetlner)lr> basın kartı ve dlğer evraki g5r0l.epek serbest öiraKi L n i ş t ı r . reyhanLi savciLiği yiLmaz çetiner naktanaa adLlyeyl aLdatnaktan dava a'miştır (8naasD) / 17 10 ' 18.35/4.. Inanç Sömiirüciileri 1 Gaıeteci arkadasımn Yılmar Çetiner 2 Nuroolann arasındaki Yılmaz Çetiner Saidi Nursî, kadınlarm bugünkü giyiniş tarzları hakkında bakınız ne diyor? «Şeytan kumandasına verilen fırkalardan en dehşetlisi yanm çıplak hanımlardır ki, açık bacağıyla, dehşetli bıçaklarla ehli imana taarruz edip saldırıyorlar O bıçakh bacaklar cehennemin odunlan olup yanacaklar!.» Nurcnlar, nasıl bir devlet re nasıl bir düzen istiyor? * Memlekette ahlâki (!) cöküntü ne zaman başladı? * Nurcuların, muhtelif şehirlerdeki halifeleri neler düşünüyor, nasıl yaşıyorlar? * Saidi Nursi, niçin Cnma namazını camide kılmazdı? Nrc^coların, Caraiülezher'e gönderdiği talebeler! Her gece, binlerce Nnr talebesi. risaleleri nasıl çoğaltıyor?.. Yılmaz ÇETİNER «IXAN"Ç SOMURCCULER1» röportajı ile bütün bu meraklı konu'.arı sizlcre açıklıyacak... Jean VIAUD'nun tahminleri BıiEÜn 6 ncı s llllll III Çok partili sistemde. parlâmento çalısmalan iç tüzüklerle dü z zenlenir ve milletvekilleri ve partiler bn tüzüklere nyarlar. E i Eğer tüzüklerde bosluklar varsa, onları da örf ve âdetler dol Z durur. E Bizim parlâmentonun da iç tfizüğü vardır, Anayasaya före çalıs Z maları düzenliyen Baskanlık Divanı vardır. Ama nedense E bunlar yetmez. ikide bir aracılar vasıtasiyle parti grnplannın E hizava getirilmesi için protokollar hazırlanır, delegeler top Z lanırlar yeminler ederler. sonra yine salona girip dövüşürler. = Son jünlerde yine bir aracı. grupları dolaşıp partilerin bir barıs ; anlasmasma varmalarını sağlamağa çalısıyor. Varırlar mı var E mazlar mı. hilmeyiz. Zaten varsalar bile, yeminlerin kâğıt E ; üzerinde kalması mnkadder. Ancak mesele orada değil; ger = cekten bn türlü davranıslar sarip hattâ gülünç geliyor va Z tandaşa. Hattâ dövüşmekten, küfretmekten de daha ayıp olu z vor.. z "Bu ayın falı,, i ! Geçen ay Amerika kıtasmdaki ' büyük zelzeleyi haber veren ' zz: ünlü Astrolog III III III III III III ••* z * zz: Arkadaşımız Yılmaz Çetiner, haftalarca Nurculann arasında yaşıyarak geri akımlan inceledi ve onlann iç yüzüne nüfuz etti. Yılmaz Çetinerin, Nurcular arasında geçirdiği günlerin heyecanlı ve ibret dolu hikâyesi III EEEEî Pazar Günü Ecvet GÜREStN =, DÜNYA GİTGİDE SOĞUYOR Gazetelcr CUMHURİYETte Ifi •nll.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog