Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

FenerbahçeC.Birliği ile Bnkarada oynuyor Dolntabahçede ise 16.15 de G. Saray A. Ordu maçı vaı Ankara, 1? (CnmhariyetTeleka)! Ankarada haftanın diğer dep Türkiye 1 incı ve 2 nci liginin lâsman takımı Beyoğluspor ilk bitmesine 7 hafta kalmıştır. Şam maçını A. Gücii ile oynıyacaktir piyonluk yarışında bilhassa deptstanbnlda lâsman müsabakalannın tesirleri Şehrimizde Dolmabahçe stadında inkâr edılemez. Halen en yakın ra SÜnün ilk maçını saat 14.30 da Bev kibinden üç ouan ileride bulunan koz ile Karşıyaka yapacaklardır lider Fenerbahçenin bu hafta şeh Basriyi de kadrolarına a!an Yeşilrimizde oynıyacağı Gençlerbirliği kırmızıhlar ilk maçı lzmirde 1 f l ve Ankaragiicü maçlan bir bakı kazanmışlardı. ma ligin kaderini tâyin edecekler1615 teki ikinci karşılaşma a%dir. ker oyuncularının hepsini kadrotlk günün rakibi Gençlerbirliği suna alan Galatasarayla Altınorise tstanbulda Fenerbahçe ile 1 1 berabere kalmıştır. Bu neticenin du arasındadır. tlk maçı tzmirde yarın (bugün) tekrarlanması zor Galatasaray 30 kazanmıştı. 2 nci Tiirkiye ligi gö>ükmektedir • Fenerbahçe ile Ankaragücünün bu müsabakadaki havası bir şampıvonluk maçı navası taşıdıgından önemüdir. Son haftalann formda takımı Ankara Sarılâcıvertlilerine büvük şans tanımak zor olur. llk maçı Fenerbahçe 20 almıştı. Fenerbahçe Umumi Kaptsnı Deringör: «lyi hazırlandık. Gittikçe düzeliyoruz. Mühim puanları kay. bettnemeye çahşacagjz> demiştir. Izmir, 17 (Telefonla) Şehrimi? de 2 nci Türkiye ligi maçlarına Alsancak stadında Ülküspor Güneşspor, Izm. Demirspor • Seker spor maçı ile devam edilecektir. Krosta başarılı iki ülke Türkiye; ve Rumanya t f Gülçiray hâlâ şeref listesinin başında MAHMUT ÎBİŞ TUŞ YAPARKEN 52 kiloda göz dolduran Aydtn kibini tuşa getirirken. (K'itoğra: : S ;:ÇUK AYBATAR) bölgesmden Mahmut îbiş ra ! 20 bölgeye mensup 117 güreşçinin iştirak ettiği Akdeniz ülkelerinin alınmadığı Akdeniz oyunlarınm adı değişmedi Tunus, 17 (özel) Akdeniz 0yunları Uluslararası Komitesinin Genel Kurulu çalışmalarım bitirmiştir. 1967 yılında Tunus'ta yapılacak Akdeniz Oyunları'nı düzenlemek görevi Tunus'a verilmijtir. Genel Kurul, «Akdeniz Oyunları» adının değiştirılmesıyle ilgili bir önergeyi reddetmiş ve Akdeniz O yunları için bir armanın yapılma sı konusunda uluslararası bir ya rışma açmağa karar vertniçUr, Belgrad. 17 (özel) llk defa 1938 yıhnda yapılan ve Yugoslav Kotnik tarafından kazanılan Balkan Kros Şampiyonası, 1955 de yenilenmiştir Harbden sonra cereyan eden müsabakaların en başarılı iki memleketi: Türkiye ve Romanyadır Bizim atletler üçü kadmlar, ikişer tanesi büyükler ve gençlerde olmak üzere cem'an 7 ferdi şampiyonluk kazanarak. Yugoslavya. Bulgaristan ve Yunanistanı ge rice bırakmışlardır. Romanyamn da yedi ferdi birinciliği vardır. Ro manyanın altı birinciliği. Costantin Grecescu Florica Grecescu çift: (3 er galibiyet) kazanmıştır. JBizden ise, rieğerli kadm atletimiz jGül Çiray 3 sampiyonlukla başta bulunmaktadır. Ayrıca, Muahrrem Dalkılıç'm biri büyükler (10.000 m.) ve biri gençler (4.000 m.) ile de iki şampiyonluğu. Cahit Önel ve Meh met Ay'm da birer ferdi birinci".iği vardır. Gülçiray başarılı atlet Yugoslav otoriteleri. Gül Çirayı, Balkan Kros Şampiyonalarının 1 numaralı atleti seçmişlerdir. Gü!. katıldıgı dört müsabakadan Türkiyeye üç şampiyonluk hediye etmiş. sadece bir defa, 1961 yılında. Rumen Florica Grecescu'ya mağlup olmuştur. Florica Grecescu da üç şampiyonluğa sahip olmakla beraber. son iki yılda Gül Çiray ailevi sebepler yüzünden müsabakalara katılamadığından, iki galiFotoğraf: Tulây DİVÎTÇİOĞLU bivet almıstır. RENKLERlNE KAVUŞTULAR Ordu Takımında bulunduklarından takımlarınüa yer alamıyanlardan Uğur ile Ayhan bugun SarıKırmızılı forma altında Dolmabahçeye çıkacaklarcır. Resimde, iki oyuncu Ct«?kun ile son çalışmada görülüyorlar.. Greko • romen güre şampiyonası dün başladı Tunçer BENOKAN Türkiye Grekoromen şampiyonası dün öğleden sonra 15.30 da i Spor Sarayında başladı. 20 bölgeye mensup 117 güresçi nın katıldığı tartıya Kayserili bir güreşçi geç geldiği için almmadı. Hepsi lisanslı olan göreşçilerirı bilhassa temiz kıyafetleri ve davranışları memnuniyet yarattı. Müsabakalardan önce Federasyon Başkanı Musiihittin Yılmazmete hakem ve idarecilerle bir toplantı yaptı. PUYAN DURUMLARI îlk gece müsabakaları sonunda güreşçilerin puvan durumları şu şekli' aldı: 52 kilo: 52 kiloya 20 güreşçi iştirak etti. 0 unvan: Mahmut Ibiş (Aydın). Yılmaz Erdem (Kayseri), Hamdi Demirbaş (Zonguldak). 1 puvan: Erbil Özcan (Ankara), Nurettm Bilir (îçel), Dursun Kıhç (tstanbul). Kâzım Barak (Kocaeli), Rifat Bertan (Istanbul). , p u v a n : Ibrahım Karakuş (Ankara), Namık Fırat (Ankara). Kaya Geçgel (Istanbul), Erol Eksinler (Manisa). 63 kiloya 24 güreşçi iştirak ettı 1 puvan: Muh=in Altm (İstanHalil Ermiş (Zonguldak). Yavuz Mert (Kocaeli), Ünver Beşergil bul), Nuri Çakıcı (Kocaeli), (Kayseri). 63 kiloda: 0 fena puvan: Erol Çakar (Ankara), Saffet Balcı (Adana), 1 fena puvan: Kemal Dağdeviren (Malatya). Nihat Özbağ (E?k;sehir), Ali Mısır (Ankara), Yasar Yılmaz (lst.), Ismail Kambur (Kocaeli), Fuat Reis (lst.), Şekip Alpaslan (Yozgat), Ibrahim Polat (lst), Remzi Kuş (Sıvas), Osman lyice (Balıkesirj. 70 kilo: 70 kiloya 14 güreşçi iştirak ettı. 0 fena puvan: Adi! Güngor (Ankara), Vahap Pehlivan (lst.), Yıldır Bora (Kocaeli)( Ruşen Özen (Sıvas). 1 fena puvan: Mustafa Sever (Kayseri), Orhan Pandül (lst.). Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Kızlar Âİtınçivili Atletizm müsabakaları bugün D. Bahçede başlıyoı Atletizm Ajanlığınca tertiplenen Istanbul Âİtınçivili Atletizm müsabakaları bugün Dolmabahçe Sta dında başlıyacaktır. Yanşmalar büyükler, gençler, yıldızlar ve kızlar arasmda tertip lenmiştir. llk günün proğramı şoy ledir: 11.30 110 engelli, gülle, yüksek 11.45 100 m. 12.05 disk. uzun, 12.15 400 m12.30 1500 m. 12.45 4X100 m. bayrak. Orta Oknllar Ligi Diğer taraftan Atletizm Ajanlığı 22 Nisanda başlamak üzere Orta Okullar arasmda da atletizm ligi ihdas etmiştir. Liseler ligine ve bu faaliyetlere Sultanahmet Sanat Okulunun katılmaması üzüntü yaratmıştır. CIMHURİYET KCPASI An. talya bölgesi bir kadirşinaslık Ankara, 17 (CnmhnriyetTeleks) örneği vererek modern pistin ilk Türkiye voleybol jampiyoıusı' açıhşında bir kupa koyan gazetemüsabakalarına dün gece devam mizi unutmadığım göstermiç ve her edilmiştir. yıl (Cumhuriyet Gazetesi Kupası) Çok kuvvetli bir kadroya sahip adı altında yarıjlarla pist m«vsibulunan Suspor, Bakırköyü (15/3, min açmayı âdet edınmıştır. Bugün 57 kilo: 15/5. 15/11) 30. Rasimpaşa Fenerbaîlıyacak olan (Isparta, Burdur, bahçeyi (15/12, 5/15, 11/15, 15/5. 57 kiloya 21 güreşçi iştirak etti. Denirli, Afyon ve Konya) atletle15/11) 32, Galatasaray. Koleji 0 puvan: Mehmet Atıcı (Anka rinin katılacagı müsabakanın şam(15/5, 15/10. 15/2) 30 mağlup ertniş ra), Fethi Mete (Ankara), llhan piyonuna verilecek (Cumhuriyet lerdir. Bu akşam şampiyonluk için Topsakal (Ankara), Aydın Uçak Kupası) yukandaki resimde görüGalatasaray Suspor oynıyacaktır. 1 (Eskişehir), Turgut Gerçi (Bursa), lüyor. Tiirkiye Voleybol Şampiyonası Hatâlar Şampiyonada bir minder bulunması. Dolmabahçe stadmdaki Fın hamammın yakılmaması, sabah kantarm bozujk bulunması, fiatlann pahalıhğı bârir hatâlardı. Müsabakaya bu sabah 11.00 den itibaren devam edilecektir. Proğram Güreş Federasyonu Başkanı Yılmazmete. Tokyo Olimpiyadına hazırlanacak takımlann 34 haziracda Izmir ve Istanbulda Fransızlarla karşılaşacağını, bilâhare Alman ya ve Macaristanı içine alan bir tura çıkacağını beyan etti. ııııııifmmmnni'i M. Saliboğlu, R. Kıroğlu Mevsimin ilk BALTRAP Müsaba kası yarın Atıcılık ve Avcıhk Federasyonu tarafından tertip edilen bölgeler arası Baltrap müsabakalarmdan ilk'i yarın Istinyedeki modern atış poligonunda yapılacaktır. îstanbu!, Sakarya, Izmit ve çevre atıcıîannın katılacağı müsabaERDOGAN kada Istanbulu Metin Salihoğlu, Ruhi Kıroğlu ve Hayrettin KuKARABELEN day temsil edeceklerdir. Poligon Milli basketbol takımımızda yıl Müdürü Aziz Girayer hazırlıkların tamam olduğunu beyan etmiş larca yer almış olan Erdoğan Ka tir. rabelen halen Belçikanın Liege şehrinde Radyo v e Televizyon fab rikasında tahsiline devam ederken Sporting Standard basktebol takı mının şöhreth kadrosunda yer al mağa muvaffak olmuştur Yurdu muzu en iyı şekilde temsil eder Erdoğandan gazeteler (ERDO KA RABELEN) dıye bahsetmektedir ler. Resimde sağda bir gazete kupürü aşağıda Sporting Standard ta kımının ilk beşi arasında Karabe. len görülüyor. Be;iktaş futbol takımı menajeri Sadri UsuuŞlunun istifasını kabul eden Besiktaş kulübü idare heyeti teknik me;uliveti Avusturyalı antrenör Me'chiora vermiştir. Antrenör Melchior tam salâhiyet le takımı çalış'ıracak fakat takırr teşkilinde Farıık Sagnak ve Süley man Saba'dan kurulu teknik komitenin dp fikrini alacaktır. Bu durumda Melrhiora, Usuu|lu r9 manında Mnırlanmıs olan salâhiypfîeri tekrar verilmiş olmaktadır Bu arads b37i tarnf4ar ve idare cilerin dp'tpVledıkleri eski futbclcu Recep AHaım'ın Melchiora an trenör yardımcısı nlarak verilmesı beklenmektedir. Recep aynı ra rranda mpn^rprliV vaDarak o^un ctılar arssındaki ark^Haslık ha?Is rını kuvvp»lerr1irece'<tİT. Kulöu CPvrelerinden «ı?an haherîere £" re antrenor vMrriımrılıgın? gp'in len Rpcebe 1000 lira maaş verıle cektir Dieer taraftan senç takımı çalıştıran antrenör Hüseyin Saygun'un ışine son veren Beşiktas idare heyeti. boşalan bü vazifeve muhtemelen A th?anı getirecekrtr. Türkiyenin en modern tesisleıine ve bölgesine sahip olan Belçikada Bir Elçimiz Konya üniversite ve Yüksek Okullar spor bayramına hazır Besiktaşta Meislıior tâîri seEâhiyetli Bugünkü at yarışlan tahmini Bugün yapıîacak olan at yarışlarınm tahminleri şu şekildedir: İ K O Ş U : Favori: Gül plâse: Şahin 60 sürpriz: Ses. 2. KOŞU: Favori: Kayarlı Rakipi: Keride. 3. KOŞU: Favori: Taçmahal plâse: Midilli Çaldıran: Sürpriz: Civanali. 4. KOŞU: Favori: Nur Sürpriz: Sabıka. 5 KOŞU: Favori: Külhan plâse: Yigit Fiyakah Sürpriz : Yegâne. 6. KOŞU: Favori: Servet Rakibi: Akçay Sürpriz: Mısır. 7. KOŞU: Favori: Sangül Rakibi: Candemir. 8. KOŞU: Favori: Körfez Plâse: Bijoux Sürpriz: Pervane . Babv Doll. KONYA'NIN MÜKEMMEL PİSTt VE VELEDR3MU BULUNAN STADI BİR 19 MAYISTA = «* lisi seyircisi ile bir bütündür SOFU TUĞRUL spor hareketleri... Sonra felecek olan sporeuyu yedireeek, (Cumhuriyetin Konva muhabiri) ıçırecek. ıstirahatini temin ede. cisi var... ceksiniz; çezdirecek, hsttâ e|Zar zor yakalıyabildi|imiz lendireceksiniz... Konyanın çalışkan ve sevimli Demek Konya Bölgesi, b« Bölçe Müdürü Sami Yavru. kadar büyük külfeti göze alacuk Spor haftası için şöyle bildi ki, ba yılın Üniversite ve diyor: Yüksek Okullar spor haftası«Asıl amacımız. yalmz fstannın Konyada düzenlenmesini bul ve Ankarada yapılagelen istedi; taattâ ısrar etti... Şimdi, bu çeşit büyük organizasyonlabaşta Sami Yavrneuk, bütün rın Konyada da yapılabilecegib'dlge ilçililfri harıl hanl 4. ni Tiirkiye spor efkârına ve Üniversite ve Yüksek Oknllar ilgililere göstermektir. Konya Spor haftasının hazırlıklan ile spor tesislerinin böyle büyük meşgoller... çapta spor hareketlerine ye. Bölge Müdürü Sami Yavrn. terli olduğnna ve Konya spor cuk'a ele geçirmek hemen heteşkilâtının bn büyük işin almen buşünlerde imkânsız. Bir tından kalkacagına inanıvorunı bakıyorsnnuz, »por tesislerinBu inançla ;irişti|imiz bu orde, bir de dnynyorsnniız otelci ganizasyon ayni zamanda. Konve lokantacılsrla toplantıda; ya spor tesislerinin değerlendi. bir Valinin yanında, bir de barilmesi yö'nünden de önemlikıyorsurmz bilmem hangi ilce. Yapılnıış. bitirilmiş, fakat boş ye çitmiş!.. Müdüründen hadekalan bir tesis neye yarar ki!..» mesine kadar bütün Konya bölgesi personeli bn çeşit bir spor yönü bir yana, bnmmalı çabanın içindeler. Zaten gün de kalmadı; Spor haf. tası 25 nisan cumartesi fünü başlıyaeak... * = MÜDüR Konya Bölge S Müdürü Sami YAVRUCUK ~ ~ Konya Yalmz Istanbul ve Ankaraya özgü büyük 51. çüdeki spor organizasyonları yavaş yavaş Anadolo şehirlerine de kayıyor. Fakat bn kayma öyle lâfla olmuyor tabiî... Orta çapta bir orşanizasyon neler ister? önce dört başı mâmur spor tesisleir ister; sa. hası, daha dogrusu sahaları, kapalı salonu, atletizm pisti ve maizemesi, güeşse minderi, ringi, tenisse kortu, soyunma, giyinme odaları, duşu, banyosu, idarecisi, ajanı ve en önem Türkiye Juniorlar | halter şampiyonası i| Sivas 17, (Telefonla) Türkiye Jüniorlar Halter Şampiyonası, yann şehrimizde başlıyacaktır. Annara, Istanbul Adana. Îçel, Malat /a, Eskışehır, Hatay. Bahkesir, Konya ve Sivas bölgelerinin ta<ımlarının katılacağı müsabakala•a her ekip 7 halterci ile iştirak • ^decektir. ~ S ~ ^ ^ = C oteli ve lokantası ile Böl;ı= Müdürliığü 4. üniversite vc ~ Yüksek Okullar Spor lıaftasına ^ bir de i<; turi^m yönüntlen ^ önem veriyor. Kcndi konuları = dışında bazı gcçiri komitclrr = kuruldu. Konya gibı eski cser ~ ve müze bakımından tstanbul ^ dan sonra gelerı bir sehrin. ^ sporcu ve aydın bir topluluU = tarafından ziyarct edilnıcsini = fırsat bilcn bölge, bu harckcti deeerlendirmek çabasında. Sim •• £ didcn Kız Lisesi, Eğitim Eıısti ^ tüsündeıı gençler rchber vc mihmandar olarak sörcv aldı. E lar, her halde şrelecck arka d.işlarına mahcup olmıyacak = lar... = Kısacası, Üniversite ve Vük sek Okullar Spor haftası Kon. E yaya her yönden faydalar saş E Iıyacak. Yalmz spor dalların ^ dan deçil, ekonomik vc turizm yönünden de harekctli vc her H halde. unutulmıyacak bir hat E ta, onümüzdeki sünlerde Knıı. E yahların tek söz konu*u ola 2 cak... = 5mııııımıımmıııııııııııııııiMiıııııi'~ ^ E ^ ^ = „,. •««" HEROEM TEYZE Sstanbul Epe Sampiyonu: Ahmef Arseven Dün akşam saat: 19.00 da T.E.D. Kulühünde yapılan tstanbul Eskrim 5ampiyonası Epe müsabakası heyecanlı ve çekişmeli geçmiş, neticede, 1 Ahmet Arseven 2 Sümer Hetman 3 Yüksel Eydemir olmuşlardır. Şampiyona pazar günü yapıîacak olan Kılıç Müsabakası ile sona erecektir. £•• = = ~ ^ = = H 3 = = = = = = = 3 Okiıl öğrencisi oian sporcu katılacak. Özellikle basketbol kar şılaşmalarının çok ilçinç olacajı sanılıyor; çünkü büyük kulüplerin tanınmıs basketbolcularının çoftu Üniversiteli: voleybol da öyle. Futbol elc. meleri üç sahada birden yapı lacak. iki dıs ve bir iç sahada yapıîacak futbol karsılasmaları da ilei toplar dcniyor. Atletizm vr masa tcnisinin de Konyada kendine has bir seyir Fntbol, basketbol, voleybol. atletizm, güıtş ve masa tenisi dallarında dilzenlenen Spor haftasına 1000 den fazla kız ve erkek Üniversite ve Yüksek * • KONYA KAPALI SPOR SALONU lllllllllllllllllll = ^ rİMlllllllllllllllll llllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllll
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog