Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

ROMAN daha! DAPHNE DU MAURlERnin dünyaca meşhur, filme alınmış emsalsiz romanı Çevıren • Vahdet Gültekın cı>y EN $WIKİR R M M L M VAY "•fvı, serısindt Çlktl. 40. yıl sayı 14265 umhuriyet RURUCUSÜ: YTJNUS NADİ Telgrai vs melrtup adresı: Cıımhunyet Istanbul Posta Kutusu. tstanbul No Z48 T e l e i o n l a ı : 22 42 90 22 42 96 2 2 42 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Âidım. KuHandım.Beğendlm Cumartesi 18 Nisan 1964 nakıkı "JOB 1 açık altın rengmdedlr Ben de cözıim polunu henüz bilmipotum,, II Esenboğada karşılarian Tuomioja, «Görevim, taraflarm görüşlerini öğrenip mutabık kalabilecekleri bir yol bulmaktır» dedî Ankara 17, (CumhumetTelekO Kıbrıs problemıne bir çozum \olu bulmakla gorevlı arabulucu Sskan Tuomıoja bu sabah Ankd ra\a gelmıs \e «Ben de çozum •o \ luiun ne olduğunu henuz bılmno rum Gorevım, tarafların goru=u n'i gorup, mutabık kalabılecekle' bjr yol bulmaktır> demıştır Bu sabah saat 9 05 te Esenboğs Hava Alanına gel»n Fınlândnal arabulucu, Dışıslerı Bakanhğı Ge nel Sekreterı Fuat Bavramoğlu Arkası Sa. 7, Su. 4 de Arabulucu dön Ankoraya geldl inönü, Yunanistanın tutumunu ima ile «olayın vehameti artıyor» dedi Sıkıyönetim Ankara ve Istanda 2 ay Y^niden uzaiıldı, Inönü, Meclisieki konuşmasmda geıekli tedbirlerin alınacağını söyledi Ankara, 1 (CumhurıvetTeleks) 7 20 21 Majıs olavlanndan sonra Inkara ve Istanbula konu'muş buİjnan Sıknonetım bugun Turkıve Buyuk Mıllet MecliMnde 21 nısan 1964 sah gununden ıtıbaren jenıd=n ıkı av daha uzatılmıştır A P , C K M P \ e M P 'nın 1 0 5 •nuhahf oyuna karşılık, karar 246 mu«pet ovla alınmıstır Oturum açıh\or Saat 10 00 da \apılan joklamada çogunluk olmadığından T B M M nm bırleşımı saat 10 30 da başhjabılmış, Ankara ve Istanbul da Sıkıyonetımm ıkı av daha uzatılmasını ıstıjen Hukumet tezkeresmden sonra muzakere açılmıs ve ıU sozu alan CKMP Grup sozcusu Kadırcan Kaflı'nın bazı sozlerı protestolara sebep olmuştur C.K.M.P.'nın gorusu Kaflı ozetle şunları so\lemıştır «Başbakan, Sıkı\onetımı mumkun olduğu kadar uzatma çaba^ın Arkası Sa. 7, Su. 4 te Pariâmentoda bu hafta • İcra, İflâs Karnınu Haftanm portresi: Mehmet Gecioglu Haftanm olayı: Dun sabah Ankara\a gelen arabulucu Tuomioja Esenbofa Ha\a Alanuıda karşılanıyor "Atina NATO'ya kundak sokuyor,, «Gunun Yorurau» saatinde Yunanistanın NATO'vu raahva suruklediği belirtilerek «Bunu Amerika duşunsun ve gerçekler uzerine eğilsin» denıvor Turkıye Radjolarmm bugunku ae başarı go=termesinın ner n ı «Gunun Yorumu» saatinde Ara nı\et sahıbının teraenni'i olduğu oulucu Tuomıoja nın Ankara'jı zı belırtılmekte \e «fakat bu başa \aretı konusu uzerınde durulmuş rı kolay olnmacak, belkı de hıç tur olmnacak Çunku Lefkoşe de karYorumda «Tuomıoja nın gorevın Arkası Sa. 7, !sıı. 2 de «Hayır» diyen CHP liler 1 K ORİDO R Sancar, NATO'nun plâlonik davramşından şikâyet etli Millî Savunma Bakanı, NATO tesanüdünüıı gerektirdiği yüksek fedakârlık duygulanndan millî mülâhazalarla uzaklaşılması gibi üzücü emareler bulunduğunu da söyledi Bafbakanc Amerika nın onderllğlne ınanıyordum. şimcU bunun cezasını gorüvorum» dedl Gazeteler Ankara 17, (CumhnrıyetTeleks) Mılli Savunma Bakanı llhamı sancar, KATO nun kuruluşunun 1 ıncı \ıldonumu dolaMsı\le jap. 5 t gı bir konuşmada, cNATO te«a nudunun gerektırdığı >uksek {»dakârlık du\gularından, mıllı muahazalarla uzaklaMİma«ı gıbı uzu. u emarelerın» mevcut olduğunu ıvlemıitır NATO nun hangı maksatla kurulnuş olduğunu belırterek, Anadolu Ajansına DU açıklamada bulunan t hamı Sar.car, demıştır kı • \ndlasmanm ga^esı, esas ıtıbaınl», musterek bir savunma sıslemı mevdana getırmek \e askerı nası, ekonomık, ılmî ve sosjal alanlarda gehsmeM karşılıkh j a r . iımlarla sağlamaktır 4 nısan lq64 te kuruluşunun 15 •ncı yılını tamamh%an NATO, gebu sur« zarfında, gavenın tas en hakkukunda cıddî adımlar atmış ve Doğu Bloku ıle bırçok sahalarla krıtık durumlara muncer ola. Vrkası Sa. 7, Su. 1 de Bugün 5. Sahifemizde Y AZISI Z Girne dağlannda gerginlik devam ediyor. Türkiyeden çıkarılanların bazıları Kıbnsa gidiyor Grivas, «Kıbrıs, bir dış müdahale tehdidi altında kalırsa, vatandaşlarımın yanma giderim» dedi Lelkoşe 17, (a.a. AP Radyo) Turkıveden zararlı fjalnetlerı dolavısıyle sınır dı^ı edılen bazı Rumlar ıle bazı Yunanlılann gonullu olarak Kıbrısa gonderıldığı ve Yunan alaymda egıtıme tâbı tutulduktan sonra EOKA'cıIann safında yer aldığı tesbıt edılmıstır Turklyede ıkâmet ettıklerı halde Rum Hukumetımn aracılığı ıle Kıbrısa gönüllu olarak gon derılen Rumlardan 20 kışılık t > grupun hâlen Yunan ala>ında ea tım gormekte oldukları oğrenıl mıştır Bunlardan bazıları Yunaı alavı kampına bıtışık bulunaı Turk alavı kampındakı nobetçıl re durumlarını açıklamışlardır Grivasın demecı Öte yandan Kıbrıstakı sâbık EO KA Rum veraltı tedhi' te«kıls* Arkası S». 7. Sü 1 «le Kurtçuler dunku duruşmada «Devlet idaresini ayırmaya matuf fiil işlemek» 21 kürtçünün yargclanmasına dün 5. Ağır Cezada başlandı Türk Ceza Kanununun 125. maddesine göre «idam» talebiyle yargılanan sanıklardan biri serbest, diğerleri mevkuf bulunuyor NISBI TEMSILI DUN SENATO KABÜL ETTİ Kavga ve gürültülü celseyi, A. P. liler terketti, oya katılan 95 senatörden 90 ı, kabul oyu kullandı. «De\letın ıstıkla ını tenkıse bır lıgını bozma\a hakımnetı altında bulunan topraklardan bır kısmını 1963 vılında Amerıka, Gune\ A\ De\let ıdare* nden aMrmaja ma ~~" rupa NATO devletlerının ıştırakn tuf fııl işlemek suçundan» sanık *~~ le \apılan fuze eğıtım atışlarında olarak 1 av once şehrımızde va ~ 0 bırıncılığı kazanan 1 ıncı Turk kalanan, 9 u \abanc* u\ruklu 21 l ^ ^ 5 Fuze Ussu Bırlığı Fılo^una Gunej Kurtçunur. \argılanmasına dun, Avrupa Muttefık Kuvvetlerı Ko Arkası Sa. 7. Su 8 de mutanı Korgeneral Benjamın Webster tarafından dun torenle ıkı kupa \erılmıstır Yeşılaj Askerı Hava Alanında , Arkası Sa. 7, Sü. 2 d e Gnl. Webster NATOyuövdü Fihret Mesafelerle Otyam hikâyelerini = = = savaşanların anlatıyor. bırleşımınde Ankara 17, (CnmhurİTetTeleks) Senato'nun bugunku \nkara 1 (Cnmhurnet Teleks) ^= 7 Cumhunyet Senatosu «eçımlerı şurültuler ara=ında muzakere ve Adana mıletvekılı Kas m GuleK SST nın nıspî temsıl e<iasına sore > a kabul edılmıstır OJ sabah saat 15 15 te OrtaSark I S ! Sırrı Atala\ın baskanlığındakı pılması hakkmdakı kanun teklıfı Ha\a Yollarına aıt bır uçakla Suıı S S oırlesımde Anavnsa Mahkemesine dı Arabıstana gıtmi'tır Esenboga ~*~ bır uve «eçımı hakkında ovlama Hava Alannda Suudı Araoi'tan *~ \apılması teklıf edılmış ve bu tek Elçı ığı mensuplan tarafından u S ^ lıf reddedılmıştır Daha sonra nıs ğurlanan Gulek ın hacı olmak i S ^ o ; temsîl ta<;ansının tetkıkl ıçın ç.n Arafata çıkacağı bıldırılmek ^ = seçıcı komi5\on teskılı hakkında ted.r ^= k' ovlamanın usulsuz vapıldığına daır Ara\a<:a ve Adalet Komısyo nunun raporunun muzakeresı AP 4nkar» 17 (Cmnbıırnet Teleks) lı Nusret Tuna »arafından ısten Mıllet Meclısmm bugunku bır mıs fakat a\nı ıstek bır oncekı le'iımınde Esnaf ve Kuçuk Sanat oturumda reddedıldığınden B< a> Arkası Sa 7 Su 3 te kanlıkça tekrar gorusulemıveceğı Ankara. 1 (CumhuriTetTeleks) ^ ^ 7 bıldırilmı=itır Bu sırada AP liler Turkne ne^ırlerını lâstık san S ^ bu\uk gurultuler çıkarmışlar, sı Jallarıvle dolaşmak u?ere î«tanbu S ^ ralan vumruklamıslar ve «Başkan baskı vapıvor» dıye bağırmıslara Selen Alman tun«Men Renata ~ Bakanlar Kurulu karan ıle \ a rıkhanesmden alınan En.ılvanoa tana gıderek bır kur\e olarak ça le nışanhsı Peter'ı Polatlı yakın dır Bu sırada AP lı Cemalettm S tandaşlıktan çıkarılan Patrik Velıle Canavarıs Emnnet Mudurluğullıştığı sıyasi polıs tarafından tes la'inda Dumrek ico\unde Sakarva S 2 konuşPans 17 (Radyo) Fransa Cum Bulak, kursu\e fırlamış du bıt edılmış olan Emılianosun aynehrının kıvısında kurduklan ~ huıbaskanı General De Gaulle bu mak ıstemıstır Başkan söz vekılı Emılj anos Zağropulos Hrısta ne getırılmı^ler, kendılerme Arkası Sa. 7, Sü 6 da gun bır prostat amelıvatı geçır nlmedıkçe kursuye gelıp konusu falos ıle papaz Yorgı Yakovas Camrum tebl ğ edıldıkten sonra par ArKası Sa. 7, Su. 8 de ^ = f a k ve fotoğraflan ahnmış terxe melerı mıstır lamıvacağını soylerken AP liler navarıs'e Turkı\e\ı lr Bugun ^aat 18 00 deCochın hasta topluca salorıu tprketmis \e dınle ıçın 21 nısan ak^amma kadar mu * Emıhanos Arkası Sa 7 Sü 7 de «aade verılmıstır Dun Fener patl! Arkası Sa. 7. Su b da Buvukadada doğmuş olan ve ha len 52 yaşında bulunan Patrik vekılı Emıljanos 1 4 \ılma kadar 99 Yunan uj ruklu ka'mıs, bu tarıh ten sonra Turk uvruğuna geçmıstır Hejbelıada Ruhban okulundan mezun olan Emılyanos Sensınot Mecli'ine seçıld kten sonra, Ankara, 1 (CumburıvetTeleks) 7 • Ruslar, Turkıve've 72 kışılık = Elenıkı Enosıs Cemıvetı ıle endı Rusya, Turkı\e'>e Jet uçakları Jet uçakları satmak ıstedıklerını ~ ~ rekt jollardan «.kı bır temas kur satmak ıçın Ulastırma Bakanlığma teklıf etmısler ve bu konuda b<szı 1^ muş, Yunan bııhçının Turkı\ede bazı teklıflerde bulunmustur proıeler sunmu'îlardır Ilvusın tıpı ı» fel çalışmalarını lddre etmeje basBu°un kcncıı^nle konu^tuğumuz olan bu u<,aklar Turkı>eje kredı |SS lamış*ır Patrıkhane ıle Yunan Ha Ulastırma Bakrinr Fcııt Mpı^ken ıle «atılmak i'1cnmckte'iır Teklıfr jkumetı ara^ındakı ısıerı tedvıre t'en bu konuda bue şu bılgıjı ver gore memur etinen ve SIK, s:k \una:ns mıştır ; Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaslığından iskat edilen Kasınt Gülek | Hacca gitti | Esnaf ve Kiiçiik Sanatkârlar Kanunu dün kabul edildi Emilyanos'a lürkiyeyi terh için 5 günlük mehil verildi Patrik vekili ve beraber sınır dışı edilecek olan Sen Sinod Neclisi üyesi Canavarise karar tebliğ edildi Selâhattin GÜLER Alman turistleri ğ öldürenler asıldı | General De Gaulle dün ameliyat oldu Millî Ecjitım Müdürü "istanbuldcı faaliyet gösteren bir medrese var7/ dedi Köy Enstitüîerinin kuruluşunun 24. yıldönümü münasebetiyle şehrimizde yapılan açık oturumda Halis Kurtça, dün bu konuda bir acıklama yaptı (Yazısı 7 nci sahifemizde) Sovyetler Türkiyeye j e t | yolcu uçağı satıttak| üzere teklifte bulundular = Y A RI N »:;.,»': ıRnıııııııııiüiüiııiüiııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıi I CUMHURIYET'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog