Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Doğruları bulacağız Türkiyede dış politika da kendisine eelmek üzeredir. Kıbn s dâvası bir vesile oldu. Ve İsmet Pa;a iç politikada reform siyasetinden sonra. dıs politikada önemli bir adım attı. Bu adımlar doğrulara yönelmis adımlardır İç politika ile dış politika birbirinj tamamlar: birbirinin devamıdır; daha doğrusu bir tiimdür. Mesele. içte de dısta da doğru olanı aramak. doğru olam bulmak. doğru olanı söylemektir. Ismet Pasa Time dergisine verdiği demeçte: Müttefiklerimiz ittifakın dağılması icin çalışmakta olan uzak devletlerle varıs etmektedirler ( ..) Müttefiklerimiz bu ittifakı dağitma gayretlerinde muvaffak olurlarsa yeni şartlarla yeni h:r dünya kurulur. Türkiye de bu dünvada yerini buIur... dedikten sonra pi$matılık ifade eden bir Uvirla: Amenkaırn önderliğine inanmıştım, bunun cezasıni görüyorum... diye konaşmastur. Cumhurbaskanı General Giirsel de İnönü gibi düşündüğünü dün açıklamıstır. Hükiimetin etı sorumlu yerlerinde bulunanlann bu demeçleri. öteden beri Tiirk dış politikasında haysiyetli bir tutumu özliyenlerin yüreklerine su serpiyor. Millî dâvalarımizda baermsız millî çörihümüziin sesini duyabilmek bu rnemlekerin çocuklartnı sevindiriyor. Ismet Paşanuı: , « Amerikanın önderliğine inanmıştım, bunun cezastnı görüyornm.. T sözleri acı bir itiraftır. Bu itirafm ışığrnda dış po> litikamızın yakın bir hikâyesini tekrar gözden geçirmek faydalı olacaktır. Daha bir buçuk yıl önce başımırdan geçen Küba buhranını hatrrlaymız! Bir savaşm eşiğine çitmiş gitmiş gelmiştik... Hem de nasıl? flk hedef olarak!... Dünyanın öteki ncundaki Küba adasına yerleştirilen Rns füzeleri Amerikan dostlanmızı hiddetlendirmişti. İki büyük devleÜn karşılıklı itişmesi topnn ağzuıa getirip yirmi sekiz milyon Tiirkü koyuyordu. Türkiye bir füze rampası durumnndaydı. Küba da aynı duruma getirilmek tsteniyordu. O zamanlar TÜTİriye ne yaptı? Amerikaya dönüp: Canım topun ağzında biz varız. vazgec şu isten. «bekle ve gör» politikası daha iyidir. sen sabırlı adamsmdır, dünya bansını tehlikeye atma!, mı dedi? Hayır! Amerikan millî güvenliğini ilgiiendiren bir dâvada en öne atıldık. Füze rampası olarak Sovyetierin karşismda İİK hedef olmaraıza ragmen Sam Amcanın menfaatlerini korumakta bürün Türklerin hayarmı tehlikeye atacak kadar gözü kara bir politika rottnrduk Sonra da bu siyaseü tenkid etmek isteyenlere çamur sıvamak için elimizden eeleni yaptık. Koreden başlıyarak bugüne dek R etirdiğimiz dıs nolitikanın büyük, küçük yanlışlıklannı çok acı bir biçirode ödüyoruz. Kubadaki menfaatleri bakrnımdan topyekun Türkiyeyi savaşm ıl* hattında görmeyi pek tabii sayan Amerika... Kıbmtaki Turk katliâmma seyird kalan yine aynı Amerika... Öyle santvoruz ki Kore savaşında kahramanlıklar gosterip madalyalar almış gazilerimiz de gögüslerindeki nişanlara b a k ı p ^ bakıp: Snnlan geriye versem mi? diye tereddüt edıyorlardır. Birleşmiş Milletler ideali adi altmda büyük devletlerin çtkarlanna hizmet etmek .. Peki, ama, hani Birleşmiş MıHeHer ideali? Kıbnştaki Türk katliâmma seyirci kalan 5 u Bans Gucüne acaba ne nişanı vermeli? =haberleri Florya tesisleri yeni başfan onarılıyor 1 D Ü Ş Ü N C E L E R | ıııırıııııııııııiiiıııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııâııı Kadınlık ve Memurluk marluk gorevinin yalnız erkeklere masus bulunduğunu, icabında, yani zaruret ou duğu takdırde, ka memurlarına ait kanunlarında tes dınlann da memur olabılmelermın bıt olunur» fıkrası da Anayasanm <caız> olduğunu açıkça anlatmakesıtlık prensıpıne, aykırı gorulme tadır. Kaldı ki, 788 numaralı Memıstır. murlar Kanunu, 4 ve 5 ınci maddeYüksek Mahkeme (b) ışaretiyle lerinde memur ve müstahdem olagosterdiğımiz hukmun sebebi ola bılmek sartlarını esasen saymış rak da cGerçı bu huküm. ılk babulunmaktadır. Eğer erkekle kakışta esıtlık prensıpıne aykırı gıbı dını esıt tutmuş olsa ıdı, ayrıca gorünürse de kadınların vücut ya kadınların da memur olabılmelepıları ve işlerın niteliği bakımın rinin ccaız» olduğunu ışarete hiç dan bazı kamu hizmetlerine alın lüzum kalmıyacaktı, Maddede mamalan, bu prensipı zedeliyecek cinsiyet farkınm gozetıldıği açıknıtelikte değildir. Kamu hizmetle'ça gdrülmektedır. rinın aksamadan yurütülmesi geMaddenin ikincı fıkrası, «kadınrektiğınden, kadınların vücut ya ların ne gibi memuriyet ve hizpılarının elverişli olmadığı hizmet metlerde istihdam edilecekleri, lenn, her Vekâletin memurlarına her Vekâletin memurlarma ait kaait kanunlarında gösterilmesinin. ı nunlarda tesbit olunur» demekteAnayasaya aykırı bir yönü bulun dır. Esasen Anayasanın 58 ınci madığı hususu karar altına alın ' maddesi bu cıhetı halletmış, «hızmıstır» demektedir (1). mete alınmada odevın gerektirdi^. | ğı niteliklerden baska hiç bir aynmın gozetılemiyeceğı» hususunu 788 sayılı Memurlar Kanununun açıklamışttr. Bu nıteliklerin ıse, nesir tarıhi, 18 mart 1926 dır» Bu «ehliyet ve ıstıhkak» tan ıbaret kanun, Millî Mücadele sonunda, bulunduğu, Anayasa mucıp sebep henuz inkılâp hamlelerinin yeni iâyihasında ısaret edilmıştır (3). yeni başlamıs olduğu bır tarıhte Memurlar Kanunundakı, madde çıkmış, tabıatiyle, Osmanlı tmpaıse, kadınların ne gıbı hızmetlere ratorluğu devrının kalıntıları teelverişii olup olmadığı hususunu sırinde bulunmuş bir kanundur. bir ayrım olarak kabul etmekteBu satırların yazan yaşta olanlar dir Nitekım, Anayasa Mahkemesi bılırler ki, Birinci Umumi Harbde. , , , ,, de bövle anlamakta, «ilk bakışta kachnlann, «rkeklenn cephelerde • i i n e k m g l b l g o r u . bulunmalan sebebıyle, ılk defa d ı m memur olarak. postaneye alnjma z a r u r e t l n I d u v m a k t a d l r . Bu kaydı lar, mecburıyet. hasıl olmus, bu m o l m a s ı n a r a ğ m e n Y u k . yuzden mem lekette «kadmdan meM a h k e m e > k a d l n l a r l n VÜCut mur olmaz» âvazelerı ayyuka yuk yapıiarının elvenslı olmadığmdan selmiştir... Onun içindır kı posta bahsederek. e^ıtsızliği kapalı olaneye alınan ilk kadın memurlar. rak değil, açık, hem de çok açık basları goz, burun ve ağız kısmı bir şekilde kabul etmektedir. açık olmak uzere, sımsıkı kapalı, Kadın Turkıyede, ınkılâptanberi, kolları bileklerine kadar örtülü, topukl"anna""dek""kalın"yel"dırmeleri a v u k a t olmuştur, hâkim olmuştur, topuklarına dek kalın yeldırmeler ! olmuştur, içerisinde olarak vazifeye baslatıl d o k t o r yol amelesı olmuştur. Yüksek Mah mıs ve erkeklerle temas etmemeleri için, munhasıran gıselerde kemeyi teşkıl eden zatlardan her mektup ve telgraf almak ödeviyle bin?i. bütün ömürleri boyunca, en görevlendirilmislerdi. Işte böyle küçuk kademeden başlayarak, Abır ruhî hâletin artıkları ıçerisin cdalete mesleğının en yüksek derede hazırlanan Memurlar Kanunu, e s i n y«kselmiş kimselerdır. Kus memur olabilmeyi münhasıran er uçmaz, kervan konmaz, keçılerın tırmanabildıklerı keklere ait bir hak olarak telâkki, dahi guçlükle kadın etmU. bütün sartları erkeklere y " l e r e k a d ı n savcılann, hükijmet hekımlerinin at. katır sırgöre hesaplavıp ayarladıktan sonra. altıncı maddesinin birinci fık tında meşhut suç ıçın gıttıklerını, rasında « kadınların memur ve kendi gözlerıyle gdrmüşlerdır. Köy müstahdem olmaları caizdir» hük de ev ışini gdren kadın, tarla işini gören kadın, hayvanlara bakan kamünu koyabilmiştir. dın, çocuklannın anası, yine kaYüksek Mahkemenin Anayasaya dmdır. Kadının Istiklâl Savaşındaaykırı gdrmediği bu fıkra uzerin ki hizmeti ise, destanlar yaratmış de, durmak lâzım gelmektedir. bulunmaktadır. ı Fıkranın okunuşundan da anlaşılaGorulüyor ki, vücut yapısı itıbacağı uzere, Memurlar Kanunu koyucusu, kadınların memur olabil rıyle kadınla erkek arasmda gorev melerini bir hak olarak değil, â boklmından aynm yaptnaya, yaldefa bir lutuf ve âtıfet olarak te nız Anayasamız değil, sosyal hayalâkki etmektedir. Çünkü »caiz» ke tımız da mânidir. Memurlar Kanununun 6 ncı mad lımesini kullanmaktadır. Caiz, yapılmasında ve işlenmesinde beis desının yazılışında, menfi bir şekil ve mâni olmıyan, mumkün ve de mevcuttur. «Ne gibi memuriyet kaabil olan demektir. Mantık kai ve hizmetlerde istihdam edilecekdesı olarak da caiz, varlığı ve yok leri, her Bakanlığın memurlara luğu, birbirine eşit olarak, sahih ait kanunlarında tesbit olunur» olan şey, mânasım ifade etmekte denümektedir. Şu halde, fıkranın dir (2). Kezalık «caiz» in din ki muhalif mefhumu nazara ahndığı, taplanmızda da aynı mânaya gel yani kadınların ne gibi hizmetlerdığı görülmektedir. Namaz kılmak de kullanılacağı Bakanlıklarca tesıçm abdest almak, vazgeçilmesi bit olunmadığı takdırde, kadın meimkânı olmıyan bir şarttır. An mur olamıyacak, Anayasanın mutcak suyun kıtlığmda teyemmüm, lak eşitlik halinde her Türke veryani temiz bir toprağa ellerini sü miş olduğu bir hak, kendiliğinden rerek abdest almak caizdir, denil ortadan kalkmış bulunacaktır. Ağıza fferahlık veren Diş macunu EMAYETAŞ'ın 20 Nisan 1964 den İtibaren Yeni telefon numaralan: îptali istenilen madde, sudur: ma bürolarına 1 av icinde çeşitli nilletlere mçrnup fil83 tvıript mü Kadınların memur ve müstahdem olmaları caizdir. Ne gibi memurıracaat edeTek vs'riım istemi'tir. et ve hizmetlerde istihdam edileT,ondradaki toolantıva cekleri. her Vekâletin memurlarıTicaret O/»I«T temislcisi na ait kanunlarında tesbit olunur.» Cumhuriyet Halk Partisi Grupuffidivor Avrupa Ticaretini Geli'tirme Te nun, Memurlar Kanununun 6 ncı sekkülterinin 6. eene? kurul tot> maddesıni Anayasaya aykırı bultı:! H . 17 mavı» tarihleri ara ması, Anayasanın 12 nci ve ellı sesında tsvierpnin Lozan sehrin'Is kizınci maddelerine dayanmaktatopîanacaktır. Konferansta. t'tan dır. Bunun için her şeyden evvel bul Ticaret Odasını Neset Sirman Anayasanın bu iki maddesini. gözdnünde bulundurmak lâzımdır. Am=:il edecektir. navasanın on ıkinci maddesi temel Konferan* Tnünaeebetivie Tica haklann esitligine ait olup. önemli ret Oda«!i mecmua"=!TiiTi n a v n nÜ5 bir hüküm tesis etmektedir Bu =! ÖZPI surette tnsilİTCp olarsk madde. herkesın dil, ırk, cinsiyet, h?7irlan»ıcaktir Mecmuada Türkia*i düşünce. felsefi inanç, din ve vedeki kalV'nma hamleleri. ticarî mezhep ayrımı gözetilmeksizın kaıUTnu ve vabancı ^ermaıpnii nun nnünde esit oldu^unu ve hiç faalive'leri hakkında genis bilgi bır kisive aileve. zumreye veya bu'ıınacaktır. sınıfa imtivaz tanmamıyacağını âmir bulunmaktadır. Aynı kanunun Banvo yapan kadını pence ellı sekizincı maddesi ise, siyasî reden seyrederken yakalandı hak ve ödevler bölümündedir. KaBanvo vapan kadınîarı sevreden mu hıemeîlerine çirme hakkından bir röntgenci evvelkj eece Malte bahsetmektedir Bu maddenin âmir Dede vakalanmıştır. Gece saat 22 hükmünu, her Türkün kamu hiz«ıralarında G C adındaki kadının metlenne gırme hakkına sahip olödevin banvo penceresine tırmanan Meh duğu, hizrrete alınmada gerektirdiğı niteliklerden baska met Başoğlu. yarım saat kadar 1hiç bir aynmın gözetilmiyeceği eerîsini gözetlemiştir Durumdan hususu teskil etmektedir. baberi olmıyan G.C. bir ara pence reden gelen hapsırık sesi ile du• rurrıu anlamıç ve imdat istemistir. Anayasa Mahkemesi, CumhuriRöntıjenci bagırışlardan korkmuş yet Halk Partısinın bu isteğıni altı ve kaçamamıştır. Kısa bir süre son muhahfe karsı, dokuz oyla reddetra üç metre vükseklikteki banyo miş bulunmaktadır. Yüksek Mahnun penceresinde vakalanan Meh keme, red için şu sebepleri ileri met nezaret altma alınmış, rönt surmektedir: gencilik yaptıgı iddiası ile hakkına «Kadınların memur ve müsda kovusturma açıîmiîtır. tahdem olmalan caizdir» yolundaki hükmun. Anayasanın kamu hizmetErenköv Kız Lisesinin lerine girme hakkına ve kanuni emezunlar çünü sitliği düzenliyen kurallanna ayErenköy Kız Lisesinin an'anevi kın bir yönü yoktur. mezunlar günü 26 nisan pazar gü b Aynı maddede yer alan »ne nü saat 14.30 da okulda yapılacak gibi .njemuriyet ve hizmetlerde istır. Okul tdaresi bu toplantıya bü tihdam edilecekleri, her Vekâletin tün mezunların dâvetli olduklarını bıidırmektedir. Anayasa Mahkemesi, son gunlerde Resmi Gazete ile j yayınlanan bir kararı (1) ile, Türk Tunzm mevsiminin başlaması kadınhğını jakındolavıMyle Belediye. Floryadaki dan ılgılendiren ve uzerınde ısrarf esi<:]erini gözden eeçirmeye ba« la durulması lâzım gelen bır hulamiştır. TesİNÎerde lüzumlu gorü kum ortaya koymuş bulunmaktalen yerler tamir edilmekte, kamp dır Isın hıkâyesi şöyledır: Cum'ahaianmn bozulan betonları ye huriyet Halk Partisinin Buyuk niden diizenlenmektedir Tesisîer Mıilet Meclısı Grupu, Anayasa den favdalanmsk i«tiven 1 er'n mii Mahkemesine muracaat ederek 788 acaat ?aman!an ve «artlan önü numaralı Memurlar Kanununun mıi7deki eünlerde acıklanacakfir 6 r.cı maddesinin Anayasaya aykıöte vandan Beledive Turizm Za rılığı dolayısiyle, iptahni istemistir. bıtası da faalivetlerini hıziandır Bu istemin mucip sebepleri, daha mıs ve turistlerin i'ti^mannı ön asağıda, Yüksek Mahkemenin kalemek paveMvle bazı tedhirler al rarını incelediğimiz zaman, kendimıstır. Turizm Zabıtafinin danıs lığinden anlaşılacaktır. Yazan: Baha Arıkan 1 KULLANINIZ İlâncılık: 9707/4138 ADRESİMİZE DİK K AT YENİ OTEL ve BOGAZİÇİ # .t * RESTORANl erin Yenıköy Adliye bitişiği. Boğazm en güzel yerinde, ailelerin tereddutsüz ycgâne gidebıleceği ve istiraiıatını sükunetle tetemın edebileceği yerdır. Nisan sonuna kadar tenzılâtlı kış tarifemize devam edıyoruz. Rezervasvon: 62 40 01 den 38 Cumhuriyet 4196 Kiralık Sayfiye t 71 51 30 71 51 31 71 51 32 t Reklâmcılık 1339/4198 Kapalı ve rüzgârh geçecek Doğu Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve zaman zaman hafif ysğmnrlu. İç Anadolu, Doğn ve Güney D o | u Anadolu bölgeleri Snceleri az bnlutlu, öğle saatlerindtn itibaren parçalı bulutlu ve sa|anak yıfışlı. diçer bölge j ler az bnlntln ve açık gececek1 tir Hava sıcaklıklan Marmara 1 ve Karadrniz bölgesinde biraz azalacak. diger böl^elerde düne nazaran önemli bir defişiklik olraavacaktır. Rüzeârlar bütün ynrt ta Kuzey ve Doju yönlerden hafif olarak esecektir. ŞEHRtMtZDE Şehrimizde hava, bugun parçalı bulutlu geçecek. ısı en yüksek 16, en rtü<:ük 4 dereee olacaktır Yeşilköyde, plâjlı ve bahçeli. Müstakıl daıre kirahktır Telefon: 441256 484346 llâncıhk 9619/4206 (HygroPlexhy M.oka!on, yn ei j ç Pasar tatilini feda etmeye değer bir satıs. Tarihî kıymetli eserler, Harika porselen koleksiyonn, Avrupa malı eşya ve emsalsiz kataloge tabloların MÜZAY EDESİ | Binaca dış macunu kullanınız 19 Nisan 1964 Pazar saat 10 da Osmanbey, Âbidei Hürriyet Caddesi. 22 No. ln Apt. 1. kat, Daire No. 3 (Osmanbey, Etıbankın yanındakı caddesınden gidilır, Sen Mışel ükulu karşısında) îngiliz malı mağun ağacı Vıktoryen stılinde Kapıtone 7 parçadan ibaret Salon Takımı. Pans malı 2 adet Henrı IV stılinde harika Berjer Koltuklar. Sevr, Saks Drezlen Şekerhk. Grup Heykel, biblo koleksiyonu. 2 adet tarıhî kıymet Yıldız harika vazolar. Senelerden beri büyük ıtina ile toplanmış her biri birer sanat eseri olan kataloge Tablo Koleksiyonu. Pans malı Louis Sez stılinde tekmili marköteri işlemeli Salon Masası, Pans malı kataloge ve kontrollü Bronz Heykeller. Marköten işlemeli vitrm komod, Louis XVI stilinde salon masalan, Oniks ve mine işlemeli hokka takımı, yazı koleksiyonu, çatal bıçak takımı, mağun ağacı etajerler. Paris malı bronz ve krtstal Avizeler ve birçok tarihî kıymeti olan eşya... Haftanın müzayedesi Ufak bir müzenin satışı... PORTAKAL Telefon: « 5 4 59 (tlâncıhk: 9836/4225) mektedir. Şu halde buradaki hüküm, Anayasanın eşitlik kaidesine RekJâmcılık 1360/4222 tamamiyle aykırı bulunmakta, me Sosyal inkılâpların • meydana İttihadı Millî Türk Anonim Sigorta Şirketinden: 30 mart 1964 taribinde alelâde toplanan Ortaklar Umumî Heyetinde Şirketimiz Hisse Senetlerınin 6 numaralı Kupon mukabilinde 1963 yılı temettüü olarak her 100 liralık Hisse başına 15 lira ve her 500 liralık Hisse basına 75. lira kâr tevziine karar verilmiş olduğundan 2 mayıs 1964 tarihinden itibaren Galata'da Ünyon Hanında Şirketimiz veznesinden tediyatta bulunulacağını Sayın Ortaklarmuza bildıririz. Cumhuriyet 4194 CUMHURtYETTn Tefıikası: 34 erkek arasında bir aynm gözetmemektedir. Anayasa, cinsiyet farkını bu hayatın icaplanndan ilham alarak kaldırmış, mutlak surette eşitlik kaidesini koymuştur. Şu halde Yüksek Mahkemenin, kadyıı vücut yapısı itibariyle, erkekfen ayırması keyfiyeti, Anayasanın açık hükmüne olduğu kadar, içinde yaşadıfımız hayat realitelerine de uymamaktadır. (1) Resmi Gazete 10 mart 1964, No. 11652, S. 3. (2) Hüseyin Kâzım Kadri. Büyük Türk Lugati. S. 336 «Cevaz» kelimesi. (3) Temsilciler Meclisi tutanagı. Sayı: 35, S. 27. Tokalon'un Şeklinde ve Formülünde Yenilik kardı : Hygrop!ex'li Tokslon. Teni formülü sayesinde, bu krem, deri altıııızın en küçük hücrelerine kadar nüfuz etmekte VP kurumaya yüz tutınıış htirreieri nemlendirerek, caıılandırınnktadır. Daha ılk tecriibesinde görece^iniz gibi, Hvgroplex'li Tokalon, yüzünüzdeki kırışıkları gıderecek ve sıze tabiî bır gıizellik ve tazelık verecektır. NİSAN 18 ZİLHİCCE 5 I â O 2 | a t» M m V. E. 1 5 1 5 I 12.13 15 58(18.52 20.301 3 24 [10 24 5 22 O(NI12CO ı ÎS 1 Tokâlon si'e bu harıks kremt a'ietmek ıçm ambaltj feklını de değifhrmijtır. Tercıh etttçmız Tokalon kremınizi ifte bu yeni kuluda bulicaktınız. » İâncıhk: 9334/4202 BAÎ OSCAR: Melih Cevdet ANDAY ATIiÂKLAR 99 100 ATLAKLAR AYLÂKLAR 101 beyin ağzından, bn »efer, hınltılı t e ı l e r v e köpfikler gelmiye baslamıstL. O saman Mnammer şasırdı. Gene koşarak sasfı, anneannesinin odasına indi. Babam nykoraod* kri» peçiriyor, diye bafırdı. Leman hanım so|nkkaıılı : Davnt bilir onnn çarestni, dedi. Davnt bey Snde, Stekfler arkada. ikinei kata çıktılar. Davnt bey sabahlıtınm kemerini ç> kanp Galip beyin bir kolnna «srdı ve Iriee sıktı. Dört • beş dakika sonra açılmıştı hasta artık. Mnammer, vok yere babastndan knsknlandıgı Için fiznldü. Öerçekte kadın düskflnü bir adam değildi Galip b e y ; ama fcimi earaan sinsi sinsi birtakım îsler cevirirdl. ç o | n da bn fzlenimi bırakırdı. Onnn para biriktirdiğini de kesin olarak kimse bnmezdl, ama herkes, «V»rdır onnn bir vanda parası^ diye dOsflnflrdü. Demek onnn flstflne verilen bfitfin varçrtar, bilinmeden verilmiş olan yarplardı. Ortada belli hiçbir belee olmsdan herkes Galip beyin s5vle yada böyle oîdnÇnna tnamrdı. O çeee. asaŞı katta görünen beyazlımn bir eampara olacatim düsiinen Mnammer. belki de ynkardaki nedenlerden Btflrfl, babasından da knsknlanmistı. Leman banım, Pakize'nin rnhnnnn çörünmesi île, damadının sar*a krhnne yakalanması arasında bir iliski knrdn. Belki de damadının her sar'a nöbetinde. kizının rnhn ortava çıkıyordn da onlar görmüvorlardı. Ama vaşlı kadın. düsaneesinin bnrasinda dndak büktö. «Ben de ileri eittim» dedi kendi kendine. «kızım nefret ederdi hn adamdan.» tste o an aklında bir şimşek çaktı; betki de Galip'i car*a ndbetine sokan Pakiıe*nin rnhn idi, rahat bıraknuyordn onn dflnya ynıfinde... Bn ise aklı takılı kalan Leman hanım, Gsliptn daha evlenmeden basta olduğnnn nnntank, dnrnmn bir de doktorlara danısmanm doğrn olacağım dflsündfi. Sordn sornşturdn, bir sinir doktornnnn. mesleğini bırakarak rnhcn>nfa basladığını ve kısa ramanda büyük bir un yaptıfını BJrendi. Bn doktorla tanışma istegini Davnt beve. Dündar beye açtı. Onlar fnlflp geçtfler. Galip bey. konn ile IUskisi cldnğnnn biimiverek Leman hamma : S l ı biHrsiniı ama, dedi, bn gibi işlerde Ç«b dalavere döner. Nasıl dalavere? Nanl olaeak Para dalaveresi. Leman hanım : Senln de paradan baska dflşüncen yoktnr Galip. dedi. Adam koskoca doktor. yalan soyfiyecek defil va . Para işine Rellnce, elbet o da kazanarak. hakkı ne Ise aiır. Leman hanım. üç vaslı erkekten gSremedesteti sonnnda t o n n n Mnammer'de bnldn. Mnammer : tnanmıvomm, ama merak ediyornm, demistt. Gidelfm... Rnb doktornndan telefonla randeva aldılar. Bir nün Leman hanımla Muammer kalkıp Bevojfln'rıa. ruh fâhoratnvann» dttflrr. Doktor, zayıf. uran boTİs. nnın «aclı. ırBTİöklü bir adamdi; onlan dpnrvter Taptıfı «»lonnn vanındaki kücök od«va »Idı v<» hprp^n hnnn«mafa btsladı. Rneiin rnhcnink artık m6sprt tıir ilimdir. drdi Bn iltnfn efHsmfİprini bîlmivfnler, olnr olınar konnsuvor. bizleri köcümgByoriar. Fakat biz kızmıyornz, çünkü bilri, ilim kızmak fötürmez. îşimize bakıyornz. Böyle diyerek bilimsel açıklamalara firisti. Frend'den, onnn rnb ve akıl hasUlıklanna rftirdijti yeDİliklerden, bllinç altının olnsnmnndan. özellikle Frend'nn uvntma yöntemi ile giristigi tedavilerden ve elde ettiği gerçeklerden söz etti. Bnnlar bilimsel sSzIerdi ve hiçbirinin dinlerden kalma rnh kavramı ile bir ilintisi yoktn. Mnammer. «Bakalım sonnnn nasıl baSlıyacak?» diye diisündü. Fakat doktor açıklamalannı orada kesti. Simdi ikî misafir bekliyornz. dedi. Bnnlar iiniversite öğrencisi iki banımdır. Biri üç aydan beri lSboratnvar çalısmalarımıza katılıyor. Bngfin bir arkadası ile geleeek. Teni gelecek olanı ben den tanımıyornm. Fakat ırençler arasında, Bzellikle üniversite öğrencileri arasında deneylerimizle İlgilenenler gün geçtikçe artıyor. Bnna ne kadar sevinsek yeridir. Çünkü rnha inanmıyan bir gençlik. memleket için büyük bir kavıptır. Ezanın yeniden Arapça oknnmasını böyüklerimize rnhlar «Sylemislerdir, emin olnn! Mnammer : lyi ama mmn doktor, dedi, demin verdi|iniz biljriler, sSzgeiisi Doktor Frcnd fistüne söyledikleriniz, üniversiteierimizde de Sgretilmektedir. Sadeee onlara dayanarak mhnn varIıfına, mhnn Slümsnzlütane inanmak olnr tnn? Benim asıl merak ettigim . Adam bilçiç bilçic rü!üm<iiverek : Anlıvornm vavrom. anlıvornm, dfdî. Simdi çörecefiz, her sevi jrözlerimizle sörece^>z. M r k a n »ar| PROF. NİMBUS'ÜN MACEEALARI: NAZtME NADt ECVET GÜREStN * Vszı tSlertni rllleo Idart »den Sorumıu MOdOr' SanlH CumhuriYet Sayısı 25 Kuruş StneUk t «jiık T3.00 134)0 TOrfcıy» Harlc) Lira Kr. Lira Ki 150 00 C0.00 44 00 nel f«yın MfldO Gizrtemizc (ondıırtlen yaaltt ko> ouHua * tiflnlardao monıııvet KSDUJ olun EROL DALL1 * re Tayan CUMHDRlYffl Matbucıllk CaseteellUt T A. 5. Caesı Halkevl Sokak No 3941 oıu Abnos v« Uâs (a|pr) lçlı> lar. tlı«o > ıtnmdıı «ÎASINA ANKAKA B f K l t S U : AtatOrk Bulvan Yanej Ap YCNlSKHlP reJefoD ı !S »î »4. | î o<: M, 13 09 66. 11 57 39 * DOGU tLLKKl unKO.SI) : raUh Paşs Mahallesi Sprt^ıigfçKlı Sokagı No. S Dlvarbakıı Telefnn: IM1 * CİÜNIÎÎ tLI.KKl B P K O M : KUçüksa»! Meyddni Kdlra^ dam ADANA r^leloo ı «B5C * Bu çazctP. BASIN ^Hl.AK YA jvma.V) trtthhdi »tmlçtll
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog