Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

Kıbrıs,, Büyük Mecliste| önümüzdeki günlerde Tiırkiye Buyük Millet Meclisinde, Hükümetin Kıbns politikası konnsunda genel görüsme açılacaktır. Bunun önemi çok büvüktür. Çünkü, bagiine kadar aynı konadaki taleplerin Mecliste görüsülmesi, «Zamanı degil» gerekçesiyle mürakün olmamıs \e Kıbru konusu milli menfaatler perdesi arkasına itilerek, ona, bir ııevi dokunulmazlık verilmisti. Simdi Kıbns politikası etra fında bir genel çörüsmeye Hükümet de «E\et» demistir. Bu hakımdan önümüzdeki günlerde Parlâmentonun ele alacağı en önemli konu olarak Kıbns politikası, daha simdiden bütün dikkatleri nzerine çekmig bulunmaktadır. Avnı konoda buçüne kadar geçen olayları kısaca hatırlamak, meselenin önemini ortaya çıkarmak bakımından faydalı olacaktır. Hükümetin Kıbns politikası hakkında Turkive Büyük Millet Meclisinde genel çörüsme açılması birkaç defa istenmiştir. Parlâmento üyelerinden birkaçı, zaman zaman bu islemi ortaya atmıslardır. Fakat her defasında Hükümet, konunnn enine boynna Mecliste görügülmesinden bir fayda beklenemivecefini iıah ederek genel gorüsme açılmasına yanaşmamıstı. Hattâ bu konudaki önergelerden biri törüşülürken mesele büsbütün biivümüs \e Hükümet bir ara «sinirlilik» göstermisti. Olay, Saadet Evren'in, Kıbrıs'ı da kapsayan dıs politfka konusunda genel gorüsme istefiııin tartısıldıgı bir sırada geçtntati. Hatırlanaca£ı üzere Hü kümet. bu isteçe de nymamıs, o gün tartısmaların devam ettigi bir anda, «Eğer bu önerge kabul edilirse, emanetin iade edilecegi» belirtilerek önergenin reddi saîlanmıstı. Yine bilindigi grfbi Kıbns, geçen günler içinde Meclisin gizli bir oturumunun konusu olmustu. Kısa bir süre önce bu tutum içinde balunan Hükümetin bugün Kıbns politikası için Parlâmento bir genel görüsmeye «Peki» demesi. meselenin hem Hükümet, hem de Parlâmento bakımından, zaten hüyük olan önemlnin büsbütün arttığına isaret sayılmaktadır. Basbakan Inönü'nün «Time» dergisine verdiği demeç. Türk Hükümetinin Kıbns politikasında enstiği noktayı tâvin bakımından, dünyada ve memlekette oldugu kadar, Parlâmento çevrelerinde de derin yankılar bırakmıstır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kıbns konusundaki genel görüsmeye bn beyecanlı hava içinde çitmektedir. KF.MAL ATDAR ^ ^ ^ ^= l = I l l l l l l l f 1 1 M l t l l t I f 1 1 1 1 I I I I t l l l 1111 ciınce 10 gunden 3 aya kadar hafıf uç ajdan uç vıla kadar hapıs ceza| C.H.P. Adana mılletvekili Mebhapıs ve 1000 hraya kadar par» ce sı ile cezalandınhr m e t + lcra takıbi ya da konkordato Gecioğlu 16 ni«an persembe zası ıle cezalandırılırlar. • Borçlunun ınkâr ettiği imza muhletı ıstemınden oncekı ıkı vıl ?ünü MI tcl;rafı aldı nın, kendısıne aıdıyetı mercı tara içinde borçlu, âdet uzere tecvız e « Millet Meclisinın dıinkü otu rumnnda Teni lstanbul gazetesin fından anlasıhrsa oorçiu tazmini dilmıyecek bir ıffetle hareket edede çıkan tamamen maksath ve ilk mahnette 50 lıradan 5 000 hraya kadar para cezasına mahküm edı rek ja da haddınden fazla masraf gatırından gon satınna kadar nvhr. lar yaparak ya da curetlı talih o durma haberini tahkik ptmek lümesnet • İflâstan evvel veya sonra ala yunlarına ya da basıretsızce speku romınn dahi durmadan ilkelerine baflı caklılarını zarara «okmak kastiyle lâsyonlara girışerek, \a da is.enr.de olarak Atatürk derneklere çirkin tecavüılrrde huve ozellıkle asağıdakı suretlerle ag:r l h m a l l hılelı muamelelerde bulunan k ı m | " d e bulunarak aczıne lundnğunuzu esefle ö£rendik Milzevk a • Tıcareti terkeden b:r tacır 15 se hılelı muflis «ayıhr ve Turk kendi fııli ıle sebebıyet verır % let Meclisi kürsüsü böylesine sah le namazını ecia etmekten gun içinde kevfıyeti kavıtlı bulun Ceza Kanununa gore cezalandırıhr. | da durumun fenalığını bıldiğı hal te, bövlesine «erefsiı bir Isnadın dnvan bir milletvekili. a) Alacakhlarm müşterek rehni de bu gibi hareketlerde ısrar eder âleti \apılamaz. Sİ7 ki Büvök A Geçiofln bir gazetede yaymladuğu ticaret sıcılıne bıldirmese ve dışı bu'un aktıf ve pasıfı ıle alacaklıla mahıvetınde olan mallarını tama se. aleyhıne acız belge5! istıhsal ta'nın knrdufu \e O'nun ilkeleriv naıı haber uzerine gündem le hareket etme»e mecbnr olan bir söz aldıgı Millet Meclisinde Türrının ısım ve adreslenni gosteren men veya kısmen kaçınr. gızler I edıldığı va da alacaklı alacağın partinin milletvekili bulnnu%orsu kive ögretmen Dernekleri Milli mal bevanında bulunmaya mecbur veya tahrıp edcrler. bı Alacaklıların zararına olarak dan yararlanamadığını ıspat ettiği nnz. İsnatlarınızı ispat etmek için Federasyonunun öncülüfü ile kudur. Kevfıyet Ticaret Sıcılı Meilkelerine Bağlı murluğunca fıcaret sıcıli ılânları hakıkate avkırı makbuz verenler, ( takdirde 15 gunden altı aj a Kadar sizi bfitön ımkânlarınızı kullanma rulan «Atatürk Dernekler Kotnitesi» nin camilec) Muvazaalı satıslar, muamele hafıf para cezası ile cezalandırılır ya çafırnoruz. nın yayınlandığı gazetede ve alan caklıların bulunduğu verlerde di ler veva bağıslamada bulunanlar. Atatürk ilkelerine bajHı dernek " kapatılması, imamhatip okul• Tıcareti terkederken mal bıld) Hakıkate uymıyan borç ıkğer va«ıtalarla ılân olunur. Bu ler daimi komitesi tarafından çe ' » " " ' " k»P»tılması. Diyanet Isleri ıdı Ancak gelmmınin zırvesıne e jlân tarihınden ıtıbaren bir > ıl ıçin rar etmek ve\a muvazaalı muame dırımınde bulunmajan, eksık gos kilen telgrafın son cümlesi bir teskilâtının Kur'an kurslarının yapmak terenler bundan zarar goren ala hayli ajır. Eger ispat edemezse kaldırılması yolunda tedbırler arisen tekstıl sanaynnde mevdana Id e t i c a r e t l terkeden tacır hakkın leler veya mukaveleler gelen istıhsal fazlalığı ılk olarak da ıflâs volu ile takıp yapılabihr. suretıvle a'acaklılarını zarara socaklının •=ıkâyeti uzerıne, tetkik «Şereften voksun alçak bir müf Hndığını ileri sürmüş ve hükümct•^ j bu sahada krızlerın mevdana gel Tıcareti terkeden tacir. mal be\a kanlar. teri ve demaeo? durumundan kor *en ne düşündüçünü sormnştn. mercıı (arafından uç aydan bir jı^ H 'mesıne vol aç'ı Fazla malını elın nınm tevdiı tarıhınden ıtibaren ıkı tulamiTacakaınız.» denilen Geçi Hükümet adına derhal »öz alan e) Konkordato mukave!e«ı harıla kadar hafıf hapıs cezasına hukZZZ , den çıkarmak ıstıven sanayıcı ma ay muddetle haczi kabil malları Ali oflu C.H.P. nin sa£ kanadının san Turizm ve Tanıtma Bakanı cuıde aîacaklna ozel menfaatler = ^ | lını çok uzun vâde ıle toptancıya uzennde tasarruf edemez molunur Borçlunun iflâsı halınde c a k t a r l l ğ ı n ı j a p m a k ı a u n Göfüs, bir gazetenin ortaja s a | m , ş »>«n temın edenler. ~ verıyor. toptancıdan da aynı sartbu durum a%rıca taksıratlı ıflâs rüstive eSitimli 6 eocuklu. çok kı a t t l t ' Iddiayı büyfiltmenin yersiz + Mal bevanında bulunmıvan , lar altında butun yurttaki peraf) Gerçeğe aykırı muhasebe ve desa bovlu, en önemli ovlamada bi oldugunu ıbylemiş ve »öyle veya beyanında mevcudunu eksık hall savılır. kendecı tuccara intikal ediyordu. hakınıisti gosteren veya aktifınde yer almış sahte bılânçolarla aktıfini Tekstil mamullerınin uzun vâdeli « Biz hükümet olarak memlemalı hacız veya iflâs sırasmda gos katte olduğundan noksan gosteren » ^ Z I kredi ile satılmasına paralel olaketin bütünlügünü bozan muzir teremiyen sahıs alacaklının çıkâve ler i ^ T i rak trikotai ve dığer giyim eşyacerevanlarla mücadele ediyoruz. tı uzerıne tetkik mercıı tarafından • lcra takıbi veya konkordato I larının da aynı sekılde satılması Anavasanın teminatı altındaki i3 aydan bir \ıla kadar hap;* cezayavgın hale gelmistı. Bu arada bamuhleti istemınden onceki iki yıl | nançlara dokunmuyornz. sı ıle cezalandırılır. siretsız is adamlarının odeme guErtesi gün de Devlet Bakanı O* Muddetı içinde bejanda bu içinde borçlu. alacaklısını zarara I cunun dısında mal satın almaları. may, Geçiogluna cevap \ermis \e borçlarını zamanında ödeyerheme lunmak amacıyle mazereti olmak sokmak amacıyle. mallarını ya da bır iddianın tahkik edilmeden orsonucunu doğurmus ve bundan top sızın lcra Daıresıne gelmıyen borç bunlardan bir kısmını mulkunden taya atılmasının doğra olmadıjını tancı ile ımalâtçı zarar gormeye lular alacaklının şikâyetı uzerıne çıkararak, telef ederek \a da gızsö\lemiştir. 25 lıradan 1000 liraya kadar para baslamı?tı lıyerek muvaza» yoliyle baskasıGeçioğla bunları anladı mı bicezasına mahküm edihr. Para siyasetı bakımından olumlu linemez? Zira geçen yıl bir gaze•• Idare ve temsil ile gorevlen n,ı uhdesine geçırerek ya da aslı * tedbirlerin alınması yanısıra enfteci Millet Meclisinde «Kalkınma dırılmış kımseler veya tasfiye me olmıyan borçlar ikrar ederek mev] lâsyonist gıdıse aon verilmesi kuhızı yüzde 5 mi, yoksa 7 mi olmamurları kasten veya ıhmal ile şırcudunu sunı surette azaltırsa, alev çuk sermaye ile pıyasaya atılarak lıdır?» sornsu ile bir anket yapketm mevcudunun borçlarını karbuyuk borç altına gıren ticaret eleKomisvonl» Millet Meclisi arajbu kez tarımsal kazançların 1963 mıs, bn arada Geçioğlundan da şu şılamadığını bıldırerek şırketin ıf hıne acız belgesı istıhsal edildı&ı manlarının ıflâslarına yol açmıştı. ya da alacaklı alacağından yarar sında gıde gele bzelhklennden bujvılı gelırlerinden de alınması huk ce\abı almıstı: Ankara 17, (Cumhurlye.Teleks) tı nisabına dahıl edilmezler. Yürürlukte olan tcra Iflâs Kanu lâsını ıstemezlerse. alacaklılardan Amasya Senatoru Macit Zeren, 3 Anayasamıza gore, oy ver nu ıse piyasadaki bu krizleri rin bırmın sıkâyetı uzerıne tetkik mer lanamadığını ıspat ettiği takdirde, yuk bir kısmını vıtiren tarımsal I munu değıştirmıştı. Yani bu mad • Efendim, ne demek yfizde 7. kazançların vergılendirilme<i ko!de hukmu geçmısç t««m<l olunmı Kalkınma hızı yüıde 100 olma'ı(A.P1.) nin Currihuriyet Senatosu mekten memnu olan oturumu ida liyecek ve borçlu, alacaklı ile ünusundakı tasarının 10 maddenin yacaktı. Oysa kı maddenin bu se dırj» Ve hOkflmet etttıekte olin birleşimlerinde değerlendirilen a re eden başkan vekili ile oturum çuncu şahısların vararını koruyamuzakeresi uzavıp gitmekte ve|kilde kabul edılmesi bütçede 100 partisinin jHMTe"7* 1nz1Tlı •fHtıTan çık oylama sonuçlarımn Anayasa da bulunduğu tevsik edilen Cum cak hükümleri kapsamamakta idi. dogmasına Geçioğlu, ciddî konnlar karsısınbir sonuca ulasılamamaktaydı He mılvon liralık açığm ve ıç tuzuğe aykırı bulunduğu huriyet Senatosu Başkanı toplantı Borcunu odemekten yoksun kada bu gibi davranısları ile ün salmen butun partil^re merrup so/.sebep olacaktı hakkındaki ıddiaları Anayasa ve nisabına dahıl edilmezler lan tuccar ozellıkle ışyerinı ba>mıştır. cüler valnız bu madoe için en az Adalet Komisyonunda incelenerek «Bizi hlzmet etmekten 4 Seçim Kanunu ile ılgıli oy kasına devrederek alacağından kuronar defa soz alarsk gorüşlerinı karara bağlanmıştır. alıkoyma>ın» sahip bulunulamada, sonuca muessir hataların tulmak imkânma açıklamışlardır. Ö'filıkle AP «o/ Butçeve 800 milvon lıra gelir »aS Komisyon, yoklama ve nisapla işlenmesi, geçıci komisyonun rapo yordu Yürürlukte bulunan lcra • cusu thsan Gursan 1 ) sayılı vergı lıyacağı tahmin olunan vergı ta<3 rm tesbiti konusunda şu esasların runu çıkacak kanunu zedelıyebilir. Iflâs Kanunu bunu önliyecek cekaiununa bazı maddeler eklen s a r , l a n n ı n muzakere^ı sıra^ında getırmekten dahî gerektığı kanısına Bu bakımdan, geçıci komisyonun zaî hukümler uygulanması mesını ongoren kanun tasansının vapılan tenkidlen «ükunetle dinkurulması hakkındaki takrirın, ] yoksundu Iflâstan çekır.en dıger varmıştır: 10 maddesi ıçın değisik. günlerde. | I e m e k t e o ı a n Malne Bakanı Me 1 Açık oylamada yoklams def Macit Zeren'ın itırazı uzerıne baş tüccarlar ıse borcunun üçte bırmi en iyimser tahmınle 5 6 saat ko,| e n j g m a n ! a m a n 5 0 J alarak açıködemek içın alacaklısına «Konkorterine gore, toplantı nısabı tespit kanlık divanmça verılen kararın nuşmuştu. Tarımsal gelirlerın as lamalarda bulunuvcrdu Ama şimisıne edılemez. iç tuzuğunün ilgili hukümlerine dato» tekhfınde bulunarak gari vergı\e tâbı tufulmasını ön diye dek 5 dakıkadan fazla konu'= 2 Açık oylamada bulunmıvan i gore, yenıden oylanması gerekmek yeniden devam etme fırsatını elde goren bu maddeye C.H.P dışında tuğu gorulmemiştı. Tasarının lf) ( edıvordu açık oy onergesı tekhfçilerı toplan, tedir. ki tıim partüerm karşı koymaları maddesindekı hukumlenn eeçmıyuzünden muzakereler uzuyor ve se teşmil edılmıyeceğım vapılan madde\i gerı alan komısvon bazı konusmalardan sezen Melen MılT B.M M uyelerının halk değisiklıklerle tekrar getırıyordu let Mechsinın geçen «ali günku adına yasama gorevlermı Maddeyi daha yumu^atarak tekrar birleşimınde sinirli adımlarla kurPıyasada durust olarak çahsmaktam anlamıyla yapabılmeleMillet Meclısıne getırer. komisyon ;u\e geldı Ekonomik durumumuta olan ıs adamlarının menfaatlerırı ıçın kendilerıne Anayasa zun panoramasını çızen Melen: nı koruma ve bu arada borçlu ıle gereğınce tanınan ımtiyaza, • Maddenin bu şekilde kabul edilüçuncu şahıslarm haklarını duzen«jasama dokunulmazJığı» mesi halinde butçede 110 milyon ' lemek amacıyle hukumet tarafındenmektedır. Bu sebeple. TSLNAIÖR MtLLbTVEKİLİ luk açık mevdana gelecektır» dı' dan hazırlanan lcra ve Iflâs KanuB M.M. uyelerı, Meclis çahş \or ve soyle devam ediyordu: «5 1 nu tasarısı 6 eylül 19S2 tarihinde malanndaki oy ve sozlennC.H.l" „ « «' vıllık plânımızı Knn'orsi\uma ver den, Meclı^te ileri surdükleMillet Meclisi gündemine alınmıçA.P !!........ „.. '2 165 dik. Plânın iç finansmanını bır, ri düsüncelerden ve bunları tır. Pıyasanın uzun zamandan bet.lJ» , 12 37 dış finansmanını i«e Konsorsiyum Meclis dışmda tekrarlamak ri sabırsızlıkla bekledıği yenı lcra C.K.M.P « 20 karşıhyacaktır. Plânın ıç fınansve açıia vurmaktan sorumve Iflâs Kanunu tasarısı aradan uM.P 5 13 manı için tekrar borç istememiz lu tutulamazlar Bu hukum, zun bir süre geçmesıne rağmen geif Millet Meclisi Baskanlıgı kori ksbil değildır. l.l.P t serek mılletvekıllerine ve ge çen hafta içinde Millet Meclisinde dorlara ziyaretçilerle basın mentSagımsızlsr (Cumhurbaskanhğı rek senatnrlere mutlak bır göru"='ilmeğe baslanmıçtır. Butun bunlann yanı«ıra yılda suplannın girmemesi için katî ekuntenjanı dahıl) 42 26 dujünce ve soz hurriyeti tamir verdiği halde 13.4.1964 günü 150 milyon dolar borç ödemek zoAcı K 4 9 nımaktadır. Bu hukum, T. muhtelif partilere mensup sena rundayız. Turkıyede temel yatırım 17 Nısan 1964 gunu saat ll'e kadar son transferlerle sandaheB.M.M. uyelerinin Meclisıtör ve milletvekili koridorlara 90 lan devletin yapmasında zorunluk lenn partıîere gore dağılışı yukandaki gibıdır. nın kararı olmadan tutulaküsur »iyaretçi ile gelmişler ve vardır. Özel tesebbus kendı yaramıyacagı, sorguya çekılemıtoplantı galonlannı gezdirmisler rma yatırım yapmaktadır. Butçeİçinde bulunduğumuz aym sonuyeceğı, tutuklanamıyacağı dir. 14.41964 gününde gelen ziya ^i açık kapatmamak için masrafna kadar Millet Meclisinde kabul ve yargılanamıyacağı sonucu retçiler 99 idi. Bunlar tüm kori lardan âzamî tasarrufu da yapacaedılmesı beklenen lcra ve Iflâs nu da doğurmaktadır. Anğız. Son enflâsyon kalkmmamızı dorlara yayılmışlardı. cak, ağır cezayı gerektiren Kanunu Tasarısı, alacaklı ıle borçbırakmıştır. Bu Senato seçimlerinin yaklaşması yarım asır geri suçustu durumu bu hukmun lunun ve uçuncu şahısların mesru karşısında T.B M.M. ne gelen seç memleket bir daha enflâsyona giY A ZI S I Z dııındadır. Bu durumda da menfaatlerı arasmda mâkul bir demez. Bizı hizmet etmekten alımenlerin adedi gün gectikçe artyetkılı makamın, olayı hedengenm kurulması hususunu önkoymayınız.» maktadır. Bir gündc milletvekille men ve doğrudan doğruya rini ziyarete gelen seçmenlerin Melen'in konusmasını tum miluyenin, Meclısine bıldinnesı adedi Meclis tesrifatçılarının bil letvekilleri ilgi ile izlemekteydiler. gerekır. Bır Meclis uyesı dirdiğine göre • 500 ün üstünde Ve yurt gerçeklerine değinerek hakkında seçımden dnce ya dir. meieleyi rakamlarla ortaya koyan da sonra verılmış bir ceza Maliye Bakanının konusması ohukmunun yerine getırilme+ Bir gazete CHP nin Diyarba lumlu karjılanıyordu. Işin bir yusı, uyelık sıfatının sona ermnnu da köylüler bu bakımdan kan sbzunu kestı. konunun e girer. Kabul edenler.. Etraiyenkır Milletvekili Hilmi Güldofanın zü bdyleydi. Ama yine bir takım mesine bırakılır. Tekrar sedört gözle bekliyorlar. Tıpkı sasma girince. Diler, baskan ler?» dayak yediğini yazmıştı. Güldo zorlamalar. ve bu arada sahsi çıçilen Meclis uyesı hakkındaTalât Oğuz'nn isaret etti^i nok dan rıca ederken. milletvekıl Butün kollar kalktı. Birisi ki kovuşturma. kendı Mecğan öğle üzeri Basın bürosunda o karlar oylamanm istenılen sonuca ta yönunden. Toksa gerisi u • leri «bırak konussun» diye ba hariç, tabii yine Maras'ın Kap«Arkadaslar.. Bunun AnayaGiresun C.H.P. milletvekili lısinin dokunulmazlıgını kal gazetenin muhabirini bnlnp habe ulasmama'ina vol açıyordu. murlarında bile değil! ğırdılar ve Dıler, teklifıni yarı lan milletvekili. sa ve dığer kanunlarla da bır Mustafa Kemal Çilesiz. gündem dirmasına bağlıdır. Sıyası rini tavzih etmesini istedi ve: Oylama ve reformcu mak fırsatını ele geçirdı. TeklıTiim muhalif Kaplan, kanu • VATAN SAG OLSCN. ılgisı vardır. Ben hukukçu değıdısı vaptıfı koııusmada, bn yıl partı gruplarında yasama « Bizim bölgede dayak yiyen fı soyleydinun Resmi Gazetede yavınlanC.H.P. liler (!) lım ama » memleketin fübre ihti>acının Y.T.P. nin Erzurum mılletvedokunulmazlığının kaldırılmilletvekilini bir daha seçmezler» «Arkadaslar, memleketin lehı masından sonra, yürürlüğe gir Melen, konuşmasından sonra «o100 bin ton olduğunu oysa 70 bir Iste buraya gelınce bır C H P . kıli Nıhat Dıler, çok faal ması konusunda her hangi dedi. mesine, kanunu Maliye Bakanınucun istenılen «ekilde olacağını bin tonunun memleket içinden kışidır. Bütun parlâmento fna ne olacaksa, butun partıler bırlı bağır(?ı bır gorusme yapılamıyacağı nın yürütmesine bile muhalif leselim Anayasaya aykırı da zannedivordu. Zira C H P nin ovüıtihsal edildiğini 30 bin tonluk hyetini de «Yeterlik onorgesı «Peki sen necısın arkadaş?> gibi karar da alınamaz. A Senato lçtüzüğtinün görüşül lan A P. ülerden daha fazla idi kalmıştı! açık bulunduiunu yana yakıla aleyhine konuşmaya» toplamış • olsa, hep beraber gerekeni yaBav Tosbi, duymadı bunu. Nemesine 1511.1961 günü 5 inci bir Hem de C H P . liler tam kad.ro palım • «MRBAKI» LIK . aniattı. selı oiduğu kadar açık sözlu o tır. Herkes konusur fıkrinı, belesimde başlanmıs ve aralıklarla Bununla beraber milletveDiler boylelikle. 'millî vıcdahalinde Mecliste bulunmaktavnV Akıs dergısi, Kıbns konusun!an milletvekili duysaydı, emı lirtır Tam Mra Dıler'e gelır zıÇilesiz, bunu kendine sakın yapılan 22 birlesimden sonra 27.12kılleu hakkında her hangi lar. ra, herkesten sonra ısmını yaz nı» ndan gelen teklifini de yap da bır anket >aptırdı Parlânım su cevabı verırdı: çile etmesin. 30 bin tonun lâfı 1963 günü kabul edilmistir. bir ıcra hukmu varsa o uve dırır bir yeterlik önerge^i ve mıs oldu. mentoda. Bır çok milletvekili mı olur. Bu zidişlc en kısa zaTanmsal kazançların 1963 yılı «Sarapçı • hakkında maaşı uzennde ha Bövlece 183 maddeden ibaret orirler. Diler, aleyhte soz alır cevsplandırdı Soru suydu: MUHALIF OLl'NCA manda kapatırız açıârı TOPRAK REFORMUNUN ci7 ışlemi uygulanabilir. lan tüzüğün muzakeresi Z sene 1 çelirlerıne rle tesTiil edilmesi ko1 Konunun esasına gırınce ba'kan Mnhalif olunca. A. P. Mara^ «Basbakan o'saydınız, Kıbri ; nusundaki flyas Seçkın'ın önerseASIL ONEMt TOS»BI GRUP SÖZCCSÜ ay 12 günde tamamlanmıstır. 15 eklm 19R1 seçimleri ile merelesinde ne yapardınız?» si is'arî ovla oylanacaktı. Yani dC.H.P. Ortak Grupunda, Mar ıhtar eder. Diler, artık tıkır tı milletvekili Enver Kaplan gibi C.K.M.P. nin vüzü kanlı, bur* * * işbayına gelen T.B M M. rie, Haluk Nurbâki cevabı yapış din milletvekili Talât Oğuz, kır ezberlediğı, yeterlik onergo olmalı, yani her seye muhalif nergeyi kabul veya reddedenler nu kırmızı, sıhhatli milletveki • + Meclis Başkan Vekillerinden hugüne kadar Başkanlık ka olmahtırdıli Sadrettin Tosbi. vergi kanun toprak reformunun bugüne ka • si aleyhindeki sözlerıni de kaMekki Keskin, bir gün, sivri bir el kaldıracaklardı. nalı ile 233 yasama dokur.ul 1 rıştırıverir. Işte, Diler'ın bir 14 Nisan Salı günü saat 17.55 «Ne yapacağım" Gider Ismct dar açıklanmamasına değinmis ları için grupun sözcülügünü Nedense reform i«tediklerini yk konuşma yapıp muanzlannı ayağa mazhğının kaldırılması istecumlesı, a=ağı yukarı • te, 193 sayılı kanunnn bazı rnad Pasaya danışırdım » yapıyor. Masallah, A.P. den Tah ve bazı kimselerin toprak relorkaldıran ve salonun havası sık tekrarlıyan C.H.P. lilerden bir mınde bulunulmuştur. Ancak delerini degistiren tasarınm göKUM TORBALARI .. « Demokratık nızam içinde sin Demirayı hiç aratmaz kür • mnnu, C.H.P. aleyhinde propa • nı elektriklendiren hatiplerinden kısmı oylaınaya katılmadıkları gibu rakama bir milletvekili irüsülmesi nihayet bitmisti. Sı A P Genel Baskan Veki'ı ğanda konusu ettiğini bclirterek mılletvekillen fıkırlerını açıksü>e çıkınca. güldürme yönün(AP) li Ali Bozdoganoglu'nu kür bi. diğer bir kı^mı da dnerge hakçın istenen birden fazla dora. bevlik, «vürürlük» maddeleA P den istifalar oiduğu 7amar söyle demiştir: lamadan yeterlik önergesi verden tabiî. Bu ara. ne kadar kında ret ve çekımser ov kullanısüye çağırıp: kunulmazhk kaldırılması mu rinde idi. Divan kâtibi kanun «oyle bir demeç ve~mişti mek, mıllî \icdanlarda mâkes « Tarım Bakaııının çok yakın ciddi konusursa konussun. üveracaatlan da dahildır. Bu « Havdi bakalım, efl de nasıl vorlardı. C H P lilprrlen 'Mu^tafa maddelerini okudu; okudu. nibulamaz, mıllî vıcdanlarda da «Biz. yükselhoruz. Yuk'pldık ler alısmışlar bir kere, katıla hir zamanda, bu konuyu. Türk âevrede, hugune kadar bir Samet Kıi7urıı. Bek'r S^mi fevil edeceksen et!» dedi. hayet, son iki maddeve eeldi: <e kum torbalarını , 'îtıvoru/ kamn oynna vc basına açıkla • mâkes bulamayınca. vazıveMcr rak dinlerler Tosbi'vi. mılletvekılinin ynsama dokuKarahanh, Ahmet Üstün, tzzettin «Madde... Bu kanunu. Maliye tebeyyun etmez. Vaziyetler te Bunlar rla kum torb?!arıdiT.» verlestirilmek Tosbi. ciddi ciddî konustu. ması . tihinlere nıılmazhgının kalriırılması+ AP nin Bursa senatörn ve Agaoglu. Ar«lan'm ret. Bakanı vüriitiir.» istrnilen tercddütleri silmek ba Tcvyün etmeyince de » Gun geldı: A. P attıklarım vfrri konnsunda: na karar verilmıştir T.inGrup Baskan Vekili thsan Sabri «Oman A5an. Ahmet Avdın Bo Baskan sordu: kollarını açtı. Nedcni'iı sorducu Yani Dıler, vercı kanunları «Arkadaslar. ben doktor deji kımından önemlidirj» guldak AP milletvekili Nııri kürsüde vaptıtı bir lak. Naım Tıralı, Nıırettın Ö7dpmir «Kahul edpnler?» Bütun kol mu? «baSımsi7İardan» Vurbakı Herkes aynı şeyi rica ediyor ^oruşulurken A P. nın bır u • Beser'den haska hiç kımschm ama. doktorlar kanı herhalkonusmada. millet\ekilleri>le se ve Xurfttin Ardıçoglu» nun çpkimlar kalktı; birisi harıç: Kaplan «np olacak» dedı »Çok vuksrl na. C H P rın bir vana çekmonin dokunulmazhgı kaHırılde damardan alırlar. IVlalive Ba Tarım Bakanından. Su toprak natörlerin durmadan parti dfîis ser ov kullandıkları gnriılmektevEn^er.. dıler havada kaldılar Yere ın mamış ve bu konudaki ıs'en kanı illâ gözden alacağım di reforraunu, biran bnce açıkla Mnden dert yanmak ıstıvordu S tirmelerini. \âni partiler arası ak dı Sonuç olarak hütçeye 100 mi1«Bu kanun, Resmı Gazetede mek içın bu sefer kurr torbala sın da C.H.P. aleyhine kampanBu konuda soyhyece'ilerı. goler devre sonuna bırakılmı=yorj» ş'tarmaları «Esham borsası»na ben yor lıra sağlıvacak bu onerif % c vavmlandıktan sonra vürürlıiğe nr.ı aln orlar » ya bitsin! Zaten toprak refor ru u ve tpkMı vardı Ama, B.ıstır Devam eltı Tosbi: = zetip: «Biz de iste daha dün 48 ki muspet ojâ karşı 142 oş la reddel~ şi idik, bugun 78 e çıktık» dedi dilmışU. Kuçuk sermaye sahiplerinin 1957 yıhndan sonra, para arzındakı surekh gehsmeden doğan kredı ımkânlarından yararlanmak suretıyle tıcan ışletmelerını buyutmekte oldukları gorülu\ordu. Enflâsyon hareketının ticarı hayatta yaratmış oiduğu sunı gelışme ı!e ılgılı olarak ticaret hayatına atılan kapıtal sahıbı kımseler ozellıkle kârlı gorduklerı sahalara yatırım yapmakta idıler Bu >ıllar tekstıl sanayunın buyuk yatırımların yapıldığı bir sanayı kolu olma nıteliğını kazanıyordu Para arzındakı gelı«melerın dar gehrhlenn dışındakı halk kutlelerıne mtıkalı tekstıl mamullerının genıs olçude tuketımme yol açmakta ve bu sahava yapılan yatınmlar gun geçtıkçe artmakta ıdı Ayrıca vurt çapında gelısmekte olan yapı faaliyetlen paranın pıyasada kolajlıkla devir etmesıne yol açan sebeplerden bıri gormektedir. Tasarının ozellıkleri şoyle ozetlenebılır : * Zarara uğrayan şahıs sabıt olan zarar ve zıyanını kusurlu olandan veya kefılınden ister. lcra veznesme yatırılan paranın ılgılı devlet tarafından zımmete geçırılmesı hahnde devlet, hak sahıplerıne karsı birınci derecede sorumludur. Hazınenın asıl sorumlulara rucu hakkı vardır Devlet, sorumluluğuna katıldığı gorevlılerden temınat ıstıyebılır IcroIflâs kanunu Mehmet Mecliste görüşülüyor Cecioğlu IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIhlilllilllllllMllllltl.MIIIIHItllllllllllllillllllllllllillill lllllllllllll'll llllllllllllllll Piyasaıtın büyük bir ihtiyacına cevap verecek olan Porlresi Acık oylama sonuçlarımn Anayasa ve iç tiizüge aykırı bulunduğu sddiaları komisyonda karara bağlandı Bir kısım CHP liler bile, vergi konusunda Naliye Bakanına "hayır,, dediler oozluğu Sandalyaların partiiere göre dağılışı !crn ve iflas kanunu tasarısı Yasama dokunuimazlığı Bunları Biliyor musunuz Tasarının getirdiği yenilıkler ozyAtn Laf mu?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog