Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Usul hakkında.. Adaletin hızı nasıl olmalı? Geeikmis bir karardaki adaIet. adaletsizfik oluyor çoftı zaman... Şüpbesiz adaletin hızı kronometreyle ölçfilmez, sâatle de ölçülmez belki... Ama tarih kitabı »ihi olmns bir dâva dosyasının y*prakları arasında adaleti aramak, âehize açıtip tatlı su aramaktan beter .. Adalet belki kosmarn»lı. ayagı bir yere lakıiıp düşebilir. Anıa topal bir adalet perisi de çekilmez. Sağlam. soğukkanlı. telâşsız bir hızlı yüroyüş yakısır ona Aradığımız budur! Aradı|ımız bir baska Şey daha var: Bir ztStik dlvasıfııla çeçen zamanla. bir ceza dâvasinfia çfcen zarhan'ı âynı 31çiilere vnramayız. Zatnaııın izafiliği meselesidir bu! Demiş ki Einstein: «Sfvdffi bir kızın yanında şeçirdiği bir saat. bir dakika: br^fın bir sobanın üstfinde geçlrdifi bir sarilye. bir sene glbi ğelif lnsana » Dısarıds ellerini kotlarırrı salitya Salİîya dolâftan. çalısan. hurriyetine Sahip bir insrfmn dAvasıhdaki zamari 81çfl«ıü. hapishanede tuiükln Bir kimsertin zaman ölçtlsünr nyma'z. Hele fikir SnçlarıhdSti iefkir edliip, naplshiheierae eiie dolduranlar, aylardan sonra beraei ettikleri zaman: Adalet yerini buldu! diyebilecek kaç \icdan vardır? Adam hırsızlık etmemis. cinayel islememiş Ağzından ne d«!f6nflB<8r.ri Heliften bir kar fjf. kalrmlrtdeft he afltfnaBjfSnS Hnlaittn hir ksc satfr dHköldBiü larriatı: Gel bakalım içtfl dlye knlaiınuan tntap zindârta »«• tmSiz. rlörriytt var drdigimiz rhedeni ulkelerlh çOfnnda fiklr Suçtı yoMnr. Hiirriyetln Blçtisn budnr zatetı Arhi dlyellm ki Tfirkiyenin 8«el şartlarıyla kanunlarımıza htzı madneler yerlestlrmi*iz. H1. 148 ve ötekller... Bn maddelefle ktnnsInrmaŞa ceçtitimiz vatandasları ille ae lcrri iitntk nedrn? Co|n zaman beraetle sonnçlanan bn dflva desvalsrı kapandıİt lamsn. itham edilen ratandas ne haldedir? Hayır! TJsul kannnlarında veya teamiiliiridf kesin hir deŞişikllge ihtivaeımız oldutuna inanıyornz. Bakıntz alıe Gfineydo$n illerlnflen bir hlMye anlatayım: Bir kahvede çay iellirken dostlar arasında taftıKrria basfamıS... Ronn: l'zay ytfnşında Sovyetler rai iieri. Atrierikalılar rriı? Biıim hallmlt bir tnhaftır: Amtrikaıı Cnmhnrbaskarıı resitt? nntnklarında bn yanştS Ho»lann ilerl Oldn|flnn actklar da birim ratandas sBylltemez. Hlmbilir o tön kahrede konoşan ratandaslardan blrl lâflnı naSrl sakınmamıs kl. rrttsi ?ön siTasi parti rekabetlerlnâen dotan iurnallamalarta hakkında kovnsiorma baslamı?. Ve aieîacele valandas tevkif edilmi<. Kendisine sortu rargıclıgında savnnma tanıtı olarak RÖsterdljSi üc kişi de şahlüik edeeekleri güniln »abahı bir başks srbeple tevkif edllmlsler. Hepsinin sııçn fikir snçtı! Hepsi de slyasi parti işlerlne kafıldıkları için dostlsrı v*r. düsmanları var. Sekiz ay yatarlar hapishanede... Sonnnda beraet... Ama nasıl beraet? tşien olmnşlar, ocakfan olmnslar, periŞan olmaşlar. Adalet yerini bnlmnş rnu? Baris da sflkür... demirellm. fiklr saçları kova*tBrma<>ının tevkif edilmeden göriilmesini sağlamak demokrasiyi ieten dileven insanlann ve politikacıların ülkesinde zor bir sey olmamalı. Takarıdaki örnek «ibl niee hiklveier bilirtrum ben... Birisi çıksa Türkiyeriin son ylrmi yılifida fikir StJçnndan tevkif edilip aylarca ve yıllarca hapis yattıktan Şonra temize çıkanların dosyalarınl IneeİMe... 9ftr)Bçlarır)« çikitsa... Neler okuruz? Şimdi tekrar soralım: Bir fikir suçundan tevkif edilmiş insanlann dâvasında adaletin bızı ne olmalı? Bir ay, Iki ay flç ay... Elinizi viedanınıza koynn vt düniinön! | GÜNÜN KONULARI | IIIHlğllll IMl|llllHlllllllHllllllllllHniHllllHIIFIIIIIIIIMmiHIMHinilllllllllHIHIIIIIIIIimillllllHİII Belediye Meclisi, pîâı ve yüzme oniki mile çıkarıhavuzlannın sınıflandirılmasına ka lacağı hab*rı gürar v^rtni?<ir Hesap tsierj Müdtir rriih konılsudur Bi İüfiinün teklifi \\İ aknan ka'rara lindi|i"gîbi «Sar.i! göre plâj ve yüzme havuzları 6 sı İSulan» deyimı karasuları (Mer nıfa ayrılmakta ve rıer sınıf için l^erritonâfe) ve aç:k denizlerîh ayrı bir ruhsat harcı tesbit edil jkarasulanna bitîşfk bö'.gesî (Zörıe mektedir Ruhsar harcı. plâj ve Contigue) kavramlafinı k»ps«mak yürme havuzlarının sahipleri de « a « t r . ••' sin. ^eğisrnesin her pl?.i me'v Sshil «ulan kavrammın floŞusimi başıhda tahsfl edilecektif şunda Bartolns 14. yüzyıW» Sncü Tesbi* edilen ruhsat harçları sı olmuştuf Ona göre: Kafaya hök meden bi^şifc deniz* de hü*r?>ertıflara so'r^: 2000. İ500. 1250. 1 0 . ÖÖ 800 ve 600 lira arasırtds degışmek der Nihayet 16. yüzyılda Gentilis Sularını. sahilleri boyunca uznredir. Rartr, Beledyie Bâ.fkanı tara dıklart ülker.in bir parçası fayfrıış tndan onaylanHıktan sonra yürür ve buriun bir Devie<l*r Hukaka üle girecelc v> ilk ruhsaf t»h»ı!i kavrsrnı 6fdtı|unu söylemiîfrr Shümüîdeki plâj mevsimind* ya Buşün dokJrinde kabul edilen afta ğöfüş egefnenlik Masfdır. Bupılaeaktır n» göre; Oevletin karasularındaki e«emenl!Ji knt» ölk^si tfferîrrdeki egemenliçinden farkşızdır. Bu 4 çeşit siit şörüşün taraftarı Prof. Gidel Katıkflfılabilecek rasularının «Devlet ülkesinin su Şehrin Sü( dâvssi ile ilgili olaak Bsfediyedt çalışmalar yapıl imâa kalmış bir parğaiı ölflojumakiadtr Bu çalıçmalara. Hindis u' söylemektedir. Devletler Hukuku En'titüsünün an ve Ortadogo memleketlerinde iit problemini haüederi Hintli uz 1928 Stockholm toplantısinda bu mân Dara N. Khurcdy de kstıltrtak gSrös Itabal edilmîştîr «Devletlerin kenrii sahillerini yalayan deniz adır «ahası üzerinde egemenlikleri mevHintli üzman yaptiğı konuşmaeutfur. 8ıi iahnya karâsulâfı deda. tstanbulun ftit problemini ço nir» ümleyecek raporun hâlen inceleTatbikatta da hemen bütün devrne «fhasında bulunduğunu, bu sporun uygulanms'îi halinde *üt letler KBra»ularınm ülkenin deva ıil'tahsilinin kazanernm artacağı mı öldueu 6Örü?'jriü benimsemiç ve bu görüşü bazı MilleDerarası ı. «üt satış ve isfihİikinde eiddi Andl«$mâla<rla da <eyid etmişleredbirler a'lınaeaSını ve fiya<lar dir. düşeceği için herkesin siit içme im kâmna «ahip olacağınt ve piyasa Âncak sahil sularının genişliği a 4 çeşit süf cıkarılabilecejini meselesî dök<Hn ve tâibikâlta çok tartıyiian ltoriu)*rdan elup birçök fade etmiştir. Utman, Belediye Veteriner Mii de'îişik ölçüîer ileri sürülmüştür. Ortaçaifla BartMüs 100 mii, Bo Öürü ve Süt Tarırn Satış koopera fi ile temaslanns devam etrhek din 60 mii genişliği savunmuştur. Norveç Ve İrlahdâ deririh tam •efllr. örfasmdan ^eçen bir hatla sahil Dost ilkokulu öğrencileri «ulânnı sınırlandırmıçlardir. Tatfâkıii yurt Incelemesine hikatta ve fikirlerdeki bu dağmıkhk ancak lf inci yüzyıldâ Holânçıkıyor Devletler Hukuku Bilgini Kurban Bayranıı dolay;siyie o rlaiı Bynkershoek'un 1703 te yazdığı tullar 22 nisan çarşamba günü öğ «De Dominio Maris* «dlı eserinde eden sonra tâtile girecekler ve 27 belirttiği »top menzili» kıstafl ile lisan pazartesi sabahı da tekrar ni«pet*n istikrara kavuşmuştur. lerslere ba?liyacakiardtr. Bu ara Bu müellif «ülke hâkimiyeti silâh la bazı okUİİar tâtilden iitiîade kudretinin bittiği yerde sona erer» derek şehirlerarası getil«re çıka k(s<astnı ortaya koymus, e zatnanaklardır. Şişli Dost ilkokulu öğ encileri de 6!retrtıen ve velil«rle eraber Yakln İfurt ifıcelemesi n?k!>adiyle Bursaya gideeektir: Plâjlar yeniden 6 sınıfa ayrıldı I Karasuları Vazan: Ağıza ferahlık veren Dİ* Dr. İsmet Giritli ki topçuluğun şa/tları üç mile tekâbül ettiği ıçin karasulan bakım'.ndar. üç rhi'ı g«rek doktrin, gerekse tatbikatta uzun zaman benirrrsiertfn bir öîçii öîmuştur. Ancak çaîımız baüsiilc mermilerindeki geli$tn*Ierin bu kriteri uygulanarhaz bir hale düfür<JS|ü ortadad?r. Devletlerın karasularının genişliği hakkındaki faktörler genel ola rak şöyle özetlenebilir: Tîcaret ve harb filoları kuvvetli. balıkçılıkrarı gelişmi? devîefler, kehdilerine açık sahalann rnümküri olduğu kadaf fazla olmasını saflamak fçin karasularının genişlifinfrf d*r Jığıfır «avuntrrakta. buna maltj(6fr. ticar*t ve harb filoları kuvvetli olmayan. bahkçılığı henüz fazla gelişmemiş olan Devletler ise hem sahillerinirı güvenliğini korırmak, hem de sahillerine yakın deni^lerdeki tabii kaynak ve zenginhkten başka devletlerın faydalanmsjını Snlemek için. sahil sularını miimkün olduğu kadar geniş tutma eği limi göstermektedirler. Genel olarak denüebilir fei: Bugün «üç mii kriteri» umumi bir devletler hukuku kaidesi dcğil. daha ziyade karasulannm ssgsrî eeniçliğini gösteren bir kıslastır. Azami genişlik ise devlefler arasırida takdir ve tartıjrBa kdriu«trdur. Bazı devletler, 3 milden daha geriiş bir esasa tarâftardırlar: Me*sel* Skandinav devletleri 4 mii, lspanya. Italya. Yunanistan. Pörtekiz Fas Yuğoslavya 6 mii, Meksika 9 mii. Rusya, Romanya, Bulga'rirfan gibi Sara Denhdeki kcrm şu memleketlerimizin 12 mii e=asını kabul e'mişlerdir. Diğer taraftan. 1956 da MexicO City de toplanan Pan American Hukukeıilar Konseyi «Dehizlerin Hukukİ rejimi hakkında Mexico Prensiplerit adı ile ?u karan almıştır: «Karasutarı içfn 3 mii esa <iı ne bir Devletler Hukuku kaidesi, ne de yeter bir genişüktir. Her devlet, halkının ekonomik, güven lik ve savunma ihtiyaçlarını gSz onünde bulundu rârak ftirâsiiîsrr. nın sınırlarını tes bit e'tmek yetki sirti hiifdir. İlâncılık: 9707/4047 Türkiyenin bu konudaki tatbika fınâ gelince: İtâfâsulafımizın geriiş liğini kesin olarak gösfe'ren milletlerarası veya miHi He hangi bir fr vesifcâ yfrktor. bwzan Ân<Jİaşm!rsinaa bâz» «dâlâ rın kime ait oldufa fesbit ediMrktn 3 rmlder» az mfsafede Stılwrîari sa'aiirıh Teflciyeye aif «faeâfr ft*' lirtilmiştir. Görülüyor kı Lozan Andlaşmasmda 3 mile yapılan ât:f sadece bâzı adaların «eiheti aidiyetini tesbit bakımından flflup. "türk karâsufirımn Srnırİâı'ıdıfjlması gay£*rrrî gii(men*f$tir. (Lezan Andlaşmasi Ü. 6 ve 12.) Buna ftıokabil "ffir'lftye Öevle'tifrin Mara«tflsf* üı!e>in««ki t«*ilerini gösteren bazı metinler mevcuttur. Meselâ 26 ocak 1297 tarihli Zabıtai Saydiye nizamnamesinin 1962 de deff^firlirrttî «flân 281 unet< maddesinrle Balık Av'cılığı bakımından 3 millik esasın kabul edildigi gorülmekterlir Dijer taraftan Karasularımı?ın (teh1?li|ini 3 ml^ lin ötesine götüren bazı notalar ve mevzuaf hükümleri mevcuttur. Meselâ 21 hazlfan 1927 farih ve Î1İ0 sayılı Askerî Memnti ^fırîfâkâ lar Kanununun ikinci maddesinde memnu mıVaksrnrt 3 ili 6 deniz mili ara*ında değfîebileeeği ve f» kat 3 milden fazla mesafe tesbitj için Bakanlar Kurultınun muvâfa katinin şart olduğu belirtilmektedir. Kısaca devletler hiç olmazsa 12 mile kadar karasularıntr* genişliği ni tâyin etmek yetkisini, egemenliklerinin sonucu olarak haiz bulunmaktadırlar. fcaldı İci memleketimizin birçok komyolarımn 12 mii esa«ını kabul etrnesl H i i * de bu yalda karar vefme«hi*ln seiıep lefinden birîni teşkil e<m*ye kâfi dir. SHERLOCK KOLMES H+r tİ^r serismi çdcârmağa başladı. haffa BayîferiAizden israrla isteyiniz. krfap tam bnf roman fiatı 150 Kuruş. İlk Kita» Ç I K T I Yayın*\'î Sizlerî heyecandan he^'ecana sürükleyecek ÇAUNAI ¥ASİYBTNAME CaMfctniyet 4081 VERİ 0 T t L BOGAZİÇİ Yeniköy Adliye bitişiği. Boğazın *n güz»l yerinde, aileîerin tereddütsüz yegâne gidebileceği ve istfrahafmı SAİkunetle teHirti edebfl*c*gj yerdir. Nisan sonuna kadar tenzilâth kıf târifemijfe de*arrî ediyoru'z. Rezervasyon: 62 40 01 den 38 Cumhııriyet 4061 SÜİAY vf MEMURLA^A PCŞİNATSIZ TAKSITLE iMPERtEKS ( biy *§ biysn ) CAKET PEŞIN FİATINA PARDESO TRENÇKOT ( bty «# btyân ) Topkapı dışıncia kurulan otoardan faydalanacak otobüslerden 22 hnacak ücret tesbit edümlştir. (CARTER DİCKSON) un (İĞNE DELİĞİ) Belediye Meclisi tarafından da ka 1 '""" " ' "rtemanı çıktı. ul edilejek kesinleşen târifeye (Bütün AKBA kitaplarını Nylop mahfagöre îeiıir içine ve rnülh,ak..kaza] ' ' ^'ziları'içinde isteyitliî) arâ sef'er yapan Öfofiüsîer her gi AKBA Yaymevi Cağaloğlu. Tel: 2» 3fl i.ş çıkı? için 3 lira, di|er lllere ve {azalarımt sefir yapan etobüsJer e 10 lira ücret ödeyeceklerdir. Otogara bırakılacak otobüslerCumhuriyet 405i) den almacak ücret de fehir dahi inde çalıssnlar için 24 saati 3 lia, ?ehir dıjına ealışâhlar için de 0 lira olarak uygulânacaktır. Tercmne Polis Romanları No. Otogardan ahnacak üeret tesbit edildi BÜGÜNKÜ SAYISINDA Bir b«fnk aydır rahalıu bnlifi«n laşyaıanmız Ytt' fdf Zlya Orliş iytlifflilı n bu tıyıdın ilibırın htftanm başyaıılırını yazmaya başlımiflır HAPTANİN BAf ELBİSE PANTALON MANTÖ ÇO8AH ÇÖOJK TRENÇKÖt BÂftÂNİtE TftlKÖtÂJ ÇÖMLEK BATAN Y» BAİ SAATLERl KUMA$ KUNDURA vs vs FULBRIOHT SEYAHAT BURSü ZARİF GİYİM EVİ Sultiinhım.nıf Hacopulo httı âlliiıila iıitiiie (lsfü No. ^5 tei: 27 23 46 • •İ l â n c ı h k : 9747/4094 Univtfrsite öğretim üyeleri ile Amerikada bir Üniversitenin Graduate bölümüne kabul edilmiş öğreneilere 196465 ders yılı için seyahat hrursu verilecektir. ŞARTLAR : A Oğretim üyeleri için : 1) Doktora yapmtş olmak, 2) Universite veya Yüksek Okul fiğretim üyesi btllunmak, 3) Geçim masraflan Amerikada bir tirilversite veya ilim merkezince karşılanmak kaydiyle araştırma yapmak veya ders vermek üzere dâvet edılmiş bulunrnak, 4) İyi tngilizce bilmek. E Öğrenciler için : 1) Universite mezunu olmak veya Amerikada bir üniversitenin Graduate bölümüne kabul edilmiş bulunmak, 2) Bu Universiteden her türlü rnasrafını karşılayacak bir yıllık burs temin etmiş olmak, 3) İyi İngilizce bilmek. İstekliler fazla bilgi ve müracaat forfna için aşağıdaki adreslere başvurmalı ve istenen bütün evrakı en geç 12 mayıs, 1964 tarihine kadar Genel DirektörlüStimüze postalamalıdırlar. Genel Direktörlük: 6 Konur sokak, Yenişehir Ankara Sekreterlik: İstiklSl caddesi 132, Beyoğlu İstanbul. NOT: 12 mayıs, 1964 tarihinden sonraki müraeaatlar ancak Amerikadan geç burs geldiği tevsik edildiği takdirda kabul edin h u r s e 4 0 3 7 lecektir. .. „ . ... ^ % ^ ^ ' ^ ~ Hava sıeakhğı aHacak Akdenlz. Ddgn Karadeniz t e Da|n Anadaltt bStfelrri parçalı balntln, dl|er bSlğeler a* boltttlo ve açık ceeeeek, h*T« sıcaklıklarl bütHn bHigeterde dttrie na zaran artacak, rHzırirlar nmumiyelle defiMk y8nlerdtn hafif eie eektlr. ŞEMRIMİZOE Şehrimizde hgva. bugün bulutlıı fakat yağmursuz geçecektir. Isı en yük«ek 13. e n düşük 4 derece ol»caktır. MÜMESSİL YAZISh T 4T A^HB ASL 4R 4 ! Yusuf 2ÎY«I Ortaç Hiç bit kâlertıiti değmedlği bu konu, büyilk yâhkilar • ^ • • ^ . ^ • ^ • ^ • • ^ ^ R v n Hidrolik teçhizat imâl eden önetnli bir Ingiliz imalâieısi, satı? ve di«tribüsy«rilart İçin, kendi hesabına ticaret yapan ve ufak bir sermayeyi haiz olan uygun bir rhürri£ssil arıyor. İngiiizce mektupla. Mürataat: P.K. 539 îstanbul Basın 5S9M077 ARAN1YOR PRATİK VE 2ARİF BİR ÇORAP NİSAN 15 K O T A Ü 118 ÇORAPÇILARDA İSRARLA ARAYINIZ 48. 21. 29 Tahsise ihtivacı olanların numaraya müracaatlârı rica olühur. »i llâncıltk 97604066 41 İ9 V 1 .5.20412.14 15.57 E. 18J9 20.26 3.30 ]:.'•!< fî İ". üyandırdcâktif ! Cumhuriyet 4060 CTJMHURİYET'în refrikasi; 31 ]1P."SÎ 3.2Rı 9.10 12 W BAÎ OSCAR: Melih Cevdet ANDAY 90 AYLÂKLAR AYLÂKLAH 9İ AYLÂKLAR Bey: y fahl, tBvbe mi ettin? diye sordn. Dündar hey : rTedim'in iiiri ne güzeldir, diye araya girdi. GüT mevsiminde tövbei meyden benim gibi Zannım budur ki sen de peşimansın ey gönül Davnt bey otla döndü : Demek N'edim de var sende, dedi. Oteki : îek tttk, diye cevap verdi. Bilirsin. biz yalnız Kâmık Kemarİe fevfik Fikret'i ezberİrrdik, bsska şalr bilmezdik. Ama gerçeğini de âraŞtıfAcak Hİiİrsân, onlardan başka sairimiz de • okinr hani Tnhaf defil mi, Rara Kemai, «Driksan 8eşe fao|ru» yu etbttr oktırdtı bivöt bey. «Oül mevsiminde...» diye mırıldftnlrlteH Leman hanım : Aman ne de yakı$ıyor Kara Kerhare şiir. . diye alay etti. Kan dökücü insanlar, entrrM*H olmak için eürel «anatiara meraklt görflhBrier. Oyİe Irlte bir ruhta. bu ne sldflet diye şasılsın isiefler . Ama ben şaşmam, çiirlkü kanrnim btı yaveiert... MürSide : Ne«ime hânınıırı rakısı nnntuldn biba, defli güierek. töybe etmişti ya Neiime hanım, t8vfie etffllŞH Orda kalmıstınız fîJvbe... bavnt Bey i»İ dnymadı, önce «Evet, evet» dlve *8tl(rtiÖi. bifkae sahiye sonra da : Ha dire bajhrdı Ne tövbesi? kim tBvht MrnK? «Htarak : (Arkatı »ar) Bn gece içeceğmı, diye bağırdı. Hem Galibe de ielrecetlıtt... Lefflah Hânıra: Yo... Galip içemer, dedl; Sarah oldufu için Galibe içkinin zerresi yasaktı. Ama, o, arada bir kaçamak bir iki kadefa atıverirdi. Her seferinde de hastalığının artlk geçtiğîttl düşüntir. ertesi aksam, üçüncü kadehe başlayınca krize yakalamrdı. Bn fcriıler evi birblritıe kaUığı için Leman Hanım yasak etmişti ona içkiyî. Bn yüıden Galip, hileli yollara başvtırurdn. Bİr keresinde, her akşatn sofrada içtlfl ilâeın şijfcsine (bn şişr ko»u renkteydi) rakı doldnrmnstu. bnnn yalnız Dâvut Bey biliyoran. Galip bey, Davut Beyln ilk kadehine karşı, ilâcından bir çorba kaşığı almıştı. Davtıt Bey iklnei defa «Hadi şerefe!» deyince de bo$ bnlttnınnş, yltıe llftç jişesine uzanmıştı. Hilenin ortava çıkması. Leman Hanım bir yana, bepslnl nznn ttznn giildürmüştü. O akşam Galip'e Dflndar Bey gizîlce bir bardak bira vermiştl. Dâvnt Beyin «Galip'e de içlreceğlm» demesl üıerine, Dtinaar Bey. Leraan Hanıma belll etmeden, eliyle masanm kenanndan «O» çoktan başladı» anlamına gelen blf işaret yaptı. Leman Hanım, Nesime'ye: Bak kızım! Ben dayınla b»«a çıkamtytt rum, bnndan sonra hiç karışnlıyaca^ım, sen bîlirsin, dedi. Dündar Bey, gBz Ocn İle Mür*ideye bakarak: Slzin işinis başınııflan aşkın Letnan Hanım, dedi. Mnrfldt, sllnrrns idl, di? eilerlni gSstere göstere gflluyerno. Pasa babam sag olsaydı, biriniz blle onnnla y*ri| edemezdiniz. Adamettn getıe be nimle kalırdı. Çünkü siz «arnoş olnydrsunnı içinee, ben olmnyornm. Degil mi anne? Bir defa bnraya büyük teyıemin tornnn gelmlşti, aBiın ne gSİmnşiük... Gece.kâbus gelmiş ÇOCB ğa. . Bar bar bağırıyor.. tabiî kâbns bahâne. Korkmuş da ondan... Hırsız girdi sânirnş »dasına... Âman ne gfilünç! Hırsız girer mi hiç* Hırsız onn ne yapsın Çocnk işte... Otekiler onn dinlemiyorlar, araUrınâ» kontjşuyorlardı. Mürşide kendi kendine: Bir daha da ğeimedî. diye söylenfyordn. Akraba sevgisi kalmadı kimsede. Ama paşa baba sağ olsaydı, bakın eksik olurlar mıydı köşkten BiH gellr, biri gidttdl . Ber ğeee de kâBni g$Çitlfle>aı Hırtıı seidl nlyt... Aman he gülünç! BÖyle kendi kendine mmldamrken dnrdu, sofrâdakileri teker ieker süidn. GWIeri g,elip Nesime'ye «ktidı k*İaı. O »ırada Da^Ot Bey, JlfeSirne'ye faki içlrıtîey* eâİİMyBrân: Mâksadı, genç feâdındakı sıkılçanhğı, ntangaçlıjı bir âh önee ftiaerhiekfi. f»eslftîe ise, midesini bahane ediynrdu. Sndan bir bahane eldnia belliydi butidn. Nlteklm o da bnnon anlaşıldığını farkedlnee: Beh yerHlH gtllm. Içmiyeceğime, dedi ve 8ntthe bâktı. Belki bir kıirieH rakthın dtrlde !«ael İle |eçirdlti k«tü eütıleH nna haiırlâtnias(n8ari hdr^ knybr. helki de bu vRzden »InirlerlnlH fevsi yeceginl tc a(ttamafa başlıyaeagım dliiürıüp dayatıyerâu. PROF. NİMBÜS'UN MACERALAR1: NAZtME NADt ECVET OÜREStN Vt*ı bıertzu (Hien w«r* *d#a Sorumıu MOdün (TVJMI Vnyuı MUutlra Sahift Cumhüriyet 23 rtlrtıy» Sarld t r t Rt. Ura Kr. 15000 VİM AtatOrk Bolvan Yeneı Ap ÎENtSEHtB Telefaü ı l t 93 M, II M M. lî 09 t*. II 57 Si * AÂKARA OllAu tLLKHİ Mja Matmllfaı S^ Sofcaftt No. t oivarbaku Gnz'temn* jornipruen yaelat fc"aulraa komılmi.<<iD tâdc idltmita. # Uls no B«TBB» EHOL DALL1 * I • *ytın Bo.oa HO0 tLI.KHl Öasao ve tayan CÜMBtmlYEl Matbââeilık G*s*tMlltb I A S CaSm^ Balkcr) Sokak No 9»4) KOçüksaat Mejdanı Cdlrn» AOAMA TdefOD • 4AM t»r. ttl»n Bn gazete. BASfN AHl.AR YA. SASfNA aytnıvı tı hhlii »trnlfdl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog