Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CDMHURfYET 18 Nisan 19G4 üzik Ayla Erduran ve G. Fallot Selmi ANDAK •k Uluslararası değer kazanm:ş olan genç Türk keman virtüozu Aylâ Erduran ile ünlü Fransız çellisti Guy Fallot sehrimizde birlikte bir resita! vereceklerdir Muzik çevrelerinde büyük ilgi uyandıracağ:na şüphe olmıyan bu önemli çift resital 20 nisan pazartesi saat 19 da verüecektir Programda Bach. Beethoven ve Brahms'ın eserleri bulunmaktadır. Aylâ Erduran ve Guy Fallot'ya piyanoda değevli piyanist Mithat Fenmen eşlik yapacaktır. Hatırlarda olduğu şibi viyolonist Aylâ Erduran bir süre önce Ingilterede konserler vererek ger.iş ovgü uyandirmıştı. 15 Martta Royal Festival Hall'de sef C. M. Giulini yönetiminde Philarmonia Orkestrasiyle Çaykovski'nin keman konçerto sunu çalmış; 11 martta BBC de bir resital vermiş ve tngiiiz basım Türk sanatçısmdan söz açmıştı. ANADOLU ANONİM TÜRK AKTİF 1963 YlLl Türk Lirası KASA ve BANKALAR HISSE SENETLERİ ve TAHVÎLLEB İKRAZLAR: a) Hayat polıçeleri üzerıne ıkrazlar b! îpotek mukibili ikrız'ar BOKÇLC HESAPLAR: a) Sışcrtsiılar b ! îstihsal organiarı c> Sigorta ve Reasürans Şırket>ri car: hesapları d> Sedan ve retrosedinlar netdindekı depoiarımız e ' Diğer borçlu hesapUr 2.227.050.90 6519.2n.35 6.047.115 48 11.983.311 77 SİGORTÂ ŞİRKETİNIN PASİF Türk Liran ! BİLANÇOSU SERMAYE KANUNf YEDEK AKÇE ÇEŞİTLİ YEDEK AKÇELEK SERBEST KARSILIKLAR 1^00.000 762.097 16 2.072558 05 3^83^43 M 8.746.262 25 5.198.649.91 8.2^8.r36.51 5 399.556.27 3.C3" ft!J4.S(i 1.436478.8^ 23J29J16 14 | TEKNİK İHTtYATLAR (Reasürörler h'.sşe.şi hariç) a) Cari muhataralar ihtıyatı 3.437.999,72 b) Riyazi ihtiyatlar '.6.268.246.27 c) Muaiiâk hasar ve tazminst ihtiyatları 844.313.69 ALACAKLI HESAPLAR: a) Sigorta ve Reasürans Şirketleri cari hes. b) Reasürör depolan e) Diğer a^acaklı hes. AMÜRTİSMANLAR: a) Demırbaş amortismanı b) Gayrımer.kuller amortısmanı SAFl KÂR 20.550.539 68 GÖKDOĞAN PARİS'TE 7.560.339.39 6.040.851.15 6.765 .«55.95 336.390.62 366.744.98 20366*16 49 + Tanınmış viyolonist Gönül Gökdogan bir süre önce Fransaya konser vermek üzere gitmişti. Değerli kemancı 15 nisanda Pariste «Salle Cortotı da bir resita! vermiş ve başarısı övgüyle karşılanmıştı. Paristeki «Ecole Normale De Musique» Müzik Okulu Konserieri serisinde verilen bu re?italde Gönül Gökdofian Haendel. C. Franck. T. Vitali. F. Ysaye, PugnaniKreisler'den eserler çaimıştır. Eylâ Erduran ile Mithat Feıımen bir çalısma sırasıııda SABtT KITMETLER: ai üemırbaşlar (1500.OT0, Uraya sısonalıdır.) S"5 9<: 1.56 bı Gayrimenkuüer (2 30°.452. hrîys sıeortahdır.) 1.3W0i9."4 Vekun \ÂZIM HESAPLAR 7*3.135 60 1^83.981 30 52.088.987 24 31.755.745 30 MEFANO BİRİNCİ ' •ic Bir süredenberi Paris Milli Konservatuannrta G. Bouillon'un öSrencisi olarak ihtisas yapmakta olan ve geçen yıl «Ikinci Armagan» kazanmıç hulunan genç Türk viyolonisti Ester Mefano geçenierde Paris Konservatuarı Oda Müziği konkurunda 85 kişi arasmdan «birinri» seçilmiştir. 1957 yılında tstanbul Kor.servatuarında «pek iyi» derece ile dıploma konkurunu kazanmış olan ve Orhan Borar'ın öğrencisi bulunan E=ter Mefano. önümüzdeki hazıran ayında Pans Milli Konservatuarı diploma konkuruna gırecektir. ir Kor.servatuaı konserinde bu pazar Şan Sinemof.nda Şehır Orkestrasını mısafir şef Otto Partmann yönetecek ve solist olarak Obois' Celâl Akatlar katı'.acsktır. 2J51.446 36 24 30 Tekun NÂZIM HESAPLAR 52.0S9.987 31.755.745 PAZAR KO.NSERİ ANADOLU ANONÎN BORÇ TEKNİK NETİCELER YANCİI.N BKA.N!?!: Reasürorlere rievredılen primler Verilen komıçyonlar rİHenen taznımat Muallak hasariar ıhtiyatı Carî muhataralar ihtıyatı (R?as. hissesi hariç) Uzun vâdeli polıçeler re?ervi Yaneın srındürnıe n'ıasraflarına ıştirak payı NAKI.tYAT RRANŞI: 4.174.129.88 985.329,50 2.072.031.79 485.710.77 TÜRK Türk Lirssı SİGORTA SİRKETİNÎN ALACAK Türk Lirası Türk Lirası Rnlman Alınacaktır I.E.T.T. İşletmelerinden: 1 Otobüsler için 71 kalemde oem'an 7470 adet muhtelif tip rulman yurt dışındaki frrmalardan mektupla fiat ve teklif isteme usulü ile saün almacaktır 2 Teklifler 3 6'964 çarşamba günü saat 17. ye kadar tstanbul Beyoğhı Metrohan 3. cü kattaki Evrak ve Arşiv Müdürliiğüne verilecektir. 3 Postadaki gecikmelerle, sair sebeplercien dolayı son teklif verme tarihinden sonra geİPn teklifler ve tâdil teklifleri dikkate almmıyacaktır. 4 Şartnameler Metrohan 1. ci kattaki vezneden 10. lira mukabilinde temin edilebilir. 5 İşletmemiz ihaleyi yapıp yapmamakta. kısmen yapmakta, veya dilediğine yapmakta serbesttir. İlân olunur. (Basın 6239 4212) 1963 YILI KAR VE ZARAR HESABI Türk Lirası Uşudugunuzu hissetmez I adet GRİPİN almak faydalıdır TEKNtK NETtCELER YANGIN BRANŞ1: Müdevver oari muhataralar ihtiyatı (net) Müdevver uzun vârieli poliçeler rezervi (net) Müdevver muallak hasarlar rezervi (net) Prim tdare harcı Mınan Konıi^yonlar ödenen tazminatta reasür. his. MualISk hasar ihti. reasür. his. Yangın şönriıırmc nıas. Reas. his. Muhtelif NAKLtYAT BRANŞI: 11.762.486.09 3.560 67fi.ll 4.17H.465.87 ].0fi4.149.28 ; I ! i 1.033.919,36 1.271.343,14 98.926.43 13.460.216,85 1J275.475.14 4.R13.546.39 3.749.232.76 813.890,50 414.557.16 3.869.33 26.734577 06 1.018 «38.4H 1.324 131.87 4H5.778.74 ! i 23.334^26 44 Denizcilik Bankasından: Aşağıda yazılı malzeme alınacak 1 KOMPLE KALORİFER KAZAM: 1 adet CERESKAL: fi adet varım ve 6 adet 1 tonluk Son teklif tarihi 28/4/1964 dür. 2 ŞEKİT TESTERE TEZGÂHI: 1 adet (Tomruk biçme için) Son teklif verme müddeti 1/5/1964 dür 3 HORTTTM: 5000 metre dışı keten, içi kauçuklu Son teklif günü 8/5/1964 akşamma kadardır. 4 DİZEL KOMPRESÖR ve TEÇHİZATI Son teklif verme müddeti 13'5 1964 akşamına kadardır. Şartnamsleri MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ veznesinden t e min edilebilir. (Basın 5940 '4213) Rpasürörlere devredilen prımler Verilen komisyonlar rtdenen tazminat Muallak hasariar ihtiyatı Cari muhataralar ihtıyatı (Reasürörler hissesi hariç) KAZA BRA.NŞI: j j 8.103.757 94 Müdevver cari m u h a t a r a l a r ihti. (n<?t> Müripvver muallak hasar ihti. (net) Prim Alınan Komisyonlar ödenen tazminatta reasür. his. Muallak hasar ihti. reasür. his. Muhtelif KAZA BRANŞI: Müdevver cari muhataralar ihti. tdare harcı GRİPİN biitün ağrıları keser haş. di^, adalc. sinir ve soalgııılığından nıütevellit bütün agnları derbal 0 hayanların muayyen /.arnaıı larrlaki saiKMİarında ba^arı ile kıılhıııılır § rnıiKUı/ıiKi, hımbngo, siyalik ajrı ve sı/ılarına ia\ dalulır Mideyi bozmaz kalbi ve böbrekleri yormaz Rea«ürörlere devredilen primler Vrerilen komisyonlar ödenen tarminat Muallak hasariar ihtiyatı Cari muhataralar ihtiyatı (Reasürörler hissesi hariç) Muhtelif HAYAT BRAN'Şl: Müdevver riyazı ıhtı. Reasür. his. Reasürörlere devredilen primler Verilen komisyonlar Ölüm ve maluliyet tazminatı Varie hululü ödemeleri t.ştiralar Dajıtılacak temettüler Muallak tazminat ihtiyatı Riyazi ihtiyatlar Muhtelif MALİ NETİCELER: L'mumî masraflar 4.197.368,45 T05.W3.68 4.295.995,58 1.044.572.29 708.673.37 26.855.84 375.905,89 90.831,11 5.278.575,57 358.537 J28 1.365.597,01 1.374.811,85 416.164.31 fi5.602.54 9.326.025 5 8 724.828,24 362535.93 5.378.490.72 395.522,43 1.002.407.83 3.387.120.74 686.734.47 11.938.040 22.413.953.69 155.446,68 5.372.807,79 359.041,61 136.733,74 10.9:9.169 21 Orman Genel Müdürlüğu İstanbul Satınalma Komisvonu Raşkanlığmdan: Orman Genel Müdürlüğü teşkilâhnda kııllanılacak aşağıda isimleri ve miktarı yazılı 6 kalem eşya ve âlet pazarlıkla satın alınacaktır. Tekliflerin 28TV1964 günü akşamma kadar Komisyon Baskanh&ına verilmesi lâzımdır. Bu is<? ait şartname Komisyon Başkanlığı ile (Piyerloti Cacf. 79/1, Türbeİstanbul) Ankara Orman İşletme Müdürlüğünde görülebilir. Keyfiyet ilgililere duyurulur. Cinsi Miktar Tirfor 22 adet i Madeni kompas I90 » Tomruk numaratörii 92 » Yangın söndiirme cihazı 55 » Su soğutma eihazı ^ » Ağaca çıkma demiri ve kemeri 46 » 8.115.099,14 2.262.544.08 324.991,87 319188.63 1.087.142,96 1.020.863,04 3.143.48 422.010.62 25.196.494,72 134.041.85 Müdevver muallak hasar ihti. (net) Prim Jdare harcı Alman Komisyoniar ödenen tazminatta reasür. his. Muallak hasar ihti. reasür. his. HAYAT BRANŞI: Müdevver riyazi ihtiyatlar Müdevver muallak tazm. ihti. (net) Prim Alınan komisyonlar tkraz faızlerı Ölüm ve maluliyet tazminatından Reas. hissesi Vâde hululü ödemelerinde reasür. hissesi Istiralarda reasürörler hissesi Riyazi ihtiyatlarda reasürörler his. Muallak tazminat ihtiyatında Reas. hissesi MALİ NETtCELER: Müdevver kâr Hisse senedı ve tahviller kupon geliri lpotek faizleri Alınan riiger faizler Gayrimenkul gelirleri ! Müteferrik gelirler Yekfln (net) 36 38.885.5Î0 39 100.778.76 1 4.477^304.42 428755,72 432.729.46 8.928.248,45 195.339,99 38.523.335 89 267.651,64 612.950.49 565.260,38 147.117,70 65.360 229210,52 '' *.M()RTtSMANLAR: İ 00 Demirbaslar amortismam Gavrimenkuller amortismanı 51.481.38 26.923.46 4.555.709 SAFl KÂR 2.551.446 1 6 5 1.887.550 73 88.409.929 60 (Basm 6191'421D iekün 88.409.929 80 Gayrimeııkul Dosya N o : 1962'518 Beşiktaç Muradiye Mahallesinin Şair Nazım Sokağmda 16 kapı, 817 ada ve 14 parsel «ayılı 89 M2. miktarındakı bahçeli kârgir evin çüyuun ızalesı maksadiyle tamamınm satılmasına karar verilmistir. 43 lira 20 Kr. taviz borcu ahcıya aittir. tMAR DURU>IU: 1/500 mıkyash Beşiktas imar plânında iskân sahasmda kalmnkta olup ımar krokisindeki gibi taralı kısımda 12.50 M. irtifa, taıtişik nizam, civarı gibı saçak parapet ve 0o33 çatı meylinde inşaat yapılmasına müsaade edilmektedir. MEVKtt • EVSAF1 VE DEGERt: Beşiktaş Muradiye Mahallesinde. Teşvıkiye Caddesinden Maçka Caddesinin aynldığı yerden itibaren Beşiktaşa doğru sokus aşağı giderken sol taraftan ayrılan ücüncü sokak olan Şair Nazım sokağı üzerinde 16 kapı No.lı mahaldir. Sokak parke taşları ile feşekkül etmis olup tretuar, soksk seviyesinden 50 cm. kadar alçak oluo beton pap kaplıdır Sokaktan bakıldıg.na göre şayrimenkulün sağında 16/A kapı No.lı bahçc duvarı. solunda ise 18 kapı No.lı iki katlı ahşap bina vardır. Mevzuubahis gayrimpnkul sokak cephesinde Bodrum + zemin ve birinci kattan ibarettir. Arka bahçe cephesinde i?e arazi meyline uyularak bodrum katı altında zemini arka bahçe sevive«!nde ıkmci bodrumu havi. riuvarları kârgir, döşemeleri ahşap dört katlı binadır Bina rcphesi riüz sıvalı olup sokaktan bakıldıkta «ağ taraftan iki kanatlı dfmir giris kapısı ile zemin kaftaki an^reve girilir. Girişte 7emini karn mozaik kaph bir pabuçluk ve devamı koridor şek'ınde bir antre mevcuttıır. Antre nihayetinden vukan birinci ka• ta ve so! taraftan ise zemin kata geçilen kapı mevcuttur Zemin kat: Girişte bir hol mevcuttur. Holün sokak tarafmda. pencere•f'nde ufki sürffülü stor parmaklıgı bulunan yan duvarlarında enmme ramekânlı iki ufak dolahı bulunan bir oda mevcuttur. Holde sirişin karşısında bodrum kata inen merdiven vardır. Merrlivenin yanmda ise içinde alaturka mozaik taşı ile fayans lâvabovu havi alaturka helâ mevcuttur. Hplde 1. kata çıkan merdiverin altma isabet eden kisımda bir yerli dolap olup holün arKa bahçe tarafında arka bahceve bakan. ar?a aenisHSi kadar bir oda mevcuttur. Bu oriamn önünde hoydan boya devam erien, betonarme kolonlar arasmda demir borularla teskil edilmiş korkulugu bulunan zemini karo mozaik kaph kârgir bir balkon mevcuttur. Hol ve odaların döşeme ve tavanları ahşaptır Zemin kat holünden 13 ahşap basamaklı merdiven ile bodrum kata inîlir. Bodrum kaf: Merdivenin nihayetinde bir hol. bu holün sokak tarafmda ışıSını ufak oencerelerle sokaktan alan bir mutfak mevcuttur. Mutfak, fayans tezgâh, eviye, tezgâh altı dolaplannı ihtiva etmekte olup. zemini karo fimon ile kaplıdır. Mutfağm vanmda zemini hole nazaran 1 ahşap ve 3 beton bapamakla yük«eîtilmis ve karo simon ile kaph. mermer alaturka taşı ihtiva eden helâ mevcuttur. Holün arks bahçe tarafında ise arsa genişMSinde zemin kattaki arka oda tertip ve evsafında. içinde yerli do'abı olan ve balkonunun korkuluğu ahşaD çubuklarla teşkil edilmiş bir oda mevcuttur. Bodrum kattan 11 ahşap ve 1 beton basamakla 2. bodruma inilir tkinci bodrum: Merdiven nihayetinde arka tarafa dogru açık bir arahk nlup bu aralı&ın sokak tarafmda bir depo. merdiven altında bir yerli dolap ve yanda 2. bir ufak depo vardır. AralıSın arka bahçe tsrafında ise e«ki tip bir ocağı havi bir mutfak olup mutfagm sag tarafırıda e.'ki tip mermer aynah bir musluk tasi mevcuttur. Mutfakfan arka Satış İlâııı İstanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundan: bahçeye çıkılırken sağ tarafta yukarıdaki katların balkonlar.nın altının yarısına işabet eden ahşap kapıh bir ufak depo daha mevcuttur. Arka bahçe: Zemini kısmen beton ve kısmen tarh olarak teşkil edilmiş dipte ufak bir havuz taklidi ile dut. malta eriği ağaçları ile muhtelif çıçeklerı havi ufak bir bahçedir. Zemin kattaki antrenin nihayetinden 17 basamaklı merdiven ile 1. kata çıkıhr. Birinci k a t : Merdivenin nihayetındeki bir kapıdan bir hole geçilir. Holün sokak tarafında biri küçük, diğeri büyük iki oda mevcuttur. Holde yan taraftan ışığını alan, zemini dökme mozaik kaph fayans tezgâh. mozaik eviye ve tezgâh altı ve tabak raflarını ihtiva eden mutfak mevcuttur. Mutfağm yanında i?e yine zemini dökme mozaik. içinde mozaik alaturka helâ ve kurnayı, fayans lâvabovu ve söfbeni havi banyo helâ mevcuttur. Holün bahçe tarafında ise alt kattaki arka oda tertip ve evsafında bir oda mevcut olup önünrieki balkonun üzeri açık ve demir borularla teşkil olunmuş korkuluklan çamaşır iplerinin de baglanmasını temin edecek şekilde yükseltilmiştir. Bu kata gelen merdivenin nihayetinde eiriş kapısı önünde çatıcan bir ışık penceresi mevcuttur. Binada hütün oda ve hol döşemeleri, çatı ahşap olup çatı örtüsü Marsilya tipi kiremitle örtülüdür. Binada su, elektrik, havagazı ve kanalizasyon mevcuttur. Tamamına 90.000.00 TL. kıymet tahmin ve edilmekle : Karar dairesinde îstanbul Adliye Sarayı satış mahallinde 26'5/1964 Salı günü saat 1011 arasında açık artırma usulü ile satılacağı, a r h r m a şartnamesi memurıyetimizde herkesin görüp okuyabilmesi için 1962/518 dosya numarası tahtında 2/5/1964 tarihinden itibaren açık bulundurulacagı. Artırmaya iştirak etmek istiyenlerin muhammen kıymetin "7.5 u nispetinde pey akçesi veya milli bir bankamn teminat mektubunun iraesi serektiği, ipotek alacaklıları ile irtifak hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususivîe faiz ve masrafa dair olan iddialarmı isbu ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde evrakı müspiteleri ile memuriyetimize bildirmeleri, aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paranın paylaştırılmafindan hariç kalacakları eavrimenkul tâvin olunan zamanda üç defa nida olunduktan sonra en çok artırana ihale olunacaŞı. ancak artırılan bedel muhammen kıymetin "'o75 ini geçmezse en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere on gün daha temditle. mütesadif 5/6/1964 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacak ikinci artırmada. paraya çevrilmesi ve paylaştmlması masrafları mecmuundan fazlaya çıkmak şartı ile en çok artırana ihale ediîeceği, böyle bir bedel elde edilemezse ihale yapılmayıp satış talebinin düşürüleceği, gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verileeek müddet içinde ihale bedeli ve tellâîiye rüfumunu vermezse ihale k a r a n feshedilerek kendinden önce en yüksek teklifte bulunan müşteri arzettiği bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 7 gün müddetle artırmaya cıkarılarak en çok artırana ihale edileceği. iki ihale arasından doğacak fark ve geçen günlerin %5'ten hesaplanacak faiz ve diğer zararlar hükme hacet kalmaksızın ilk alıcıdan memuriyetimizce tahsil olunacağı. artırmaya iştirâk edenlerin artırma sartnamesini okumuş. lüzumlu malumatı almıs ve bunlan tamamen kabu! etmiş ad ve itıbar ohınacakları dahs fazla malumat almak istiyenlerin lflf>2'513 numara ile memuriyctimize müracaat edilme'i jlân olunur. tst. 9 uncn tcra M. (Basm; f!338/42t6'> I! (Reklâmcıhk: /4195) tşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satınalma Müdürlüğünden: 1 A) Kurumumuz İstanbul Sağlık Tesıslfrind<=n İstanbu! Paşabahce Nişantaşı. Eyüp Hastahanelerile. Bakırköy Do&umevi ve Dispanserinin bir yıllık ihtiyaçları için; 202000 Kilo Koyun eti 15000 » Sığır i > 18000 » Kuzu ı > 10000 » Dana » 4 mayıs 1964 pazartesi günü. saat 15.00 de B) Süreyyapaşa Sanatoryomu ihtiyacı için 50000 Kilo Koyun eti 24000 J Sığır » 18000 ı Kuzu 1 > 5 mayıs 1964 sah günü, saat 15.00 de Müdürlüğümüzün b u lunduğu Beyoğlu, Balıkpazarı. Kalyoncu Kolluk caddesi. Mallı Han: kat: 4 deki 2 No lu Satınalma Komisyonumuzda kapalı zarf usulü ile satın ahnaoaktır. 2 Mevzuubahis işe ait şartnameler her gün mesaî saatleri dahilinde 2 Numarah Satınalma Komisyon Başkanlığmdan bedelsiz olarak temin edilebilir. 3 1 inci madde A T^ragrafındaki her sağlık tesisi ihtiyaçları için müte'ah'hitler a^^ı ayrı teklif verebileeekleri gibı tamamına da teklif verebilirler. 4 Mezkur işlere ait tekliflerin yukarıda belirtilen günlerde idarî şartnamesi esaslarına uygun olarak engeç saat 14.00 de kadar makbuz mukabilinde Komis>on Başkanhğma verilmesi veya a>Tii giinler ve saatlerde Komisyonda bulunacak şekilde iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderümesi; 5 Postada vâki gecikme kabul edilmez. 6 Kurumumuz Artırma. Eksiltme ve İhsle Kanununa t â bi olmadığından: inaleyi yapıp. yapmamakta ve>a dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın 6187 4210) Sekreîer Aranıyor Ciddî ve büyük bir müessese Ingilizee ve Fransızca bilen sekreter aramaktadır. Taliplerin bir adet fotoğrafı havi ve istedikler: iicreti bildirir kendi el yazıları ilo kısa hâl tercümelerini P. K. 540 İstanbul sdresine postalamaları rica olunur. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: İhraç edilmek üzere 30.000 ton Çavdar satılacaktır. Bu satışa ait ilânımız Genel Müdürlüğümüz ile İstanbul. Izmir. İskenderun Bölge ve Mersin Şube Müdürlüklerimiz ilân tahtalarına asılmıştır. İlân ve satış hususu şartlarımız G e nel Müdürlüğümüz Satış Müdürlüğünden ve adı 2eçen Bölçe ve Şube Müdürlüklerimizden bedelsiz olarak alınabiür. ilgililere duyurulur. (Basm 6306••U89> İ L A Cinsi Adcdi Beherinin muhammen fiatı Lira Krş. Tntarı Lira Kr. Muvakkat teminatı Lira Kr. Ayakkabı 277 ' 52.00 11.804 00 «85 3" 1964 yılı Kadıköy çarşı ve mahallat bekçi teskilâtı için Kizumlu 227 çift AYAKKABI'nm nümunesine uygun olarak 2490 sayılı kanun hükmüne göre ihalesi 4/5/1964 pazartesi günü saat 14 de Kaymakamlıkta yapılacaktır. İsteklilerin ihale saatinden bir saat evvel teminatlarının bekçi bürosu veznesine yatırmaları ilân olunur. (Basm 6242 4215 ı Kıymet Takdir İlânı İE.T.T. İşletmeleri Umum Müdürlüğünden İdarece kurulacak tesis için Fatih. Samatya. Marmara caddesinde en eski 6, yeni ve taj 8 kapı sayılı ve tapu kaydma göre y a n varıya Andon oğlu Mıeır ve Ohannes kızı Alem namlarına kayıth 288 pafta. 479 ada. 43 parsel sayılı 42.00 M2. mesahalı a r sanın R830 sayılı kanunun 5 inci maddesine tevfikan 6'3'964 gün. 7346 sayı ile istimlâkine karar verilmistir. Aynı kanunun n nci maddp^ne tevfikan 14'4 964 salı günü saat 14.30 da bahse mevru yere kıymet takdiri vapılacağından aynı gün ve sastte mahallinde btılunulması ilânen tebliğ olunur. 1 inci Ordu Komutanhğından 1 Askerl hizmetler için imtihanla sivi! şoför alınaraktır. 2 Alınacak şoförlerin en az ilkokul mezunu ve bilumıım motörlü arac kullanan hususı ehliyeti haiz ve askerliğini y a p mış olması sarttır. 3 İmtihanları 28 nisan 1964 günü 5aat 10.00 da Çorlu 5 inci Kolordu Karargâhı UlaştırTia Şubesinde yapılacaktır. 4 İsteklilerin diğer hususları öğrenmek üzere Kolordu Ulaştırma Şube Müdürliiğüne rr.üraeaatları. (269 Basın 6320 4203) (Basın 5872/4214)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog