Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

BÜYÜK TÜBK ROMANI BİZANSLIBEYAZ GÜVERCİN Ragrp Ş«vld T E Ş İ M T B en güzel taribi romam. Lüks kapak baskılı 5 Lıradır. (5 adetten az odemeli gönderilmez) Çıkaran: TÜRKİYE YAYINEVİ Üâncılık: 9828/4261 40. yıl sayı 14266 umhuriyet KÜRUCüSU: YÜNIJS NADİ 22 4 2 9 6 Aldım. Kullandım.Beğendim Telgrai v» mektup adresi: Cumhunyet İstanbul Posta Kutusu: Istanbul No 246 2 2 42 97 22 42 9 8 22 42 T e l e f o n l a r : 2 2 42 9 0 99 Pazar 19 Nisan 1964 nakfkl "JOB" açık altın rengmdedlr Arabulucu diin InönO ile 1 saat 50 dokiko konuştu Tiirkiye, federasyon teklifinde ısrar ediyor Arabulucu ile görüşmeyi mütaakıp Başbakanlıkça yaymlanan bildiride, faydalı bir fikir teatisinde bulunulduğu 'meselelerin açıkhkla anlatıldığı belirtildi Oztrak<Malvecan emniyeüne karşı tutum tasvip görmiyecek» dedi jçişleri Bakanı, yabancı uyruklu kişilerin faaliyetinin dikkatle izlendiğini söyledi Ankara, 18 (CumhuriyetTelekg) kabul edeceğı şeylerdır Bunun dı Içışlerı Bakanı Orhan Öztrak, şmda Turkıjede bulunan herkeOrtodoks Patrıkhanesınden yurt dı Mn ve Turk vatandaşlarının can sı edılecek ıkı rahıbın Turk va ve mal emnıvetlerıne karşı tutun tandaşlığına geçtıklen gunden bu lar tarafımızdan asla tasv.p gortutumların gune kadar muzır faalıyetlerle uj mnecektır Bu gıbı r aştık,Iarını ve bu hareketlerının onlenmesı ıçm teşebbuse geçılmı? iaıma ılgılı makamlarca takıp e ve ılgılı servıslere gereklı talımat \erılmıştır » dıldığım soylemıştır. Orhan öztrak, hukumetın Tur kiNede olup jabancı uyruklu bulu ran kisılerın faalıyetleriyle has^a sı\ etle ılgılendı|ını ıfade ile Kıb * s konusunda hukuinetın çalısma an hakkında «tunları sovlemıştır «Hukumet emnıvet tedbırı a'ı or Bu emnnet tedbırlerı tama men kanuni gerekçeler ıçmde ;. a pılmaktadır Hukumetın emnıj el 'edbırlen. tamamen hukuki nı | Ankara 18, (CumhurıvetTeleks) 7imın \e hakça duşunen vıcdanın j Tuıkıje Çocuk E^ıgeme Kurum u •• *" ' Kıbrıs katüamında baba ve anaian ehu idu Ankara, 18 (CumhuriıetTeleks) Kıbrıs problemme b'r çozum Arabulucu Inunu ve Erkin volu bulma^la gorevlı arabuljcu ^Sakarı Tuomıo.'a bugun Ba'bakan jNmet tnonu ile bır saat el ı dakıka devam eden bır goruşme \apmıs ve bu goruşmeden sorra «Çuk guç olan bu me*e'e çozumlentıe lıciır Ama bu naMİ olur bılmıvor ım> demıştır Saat 11 de ba«h<an gorj>m«'. e a".rıca Başbakan Yardımcısı Ketı? Sa'ır Dışıslerı Bakanı Erkın, Ge|nel Sekreter Bavramoğlu Genel J ıkalan 218 Turk çocuğunu TurkıjeSekreter Yardımci'i Ba>ulkei. le gehrme\e karar \ermıştır. NATO Da resı Başkanı Olcay, BıÇocuk Esırgeme Kurumunun Ke 'r'ncı Daıre Başkanı Tuluv ve aratıoıen'dekı Bakımevınde hıma' ejbulucun'jn ozel kalem muduru \e ahnacak olan çoruklardan 0 6 Snasamkar kat'lmışlardır Atına 18, (a.a.) I\ı haber alan Yunanıstan Harıcıje Nezaretı MÜÇamlıca A=kerı Sanatorj umun \ < arasındakılere Kurumca daa= 'çesrelerden oğrenıldığıne gore. teşarı, Buyukelçımıze Turk ılgılı Az konusan arabulucu da personel Şuuesınde vazıfeh ha \ukan \ a>;takılere de Mıllı EGoruşmeden sonra Başbakanlı Turkıjenın Atına Bujukelçısı ile makamları tarafmdan îstanbuldabulunan bır \uzbaşı, bevhk ta ğıtım Bakanlığınca bakılacak ve Arkası Sa. 7. Sü. 7 de Arkası Sa. 7, Sü. 4 de vaki olan bır goruşme sırasınds aancası ile ovnarken evınde mısa okutulacaktır. fır bulunan bır hemşırejı alnınKıbrıs ta bakıma muhtaç olan nan kaza kursunu ile \urarak ol çocukların Turkı\e\e naklı husu Arkası Sa. 7, Sü. 7 ae »unda her turlu hazırlık tamanv ,lanmıştır. L S Türkiyedeki Yunanlılar hakkındaki görüşümüzü Danimarka da Kıbrısa 1,000 asker gönderiyor Kıbrısta yetim kalan 218 Türk çocuğu yurda getiriliyor ? ° ^ ^ takım=.z İZah Çttİk Kaza bir surerte yaralanan hemşire dün gece öldü kursunu ile a g ı r i Rusya Keban Barajı İÇİll kredİ teklİf eltİ | Kurşuıt yağmuru altında. ı Ç | Erten, Kıbrıs politikalarını değiştirdikleri takdirde ğ yardımı kabul edebileceğimizi Sovyet Sefirine bildirdi = Üçbaş Medresesi Müdürü Eşref Osmanoğlu arkadaşımıza izalıat verirken baş Medresesi nasılfalışi|;or? «llllllllllflllllllllllllllllllllllllHllllMIMlMlllllllllılMiıılllııııııııııııııııı: uzerıne E Inönü'nnn beyanatım berkes kendine gore yorumluyor. Bunu, E keskin virajlı bir politika değısıkliği olarak gorenler bulun Z Z dnğu gibi, sadece ihtar telâkki edenler de vardır. Her ne ka Z Z dar şekil bakımından tenkide hayli müsait olan beyanatın z E bir keskin döniisü ifade etmediği, sadece bir serzenış ve şı E E kiyet mahiyetinde oldnğu ertesi gün bızzat Başbakan tara E E fından açıklanmıssa da, bu açıklama, şekildeki yanlıslığın or E Z taya çıkardığı yorumları önliyememiştir. Nitekim Sajın Jnö Z Z niı bnnun farkına vannış olacak ki, dünkü radyo konusmasın Z E d» Kıbrıs meselesinin tüm halinde «genel görüsme olarak» z E MecHste müzakere edileceğini süylerniştir. E E Basbak»nın çıkışı, sekil nasıl olursa olsun, Türkiyenin alısraa E E dığı, daha doçrusu yıllardanbcri unuttuğu bir haklı davranıs, E E bir uyarıştır. E Z Amerika belki, Kıbns'a Türk müdahalesini doğrudan doğnna £ z önlememis ve bu harekâtın önüne gecileceğini bildirmemistir. I E Ama, VVashington'dan verilen baberde de belirtildiği çibi, bir z E mânevı baskının yapıldığı gerçektir. Amerika, miidahale ha E E linde Türkıvenın mutecaviz sayılabıleceğinı \e Türkîyeye E E karsı berhangı bır tecavüz olduğu takdirde NATO çarantisı E tzmir, 18 (Telefonla) Bugun u fabrıkanın da kam\on, otobus çakja ^ehnmi7e gelen Sanayı Ba )eep ve traktor ımal edeceklerını InOnU IlUn kanı Muammer Erten, tzmırde ıkı bıldırmıştır Bu arada monta] sakamyon fabrıkası ile bır kâŞıt navıı ıçın çıkartılan kanunun rcak fabrıkasının kurulacağını açıkla ^ada erısmedığını bıldıren Sanayı mıstır Bakan «Brıtısh Molors Cor Bakanı, venı talımatname ile mem poartıon» un 7 mılvon sterlın. Ja leketımızde faalıvet gosteren fab pon ctsuzu» fırma«mın da 78 mıl rıkaların 4 sene sonra yuzde 80 • o hralık bırer Vdtırım teklıfiD verlı malzeme ile çalışacaklarmı vn ÖğrcnCİlİ d e bulunduklarını, muvaı* kar^ı a\rıca SEKA'nın 5 venı fabrıka İstanbulda 400 lanan bu projelere gore her ıkı orojeınden ozel sektore verilen medreseyi yöneten derneğin ^ oır kâğıt fabrıkasının şehrımızde 600 üyesi var kurulacağını :la\e etmıştır. Ziya NEBİOĞLU Sanajı Bakanı daha sonra 2 mıljar 780 mılyon lıra\a çıkacak Yuzunde hafıf bır urkekhk ve Keban barajinın ınşa^ına bu sene korkaklık hıssettığım Üçbaş med aaşlanacağını bıldırmış, Rusyanın Londra, 18 (a.a.) İngılız gaze ^ ^ resesı muduru Eşref Osmanoğıu, telerı bugun Kıbns konusunda ^ ^ bır kaç gunluk sakahnı sıvazla t o v l e tnonunun demecı uzennde durmak ^ ^ dıktan sonra konuşmaya başladı konusmu<=tur « Bızım gayemız, memlekete Ankara, 18 (CumhunyetTeleks) . So\>et Sefırı ve Tıcaret A tadırlar. «Tımes», Turkıvenın Ba ^ ^ Arkası Sa. 7. Sıı. 1 de 1 ~ hızmet» dıvordu «Bu mılletın ma Keban baraiı ve hıdroelektrık tavevının yaptıklan tekhfe. ben, neviyatını yukseltmek lâzım. Bu 'antralının ınşası ıçın gereklı riış rnemleketler ara=ında sınai \e enunıçın de bılgılı dın adamı ve fınansmanın sağlanması konusun'k o n o m ; . K m U nasebetleıın gelıstırı!tıstırmek gerekıvor Burava, mem d a k : l l k r e ^ m î tema«lar 20 nısan m e s ı bakımından ilk once mılletleketın her tarafından gençler ge 1 9 & * pazartesı gıinu Washıngton' ) e r arasında bu.uk bır «empatının z^ Arkası Sa. 7 Sü 6 ds Arkası Sa. 7, Sü. ! de Arkası Sa. 7, Sü. 3 te = = akisleri Keban Barajı dış finnnsman toplantısı "Âmerikanın sesi,, | Kıbrıs tutumunu | savunuyor | Vvosnıngîon da yapılacak ? Sümer'in kısa hikâyesi 12 vaşında Kıbrıslı bir Türk cocuğu olan Sümer de, dünyadaki di|er arkadaslan gibi gazete satarak havatını kazanır.. Ancak onu diğer arkadaslarından ayıran husus, bu isi terais hır sehrin sokaklarında değil, Lefkose daflarında kaialıklar arasında ve her dakika nlümle karsı karsıya kalarak knrsun Ufrauru altında vapmasıdır. A«Iında eazcle satıcılıgını, para kazanmaktan çok, kahraman ağabevlerine haber ulastırabilmek gavesiyle yaptığına da inanınak lâzım.. N'ıtekim Sümerin her sabah 6 da kalkıp, kursun ıslıkları arasında jola düzülmesı, geçit vermez amansız kavalıklan aşmaüi, eunesin ilk ışıkları belırırken Turk Alavının ilk mevzilerıne ulasması sadece para ıçın yapılır mı? AP Beyoğlu ilçe kongresi | polis nezaretinde yapıfdı | İki hizibin çarpıştığı kongrede üyeler zaman zaman kavga ettiklerinden =j=j polisten yardım iste ndi Toplantıda Sükan da hazır bulundu. î = = nin işlivemıvtcejini imâ etmıstir. Ona paralel olarak îngilte E usulsuzluk pulıten jardım ıstemek ı o r u n a a . ^ S re de, Kıbrıs'ın lnçiliz Milletler Topluluguna dahil olması ba Z Adalet Partıs: Bevoğlu ı.çe kon duğunu ılerı surerek ^ Z kımından, avrıca garantı edildifini Türk Hükümetıne bildır Z sresı dun elektnkh bır hava ıçe ddıasında buljnmus ve bu \ uz kalmiştır. Pohsler geldıkten >sonra E mistir. Hattâ müdahalenin yapılması ıçin hazırlıklara gırisil = rısmde >apılmıstır. îkı hızbın çar den de delegeler arasında kavga ıtırazcı grupun salonu terketmesıı E diği günlerde tngiliz uçaklarının bizim sahillerimizle Kıbrıs E pıştığı kongrede bır grup partılı fia kadar varan munakaşa çıkmış le munakasalar durmuş ve kongte = Adasında devriye uçuslan yaptıklan bilincn gerçeklerdendir. E kongreve seçılen ieleselerden ba Munaka^a \e çekıçmelerın dur u devam edılmısnr. Kongrede ha = ; kongre başkanı. zır bulunan A P Genel Baskan Ve = = : Bunlardan başka asıl öneoıli olan, Yunanistanda girisilen Ame E zılannın ehhyetsız ve Y.TP lı ol maması uzerıne kıli Dr. Faruk Sukan ve bır he = E rik» ve tngiltere aleyhtarı nümayislerin bu memleketleri et E •.et, delegelerın usuhuzluğu hak Ş S E kilemesi ve özellikle yakmlasan seçimler yüzünden V?ashing E kında vapılan ıtıraz ve şıkâ\eti ^ ^ E ton idarecilerinin. knprii baslannı tutmus Amerikalı Rumla r ıncelemış ve bunun asılsızlığına ^ ^ Z rın baskilarına bornn egmeleridir. Filhakika sövlendiğine gö E karar vererek kongrenın dağılma~ Z re Amerikadaki Rnmların sayısı 2 milyono geçiyor. Fakat E : imkânları fenis oldağn için Rnm azınlığının etkisi, özellikle E Ijzum gormemıştır. Pohsler kongre bıtınceve kadar salonda ha Z seçimlerde, kendisini fazlasivle hissettirebiliyor. E E Kıbrıstaki olaylann trelismesi sırasında miidahale hakkını kul E zır bulunmuş'ardır * Genel Kurmav A^kerî Mjhke dındakı Iıanlı ogrencı ile «TdrkıE lanmak istiven Türkiveye karsı mânevi baskıya girisen Ame = rnesmırt vernııs olduğu «gcrev;i7 \ede Kurtçuluğu fı.ri \onden haE rik» o zaman meselenin Gövenlik Konseyinde diplomatik yol ; lık» kararı uzerıne, jenıden *ph zırlamak'a suclar.dırılan, Zı\ a Şe= larla halledilebilecegini ve Adaya Birlesmis Milletler Ku\ E nmız 5 Ağır Ceza Mahk°me= nde refhanoğlu (a\ukat 1 . Saıt Elçı 'mu = vetleri çıktıktan sonra Türk azıniıgı baklannın saglanmıs ola E \ argılanmalanna baslanan 21 Kurt ha^eoecı) Medet Serhat Yaşar K * a Z caçım temin ettnisti. Hatta o kadar ki, eğer müttefikterimizin = çuden 12 sı dun. îahlıje edılmısiya Ergun Kojracu Enver AjteZ tavsiyelerine biraı daha uysaydık. Güvenlik Konsevini tatmin E kındır E nfrnna Adadaki Türk Alannı dahi geri cekebilirdik. Türkive Z lerdır Bılındışı g.bı. mu = 'akıl bır «Ka r Evielkı gun başlıyan ve geç E meseleye çözüm yoln bnlannası icin bövlesine ivi nivetle bir = Z vakte kadar sorgular bıtırılemedı|ı dıstan» kurma \e\a OJ jolria çaiı= isbirliijinin icine firmiş ve Birlesmis Milletler Kuvvetlerinin E ıçın dun de devam eden du'u^ma anlara \ardım etrr.e ıddıa^ı ıle = davranıslannı sabırl» izlemeve baslamıstir. \slmda sadece E sonunda tahhye edılenler şurlar Turk Ceza Kanunurun 125 ırcı = Kongo'da staj çören re Kıbm'ın dâvasını ^frikadaki kabîle E maddeMne gore, «ıdam» ı«teğı ıle dır: = mücadelesi sibi ele alan .Birltsmis Milletler anlavisının ve E «Merkezı A\rupada bu'unan \argıİRnarı bu sanıklar, 10 a\1ınE terli olamıvaca^ı bllhuniyor de^ildi. Fakat Türkive. buna E Kurt Talebe Cemı\etının Furkr.e berı tutuklu bulunmakta\ dı t\ = raçmen müttefîklerinin aklif politika takip edecekleri hak E şubesını gız'ıce kurmakla ^uç'an ^rupta toplaian 21 sarıktan b1 Ankara 18. (ComhuriyetTeleks) E kındaki ümide be? ba&Iamış, bövlece zaten sallanan NATO'yu E dırılan Neıat Remzı. Fuat Dervı», rncı gruDa dahıl \bdussettar Ha Deilet Kon=er\ atııarı Muduru ~*~ = büsbfitün dagıtmava dotrn ırötürecek bareketlerden sonnna E Talât Şerıf Muhtar Saıt Abdur rra\erdı (Iraklı gazetecı), Doğtin tlhsr LNmanbas , < f ' s etmışse de ş kadar kaçınmak istemistir. Ovsa bir taraftan Makarios'an E rahman ; e Cemal A emdar adlı I Kıl ç \e Ha«an Buljş ıle dıier ıkı BakanLkça ıstıfa^ı katul edılme ZZZ ; B.M. Kvvretleri Szerindeki baskısı artar ve Tunanistan Hel E raklı oğrencılerle Fıruz Felâhar a Arkası s a . 7, Sü (t de Arkası Sa 7 Sü 8 de zz: Z lenizm'l destekledifini ilân ederken. 5te taraftan Âmerikanın E ; da tütnmn defismis ve do«tumn7, Rnm azınlıgtnın baskısı v t ; E ov kavçısı altında tarafsi7İık adi verilen pasif bir poiitikava Z V E 5nelmisfir. îste. «Ne sis vansın ne kebap» politikasıdır kı. Z Z sSvliveceklerini uznn bovln tartmakta sohret vapmıs olan ts r Z ™et Paşa'vı bövle hir cıkısa mecbnr etmis v? arkasından vo z Z rnmlar TSrkİTenin 180 derecelik donus yaptıîından baslıva E E rak. klâsik korkntma hiikümlerine kadar eıtmistir. E E *slınd» hn. ne keskin hir döniistür ne âe hir korkutma. Sadece E E *>ir hakkin, hir haklılıîın ifadfsiHır ve Türkıvenııı kader bir = Z lifini Amerika cihi anlamadıSı Rasbakanın sözlerıvle orta\a Z Z konnltnıntnr hppsi o kadar E 21 kürtçüden 12 dün tahliye edildi Foto Röportaj (T.H.A) Danıştayın bozduğu 1 disiolin kurulu 1 cezası yüzünden g Konservatuar Müdürü g istifa etti I | Ecvet GttRESİN | İlinill 1 1 1 1 ••••llllllllllllllllllllllUrilllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIItlMttîî 1111 Yazısım 5. sahifemiztie
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog