Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

Yeni bir İŞAHESE ROMAN daha ! \ DAPHNE DU MAURÎERnin dunyaca |f meşhur, fitme «lımnış ems&lsiz rofnani ÇevirensVahdet GüJtelrin SUSSER MttlNUft Yolculdrı ^fc / • V BB&BB9 ,V A V I N E V ' OOVEN 40. yıl sayı 14263 umhuriyet KURÜCUSÜ: rüNTJS NADİ Telgral w mektup «dre«i: Cumhuriyet İstanbul Post» Kutusu: İstanbul Ke 248 Telefonkr: 23 42 00 22 42 06 2 2 4 2 0 7 2 2 4 2 9 8 2 2 42 99 Aldım. Kullandım.Beğendim Perşembe 16 Nisan 1964 nakîkT"JOB" açîk aîbn renglndedfr Amerikanın Kıbrıs politikasını suçlayan ismet inönü İttifak içinde mesuliyeti olan Amerikanın önderliğine inanıyordum. Şimdi bunun cezasını çekiyorum,, dedi 700 kişilik bir Rum taburu, Türklerin elindeki bir tepeye taarruz etmek için emir bekliyor Lefkose, İS (AP M . Radyo) Kıbnst» bugün yer yer çarpışmalar patlak vermiş ve üç Kıbrısh Türkün öldürüldüğu bildirilmistir. Kıbnslı Rum kaynaklan, Türklerin dün gece Girne dağlanndaki bir Türk mevziinde, mevziin Rumlar tarafından ele geçirildiği sırada ö'ldürüldüklerini söyîemişlerdir. Bu mmtıkada bulunan B.M. yetkilileri büyük bir çarpışmarun önüne geçmeğe çalışmaktadırlar. öldürülen Türkler, Lsfkosenin 19 kilometre ötesinde stratejik bir raevzide sipere girmiş bulunan 30 kadar Kıbnslı Türkün arasındaydı. Kursunlar başlanmn üzerinden vınlıyarak geçerken B.M. mensuplan Türkleri tepeyi terketmeğe iknaa çahşmışlar fakat muvaffak olamamışlardır. Kıbnslı Rumlar buraya lopyekun bir taarruzda bulunacaklanna dair tehditler savurmuşlardı B.M. sözcüsü, Girne dağlannda sipere girmiş bulunan Türklerle dağın eteklerinde mevzilenen Rumlar arasmda bütün gece ateş teati edildiğini bildirmistir. Aynı sözcünün ifadesine görf, hadiseden birkaç dakika sonra Kanadah Binbaşı Patrick Tremblay olay yerine gelmiş. zırhlı personel arabasından inerek elindeki mavi B.M. bayrağını sallamağa başlamıştır. Ark»»ı Sa. 7, Sü. 7 de Kıbnsta çarpışma Atina'mn Türkiyedeki Yunanlılar hakkmdaki notasını reddettik i; 3 Tlirk öldii Sa\unma Bakam Atinada toplantı: Ön sırada soldan sağa Yunan Dışişleri Bakanı Kostopulos. Yorgacis, Papandreu, Makarios, Yunan Garufalias ve Kipriyanu göriilüyor Gaza 14, mototine 7 Kutuş zam papıUyot Plânın iç finansmanını sağliyacak olan tasarıya göre seramikten yapılan süs eşyası vergiden muaf tutulacak Ankara 15, (CnmhurİTetTeleks) lim olunan tuvalet sabunlanndan jviyesinin zorlaîacağrnı ileri Millet Meclisinin bugünkü bir. "<• 15, diğer ıtriyat maddelerinden rek bu zamlann sosyal adalet il> leşiminde özellikle gax ve motori. ?" 30 oranmda v»rgi alınacaktır. ke«i ile bağdajamıyacağmı ileri ne zam yapılması ve yerli sanayii Tasarının tümü hakkında söz a şürmüstür. koruma amacıyla bazı konulann lan Sadri Keskin (A.P.) gaz ve ma Aydm Bolak (C.H.P.) !»• yurduvcrgiden muaf tutulmasını öngöyapılacak zamlarla geçim se Arkasi Sa. 7» Sll. « d« ren Gider Vergisi Kanün tasarısınin görüşülmesine baslanmıstır. Plânın iç finansmanını sağlamak amacıyla hazırlanan tasarı öz^llik. le şu hükümleri getirmektedir: ! • t Seramikten mamul bazı süs < eşyası vergiden muaf tutulmuştur. İC Halı imalinde kullanılan bazı iplikler hakkında Istihsal vergisi Savunmalannı yapan sanıkların hepsi; «Vaziuygulanmıyacaktır. ic Gaz yağının kilosundan H kufemizi suiistimal etmiş değiliz» dediler ı ruş v«rgi alınacaktır. 'Ungan, Habib Germiyanlıgil, M » Ankara, 15 (CnmnriyetTeleks) İt Motorin ve mazottan alınan iVergiler kiloda 7 krs arttırılacak. AID yardımmdan Devlet De • hittin Ersan, Neylân Ünsaç, Cer miryollarınca alınacak 33 dizel lo Dairesi Reisi Hakkı Tomsu, HaIhr. İr Ham petrolün tasfiyesi sıra komotifin mübayaası ile ilgili dâ rekât Dairesi Reisi Sıtkı Baykara, «nda elde olunan Bütan ve Pro vanın durusmasına bugün Toplu ; Malzeme Dairesi Reisi Fevzi Örll, tan gazlarından Mutfak gazla Asliye Ceza Mahkemesinde başla Yüksek Tahkik Kurulu ve Plann kilo basına 5 kuruş vergi ah. r.ılmıştır. lama Dairesi Reisi Edip Sirmen, nacaktır. Daha önceden savcıîıkça ifadele Hukuk Müşaviri Abba! Çetin TB • Plâstik ilk maddlere ait ver ri alınan ve Ulaştırzna Bakanlığın Muhasebe Müdürü Niyazi Şahin A gi oranı % 30 dan, 35 e çıkanla ca işten elçektirilen sanıklar eski saat 9.30 da başlıyan duruyıcaya Genel Müdür Ihsan Pulak, eski gelmisler ve kendilerini avukat caktır. •k Memleket içinde imal v» tesGenel Müdür Muavinleri Hakkı Saffet Nezihi Bölükbası, T«kin Gürzumar ve Süleyman Köymen Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Gider vergisi kanun tasarısı Mecliste görüşülüyor Arabulucu 17 nisanda Türkiyeye geliyor Erkin, arabulucunun, Ankarada üç gün kalarak Hükümetle temaslar yapacağım söyledi Ankara 15, (CnmlmriyetTelekı) ıda ve gerekse sorulan sorulara ce Dısisleri Bakanı Feridun Cemal | vaplar vererek izahlarda bulunErkin, bugün Millî Güvenlik Ku'muştur. rulu toplantısından çıkarak H«rı: Bu arad* Feridun Cemal Brkin ciy« Köskün» geldiğinde kendisini lezeamle söyle demiytir: tâkip eden gaaetecilerl» görüşmüa 1 «Bugünkü toplantıd* Bafbakaj. ve gerek Kurul toplantısı hakkını Arkası Sa. 7. $6. 3 te Işte Batış Otdusu 10 Yunan uyruklu dün yurt dışına çıkarıldı Sabah uçakla gidenlerin, gümrüğe 1520 bavulla geldikleri görüldü Yurt dışina çıkanlacak olan Yu;«t 11 de Yeşilköyden Yunaniıtana nan uyruklulardan ikinci listenin igönderilraiştir. ilk fi kisilik kafilesi dün sabah sa. Memlekstimizde zararlı faaliyet leri tesbit edilen Yunan uyrukiu diğer şahısîann da önümüzdeki günlerde sınır dışı edileceji anla Arkssı S». 7. Sü. 6 da "Lokomotif yolsuzluğu,, durusmasına başlandı Dışişleri açıklaması Ankars, 15 (CnmhnTİyetTeleks) Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinden bildirilrniştir : Bazı yabancı basında ve çevre lerde son günlerde Türk makam îannca Istanbul'daki Rum azınhğı Arkan Sa. 7, Sü. 2 de Eski Bakan Hıfzı Oğuz Bekata, Azizoğlu'nun bu konuda konuşmasım tenkid etti. H.O. Bekata Ynsııf Azizoğlu tartışması alevleniyor Fikret Otyam'ın Yeni röportaj serisi Mesafeye ve zamana raeydan okuyanların hikâyesi. Ankarada bir pavyonda gösteriler vapan bale trnpanda çalışan Te vurt dışına çıkarılman kararlaştırılan Tnnanlı balerin Fotula, Türkivcde kalabilmek için dün Ame Atina, 15 (a.a. Radyo) Makarikalı çavus Chavis ile yıldınm rios bu sabahki basın konferansınnikâhı yaparak evlenmiştir. Bn da, Yunan Hükümetiyle görüsme"vlenmeden sonra kendisinin Tür terinin tam bir anlasma ile neticekiifdrn çıkarılıp çıkarılmıyaeaği lendiğini kaydederek, Birleşmif bilinmemeklcdir. Resim balerini Milletler harekâtına itimadını belirtmiş ve şunları söylemiştir : ve Amrrikalı çavnşn nikâhta göstermektedir. Arkası Sa. 7, Sü. 5 te Makarios bartş arzu ediyormuş K,br,sta güvenliği sağlamas, beklenen Birleşous MUle.ler kontrollan alt.na alm.şlardır. ~ Türk Ortodoks Patrikhanesi Başpiskoposu konuştu ny iki daha uzatıhyor (Xansı 7 nei Müstakil Türk Ortodoks Patrikhanesi Başpiskoposu Dr. Turgut Erenerol dün düzenlediği basın toplantısında, «Yunanlılann hudut dı$ı edilmeshıde geç bile kalındıfını» söylemistir. Fener Rum Patrikhasesini euçhyan konuşmasınds «Patrikhane gitsin biraz da Yunanistanın başına belâ oisun» Ankara 15, (CnmhnriyetTeleks) ve gereken resmî açıklama yapıl Haklarında Meclis tahkikatı ajmadan Azizoğlu gazetecilere dün çılmasına karar verilen İkinci Inöibir açıklama yapmıştı. nü Kabinesinin Bakanlarından Sağ lık Bakanı Dr. Yusuf Azizoğlu :îe Içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata arasmda tartışma yenıden alevlen mistır. Eski Bakan hakkındaki iddiaları incelemekle görevli tahkikat ko Ankara 15 (CumhuriyetTeleks) misyonu çalışmasını tamamlamış Millet Meclisinin bugünkü birve eski Bakanları muhtelıf derece| , s m d l ş l o n u s a n lerde.suçlu bulmustur , Ce Hi p imnidiel e t vg eük ni Id İ e mMehmetk GeçioğDaha tahkikat neticelenmeden: . Arkası Sa.1, Sü. 4 te Hızlı yaşayanlar Göğiiş, «inançları istismar etmiyoraz» dedi Pazar günii Cttnhuriyet'te Baspiskopos, Türk ve Rumlar a iPapa Eftim'in oğlu ve müstakbci rasındaki anlaşmazhgın ve çatif jPapa adayı olan Dr. Turgut Erenemalann Patrikhanenin tahriki ile irol, çağnsmdan pasajlar okuyarak meydana geldiğini ve Rum vatan [sunlan söylemiştir : daşlann suçsuz olduğunu kaydet J « Buidan kırk yıl önce Anka mis ve Patrikhanenin Yunanistana i rada Bafımsız Türk Ortodoksluğusürülmesi gerektiğini bildirdikten i nun kurucusu ve bugün Patriğimi? ionra, «Patrikhane gitsin, biraz da j ve Babamız bulunan I. Papa Ef Yunanistanın başına belâ olsun» jtim'in hem yurt hem de kilise kt demiştir. j nunlanna uyarak dindaşlann: j Dr. Turgut Erenerol, suçsuz de ı(TÜTk Hıristiyanları) olarak bir jdiği Rum Ortodokslarının Yunan Ibirliğe çağırdığı malumdur. Baba jhlıkla ilgisi olmadığını belirtmiş Imız, bu görüş ve inanışın tamamer: ı ve bunlan Türk Ortodoks Kilisesi igerçeklere uyduğunu, bundan ba.ş: ne iltihaklan için rçağrıda» bulun :ka doğru bir yolun bulunmadığını jnıustur. Bu cemaatin ilk Patriği ' Arkası Sa. 7, Sü. de Suriyede silâhlı bir is> an teşehbâsii oldıı Hiikiimetin toprak reformu tasarısına aleyhtar grupların kışkırtmaları sonucıında cıkan isyan bastırıldı, oıı dokuz kişi tevkif rdilrli IAZISIZ (Yazısı 7 nci sahılede) (Fotoğraf: T.H.A.) TEVKİF EDİLEN UNO ASKEKLERİ Bn fotosraı'ta griruSen manzara gerçekten yüz kıjartıcırlır. Kahvehanenin ^nünde oturaakr tevkii edılmis barıj ordusu askerleri, damdakiler de siLâhlı E.O.K.A. nöbetçileridir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog