Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

DrtRT 18 Nisan 1964 Inanç Sömürücüleri Ruhları öldürmek için kurşun döken, muska yazan hocalar Cumhuriyet^ Bir okul müdürü cevap veriyor Sayın gazetenizin Okuyucular sütununu, dertli yurttaşlarımızın sorularını aksettiren, çok iyi niyetlerle ayrılmıs bir köşe olarak okur ve selimlarız. Fakat 8 Nisan 1964 taribli niishanızda okulumuz hakkında vazılan adsız bir okuyucu mektubuna okuyunca, üzüldük, Orada sıralanan suçlamalar tamamiyle asılsızdır, hayal mabsulüdür. Bugüne kadar hiç bir ögrencimiz okuluıı ve Mıidür Yardımcısının islerine yardım ettirildigi için evine geç çönderılmi" defildir. Hak ve talimatlar gereği sahsi isleriniıı kendi istediçi şekilde yüriimedi;iııi çörcn. bunun için antipati besliyen adsız bir vurtta.sımızın iftiralarını tasıyan bu mektup. daha önce bize yolladığı imza.sız \azılardan birisidir ve onlardan farksızdır. Hiç bir öğrencimiz not islcrinde, idareye ait kavıtlarda çalıstırılmaz. Tüz seksen bes tane yatılı öğrencimiz vardır. Bunlar günün her saatinde okulda kalırlar. tlerde alacakları idari ısleri kavramaları bakımından yoklama. öğrenci kütük defteri tanzimi çibi simdiden öğrenmeleri gerekli islerde birlikte çalıstıkları olmustur, fakat geç kalmak, kendi derslerini aksatmak gibi bir konu asla jeçmemistir \e sözii bile edilmemistir. Adsız yurttasımız bövle bir ihbar ( ! ı yapmakla hangi arnacı eüder bilinmez. Acık yüreklilikle eelip sikâ\etini söyleraemesi, adııu saklaması, haksızlığını bilmesinden, battâ samimî olmamasından ileri çelir. Durumu açıklar, saygılar sunarım, Hüsnü Cengiz Aroasya Oğretmen Okulu Müdürü Kendi milletinin, dış yardıma luk propagandası yaptığmdan «avcılı|a teslira edildi. Nurcular şiddetle ihtiyacı oldafnnn bile faaliyetlerini arttırdılar. Hükü bile, süriilerle Arabistan'a akın met, gericilerle ilgili yeni karar etmenin gerçek günah olduğunu lar alıyor. Hükümet, bu konuda ne zaman anlıyacağız?. nerdeyse âciz dnruma düsmektr. Bilmem ki ne zaman düşüneKilis Iisesinde tarih öğretmeni, bileceğiz? 1 Mart olaynıı ve Saidi Nursi'yi Aynı diişünüde bir kaç kişi de yererken, bir öğrenci: «UıtadıoU» bulabilecegimi sanarak, boma söz vok!» diyerek öjretme sanmak istedim. nine saldırdı. Bir Imam Hatip Okulu öîrencisi, Edebiyat ög Plân gereğince yapılaretmeninin evine tehdit mektubu attı. On sekiz otobüsten mü cak işlerin neşredilmesi tesekkil hacı kafilesi, sehrimizisteniyor den hareket etti .. v. b.» 1963 yılı D. P. T. nın profrv Beyler! Nedir? Nereye gidiyoruz bu gidişle? Ne olacak bizim mını II gırasiyle ve her ilde yasonumuz böyle? pılacak işlerin listesini yayınlaBu acıklı tabloyn seyrederken mış idiniz. Biz memleketsever insanın yiireği sızlıyor doğrusu. kimseler vatanımızın kalkınmaKemalizm prensiplerine sıkı sında büyük rol oynıyacak ba sıkıya bajlanmaktan başka çı •teferruatlı listeyi okuyarak j ö | kar yolo olmıyan bir millet o sümüz kabarmıştı. Beo kendi larak, bu hercümerç içerisinde nefsime bu parçaları keierek daha ne kadar sendeliyeceğiz? bir dosyaya koydnm, zaman zaIviyi kötüden, güzeli çirkin man inceleme fırsatını buluyorden, doğruyu yanlıştan, yararlı dum. >ı yararsızdan ayırmasını ne za1964 yılı kalkınma proğramını man bileceğiz? da bu tarzda neşredersiniz diye Bu soylu millet. bozuk yumurta kafalı. karısık emelli, bulanık bugüne kadar bekledim. Merak beyinli. süpürge sakallı dinbaz ediyorum, tekrar neşretmiyecek ların etkisinden ne zaman sıyrı misiniz? yoksa artık beş senelik lacak? Evet, bu kara perdeyi ne Kalkınma Plâmnda ba kadar zaman yırtabileceğiz? mufassal ve şümullü ienelik Ne zaman üç bes hacı adayı kalkınmalar yok mu? mız, bir araya çelip ie, Arabın Varsa alâkalanmanızı ve bizçöliine akıtacakları bınlerle, milvonlarla yurda bir okul ka leri bu yolda faydalandırmanızı çok rica ederim. zandıracak? Okurlardan Nurculuk ticareti yapan doktor, eczacı, disçi ve diğerleri Yolculuğum sırasında, kahvehaneae. otelde mütemadiyen duyduğum bır konudan bahsetmeden ge çemıyeceğım.. «Kurşun dokmek» «Adak». «Eşık kesmek» ve «Muska yazmaz ..» Bır takıan saf vatandaşlar bu gıbı hurafelere öylesine ınanıyorlardı ki, iyi neticeler alan (!) bazı hocalan aralarında pay edemiyorlardı!... Kurşun döken. muska yazan, nefesi kuvvetli olan hocalar köy köy, kasaba kasaba dolaşıyor kısa zamanda büyük bir dünyalık elde ediyorlardı... Muska yazmayı duymuşsunuzdur .. Bir kâğıda Arapça bır takım şeyler karalanıyor, ıçıne biraz çöre otu atılıyor, bu bir bezin içine üçgen şeklinde sarılıyordu. . Bunu cebinize koydunuz mu, s'hhatiniz de garanti altındavdı, kim senın nazan da değmezdi'... Kurşun dökmenın ise. baska bir tekniği vardı.. Hoca efendi, bir kabın içınde bildığimiz kurşunu iyice kaynatiycr, sonra bunu. «u dolu bir kaba boşaltıvordıı Bu kurşun ve su ile kanşık kabı bafimnn üzennden geçirdiğıni7 tak dirde dertlerinizden kurtuluyordunuz. Değil insanlara. hastalıklı çıçek lere bile iyileşmesi ıçın kurşun do ken hocalar vardı Doktora. dısçiye ne hacet! Manevi \ulrian tedavı dururken. ılmi ve fennı kurcalamaya lüzum vokdu kü. Kötü ruhlan öldürmek içın kurçun döküldıiSii eıri. bir ba«ka yolda «Eşik kesmek»di! Şayet evinizden kaza. belâ eksik olmuyorsa, hoca efendıvı çağıracak sınız, o da dua ederek kapının eşıfinden bir parça kesecek. bövlece kötü ruhlar. belâlar kapınızdan adımını • tamuacaktı.! Bir aydın öğretmen dostum anlattı: tmam Hatip Okulu Bğrenciierin den bir grupu yanına ahp lâlettayin bir mezarlıga gitmi? . Ve du vardaki parmaklıklann iizerine üç beş tane bez parçası bağlatmı«.' Üç gün «onra öğretmen ve öğrencüer tekrar mezarlığa uğra dıklan zaman bir de bakmışlar ki, parmaklıklann üzerj yüzlerce bez parçası ile dolu, Sdeta yer kslmamıs!.. Bu durumu tesbit ettikten sonra pılmış, saf ınsaniar, Nurcular fabunde gidıp bezık oyr.amaya bile ar. yoktu .. Kız kaçırmasıy'.a se(f:rsat bulamıyordu.. Civardar. ge, vısmesıyle. , eğlenmesı, oyunuyia len bütun N'urcu hastalar; Saidi \ or.lar da sehırknin başka turlusü rırsınin kitabmdaki mânevı reçe 1 bır sosval hayat yaşıyorlardı Nur teden (!) favda temin ederr.eyinculuk daha çok bazı kasabalarda ce, soluğu Nurcu doktorlarda »'..mahalle mektebine gıtmiş kişiler, vorlardı. Çoğu zaman iş işden geç, vahut da kuruk ka°aba esnafı ara miş oluyor, hasta iyileşemiyordu. J sında yaygındı. Hıç bır işte ıs ara ama kime dert!.. O takdirde, nadıgmı bulamamışlann dört elle sa v.l olsa ahrette yerleri hazırd: ya1 nidıklan bır akımdı Nurculuk. Iste bu felsefe. N'urcu doktorlaıa. Ancak bunların yanında açıkgoz hiç bir manevi mesuliyet vuklemı geçınen bir takım aydın tas'.akla vordu ve onlar. çünden gür.e çorı da vardı kı. onların durumu in ğalan Nurcu hastalarmdan çelen sana herkesden her şeyden çok acı paralarla han. hamam sahıbı olverıyordu... rr.bn yolur.da yürüyorlardı .. Ecvt.cı da aynı yolu". yo\ru«.uyAfyonda: bir doktor. bır eczacı ve bir de dış hekımınden bahsedi aıı .. O da eczane^inin duvarlarına I liyordu ki. Bunlar Nurcu idiler. âyetler asmıs .. İçeriye mistik Ama niçm"" RısaleiNur kitaplann bi'' hova vermiş . Bütun Nurcula da büyük bir cevher mi bulmu? ra ilâç satarak buyük para kazalardı da onun tesirıne kaptırmış pıvoıdj . lardı kendıierıni? .. Yoksa hiç far Dis hekimi. Nurcuların dis'.erini kına varmadığımız, muspet ilim ioktrek kazancın yolunu DII'T.UŞlerle mı mücehhezdi, Saidi Nursi tu! Muayenehaner.in hemen bitişi »inde bır de manifaturacı varri: adındakı Kurt millıyetçısi?.. Ne o. ne de ötekisü. Yaptığımız ve bütün müsterileri Nurcu'.ardı. arastırma sonunda şunu gorduk Zaval'.ı adamlar, ne alırlarsa mut kı, senelerce muspet ihmleri oku laka üç beş kuruş fazlasını v<*rmuş ve nıhayet üniversiteden dip mek mecburıyetinde kalıyor, faloma almış. bu kişıler gençlikle kat yine de aynı dükkândan alış •eris etmekten vazgeçemivorlardt' Konya. Adana, Gazıar.tep, Ha ticari baktmdan Nurculuğa sıms Saidi Nursi demisti ya «Aramızda kı sanlmıçlardı!.. !ay, Anadolunun hangi ilir.e gıttiy Doktorun bu sayede isîeri bır manevi rabıta var» dive!.. • e orada mutlaka bir takım =m hayli açılmıştı. Vaktıyle muayene Urfada bir kadın doktor vard:. «Nurcu kardeşlere» rastlıyordum. (Jniversitesini bıtirm'': tsın aslına bakınca, su katılmamış hanesinin kap.sından içeriye kim İstanbul s kojluler içınde, gerı akımlara ka e girmezken, şimdi o, sehir kulü Sonra orada çalısırken Nurcu olup, «ivah çar^afın içine eırivermisti! Onun da muayenehanesi do |luD bosalıvordu Hele, lstanbuldaki H. ö. d:ye Nurcu bir hanım doktor. altı av ^Istanbulda. a'tı av da Medinede ça j Jlısıvordu. O dahilive mutehassıDünyaca meşlıur DANİMARKA menşeli sı idi fakat =adece kadın hastalar' muayene ederdı Zaten daha fazKURU TEMİZLEME MAKİNELERİ lası için zaman bulamazdı!. Yakınları bir erkek ha=ta ol'e bi'.e SANTRİFÜJ MAKİNELERİ onun elini sürmiyeceğini sdylüvor BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ lardı. Eski bir Maarif Müfettişi. AvuTürkiye Umum Mümessili kat, emekli bir subav da Nurcula rın kadroları arasındavdı . Ama LİPKA TİCARET A. Ş. bütün Türkivedeki Nurcuîarm kad îstiklâl Cad. 394396 Istanbul Tel : 49 52 00 •rosu tetkık edil«e vuksek tah'ilh ve kendmi bu mânâsız: ıleriye . geriye goturen yolda vürüİiâncılık: 9813,4205 100 ki^i bulunamazdı... ogretmen; oğrencılerıne. bâtıl ıtı katların ne kadar zayıf, ne kadar basıt terr.eltere dayandığım ıspa* fırsatını bulmuş *** Amma sız gelın de boyie bır hareketı bır tak.m ımamlardan, hocalardan bekleyin... Mumkun mü? Vatandaşın hurafelere, ınanmadığı gun hepsinin ıpliğı pazard çıkacağı, keselerıne zarar geleceğı için onlar da elbet direniyor, mücadelelerıni (!) yapıvorlar... Haibuki işin aslına bakarsanız; bu gibi bâtıl itıkatlar ve hurafele rin Muslümanhkta yeri yoktur. Yapılan arastırmalara, ılme göre; «Adak». «kurşun dökmek», «eşik kesmek» ve diğer bir takım âdetler «Yer Tanrisına«, «Gok Tanrısına, Esik Tanrısına» tapan Şamanı lerden kalmadır .. Turkler de Şamanilerden geldıklerı :çın uzun muddet bu âdetleri muhafaza etmişler. takat daha sonra Musluman olmuşlardır.. Müslumanlık, bıldığınız gıbi; bır takım tanrıların mevcut bulunmadığ.nı tek bir Tanrının varlığını ortaya koyması dolavı*iyle Şamani âdetleri terkedilmiştir... Bu nasıl iştir ? Kumkapıdaki oknyucumuı Mehmet Gürgir yaııyor. Sermayesinin tamamı vatarıdaşlardan vergi olarak alınan paralardan meydana gelen Et, Balık Kurumu bundan bir kaç Til önce kredi ile balıkçılara navlon af datıtmıçtır. Şimdl ise, ötedenberi piyatad» 1 kgr. ı 5060 lira olan saŞlarn ajlann karsılıt, olarak beher kg. için 120130 TL. (iyat talep etmekte ve bu yıl esasen düsük olan balık ürünü durumunu ve birer «deniı aİSası» olan kabzımalların balıkçılarımuı istismannı gözönünde tutmadan, balıkçıların teknelerini haczetmeye hazırlanmaktadır. Devlet müessesesi, ihtikâr ujrun» deniz müstahsilini yasama araclarından mahrum edebilir mi? Ne zaman düşünebileceğiz? Alıdullah Sanlı yazıyor: Her gün okur. isitir va da çörürsünüz: «Falan yerde dört nurcu daha yakalandı. Ata'nın büstü kırıldı. Bir imam. nurcu TURİSTIK MUESSESELERİN NAZARI DİKKATINE <| reıitali. \ 20 Nisan Pazarteti 19 00 da \ Şan Sinemaıında AYLA ERDURAN \ GUİ FALLOT $ Ilincıhk 9791/4204 i i Devlet Orman İşletmesi Sinop Müdürlüğünden: İşletmemiz Gerze sahil deposunda mercut 1304 M3. 2. ci. 3. cii ve düsiık kalite ÇamGöknsr tomruk ve direk 33 parti halinde 29/4'1964 çarsamba günü saat 15 de Gerze Bölge Şefliği binasında ve Ahmetyeri Bölgesinin Çakıldak deposunda mevcut 2. parti 99.554 M3. Goknar Tomruk ve direk ile Bektaşa Bölgeslnin Arabadurağı. Brtttasa depolarmd? bulunan 4 parti 139 M3. dışbudak tomruk ve direk 30/4 1964 perşembe günü saat 15 de Sinop İşletme Müdürlüğü binasmda toplanacak Komisyon huzurunda açık artırma suretiyle pejin bedelle satışı yapılacaktır. Çam. Göknar Tomnık 2. ci kalite 239. 3. cü K. 184 ve 2. ci K. Direk 165 düşük K. 135 ve 2. ci K. dişbudak tomruk 225 direk 135 liradır. Bu satışa ait şartname eb'ad listeleri Ankara Orman Genel Müdürlütünde, Kastamonu Orman Basmüdürlüğünde, Ankara, Kastamonu, İstanbul. İzmir, Samsun. Bafra. Ayancık. Boyabat, İnebolu İsletmeleri ile İşletmemizde ve GerzeGöktepe, Ahmetyeri, Bektaşa Bölee Şefliklerinde edrülebilir. Taliplerin beiirli gün ve saatte % 7,5 teminat makbuzlariyle Komisyona müracaatları ilân olunur. YARI.V Üniversite öğrenciler! danaa gidiyor, naraaz kılmıvor! KAY1P İnebolu lımamna bağlı 5 rusum tonluk Tezol Kardesler motoruna ait 2010960 T. ve 379 sa. \ılı olçü bîlgemi ve 1 Kasım . 1963 T 159 sayılı Denıze elvenshlik bele?mı kavbettim. Hukumsuzdür. Tezo! Karuesler motoru sahıbi Yakup Tezol Cumhurlyet 4192 Haberler Gunlük olaylar 16 30 Gençlik >aati 19.45 Kısa llârüar 7 rsp Açı'.ı» Kı^a haber'.er O 19 50 Sevket Ugurluel orkestrayun havian 7 45 Haflf müzlk ,, 20 10 Şarkılar 20 30 Onbe« S Haberler 8 15 Salon orkes günde blr 22 00 Reklâmlar geçldi trları 8.30 Çelştll müzik 22 30 Çesltll muzlk 22 45 Ha9 00 Türküler ve «arkiiar 9.30 berler 22 ?"> Ara melodllerl Küçiik k.ı;ıser 10 00 Kısa haber 23 00 Gece >arısına dogru 34 00 K:?n haberler Kapanı? ler Kapanış tSTANBUt. tL R\DVOSU 12 00 4ç>]f! Kısa habi'rler S.ılon orkestıaları 12.00 Şarkılar 17 >3 Ac.l.ş 13 00 Dans milzlâl 12 50 Hafif mUzik 13 00 Ha 13 "0 Caz müzigt 19.00 MelobPrler 13 10 Şarkılar 13.30 Kıi dller ülkpsınde gezl 19.30 AkçUk orkestra 13 45 Saz e«erlerl sam mUzl|ı 20.00 PUltlar ara U 00 Dans müzlgi 14.15 Haf sında 20 "0 Clgan melodilert t=mın programları 14 30 Gdkçen Kavnatan ve pltarları 14.45 Oyun 21 00 Cumartesi konseri 22 15 havalan 15 00 Kavıp mektuplan Operet melodllerl 22 45 Tatll 15 05 K«a haberipr 15.10 Sar^ geceslnde dans 24 00 Kapanıa. kılar l"30 Cn<"Ukİ3rın «aatl IST^NHUt. POLtS RADVOSU 16 30 Galatasaray Altnordu mil'l jKısa dalga 47. 43 m.) Ui{ maçıaın naklen yayını .17.^0 10 58 Açılış 11 00 Şcrkılar' Zekl Karma faslı 17 57 Kısa llânlar 18 00 RUâmlar geçldl 1° 00 Miircn 11 20 Plik dolabtndan İ S T A N B U L 17.00 Kısa haberler 17.02 Çocuk saati 18 00 Spor sayfası 18 10 KUçUk llânlar 18 15 Reklim prog A N K A R A r&mları 19.00 Haberler 19 25 Hava durumu 19 30 Şarkllar 8.27 Açılıs 6 30 GUnaydın »a H.50 Uykudan önce 19 55 Orhan ym dlnlevlcller 7.30 Sabah mü Sezener orkestrası 20 10 Seçtl7igi 7 45 O>iın havalan ğınıız şarkılar 20.40 Mlkrofon 13. 8 00 Haberler 8 10 Hava ciuru 20.55 Küçük llânlar 51.00 Kısa mu 8.15 SUln İçin ç»lıycruz haberler 21 02 Sarkılar 21.20 8 30 Bu «abahln ş,ırkılan 9 00 Havati bakış 1\ 50 Şarkılar Kapanl«. 22 10 Ollmp dağından müıik 11.57 Açılış 12 00 Kısa haber 12 45 Haberler 22 5î Danı! Danı! ler 12 02 Haflf müzlk 12.35 Dan«! 24.00 Kapanıs. ANKARA 1b RADVO5TJ KUçUk ılânlar 12 40 Şarkılar 16 57 Acılış 17 00 Dar» mü13 00 Haberler 13 10 Hava durumu 13.15 Elvls Presley soylüyor ziğl 18.00 Senfonlk ken«er 18 30 Haflf rnüzlk 19 00 ölümti 13 30 Kadınlar toplulugu nün 28 yıldönümU dolayısiyle O 13 55 Kayıp aramyor 14.00 Rek Resplghl'nln eserlert 20.00 Haflf lâm programlan 14.45 Türküler muzik 20.15 Radyo İle îngllizce 15 00 Milzlk dergisl 16 00 Şar 20 30 MOTİk «everlerle başbaja kılnr 16.20 Radyo kitaplı|tı 21 30 H»ftanın plikları 23.00 16.35 Hepsl Âlmanca söyltlvor Dans müztğl 24.00" Kap«nı». M icı 12 00 Turkuler: M Akgun ••••••••>••<••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••>••••• '•»••^••%^«»X«W«W«».'%.«»>«V«>^%^%^^ 123456789 tstonbul'da : Z A II 7.10.1953 tarihli 4680 ve 4684 numaralı Giris »eyannameleri ile ithal erUğimiz biri 423, dolırhk, diğeri 550,80 dolarhk mallara ait tasdikll faturalar rayi edilmiştir. Yenileri çıkanlacağmdan eskilerinin hükmü yoktur. İZMÎR PAMUK \ ii»un rAMUB. J MENSUCATI T.A.Ş îlâncıhk 9826/4199 f i» » . J KATIP 1 tnebolu limanına bağlı Tezol Kardeşler motoruna ait Kontrol 3863. Yıllık Sıra 143 No. !u kaoîı patentayı. 2 istanbul lımanından almi' ol. dııgum 28M964 T 8833 cilt, 41 yaprak No lu lıman kâğıdını kaybet. tım. Hükumsüzdur. Tezol Kardesler motoıu sahıbı Yakup Tezol Cumhurlvet 419 > (Basın 6O45/419O> OLDÜREN SİR 65 Herıcourt. bir sigara yaktı.Emma, sanki etraftan kendisıni dinliyenler vartnış g!bi yavasçacık konuşuyordu. «Seivvald, plânları annesıyle birlikte oturdufu eve saklamamıstı. Onları VVeidacbta otnran akrabalarına vermıstı. Seiwald benı de oraya gStürdü. Plânlar. kımsenın oturraadığı bir odada, üzerinde asma kilidi olan bir kutuda. « Peki o kutu acaba hep orada mi? SeiHaldın bana söylediğine RÖre. el'an »ynı yerde olmalı. Çünkü, onlars müşteri buluncı ya kadar dokunmıyacaktı. Seivvald. öldükten sonra sidip bakmadım dofmsu. Etrafın dikkatini fizerime çekmekten korktum... 18 Nisan 1925 tarihli Cumhuriyet'ten Hâkiıtıiyeti Miiliye'de neşrolunan bir ıtıakale FATİH 22071 Pazartesi tatil Her eün 21 de, Pazar 15.3ü da «Tepeden tnme» Çarsamba 14 3 da. Pazar II de «Çocuk Tıyatrosu. U KAD1KÖV 3hi*>«2 Herşembe tatıl Her gün 1\ de. Cvımartesı, Pazar 15.30 da «An Baba, Vah Baba> rtPKBASI 44^15'' Pazar, Pazartesl, • samba Cuma saat 21 de, Pazar 15 30 da Çar«Se• zuan'ın tvı tn'anı» Salı. Perşembe. CumarSOLD\N S\fi X.: 1 «Komik ve garlp türedl» kartesi saat 21 de «Fıgaro'nun Düğunü» Opera?ı ••••••••••••••** !•»••»•••«••«•••*•••• karma soz. CSKÜDAR Cuma tatıl Her ıtün saat 21 de. Yatan: H CntlUou a çılığı bir halkır.ııza 2 Padlşahhk devrınde bbyle denıllrdl Pa7ar 15 30 rta «Pariçli Kız». 3 cıBlzl doguranın fiklr kuvvetl» XE\I RdMKOl 44(1409 Salı tatll. Her gece: : t anlamına lkl 'soz 4 TVpemlzdeki 21 de «îsvancılar» atmosfer yarım i me yüzündcn yuvarlagı. onem \erAKS<\RAY KtlCÜK OPERA 215722 • Pazaraldırnıamazlık 5 Etr konuddkl derln bılgl ve lhti«as te«ı difinda her eece 21.15 te (Carşamba, Cuduvar llânının yarısı, yuvası pttek marte^i, Pazar matine 16.15 te) : «Çikolata r\xu hayvan. 6 Bir bahar çlçeği 7 Çevrıllnce bir çok yavın'arın üzerine alırıp radyodan verildlği ARENA 44641S 440704 Pazartesi, salı 18 ve vasıta bellrrl. Senato seçlm İçin lıa21 15. pazar 15 ve 21.15 te: «Sezar ve Kleozırlanan blnlerce kl=l slmdlden bcn İe patra». Diğer günler 18 ve 21.15 (Cumartesi anılıycrlar 8 Blr emlr. Akdenlzln 15^(1 da) «Doktor Kikota ve Kadınları». vavrularından bir denlz 9 tstanbulun en hoj plâjlarmdan blrl. içinde A7AR 22S24B Oazanfer özcan Oönfil Ülkfl hlr kaç dalre bulunan blnanm lkl ToplnluŞu • Her gece 21 15 te. Matineler '. başı Carçamba rhatkV Cumartesi (Sgrenci) ve Pazar 16 15 te »Yenerbahçe Kulübü». YTJKARirnN AJACIYA: 1 Ba^lıca kbmür havzalarından BfLVAR 2148('2 Pazartesl dışında her gece blrıni kapsıyan vllâyetlmlz 2 Sa21.15 te (Çarfamba. cumartesi, pazar tnatine hıp. erişemlyecegi blr duruma kavuş16.1.S te): «Kart Horoz». mak İçin fosterılen gülünç heves 3 DORMKN 4437?R Suare: 21.15, Matine: CuTersl açık havada çadırlarla kurulur, martesi. Pazar 15 te (Pazartesi tatil): «Bulbir edat 4 Istavrozlann hâkim Herioourt salonda bir nsağı btr yukarı var» miizikli komedisi. olduğu yerlerde «eslerl kuvetll çıgidip geliyordu. Artık emin idi. Plânları naGENAR 493109 . Pazartesl dısında her gün kan. bir vüksek pubay nıtbesl 5 sıl olsa eîe geçirecekti. Tabii Kengin olacak Çevrillnce «caka satma larr.anu mina 21.15 te (Matine: Cumartesi, Pazar 15 te) : ve Pariste dnyduğu ntancı bir daha duymısına lkl soz beliılr, nota. fi Tersi «Bitmeyen Ask». bir >urdu veya çehrt dolduran ln»anyacaktı. Bundan sonra kimse onu istiskal GRUP 6 TlîATRO fÜsküdar) Pazartesi dıedemiyecekti. Harb. kimleri zengin etme • lar grupudur, sında her gece 21.15 te «27 Araba Dolusu Dogu vllâyetle1 73456789 misti ki. O da fırsattan istifade etse ne oPamuk». rlmlzden hiri. lurdu? (Arkası var) HALK itTATROSD (Aksaray) 212119 • Cu7 Blr j ere ma hariç, her gece 21.15 te (Matine: Çarsambazı seylerl zor ba. Cumartesi. Pazar 1S.15 te): «Şıp Sevdi». laya zorlaya dol durma hareketı, tSTANBÜL 442236 • Suare: 21.15, Matine : blr çeklrr.ln kıÇarsamba. Cumartesi, Pazar 15 te: 'Üç Kisaltllmış şekli. siye Bir Yatak». 8 Bir çogul 1a KARACA Gülriz Sürurl • Ençin Cezıar kısı, avuç lçl DönkO buImaeaniD Toplnlngu: »Keşanlı Ali Destanı». Müzikal nln ortası. 9 halledllmij jekH komedi. Pazartesi dışında suareler 21.15, «Esklden subaylaruı bellertne takıp matineler 18 de. (Cumartesi ve Pazar 15 te). gezdlklert sllâhı lrr.al et!» anlamına karma blr emlr. ORALOGLTJ 494935 Pazartesi tatil. Her geee 21.15 te (Matine1 Çarşamba 18 ve Cumarte«1, Pazar 18 te); «Keresteci Terfik Bey». • • T.TAKSİM «Devlet Kuşu» (T) TILDIZ 476342 «Fatoşun Fendi Tayfuru • Yendı». ALEMDAR 223683 «Tatll Sert» (T) AYSU (K.Gümruk) «Cilâlı Ibo Kızlar Pansıyonunda». BULVAR 213578 «Tatlı Sert» (T) KULÜP 227183 »Fatoşun Fendi Tayfuru • Yendi». MARMARA «Adalar Şeytanı». • MELEK (Eyüp) «Akdeniı Şarkısı» (T) REN'K 211525 «Çirkın Amerikalı». SIK 223542 «Fatoşun Fendi Tayfuru Yendi». YENt 225892 «En Uzun Gün». YENt (B.Koy) «Akdeniz Şarkısı». KADIKÖY : OPERA 350821 «Fatoçun Fendi Tayiuru Yendı». REKS 360112 «En Uzun Gün». ÖZEN 369994 «Fatoşun Bebekleri». StNEMA 63 (K.Yah) «Çılgın lhtir*ı». SCRETTA 360682 «Pepe». SUNAR «Billur Köşk». S KULİ P (B.Beyi) «Abidik Gubidik». • Ankara'da • Lüzumlu Telefonlar «Hâkimiyeti Milliye» gazetesi. Siird Mebusu Mahmut Beyin hir makalesini yayınlamıştır. Yazar bu yazısmda şöyle demektedir: r İsvanm mâhiyeti ile Şeyh Sairfin kişiliği âdeta birrıirine karışmıstır. Dahilin de harioin de telâkkH Hu merkezdedir Dünyaya bir kerre daha rösterdik ki Tiirk yahn bir kılıctır. Ona kim kenrli oarparsa Herin yara alır. Şiddetli çarpanlar iki parça olur. Evet. Tiirkiyeye ikamet edenlerin âkıbeti mnkadderdir. Türk dâ(Hâkimijeti MilHye» refikimizin ilham ertiği re«İJB vasuıa, Türk istiklâline. Türk inkılâbına yöneltilecek her^ suikast en çok kovun, keçi ve sığırUr üzerinde ve bilhasöa yajhnurlu «onates ve kan içinde boEnImaya mahkumdur. > bahar aylarında tahribat yapmakta ve her yü ortalam* 2 milyon hayvanın telefine sehep olmaktadır. Kelebek hastahğı icin buiunan ilâç Millî futbol takımımız gitti Her sene memleketimizde büyük ölçüde hayvan telefatma ?ofva. Zaşıep ve Bükreste muhtclıf maçlar yapacak olan milsebep olan Kelfbek hastahğına karşı Baytar Yüksek Okulu müderrisl»rinden (Veteriner Fakültesi Profesörlerinden") Mehmet lî futbol takımunız dün akşam 19 kişiiik bir kafile halind» SirkeRalit Bey tesirli bir ilâç keşfine muvaffak olmustur. Bu hastalık ciden trenle BulsarUtana hareket etmistir. * tTFAİKE: Beyojluı 44 48 44 tstanbul: 2142 22 K«dıköy s ATLAS 440835 • «En Uzun Gün». 36 08 72 Oskaöar: 3609 49 EMEK 448439 »Çirkin Amerikalı». Bakırk3yı 7184 66 Ad«l»ı : ÎNXÎ 484598 • «Tatlı Sert» (T) 516U81 tsUnye: «3 0020 KERVAN 480423 • «Akdeniz Şarkısı» (T) * POLİS tMDAT: İstanbul 27 49 0C KONAK 482606 «Çirkin Amerikalı . Beyoğlu: 27 45 01 Anadolu LÜKS 440380 • «Tatlı Sert». Yakası: 27 49 03 Sıhht tmdat: LEVENT «Kırmızı Dudaklar». Beyoglu: 44 49 98 FaUh ı 21 18 85 Otküdar: 38 05 36 RÜTA 448439 • «Üçler Çetesi». * TREN : Demlryollanî SB04TS SARAY rÇapkın Kızlar». (Haydarpasa) 22 30 79 (Sırhed) StTE 477762 • «Gel Sevişelim». SAN 486792 «Fatoşun Fer.dı Tayfuru Yendi». * UÇAE : TM y (TertnİDal) : TAN 480740 • «Pavton Â'ikları». 44 03 96 Havt Alaaıl T3 83 40 T. MELEK «Gel Srvıselim». * VAPl'R: Denizvollan: 4918 96 • TENt AR «Babil Kıraliçesı Semiramis». j Nöbetçı M : 44 02 07 Şehlr Htt1 lan: 44 42 33 • 44 43 69 >••»••»»••••»••••••••••< istanbul'da DEVLET TİYATROLARI î BÜYÜK TtYATRO 113832 • Suar«: 2020. S*lı tatil. P.erteıt va Cuma suare «öp Beni Ktte», Çarfamba tuare ve Pazar matine: «Siı» öylt Geliyorsa Öyledir». Perşembe ve Cumarteıl •uare: «Talihin Kudreti» Operan. Pazar • suare: «•Uyuyan Güîel» Balesi. • KÜÇÜK TTÎATRO 111169 • Suar«: 20.30 P«zartesl tatil. Pazar matine 15 te: cTopuılu» ODA TtTATROSD 111169 • Saat 18 de. Parartesi tatil. «Dotum Günü». YEKÎ SAHNE 117240 Suare: 2030. Pazartesl tatil. Pazar matine 15 te €Bitmiyen Bir Ask» ÜÇÜNCÜ TtTATRO 117240 Suare 20 30 Pazartesi tatil. Pazar matine 15 te: «Bir Komiser Geldi». ÖZEL TÎYATROLAR : METDAN SAHN1ÎSÎ 175200 Çarsamha tatil Her gece 21.15 te; «Bir Pazar Günü» ve O'Neill'in »Yağ», Cumartesi, Pazartesi 18 15 de, Pazar 15 de: «Mavi Devriye». Diğer günler 18.15 de: «Sil Baştan». HALK13Vİ OYTJNCrtARl Çarşamba, Cu martesi, Pazar 21.00 de: «öteye Doğru» ALTINDAG 117240 • Pazartesi tatıl Suareler 20.30 da (Pazar 15 te): «Merdıven» ANKARA TtîATROSÜ 124511 Salı tatıl Pazar 15.30, Cumartesi ve Pazartesl 18.15 ve 21.15 te: «Mezarsız ölüler»1 Diğer gunler 18.15 ve 21.15 te: «ölü Canlar». V Sinemalar Ankara'da ALEMDAR 154136 1 .Demirhane Müdürü», 2 «Şâhâne Tatıl». ANKARA 123432 «Kaptanın lntıkamı» (ÎngR). BÜTÜK 124075 «Sıcak Eller» (IngR). GÖLBAŞI 122215 • «Hızır Dede» (T) tNCl 121986 • «Kaptantn tntıkamı» ITRV KONAK 120750 Muammer Karaca Tıyatrosu. RENKLİ 132163 «Fıravunun Kadın!» (T). * ULUS 122254 «Yedı Silâhşörler» (ÎngR).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog