Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

MILLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA DUNYA EDEBİYATINDAN TERCO1ELER SERISİNDE YENIDEN BASTIRILAN ESERLER Fırtına V\. SHAKESPEARE Haldun Derin İlâhı Komedva (AR4F) DANTE Dr. Feridnn Tımur Havarıler RENAN Zıv 3 fsfaan Krş 300 jgg 200 Bakanhk vavınevlerıyle butün kıtapçılarda satılmaktadır. (Sasın 5077 4165) 40. yıl sayı 14264 umhuriyet KURUCUSU. FÜMJS ıNADİ Telgraf ve mektup adresı: C u m h u n y e l btanbui Fosta Kutusu btanbul o 24S Telefonlar . 2 2 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 «9 v ASdım. Kuİierciim.Beğendim Cuma 17 Nisan 1964 JOB açık altın renflindedlr Cumhurbaşkanı, NATO millî ve haklı dâvamızda bizi yüzüstü bırakırsa bunu gayri dostane bir hareket telâkki edeceğini söyledi Inönü'nün demeci] Hükütnet Kıbrıs konusunda genel görttşmeye taraftar Haluk BESEN AnKara, 16 (CumhoriYttTeleks) « Bemm îsmet Pasadân başka Cumhurbaskanı Cemal Gur=el turlu dusunmem caız olmaı Bel5ujun Turk Yunan riotluğu ko kl de bu dusunce aramızda rao< "ius'Unria 'Bıı rîotluk artık oldu tereken tekevvun etmıştır Eger K^naatıme sore bnvle bır dosthvk Turkıve butun feiakarlı* duvgukalmamıstır» demıştır larına ve kavgılarına rağmen NA Gursel, koj^ten vuru\erek çık TO tarafından ı!»ı feormezse, bir tııi ve bu sırada eazetecılenn çe1 gun VATO mılli dâvamızda ve >ıtlı sorularını ce\ apiandırarak er haklı dâvamızda bızı \uzustu bı \rkası Sa. 7, Su. 3 te •Jmle şoyle demıştır Giirsel «TürkYunan dostluğu öldii» dedi H Washington, Kıbrıs'a müdahale etmemesi konu g §j sunda Türkiyeye «mânevî bir tazyik» yapılmış g H olabileceğini kabul. mâni olduğunu ise reddediyor g Ü Fred. j . Zusy bildiriyor s Uashıngton 16 Başbakan Îsmet lerı arasında herhangı bır «=ogu mın ke^ıleceğı \olunda ve^a buna lnonu nun «Tıme» dergı^ıne %eıdı ma» olursa Amerıka ou tutumun benzer herhangı bır tehdıtte bulugı ozel demeç Amerıkan ^etkılı dan dolaM Turk Hukumetıne uzun nulmus degıldır Başka bır de\ımsnası çe\relennde genış akı>.ler »ulerını bıldı r mek kararındadır le Amçnka Turkı\eden bır mudaöte ı andan lnonu nun Turk > e halede bulunmama^ını fa\aratmıs bulunmaKtadır Amerı kan Dısıslerı Bakanhgı sozcuiu nın tek taraflı olarak müdahale kat buna mın olmamı^iır înonu nun \erdıgı bu demeci henuz hakkını kullanmasma manı oldugu «\menka dusunsun Sormedıgını so\lemıs ve «bunun •vo'undakı ıfade^ı de Amerıkan Tu;kı\e rad'olaıında aksam 'Gu resmı bır demeç mahıjetını taşı resmı çevrelerı taradndSn doğru nun \orumu" «a^nnr'e Kıbrıs komadığını» ılerı «urerek herhangı lanmamıstır Bu çe\reler Turkı nusunda Yunan Hukumetının bır yorumda b^lunmaktan kaçın \eye sadece müdahale etmemesi dostlukları anla^malan \ P hattâ 'çın ta\sı\ede bulunduklarını fa Papandreu nun \ ^TO nun tumunu mıştır Bununla beraber resmı çe\reler kat hıç bır şekılde buna manı ol tehh^e\e soktuğ" b«lırtı erek «buTurknenın Kıbrıs meselesındekı madıklarını ılerı «urmektedırler nu \merıkanın hutun onemı ıle tutumu dola\ısıjle Amerıkajı ^uç|Yıne avnı ka\nakların ı(ade«ıne dıkkpt ra7arma alma=ı lazım» delamasının «onuçlan uzervnde onern gore Amerıka Kıbrıs buhranmı nılmektedır 1* durmaktadırlar Belırtıldığ.ne daha da sıddetlendırecek olan bo\ Yorum, a\rıı.a so> le de\am etgore, Turkıje ıle N \TO muttefık'le bır mudahalede bulunmaması mekt"dır • : ıçın Turkıyeye »mane\ı bıp tazMk < Bo\le oldu^u ıçındır kı burıte» bulunmuş olabıhr Kvna muda dan otc;ını barı« ıdealmın ın<an halede bulunulduğu takdırde, Tur hak \e hurrn etlerının oncusu dukneye \apılmakta olan dıs jardı rumunda olan Amerıka du'unsun » Başbakanın demeci hakkında yurtta ve dünyacla çeşitli yorumlar yapılıyor | Amerikada genişj |akisler yarattı| Başbakanın dünkü demeci Ankarada nasıl karşılandı CKMP Başkanı Ahmet Oğuz «bir Başbakan bu kadar önemli konuları yabancı bir gazeteden once T. B. M. M. n e acıklamalı\dı» dedi ^ 1 Ankara 1b (Cumhurıv et Telcks) larla yenı bır dun} a kurulacagııid Başbakan Kmet İnunu nun Tıme ısaretle Turkıvenın bu yenı dun D«"s'*' tenı=ılcıınp Kıbrıs ve bas vada kendısın» ver bulacağını ıfd tı ^meııka olmak u/ere bazı NA de etmıştır Başbakan tnonu. mut TO dev ctlerının bu konudakı tu tefıklerımuın ıttıfakın (NATO) dd tutnu hakkında \ erdığı demeç ğılması ıçın çahşmakta olan uzak Atkaıa snası cevrelennde gen « Arkası Sa. 7, Su. 1 dr ^ ter>kılere sebep nlmustur özeltıkle NATO'\a dahıl huk j mptlerın Itılıklerı bugun. gazete I"i1e vavınlanan demeci derha' hukumet mcrkezlerıne bıldırmı=; Bırçok gi7İı faalıjctlenn cereyan etttği ıddıa olunan Taksım Meşelik sokaklakı ŞEMS Kulubu lerdır Bilındıgı sıbı Ba^bakan Inonu •Tırne» Deıjısıne KiDrıs konusunrta verdisı o?el demeçte, «Muttefıkler tutı nılaıırı değıştırmedıkle\nkara, 16 (a.a.) A.dalet Ba .ı takdırde Bat! ıttıfakı vıkılacak Konva 16 (a.a.) Konvanın Ak isrt Sedat Çumral zararlı cere lıı» demıs bu lakdırde >enı sart tokuş mevkıındekı «Ava Harıtone» van'arla mücadele edılmesı hu«ujeraltı manastırı cıvarında vapılan •sjnda vapılmakta olan hazırlıkla kazılar sırasında ıkı metre \ukrın bıtmek uzere olduğunu ^ovseklıgınde bır kup ıçerısınde 1 0 VO Selâhattin GULER lemıştır. Sedat Çumralı Anadolu yıllık sarap kalıntıları bulunmuşSıjası ve ıktısadı >onden zararlı selerın bunların % erıne geçtıklerı! 6 j ı l once kapatılmi} bulunan Ajan=ına vaptığı bır açıklamada tur Bır askerı 'nsaat ıçın temel munasebet'e tejkıl edılen alt kazısı japan erler tarafından mev faalıyetlerı gorulduğunden \ urt ve perae arka=ından, gıaenlerın, Elenıkı Enosıs» Yunan Bırlığı ce \rkası Sa. 7. Su. 4 de dana çıkarılan kovu Sıvah renkte aışına çıkarılan Yunan uj ruklu gorevlerme devam ettıklerıne da mıvetınm uvelerınden bır kısmının o tanh'.erde •Jinır dısı edılmeve pelte halındekı mavıın şarap ların gerıde bıraktıkları bazı kım ır bılgıier ahnmı^tır n, Dr. Uzel'e imzalatıldığı yolundaki bazı klmselennden sonra gı?lı faalıvete geçen oldugu tadına bakanların sarhoş cenaıvet men^uplaıının Bejoğlun lerin kanaati doğru değil olması ıle anlaşılmıstır A>r ca dakı ıkı tallı ıa toplantılar >ap kazı sırasında dort metıe bo>unda tıkları d?ha nmıa da bu toplantıBaoam Celal Baıarın Kavserı Mettıleketımızde zjrarlı faahjet uç buçuk metre genışlığmde, hılarına ŞEMS ıGııne^) kulubunde Hukumet Tabıbı Dr Hasan Uzel ı letı gorulduğunden sınır dışına çı rıstıjan kızlannın avakları ıle ude\ am ettıklen konu,u da oıtava tanımadığı ve Dr Uzel ın de kenk^nlmdsı ıçın vapılmakta olan zum çığneverek sarap vaptıkları atılmıstıı dısını muavene e*medığı ıddıa ogereklı hlemlerı tamamlanan ıkın pışınlmıs topraktan bır de ha\uz Taksım kıh'e lunmaktadır Bu haber hılafı haIstanbula kazandınlan Nispî temsil teklifi görüşülürken bazı senatörler ]Meselık sokakta ının katsısınuakı bulunmustur Arkası ^a. 7 bu b da HRİSO\ ERGI akıkattır tarıbî servet partımanı 4 s.a\ılı daıre«ınde Yu «Anayasa çiğnendi» diye bağırdılar Hukumet Tabıbı Hd<dn Arkeolojik Park n a n u^rukldla. n ıleıı gelen ş<ıh Aııkara 1 (CumhurıvetTeleks) 1 8 2 ı 9 6 4 23 3 1964 ve en son 6 4nkara, 16 (CumhurıvetTeleks) Daha sonra v erılen onergelerle j sıjetlerı ıle Turk uvruklu Rumla Yazan' Alman turı>tlerı Renata ıle n l " en Savcısının bevanatında Cumhuııvet Senatosu bugun «on Komı«%on raporunun muzakere gejen rın buluşma \erı olan SEMS ku sanlısı Peter ı olduren Polatlı cabu <=ebeple Charles Adelsen derece gurultulu bır oturum vap edılmemesı ı«tenmıs rapor tarıhı olan 1 nı>an 1964 tarılubunun kurulus gavelennden de Arkası Sa. 7, Su. 4 te ou «eoeple av ılmij oldugu ıddid navarlarmın ıdamları hakkındakı hınde olmak uzere uç defa babamıştır Oturuiıun açılmasından • kanıın bugun Resmı Gazetede u sonra Başkanhğa \ erılen bır onerîzmırın tarıh hazınelerı mı muav ene etmıst^r Her uç muaclunmuştur Şems ın endırekt \ol v 'nlanrıi'tır ge ıle Senatc «eçımlerının n spı 'arla Patrıkhaneje bağlı bulundu Lastık «andalları ıle nehırlerde >eneden sonra da s hhı durumu Bergama Selçuk Efes temsil e'asına gore % apılmasını on hakkında »Igılılere rapor vermışgu YunQn emellenne hızmet eHı dola^arak sevahat eden ve bu a• goren teklıfın Geçıcı Komısjonda ğı tahmın olunmaktadır 1910 vıhn rada Tukıvedekı ırmaıtlan da avtır. goruşulmesıne daır \e bojle bır Buyuk dersler ahnacak da t»sekkul etmış olan niılubun nı şekılde dolaşmak uzere Istaa Kaldı kı, babamın hastahklsrı komısyon kurulmasıjle ılgılı clakuçuk ulke Arkası Sa. 7, Su. 3 te Arkası Sa. 7, Su. 2 de Arkası Sa. 7, Sü. 7 de rak 2 nısanda yapılan o\lamanın \nkara İS (Cumhumet Teltks) İSRAEL usulsuz olduğunu karara bağman Mıllet Meclı«ının bugunku bırle Yazan" Anajasa ve Adalet Komısvonları çımınde gazvagınm kılo«undan 1* Haluk Durukal raporunun muzakere^ı ı«tenmıştır Arkası Sa. 7, Su. 3 le Konya'da 1700 yıllık şarap dolu birküp bulundu Yunanlıların Zararlı cereyanlar ile mücadele için un de 12 Yunanlı yurt dışına çıkarıldı toplandığı < kulübünün durumu inceleniyor Mahkeme eli ile aldığımız tekziptir Celâl Bayara ait raporu Yassıada mahkumlarından Doktor Baha Ak şitin hazırladığı yalandır. Raporu TURIZM Seııato güriîltülü bir toplaıttı yaptı Alman turistleri öldürenlerin idam cezaları dün Resmi Oazetede yayınlandı Fihret OtyamUn 1 yeni röportaj serisi M Gaza ve ntotorine zam kabul edildi Bazı arsa ve biıta sahiplerini Belediye birbirine ortak yaptı Imar Kanununun tatbiklnden doğan ortakhk durumunu öğrenen mal sahipleri, mahkemelere müracaatla iptâl dâvası açtıîar. Orhan ERINÇ • 200 dolar a 40 şun Avrupa MÜNİH 5 inci sayfamızda Kısa Tunzm Haberlerı Beş bmden îazla î^tanbullu, yu rurlıikte bulunan ımar kanununur 42 ncı madde=ı \uzunden ıkılı uçİJ ve dortlu grüpla1" ^alınde bır Ibırlerınin bına ve arsalarına ha bersızce ortak olmj^lardır 6785 savılı ımar (anununun 42 ncı maade«ı beleüıv elere, mevcut par^e'asv onu degıstırıp venıden tanzım etme \etkı<;ı tanmıaktadır îstanbul Beledıve^ı de bır sure or ce kanunun verdığı vetkıvı kul lanarak. tnevzu ımar plânlarını tatbık ıçın bu vola başv urmuş, fa ıkat janvana bulunan ajrı sahıpl Arkası Ss. 7 Sü. 7 de Yıldız Asenanın dâvası dün düştü Sevgıhsının kız karde^ı Yukeb ı tabancavla oldurmeje te şebbus suçundan \arg lanan Yuk sek Muhendıs Yıldız Asena nın du ruşmasına dun Agırceza Mahkeme«ınde devam edılmı^tır Mahkeme Kurulu davada olau mej e teşebbus unsuru gormem ^ sadece «tehdıt» suç unsuru bulnvıs tur. Bu unsur d^ \f Kanununur sumulune sudiîind' 1 ! Yıiflı? A>ena hakkındd asıUn dava dujraj; \L*l HATIKA5INA TEKL1F Vdrcsı Fatıh Hoırnlnm snl,,eı N o ~i oliıı hıı mulkıın «ahıbı. 16 \ı\ once aldığı t\ınc, 13 ncı madi deuın tatüıkı dolajıaole halcn 2 ortakla bırlıkte sahıp bulunmaktadar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog