Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

15 Nİsan 1964 L'DMHL'Rİ V BT Dl D Ü N Y A D A Grivas'ın dönüşü.» HABERLER Belçika'Iı doktorlarm grevinde 14 tincü gün BIR DAKİKA: Hddı'se/er Bekliyen... Bir acayip dnrutn v»r, büyük şebirlerimizde. Trafik meseleri: Şoför yayadan. yaya şoförden, trafîk memnro her ikisinden şikâyetei. Bir karar ötekini. öbür karar berikini rahatsız ediyor. Bir de «kimseye rahatsı/lık» vermek istemiyen, îüya, bir kuvvet var ortada. Bakalım kim kaıanacak? D. N. akarios Atinada Grivası Kıbrısa dönmeye çağirmakla, kontrolu tamaRuslar adantn bitaraf olmasını, men yitirdiğini, sadece oradaki İnsiliz üslerinin kalkmaTürklere defil, soydasları Rumta sını, mümkünse Rusların oraya ra da söz geçiremediğini itiraf etsızmalarını ister Kıhrısın l'unamis olmaktadır. Zira böyle bir hanistana ilhakını istemez. reket, Başpapazın sorumsuz Kıım Yunanistan Kıbrısın kendisine müfritlerden gelen ve gittikçe arbaülanmasını ister. Rusların sıztan tazyike boyun eğerek (1) numasını istcmoz. Patricia Neal «Hud» Cilminde Sidney Potier «LiUies ol the maralı siyasî rakibi olan EOKA'Bruksel 14, (a.a. A.P. ve Radyo) Belçika hükümeti, silâh altına alınan Field» filminde Türkiye. statükonuıı Tiirkler anın eski liderini dâvete, yanı ken yedek subay doktorlardan iyi niyet göstermiyenlere karşı yeni müeyyideler tatbi; lovhıne bozulmamasını. Kıhrısm, di kuyusunu kazmağa mecbur kalkine karar vermiştir. Gercekten bu doktorlardan bazıları tıbbî malzeme ve teçhizatTürk müdafaa sistemini kontrol dığmdan baska bir anlam tasımalarını kullanmaya yanaşmad ıklanndan, hükümetin bunl an Almanyadaki birliklere etrnek istiyen hir karşı kuvvete maktadır. mal olmamasını ister sevketme karan aldığı söyle nmektedir. «Kıbrıs Rum Güvenlik KuvvetAmerika. NATO ıvind«" hir çıkDün. Malines deki doktorlarm bir teşebbüsü üzerine grevin leri KomutanlıSı» na getirilmesi mamasını ister.. Komiinistler NAdüşünülen Grivas'ın dönüşü, Ma sona ermek üzere olduğu zannedilmisti. Malines'deki doktorlar TO'nnn zavıflamasını ister. . karios'un er veya seç sonu demek 40 a kargı 54 oyla. sosyal sigortaya bir anlajma tasarısı sunmaya olacaktır. Zaten Başpapazın muha Birlesmiş Milletler, biz de bir karar vermişler fakat bir süre sonra. hükümetin bu iyi niyet lifi müfritlerin Grivas'a yaldızlı seye yanyoruı, desinler diye toptesebbüslerini kamu oyuna. Malines'li doktorlarm arkadaşlarındâvetiye göndermekte ısrarlanma lantılar yapıp çene (almasını. bol dan avrılmaları çeklinde aksettirdiğini jleri sürerek kararlarınlarının baslıca amaçlarından biri keseden avlık ve vevmiveler eeldan dönmüşlerdir. budur. Diçtri de, Kıbrıslı Tiirk a Bununla beraber. Belçıka KüKÜ; . , Londrm. M(«.m.» Sigar» viski : c ; j . T i.' » • • t .. • • ¥» * • • ».' ı • mesini ve isin sürüp eitmesıni iszınlığını sindirme ve onların mu kümetınin yedeklerı de askere aljnn grevlerine son vermek için hü ^ benzır. gibi madrielere odenen aıdney Potier, cn ıyı aktor, Patncıa \eal ae, en 1(.r. kavemetltrini kırma harekâttnın mak için çıkardığı kararnameden • kümet tarafından başvurulan ted vergılenn arttırılaeağını ' tahmın j iyi aktris seçildi.. Asva ve Afrikalılar beyazların Houston (Tescas) 14, (a.a. sonra Brükselde durum normale birlerin kanuna aykırı başarıya ulasmasını sür'atlendir. olduaur.u eden İngilizier bu maddelen istif birbirini yemesini ister. . AP) Uzay adamı Vırgıl i mektir. döner gibi olmuştur Grevin 14 ün ileri süren Belçika Barosu, doktor îetmeye baslamışlardır tsiekleri hirhirine hu kadar zıt (Gu«> Grissom ile eski tec Kanı donmus câninin Kıbrıs sah cü gününde idarecilerin şiddetle ları desteklemek amacıyla 1000 y e n i bütçe bugün Malive Barübe pilotu John W. Young' hir dünyada Türkive. Kıbrı» menesinde yeniden boy çöstermesi, vasaklamalarına rağmen hastala kadar üyesini greve dâvet etmeyı kanı Regıriald Maudlıng taraftn ın. muhtemelen arahk ayıselesini barıs yoluvla halletmeye yanşının üzerine benzin dökeceknn evlerine gıden doktorların sa düşünmektedir. d&n açıklanacaktvr. nrn sonuna doğru, iki kişiçalısır ve bnnn gerrektpn. can ve tir. Kıbnsta durum. Türkiyenin yısı gün geçtikçe çoğalmaktadır. i Baronun dısiplın komitesi, hükü Tahminlere aöre harekei etmek lik 'Gemini» uzay kapsülü sabrını taşırabileeek daha kötü ve Hollywood 14, (AP a.a.) Dun l Ş u a n a k a d a r g a y e t U Z U n b i r m e çönülden ister. Ama hütiin bn Belçika Başpiskoposluğu da grev mete gönderdiği bir proteîto mek g e r e k j r s e Jngütere Malive Bakaiçinde dünya etrafında üç çirkin bir hale çelecektir. Soydaşcapraz ve çaprasık mnammavı cozhâlindeki Belçika'Iı doktorlarm tubunda. meşruıyeti şüpheli b i r , m n l n büyük "bir buhrana mânı o gece yapılan 36 yılnk Oscar M ü k â | s a f e katettiğimden çok kimseye te m t k i n turluk bir yörünge uçuşu ya larına karşı tirişilmis barbarlık ^ Tunanistan vardım ethastalara her türlü ihtimamı gos kararla askere almak suretiyle ser I u n m a s ; " i ç i n m ükelleflerden ihti fatlarını dağıtma merasiminde S i d ' ş e k k u r borçluyum» demiştir. pacakları bugün resmen açık harekâtının haşına Grivas'ın eeçney PoıtierLillies of the Field (Tar Poitierden evvel mükâfat kaza mezse vazık olnr. Kırk senelik ebest meslek erbabın.n rai.iounın , v a ç l a r l n t j a k , s l n n v a p r n a , a n m i s . lermelerinı istemiştir. lanmıstır. mesi, Türk kamu oynnun müdaf n g l ı t e r e ladaki Zambaklsr». filmındekı ü s j n a n v e s â n e zenci Hattie Mc Da |tnfklere. vazık olur. Yakın sarka.. Brükse! Başpiskoposu Kard.nal ve temel prensiplerin çiğnenriigıni ; t e n m e J İ g e r e k m e k f e c i i r . niel'dir. Hattie. 1939 da «Rüzgârhele çok vazık olur. Rirlesmis Mil Milli Havacılık ve Uzay ihale hakkının kullamlması talebiLeo Suenens ile Belçikalı piskopos idd.a etmis ve bütün avukatları b u g j b i m a t , d e l e r i gj,g,de " daha 1 tün başarısı dolayısiyle yılın en ılaresinden verilen tarr.amla iyi aktörü seçilmiş ve Akademi Gibi Geçti» filrr.indeki rolü dola|letler toplnlutruna. Zaten hir tane direnmeyi büsbütün zorlaştıralar «hastalara gerekl. ıhtirnamın tesanüt grevine dâvet etmiştir. Ba j f a , z a k u l l a n m a k t a d l r v e b u v ü z . yıcı bilgiye gore. Hava binMükafatının nn üstün derecesmi ysıyle en iyi yardımcı aktris se kım acavip cerevanlara kapılmıs caktır. vapılması» konusunda ısrarla dur ro, olağanüstü bir * >aj.a d e n d ç k a ı ç l ] l k ] a r ı n c j a yapılan ıh kazanmıştır. Bu suretle sinema ta haşısı Grissom. 3.500 kilo abir tekne halindeki bn muazzam Grivas hâlen emekliye ayrılmıs çılmişti. rak grev yapılıp yapılmıyacrfğına racatı karşıhyamıyacak kadar faz muşlardır. âırlığındaki «Gemini» kaprihinde ilk defa olarak bir zenci. Poitier. 37 sene evvel Nassau'lu ve «kof teskilît daha bavrafeı sota olsa, Vunan ordusunun bir GeBelçikalı doktorla karar verecektir. Öte yandan la ıthalâtı gerektirmekte. buna bir Oscar'ı almış bulunmaktadır. «üliinün sol pilot sandalyeneralidir. Dolayısiyle Grivas'ın bir domatesçınin oğlu olarak Mi lacak kadar zaman hile çüneşte ! de işçi ücretlerindeki artış bin Poitier. «Lillies of the Field» kor ami'de dünyaya «inde oturarak uzay aracını kendisine teklif edilen çBrevi kagelmişti. Sekiz kalmamıs körpe ve ufak milletlehizzat «evkedecektir. Deniz mektedır. delâsında, bir Katolık Kilisesinı in kardeşı vardır. Zenci aktör Oscar rin «dünyayı hiz idare edeeeğiz» bnl etmesi. Tunanistanın Kıbnsta binbaşısı Youns ise yardımki duruma doğrudan doğnıya müBu sebepten, mali terazide den şa eden rahibelere destek olan ve ını aldıktan sonra «Lıllies of the hevesi vüznnden rurcunaya dönercı pılot sandalyesinde oturadahalesi sayılacaktır. Ayrıca «bagesiz'uk başgb'stermesi ve enflâs ilâhiler okuyan bir şahıs rolünde Field»de beraber çahştığı arkadaş ; se kimse onu dinlemez ve selefi caktır. rışçı hir çözüm yolu arama ve buvon tehlikesi karşısında istikrarı dir. larına ve Akademi Mükâfatını ka olan «Cemiveti Akvatm ın âkıbeMılli Havacılık ve Uzay günkü durumu herhangi bir sekilkorumak için bazı tedbirler alın «Hud» filmındekı başarılı roPü zanması için rey verenlere hita tine uğrar. Zaten »rtık Birlesmiş ıdaresi yetküilerine göre. de vahimleştirecek bir hareketten ma?ı arzu edilmektedir. Malive dolayısiyle Patricia Neal yılın en ben; «Hepinıze candan teşekkürleri Milletlerin hic bir nüfnzu ve kuvbinbaşı Youne'un bu uçuştan Sovyet ve Polonyalı şefler arasuıda görüşmeler başladı mütehassısları eeiir vergilerinde •iyi aktrisi seçiimiş ve Oscar ka mi sunarım» demiştir. kaçınma» hedefine yöneldiği açıkveti kalmadığı şu KıOns isinde elde edeceğı tecrübe kendisılanan Atinamn Kıbrıs politikasıyhafif bir arttırma yapılmak ve fe 'zanmıştır. Hâmile olduğundan çelemedi apaçık mevdana çıktı. tngilıtler ni, 1970 yılma doğru ay'a gön Imasa A d a T a la bağdaşamıyacaktır. Nihayet. dakârhğa teşvik suretiyle halkm ! Henry Fıelding'in 18. asır roma İlk Hollywood mesleği, produk ° »mnİTet kuvvetl derılmesi tasarlanan «ApolAnkara • Atina münasebetlerinin satın alma gücünde azaltma yapıl nından alınan «Tom Jones» en iyi törlenn «seksapelı yok» diye engel eönderemivecekti. Gönderdi »e ne io» uzay gerr.isinin pılotlaTony o I d u ? normalleştirilmesi ümitlerini suya masının faydalı olacağında muta filim sıfatını kazanmıştır. lerle karşılaşan Patricia Neal. se Adada hâlâ dörtbası mamur rınrian bin vapabilecektir. düsürecektir. bıktırlar. Vergilerdeki artış esa; Richardson bu filmi için en iyi re kiz aylık hâdife olduğu için mu muharebeler oluyor. Birlesmiş Mil jısör pâyesini, John Osborne da en Öte yandan çeçen çarşamolarak zaruri olmıyan maddeler Papandreu'nun iktidara çeldiği kâfatmı aimaya gelememişur. '<•»'" kuvvetleri de seyirci kalıba günü Geminı programı ile yabancı ülkelerden gelen mad iyi adapte edilmiş perde eseri do Aktrıs, hâlen lngilterenin İS subattanberi ilk defa olarak aBuc TOr he'f arabulucu Finlandiyalı çerçevesinde uzaya gönderîdeler üzerine olacaktır. (Tütün. layısiyle derece almıştır. kıl, mantık ve gerçeklere uyşrun kinghamshire sehrınde, yazar olan meshur diplomatın nr yaptığını len ve başan ile dünya etraTeksash çifçi benzin v.s.V Satışı fazla olan tü «Hud» filminde bir tutum benimsiyerek Grivas'a kocası Ronald Dahl ile birlıkte o kimse hilmivor. fmda bir yörüngeye yerlesen rolündeki başansı Melvyn Dougketim maddelerinin fiyatlarının mâni olmağa çalıştığı anlasılmakturmaktadır. Patricia Neal, 38 ya Bu kadar kamık. hu kadar tehiki kişilik. fakat pilotsuz «Ge da a7. miktarda arttırılması yahut las'a en iyi yardımcı aktör mükâtadır. Ancak lâf anlamaz Grivas'şındadır. llkeli bir durnmda iki komşu mem rnini» kapsülü dün Atlantikvergiden muaf ürünlere de hafif fatını sağiamı.ştır. ın sabık Basbakan Karamanlis'e En iyi yardımcı aktör derecesi leketin sunun hunun givasî çıkarıte atmosfere girerek yanmışvergiler konulması mümkündür. . «The V.I.P.s (Çok Mühım Sahsi de yaptıjı gibi şimdiki Merkez Melvyn na uyar ümidivle ham havM'lere tır. yetler)» kordelâsındaki ba«arısı ni kazanan 63 yaşındaki sol bükümete de aldırış edeceği Akar vergılerinin de arttırılma dolayısiyle Margaret Rutheriord Douglas hâlen Ispanyada bir filim düşraevip hakikatieri sörerek kaşüphelidir. Grivas'ın Kıhrıstaki taEsasen Milli Uzay ve Ha sı ve talih oyunlarından vergi a yılın en iyi yardımcı aktrisi seçil çevirdıginden. onun adına Osoar'ı derlerini kendi ellerine almaları raftarlannı zayıf bir devlct adavacılık Idaresi. 3 ton ağırlılınması da öngörülmektedir. Buna miştir. nı «Hud»da rol arkadaşlığı yapan ve karsılıklı tSrusmeleri. tek çi' mı olduğu meydana çıkan Papanğındakı bu kapsülün uzayda karşıhk Maudling'in sermaye ge ' Brandon de Wilde almıştır. bar yoldur. Toksa isi Birleşmiî Poitier'in sevinci üç buçuk Kün kadar kalacadreu'ya tercih etmesi mürokün lirlerinden alınan vergilerde ha Poitier'in Oscar'ı kazandığı ilân E n iyi yardımcı aktris Margaret Milletlere bırakmanın ne netice âını daha fırlatıldığı gün adür. fif bir indirim yapılacağını açıkla > edilince salondaki dâvetliler bü Rutherford Londrada bulunduğun vrrdifini. Kefîmir meselesi. Kongo çıklamıştı. Kspsül dünyaya ö t e yandan Grivas'tn Kıbrısa mükâfatı. kendisine meselesi. Kore meselesi. meselesi, ması beklenmektedır. şyük tezahürat yapmışlar ve zenci dan. Oscar en uzak me«afesi 32(1 km. en gitmesi ihtimali înçiiizleri de isçöstermektedir. aktörü dakikalarca alkışlamışlar verılmek üzere aktör Peter Usti meselesi vakın mesafesi ise 160 km. o yana sevketmektedir. Zira EOKA'teslir^edılmıştır. bumunnn^binlan bir yörünge üzerinde bır dır. . B i ı T f l r k , T M l l n nın eski lideri, 1955 59 ara««*a•süre döndükten sonra tekrar Federico Fellini'nin «Sekiz BuE n i y i »arkı daima işHyecek böyle bir yar» ki kanlı bağımsızlık tnüeadelesi i r atmosfere girmiştir. çuk»u senenin en iyi yabancı filVâH^Heusen ve Sammy jacılmasına taraftar değiliz.. Wnnasırasınd», asker veya sfvif, yıfnı)mi mükâfatını kazanmıştır. İtal Kahn orkestrası «Çall Me Irres nistan komsiımuz ister mi acab» la tnçilizin katiinden sornmlu tuyan reiisörü dâvetiilere. şımdi ye ponsible (Bana Meşuliyetsiz Del»;böyle yarayı? Paris, 14 (a.a. Radyo) Güve ,ziyaret için ileri sürdüğü şartlar tulmaktadır. Londra Basını, Grini bir fılme başladığını ve bu mü şarkisınin müziği dolayısiyle Os j kaynaklarır.a vas'ın dönüşü ile fngilterenin «ha#** Bin Bellaya muhalefet nılir FransızGaulle. istedigı gore, ıse şunlardır: kâfattan daha cesaret verici bir şey car'la Başkan De şartl Sovyetlerin Berlıni tehdıtten karete uğraraış olacagını» ileri taltif edilmıştir Şarkıyı Bir okuyucn bana pnl hakkında olamıyacağını söylemiştir artıyor lar yerine geldiği takdirde 1965 de vazgeçmeleri ve Almanyanın birsiirmektedir. Böyielikle Banş Knv Jackie Gleason. «Fapas Delicate bir sikâyet mektuhu eöndermi?. , Fellini kuliste. «ltalyada Oscar Oondition (Babamın Nâzik Duruipul kaç paralık şey değil mi? Mak leştirilmesine rıza gösterecekleriMoskovayı ziyaret edebilir. vetine bağlı fngiliz birliklerinin Cezayir. 14 (ajk.) Mılli KurCakarta 14, (a.a.) Endonezya çok değerli bir iyi tâlih işaretidır» mu)» filminde okumuştur. Oscar'ı h m puln hu! Ama ben de bu pul ne dair bazı belirtilerin görülma»;ı. «bir kere daha Grivas'tan ilham Aynı çevreler De Gaulle'ün bu Sovyet Kızı! Çin ihtilâfınm ordu sözcüsü albay Soebroto, Se demiştir. alan bir tedhis kampanyası ile tuluş Cephesi üyelerinden Muharn yıl Sovyet Şefi Kruçef ile görüşVan Heusen almış. pazartesi günü . jsine icerlerim.. bir kere bir kakarsı karsıya kalarajı» rndisesini rned Hıdır ile Rabab Bıtat da. bamesinıa bahıs konu^u olmadığını, kızışması. Fransa bu suretle Rus lep adalarında 5 nisanda bir hü 1 «On the Waterfront» (Deniz Kı karışından boşanan Kahn inun var: pnl parasını makbuı veyaklaşacağını um kümet kuvvetini pusuya düşür yısında) ve «Lavvrence of Arabia» sime gelmemiştir. •ıni) verdıkleri muçterek demeçte. zira. Başkanjn bu yıl için yüklü yanın Batıya helirtmektedir. Netice olarak ta, : rcn öder: vani imzalıyan öder... mekle baş kaldırma hareketine filimlerinin prodüktörü Sam SpiBürıs Kuvvelinin varısından faz Milli Kurtııluş Cephesinin 16 ni bır gezi programı olduğunu söyle maktadır. Bu herkes için böyledir. Ama dev De Gaulie'ün Moskovadan son başlıyan bazı âsi birliklerin püs egel, muntazaman mükemmel pro lasını teşkil eden Inçiliz Birlikleri sanda açılacak oiart kongvesıne ka mekted.rler, let için aksidir Devlet para ara Doğu Avrupa ülkelerini de zi kürtüldüğünü söylemiştir. düksiyonları dolayısiyle Irving lır.. makbuz verir. Üstüne imt» nin borkunç bir kargaşalık içinde itılmıyacaklarını bıldırnıişlerdır De Gaulle'ün 1965 de Moskovayı yaret ederek hslkla temas edebileAyaklanan birliklerle hüküme İThalberg Hâtırası Mükâfatiyle tal atar. Pul parasını makbuz alan 5hulunan talihsiz Adadan çekilme J ceğine dair Rusya ile peşin anlaş , e baglı kuvvetler arasında 5 ni ıtif edilmiştir. der. Hakh mıdır? Değil midir? sini istemektedir. Sir Alec Hüküma. sandanberi devam edegelen çarMünakasa edemezsiniz.. kanun b n ! mrtınin. kaybetmesi muhtemel se Wames R W'ebb «How the Fransanın eski Başbakanların pışnıalar sonucunda. hükümet West was Won? (Batı N'asıl KazaKanunların daherzaman haklı ve nel seçimlere altı ay kala kamu odan Edgar Faure'un Rusyayı zi kuvvetlerinden şimdiye kadar 13 nıldı?)» filmi dolayısiyle en iyi mantıklı olması mümkün olamaz. yundan telen seslere kulak tıkayareti ve arkasından Kruçef'in da kişi ölmüs. 9 kişi yaralanrnıştır. senaryo eseri mükâfatını : Ama bazı haller olnyor ki insamasının rüç olacağını da hatırdan kazanraadı Acubey'in Parise gelişi De A'.bay Soebroto'nun iddiasına gö mıştır. çıkarmamak lâzımdır. Gaulle'ün Moskovayı ziyaretı ihîi re ayaklanan birliklerin kaybı ise Kısarası Grivas'ın dönüşü. Kib«Tom Jones» ve «Cleopatra» maline dair söylentileri yine ön 250 kişidir ve ayrıca 150 kişi hükünsla alâkalı herkesin ve Birlesmiş : ', •Tora Jones» beklendiği kadar AVashington 14, (a.a. • RadSizden fazla verjri alnıifilar.. g«nplâna çıkarmıştır. met kuvvetleri tarafından esir aMilletlerin basına belâlar açmakyo) Amerikadaki üç büIdesteklenmemiş. yalnız dört Oscar radan hakkının aramtssınrz.. vılPekin'e hüeum lınmıştır. tan başka bir ise yaramıyacaktır. ' yük dini grup, hâlen Senaloıkazanmıştır. Bu filim gibi «Çleopat larea utrasmıssınıı.. fanla verpi aÜstelik. artık ismi bile duyulmıöte yandan Kruçef, bu gece Mos Asi birliklere yarbay Sadi ko ira» da özel tesirler. kostüm deseda müzakere edilmekte oian Iındıjh tahakkuk etmrs. Hesabı yan arabulucu Toumioja'nın başakovada yaptığı bir konuşmada Ko m u t a etmektedir. medeni haklar kanun tasarı!ni, sanat yönetmenliği ve smemayapılmış. Fszla alınan vergivi iade rı sansını sifıra indirecektir. müni5t Çin üderlerinin, so.syali^t sının bir an önce yürürlüğe tografi üstünlüğü kazanarak dört edecekler.. hani *\z vaktinde verKayhan SAGLAMER ve komünist memleketler arasında ^ ^ » girebilmesi için. memleket ol ^ zi vermeıseniz yüzde on. yüzde İOscar almıştır. e.şîtliğe dayanmıyan münasebetler çüsünde bir kampanyaya gi y)iki falan eezalan var y a ! Ftwla veTEŞEKKÜR Oscar'ı kazanması Poıtier'e meskurmak istediklerini ileri sürmüşrişmek hususunda mutaba S rirsenir size on para faiz Bdemczlek hayatının zirvesine ulaştığını tür. giîl eşim ve { Vefat eden s« ler. Bunun da hak mefhumiyle bir Irkdaşları arasında | kata varmıştır. Radyo ve televizyonda Macaris • pederimiz •• RÖstermiştir. Üç dini grupun liderleri alâkası yoktur. Ama bırakalım bnPoiîier en üstün seviyeye çıkmış i tana yaptığı seyahat hakkında bir î ANDON ZAHARİADİS'in \ bugün. kampanyanm 28 nınn.. vereiyi eeri abyor«TinıiT.. albulunmaktadır. i Paris 14, ( s a . ) Fransa Bankajkonuşma yapan Kruçef, Çinli li l (tstlklâl caddesinde Beyaz Eçya sanda yapılacak toplantılardıtrımza dair makhnz itnza ediyorsı aracılığı ile satılmak üzere iki • Mağazası Kurucusu) Zenci aktör ilk filmini 1949 da ; j derlerin hjreketleri karşısında. la başhyacağını bildirmiştir. sanuz.. makbuza kovdnklan ni«Sovyet uçağı Moskovadan 13 ton çevirmiştir. Adı «No Way Out (Çı Rus ve Macar liderlerinin aynı | cenazp meraflmine hizzat işttrak Washington'dan başka hebî pulun parasını da sizden alı* eden. çelenk gönderen. çelenk ağırlığında ve 15 milyon dolâr dekış Yolu Yok)»tur. Diğer filimleri fikirie olduklarmı söylemiş ve demen bütün şehırlerde de ay yorlar. t yerlne hayır kunımlarına teberğerinde altın getirmiştir. «Something of Value» (Değerli miştir ki: X 'rada bulunan. telefon. te\graf nı anda toplantılar yapılaBir hafta içinde Moskovadan Bir Şey)». «Mark of the Ha\vk (Şa Hep düsünfirüm. Ra kadar aySovyet hükümeti. Staliri dev S veya mektupla tazlvette bulucaktır. Paris'e ikinci defa külliyetli mikhinin İşareth.» «Porgy and Bess» kırı. bu kadar hak5iz bir hiikmü rinde yapılan hatalsrı düzeltmiş • nan ve büyük acımızı paylaşatı Tarihçiler, Amerika taritarda altın gelrniş olmaktadır. ve «The Defiant Ones (Meydan maliyedeki makul. hxkşinas ve hııbulunmaktadır ve diğer sosyalist * bütün rtost vp tanıdıklaîLrmza hinde ilk defa olarak bu deParis'ten başka Londra, Zürih. » en samiml teçekkürlerimîzi takOkuyanlar)»dır. Bu son filmi doknknerver kimseler nasıl hazırlar memleketlerle olan münasebetle X dim edpri7.. recede önemli bir konu üzeBrüksel ve Amsterdam'a da altın Uayısiyle 1958 de Oscar'a namzet ve Meclisler nasıl kahul eder? Sarınde eşitsizliğe artık tamamen • rinde. Amerikadaki üç dinî Eşl: Ferenikl Zahariadl< sevki Rusyanm istihlâk maddelegösterilmişti. şılacak. saşılacak s e v ! Hani parasan vermiştir. Sovyetler Birliği i • EvlAtlan: Dimo ve Dan«y grupun br ağızdan konuştu n ithalî için gereken dövizi tenın miktarmda deSilim.. harekee Macaristan arasındakı münase j Zaharladls, Aleko ve Valva Kuliste Poitier'e Oscar'ı ne yapaKo ğuna ısaret etmektedirler. mmde güçlüklerle karşılaştığı şüp tin bu derece haksız oluşuvla dev. Zahariadis cağını sormuşlar, zenci aktör de.j^j 28 nisan günü tertıp edilebetler eçitlik esasma dayandıgı; X hesini uyandırmıçtır. let mefhumunun nciiıl bafdastırıl • Ne mi yapacağım? Etrafma bir için hakiki bir dostluk şeklindecek dini toplantılara katılBilindiği gibi Rusya, Kanada, llâncılık: 9780 4083 kafes öreceğim» diye gülerek ceı dığını merak fdivonım. dir. maları için Amerikan TemAvustralya ve Amerikadan dövizB. FELEK Dünya komünist hareketinde Çin vap vermiştir. silciler ve Ayan Meclisleri le ödenmek çartiyle buğday satın li liderlerin bozucu faaliyetlerinin üyelerine dâvetiye gönderiHayatmdan pek memnun bir ifa almıştı. TEŞEKKÜR eiddi güçlüklere sebep olduğu bir lecektr. 6 deyle yerinden kalkan Poitier, sah sırada kardeş partiler arasında topj | Medeni Haklar Kanunu ta i' neje giderek Oscar heykelciğini, Pâkistanda kasırgadan Kaybettiğtmlz ALANl'R G R U N D I G radyolarımn bütün modelleri ayrı bir görünüş lar.tılar yapılma?!. istişare'.erde sarısı, hâlen Temsılciler Mec geçen senenin birincisi olan aktris ve ENtS TAHSİN TİL'in bulunulması özellikle çok önemli , ölenler 250 ye çıktı Anne Bancroft'an almıştır Poitier, lisinde kabul edilmiş bulunmükemmeliyetine sahiptir. Ancak, bu modellerin hepsinde tBRAHtM SEZGtN dir.» cenaze meraslmine iştirak etmaktadır. Tasannın bu MecKaraçi, 14 (a.a.) Geçen cumar ogullsn MEHMET'ln domek. çelenk göndremek taziyet müşterek bir vasıf vardır ki, G R U N D I G e bütün dünyaliste şubat ayında 130 a karTas? aians.mn bildirdiğine göre,' ğoamunu akraba ve dosttesj eünü Pâkistanda Jessore bölzyaretlnde buiunmak, telgmf şı 290 oyla kabul edilmesinl»rına mü.idelerler. Kruçef. Polonya Başbakanı Cy; gesini altüst ederı kasırganın 250 j göndermek suretiyle büyük acıda erişilmez bir üstünlük ve rağbet kazandırmıştır. Güzelbahçe Kliniği de din adamlarımn Temsilcirankievıcz re komünist parti bikısinin ölümüne. 700 kişinin de yamıza ıştirak etmls olan akraba. ler üzerinde baskı yapması14 Nisan 19M G R U N D I G in iç yapısı üstün malzeme, ileri transis rinci sekreteri Gomulka :1e görüş dost ve teşekktiüere ayn ayrı ralanmasına yol açtıgı Pakistan nın rolü olmuştur. teşekkür etmeye kederimlz mâmelerine baslamıştır. basın ajansı tarafından açıklanmış tor tekniği ve yüksek bir ihtisasın eseridir. ni olduğundan şükr»n!anmızın Tasarı, Senatoda kabul etır Ayrıca 4000 kişi de ewiz kalMüzakerelerin amacı. Polonyah gazetenlz %'asıtaslyle iblâğını Cumhuriyet 40S6 dildikten ve Başkan tarafınmıştTr. Ajansa nazaran vardım faâ üderleri Kızıl Çine karşı ahnacak rtca edertz. dan imzaiandıktan sonra ka1 livetine aralıksız devam edilmektedbirlerin görüşüleceği bir dünEŞt ve AİLESt nunlaşacaktır. tedir. ya komünist partileri kongresinin! f: TEŞEKKÜR 1 Katolik din adamları, Azaruretine inandırmaktır. llâncılıkt 9770 4065 merikadaki 44 milyon Kato (f Vefat eden fevgtli babamız. İ * »•• * • • * « « •• • > likten, bütün Amerika'.ılara // kaympederlmiz. büyük babamız » V EFA T ve akrabamız { oy verme, iş bulma, istediği '$ yere yerleşme, eğtim ve u /* Merhum Vezlrköprülü AU Czel YANNAKO VAFİDİS'in | mumi hizmetlerden fayda '^ • ve Muhiisp Czel hammın m.ihf dumu, Fitm» Üzel'ln kardeşi, lanma sahalarında eşit şart ^>, X cenaze törcnlne bizzat iştirak î Mediha Üzelln eşl, Mahir. Dr. lar sağhyacak olan bu ka U İ eden, çelenk gönderen. çelpnk j Macit Erdoğan ve merhume yerlne hayır müesseselertne tc X nun tasarısını desteklemeleÜlkenur. Üzelin babaları, Ümî berruda bulunan, telgraf. telr • rini istemektedirler. mühan Üzel'ln kayınpederl. GüJ fon veya mektupla taziyetleri!")! J 1 Fabrikamızın 1964 yılı ihtiyaeı kireçtaşı istihsal ve taşProtestan ve Ortodoks kilây Kesen'in müstakbe! kttyınblldiren ve büyük acımıza işü • pederl, Ülke ve Jülide'nln deocağırıdan fabrikaya naklettirilScektir. liseleri Millî Konseyi de. 40 rak eden bütün dost ve tanıdık { delert milyon üyesini, ırk ayrımım 2 İhale 28.4.1964 salı eünü saat 15.00 de fabrikamız ofis bilarımıza candan teşekkürlerlmizi t Btgah Emfkll Öğretmen kaldırmak için mücadeleye sunarız. | nasında teklif alma suretdyle \'apılacaktır. Kedfrli evlatları: Dorntca v i < girismeye dâvet etmekte ve MEHMET NİYAZl ÜZEL 3 Muvakket teminat TL. 5.000. 'BEŞ BİN LİRA) dır. Yanls Varsamis. Dsnai vp { bu konuda 10 maddelik bir 14.4.]9«4 günü Hakkın rahmetl4 Şartname Genel Müdürlüğümüz, İstanbul Büromuz ve Panos Manias. { r.f kavuşmuştur Cen^zesl 15.4. program yayınlamış bulunFabrikamız Ticaret servislerinden temin edilebilir Kederll torunlsrı: Ek.i vp • 19hA çarçamba günü öğle naına» maktadır. Aleko Y. Varsamls ve knlan i 5 Fabrikamız 2490 sayılı kanuna tâbi olmadıj;ından ihaleyi zını mütaakıp Fatih Camilnden Yahudı din adamları da akrabalar. • kaldınlarak Edırnekapıdakl alle kısmen veya tamamen vapjp yapmamEkta veya işi dileAmerikadaki 5.5 milyon YaCenaze Levazımatı VP S*r\l« | mezarlıgına defnedUecektir. diğine yaptırmakta serbesttir. C İ H A N KOMORT. Suttanhamam.Katırctoğlu han kat b Istanbu! hudiyi, tasarıyı desteklemetslerl ANGELtDlS t AtLESl ye dâvet etmiştir. Tel: 44 18 52 49 13 ,f. i İlâncıhk; 9587/4067 Cumhurljet 4087 (Basın 6125/4085) Oz 1'J52 îlâncıhk: 9779 4034 Grev haiiîledi, hastaya giden doktorlar çoğahyor Takke diiştii.. ıbrıs işinde takke düştii, kel meydana çıktı. Makarios Kıbrısı Tnnanistana ilhak etmek ister. Buicin adadaki Türk haklarını nun oııun timsali olan Tiirk askeve rini ortadan kaidırmaya çalışır.. Askere alınan grevci doktorlardan, malzeme ve teçhizatlarını kullanmamakta inat edenler, Batı Almanyadaki birliklere sevkedilecek Ikili uzay uçuşunu I yapacak, Amerikah astronotlar seçîld: İngilizler sıgara, viski ve benzin Otuzaltmcı istifçiliği yapıyor İZomlafdon kotkuluyoı İZomlaf Sinenıa tarihinde ilk defa bir zenci Oscar'ı kazandı Yılıtı filıtıi: Tom Jones De Gaulle Kruçefle görüsmek İÇÎK şartlar ileri sürüyor Endon&yada bazı birîikler ayakiandn Amerikada dinî gruplar elbirtiği ile Medeni Hakiar Kanununu Rusya durmadan altın satıyor Oışı kadar içidemükemmel... ARLAK a Scutaifi transistor işi GRUNDIG'in ihtisasıdır Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: ORUnDIG } BADANA BOYALARI I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog