Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

«Benim Bakanlığım bir kukla Bakanlıktır diyen Malik Yolaç, düşüncelerini açıkladı Devlet Bakanı Malik Yolaç dun butun gazetelerin basın mensupları ıle Bolge binasmda vantığı bir sohbet tonlantısuıda son olajlara tetias etmiş ve < bundan boyle butun idareci. sporcu ve t c kılât adamlarının kendi henliğini kazanmasoıı isti>orumı dcmiştır Yolaç, Futbol Federasyotıu Başkanı Orhan Şeref Apak'uı Federasjonda tam bir diktator gibi hareket ettiğıni hic bir he\eu dinlemedıği gibi bu heyetlere kendisini her bakımdan tasvip edecek uyeler aldığını ifade ederek, kendisine bu konuda cok tenkidlerin vapılriığını da sozlerine ilâve etmiş ve rronu kıvmetli fikirlerinden favdalannıak için istişare heyetine aldık > demiştir. Yolaç 15 devfetin kanunları 'ncelendikten sonra >eni biı Beden Terbıyesi Kanunıı hjzırlandığını, vakında Vildan Aşir ile gonıştukter sonra 5 mavısta bu hazırladıkları veni kanunu istişare heyetine getireceklerini. kanunda bazı mueyvidelerin olacağını ve tam bir Batılılaşma iste[ diğini açıklamıştır. Devlet Bakanı, teşkılât olarak fert olarak herkesın bır mesuhvt taşımasını ıstedıgını belırtmıs Bır vazıfe kıme venlmısse o kımse o vazıfeden «orumlu olmalıdır» sçk [ınde konusmus ve kulup ıdarecı lerının konusmalarının da bu ka nunla tahHıt "dıleceğını belırtmi'tır Sporda demok'asıve gıdıl dıgını bu seb"plc federasvon baskanlarının seçımle ış basına 2=1. mesının «art olduğunu. hır reformun vapılmasmın zamanı geldısı 11 su anda kendı Bakanlığının bır kukla Bakanlık olduğuiu bolge mudurlennı bıle değıstııme\= v et kıh bulunmadıeını muste<=annın bıle ScorToto ıdaresınde bır memur oldutunu =o\leme'i U7erır = bır gazetecı «Toto Bakanlıcı de«ek fena o'maz> dıve bır e sprı japrri'tır Malik Yolaç basm mensuplarının ı^teklennı ve t°nkıdlerım dınlemı« =on <o? olarak <Bo«ı zamanları des;eılendırnıe d n e bır sev duşunu. vorum Gecekondu mıntıkalarında bulunan 1000 kadar 1012 va'lanrı dakı çocukları alıp e n IM antrenorIorın n»zaıttınde «ehırden uzak bır >erde kamp japtırarak onlara c por aMİamak ıstıvorum» dıve ko. nuşmu«tur «O. Şeref Apak bir diktatördü» Davlet Bakanı Malik Yolaç dünkü sohbet toplantısında dedi ki: Sarikırmızılı futbolculatla yakından ilgilenenlerin söylediklerine göre G. Saraylı bazı futbolcular Gündüz Kılıç'ı istiyorlar DEKTLI B A K A A Dtvlet Bakanı Malik Yolaç dıin basın mensuplar ıle uzun suren bir toplantı vapmış ve bu arada da bazı duşuncelerını açıklamıştır Resımde Devlet Bakanı Malik Yolaç dunku toplantıda goruluvoı Başkan Ulvi Yenal mağlubiyetlerin normal olduğunu ifade ederken, Adlı Kılıç'ı itham edercesine konuştu &alatasara\lı ıdarecı erde son ^lınan mağlub'v etler hıç bır tesırını gostermemı^tır Fakat tanftaı lar bu maglubnetlerı hala hızmedememektedırler Geçen ak.am kulup lokahnde «toplantımız \ck> dıje konu^an başkan Ulı Yenal, ıdare hevetı ıle bır toplantı I O mıs ve bır gazetecının, Cos'cun ıs tıfa etmı= doğru mu"1 «oruMi U/P rıne «va, ovle mı bır sorayın» de mı«tır Ba'kan, başan'renorun istifa~.ii bı'dığı halde bılmıvormus gıbı go zukmesıne neden luzum gormus olabılır dıve gazetecılerın kafa>ın da bır soru duğumlenmıs Kalmı'ıı Llvı Yenal, bovle mağlubi/etien ı olabıleceğını ve bun'jn normal kfr sıUnması lazım geldı^ını dun \ ne tekrarlamış ve konumasını iıcı ramankı gıbı bır fKva ı*e bac lamıstır Ovıncularla vakındsn rr.e'sul o lan şahı^ların ıfadel°iıPt" fiore, fjt bolculaıla Coskun a r ^ n d ı bu! ı nık bır hava varatılmat ıstenmekt» ve takımdakı ısteksız'ı't de band. n ılerı gelme^ted r Bazı futbolcular, tekn.r Gundu' Kıhcın ısbaşına gelmeını ı^teı^ek teaır'er \e bu arada K ' ç a futbol ular tarafından mektjp'^r da gonderıldığı «ovlenmektedır Galatasarav ıkıncı bj^karı Ruç han Adlı Kılıç ın bır çazetede çıkan bevaratına çok uzuldu^unu «ovlemıs ve «Gunduz Kılıç, bu takımı askers z cezasız • e sa^Jtsız olaak 9 puvan gerıda b.rdk p gıttı» demıstır Uzuntunun u~ut r u r mıvecegını, Galatasar^^'n Tekrar galıbıjetler seriaıne df^pm ea»tegını behrterek «Gala'asaı.ı»' ca'nıası futbol takımmın n"tıceıerı U7erıne hareket eden bır c n ı ı a değıl dır« şeklınde konusmu«tur Galatasarav futbol takımı riun kro<; vapmıştır ve curni Ruru'kam pa gırecek ve bu kamç PTT msçı na kadar sureıektır Ovuncular, bundan bovle sıkı bır «ekıîde kon'rol edıleceklerdır îdarecıler ovuncularda bır form dusuklugu olduğunu, morallerını du 7eUmek ıçın çalıstıklarını bu se bep,e hıçDirıne ceza verılmesı kanaatınde olmadıklarını da sojlemıs lerdır rian ESKI GUNLEK Bazı iutbolcuJarm tekrar kulube ıstedıklerı Gunduz K.hç, şımdı sorumlulugu tek başına olan başantrenor Coskun ıle bırhkte donmesını yuklenm 5 M I S T A F \ GUVEN (Topa hasret kaldı) Mustafa diin ilk defa Fenerbahçe dun sabah ve nğle den sotıra olmak urere 2 antreıımjn japroıştır Bu çalı^malard «a kat olan ve U7iın muddettenben iahdlara çıkmıyan Mustafa dfc Ko tılnııstır Fakat doktorlar bu o\un cunun 1 hafla daha çalışmalara çık mamasını ıstemıslerdır itJmana ctktı Beşiktaş Y.Sporilebugece 10'ın revanşını oynuyor BeşıkUşın bugunku rakıbı Samsun Yolspor Atletizm kafilesi dün yurda döndü Şampiyon Mehmet Ay «Millî formayı temsil edebildiysem ne mutlu bana» dedi Ercan TURCAN Bugün yapılacak at yarışlarının tahmini 1. Kostı Z Kosu 3. Koşu 4. Kosu. 5. Ko<u. 6. Kosu: 7. Koşu. 8. Kosu: Fa\nrı Gul pla^e Gaza Fa\nn Na^ıbım plase Ozbek Favcrı încı Hatun plase Mıçıko Şıvaldor Fa\r>n Ufuk plase Xerıman Favon Kuıdorsa\ pla «e Mav ValantınGuçum Fa\orı Gokber, plase Sarraf Fa\orı Cıhangır Favorı Servet, plase Yıl maz Rusen Akçay surprız Delıkanlı Karadenızın sevılen takımı Yo1 «por ıle kupada ıddıa sahıbı B«. şıktaş Turkıve kupasındakı son kozlarını bugun saat 19 30 da Dolmabahçede paylasacaklardır. Şehrımıze Avrupalı turıstlern heyecanı ıçmde gelen Samsunutı mesın vuvarlak temsılcılerı Istan bulda kaldıkları muddetçe Bogazm ıncısını jadırgamı^lar gorulece^ verlerı gezmışleı en nıha>et (ha \ati maçlarınınl son provasını e\ velkı gece ılk defa ı^ıklar altında Terıkove karşı yapmışlar ve hazır ıiklannı fcıtırdıkten sonra da çekınmeden bu gecekı maçları ıcın de «tddıalıvız veneceğu» dıverek maçı alevlendırmıslerdır Buna mukabıl B^sıktaş Samsun. da olduğu kadar İstanbulda da' ajzı bıraz buvuk olan rakıplerıne hazırlık maksadıv le ıkı çalisma Y AZIS I Z taprrps sıvahbevazh takımın n e necerı Sadrı Usuuglu dafSam^ı ' d^kı n°tıcevı burada farkh bır ~c 1 kılde elde edebılırız) dıverek B^!aKlmln ' ı k t a s ı n da Turkıve kupasındakı I Turkıye volejbol bırıncıhklerı 'mektedır Sarıkırmızıh ' i » T , , j , antrenoru Oral Yılmaz ka.Mla ıddıasını ortava kovmustur Ancak su kesın olarak sovlenebugun Ankarada venı salondd baş . , ,. , rında ve şampıvon tehlıkelı rakıp olaca^larını b l ] l r k l b u g e c e goremedıkDolmabahçevı hyacaktır G Saray takımı, bu ı e n m şampıvonava ıddıalı olarak dolduracak olan sporseverler her gıt ovlemıştır Türkiye voleybol birinciliğe bugün Balkanlarda avvıldızlı formajı Knmetlı Balkan Şampıvonluğuserefle temsil eden be\az sporun nu omuzlaımda getıren genç atlet Vrnaçka Banjadakı muvaffak tem Mehmet Ay ın hala buvuk kosjnun sılcılerının vuz'erı dun ak^am jte;ırınden kurtulamadıgı gorulu(Sımplon Ek^presı) basamakların1 jordu Sıkılgan sıkılgan kalabalıınerlerken ibil ısıldı gın ara'ina karısmak ıstıven Aj ı vakalamak bıraz zor oldu Başarısı ıle gururlanmıvan genç atlet (mıllı lormavı tem^ıl edebıhvorsam ne mutiu bana İn^al'sh baçarımı her zaman devam etlırır kıvmetu bıımcılıkler alırım) derken goz bebek'erırdekı ı«ıldama butun vuzunu kaplamıstı Şans^ız bır kosudan onra Balkan ıkıncılıgını kazanan kıymetlı atletımız Muharrem Dalkı lıç her zanrpnkı gıbı neşevle vanımıza geldı Dalkıhç (Koşu çok kahtelı geçtı Yarısın temposu çok h zlı oldu 9 kılometrevı başta goturmeme ragmen atakta geç kalmam scbebn le îKincı olabıldım. Ancak Vazıç Çervan gıbı şohretlen sjeçtıgımden memnunum) derken ^ampıvonanın cta kısa bır krıtığını v apıvordu Atletizm Federasvoru Başkanı Jerfı Fıratlı ıse kı^aca şunları sovluvordu (Mıllı formajı Balkanlarda ıv ı bır sekılde temsil ettıgımızı zannedıvorum Atletlerımızın basarısı ıle ovunmelıjız) fFotoğraf Ibrahım KOSEOĞLU). Gençlerde Balkan sampı\onu Mehmet \\ (sasda) ıle Muharrem Dalkıhç (ortada) arkadasımız Ercan Turcan'a dusuncelerını anlatırlarken ^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^° n ^fe^yorfei ruh ıL muca delesını =ev redeceklerdır KADROLAR e n a d a r "%. Nilton Santos'un kaderi Futbol sahasında nakavt 10 15 kilo aa geldiği için üzülen bir boksör Derleyen: Sezai PAKER E berabere netıcelenen maçta bunun altında kalmayı hazmedemedıklerınden oyunun son lanna doğru Penarol'lu bek Masnık, Roma'lı Fontanavı nakavt etmek suretıyle ıntıkamını almıştır Hakemın ona da sovunma odasmın yolunu gosterdığını ilâve etmeye hacet >ok tabıî Çıkolata şampiyon Bır Alman fırması Dortmund'da ttalyan Gıuho Rınaldı ıle Avrupa y a n ağır sıklet şampıyonluğu ı BEŞÎKTAŞ OzcanErkan Fehmı fSure>\a) YuKsel Sabahatt n (&ure\\a> Kava . Ahmet Husev n Ankara 14 (Telefonla) Turkıve Gıucn Sanlı Rahmı Basketbol Şampıvonasının ılk devYOLSPOK Eşr»f Cevuet. K resı bugun burada başlamıstır Kemal Yılmaz Gencer Yuksel Gecenın ılk karsılasmasında Î T Pıfat, K Mehmet, Zıja, B. Meh. Unıversıteı Su^poru ı'k devrede met, Ismet 2825 \e netıcede 5249 maglun et Türkiye Basketbol Sampiyonasının ilk gününde G. Saray mağlup oldu antrenörü getirtilecek SPOR TOTO mıstu Ikıncı ma(,ıa ı^e Feneroah beklenmedık bır sonuç alınmıs ve Ankara 14 34 uncj haftd Scor. çe rahat bır ovun'a Ankara Ko «ampvon namzedı Galatasarav Toto netıcelerı ";ojledır lejım 6454 jenmıstır Vk devrejı tzmırın Altınordu takımına magsarı lacıvertl^er 2918 onde bıtır,lup olmuştur Oyunun ılk dev resı ı 13 bılen 9 kısı 40 041 lıra 12 bılen 213 kı«ı 1691 50 lıra | 2T2T berabere kapanmıs, fakat ıkın mı^ erd'r 11 bılen 2794 kısı 128 50 lıra. Nıhayet gecenın son maçında hıç cı varıda Izmırlıler kuvvetlı rakıp 10 bılen 22121 kısı 16 lıra lerıne sıkı bır pres yaparak netıceAlmanyadan bir kürek ve gıtmı«ler ve salonu 7063 gahp »erketmışlerdır. İstanbul eskrim Kurek Feaerasjonu venı >;ezcnı'a mıllı takımı çalıstırmak ıçın İstanbullu boksör ' «ehrımızde gorevlı bulunan Alman ırıllı kurek takımmın e'skı bır ele Şahin Gençoğlu da manı bulunan profesor Brandt a antenorluk tekl'f etmıs fakat kampa çağınldı Brandt ısler.nın çokluğu sebebıvle „ Avusturva ıle yapacağımız boks bunu kabıl demıe»gım Alman [t»rnasına hazırlanan mıllî boks ta \adan bır an*renor getırtme^ ıçı ardım edebıleceğını sovlemıstır şampiyonası bugün yapılıyor istanbul E^krım ^ampnonaM bugun TED kulubu salonunda vapılacaktır Bugun flore musabakalarmın seçmelerı ıle fınal musabakaları 17 nısan cuma gunu epe = S Şj E ~ ^ ^ = S ~ 3 Ş ~ H E E p^ Ş Z E E Şj S ~ E E nuııııııııııııııııııııııııııııııııımııiiı SORMANI (Boksa merakh) Brezılva'vı Dunya Kupasmda uç defa temsjl etmekle ta s*' nınan Botafogo takımmın mıl S lı solbekı ve kaptanı Nilton ~ Santos. kulubu ıle ıkı yıllık Ş i mukavele ımzaladığının erte Ş sı gunu, ıkı yıl boykot almıs = tır Nilton Santos, hâdıselı bır s maçta hakemı dovmuştu. Bo ~ tafogo'lu ıdarecıler, cezanın ın Ş dınlmesı ıçın Federasyona mu Ş racaat etmışlerdır. S Futbol sahasında iki nakavt E Roma'nın «Olımpico» Stadın E da Italyanın Roma ve Urugu E ay'ın Penarol takımlan ara E sında oynanan maçta halk, ıkı = nakavt'a şahıt olmustur. Dun v a transfer rekortmenı Brezıl E va asıllı Sormanı. kendısme E kastî tekme atan Uruguay'lı 3 solbek'ı sert bır sag kroie ıle yere sermıştır Hakem. Sorma ~ m'yı hemen ıhraç etmış'ır Fd E kat kınri^r Urııt» u\ h!a r 1 1 E çın karjıJasacak Alman boksor Gustaw Scholz'a, gahp geldıgı E takdırde ağırlığı kadar çıkola E ta hedıve edeceğını vadetmıs E •ır Cumartesı gecesı çetm rakı E bınin dıskahfıve edılmesı uze = rıne şampıvonluğu kazanan sa E rısın sempatık boksor, Stutt E gart'a gıderek hedıyesını ala S caktır Gustaw Scholz bu hu susta fıkrını soran gazetecıle E re «Ağır sıklette dovışmedıgı S me pısmanım Hıç olmazsa 1015 kılo fazla ç'kolata alacaktık» E demıstır E Alman kurekçi Profesor Brandt (soldan ıkıncı) Kurek Fcderasjonu Başkanı Efdal Nogan \e arkadaşırnızla birlikte » •»» • • » • • • »»• • •• • HERDEM TEYZE V DERLER apoı loto tnerakı gun çeçttkçe artıyor. Bu baftalat ılerledıkçe dafıtılan Ikramtye mıktannın artmasından da bellı oluyor Gazetemı» Spor Toto meraklısi oknvuculanna hızmet etmek çayesıyle memleketımızde münteşiT u büyük gazetenın S>por Toto tahmınlennın ortalamannı vermektedır. Bn şekılde oknynculanmıza daha isabetlı bir flkir kanaatindeytz. TAKIMLAR Bevkoz Karsıiaka Galatasarav A. Ordu Be\koz . A. Ordu Galatasarav Karsnaka \. Gucu • Bevofluspor G Bırlıcı Fenerbahçe G. Bırlıgı . B. bpor \. Gucu Fenerbahçe Y. Dırek Ad. D Spor Ülkuspor Gunesspor İ7. D. Spor . Sekerspor l Ikuspor Sekerspor Iz D • Guncsspor ; 7 7 5 7 6 3 6 3 1 7 1 1 3 2 Tabmın l'uzde 3 i 6 5 2 5 7 5 7 7 4 5 4 1 1 1 1 1 1 2 1 O 0 1 02 0 0 65 100 60 100 80 55 bO 40 50 75 45 60 51
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog