Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

İnanç Sömiirücüleri İspartada dinlediğim dahşelli bir vaazda hoca böyle söyledi: Cümhuriyet' Okurlardan "Namus meselesinden dolayı adam öldürmek ntübahtzr!,, l?partadaki Ulu Camıde. öğle araşmda gördüğüm manzara şuy 1 tepli hocalardan bırinin karıs; iarında da vatandaşlar öylesine. amazmdan önce vaaz dir.Iiyor jdu: Alaydan yetişen hccalar. pek mantü giyiyormjs . Yüzü de açık hocalarm ba«kısı altındalar ki. bijm. Günlorden cuma olmasma ,'abii çıkarları ıle oynandığı için. dolaşırrnış.. Tabii bunu fırsat bi •raz rahat yaşıyabilmek, onlarır, d:ağmen.cemaat fazla değildi. Da ükuldan çıkan hoca ve imamlara , len bir alaylı hoca b&şlamış ilen linder. kurtulmak için tavsiyeîea önce medhini sşittiğim M... horine u>».ıaktan ba^ka çare bulunakarşı ateş püskürüyorlard]. Onla I şeri konuşmaya: anın karşısında. ancak 30 40 ki göre imamhatip okuiundan ve ra Hcca olduğunu şöyliyen ada mıyor... nin bulunduğu ve onu can kula |tizellikle Yükşek tslâm Enstitüsün mın karısının kıydfetini görüyor*** ı ile dinledüderi görülüyordu.. rien çıkan. vn^fpvp ba«!ıyan bir sunuz Bunlar kâfirdir demış.. tsparta, bilıyorsunuz, Nurcuların Orta yaşlı îahmin eltiğim, gür din adamı mutlaka satılmıştı... I Bir gün. sekiz on kışinin huzulen ke>if faaliyette bulundukları ?«Ii hoca. ahlâki konularda ko Kendı=ine açılanan mel'un fikirler • runda karşılaştıklan zaman ayd\n ıışuyor ve bilhaşsa cemaate şu le cemaati zehirlemek ffitiyordu. [hoca hemen bu rnevzuu açmıj ve •ehirlerden biridir. Kürt isyanın;dan sonra Saıdi N'ursi bu taraflaravsiyelerde bulunuyordu: Bu okullar, alaylılara göre: kas vobaza: için « Zaman kötii... Ahlâk kalma den kurulmus. öğrenciler ise yan Kur'anda bana. kıyafetin çar da ikamete mecbur edildiği ı Bunlar kıyarnetin. yani dün ilış bilgilerle doldurulmuş mak?at şaf olduğuna dair bir tek satır gös hattâ Doğudan Isparta ve Afyon anın sonıınun çeldiğinin alâmet jlı kimselerdi! ter, kanmın mantosunu yırtıp çar civarına gelip yerleşenler olmuş. ?ridir. . Bir Müslüman kahveye ı f?te: biraz ria bu yüzden. okul şaf giydirecegim demiş... , sonra hep?i malum hedeflerirıe vaitmez. kumar oynamaz. içki iç dan çıkan genç bir imam veya ho Ve bu çıkışına hiç bir cevap a rabilmek için elbirliği ile çalışmı; ıez. vakit rildürmez. sadece: aile ca. vazifeye başladığı ilk gün. bu lardır .. lamamış!. ?rtlerinin maişetini, Allaha iba |baskı ile karşılaşıyor... Saidi Nursinin ölümünden sonra Bundan Başka bir örnek: eti rîüsünür.» kurtulmak jçin de umumiyetle cetmam ve hatip okulunda, din da Nurcular arasında tsparta âdeHoca bundan «onra şikâyetlerine maatm rutıunu okşamak gayesiyle. dersi veriürken öğretmenler bak ta bir merkez kabul edilmis. bu «Cehennemde cayır cayır yanacak mışlar kı Hac konusu çok uzun... yüzden hem halıfelerden biri hem aşlaHı: de Bediüzzaman vekili tahtını o' Bakın şu koskoca Ulu Cami bacak» hikâyeleri gibi safsatalan Ve bütün programı altüst ediyor... rada kurmuştur! e kaç ksşisiniz'.. Ama kahveha |ar.!atmak ihtiyacını duyuyorlardı. Bu nasıl olsa ileride öğrenilir deUlu Camide M .. hocanın dehşetHalbuki bütün bunların yamn nıijler ve konuyu uzun bir zama?r. sinemalsr. barlar tıklım lıklım olu! Maalesef çocuklarımır fena da, pek az da olsa, zor, fakat ay na bölmüşler... Işte bu hareket ü li vaazını dinledikten sonra. bütün kıyameti kopart bunları düşünerek valnız başıma etişivor . Şize şu hususu anlata dınlığa götüren yolu tercih eden zerine hocalar Zaten böyle bir vesıle bekyürüyordum ki. hemen yanıbaşımım Eskiden Mtriineliler. Ku hocalar da vardı. Beş ay. altı ay mış. eyşliler. Kâbenin etrafında topia cemaatten rağbet gürmemeyi göze ledikleri için; öğretmenlerın ne da bir karartı peyda oldu .. dinliyenlere dınsizliği. ne satılmışlığı kalmış! Hafız efendi yabancısın galiırlar. bu arada kadınlar çırılçıp alanlar, kendilerini îk ?oyunup. rak«. ile tavaf ejer (müspet ilimlerin faydasını, çarşa Şikâyet şikâyet ü^tüne... Nihayet ba! ?rdi. O arada venilir. ıcilir. bu ria Arap harflprinın lüzıımsuzluğu yukandan emır gelmiş. Hac konu Bana bu şekilde hitap eden ger.ç I fın, jadet savıhrdı Hazreti Muham nu pekâlâ kabul ettiriyorlardı... su programda nlduğu gibi okutul ve esmer yüzlü. başı kasketli adaıed bir gün onlara *ordu: «Bu neNe var kı bu tip hocayı denızden sun, diye... Ve öğretmenler de çama: I resiz boyunlarını eğmişler... icim duadır?» riedi «Biz annemız I bir katre gibi azdı... Evet kardeş. dedim... Eskişei Bunlar çok ufak örnekler... A hirden geliyurum, vabancıyım... en, babamızdan böyle eördük» f»vahını verrliler. O Ha putnerestle Nasıl, hocayı beğendıniz mi Yine İspartada anlattılar... Mek ınadolunun şehirlerinde de. kasaba e öğretti ki. bu sekilde ibadet olbarı? ıaz. Müs';ümanhkta çıplakhk güCiddîyetie basımı salladım: ahtır... lyi iyi. yalnız pelc kısa konujtu... Cemaat de pek a?dı. deO m a a t . hoca efendinin «özlerini dim. ecd içinde dinlivordu.. Doğrıru unlann insanı pek havrete diijü Ah ah diye cevap verdi... Şanecek tarafı yoktıı. hattâ srtylenen sın olsaydı. bizim genç bir hoca ?rden hir kısmı faydaltydıü Ama. var. onu dinlprdin. ö y l e sert koir iki dakika sonra M... hoca banujur, öyle bir vurur ki... Hayran ınız neler «övledi: kalırdm .. « Bir Müdümanın ahrieierek. Napalım kısmet değilmiş. başlübahtır diverek. riiŞer bir Mü«ka ?;efere'.. Yalnız benim senden iimanı öldürmesi günahtır... (Sanbir ricam var... i nldürdüğü baçka bir dinden o Buyur!.. ursa sevapmıs gibi) Bu paflete Acaba. üstadımızın nerede olüsenler. cehennemde cayır cayır duîur.u biliyor musun? anacaklardır .. Yalnız bir ince Adam sevinçle yüzüme baktı... okta var! Şayet. bu öldürme. bir Ve samimıyetle daha f^2İa yanıma ahrik veya bir öfke neticesi veya sokularak: ir sebebe. vani karmna. kuına Tahmin etmiştim /aten, dedi. it bir namus me^elesine müstrDemek 5en de bir Nur talebesisin. ıit olursa.. O zaman mübahtır ve Biraderimizsin! Ulah affederü! Sonra. bir elini yanağına vurarak. Duydueum şu sözler karsisında layret ve deh«et içinde irkilmek Yaztk oldudi«re devam etti. en kendimi alamamıstım! ö y l e ya Bir saat önce ben üstadımızın yaloca efendi. c«maate resmen «tahnına gidip elini öpmek istedim. aik edilirsen. ofkelenirsen veya na ma, içerisi çok kalabalıktı. almanusuna dokunduysa. tabancayı bıdılar... Ufak hediyemi bırakıp dön Spor g i y ı m i seven aşını çekip adam öldürebilirsin!» düm... Halbuki seninle hrraber o! gençlere şehir ve saytiyordu. . Ama. sözünün nereye saydık, uzaktan geldigın için ben five için yeni FLORİDA aracaigını bilerek veya bilmiyede girerdim... Fakat hemcn ^imrii ve TEXAS gömlekleri ek! O. karşısındaki cetnaatin nab git... Mutlaka onu ^orür, elini öına göre şerbet veriyor. böylece. ile spor flame yeni kup persin... nların hayranhğım. saygısını kapantalonlar. M u h t e l i f Bu inıanlı Nurcu, «üstad» ın evi anıyordu ya .. tşte bu kâfiydi!.. renklerSolmaz Çekni bana tarif ettikten sonra yanım dan ayrıldı Ben de onun tarif mez. Gbmlekler: 50 TL. ettiği sokaklara doğru yürüyüp. Pantalonlar: 65 TL. Şu yukarıda beraberce okudukNurcuların veni lideri Bediüzzaarımız «adece bir vaazdan bir man II. nin makamını hevecan i;aç parağraf.. Haftanm yedi günü. çinde aramaya başladım. nuhtelif bölgelerde hocalar umu Mcırmara adası ve turizm anlayışımız OkuyucunıuT Iskender Örs yazıyor : »Yurdurnazun çiUel köşelerindeıı biri olan Marmara Adası her yıl adrdi artan iç turist ve jeçen vılda da yabancı tnristlerin gelmeve lıasladıkları bir yer dir. Ancak buraya feliş ve buradan donüs korkunç bir seydir. Söyle ki: Vapur durup demir atıncava kadar etrafını Adadan kalkan ve yolca basına 1 lira almak için âdeta yarışa ciren motorlar sarar ve zavallı yolcular bu motorlara âdeta atılır eribi binerler. Bu esnada vuvarlanan ve korkaıı ihtiyarların. kadınların, çocukların feryadları kulakları çınlatır. Bu psnada bu çıkıs ameliyesini idare edecek ileili bir memura tesadüf edilmez. Bir ana baba cüniidıir âdeta. Bu sürede düsenler. bayılanlar olur. Hattâ teçen sene zavallı bir kadının eli motor ile çemi arasında ezilmisti. Bu kadının hayatını tıırist olarak Adada bulunan Beyoçlu tlk Yardım Hastanesi doktorlarıhdaıı bir zat, üç parmacını kcsmek suretivle kurtardı. Bu hazin olayın mesulü de ne arandı. ne de soruldu!.. Bu adava senelerden beri bir iskele yapılır. Lâkin ne hikmet ise bitmez. Yapılan bir ada iskelesi baska divarlarda pek çabuk yapılır. Ru iskele acaba ne zaman halkın hizmetine âmade olacak bir duruma eirecek? Halk hizmetinde bulunan ve Marmara Adacına bol miktarda bilet kesen Deniz Yolları Idaremizin bu adaya bilet alan yolcularını ada açıklarında motorlara esya boşaltır gibi devretmiyerek. feryadsız, ölüm korkusuz. heyecansız. yani tnedeni insanlar eibi ellerinde çantalan, eülerek. neşelenerek doğrudan doğruya çıkmaları ve yine aynı tarzda dönmeleri için acaba daha kaç yıl bekliyeceSiz?.» desinden seçirilse halk şehir ortasında bu daş başı soygonculufundan. kapı önlerinde mönakaşa etmekten kurtulmuş olurdu. Aynı sekilde Kabataştan Taksime çıkan dolmuşlarm bir kısmı FındıklıAkvokuş Sor magir yoluyla çalışsa halk parasını zorla gasp edenlerden kurtulmuş olurdu.» ııun basında işsizlik çeliyor. boş durmamızın sebebi yalnız nakliyatın azalması değil, 55 hattâ 40 senesini ikmâl ve çofunlnfu teşkil eden zevatın bizlere çalışraaktan ziyade oturmayı çösteren misâli teşkil etmelidirler. Demiryollarında kadro kabanklığı malum. bu yetmiyormuş gibi, kanun 60 yaşına kadar çaIışmayı mümkün kılıyor diye emekliye sevk edilenler bile yeııiden işe alınıvor. Emekli işe alındıkça ve iş yapma fonksivonunu kaybetmis 35. 40 senelik büyük bir kitle önümiizde durdnkça terfi Imkânını kaybetmis bizler neye ve nerede çalısacağız? Hakkına razı olmıyan taksi şoförleri Adı mahlui bir okuyocumuz yazıyor. «Yolları Üsküdar'a düsüp taksiye binerek yakın mesafede bir yere sidenler bilirler. Bindiğiniz arabanın soförü tak si saatini açar. Meselâ Salacak'a tiltinizse indiğiniz kapının öntinde siz saatin yazdıtından fazla verdiginiz halde bir münakaşa sahnesi başlar. Şoför saatlerden beri nöbette bekledigini. bunun için mutlaka beş lira vermeniz icab ettigini iddia eder. Siz çöz îöre eöre soyulmayı kabul etmek istemedijiniz için üç buçuk. dört lira vermek istersiniz. Aslında ?aat ya 180 kurus. veya 220 kuruş filin yazmıstır. Soför lıakkına razı olmar. tllâ ki. beş lirayı almak ister. Aynı hal Kabataş Cihan%\x arasında başınıza gelir. Üsküdardan Kadıköyüne eiden dol nıusların bir kısmı Imrahor Cad Bir okul ve köy bâmisine teşekkür Şile, Soğullu kövü halkından iki okuyucumuz yazıyor: «Okulnmuz ve köyümüz hâmiliğini üzerine alan Lâle Film stüdyosu: 1 Okulumuza, kendi vasıtalan ile 1200 liralık araç çetirDemiryollarının başına Sfnçdiler. 2 Köyümüze yaptığı lere çalışma imkânı verecek ve maddi ve manevî vardımlar sa iş yapanı yapmıyandan ayırayesinde köy iç yolları yapıldı, cak enerjik bir umum miidür 3 Çeşmemizi de yapmaya ça ne zaman gelecek sabırsızlıkla lısmaktalar. 4 Çocuklarımı bu mutlu günü bekliyoruz.» zın okul sonrası mesleklerini de hazırlamak için. öerencilerle Belediyenin cevabı nıektuplaşmaktalar. Yukarıda sıraladığımız yar«Belediye Reisinden rica edidımlardan dolayı. Şile SoŞullu yoruz» başlıklı yazı, ilgililer ta köyü halkı ve öjrencilerı, kenrafından incelenmiştir: dilerine teşekkür eder.» «Adı geçen sokaklar için öteGenç Demiryolcular den beri müracaat edilmekte ise hu mahallin çalışmak istiyor ama... de bir yer olması yüksek rakımlı sebebiyle, buAnkaradan bir demiryolcu ya tünkü .su durumu ve bu semtzıyor. teki mevcut şebekedeki tazyik < Biz aenç demiryolculann kifayetsizliği dolayısiyie şimdimaddi üzüntülerinden çok ma lik dileklerinin is'afına imkân nevi üzüntülcri büyüUtür. bu çörülememektedir.» Florida ve Texas ... Nfcip Divitçloğlu kuartetl 21 (Kı Aynur Akın 16.20 Çay saatl 18.30 Küçük ilânlar 18.35 Yurtseslcr 19.00 Haberler Aüf sohbeti 21.10 Küçük konser 1640 Türküler: A. Can H. Oy tan !<» 25 Havn durumu 19 30 Sarkı7.30 Açılı; Kısa haberler Saz 21.30 Klâslk koro 22.00 Pck lum G. Bilcn 17.00 Kapanıs. lar 19.50 Uykudan önce 19.55. r=cr!eri T.45 Hafif müzik 8.(K1 lâmlar geçldl 22.30 Dans mUzlgi * N K AR A İki melodl 20.00 Vergi »aati Haberler 8 15 Salnn orkestralan 22 45 Hataerler 22 S5 Ara »•• 8.30 CePitli müzlk 9 00 Şarkı lodileri 23 00 Hafif Batı müzigi 6.27 Açılıç 6.30 Günaydn sa 20.10 Sarkılar 20.30 Willlam lar 9.30 Küçük kon?er 10.00 ml'aflr sanatcıları 23.30 Danç yın dlnlcviicler 7.30 Sabah mü Shakespeare 20.55 Küçük İlânKı?a haberler Kapanıs. müztjl 24 00 Kısa haberler ziği 7.45 Beş sps. beş şarkı lar 21.00 Kısa haberler 21 02 8.00 Habfrlrr 8 10 Hava durumu Sarkıîar 2! 20 Olaylann aydın12.00 Açılı? Kısa haberler Sa Kapanıs. gerçekler 21.40 KUçük 8.15 Sizin lcin çalıyonız 8.30 lattıgı lon orkestrRİarından 12.30 ŞarİSTANHVI. İI. RADYOSV Kadınların dünyası 9 00 Kapa konser 22 00 T.B.M.M. saatl kılar 12 50 Hafif müzik 1.1.00 17.SS Açılış 18.00 Dansa çağrı 22.15 Caz sevenler İçin 22.45 HaHaberler 13.15 Küçük orkestra 18.30 Ca7 dünyasındaıı 19.00 nıs. 13.30 Sarkılar 13.50 Plâk do Molndller ülkeEinde gezi 19.30 11.57 Açılış 1200 Kısa haber berler 22.55 Konser salonundan Ak<»m n'Uziği 20 00 Radyo MP Irr 12.02 Öğle tatili için 12.25 23 *0 Gece yarısına doğru lahından 14 15 Radyo bağlama Inplllzce 20 15 Plâklpr arasında Küçük İlânlar 12.30 Beraber 24.00 Kapanıs. ekipi 1430 S«>nfonik müzik ?045 Hafif müzlk 21.00 Gecp VP solo «arkılar 13.00 Haberlor 15.00 Kı«a haberler Kapanıs. ANKARA İL RADYO9U 17.00 Açılış Kı?a haberler kon?trl 22.30 Oda mtlziği 23.15 13.10 Hava durumu 13.15 öğ!p •6 57 Açılış 17.00 Dans müzikr>ns<ri 13 40 Şirkılar 14.0H g 18.00 Senfonik konser 19.00 17.05 Yurdun ^e«l 17.30 üskudar Çp=itli müzik 24.00 Kapanıs. Cncukların üikpsinde 14.30 Tür Hafif müzlk 19.30 Hadyoda Okul tSTANBUr. POLİS RADYOSr Murikl Cerriyetl 17.57 Kısa ilânküler 14.45 Sarkılar 15.00 2000 Hafif müzlk 20.15 Radyo 10.5S Açılış 1100 Sarkılar: !?r İS 00 Rpklâmlir eeçidi İle Inglllzce 20.30 Amerlkalı 19.00 Habrrler GUnlük olavlar Alâettin Yavaşça 11 20 Konusms Kap.inış. 16.57 Açılış 17 00 Kısa haber ki çağdaş besteci 21.00 Çarşam19.30 Hafif melodiler ..19.40 Sar 11.2". Şevilen ?ö?ler: Dario, JIo"reno lîtna n 40 Tilrküler: Yıl ler~ 17.02 Yeni plifc'laf yeni mp ha ?I 2!.3Ö*Verda Errrian plyano kılar 19.53 Kısa ilânlar 20.00 lodller 17 30 fnees»ıdan Eviç reltall ~ 32.30 Dans müzlğl Tlvatrti dnrglii ?0.15 Ffhmi F.şo dız Tozcan 12.00 Kapnnıs. fafi İS 00 Rcklâm programlan 23 00 Kapanıs. Açılış 1R.0O Sarkılar •orlies'trası ''20.30" ŞaVkSîar 20 43 15 53 I STAN B BULNACA 123456789 • •• • » •• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • ••• • • • » • •• « • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • » » • • • • Istantul'da • KATİH 22U71 Pazartesı tatıl Her eün 21 de, Pazar 15.3IJ da «Tepeden tnme» (,'arşamba 14.31) da. Pa/aı 1 de tÇocuk Tıyatrusu» 1 KADIKrtY S(iil«82 Perşembe tatıl Her gün 21 de. Cumartesı. Pazar 15.3Ö da «Ah Baba, Vah Baba» FKPKBASI 44215? Pazar. Pazartesı. Çnrsarr.ba. Cuma saat 21 de, Hazar 1530 da «Sezuanır, lyı tn«anı> Salı. Persembe. Cumartesı saat 21 de •Carmen» Operası f)SKft|»AR Cuma tatı! Het eün saat 21 de. Pîizar 15 30 da «Panslı Kız». V t > l KOMtUt 44(1409 Salı tatıl Her gece: 21 rie •Küçük Şehir» 16 30 da: .Isyancılar» ARSARAY KCçttK «PKRA 215722 Pazarîesı dışında her gece 21.15 >e (Çarşamba, Cumartesı, Pazar matine 16.15 t e ) : «Koçero» AKKNA 446418 440704 Pazartesı, salı 18 ve 2115, pazar 15 ve 21.15 t e : «Sezar ve Kleopstra». Diğer günler 18 ve 21.15 (Cumartesı 1530 da): »Doktor Kikota ve Kadınları». AZAK 22K246 (iaıanfer Ozcan Gönül Cllka Topluluju • Her gece 21 15 te Matineler : Çarşamba fhalkl. Cum3rteî:ı (öğrenci) ve Pazar 16 15 te rYenerbahçe Kulübü>. BHLVAR 214892 Pazartesı dışında her gece 21 15 te (Çarsarnba. cumartesi, pazar matine İS !S fe): «Kart Hornz» OOKMKN 44973R Susre: 21.15. Matine: Cumartesi. Pazar 15 te (Pazartesi tatil): «Bulvar» müzikli komedisi. GKNAR 4R31'I9 • Pazartesi dışında her gün 21.15 tp f Matine: Cumartesi. Pazar 15 te) : «Bıtmeyen Aşk». G R I P 6 TİYATRO (Üsküdar) Pazartesi dısıntia her gece 21.15 te «27 Araba Dolusu Pamuk». HALK ltYATROSD (Aksaray) 212119 C'Jma hariç, her gece 21.15 te (Matine: Çarşamba. Cumartesi. Pazar 16.15 t e ) : cŞıp Sevdi» tSTANBUL 442236 • Suare: 21.15. Matine : Çarşamba. Cumartesi, Pazar 15 t e : »Üç Kisiye Bir Yatak> Her gün 18.15 te Münir özkul Toplulugu' «General Cöpçatan» KENT OYTJNCULARI 449736 Her gün 18 de. Pazartesi 1» ve 21 15 te Çarşamba tstil • Miras» Sah. Cuma 15 t e : «Gülerek Girin» KARACA Gülriz Süruri • Engin Cezıar Topluluğu: »Keşanlı Ali Destanu Müzikal komedi. Pazartesı dışında suareler 21.15, matineler 18 de (Cumartesi ve Pazar 15 te). ORALOGLC 494935 Pazartesi tatil. Her gece 21.15 te fMatine Çarşamba 18 ve Cumartesı. Pazar 15 t e ) : »Keresteci Tevfik Bey». niyetle aynı mevzuu işliyerek, kini kasdi. kimisi de cehaletinden. ıcayip acayip konuşmalar yapıor.. Kendilerine inanmak ihtiyaında olan bir takım ?af insanlaı kötü yola sevkediyorlardı .. Anadoluda hocalar ve imamlar •••••••••• BEYOĞLU) Yarın: S»idi Nnrsi'nin vekili neler konuslnm? Faal 2817İ4071 ile SOI.Ü^V SAC4: 1 Son dtfa yenlden t i r ihtilâU' s»hne olan Güney Amerika nıemleketi. 2 Mensup oldugumuz kurulİEra avda veya yılda ödediklerimlz (eski usul çoğul). telcfon parolası " Bir mila gosterilen fazla Ugl ve satın alma hareketi. akıl ve flkir sahibi yar3tığın iki baüi. 4 «Rey!ni sandığa koyl» üiilamına karma bir «•mlr, Yugoslftvyada bir dftğ. 5 Bir kanunun uygulanmaya başlanması 1=1. 6 Koyun can kasap ise onun derdlndedir, Tekelln ?igara çeşltlertnden biri. 7 Bazı hayvanları Idare için onlara vıırulan, yanar clağlar çtvreFlndeki topraklar bununla karıçıktır. 8 Almanyada bir bölge (söylendiği gibi yazılmıştır). yüksek yazarların kaleminden çıkmış durumda. 9 «Çok cüz'l miktarda anlam» karşılığı üç söz. YCKARIDAN AŞAÖIYA: 1 Hava değiçikliklerlni ve atmosfer basıncmı gösterpn araç. 2 Bir sahsa veya bir yasaya karçı gösterlîen saygı, lıamur açmak içtn kullanılan esas madde. 3 On dokuzuncu asırdakl üç 4timli bir Amerikan sair vf romancı?mın birinci adı. eski siîtem bir tiifek. 4 Jandarmalara eskiden bövle cienillrdl. 5 Tersi eski Türk İmparatorluklarından biridlr. tok karnına sofraya oturmuş bir kişinin j durmadan tek 3 OLDÜREN SIR 61 Vazan: B Castlllou Y. MELEK »En Uzun Gün». • YENİ AR «Babil Melikesi». Y. TAKSlM 'Aşka Kinim Var». Y'ILDIZ 476342 1 «Kızım Büyüdü», 1 • Şoför Ahmet». ALEMDAR 223683 cFatoşun Bebekleri». • AYSll (K.Gümrük) «Hızır Dede». BULVAR 213578 «Fatoçun Bebekleri». KULÜP 227183 «Kızlar Büyüdü». MARMARA «En Uzun Gün». MELEK (Eyüp) 1 «Billur Köşk», 2 4 «Çifte Kumrular». REN'K 211525 • «Babil Melikesi». SIK 223542 «Agaçlar Ayakta ölür». YE.Nt 225892 «En Uzun Gün». YENÎ (B.Köy) 1 »Bomba Gibi Kız», 2 «Abidik Gubidik». KAOIKÖY : OPERA 360821 «Ağaçlar Ayakta ölür». REKS 360112 «En Uzun Gün». ÖZEN 369994 «Fatoşun Bebekleri». SİNEMA 63 (K.Yal.l «Ağaçlar Ayakta Ölür». StREYYA 360682 »Arka Sokak». SUNAR 1 Ganesterin Sevgilisi», 2 • Mişon Kaplan Avcısı». KULÜP (B.Beyi) «Aman Kim?e Duymasın». Ankara'do DEVLKT TÎYATROLAR1 ! BÜYÜR TİYATRO 113832 • Suare: 2030. Salı tatıl P.ertesı ve Cuma suare « ö p Benı Kate». Çarşamba suare ve Pazar matine: «Slze ö y l » Geliyorsa öyledır». Perşembe ve Cumartesi suare: «Talihin Kudretı» Operası. Pazar suare: »Uyuyan Güzel» Balesı KÜÇÜK TİYATRO 111169 Suare: 20.30 Palartesı tatı! Pazaı matine 15 te «Topuzlu» ODA TİYATROSU 111169 Saat 18 de Pazartesi tatil •Doğum Günü» YENj SAH.NE 11724ü Suare: 20.30 Pazartesi tatıl. Pazar matine 15 te «Bitmiyen Bu Aşk» ÜÇÜNCÜ TtYATRO 117240 Suare 20 30 Pazartesi tatil. Pazar rr.atine 15 t e : «Bir K » miser Geldi». ÖZEL TtYATROLAR : MKTDAN SAHNESİ 17520" Çarsamha tatıl Her gece 21.15 t e ; «Bir Pazar Günü» ve O'Neill'in «Yağ». Cumartesi, Pazartesi 13.15 de. Pazar 15 de: «Mavi Devriye». Diğer günler 18.15 de: «Sil Baştan». HALKEVİ OYUNCt'LARl Çarşamba. Cu martesi. Pazar 2100 de: «öteye Doğru». ALTTNDAG 117240 • Pazartesı tatil Suareler 20.30 da (Pazar 15 t e ) : «Merdiver.» ANKARA VİYATROSU 124511 Salı Tatıl Pazar 15.30. Cumartesi ve Pazartesi 18.15 ve ; 21.15 t e : «Mezarsız Ölüler»' Diğer f nler 18.15 ve 21.15 te : «Ölü Canlar.. Güneş, oldukça kııgıııdı. Fakat bafif bir rüzsâr, ortalığı ne de olsa biraı serinletiyordu. Lisbet, delikanlıya: «Güvercinlerimi şörmek ister misiniz? dedi. bakın burada yakındalar . » Emma'nın kızı, son derece şirin bir şeydı. Saçları da tıpkı annesi Evin vanında bir yerde güvercin yuvaları yapılmıstı. Lisbet: «Benim 20 güvercinim var, dedi. Onlarla yalnız ben meşgul oluyorum. Bakın çağırdığım zaman nasıl geliyorlar Isterseniz siz de onları çafı • rın » Hericourt. son derece memnun idi. Canını sıkan mcvzularııı hepsini unut mustu. Oğleden sonra bütün zamanlaııııı ormanda geçirdiler. Alman çoban köpeği Kço, Lisbet'Ie koşuyor, deli jibi etrafı tarıyordu. Kmma biran durdu ve: «Aman Allahım dedi, sen ve kızımla birlikte burada bep böyle kalabilsem, ne kadar mesut olurum!» (Arkası var) 15 Nisan 1925 tarihli Cumhuriyet'ten rarladığı çekim. 6 Hasret ka 6! vusturan taşıt 7 lardan. bir edat. 7 Eskimiş giylm eçyasına ko nulan parçala Dflnkn bulmacanın nn yarısı. 1leri halledllml» »ekll ye doğru sürülen. 8 Vücudunun her hangt bir uvzu işlemez durumdaki kin.se boyledir. bir alış verişten sonra bedava verilen kısım. 9 Bir düzineden iki ekslk bektasl. Bitliste iılaııılar Vatana ihanetleri sâbit olan eski Bitlis mebusu Yusuf Ziya Miralay Halit ve kayınbiraderi Faik ile Molla Abdurrahman. Bitlis Divanı Harbi tarafından verilen idam kararı ile dün sahah Bitlis'te asılmıslardır. Lüzumlu Telefonîar * iTr'AİVE: BeyoglU! 44 48 44 Istanbui: 2142 22 Kadıköy : 36U8 72 Osküdar: 3B U 45 H Bakırköy: 71 64 b6 Adalar : S1ÖU81 tstinye: 63 60 2ü * POLİS tMDAT: tstanbul 2 1 4 5 » ! Beyuglu 27 4501 Anadolu ! Yakası: 27 45 02 Sıhhi Imdat; Beyoğlu: 44 49yH Katih: 21 1 5 * Osküdar: 38 05 38 * I'KKN : Demlryullan: 16 04 Jt (Hayctarpasa) 22 30 79 (Sırked) THY (Termlnal) •• Hava Alanı: T3 87 40 nvrıi/vnllnn « IK W M Nobetçı M «4 "7 »7 $ebtı Uat ları; 44 i'l'i'i 14 i'i 50 Sinemalar İran, Şeyh Said'i kabul etmiyecek mi? Ankaradan alınan ve henüz teyid olunmıyan bir habere göre, Şeyh Said. beraberinde elebaşılarından 7 Şeyh olduğu halde külliyetli para ile İran sınıruıa sığmmıştır. İran Hükümetinin Şeyh Said'i siyasî mülteci olarak kabul etmiyeceği tahmin olunmaktadır. Ote yandan İran elçiliğinde yaptığımız. tahkikatta böyle bir ilticadan haberdar olunmadığı öğrenilmiştir. Sefir Tabatabai Efendi rahatsız bulundugundan, muharririmizle görüşememiştir. istanbul'da Sinemalar Ankara'do Karadeniz vapuru güne kadar yaptığım incelemelerde bu güveni sarsacak bir şeve rastlamadım.T» Un yolsuzlu RU tahkikatı Seyyar Sergi Istanbul Ticaıet Müdürlüğünde yapıldığı iddia olunan un yolsuzluğu hakkında Bakanlık Müsteşarı şunlsrı söylemistir: « Bakanlığın. Ticaret Müdürüne tam güveni vardır. Bu Ticaret Bakanhğı. Karadeniz vapuru ile yapılmasl kararlaştırılan «Seyyar Sergi' ye büyük önem vermektedir. Vapurun uğrıyacağı limanlarda satılmak üzere Tütün İdaresi tarafından özel sigaralar hazırlanmıştır. ATLAS 440835 • «En Uzun Gün». EMEK 448439 «Adalar Şeytanı». İNCİ 484598 «Fatosun Bebekleri». KERVAN 480423 «Akdeniz Şarkısı» (T) KONAK 482606 «Adalar Şeytanı». LÜKS 440380 «Kızlar Büyüdü». LEVENT «Her Pencereye Bak». RüYA 448439 .Üç Öfkeli Genç». SARAY «Zagora Hazineleri». SİTE 4777R2 «En Ozun Gün». ŞAN 486792 • «Kızlar Büyüdü». TAN 480740 • «Payton Âşıklan». ALEMDAR 154136 1 <Demirhane Mudürü», 2 «Şâhâne TatiU. ANKARA 123432 «Kaptamn Intikamı» (İnaR). » BÜYÜK 124075 «Sıcak Eller» (ÎngR). GÖLBAŞI 122215 «Hızır Dede» (T). İNCİ 121986 • «Kaptamn tntikamı» (TR). KONAK 120750 Muammer Karaca Tıyatrosu. RENKLİ 132163 «Firavunun Kadını» ( T \ 122294 «Yedi Silâhşörler» (ÎngR). »•••••»••••»•••• ••<»•••••••••••••••••••»••••»•••»»••••••••••» vv . *•••<
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog