Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

18 Visan 1964 ÜC DI HAB E RL E R Suriyede FLN KongresL. fires/nde artıyor mmmm ««««««« Tobbal'ır ve bazılannın sovleriiğiS » n d a h a tazla vıpratmak n e gore. BUkarda muhaiefete ç e , i ç i n her yaptığını kotulemrs. sokiîen Albav Şaabanı ve arkada<=la i nunda da bir seçım kazanmıs parrı. kongreye g e l i s l e n .bugunkü otu j tinin liderı olan Papandreu, bır basiıca olaylarındandır. devlet adamı olsavdı. seçımde sovkongrenm esas amacının Dir duru rumun Beyrut, 17 (a.a.) Suriyenin HaDüzmeee Tannnın tahttan indiriii$i Gflne? Tanrısı Bollnk Tannn Harb Tınnn n u r>ormalleştirmek olan yapıcı Ben Hedda. Rabah. Bitat v e Mu ledici sözlere baglanıp memleketın ma şehrir.de ev%elki gün vuku buhammet Hıdırın bulunmayısları ve dünyanın politiUa realıtelerıne lan silâhiı ayak'anmanın, Şamdan bir kongre olduğunu aç'k'ımı» • karşısında bunların kongreye ka şöz yumak hatâsına düşmez v e verılen haberlerin aksine. yatıştı tır. daha da üzerme Türkiye ile olan dostluğu tehlikerılması kolav olmıyacak bir hu ' Ben Bella, daha sonra memle tıhsîarı dikkati ye düsürmezdi. bütun dertlerine çare bulu çekmiştir Bundan başka. Albay zursuzluk yarattığı sövlenmektenabıleceğini zannetmenın hakikat Ebu Medyen .i l e huküme'in «as i k eChurchill, tsçi Partisi iktidarda b ü t ü n dir. Şamdan Bevruta aelen haber, , , . . ,,. , , , « « l e t l e s t l m u . hareket, . ,..,,.' *.*•,', v l e r d e n avrılmak olacagır.ı belırte ker» uvelermın (Hekkas. hbu »^. " ere gr.re. Mıllı Ihtılal Konsevı; . ,\ , , . . . , ... z, . . . . ., . lerinin alevhinde bulunduen \e «e„ , , „ „. „ ." ' rek htılâlın gelısmesını onşnrdu Iıka. S e n f Bılkastm. Meiesjrıl kon ' " " " " " c f ' .. . . . . ... Başkan: General Emm El Hafız,. . r , , '. , , , , , . „ „, rimde de bunu so\ledıjı halde ık, . . . ğu gelısmelerın temını ıçm hare greve katılmalan, ordud* «hoşnut <,'"'"«• "<" * ..., soylentılerim tidara çelince v a l n u çelik sanayiini Içışlen B a s a m v e Askeri Vah N u . ^ g e ç m e n I n . B a t l T r a b ! u s plâ suzluk, bulunduğu B U G U N hususî sektörde bıraktı, ust taratı reddm Attas, v e Genel Kurmav ı e n g l n l e s t i r m c n m v e h e r k a . vaianlam,,t,r. ne kadar sosyalize edilmis tesebrejımıj te d e m o k r a t i k vaplrr,ı Din adamları ile catısma p Başkanı Salıh Cedıd, Baas unsurla: d e m e büsler varsa muhafaza etti. tktidar .e muhalıf karşı ihtilâlci sis etmenin bahis konusu o l d u e u Oturumun dikka'ı çeken yonle icabı. devlet icabı. devlet serffi baş ın hâlâ hükümet kuvvetlerıne nu sbylemistir. m a s m m ge rmden biri de. simciive kadar gi?li ) a s e c j m mücadele^i baska sevdir. e Tokvo 17. ( Çin • htik e d e r ı d a reraas o l S St y 7 (a.a. A.P. Radyo) KızılÇ liderleri bugün Kruçefin 70 inci mukavemet etmekte oidukiar, biiy) v keekkol S t âfetin kalan bır çatışmanın suvun yurh iderler, hunları hırhirinden avırav . • . .. . rdıklerı mesajlarda. T^I *ı~ dırılen Hama va hareket etmısler' Ben Bella «Moskova anlafmasını ne çıkmasıdır. Gerçekten de ögle L ,ı i ı ı .. ' ini etküivecek rnütJdoğum günü münasebetiyle Sovyet Başbakanına gonde Pekın le d i r ve kaabiliyette olmac a k k u v v e t t e orta ıW9cî rüı itlTafnim » > \ v . Von) fir>r\ir\ »cnrlana rra/»İr>İ • v *+ nirtllCTllnfl İTIfl ti (İ l V l a n n SfİV'1 PmİSİelden sonraki oturumda =oz alan din , iıdır. Maalesef cski bir politikacı bir »iyasî brİTİ»! nrta dir. Mesajm metni; Yeni Çinnirv «sadece geçici»» olduğuna inandıkiarmıi söylemişlerHuzursuzluga sebep olaıılardan sine doğru atılmıs bir ilk adım» H ulemasırın başkanı Şeyh Ibrahımı., olan Yunan Basvekili M. Papan» n d s 70 yaşına basmıştır. Moskova arasındaki çekişme Haberler Ajansı tarafmdan vaymlanmıştır. ,bır çoğunun camılere sığındığı sov olarak selâmlamıştır. «Cezayir. gıttıkç"e hir ıç ssvasa dreu, Türkive ile münasebetlerinSSSSr^'ienmektedir. Mao Çe Tung. Devlet Bakanı L i u tsrael konusunda ise Vahudi a doğru kayıvor» dedıkten sonra, ı de, ne Büvük Venizelos'un. ne Ka1 Şao Çi v e Başbakan Çu En Layin imzalarmı taşıyan mesajyı Lübnanda sürgün havatı yasıyan leyhtarı mucadelenın Cezayir «a «hükümet, halkın her şevden önce ramanlis'in. hattâ ne de kücük VeMaTksın aiom ç a | ı öncesi insanı da özel olarak şunlar denilmiştir. «Marksizm Leninizrnle il« ' S u r ı y e h l e r e gore Hama'daki nü yesınde empervahzme v e ırkçılısa birlik istediğini anlamışa benzi nizelos'un gösterdici devlet adamoldnSnnu idrak eden ilk Sovyet );mayişler, Surıye halkının B»as karsı girişilen bir savaş halini al vor> demiştir. gili bir takun prensip meselesinde aramızda ihtilâflar olmalıjı siarıni 1 gösterememistir. B u devlet adamı» demişti. Gerçekten rejımine karsı duydugu hoşnutsuz dığını açıklamıstır. sma rağmen bütün bunlann geçici oldu&una gerçekten ınande Krnçef. «sosTal v e siyasî düBaşkan Ben Bellâ ise. sabahki kadar tecrübeli bir adamın. Türk FLN kongresinin açıhş oturu oturumda bu konuda şunları söy Tnnan dostluğu çibi Ynnanistanın ıluğun bir ifadesidir. lenleri farklı toplnmlann barış maktayız. Büyük dünya buhranı vukuunda iki Komünist ParI ö t e yandan bu sabahki Lübnan munda, Ben Bella'nm konusmasın lemiçtir: içinde bir arada yasıyabilecekleri» tisi, memleketlerimiz v e milletlerimiz. müşterek düşmanunıza dış v e iç siyasetinde v e Dogu Avilkesinin kovucusu v e uygulavıcısı. I gazetelerinin bildirdığıne göre. Ha dan sonra, kendisine yapılan sevgi karşı muhakkakki yanyana olacaklardır.» « Sosyalizmin tslâmhkla ba» r i l P a istikrannda temeltası olan olarak komflnizm peygamberlerin'. Amerika lep v e Lazkıye prasında Hamanın gösterısı, Cezavir Mıllî Kurtulu? Başkanı Lyndon B' ~ bir mevztııı Kıbrıs isinde Makaden Leninin Karl Markstan mül 100 kilometre Kuzeyindeki Idhb Cephesiin bagımsızlıktan bu yana , daşamıyan yönü yoktur. Islâmlıg >u Ulbricht Johnson, bugun Sovyet Başbaka ve Doğu Almanya Şefı Üerlemeye düsman vönde kullana "<>s desteklemek pahasına feda 've Anmada hükümet aleyhtarı yap^ıgı ilk Kongreye katılan 1.800 hem «harbin kaçınılmaıiı^ı» iof\ni bir mesa.ı gondererek Moskovaya gelmişlerdir. GomukKruçefe sunu etmeye kalkması ne kadar torlnkv e n e Igösterıler oîmıı^tur. Lübnan gaze temsılcinin tam bağlıhğım sağladı rak lekelemeğe çalışanlar; yıkmak cesaretini ç o s t e r m i ş ı ^ . ^ ^ d o g u m v l l d ö n ü m ü n ü tebrikjla bnderhSindekı Polonya Heyetı kadar maharetle bin» y bilsinler ki, bugüne kadar bunu 1* : telerinin Suriye muhabirlerinden ğını ortaya koymaktadır. Moskova 17. (a.a. A.P.) tt A i k edildiji cümlemizin malumn olan TP dflnyava Svfliecek b.r bınnette e t m j ş ü r T e b r i k m e s a j j! Araerikan de pazartesinden beri Moskovada Cezayir C u m h u n y e t geçici hü • yapabitmek fırsatını bulmuşlarsa, tafsılâta gore bahis konuSovyet Dışısleri Bakanhgı. Ş l a h n a n tarafın bulunmaktadır İki gün önce Mosbn dostlnk hinasının yıkılma tehbnlnnmustnr. ' Maslahatgüzan Stoessel su olaylar ıkl gun evvel Hamada kümetınin eski üyelerınden Abdül bu sırf taraıımızdan gösterilen a likesi arzettigi sn eüıılerde gerçek^ Bakanhğına kovaya gelen Dış Moğohstar. Ş e h U Başbakan Kruçefin olduğu S o v v g i D . l e n Bneün K m ç e f de. harbının onderBatUı ne daır yanhş haberierı, bııhafid Bin Yusuf i l e Lakdar Bin , s l n mü=amahanın sonucudur.» 1er gibi. hir atom hem Yamzagınin de Zirve Konferansı1 vukubu!an ılgılıd'.r. ' Yamzagınin de Zirve 1 i ten ümitsizlik vericidir. 1er gibi. hir atom harbının hem v e r j l m i ş t " r tün dünyaya yayan Batı Alkomünist, hem de kapitalist âleme ö ^ y a n ( j a n K r u ç e f l n 7 0 y a ş l n a na katılması beklenmektedir. Tnnan Basvekilinin son ciinlerde man Haberler Ajansı DPA felâket «etirecek sekılde insanlıgın b a s m a s l d ü î e n l e n e n ' Kruçef daha 10 gun önce Kızıl Kıbrıs münasebetivle açıkladığı on d o l a y ı s l v l e n:n Moskova şubesinin kapave mrdmİTetfn rnahsnllennın top ş e n ] i k l e r e k a t ) ı m a k ü z e r e Mosko Çıne karş< Rıısyayı destekledığini rnahsnllennın topmaddelik bevanatta da yeni bir tılmasmı emretmıştir. DPA yekun imhası demek olacaeını ıa v^^ ^ ^ D o ^ A v r U p a l ı pevk açıklayan Macarıstanı üiyaret etunsnr yok. Bunlar Makarios'nn da mn Moskova muhabırı Heinz | d n l r i tmistir yıidanher, « " ^ Knsyavı nderler. arasında. Moskova Pe miş oldujundan. Kadarır. Moskorak etmistir. 10 y » * söylediji sözlerden ibaret. T a l n ı ı Guenther'e de memlekcti hSkimi tnntlak olarak tek oasına t . i r ) D n ] o j i k l h n l a f l n l göruşmek vaya gelmıyeceği san:!maktadır. bnnlardan bir ikisi savanı dikkatterketmesi için 24 saat muhiflare eden Kmeef'in felsefesi sövle tir. Yunan Basvekili K ı b n s t a Hevri resmî bır Zirve Konfe Rusyava karşı bağımsız bir tutum let verılmiştir. hnlâsa edllebllir: Komünizmden lenizm'i destekleyeceSini söylüyor. toplanması beklenmekte ızleyen Romanya idarecilennın ka ö t e yandan karar, Batı Alkacınılamaı. fakat harb önlenebiO halde Türkivenin Türkizmi desItılmasının bekîenmediği Zirve Kon manyada buyuk bır hayret lir teklemesini tabiî erörmelidir. HerÇine karsı tedbirler feransında Kızıl Çine karşı alınauyandırmıştır. Moskovanın, Utt D o t o Bloknnu parçalıyan kes biliyor ki: Makarios'nn niyeti Çekosolvak Şefi N'ovofnıden son cak tedbirler müzakere edilecekDPA hakkmdaki karannı miithis siyasî kriz. Pekin'li önder ra bugun de Bulgar Şefı Kıbrısta Türklük mefhnTnıiTin orJıvkof tir. yorumlıyan Federal Almanya lerin «harhin kaçınılmazlıSı» dofc. tadan kaldırmaktır. Bunu da He> hükümet sözcusü Guenther, masıns sıkı sıkıya sanlmaları v e lenizm dâvasiyle basa çıkarmak von Hase şunları s ö y l e m ı ş hattâ iki Slem arasındaki kapısister. V e iste Kıhrıs dâvası buntır: mavı komünist bir dünvanın kurnldan ibarettir. Türklütün v e Türması hedefine vaklastırıcı bir v o l | « Kruçef hakkmdaki yankiyenin selâmeti Adada Türklüjün telSkki etmelerlnin bir sonncndur.ı t !ış haberin, DPA tarafından hak sahibi olarak kalmasındadır. Kızıl Clnin hümanlzmie baSdasmı! herhangi bir tahrikçı niypt Buna karsı olan bütün tesebbös v e yan militan Itıtomomı hentmsiven \ * le değil, fakat insani bir haiddialar Türkivenin ale>hinedir. Komünist Partilerin azınlıkta bn. t tanm sonucu olarak verildi0 halde hem Türklü£ün Adadan Innmalan. mnhakkak M Insirah t ğı anlaşılmıştır Federal Al ru davranıs olacakken, Kıbrıs alâkasını kesmek demek olan Helamış ve Mıllî Savunma Bakaverieidir. j t manya hükümeti, Sovyet huYazan: bunalımı dolayısiyle tam bır nımız sayın llhami Sancar, NAlenizm dâvasını gütmpk. hem d e Maamafih Knıcef'e ?5re, hir! * kumetinin kırgınhğını anla umursamazlık politıkasını sürTO uyelerinin, Türktyenın gitTürk dostluğnndan bahsetmekte nflkleer harbin bertaraf edilmesi., yışla karşılamaktadır. durmuş olmasını garipseme tikçe artan savunma masraflamantık var mıdır. Elbette Yunakomünizmin «âdll millî kurtnlns Von Hase, ayrıca, ikili menmek ımkânsızdır. Nıtekim Anrı karşısında dikkatinı çekmişnistaıı Türk dostluSu namına Kıbmüdaeeleleri» ni desteklemlveceSi ı faatlerın yararına, kesilmiş karada Amerıkan Haberler tır. Sancar'ın, gereken yardım rıs dâvasında bir takım hayallerinanlamına eelrner. A y n c a komüolan haber kanallarının ya rııııııiMiııııııııııııııııııııııııııtıî Merkezınin yayınladığı bır yapıimadığı takdırde, NATO den \az«eçecektir. N'itekim, Türnist v e kapitalist ülkeler ara«ında kın bir gelecekte açılacağı Başbakan ssyın Inönü • , 9 g 4 t a r i h i n d f n i t i b a r e r ı Bakırköy fabrikamızın teaçıklama: Amerikanın Kıbrıs içindekı askeri vecibelerimızi 2Q N U a n kiye de Yunan dostluğu v e Takın içinde vamlaeak iktisadî rej \ l e f o n ümidini izhar etmiştır. nün «Times» derRİsinin Orkonusunda tam bır umursa yerıne getıremıyecefımizi açıknumaralarının aşagıdakı şekılde delışUrılmış oldugunu Sarkın selâmeti namına Kıbrıstakabet de iki düzeninin <ivasi vr \ dadoju muhabirine verdi^i DPA da yayınladığı bıldirimazlık içinde bulunduğunu beça söylemıs olmasını, Türkıki tarihi bir çok haklarmdan vazMeolojik hansması demek deÇilj ı muhterem musterilerimize v e ış sahiplerine saygı i l e bıldiririz. de, kararın «hiç bir haklı seözel demeç, gerek yurt i lırten açık ömektir. ^janin <ilk jinfclı cUtı.şı icabul<; geçmistir. L'natmanahdır 44 Kıbbebe» dayanmadığını yenidPn çinde v e çerekse dış utkc»r. i;, etn»ek. gerekmektedir. tkmci Ama, sayın lnön,ü'nün dedırıs 380 seneden lazla Tüjk hâkimiTarlh ilerîde, Krnçefi hnragözden geçirilmesini bekledilerde seniş yankılar yarat FABRİKA SANTRAL : 71 52 34 71 52 40 çıkışı ise. BSyiece s a V ı n t n b n ü gı gibı, suçu Amerikanın ü s yeti altında kalmıs iken b î r d a k i k a un hataiı rtksracafa ben*em«kteğini açıklamıstır. mış bulannyor. Bn derneçyapmıs olmaktadır. tune atmak doğru değildir. ZıYunan idaresinde bulanmamıstır. dir. Zira zaman trerek komönlzm,! ( ı te Inönünün Kıbrıs konu FABRİKA KAPI : 71 63 21 ra NATO içinde korü korune Yukarıda da soylediğimiz giAda iki dil konnsulan, iki dine eerekse kanitalizmtn sivri n ç l a n n ı J (ı sunda Amerikanın durt;an, bağhhk pohtikası, v e ortak bi, NATO'dan ayrılmamız soz a y n l m ı s iki cemaatindir. H e l e n i ı m asındırmakts v e iki n t dfizeni bir + hattâ çekinçen tatamnnn, lardan bilinçsiz bır sadakat isFABRÎKA NAKLİYAT konusu değıldir. Ama, bu a n bunlardan birinin ötekine ealcbe »enteıe siiriiklemektedir. Senteıeı $ sert bir hiçimde suçlama tiyen fanatik Dulles'çi politilaşma kadrosu içinde. bagımsızcalması demektir ki, tarihi. kültü. varıldıfında da, sirasî ve ideolojik I ( sının Türk dıs politikasın ka geleneğı ıflâs etmıstır. Türk lığımızı sürdürmemiz de ŞUBESİ : 71 61 46 M EV Lİ T rel v e etnosrafik hakikatleri mah. da temelli bir de£isiklikle Hukümeti, bizzat en sorumlumumkündür. Nasıl ki, G e n e vetmeve ve Türkiyenin en kıymetli Sevglll eçlm olaraktir. sonuçlanacağını sanroak sunun ağzından ifade edıldıği ral De Gaulle'un, uluslararası müdafaa sistemine, eüney kıyılarıBn ehveni ser savılabilecek Krnyanlıstır \ e bunu önceden şekilde «ittifak ıçmde mesulimeselelerde, Fransanın dış pona pek yakın bir yeri yabancı ellere MEHMET cef'in Rusvanın hasinda kalmakta belirtraekte fayda vardır. yeti olan Amerikanın onrierh(llâncılık: 9852/4235) htikasını. Fransanın durum bırakmak demektir. B n iddialar Hayrettin dpvam etme«i insanhk için bir teInönü'nün NATO anlaşmağine inanmanın cezasını ç e / ve çıkarlarına uygun bır hale söylemesi bile tehlikeli, tatbikı ise minattır ve ömrfıniin bir vıl daha BERKER'in mektedir.» sını kastederek «Batı ittilagetırmekte, batıh olmaktan bır zor, çok zor \e pahalı sözlerdir. k ı s a l m n nlması fizüntü vericidir. vefatının 40 ınkının dağılabileceçini» söysey kajbetmemişse, Türkiye Ba|ımsızlık v e ötesi Bir kere herkesin v e bu arada ELEMAN ARANMAKTADIR. ıı gününe rastKayhan SAGLAMKR de. inandığı müttefiklerinin lemis olmasını, Türkiyenin Batıh rrnıttefıklerimİ7i endiM. Papandreu'nun bilmesi lâzım lıyan 1« 4 964 kendisini yalnız bıraktıklan NATO'dan çekilmeyi tasarTeknik Okul veya Enstitü mezunu, askerliğin! yapmış. e c şelendırmemek için gereksiz pazar günü ikin gelen bir hakikat vardır ki o da KAYTP Aksaray Deneme tlkokubir ânda, dış poîitikasını Batı ladı£ı seklinde yorurala nebi bir şirkette imâlat plânlamasmı yapabilecek kabilıyette terbır çekıngenlik içinde bıılun li namazmı Kıbrısın Ynnanistana ilhakının lundan »Idığım pasomu kavbetUm bloku içinde bağımsızlastırmak, asırı bir hayalcilfk mamızın, NATO içinde bağımmütaakıp şişll cihan İngilizce bilen bir eleman alınacaktır İşyeri İstanbul yabuçünkü dünyada eerçeklesemiyeHükümsüzdür. mak zorunluluğunu duvmuş sayılmalıdır. C'amli Şeıifinde sı/lığımızı kaybettırdığı bir kasındadır. p. K 20 Kadıkoye tafsilâtlı yazılması rica olunur. cek zararlı bir rüyadan baska bir 5 'A No. 392 tur Türkiye için başka bir seçruhuna ithafen Sadakat bağları gerçektir. Aslında Türk hüküşey olmadıfıdır, Onun yanı başınErdoğan Köseoglu me de yoktur seçkln haiızlarımızdan FatiliU Bununla birlikte bu deme Cumhurivet 4219 me1i bn eğı daha bnce anda Kıbrısın müstakil. fakat iki Cumhuriyet 4217 kardeşlerln llâhllerle lstırakivle cin. Türk dıs polıtıkasına r>tedilli, iki cemaatli federe bir hüküDuahan Hacı Hafız Sadctttn tenberi hâkim olan çekingenEvglner. Zeki Altın. Ibrahim met olarak ancak yasayabileceginin O L UM !ık kabuğundan sıyrılma anlaÇanakkaleH. Zeki Sesli. îsmall Ynnanistanca v e dünyaca bilinmeArkadaşımız Vahdet Gultekin'in mma geldığini soylemek hatah Danıs tarfından nkunacak Mev î si lâzımdır. Türkiyenin üstünde annesi SADBERK GÜLTEKİN ol olmıyacaktır. Şimdiye kadar. Udl Şertfe akraba ve dostlar. j PRODÜKSİYON bütUn kndreti, inancı v e tehlikeleMARS mü.ştür. Cenazesı bugun oâle nauluslararası meselelerde. dımızla ihvanı dinln tesrifleHnı riyle durduçu bn hakikat herkesçe mazından sonra Topkapı Camun politıkanın «anlaşmalara sadarlca ederim. | bilinirse dünva büyük bir bâdireKıhrıs bunalımının Türk dış politikasma getirdiği deAllejl Safinaz Berkor den kaidınlarak Topkapı mezarhkatle bağhhk ve klâsik de üiiikîikler bir yana, son hafta içinde Makarios v e Bizansçı \ den knrtnlmns olnr. Yoks» bir tağına gömülecektir. Merhumeye yimîe •üzerimize duşen v e c i kım eavrimesul kimselerin bir Tanrıdan rahmet, yakmlarına ba?ortaklarının Mnodern haçlılar savaşı» alabildiğine devam beleri y e n n e getirme» olarak Cumhuriyet 4191 memleketin selâmeti v e bir cesağlığı dılerir. anlaşılmış olması, Türkıyeyi etmiştir. Birles,miş Milletler B a n ş Gücünün, Kıbrısta düzen maatin hayatı ile pervasızca oynadış polıtıka i'.işkilefınde silik ve barışı sağlamak çabasının iflâs ettiği, artık iyice anlamastna müsamaha v e müsaade bir ulke haline getirmiştir. KaV E F AT şılmış ve EOKA'cı Rum tedhisçileri, Barış Gücüne mensup edenler baska çıkacak yol bulamıtıldığımız uluslararası anlas ACI BİR KAYIP askerleri tevkif bile etmeye bas.lamışlardır. yan knvvetlerin sıkısması halinde tstanbul Barosu BaşKendi sesiyle takdim eder. malara taraf olan büyük ü l k e Barış Gücünün 3 avlık gorev Kıbrıs meseleii, asıl şimdı her taraf için zararlı bir p a t l a m s Tlre eşrafmdan merhıım Nakanhçından: lerin politikalarını bütun avBU AKŞAM 1850 de İSTANBUL BADYOSUNDA süresi bittikten •?onra, meselezırzade ŞUkrü Beyın oğlu. Mevtehlikeli bir çıkmaza girrr.iş ile açılmak isteyeceğini nnuturlarBaromuzun l ' l slcil sayifinrıntıları i l e benimseyip uygunin, Birleşmiş Milletler Genel Cumhuriyet 4234 hlhe Bakanoğlu'nun sevglh eçl. bulunmaktadır. Birleşnıiş Milsa kendi zararlarına olarak buna da kdvıtlı A\*ukat lıyan Türkiyenin, doğrusunu Tomrl? Sadıkoğlu. Aydın BaKuruluna intikal etmesi kaçıögrenirler. letler Barış Gücü, Adadaki ciRAMİZ BAKANOĞLU kanoğlu, Turgut Bakanoğlu"nun soylemek gerekirse, dış polinılmaz bir hal alacağa benzenayetlere son vermediği takdir17.4.1954 cuma günü vefat etTürkive bir muahede i l e teyid kıvmetll babalan. Neclâ Bakantikada bağımsız bir «kisiliei» mektedir. Kıbrıs buhranına, de, siyasi alanda bır çözüm mlçtlr. Cenazesi 18.4 1964 cumaroğlu. Leylâ Bakanoğ'.u ve Rıza edilmiş haklarınt v e maddi, mâneolmamıştır. Bu, ölçüde bİT Birleşmiş Milletler ilkelerine tesı giinü cğle namazını mütaSadıkoğlu"nun kayınpederleri. yolu bulmak imsAmmr. olmaSEHİR TÎTATROLARI vî selâmetini kornmak için da\rasadakat v e baghl'.k. Kıbrıs megore, bir «çözüm yolu» bulmaskjp Kadıköy Osmanağa Caml. Haticp Türker. Flruzan tlbasan, d;ğı başındanberi bilindiğine 23 N'isandan Itibaren nırken müdafaai nefis halinde olselesine gelinceye kadar Türnın i s e selfdeterınirıasyondan İnden alınarak KaracahmettPki Fenha Aksu. Safa Türker. Osgore, durum n e olaeaktır? Uduennu v e bu sebepje hareketlekiyenin doÇrudan doğruya ilbaşka bir anlama peİTiiyeceği ebedl UHrhatgâhına tevdl edileman tlbasan'm kıymetll btiyükThant, Barış Gücünün ancak 1 rinde dünya snlh v e selâmeti kaygili bulutımadığı meselelerde, açıktır. Makarıos'un ve oııun cektir lerı. Memlekeümlzlrı anınTnış Kederll alleslne ve meslekdaş«meşru savunma» halinde si Avukat'.arından çusunu ikinci plâna atmak zornnBızansçı büyüâu Papandreu'gerçi önemli bir rahatsızhk 11 11 ] 1 lartmıza baş?ağlığı dllerlz. da kalabileceçini dostlannın v e lâh kullanabileceğiıü belırttimın soylediklerı de Inıncian vermiş değildir. RAMİZ BAKANOĞLU i Doğumunun 400. Yıl dönümünü kutlamak üzere ( başka bır şey değildir. \ müttefiklerinin bilmesinde büyük ğine bakılırsa, bu kanlı çatış Ama. Kıbrıs konusunda BaCumhurivet 42r.3 geçlrmlş olduğu ânl bır krlz ifavdalar vardır. ma karşısında, mavi kasketliPeki. Türk hükumetmin tutılılann (özellikle Amerikaneticest gbaterllen bütün lhtlTepebaşı Tiyatrosunda lerin tethisçi Rumlara «n<situmu ne olacaktır? İMe asıl u ' SıUıştırılan bir kusıın. çıkacak nınl Türkiyenin bu sadakat mamlara rağmen kurtar.lamıbir delik bulamazsa kapalı olduİ.B. hat» ten başka bır «ey veıemizerınde durulması gereken rîe ve b a l p h k duygularına gere • yarak 17 Nl?an 1964 cuma günu en kafesi parçalayıp çıkması da Hakkm rahmetlne kavuşmuşbudur. yecekleri anlaşılmattadır. ken karşıhğı vermesi, en doğİ.E.T.T. İşletmeleri tabiat icabıdır. Haklı v e esaslı dâtur. Cenazesi 18 Nısan 1964 cumartesl (Bugür.1 oğle namaz.vasını çözmede v e Kıbrıs TürkleYenî"Tiyatroda Umum Müdürlüğü m mütaakıp Kadıköv Osmanağa riyle Kıbrıstaki Türk hakları üzeCamiinden kaldırılarak Karacarine çöken tehlikenin çiderilmesinŞEHİRDE ahmettekl al!e kabristanına defde kendisine yardım edilmezse Beyoğln Cibeti Mnvakkat nedilecektlr. Mevlâ rehmet eyTürkiye bn dünyanın rahatmı v e Gaz Işletmesinden: 11ye. selâmetini yalnız kendisinin. ken1 Pazarlık ile birim fiatAilesl di zararına korumak mecburivetiları üzerinden toprak hafri ni o m n z l a n n a alamaz. Bunu elbetFatih Tiyatrosunda yatı yaptırılacaktır. Cumhuriyet 4221 te Yunanistanın. tngilterenin, bas2 Muhammen bedel, ta Amerika, NATO müttefiklerinin 160.000 T.L. olup, geçıci temide pavlasması v e Türk Yunan nat yüzde 7 dir. dostlnğana büyük ehemmiyet \ erV E F A T 3 Şartnameler. IşletmeÜsküdar Tiyatrosunda difini söyleyen Y'nnan Basveküimiz Beyoğlu, îpek sokağındaMerhum Kaptanogullanndan nin bn yolda ciddî adımlar atması ki Işletmemız veznesınden aSlllstireiı ömer Lütfl Bey v e serekir. Biz her seye raSmen M. lınabilir. merhume Zeliha Hanımın oğlu, Papandren'nnn bn zor imtihanı se4 Pazarhk. 30/4/964 günü Bedri As. Vasıf Metl beylerîn, çirmesini dünyada v e Ynnanistansaat 16.00 da, Beyoğlu îpek Vuslat Hanımın. Muhip Beyln (Bıasn 63S5'42201 daki sa^duyu cereyanının kendisiağabeylerı, Neblye Şener'ln zevsokağında idare binasında ni b u yola sevkedecefini yine de ci, Hâle Soysal'm babası. Mehyapılacaktır. umuyorıız. B. FELEK met All Soysal'ın kayınpederı. PANALGİNE'in 20 tabletlik ambalâjı fabrikada hususi Dünya çapında bir Isviçre ilâç iabrikasının Türkiye mümes t Memduh Soysal'm dedesl, eskl (Basın 6403/4231) silliğinin llmî Bürosunda görev almak v e doktorlar nezdinde $ muharlplerden ve Devlet Demir surette basılmış oleminyum tüpler içerisinde piyasaYolları Umuml tdare Başmüfetılâçlannı tanıtmak maksadiyle, Almanca, Fransızca veya tngıYunan Kıralı, 18 eylülde tlşliğlndcn Emekll Dahiliye Mütehassısı !İ7ce lıspnlarmdan birine bihakkır. vâkıf. derhal i'tihdam edilecek ya arzedilmektedir. Bunun haricinde tüp şeklindeki Cezayir 17, <a.a.) Kadyo) Başkan Ben Bella. bugun Mılh Kurtuluş Cephesı (FLN1 kongresinı açarken yaptığı konusmaCa, bu Hamadaki silâhiı ayaklanma. halkm Baas reiimine karşı duyduğu hoşnutsuzluğun bir ifadesi olarak niteleniyor Başkan Ben Bella dün din adamlarıyla catıstı Cezayir Lideri, FLN kon gresinde, «Sosyalizmin i,. , , , i w i •••• i i J J l= senelerce ^Jyi unanistanda senei \f halefette den evve M. Papandreu'nun lutumu kalmış. h ü k ü Islamlıkla bagdaşmıyan yonu yoktur» dedı.. ][ ,ki mnkendinhükümeti her LB* Johnson ve Mao Çe Tung 70 yaşma basan KruçePi tefenk ettiler Kızıl Çin liderleri, MoskovaPekin ideolojik çatışKruçef 70 yaşında « çici» olduğuna inandıkiarmı beliritiler ; D.P.A. mn Moskova şubesi kapatıldı BAKIŞ * UNILEVERIŞ TICARET; VE SANAYİİ TÜRK LTD. ŞTİ. inden Türk Hükümeli iam sadakat ve itaat yerine NATO içinde bağımsızlığı seçmiş görünüyor Enönü'nün demeci ve dış politikamız 1 Hilmi YAVUZ \ r llaelı savasları ve ORHAN BORAN KAYINBİRADERİNİ r mı William Shakespeare'in VENEDİK TACİRİ Romeo ve Juliet Coriolanus \ Bir Yaz Gecesî Rüyası KURU GÜRÜLTÜ ONİKİNCİ GECE Panalgine TAKLITLERIHDEN SAKININIZ! 'i 4 aranmaktadır. TIP DOKTORU ( t l â n c ı h k : 9838/4223) Dr. Kâmran Şenel Taksim Sıraselviler Cad 111/5 (Alman Hastanesi yanı) Her gün 15 • 18 arası Tel: 44 55 14 KAYIP Pasomu kaybettim. Hü ktfmsüzdür. Gülây Katıreı Cumhurlyet 4232 MESUT ŞENER i llgılilerin el yazıları ile yazılmış tercümeihalleri v e fotoğrafları ile birlikte Posta Kutusn 535 • Galata adresine müracaatlan turulduğu hastalıktan kurtulamıyarak Allahra rahmetlne kavuşmuştur Mubarek nâşı 18.4. 1964 cumartesl (Bugllnl öğle namazını mütaakıp Bebek Camlnden alınarak RumeühİFarı mpzarlıfrındakl ebed! lstirahatgâhına tovdi rlunacaktır. Mevlâ rahmet eyllye. Cumhurtyet 421S ambalâjların kullanılmaması görülen lüzum üzerine sayın ilgililere duyurulur. evleneceğîni açıkladı ATABAY LABORATUARI İslanbul Üâncüık: 9832/4201 sürmektedir. Atina 17, (A.P.) Yunan Kıralı Konstantin, bugun, Danımarkalı Prenses AnneMarıe ile 18 eylülde evleneceğinı açıklamıstır. Genç Kıral, bir ba<sın toplanfı=mda, düğünün Atinada yapılacaö'inı soylemiştir. Duğun tarihi. Konştantinın ba.hası Kıral Paul'ün olumunieı nltı ay «onradır Resmi rr.alem ai'ı ay
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog