Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

"Açıkiamalı, Notlu, Türk Parası Kıymstini Koruma Mevzuatı" serisinden 1 • K.ııııhiyo Kontrohıniîn Esasları 17 ?ayı)ı karar 2 Usul Hükümlen • ' 3 İlıracat 4 Sermaye Hareketleri • Gürünmeyen Muameleler 1 Bedelsiz İtJıalât Yszau £rhan Bener tış Ycri. Aml Kitabevi (İst. Vilâyeti karşısı) 4ü. yil sayı 14262 umhuriyet KURUCXTSU: İ'UNUS NADİ Telgral ve mektup adresi: Cumhunyet Jstanbal Posts Sutusu: İsfanbul N"o 245 Telefonlaı : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 Ü 99 AJdım, Kullanuıfr Beğen m i H İJvyurmık JH 1 HJ 1 1 •& ısterım j g LVİ ^•J • 7 tnrkıse B Çarşamba 15 Nisan 1964 Sfe n e k i k i "JOB" açık altın rengind< Papandreu diin Hıbrıs politikasını II madde içinde açıkladı Makarios ile Papandreu şiddete başvurulmaması ve bugünkü durumu daha da vahimleştirecek her türlü hareketten kaçınılması konusunda mutabakata vardılar Atina 11, (a.a. • A.P. Radyo' ~ 1 Yunan Hükümeti. Heleni?Başpiskopos Makarios'un? Yunan min Kıbrıstaki haklı mücadelpçinı yöneticiieriyle vaptığı görüjme.er kayıtsız olarak destekler sonunda. Baştıakan Papandreu dün 2 Yunan hükum.?f'.n:n polıtı akşam Kıbrıs konusundaKi Vunan kası şudur: Barış, fıkat tr.arru/ politikasını açıfchyan on xr\a.'i!"c\\k halinde savunma. bir biidiri yayınlarmştır. b<r nıi?3 Zürich ve Londra anlaşmahası da resmi vesika olarak Türk larının tatbik edilemediji ortay.'ı j Hükümetme tevdi ı d:le;ı !>ildirinın çıkmıştır. Bu anlaşmalir. durunıu ana hatian şunlardır: Arkası Sa. 7. Sü. 7 de Atino, Tiirkiyedeki Yunonlılar için Birleşmiş Millet'ere başvurabilecegi tehdidini sovurı âfTZNHÎ:? Ö SKİ. GÜZEL GÜNLER...» TURKIYE 10MADDELIK PLÂNA CEVAP VERECEK ; Ankara, bildirinin serl tonuyla Papandreu : : nun Elçimize verdiği teminat arasındaki = j çelişmeye dikkati çekti = Ankara 14 (Cumhuriyet Teleks) Türk Hükümeti. Kıbrıs ve Türk Yunan ilişkileri konusunda Yunanistan Hükümetinden bazı taleplerde bulunmuştur. Atina Büyükelçimiz Nedım Veysel tlkin. Türk Hukümetinin taleplerini dün ilk defa olarak ziyaret ettiği Yunanisîan Başbakanı Papandreu'ya bildirmiştir. Başkentte, özellikle Dışişleri Bakanhğından sızan haberlere göre. Türk Hü kümetinin Yunanistana bil dirdiği istekler özetle şu noktalarda topianmaktadır 1 Türkiye ile Yunanis tan arasındaki tarihi ilişki ler. son günlerde «hayati önemi haiz» bir duruma gelmiştir. Bakanlık yetkilileri bu hususu şöyie ifade etmektedirîer: Arkası Sa. 7. Sü. 1 de Lelko^ede Grivas'ın Adaya dönme'si için Ruroların yaptıkları ııüma.vij liirl. Itirliıji Laııııııııa afeş açıldı peden hrnağa silâhli EOXA'sılar dün Lefkoşede Barış Gücii mandanı Hinfii Gnl. Gyani'nin toldığı Ledra Palas otelini bastılar Cünün konusu: fkoşe 14, (AP ve lîatlyo) Türk askerleri. Kıbrıslı Rurr.ia geçirmek istiyen silâhlı Rurn çeıstaki Türk Ordusu Müfreze rın, ordugâhın Gtineybatısma c'ü tecileri, Türk mevzilerine saldırugün Birleşmiş Mille'ler Ko şen at yarışlan sahasının yak:nia maya devam etmektedirler. Dün nlığına verdiği bir rapcrcia rındaki bir mevziden. saat 1100 e akşam Rumların Dikomo'ya kar$ı ezenin Lefkoşenin Kıızeyin doğru hafif bir makineli tüfekle Siriştikleri taarruz Türk mücahit(rtaköy mevkiindeti Kpmpına ateş açtıkiannı ve tahminen bir leri tarafından püskürtülmüştür. bağ mertni yaktıklannı ifade etedildifini bildirmiştir. öte yandan bu sabah saat 08.3u rkler, ateşın durroaması ha mişlerdir. da Lefkoşenin Türk fcesimine karbuna karşılık vermek zorun' şı «Yeşil hat» tan Rumlar ateş açLefkoşe Girne volu sJacaklarım belirtmişlerdir mışlar ve Türk kesinjinden k?n teye, Kıbnsta göravü • *604 HEıbrısta jw»' 24 ^aat içinde çardilerine mukabeJe edilmiştir Kı Jtlu müfrezesinin uğrayacağı uışmaiar şiddetienmiştir. Türk mu . süren çarpışmadan sonra Rumîarruzu bir tecavüz hareketi cahitlerinin kontrolu altında bu lar, «Yeşil hat» sınır böîgesinı ağını ihtar etmişti. I lunan Girne Lefkoşe yolunu ele terketmişler ve çehrin içîne dog ru kaçışmışlardır. Çarpıçmalar sıraüinda bir Runıun öldüğü ve iki Rumun da yaraiandığı bildirilmektedir. Türkle nn kavhı belli değildir. EOKA'cılar otel bastı Bu arada hepsi EOKA'cı olan 'Kıbrıs Rum Güvenlik Kuvveti» ne mensup 30 kişi. bu akşam. Lefkosede Birleşmiş Mületler Barış kuv ıs eski Gcnel Valisi Foot, Grivas için «O bir faşist veti Komutanı General Gyanj'ni.n kalmakta olduğu «Ledra Palas» s vc merhametsiz bir hayduttur» dedi şirmişlerdir. a 14 (a.a. • A.P. ve Radyo) Aynca. Makarios'un da şimdilik. Baştan ayağa silâhlı olan EOKA ıadaki müşahitlerin kanaatı eski EOKA şefini. Rum ordusu ku cılar, otelin Yeşil Hatîın öbür yae, Yunan Hükümeti Türk mandanı olarak Adada görmeyı Arkası Sa 7, Sü. 3 de münasebetlerini bozacağına j temenni etmediği anlaşılmaktadır. |ı için. General Grivas'ın, Bununla beraber, mesele tamamen ı gitmesine izin vermeve halledilmiş değıldir, zira Makarios'un Içişleri Bakanı Polikarpos raitar değildir. Yorgacis Atinaya gelişinde, Grivas'ın Kıbrıs Rum silâhlı kuvvetleri komutanlığına tâyini için jsrar edeceğinı açıkça söylemişti. X:tekim Grivas dün Makarios'la vaptığı görüşmeden sonıa bugün Ankara 14 (a.a.) Efki îçısleri de Yorgacis iie görüşmüştür. Yor Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ile e.şgacis Kıbrısa dönmesi için Grivası ki Sağlık ve Sosyal Yardım Bakae evvel cebinde S5 para ol. iknaa çalışmıştır. Bilindiğı gıbı. nı Dr. Yusuf Azizoğju haklarında alde >îew York diye Uru, eski bir EOKA şefi olan Yoıgacis, Meclis soruşturması açıiması için başkenti Mcr.tevideo'ya gi Grivas';n en yakın arkadaşların. kurulan tabkikat komisyonu, ça Arkası Sa. 7, Sü. 5 te Arkası Sa. 7, Sü. 4 de lışmalarınj bitirmişt:r Komisyonun çaljşmalar sonunda hazrriadığı rapor balen imzada olup bir i kaç güne kadar komisyona açıkla Inacaktır. Diyarbakır milletvekili Dr. Yusuf Azizoğlu, bu konuda kendısı ile görüşen muhabirimize şunları Maliye Arkası Sa. 7, Sü. 2 de FENER PATRİKHANESÎNİN DURUMU NE OLACAK? r. 2,5 milyon Ortodoksun li derliğini yapan Patrikhanenin, istimlâk hâlinde Aynoroz'a nakledileceği belirtiliyor.. Ziya NEBİOĞLU Türkiye ile Yunonistan münase ?inin muhtemeien «Aynoroz«a nal ;>etlerinîn gerginieşmesi neticesi. ledileceğmi söylemektedirler. »n«r Patrikhanetinin istimlâkı Amerikadaki Ortodskslar d» «ııylentileri; Patrıkhaneler arası Fenere baslı isğlantıları ve önem derecelerinı Yaptığımız bir ınceleme sonun •unün konusu haline getirmiştır. ı dünyadaki Ortodokslar sayısı Fener Patnkhanesinin bir istım n ı n 8 5 m i i y o n civarında bulundu. lâk şonucu memleketimızden kal g u V e 3 grupta toplanan Patrikhafiırılması halinde nereye nakledi n e l e r e b a g ] , o iduklan anlaşılmakleceği. bu takdirde Ortodoks ce. t a d ı r l s t a nbuldaki Fener Patrikmaati merkezinin hangi kliseye hanesi eski patrıkhaneler ffrupuı;eçeceği şimdilik bilinmemekte nun ilk sırasını işgal etmekte ve dır. •cendisise İstanbul Imroz Boz Patrikhaneler konusu ile yakın caada Ege adaları Girit .Un ilgili bulunanlar böyle bir is Aynoroz Amerika Avustralya r:rnlâk halinde Fener Patrikhane ' Arkası Sa. 7, Sü. 2 de UllilltllllllflllliniKllllllllllllllllllMIIIIIIIII unanistan'ın Grivas'ın brısa dönmesine izin ırmiyeceğı sanıhyor BekataAzizoğlu için yapılan tahkikat bitîi Azot işçileri yakalarına beş kuruşîük takarak işvereni protesto ettiler Kütahya 13, (Telefonla) Türki]y= Petrolîş Sendikası Başkanı Ziya ] Hepbir, bino yakın Azot Sanayii işIçisinin katüdığı toplantıcia Ankara 1 da devam etmekte olan toplu sözJesme müzakerelerinde anlaşmazlık Içıktığını. meselenin uzlaştırma kuruluna sevkedildiğini bildirmiş ve «Ücretleriniz» sadece satte 5 kurus zam yapmak ı«tiyorlar. Bu, j kararlarmda ısrar ederlerse, size.; •Türkiyedeki Azot Sanayiini stop ; ettirmeniz emrini vereceğim» dei miştir. • ' Ziya Hepbir Azot Sanayii işçileri. ' ne istenen yılda iki milyon liralık Izammın, Azot Sanayii Genel Mü1 Arkası Sa. 7, Sü. 5 de fil önce 95 para furf dışına çıkan ıl 3 dolarla döndü 2,5 milvon Ortodoks'un ruhanî jnerkezi Fener Patrikhanesi Tanmda asgarî ?e maktu vergiyi Neclis kaSıul etti Bakanı Ferit Melen: «Bu kanunlann aynen kabul edilmesi hâlinde bütçeye 800 milyon T.L. gelir sağlanacaktır» dedi Kruçefin ölümönün yolanlanmış olması ferah/ık yarattı LI.V ŞOFÖRÜ İstanbul Trafik Müdürlup ile şoi ilgüi cemiyetler tarafmdan düzenlenraiş olan Yılm müsabakasında derece alan şoförlere armağanları dün te Vali Niyazi Akı tarafmdan verilrniştir. Yukarıda îfb'rü seçilen Aşkî Erkmenkul, Niyazi Akı'dan armağarken görülmektedir. Bonn 14, (a.a. • AF Radyo) Batı Alman D P. A. Ajansı, Sovyet Şefi Kruçefin öldüğüne daır dün gece verdiği haberde nasıl ya nıldığını bugün izah etmiştir. Haber. kısa bir zamanda her ye re yayılmış ve doğru olmadığı i>niaşılana kadar bütün dünyayı heyecan ve endişeye boğarak aliük bullak etmişti. D.P.A.'nm kendi haberini yalan lıyan açıklaması şöyledir: «Sovyet Tass Ajansının, Kruçtf Arkası Sa. *, Sü 6 da rî tarikatına mensup 14 âyin yoparken yakalondı ıhğa sevkedilen kadınlardan hântile olduğu anlassldı 14. <CumhuriyetTeleks) yarak «Hu» çekmeye başlamışlarraıikatma mensup 14 ka dır. aağ semtinde bir evdc Durumun polise intikaii üzerine rlarken suçüstü yakalsrı kadınlar âyin yaparlarken Birınci Şube meınurları tarafmdan suçüs mile olan 14 kadın, el!e tü yakalanmışlar ve bunlardan ve siyah tesbihler oldu bir tanesinin de hâmile olduğu an bir odada toplanmışlar Jaşılmış. kendiierı gerekli tahkins da bir sürabi su. bir kat vapılmssı jçin Savcılıca sevlr Sandviç fiyatları yeniden ayarlandı Belediye. sandviç fiyatlarır.ı yeniden tesbit etmiş ve bazılarına vüzde 30 a kadar yükşelen zarn yapmıştır. Yeni tarifeye göre beyaz peynirli sandviç 50. kaşarlı 65. sosHli 70, dilli 80. sucuklu 65, salamlı 60, Amerikan şalatalı 60, beyinli 70, midye doljnalı 65. pEtates köfteh 55, köfteli 75 yumurtalı 70. cîğer!i 70. dönerli 125, »tifuklu losî 75, Ankara 14 (Cumhnriyet Teleks) maddesi açık oya «unulrauş ve Millet Meclişinin bugünkü birle 152 red oya karşı 183 oyla kabuî şimınde 193 sayıh Gelir Vergisi Ka edilmiştir. nununa bazı maddeler eklenme5İr Madde. gelir vergisinetâbi çiftni öngören kanun tasarısınm tü.mü çilerin yıliık beyannamelerini Çetin Altan oylanarak kabul edilmiştir. Oyla tesbit edilen arazi ölçüsü biriminmaya 266 milletvek'ili katılmış, 100 den alınacak vergiden daha zx gekişi red, 166 kişi müspet oy kullan lir beyan etmeleri halinde asgari Ankara 14, (CumburiveMeleks) nu 5tlrve maktu verginin uygulanacağını Devlet kesiminde çalışan ışçiİlk olarak. C.H.P. dışmdaki di öngörmektedir. De\'let Bakanı Malik Yölaç'ın lere ikİDCİ ikramijeleri 22 nisan 006 plâka numarah tnakam araba er parti sözcülsrinin benimseme; Bu maddenin kabulünden sonra^günü verilecektir. M dün saat 13.35 de Ankara cad diklerini ifade eftikleri 10 uncu tannreal kazançlann 1964 yılı baş Devîet kesiminde çalışan işçiledesi. Cemal Nadir sokağı köşesin•• maddenin açık oylaması yapılmış; langıcından itibaren vergilendiriJ|re 6772 sayılı kanun gereğince her de bir trafik kazası yapmış vebir t I r . mesini öngören geçici 1 inci madj.Vii ö'denmekte ulan ilâve tediyetakşiyle çarpışmıştır. Bütçeye 100 milyon lira gelir denin müzakeresine geçümiş, bu'lerin ilk yansını 13 subat ve 16 Soför Sefer Seçkin idaresindeki ! a ğ | l > I ' a c a İ 1 tahmin edilen bu tnadarada söz alan • Maliye Bakanı F e ^ a r t tarihlerinde almış olanlara 142 nci madde ve Tedbirler deyi koraisyon geri alarak bazı rit Melen tarımssl kazançlann jödenecek, ikinci yarısı 22 nisan Kanununa muhalefetten Arkası Sa. 7, Sü. 4 te ekler yapmak suretiyle tekrar mâkabline uygulanmaması halin' 1 9 6 4 tarihinde fediyt olunacaktır. M.M. ne getirmiş bulunmaktaydı. de bütçede 100 milyon liralık biri Böylece işçıler Kurban Bayra açılan dâvanın durusmasında, Savcı da beraet ornıncu Arkası uSa. ^ ^ » ^ jmmdan bir gün önce ikramiyeleDaha sonra tasannın > 7, Sü. 1 de talebinde bulundu .irini almış olacaklardır. «Zavallı vatandaşlar» adiı yazı«ında sosyal nizamı sarsıcı yayınYurtta ve Dünyada da bulunduğu iddiası ile Türk Ce^: Ekonomimizde son gelişza kanununun 142. maddesınin 1 6 meler ;bendi ve Tedbirler Kanununun 2. • Rekabet içinde dünya eko• ; . rnaddesine göre Ağırceza Mahketıomisi: Türkiye ve Tanamesinde, dün yargılanan Milliyet rıistan j,yazetesi yazarlarından Çetin Aîtan :.': Son iç bubrana kadar KıbBir hafta önce Emniyet Müdür jve gazetenin Yazı İçJeri Miidürii rıs ekoııomisi. lüğü çoeuk bürosuna getirilen ve Hasan Yılmaer beraet etroişlerdır. Prof. Lippeş, doğumun kontrulüniin Türkiyenin •f Vtillî gelir artışı hızı ',?..i Yazıda, profesörlerden kurulu ten '«5^ a çıktı. Kıbrıs probleminden daha önemli olduğunu söyledi ,hıpjizhk yaptıkları için hak]arında> iki bilirkişi.kuruhı, ;uç unsuru bu kovuşturma açılmış olan üç çocuk :'.: Bankaoılık terimleri yeniden yakalanmıştır. Yeldeğirme •iaroamış, daha «onra kurulan ve :': Para piyasas.'. Ankara 14, (CumhuriyetTeleks) nu belirtmiş ve ayrıca bu konu nindje oturan Çetin Amut: Jsrafi' ,'içinde hükukçuların buluumadıgı ;: Resmî Gazetede geçen kurulu suç unsuru Doğurnun kontrolu ve aiîe plân nun Türkiye bakımından Kıbr;s Aksu ve Ertuğrul Aksu ve Ertuğ jbir bilirkişi hafta. laması uzmanı Amerikalı Profefüı probleminden daha önem faşıdı£ı r u l Arslan, Arif Ögeye ait evden bulmu.ştu. :': Mukayeseli altın fiatları hir hofta Sn™ 'Jack Lippes bugün verdifei bir kon nı ilerı sürmü;tür. Nalik Yolacm ntakam arabası dolmusla çarpıştı Devlet sektöründeki işçilerin ikramiyeleri bayramdan önce verilecek Çetin Altan ve Hasan Yılmaer beraet etti EKONOMÎ Dünyada nüfus artışı Atomdan tehlikelidir feransta fDiint^H^u; ~:.e.. + 2 gün hnhni7
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog