Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

18 Nlsan 1964 CtnVTHÜRtTET* TEDt Köy Enstitülerinin kuruluşunun Baştarafı 1 inci sahifede 24 üncü yıldönümü münasebetiyrıca. Rum okullannı gizlice teftiş Baştaratı l ıncı sataıtede ! Saat H3 dan 12.20 ye kadar de.Ü Bastarafı 1 incl sahifede rinde bulunduran Türklere karşı le dün şehriraizde çeşitli toplantı Ba$tarafı I ıncı sahılede [ olaylarmdan sonra konulduğunu. ettiğı. Rum öğretmen'.ere Yunan'5. Ağır Cera Mahkemesinde b a ş i a n ! v a m e den ilk celsede sadece bu sanın lideri G«orge Grivas, bugün bir saldmda bulunmaya hazırlanIar, bu arada, bir de açık oturum dadır. Bunda Sıkıyönetimle idare bugün de uzatılmak istenmesinin Hükümetinden aidığı tâlimatları I mıştır. [nıkların hüviyetleri tesbit edilmıs Atinada, «Kıbrıs bir dış müdaha' dıkları ileri sürütmekteydi. Birleştertip edilmiştir. ahşkanhğının büyük payı olduğu aynı sebebe dayandığını ifade ile ilettiği de ortaya çıkanlmıştır. Pati Genel Kurmay Askeri Mahkeme v e Genel Kurmay Askeri Mahkemiş Milletler yetkilileri Rumlar le tehdidi karşısında kalırsa vaTüneldeki Türkiye Millî Gençlik nu sanırız. Gerek muhakeme, ge şunları söylemiştir: rik vekili bulunması sebebiyle dı sinin 19 aralık 1963 tarihinde ver} mesindeki yargılanmalan sırasıntacdaşlarıraın yamna giderim» de tarafından yapılacak bir hücumun Teşkilâtı Merkezinde tertiplenen rek hüküm ve hapis cezalannın in « Sıkıvönetimin uzatılması sahip bulunan Emil miş olduğu cgörevsizlik» karan ü; da. gazetemizde geniş bir şekilde | p ş g bütün Girne dağlarma yayılacağını açık oturuma Türkiye Devrim O miştir. fazı sırasınd* en ufak bir olayın | rekçesini ilk sebebe bağlamak z a | hareketlerden vazgeç zerine, 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yayınîanan Askeri Adli Amirliğin yanos'a b u Grivas, Kıbnstaki durumu yaki ve iki cemaat arasındaki çarpışma cakları Genel Başkanı Prof. Tarık vuku bulmaması. Hükümet isteği rurî bulunmaktadır. Bir sene zarj j konusunda yazıh ve sözlü duruşmalarına başlanan 21 sanık, iddia ve kararnamesındeki ve her iddia ve kararnamesı nen izlediğini ve Kıbnsa yakm ol ların yeniden başlayacağını ifade Zafer Tunaya, îlköğretim Gene! nin mesnetten büsbütün mahrum fında. tarıkikat yapılmış, usul hü m e s hususolarak ikaz edilmişse de Patrık •, Askerî Adli Âmirliğin.n okunan 1 sanıâın faaliyetlerıvle nucundan başka bir şey değildir.» Müdürü Osman Ülkümen. Doç. Dr. buîunduğunun deliüdir.» mak için uzaklara seyahat etmiye kümleri tathik edıldikten sonra, vekili gizli faaliyetlerinden geri ! iddianamesinde. faaliyetlerıne gö : j a r a j r l a v r l okumııuştur. etmektedirler. ceğini söylemiştir. Cahit Orhan Tütengil. Millî Eğitim Sözcü, Sıkıyönetim Kanununun jmeselenin, Meclisler önünde ıntaç kalmamıştır. Patrikhane ile Yujre " ' Sorgn Kıbnslı bir Rum komutan böyle Müdürü Halis Kurtça katılmışlar Anayasaya aykırı olduğunu ileri ledilmesı bir o kadar daha sürmüş nanistan arasında âdeta bir casus dırşu 3 ayrı grupta toplanmakta j Grivas, Makarios'un buraya yap : öğleden 5Onra başlıyan ve geç tığı beş günülk «iyaretinde Kıbrıs bir hücumda bulunulup bulunul dır. sürmüş. vatandaşlara baskı yapıl1 tür. Eğer olayların cereyanında, gibi çalısan ve cızli faaliyetlenn I. Grup: özetle Iraklı Kürtlerin , v a k t e k a d a r d e vam eden ikinci meselesini görüştüğünü bildirmiş mıyacağına dair son kararı hüküTütengil. Köy Enstitülerini kapa dığını, ordunun polis, jandarma ve |ayaklanmalara karşı bazı muhit|liden o!an Emilyanos. ayrıea Silif lideri Molla Mustafa Barzani ye. | l e d e ise sanıklann sorgulan ya ce s metin vereceğini açıklamıştır. tir. tan CHP iktidanm «kendi yavru bekçi durumuna konulamıyacağım |lerde düşünüldüğü gibi. 48 saatlke Metropolıtı ünvanına sahip ol Türkiyeden silâh ve cephane yari p . l l m l ş t , r özellikie. birinci ve ikinMakarios da Atinaya vaptıgı alsunu öldüren kediye» benzetmis ve belirtmiş ve 'Inönü partilerle ko zarfsnda akla ne gelirse tatbik ejduğu gibi Galatasaraydaki Aya'dımı yapmak. Türkiyedeki Kürtle j c i < , r u o a d a hil san'ıklar kendileritı günlük ziyaretten dün gece Lef General Webster Enstitülerin kapatılmasmda «top alisyon yapacağına, Sıkıyönetimle dilsevdi adli usullere müracaat ıpanania Kilisesı oapazı bulunmak ri teşkilâtlandırmak ve müstakil| n e °; şnat e dilen suçla hiçbir ilgilekoşeye dönmüş, Grivasm KıbnKürdistan için çahşmakîa suçlan^j o ı m a ( j,* l n ı iddia etmişlerdir Baştaratı l ınci sahifede rak ağalarının» da rol oynadıklan koalisyon yapmış durumdadır» de edilmez. adli usuller tatbik edil'tadır. sa dönmesi için yapılan teklif hsk bugün saat 11 de yapılan törende nı ve temiz alınların kirletilmeye mıştlr. Memlekette aşırı sosyaüst mezdı. Adaletın uzun usullerı tat, Türk vatanriaşı olduğu halde dmlmakradır. Bu grupa. Abdüs ıBunlardan elebası olarak belirtikmda henüz bir karar vermedi5ini konuşan General Webster, Türk çalışıldığını belirtmiştir. cereyanların olduğunu iddia eden bik ettnesı âdet olmuştur. Bin mücYunan emellerine hizmet etmek settar Hamaverd. (Irakh gazete], e n lı Abdüssettar Hamavendi, bildirmiştir. Grivasm K'bnsa dön Hava Birliklerinin bu başarısını Knrtça'nın açıklaması sözcü, Sıkıyönetimin bunlarla uğ'nm yüzünden bir masuma zararjten gerı kalmavan Emilyanos'un ci), Doğar. Kılıç (gazeteci) ve Hakürtlükle ilgisi olmadığım, koyu me ihtirnaM olup oltnariıjı soru övmüş ve şunları söylemiştir: Köy Enstitülerinin bir doktrine rasmadığından sikâyet etmiş, bu vermemek ıçın, uzun usuller tatison zamanlarda daha kesif bir fajsan Buluş (çiftçi) adli sanıklar gırç bir arap milliyetçisi olduğunu •söylunca da. «Gayet tabii ici var» de « İki hafta evvel NATO itti değil, bir fikre dayanılerak kurul arada sarfettiği. •Bıı sartlar altml l |l ğ Ah K edilir. Bu, adaietin kaçınama|alıyefe geçtığı. Athenagorasın Ku mektedir. lemiş ve hakkındaki isnatları hamiştir. düs seyahati sıra?mda çekilmiş oII. Grup: Merkezi Avrupada bufakı on beşinci yıldönümünü kut duâunu ifade eden Kurtça. Türki da Türkiye Cumhuriyeti altmış se tiığı usullerdir yal olarak va^ıflandırmıştır. Girne Dağisrında ve Lefkoşede ladı. On beş yıl önce bu ittifakın vede bir uyanıklık baslayınca çı ne zor dayanacak gibidir» sozü Meclisler kendı usullerı iîe çalı l a n filimlenn Türkıyeye eirmesı lunan Kürt Talebe Cemiyetir.in Kıbnslı Türklerle Rutntar arasm başarısını şüphe'ıi gbrenlerin sayı karcıların endişeye düştüklerini ve I C.H.P.'lilerm protestosuna sebep ş ı r [ar. Bu usuilerin aksak tarafia n e yardım ettiğı bu filimlerın Rum Türkıve Şubesıni gizlice kurmaKb Kürt asıllı 7 Irakh öğrenci ise, da bugün de rievamlı surette ateş sı pek çoktu, fakat biz. bilhassa Enstitüler kapandıktan sonra î|olmuş. sözcü bilâhare bu cümiesi . n v i n e Meclıs içinde kendı vasıta okullarında gizlice gösterilraesine suçlandırılmaktadır. Bu grupta, Türk uyruklu kürtierden kimseyi teati edilmıs. bir Kır>>ıslı Tiirkün askerler, Demir Perdenin iki tara mam • Hatip Okullartnın hızla ço ni düzeltmiştir. önayak olduğu da siyasi polis tara Ibıahim Mahmıdır. Gazi Dizey tanımadıklarını sanık Musa Antelariyle düzeltilir yaralandıgı bildirilmiştır. jfmdan tesbit edilmistir Lozan Nejat Remzi. uat Derviş, Talât, ?,.,ıs,e' b ı r e v I e n m e dolayısiyle görA.P.'nin görüşü fındaki bu mütereddit insanlara ğaldığınt ifade etmiştir. Bu arada En a|ır karakter lr#I I f a d Türklerle Rumlar, olaylaTÖan imkânsız saydıkları şeylerin haki ilgi çekiei bir açıklamada bulunan A.P. Grupu adına söz alan Tur B u mülâhazamn sebebi «u 20/21 Andlaşması hükümlerı geregince Şerif Muhtar. Sait Abdurrahman, ! a ' J ^ etmlSIerd"" I d a u n e P a t ri k P t tt e e birbirlerini mesul tutmıışlardır. kat olabilecegini ve olduğunu gös Kurtça şöyle demiştir: * ss aa nn ı ı kk d a bb u aa rr aa d aa n e ku han Bilgin, Başbakanhk tezkeresin M a V ı S olaylannın derecesine göre, ' k vekilligi olmadıgı halde bu ı ve Cemal Alemdar adli 7 Iraklı killigi l d ğ h l d b C î * ö r c v i Bu arada Türkler Dikomo, aıllı termiş bulunuyoruz. yapmakta olan Emilyanos vüksek tahsil öğrencisi i'.e Firuz ^ ^ ^ j"™^ 8 K b ''™ e d l . S l , g ' j t ' « tstanbulun tam ortasında, Ka de Sıkıyönetimin iki ay daha uza Sıkıyönetim uzatılmıştır. (Bu daha S s u n l a n s Rum köyüne hâkim kir teperie si °'ylemiştır: «Böyle isten Felâhat adli tranlı öğrenci girmek kürtlükle r>" K "" K " 1 "** " * "' J ' lyi niyetli insanların. müsterek ragümrükte bir medrese hâlen faa tılması için bir gerekçe bulunma n e k a c j a r sürecek?) iddiası tamaek?) iddiası tama ğını söylemiîtir. Üçüncü gruba giperlere girmiş bir «fkilde mevzi bir gaye uğruna bir arada çalışma liyet halindedir. »Üçbas Medresesi dığım, 17 kasım mahallî seçimlem $ Klbr Bu bakımdan ilk r a't t l'g ! r ' s t a k ı olaylan kimin ya,tedir. lerini muhafaza etm's.erdir. bilmiyorum. Oraya da III. Grup ise. Türkiyede Kürtçü e n Ü I g e r »0 sanıgın sorpılan salartnı ve birleşme suretiyle kuvvet Cemiyeti» tarafından finanse edi rinde Sıkıyönetimin birtakım kısıt s e b e b i zikretmeve mecbur olduk 'g U m e k "n i Rumlar Tiirk mev7İ>prıne havan lenmelerinin pekâlâ mümkün ol len bu müessesede yurdun çeşitli layıcı hallerinin görüldüğünü. ga B u s e b e Anavasanın sarahaten yetinde değilim Burada lüğü daha çok fikri yönden hazır a t 2 O ' v e k a d a r devam etmiş ve topu ve bazuka ıle s'es açnrrşUrduğunu. dağınık kaldıklan takdir yerlerinden getirtilen 1322 yaşla zetelerin kapatılrlığını söylemiş ve belirttiği karakterlerin en ağırla b l r a n n e m v e e v l i >k' d e kızkarde lamak suretiyle suçlandınlmakta 1 ? o r « u l a r bitmediğinden duruşma b a z l ş l m v a r I ? l e r d u r s e bu une dır nndandır. Anayasa ve rejim aley«'i dönerim. dır. Îstanbulda çıkarmakta o l d u k j e kaimıştır de ise, üzerlerine saldırganları dâ rı arasında köy çocuklanmn, so«tstanbulda ahnan kararla Makarios ve Rum Bakanlar i1 vet edeceklerini. açıkça ispat eden rumsuz kalfalar tarafından Arap gazeteler Ankara'ya sokulmuyor» ı." İT1 K;, h«.ovl»,;, n,, K,L,^^,n Vatanıma sâdikım. Biz Papa £î lan Kürtçe dergi ve eazetelerle' hine bir harekettir. Bu bakımdan, Öte yandan Makarios. Kuzey Do siyasi ve askerî bir ittifak içeri ça ve eski harflerle eğitim yap demiş, eger, Sıkıyönetimin uzatıl , s ı k ı y ö n e t i m , l a n e dümistir. tim dıye kimseyi tanımıyoruz» da faaliyet gösteren bu grupa Musa I Idam 6u Kıbnstaki önemli mevkileri sinde birleştik. l ıma kaçamaklı cevaplar veren Anter (Komünist • gazeteci). z.ıya I Baştarafı 1 tnci sahifede Ziya tırılmaktadır. Ne gariptir ki. bu masırda Yunanistanla münasebetmasıraa lunanısıanıa munaseucıKıbrıs'taki olaylar her gün rad i ••\«" "«" «.rvo^ıaı vcrcn nıntr ııvomunısı • gazetecu, kontrolları altında bulunduran Bugün îstanbulda hür insanlar medreseyi finanse edenlerin çocukbir rolü ., . k t i tahrik ediyor. Bu E m i l >' a r >os." gazetecilerin sordukla Şerefhanoglu (Avukat). Enver Ay kampta öldüren Cafer Güler ile memleketi » ah rik edivnr Bu | Kıbnslı Türklere karşı bir hücu olarak toplanabilmemiz de. bu it larını yabancı okullarda okuttuk lerimizdeki gerginhğin cevap.and.nrken kızar, tekin . Gazeteci,. Sait varsa Hükümetin bunu (Muhaolmaktadır. >u sabaha karsı ma geçip geçmerr.ek kararını ver tifakın müspet bir mükâfat ve solarını tesbit ettim. Bu memleketi sını istemiştir. sebeci), Edip Karahan (Dicle FıHâdiselerı nasıl yakından takip et n?tır. kez Cezaevinin ıdam mek için bugün kabinesi ile bir Konuşmalarında Emilyanostan rat gazetesi sahibi), Medet Serhat Hükümetin. Kıbrıs konusu ile tiğimizi, ne kadar üzüntü duyduğunereye götürmek istiyorlar?» edilmişlerdir. tonlantı vapacaktır. c e s u r o l a n v e TurK((Deng olarak Yunan uyruklu Rum muzu, bütün dünya görmektedir. Neşriyat Müdürü). Bu ilginç açıklama üzerine Proî. Günün yorumu Cezayı yerine Bilindiği eibi, Kıbnslı Rumların. eetjrmek üzere Yorgi Yako, Yaşar Kaya (Yazı tşleri Müdürü), lar hakkında aidığı kararı tasvip Esef edıyomz ki, dost ve müttefik V a ' a n d a ? h £ l n a Tunaya «Ezher'den gelme. baş tay ş ), BasUrafı l ıtıci sahıfedr s e : Aşağı ve Yukarı Dikomo yu ellerafları yırtık kitapları bu medre ettiklerini bildiren Bilgin, Türk bulundusumuz bir memleket Kıb V a s ^ a n a v a r i s luc. «1*42 yılında Ergun Koyuncu (Deng'in sahibi), dün 5 C ^ •««' 24' *<•, hülnnü saat eııiKiennı nııaıren oııgın, ı u m v*=w=vawa "I.TK »mnua mgun ıvoyuncu ııjengın sanıoıj, " " " nuımu şılaştığı, görüştüğü Rum idareciH sede okutanlara karsı yetkililerin uyruklu Rumları ticaretten men >daki "tecavüz hareketlerirıi te ( H e vb b le l i i a d a R Ruhban okulundan me Ali Anagür (îktisat Fak. öğrenci^Sırceza Mahkemesi adma erinde akı! ve mar.tıçın . yerine rls harekete geçmesi Anavasamn bir için yapıimak istenen bazı hareSancar savunma olarak ? U n o l d u m Almanlar Yunanistanı: si), Kemal BingöHü (Hukukta öğ v edat Mengi, fnfa? Savcısı Sami hayale dayanan gerçeklerle hiçbir c a v ü z sayraıyor Baştaratı 1 inci sahifede lgisi olmıyan bir hava buldu» deemridir. Türk Devrim Ocakları. ü ketlerin önlenmesini ve bunu ">'. kabul edivor Kendisi de hükümet ! I Ş f i â l e t t i k l e r l *aman Türkiyeye renci). )Ugur, Merkez Cezaevine Reltnisler I gilileri göreve dâvet ediyor» de gun bulmadıklarını söylemiş ve beraberlik ilân ediyor Bu i S e l " ! '?tim Yunanistanda doğdum. Turk Ceza Kanununun 125 incijve haıırlıga başlarntslardır. Avn rak ailaşmazlıkların hallını sağla nilmektedir. o ] a r a k v: 1 i Türkiyeyi begenmiştim» dej maddesine göre «idam. talebiyle ihücrelerde bulunan ve durumdan 1 mistir. «Uzatma kararına kırmız. oy vere d u r u m d a ı h â d l s e n i n v a hameti' da """'"" r " mıstır. m Yorumda daha sonra Finli araFinl '?ti vargılanan bu sanıklardan sadece , henüz haberleri olmıyan hükiimlüha da artıyor. Bu vesile ile kıymetBununla beraber. N'ATO tesanü bulucunun AtinaVa vapacağı zi Diyarbakırda dün Şapka Kannnuna ceğiz» demiştir. Ankarada bulonan S2 Tunan ] Kemal Bingöllü serbest, diger 20) ler için Merkez Ceraevinin iç b«bC.H.P.'nin görüşü akalandı li hatiplerin de hissiyatına tercürh'inün aerektirdigi vüksek feda yaret münasebetiyle çöyle denil ra efet e d e n 00C işi k andl kişi ise tutuklu bulunmaktadır. jçesinde bir darağaeı hazırtanmı» C.H.P. Grupu adına Senatör Sa| Diyarbakır 17 (a.a.) Bugün ey g kârlık duveularınrian millî mülâ. mektedir: olduğuma inanarak bir nok uymklu yurt dışına çıkanlıyor Ankara. n (Cnraharıyet'leleks) " ^^ jve saat 3 te önce Cafer Güler'in hir Kurutluoglu konuşmuş. uzathazalarla u?aklaşılması gibi üzücü • Sakari Tuomioja'nın, açıklamak isterim. Heri kipler halinde şehri tarayan emN l S D l teiTlSİl jhücresine gelinmiş, kendisine kamada lüzum olduğunu. Anayasa h a n g l b j r pmarelçr de gnrülmüçtür Ayrıea. bulacağ! ruh, bir ham hayal uğ! ni>et sürülerek. r uAnkaradaı n bulunan 62 Yunan uy mensupları, şapka devrımine y a b a n c ı l a jl m kal um a as il l e n ıkametlerının uza BaşUran 1 inci sahifede , r a r okunarak Cezaevi imatnı tar«NATO camia^ı içinrie, harısı korıı runa dostlukları yıkan. hattâ. beaykırı hareket eden bine yakm va nın zorlandığın. belırttıkten sonra, T ü r k i y e . d e ya cevap vererek özetle şöy ^o,,,;, ^= " BaKanlar Kurulu kara yici locasına geçerek müzakerevi f ı n d a n *°™ duası yaptinlmı». bir ma mevzuunda. tesanüdü sarsan tecavüz yakasının teminatçısı olan NATO'yu tandaşm sapka yerine kullandığı le demiştir : nna uyularak Ankara Valılıgınce hâdiseler karsısınria camianın olâıaoıgı sonılmuş v e takke. bere, sarık ve fesleri top, pılmasını kabul etmeyiz. Hükümet bile tehlikeli bir duruma sürükli.Ebediyete kadar yaşıyacağına \ o ] a r a k h i ç b i r c e b i r h a r e k e t i n e > t e . Emniyet Mü.türlügüne bıld.rilmiş. | l a n A P ,nerden Şakip Ünal, otur h i S b i r tnnik davranıslardan daha ileri olmadığı öğrenilinven bir ruh olacaktır. Bu ruh, K»b lamıştır. t ii rr d Atatürk'ün ıfadesiyle bıldığımız ™\cavüze müsaade etmiyeceğiz. Bu fiilî ve ciddi bir rol ifa edemeduğu yerden Baskana bağınrken c e > d °ktor tarafından da muayerıs'ta işlenen bütün cinayetlerin inandığımız Cumhuriyetın. 60 se ; g i b j h a r e k e t l e r ç k a m ı mesi, keza çon günlerin hâriiseleri devletin Ankarada bulunon Yunan uyruk | kendisine söz verilmeyen Cema n e s i »apılarak sıhhî dunmmnın Esnaf Kanunu nelik bir ömre sahip olduğu yolun . g ü c u n ü k u l l a n a c a ğ l 2 . . karsısmda müsahede edümektedir baş sorutnlusudur.» lu 62 ailenın reısıne. ıkamet »er' lettin Bulak. Başkanın önüne gi ^ olduğu t«bit edildiğinden hüeİJ Yunanistan'ın Kıbrıs konusun Baştarafı 1 inci sahifede daki ifadevi Atatürk ilkelerine , kerelerinin '*•= sürelen dolduğunda r,,n h ii r , aa kk ıı rmn ss öö zz ll ee rr ssöylemi', îa> e d e n ahnarak bahçere getİTİlmiş îa bahçere getİTİlmiş ğ ,nh r r Müsterek irnalât konusunda. az ö vlemis, daki bu tutumurun NATO'yu mah kârlar Kanun tasarısınm Komisyon ınanç derecesını kısır bır olçuden | «Tedbir almak durumundayıı çalısırken. tah ıkametlerınin uzatılmıyacağı ve k a t bunu Başkan .Size de öğretii t i r S a a t «515 te Cafer darafaeina geüşmis memleketlerin gelismele. H u z u r v e r t n e y e vedeceğini belirten yorum şöyle tarafından değişikliğe tâbi tutulan başka bır mânada anlamak mum j tertipleri, meraleket hu jTürkıyeyi terke dâvet edılecekle, rjz» şeklinde cevap vermistir içıkranlmıs re hâkim tarafındsn rine hizmet edecek. işbirliSi volu r i k ç i l e r i n maddeler müzakere edilerek kabul kün değildir ile vardım sisteminden uzak tutul son bulmaktadır: 'zurunu tehdit etmektedir. MemleI" hildınlmiştir. Daha sonra tasarının tümü üzej n "knıün metnj oktınmas, tnuteakı • O zaman Yunanistan'ın yarat olunmuştur. Maddelerin kabulünBiz Atatürk'ten bu emaneti ebemasının da savunma vasıtalarının kendini müdafaa ! ÎÇişleTİ Bakanlıfının bildirisi rinde müzakerelpr yapılmış ve j* 5 * 1 1 c e z a yerine Retirilraiş, Cafer bir bütünlük içinde elde edilmesi tığı bugünkü durum, barış âlemi den sonra oj'lanan tasarınm tümü dîyete inanarak devralmış bir nes etmek, tedbirler almak durumun' Ankara 17 (Cumhuriyet Teleks) maddelere geçilmesi açık oyİa ka hic bir şey «öylememistir. dikilir. NATO'yu ittifakla kabul edilmiştir. Bu ara j Hz, ebedîyeti mahdut senelerin sı dadır. Savaş tehdidi ile ilgili konu • Içişleri Bakanlığı bugün yayın bııl edilmiştir Maddeler üzerinde Saat 3^0 da Zeki özalp*ın hücve şeüstiriimesine engel oldugu nin karşısına ve bu gibi vakıalar karşısmda ır.üş mahveder, çok şeyi de. hattâ da da söz alan Sanayi Bakanı Muam . nın içinde ölçecek kadar dar bir larda Anayasa'mn gösterdiği tedladığı bir bildıri ile Bakanlar Ku , ki müzakere çok kısa surmuş ve resine gidilerek aynı işlem yapıltçrek savunma gücü de bir bütün ha açık bir ifade ile konuşmak ye mer Erten, esnaf ve küçük sanat düşünceyi reddederiz. Ve bu düşün birleri almak durumundayız. Dış rulu karan ile vatandaşhktan ıs|Senato seçimlerinin nispi temsil mış ve Vendisi lç bahçeye getirilkârların büyük meselelerine çözüm'cenin daima karşısındayız. Ebedi olayların bir an önce Büyük Mec kat edilen ve yurt dışına çıkanla usulüne göre yapılmasını öngören mistir. Zeki üzerine beyaı gömlek lük içinde inkişaftan mahrum kal rinde olacak, Yunan hükümetinin maktadır. bugünkü politikası. NATO'ya kun yolu bulan bu tasarının kabul e' yetin ömürlerimizin sonu olarak ; U s , t ö r ü ç ü ) m e s i n i i s t e d i k A n c a k > cak olan Patrikhaneye mensup iki birinci madde açık oya konularak givdirilirken junlan söyletniîtir: I Büyük Mecliste ahnan karara gö rahip olayını açıklamıştır. Bildiri' kabul edilnrstir. • Bu suçu isledik. Buna müstahak Temennimiz odur ki, gelecek top dak sokmuştur. Bu bakımdan ay dilmesinden ötürü büyük kıvanç da kabul etmeviz.» duyduğunu belirterek, cBundan tnöntt'nfin konuşması i Dieer maddele» de Vabul edildik olduk. Yalnız cahildik. Turistlere lantılarda bu görüşlerimize anla nı sozü tekrar edeceğiz, bunu, A• re, yeni bilgiler için bunu geri bısöyledir: «Yurdumuz aleyhinde devamlıjten sonra kanun teklifinin Tümü bu derece kıymet verildigini bilyış gösterecek ve katılacak NATO merika Birleşik Devletleri düçün sonra Meclise getireceğimiz kanun ! Gruplar adına yapılan konusmasizlere iç ve dış hâdiseleri. göz surette muzır faaliyetleri görülen oylanarak kabul eriilmistir. Oyla miyorduk. Bütün Turk milleti bidevletleri, bunları giderici tedbir sün ve gerçekler üzerine hassasi lann da kısa zamanda kabul edi \ lardan sonra kürsüye gelen Başbaleceğini ümit ederim» demiştir. I kan, Sıkıyönetimin 2021 mayıs l e r i n İ 2 İ n ' ö n ünde cereyan eden hâ Yunan uyrukluları meyanında din maya <5 öye katılmış. 90 üye ka bu hâdiseden " . . . ' . .. vet ve dikkatle eğilsin.» ler üzerinde duracaklardır.» ! ze dolayı düşman diseleri anlatmağa çahştım. Hükü adamı kisvesi altında bu gibi rıare bu), iki iiye red. 3 üye de çekim oldu. met normal olmıyan tertipler al1 ketlere iki rahibin de kanştığmı ser oy kullanmıstır. Biz de Türk vatandaşıyız.» tında SıklSıönetijain üıi ay daha u tesbit etmiş olan yetkili rrtakamla ANKARA ANONİM TÜRK S1GORTA ŞIRKETİ zatılmasına zar«r«t ,«wtennelrte rımız bahis.koraısu iki rahibi yurt 31 ARAUK 1?63 BİLÂNÇOSU AKTİF dir. Vardığımız kanaat budur. Bu dışına çıkarmaya karar vermistir. "AMBAIKLI TÎSÎSATI nun ifadesi olarak teklifi huzuruBu işlem hakkında bazı çevrelerI Turk Lır Teknik ârıza sebebile, Ambarh tesisatımızın nuza getirdik. Sıkıyönetim, ma de yanlış, değişik ve kasıtlı yorum ' telehalli seçimlerde sıkı bir imtihan lar yapılması muhtemel bulundu i' fonları 18 nisandan itibaren SERMAVE KASA VE »ANKALAR geçirmiştir. Sıkıyönetimin bulunı ğundan, mezkur iki rahiple ilgili ' 737604 737605 4? 4S8 •>» ı ) Kasa duğu o zaman da tereddüt gösteril karar hakkında keyfiyeti tavzihte \TDEK AKÇEI.ER 1 186.816 .... 1 137 347.36 olarak değiştirilmiştir. Sayın müsterilerimize duyurulur f b) Bar,!u!ar | mişti. Iftiharla söyliyebilirim ki, fayda görülmüştür. Diğer taraftan t l Ka:Istanbul'da muhalefet, Adalet Par şu hususu da belirtmek yerinde y«*fk ak<;e!*r • b) Çes: Cumhuriyet 4228 HISSC SE.NETLERİ VE TAIU fULER tisi, kolayhktan başka bir şey gör olur ki, taşıdıkları kisveye sadık 1W 3B6.08 Adi yedek akçç a) His5e Ecne'.leri „ mediğini ifade ederek. tutumundan ve lâyık bir şekilde Türkiye Cum1 260 741.75 Fe> k a ü d e yedek bl Tahvillcr „ dolayı Sıkıyönetime teşekkür et huriyeti kanun ve nizamlarına uymiştir. Önümüzdeki seçimlerde gun hareket eden din adamlarının İOC'OOO muhalefet partilerinin aynı şekilde ötedenberi olduğu gibi bundan SERGF.ST KARŞtL'KL.Ut Sıkıyönetimden sikâyet etmesi için j böyle de ruhanî vazife ve faaliyet ! TEKNIK İHTIVATLAR (RsasuTOfçr hİ5=e;i I «) Haval pokççleri urerin* tkraıLır .bir sebep yoktur. tç ve dış olayla îerine serbestçe devam edecekleri | 1.051252 2.' 415V.0.25 a) Cnri muhalaraTar ıhtıyat^rı t ) tou(«k aıukAbUt \ rın şümulünü ve ehemmiyetini gö tabiidir.» | bt Rtvczi ihtıya'.îar zönünde tutarak, Sıkıyönetimin iki ı Türkiyeden çıkarılanlar Köy Enstitüleri İnönu Mecüste konuştu Emilyanos 21 fiürlcü ^ \ '^ ^ î Dynyamn an kiiyiik ansiklon«disi BOCÇLU HESAPLMl : c) Mıa'.Iik hasar v« taıminol ıhlı>j i,:rî d) Uıun vade'i »gortalar ıhtıvat.rı f 4«1 Ü7O7 •1 Sıgoruhlar . . . . b> Utıhsal organliT» «aplariarım i ı hMiplaT SABtT K n f M C T L t r ...... 1576 213.74 11J19 162.08 6 Î 7 3 6 4 2 . 76 ay daha uzatılmasını rica ederim. Takdir sizindir...» Sovyetler ısCnns firicetlcrl e ı r ! heıdaıdeU <kpol " 5 « 172.85 21 81S M 0 ALACAKLI HESAPLAR : t ) Sicnr'.» v» HeiSÛrars san'ar» b) F^aîürörtffrin depolar» c) Dıger alocaklı be>aplar : Kan'ıklar 157 771.34 I1O3«5:«» 17.V4'.25J t l f'.'eri cari he15 35S6736 12 • ) Dîmirba* (52OOCO lırjy» sieortalıdır I bl Gaynmtakuner (1.SOO00O lıray» sıgcr. AMORTtS»tA.NXAII : a) Dçmırbaç amortisnrarti bl Cayrinnenkuller amortısmanı ft 2>H6??.fi" . . . J Û 652 742^8 8«7 4 » K K A R : a) 19S2 <i*n mdtv\çr kâf b) 1963 y:I» irı « 9^10 1O65T?:.71 1 066 639 03 TEKCV ...„ NVZIM HESAPLAB N\7'M II BORÇ TEKNtK VASGTK B R . m Ş I Reasurorlere devrçdıiea prımler Ve.ilfn komısyonlar . .. OderHMi t a t m i n a t Muallik hasürlar ihliy»tı C^ri ı r . j h a t a r a ^ r ih'.ıyati (Reasurorler hisscsi harıç) . L'^un vâdeli sigortaijr ihtiyatı Vng.n soncurn? rr.asratjar.na iştirak p a y l a h Muhltüf larariar . . NAKLIYAT BRAJJŞ1 Kasur^rlere devredılen pr:m!er . r^ Vtrılcn kom;syonlar Odenei taıoımat Mualük hasarlar ihtiyatı . Csri mııhaîara!ar ihtiyatı (Keasurorler hıss«ı baricl ..". Mjhtelir Z ar=r!ar H\7.\ BRAXŞI NETİCELER ANKARA ANONİM TÜRK SIGORTA ŞİRKETİİ 1965 YILI KAR VE ZARAR HESABI T E K N I K N E T İ C E L E R T A > C ' N BRAKŞI Mudev\er cari muhataralar ıhtiyatı ( N e t ) • Mudevverniuallâk hassrl?r ihliya'.ı (Net) Mudevver uzun vâdeii sigortalar ihtiyati Prim . tdare harct A'inan kcmisyonlar Ödenen taıminatta reasürbrler hisstsi Muallâk hasariar ihtiyatir.da r p ' s u r o r ' e r hİ5?esi Yang n sondurmç masraflanna ifUrak payları^3 rta?Lirorler hissesi . Muh'.e'ıf k i r l a r ,... , NAKLİYAT BRANŞI Mudevver cari muhataraîar ihtiyatı ( N e t ) . Müdçvver m u a l l i k hasarjar ihtiyatı <Ne'O ... Frim İdare hrcı Alman komisyonlar ö d e r ^ n t.7mtnatta reasürörler hissesi . MuTâk hasarlar ihtlyatır.da rrasurorier hissçsı Muhle'it karlar K < Z A BRANŞI Mudevvçr c . r i muhataralar ih'.iyatı tli«t> . , Mud?v.er miiulUk hasariar ih'.iyatı (Ne'.î ^,...» Prim lcîare harci • Al n.ir. komisvorlar .. Oderen t a î r m i ^ I ' a reasfirör'er hiîsesi yusll.ik hsar'.ar ıW:>al.nEİa reasuror'er h^sesi HAYAT BRANŞ» «LACAK TürV Ltratı 4 938 767,77 1 543 2S4.25 1 835.5!0 81 266 "81,60 151300.17 663221.98 168 561.70 68 KQM 5 724 577 30 1412805.33 2 »4» 442.06 8 472 134. 82.005.88 103 367.46 18 743332 9.680491 82 11.134 035 R. r.suror »TC devredı'.en primlfr . , 2 CS9 9M.73 Vm M komısvonlar 329 355.02 Odenen UOTinat 1598018.93 Muallik haidrlar ıhlıyatl 740273.13 Cari muhataralar ıhtıyatt (R«asuror!er hısse&i hintl 182250.20 Muhtılı! lararlır ^ 29 948.13 HAYAT BKANŞI Mudevver nyaıi ihtlyailarda rp 3 suror!et hıssnl Reaîuroriere devredıîen prımler Venlfn komısvonlar . ...' ülum ve maiuîiyet tazn^Hıatı V.ıdc hulilü odemclen Iş'ırjiar Mu.!bk t.izrmııat ihtıyat. Rıyazi ihtıyatlar . .. Huh'.ejl zararlar , M.U1 NE T1CEL ER î 116 874.95 275028.3G 312963.08 124741.71 121.768.42 1506.3.6; 61.675.36 «925162.81 ?0 114J9 4949.542 395705 65 MOdevver riyazı ıhMyat! Mude«ver «tuaU^k t u m i n s t thliyatı Prıro a, ft'ınan imıo^oalar ..^ tkraı latoten" 10.UJ.OOJ ~ 115 7'.9.60 19: "fl.il s ı : : : :ı : :?o r.'i "."• !S 137 ü; l'mumi tnasrafUr . 2 2**7ü7.13 # Vfrsı ve mukcKfıyr.Ier I 43*7.59 hme s#netlen ve tühvillcr kıymrl teneMulu ..' 3 471.35 AmoniSTTıanUT . a) D«mırbi5 amortısmam 41 199.98 72O:9 H3::ür KAR M) 1*02 den mjdıvver Vîr w K b) 19«3 kârı .^.^..^. .. •esl Va<> h u ^ l ü c^^meitrlfld» reafturörier hissesi . . „ tş.ırau.o» reasuTtTİer hisseü * Pıyazi ır.Myathrda rç.5ur(Srfer fııssesi MuaMak tT/mmat ih'ıyaunda reasurfrier h;ssesi M A 1.1 N E T l C E I . f S . S'.jıcv.çr Vir s... Hİ55Ç senelScri ve tphviller geiirieri : al Kupon bfdel'en 155M01.1 b) K vmH arti5!ar» , M 86 3!,.85 I'.VJ»8.413 ı ' J r. •VEKIN 1 065 7K.,3 YEKIN . •)• ::::, a 46 984 630 3i (Basın 6281/4197) Baştarafı l ınci cahifede f Ruslar bu amaçla birkaç tip uçak f AraDUlUCU projesi vermişler ve Jet uçakları Bastaratı I ıncı sahifede nın büyük gelmesi halinde daha Genel Sekreter Yardımcısı Haluk küçük tip uçaklar satabileceklerini Bayülken, Birinci Dair e Genel Mü bildirmişlerdir. Uçaklarm fiatları dürü Turan Tuluy ile Fin Büyük. ile faizleri, daha sonra taraflar aelçisi Aro Pakaslahtai tarafından rasında yapılacak görüşmelerde karşılanmıştır. Arabulucunun göğ belli olacaktır. Ancak. Rusların bu Lstanbul Tel: 44 26 .16 Ankara Tel: 12 73 18 sünde Birleşmiş Milletlerin rozeti teklifini Türk Hava Yollanna hadikkati çekmiştir. jvale ettim. T.H.Y. nın gerekli müİlâncılık: 9837/4224 Şeref salonunda yerli ve yaban.j talâasını sldıktan sonra durumu cı basın mensuplanyla konuşan! Bakanhkta bir kere daha gözden Modanın en eski İngiliz aiklerinden Bn. CATHERINA Arabulucu, Kıbnstaki son durucv geçireceğiz. Bundan şonra bu uçakCHİSNELL'e ait olmuş güzel stil mobllya Eski porhakkında şunları söylemistir: ! larıo alınıp alınmamasına karar selen Harika avize ve tabîolarla fevkalâde eşya «Durum son zamanlarda değişj verilecektir.» miş, arada sırada ve bazı yerlerd» ateş teatisi oluyordu. Bunu üzünD g GâUİle 19 nisan 1964 pazar eünü saat 10,15 de tü ile ifade ederim. Çünkü, bu du. . . ... , rum görevimi güçlestirmektedir. .T B M U ™ ' X lnC! M h İ f e d e ~ M f) R A Moda caddesi 255 numaralı ev. (Moda iskeÜmit ederim ki ı s ı n hisler vavaş n e s ı n d e n yayınîanan resmı bultenm W WH lesine inmeden dolmuş durağı köşesinde) d vavas vatışacak ve böylece "göre. f durumunun memnunluk verıci MOBİLYALAR: Ronesans büfe, masa, Servant ve 10 sandu u v e a m e h v a n vimi yerine getirm»m hususunda ° ' . S t ' başarıh geçdalyeden mürekkep yemek odası takımı, İngiliz Korbey bir kat l g I daha iyi bir ortam bulacağ.m. bıld.nlm.ştır. Başkanın amelıatl F r a n s a d nape 2 koltuk ve 4 sandalyesüe, Pelesenk sslon takımı; İngiYunan hükümetinin 10 maddelik ? » heyecan yaratmıştır. liz Quinn Anne kanape ve 2 koltuk, Louis Philippe ve ampir bildirisinin görevini güçleştirip j çift çift koltuklar. üstü Sevres minyatürlü yanlan bombe camh güçleştirmediği konusunda sorulan YUROUMUZOA İLK OEFA MOOCRN TESİSLERDE İMAL EDİLEN hârika epok bir Bahü Arabesk salon takımı, yaldızh sehpalar, diğer bir joruyu ise Fir.li arabulucu şöyle cevaplandırmıştır: dolaplar, yazıhane ve kütüphane, Bronz karyolalar, şifonyer SABİT KOKULU «Henüz Yunan hükümeti yetkilive konsollar, yaldızh aynalar, İ BACH hârika konser pianosu. leriyle temas etmedim. Bu bildiri TABLO VE MİNTATÜRLER: Valer> 1902 1903 imzalı hakkında herhangi bir şey söyliyetablolar. İran minyatürler, tablo ve Çin minyatürler mem. Gerçek olarak neleri kastet.i PORSFX,EN: Sevres büyük 2 vazo, »ski Limo^es vazolar, tiklerini bilmiyorum. Ankara ve Meissen (Saks) Portekiz, Viyana cluvar tabakları, eski Kütahya Atina hükümetlerinin barışçı çö| çinileri, Berlin heykel, Portekiz vazolar. züm yolunun bulunmasmda iyi niAVİZELER: Bakara kristal 12 kollu harika avize, B'ransız yetli olduklarına inanıyorum. Şu bronz ve kristal bebckli avizeler, bronz 15 kollu ve Arabesk anda daha fazla bir söyliyecek dui rumda değilim. Ayrıea, ben de çö. avizeler. KOLONV* »• LOSYONLAKI züm yolunun ne olabileceğini heMİİHİM SAİR EŞYA: K»lvinator buz dolabı, Vıavagazı TABİİ ÇİÇEK ESANSINOAN nüz bilmiyorum. Görevim, tarafİMAL EDİLMİŞTİR fırını, Philips rasyo. Singer dikiş makinesi, halı ve seccadeler ların görüslerini öğrenip mutabık Fransız çini soba manBal v.s. v.s. KlMYt TİM.RET kalabilecekleri bir yol bulmaktır>| BEHAR Tarlabası Cad. No: 4fi Tel: 49 44 38 T[L4T«II .H»«lltt 6lÇt« S0(. 1TI Grivas'ın Adaya dönmesi ile ilgili bir soruyu Cîvaplandıramıyaİlâncılık: 9841/4223 Reklâmcılık 1293/4221) cağını sbyliyen Tuomioja, iki gün sonra Lefkoşeye geri döneceğini, orada bir hafta kaldıktan sonra Atinaya gideceğini belirttikten sonra görev süresi il» ilgili bir soruya karşılık olarak da «Görevim herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Hükütnetimin izni ve ayrıea Birleşmiş Milletler ile olan 1 Talibi çıkmayan aşağıda tahmini bedeli kesin teminatı 'hale gün ve saatleri yazılı işlej mukavelem altı ay içindir. îşimin rin pazarhğı İstanbu) Küçükyalıdaki Müdürlüğümüz binasında yapılacaktır | üç ayda biteceğini ümit ediyorura. 2 Şartnameleri Ankarada Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde İsAncak, bu benden ziyade taraflabul Bölge Müdürlüğünde görülebilir. rın banşçı anlayışlarına bağhdiT> 3 Pazarlığa girebilmek için: demiştir. a) İsteklilerin 1964 yıhna ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesi, şirketlerin hâli faaliyet öğleden sonraki temaslar \ belgesi ile usulü dairesinde aşağıda ya zılı her iş için hizasında gösterilen miktarda teArabulucu, öğle yemeğini Dışiş : minat vermeleri, leri Bakanı Erkin ile Hariciye köş4 İsteklilerin pazarlık gün ve saatinde istenilen belgelerle Komisyona müracaatlan, künde yemiş, sat 16.00 da yanında Özel Kalem Müdürü olduğu halde Tahmini bedeli Kesin teminat Pazarlık Dışişleri Bakanlığına gelmiştir. tşin cinsi Hr» Krş. Lira Krş. günü saati Saat 1600 da başlıyan toplantıya Arabulucu, Erkin. Bayramoğlu, 8500 m3. Oksijen gazı 3400U 00 5100 00 26 Nisan 1964 14.00 Bayülken. Bilge, Tuluy ve Gene! 400 Kg. Asetilen gazı 58000 00 8300 00 28 Nisan 1964 15 00 Kurmay Hareket Dairesi Baskanı Tuğgeneral Turgut Sunalp katıl(Basın 6332, 1210) mışlardır. ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA Gelmiştir. Amerikan Neşriyalı Bürosu MÜZAYEDESİ Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğünden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog