Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

UUJVİH UK Nîsan 196*" PanAm ile Dünya Fuarını ziyaret seyahatinizin sadece ilk merhalesidir Tapu ve Kadasfro Genel Müdürlüğünden: înegol iıçesının beledıve hudutları dahılındekı gayrımenlcullerın kaoa*»crs>ı va p îacaktır Kesfnet 2613 sa\ılı Kadasto Kanununun 8 maddesı geregınce ılan olunur r 6001 4. 3301'40701 MİLLI A M T » F REASÜRANS 196 3 f I I I TÜRK ANOfflM ŞİRK6TÎ en inçosj P A S f P KASA VE BAVKALAB MSSf, SEkTTLERl VT TAHVItLCB ikRAZLAtl ' pi e« nj«.tı ı» Ct'ITLI VEDth *J»CtLER «FRBtST KAKI1.1K1.AB t>lfi2SS25 « »R* sap'an 13 36'1026 3 r . ) :«&••> 1 0 4>0 S1 Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünden: Kurunjmuz raerkezı ile Istanbul \e Izm.' Bo ge Mu durluklerımızde me%<ut teknık \e tıcarı «artnamelerı mız esa'ları dahihnde 350 adet motor muba\aa edııecektır Tekhfte bulunmak ıstı\en f rmalann .drtfiamel^rımiz e«a^larına u\gun oiarak hazırlıiacakları teklıflerın: en geç 14 5 1964 gunu 'aat 15 00e kadar ^nkaraaa Genel Mudurlugumuzde bulundurmaları ılan olunur <B«.«ın 5^0 A 3338 4078) h l l ' l l Tl >K »< r S 9M lfiSBI bt R*tro*e*>)neİ€m dppo »n M ^ ^ 10*3^ smanj M * . 1 3" 1 371 301 Vrlu» AR r Asll e 0 Hukuk Muhkeme^ının 1 4 %4 tarlh \e 9S4 4°S 731 «a>ı!ı b»rdn ıJe Kc*ravan olan sovaciım Ooganaıp o arak deglştltilmlştlr Ilan olunur Antuı jn Doga ıalp J ı "64 Cumhurı\et 40£0 SOYADI TASHIHI S O RC j Tettnik Naticelar r u ı K i« V£ HESABl A L A C A I f TıtrK Llrası Turu. Llrasl rorh Llratı rOrk Llraıı T>lınlfc Ketlceler ı*%GIJS BRtSŞI r an "luftataraiaı ıhr >alı ın ı muallâJc ftasanal ıht Jıitı ıı M Alınajı !• m «> 'vriar k , ı ynrrk t hıssfsı • M.S.B. 4. No.h Sat. AI. Kom. Bşk. dan Ankara Kapalı z<ırf u«ula Ue Izmır Sevdıkcn garnızonunda' ıkı parça halınde oıman ın<aatı \aptmlacaktır Kesıf bedelı 1157 939 58 hra oljp geçıcı temınatı 48^00 00 lıadır Ibale«ı 8 5 1964 cuma gunu saat 1130 ria Komı«\onda \apıla. caktır Kesıf \e sartnameler h<r gun Komısyonda ve îstanbul Ip\a2iın 4mırlıgınde go ru'ebıhr Tahplerın 2490 «a %j!ı kdnun hukumlerı dahılın. de ha?ırh\acakları tkhf zarflarını ıhdle «aatınden bır =aat evvelıne kadar makbuz mukahbmrie Komııon Baskanhgına \ermelerı lazımdır Po^tarfakı gecıkmeler kabul edılm»z Talıpierın en »eç 4S1%4 gunu saat 16 00 \a kadar Ankarada H^ K K N Eml u Ins D Bşk lıgım müracaat ederek \eterlik belge«ı almaları ^arttır (247 Basm 6070'4075> K^YIP Dıp)nn»amı kavbettlm \emslri alacpgımdan esKl^inln htlkmü ^oktur Sallh SOtçü | Cumhurlıet 4082 | rlcr cie^ red ieıt j umUr \ nfcn E m a\ nf Odertı.n ta/mırı*! i l u j !ay< has^rtâf ht Caı Mübs ara ar ^ u ftf t hl ah ha^arta! hl \a ı Vt (Vrri. P tr s\(t n?l crlf r . A inar k mıs\nniar > ıfe haJM Uı ıhh\ai n l ı P* ' r • s\ n<1 U t h »s. st • , BKANSf pnnıltl ^ Vtr t n tıortı «ujnlar Odeı ın (azmtoat ua !•"!( hasarlrfr ıhtıvatı C ı rvnıhı ^talar ıhl j zjraıU . ık f^l *\ *t ' ' rı , ^ . v r MuJİİak ha«yrJ r fft( d t ı <ı t t Vv. 1 urk Uunja fujrı ?J Nısjn da afıhyor \ a W nulu I t rll»! tltrarr U ı < r aıt <ı« «a pun»ı t h \ Ua Bu sene A B. D ' n i ziraret edecekler muhakkak \ew York Dıinya Fu,«nnı da gârmelıdırier. Dığer butun ha\a\ollanna kıyasla daha çok traD.atlantık jet seferı japan PanAm, Fuarın resmı müracaat merkezlennden bırıdır Ve Pan \m paranızın Karşılığından çok daha fazlasını ıstıfadenıze amaıie kılar PanAm "ın temin ettifli hususi tenzilâtlı tarifeler: PanAm ın venı bıiet ucretlen şımdı A fi. D seyahatımıde%2\ kadaı ta«arruf etmenızı s>aglar PanAm avnea Ameıka dahılındc de sızler ıçın tenzılât temın etmektedır. Üte), şehır ı^ı gezuen \e Dun\<ı Fuarı gınj bıletınız dahıl, yalnız $ 1" ödı\erek Isew York da 3 gün 2 gece geçırebılır, butün Amerıkada sadece $ 6 karşılığında (yemek ıçın guade $ 6 ödemek lazımdır) 50 luks Sheraton otelınden herhangı bırınde kalabılır'.ınu. Pan Amencan, temın ettığı sajısız tenzılât savesınde »evahat ıçın ayırdığınız paradan azamı ıstıfade etmenızı sağiar. nüz: Yalnız PaoAm 15 A B D şahnne, dırekt olarak, aktarmasiz s,efer v.ıpar Amerıkaya J*ew York'dan gınp ru.irı gordukten i sonra ^ PaoAnTm ugradıgı gı bijka bır ?ehırden dırekt olarak dönebılır, htçbır ılâve ücret ödemeden 20 şehır gorebı)ırs.ıni7 fırpener, ıkı dıl konuşan kabıa memurlarının y.ıkın aUkrfl.irıadan Parıs'm meştıur Ma<tm t Lokantdsının nefıs >enıeklerınden \e dunyaoın en tecrubelı ha\avolu ile «e\ahat etmenın verdıgı huzurdan ıstıfade edersımz. Rezervasyon \e Fuar hakkında malumat ıçın PanAm Sevahat Acentenıze ve\j. Burolanmıza nuıracaat edınız İSTANBUL ANKARA İZMİR Hılton Methali, Tel 47 45 30 Ataturk Bulvarı 53, Tel. 121120 Izmır Palas Oteli Tet 32100 Agba Otelı, Tel 32 38 urtev\ r MuaİIak t a r n nı ıh ı\rftı t n isürarıs p r m naı nun ıvınJır tiirı ve malul \et tazn natm 1» R'troscsvoncrtrr ht âic îıujufu od^mrl T 1 P ı ,\ rlrr h ^» s t afarja fMr v s\ ri r hı « ^ ram • rırafU^ r ı r ..v\ ! 11,, n • >ı ' « u.ttJat «zm naf fıı i ın^jı [ tr >*. •\ »i j r r •ş VA» h' \aıt* P tr ^;\ n rlı ı ht&^si ^, ' İ7 122 3 "3S I 1 T 11 II PanAm ile seyahatınızde mısa t> mırhü amitrı «mını lıa\ ıtr ııkul an M ajnanı „ s sari s f a fark a n Reklamcılık 1322/4048 VOLKSWA6EN PICKUP ve MİNİBÜSLERİ SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR her îşe elverişlidir «stanbul tali acenteti SERVİS TİCARET LİMITED ŞİRKETİ ji}liDr. $evket bey Sokak Telelon 48 77 67 Telgral: SERTİLED İsianbul Faal 282114074 Ilâncılık 9688 4068 TEKLİF İSTEME ILANI BOBİN TELİ ALINACAKTIR Muhtelıf vasıfta 78 kalem bobın telını havı lıste Muessesemız Alım V ıncı Grupunda gorulebıhr 1 Kaoal tekl fı uzerıne NazıHı 56185 vazılmak suretnle en geç 4 51964 gunu akşamına kadar Muessesemız ve>a Galata Bankalaı Cad Istanbul Şubemız holundekı alım tekhf kutusuna atılması ve\a bu tarıhte Muessesemızde bulundurulacak şekılde gondenlmesı lâzımdır 2 Teklıfler arasmdan şartlanmıza ve ıhtjyacımıza cn uygun olanlar tercıh edıleteektır PanAm ile daha çok yer görü Dünyanın En Tecrubeli Havayolu PanAm ile Daha lyi Seyahai Edersiniz AtiantıktB Bırmeı... Pasıfıkte Bırıncı UUn Amerıkada Sırıncı Ounya Turunda Blrıncı. Sümerbank Alı m ve Satım Müessesesi masır. 6039 4076) îzmit Belediye Başkanhğından: 2 adet 7 tonluk kamvon le 2 adet asgarî 750 Kg. lık damperlı çop kam\onu satın alınması ıçm kapalı zarfla ıhaleve çıkarılmıştır Muhammen bedeh 288 000 hra olup geçıci tenuna(ı 15650 lıradır. Ihale 30/4/964 perşembe gunu saat 16 da Belediye Encumenınde vapılacaktır Şartnamesı 15 hra bedel mukabılınde Belediye Yazı Işlen Müdürlüğünden alınabJır. Kapalı zarflarm en gec ıhale saatmden bir saat evvehne kadar makbuz mukabıhnde Belediye Başkanlığına vrtlmes., postada vâkı olacak gecıkmelenn dıkkate alınmayacağı ılân olunur. (Basuı 5527,4052) Tıbbı Müstahzarat FABRİKASI \ Satış servısı ıçın. bırı buro dahJınde dığerı pıyasada çalışırılmak uzere tecrubeb ve jabancı dıl bılen ıkı eleman aranaktadır luracaatlar Tercumeıhal \e resımlı olarak (SATIŞ) rumuzu sltmda P K 272 ŞIŞLI î J Cumhurıyet 4063/ Enerjf ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlef Su İsleri Genel Müdürlüğünden Gene! Mudurluğumuzc bağh Etlık Tesıslermm Santral numarası 1141964 cumartesı gununden ıtıbaren aşağıdakı şekıldff değışecektır Eskı Numara YENI NUMARA Devlel Orman İşfermesi Süfçüler Müdürlüğünden : 1 Isletmemız Sutçuler Bolgesı 196 numaralı ha\za ıçınde Koklu adı ile anılan ormandan 4500 M3 Kara çam tomruğu ıstıhsal surutme \e orman kenarmdan başh\an hâlen mevcut \asati 18 Klm me<=afedpkı jolumuzdan Çobanısa orjnan dışı ıstıf \erme nakıl \e ıstıf ısı açık eksıltme suretıvle ıhaleje çıkanlmıştır 2 Mezkur tomru|run beher M3 nun ıstıhsalı 6 00 surutme, nakıl ve ıstıf ışı ıçın 4P Iıra muhammen bedel te«;bıt edılmışt'r 3 Eksıltme 1741964 tanhjnc rastlıyan Cuma gunu saat 25 00 de Sutçuler Orman Işletme Mıidurlu^u bınasmda toplanacak komıs\ on huzurunda j'apılacaktır 4 Bu ışe aıt geçıcı temınat 13600 lıradır Eksıltme\e gırebılmek ıçuı aranan dığer vasıflar ve tatmm edıcı bılgı 22 No lı şarrnamede \azılıdır Adı geçen sartname, Orman Genel Mudurlugu Ankara Antaha Mersın Balıkesır Orman Başmudurlukleıınde Burdur Antaha Eğırdır, Sutçuler Iş'etrne Muduriuklerı I^paıta \e Sutçuler Orman Bolge Şeflıklennde gorulebılır 5 Istekhler ıhalenın başlıyacağı saatten evvel temınatlarını jatırmaları lâzımdır 5330 4051) 10 53 20 Jlân olunur. 10 85 01 (Basın 5753 A 3166 '4053) Eübank Genel Müdürlüğünden: Asağıda evsafı yazüı bır adet vasıta kapalı teklıf alma su^ le ;atı!acakrtır Vasıta Ankarada Bankamız Merkez bınasında olup mec ?aflerı dahihnde gorulebılır Istck! 'erın kaaalı zarfla verecekîerı tekhflermı 27 4 1964 ıu >=aat 18 e kadar Genel Mudurluğumıız" teshm etmelerı \e aıhammen bede! uzprınden vatıracak'an 10 temınata aıt mak• tf\hnerme u eklemelerı \e zarflarm uzerıne «VASITA 'CLJFIDIRı kavdmı koymaları şarttır Eubank, satışı japıp vapmamakta veva d Iedığıne satmakta jesttjı RESMİSEKTÖR ve KAMYON SAHIPLERİNE PTT İsianbui Bölge Başmüdürlüğünden: Bir veya üç sene müddetli Deniz Posta Nakliyatı Yaptınlacaktır 1 Tophanedekı Paket Postahanemız ile Havdarpaşa ıskelesı arasında ve bu arada demırlemış veya seyır halındek verl ve yabancı gemılerın arasından da ıeabında geçmrtc çartıvle bır veya uc sene muddetlı olarak bırı 10 \ e uçu 5 er tonluk olmak uzere 4 motor veva motorlu denız vasıtaları ile ıkı pozısjonda olmak urere yaptmlacak Denız Posta Nakliyatı ışı kapah zarf usulu ile eksıltmeve çıkanlmıştır 2 Bu ışe aıt eksıltme 20 4 1964 pazartesı £unu saat 15 00 de Buvuk Postahane bınası ıkıncı katmdakı Başmudurluk Satmalma •. Satma Komısvonunda vapılacaktır 3 Bır sene muddetlı nakhyat ışrne aıt muhammen bedel 174 45000 geçıcı temınat 9972 50 lıradır 4 Uç sene muddetlı naklıyat ışıne aıt muhammen bedel 523 350 00 geçıcı temınat 25184 00 lıradır 5 Ayrıca 500 hralık ıdari kefalet almacaktır 6 Bu ışe aıt sartname PTT Bolge Başmudurluk maîzeme servısı ile Istanbul Posta Mudurluğunde mesaî saatlen dahılınde gorulebılır 7 Geçıcı tefnınat ile ıdari kefalet Başmudurluğumuz veznesıne yatırılacaktır. 8 IstekMenn bu ışe aıt şartnamenın 4 ve 5 mcı maddelennde ısterulen vesıkaları da ıhtıva eden kapalı teklıf mektuplarını e'ksıltme saatınden bır saat evveüne kadaı makbuz mukabıhnde Komı^von BaşkanJığina tevdı etmelen ılân olunur 9 Posfada vuku' h >lacak gecıkmeler kabul edılmez 10 Idarermz 2490 sayılı kanuna tâbı olmadığırdan ıhalevi Markası CHEVROLET Modelı 19s6 Cınsı Muhammen Bedelı Statıon Wagon TL 27 500 <4 kapılı» Basm 6007 A 3313/4056) Manganez cevheri sattn alınacakiır, TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABUK Türkjye mümessili bulunduğumuz Batı alman orijinal TRILEX flspit) TEKERLEK ve AKSAMLARI gelmiş ve satışa arzedilmiştir. 1964 j ı h 'htıjacı ıçın Getıe! Muduıluğumuzce 15000 ton manganez cevheri satın ahnacaktır Bu ışe aıt sartname ve mukavele projesı 1 Karabukte Genel Mudurluğumuz Maîzeme Ikmal Mudurluğunden, 2 Ankarada Zıva Gokalp caddesı Yıldız han kat 1 de Ankara Mumessıllıgımızden 3 Istanbulda Gala<a Okçumu^a caddesı Çaıreşref sokak No 7 Bevaz Han kat 12 de Istanbul Mume«ılhğımızden, bedelsız olarak Eİmabılır isteklılenn srfrtname ve muka\ele projemıze uvgun olarak hazırlnacaklan Itpalı teklıf moktuplarını feç;cı temınatlar' ile bırlıkte en sec 27 Nısan 1964 Pazarlesı ffunu saat 18 00 e kadar Genel MudurİLğıımuzde bulundurmalan '•arttır FJ,Ü< İnsaat Faküllesi Oekanlığından: 1964 mali yılı ıçınde Dekanlığımiî Fakulte kıtaplığı \e kurkıtaphkları ıcın jabancı memîeketlerden vaklaşık olarak '5 000) hralık kıtap ve dergı satın almacaktır Isteklı kıtapçılann i) TekLf mektuplarını 30 T.ısan 1964 Peışembe gtınune r Dekanhga çondermelerı )) Teklıf rrektuplannda katalog fıatlarma gore resmî kuU7erıne \apıJacak zam veya ındırraelerın behrtdmesı Dulur. (Basın HENSCHEL KAMYON ve OTü YEDEK PARÇALARI daima mevcuttur. BÜYÜKDEMİR SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Dervışler sokdk No. 8 Sirkeci • İstanbul Tel: 22 64 42 22 10 30 Telg: BÜYÜKDEMİRKOL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog