Bugünden 1930'a 5,383,934 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH G. Saraylıların ajjzını bıçak açmıyor Basantrenörlük görevinden istiEa eden Çoskunun talebı İdare Heyetince reddedildı GSAEAVKIMSEYE CTMEM AGLAEM BEM UALIMg «rr Ozkaya «25 yıldanberi G. Saray kendi seyircisi önünde böyle bir mağlubiyete uğramamıştır» diyor. Bazı taraftarlar futbotcu ve teknik idarecileri suçluyorlar Galatasarom son aldığı maglubıveüeı kulup çevresınde \e taraflar arasında uzuntu ıle karsılanmıstır l e n ı ıdare he>etıne muhalıf olanlaı bu maglubıvctleıı futbolculaıla bırhkte ıdarecılere de >uklemektedırler Muhalıfler kulupte buvuk bir cokuntunun oldugunu Gundıı/un venıden ışbasına gcleıek futbnl 'akımını tam bir revızvona Ubı lutmasını ıstedıklerını de acıkça belırtmekte*dırler Coskun un ıstıfası ucramakta ve tarafarlanm uzPazar g u nk u n ektedır» demıştır maçtan tonra ta kımın Başantreno 2 seneden berı devamlı maçlar ru Co«kun Ozarı «pan ve şatıpıvonluklar kazanan ı«tıfa etmıştır Fa •ak mm artık voruldugunu beKr kat dun bazı fut•en Ozkava bundan bovle lakıma bolcUar ve ıdarelenı bır ıstıkamet verecekle ını cıler Coskunun eoazı futbolcularm ceza alacakları v n e gıderek ıstı nı takımda degışıkhk sapacakları fasını gerı alması TI s vlemıs ve «artık Tu^kı e Ku ıçın ısrar etmısler pasına jenı bır hamle ve program dır Dun gece de toplanan îdare ı'e ba=l'vorum Takımı bu ha'ta He\etı Co>;k.urun ı>=tıfasını kampa sokacagız, butjn futbol:u etmed gını bıldırmış ve bovlece ların hususı havatlarını kontrol r * r Ba^antrenor tekrar e M So^evme edeceğız, futbolcuları toplu ÇEII* '\ donmu^'ur malara ve ıstırahaüere goturme mız daha fa\dalı olmaktadır» sek özkava'nın sozlerı lınde konusmus \e federasvona bır T Galatasarav antreno.u Isacı Oz 'ı»te ıle muıacaat ederek Avhan i a .Galata^aray 25 30 senelık Talat ve Uguru bu hafta ovnata tarıhınde kendı sevırcısı onunae caklarını .fade etmıstır Ozkava onunae Jk dtfa bojle acı 2 mağlubıvete mıllı takımdd ovnavan asker futFotoğraf Ibrahım KOSEOGLU boleulaıın ancak takımlarında ovnavataklarım \e takımların.n bu Dolmabahce stddının gıriş kapısmın hemen vanında bırhklerdeı Inonunun 1936 da sojledıgı ve altın valdızlı vazılarla lunduğu «eh rlerdekı vazıfe goreceklerını dığer futbolcu >a zılmış hitabesı ve usttekı fotoğta da Dolm iıahçe lann ancak bırlıklerınden ızın al stadı pistının acıklı hali mak gerektığını bu sebeple Benanı da maçlarda ovnatmak ıçm te şebbuse geçtıklerını açıklam ş'ır mtrtı Kimin kime verilmiyor! Dolmabahce stadı idarecileri atletlere ve amator sporculara çalısmaları icin stadı vermek istemfyorlar OE\Q L Balkan kros şampiyonasının yankıiarı Mehmet Ay Balkanlarıtı en iyi atleti seçildi «Muharrem Dalkılıç'ın 1000 metredeki tinişi bir şampiyonuk kadar değerüydi» Üniversite ve yüksek okullar spor bayramı ile Türkiye Basketbol şampiyonası çatışıyor Î5 nısan cumartesı gunu vapılacak olan 4 Ünıver^ıteAkademı ve Yuksek Okullar Spor haftası ha. Turkıve ba^e'ool bırıncilıgı buzırlıklarını tamamlamak uzere gun \nkarada venı salonda Kole] Vrnyaçka Banva, 13 (Özel) Yugoslavvanın \rnvaçka Banva T M T S T Baskanı Erol Zevtınoğ lıler Fenerbahçe Galatasarav t şehrinde dort kateçorı halınde vapılan IX. Balkan Kros Sampıvonalu dun Koma\a hareket etmı^tır T U , Altınordu (Izmir) Su«por 8i, atletlenmız ıçın sayet başarılı olmustur. Balkan memleketlennın Zeytınoglu hareketten once şun (Ankara) basketbol takımlarınm ıs en seçldn orta ve uzun mukavemet koşueulsrtıım katıidıği musabakaları sovlemıstır «Bu vıl vapılacak tırakıvle vapılacaktır larda, ferdî tasnıfte bir şampıvonUk ve ç*>k fcıvme«»l *ır rkmcı.ık Spor hafta=ına Turkıve basketbol Şampoonanın programı şo ledır almamız, takım tasnıfinde ıse gençlerde tek puvan farkla Vugoslav sampıvonasmm tesaduf etmeM bı 14 ni'an İ T U ya ardında ikıncı olmamız ve buvukler klasmanında Bulçarıstan ıle Su'por zı çok uzdu Ba»ketbol sampıvona. F Bahçe Koleı (AnK ) Tunanistan'ı açık farkla gerıde bırakmamız hakıkaten, ıftıhar edı=>nın 2 dev resmın tehır edılme G Sarav . Altınordu (Izmir) lecek sonuçlardır. snı "=tedık » BRAVO, MtHMET A\ '. 15 nısan İ T U F Bahçe Programın ilk musabakası 1000 metre kızlar arasında ıdı. tlk deG Sarav Su^por, Orhan Şeref Apak fa yapılan bu musabakayı Yugoslav Nıkolıç kazanmıstı. Ondan sonra Kolej A Ordu 2000 metrelik kadınlar yarışı yapıldı ve musabakanın 1 numaralı fa16 nısan G Sarav . İ T Ü , Merkez Istişare vorısı Florica Grecescu (Bomanva), takım arkadasları Teodorov ve F Bahçe Altınordu AGLIIAN' TRIBLN Gala*asarav trıbunlerı, geçtıgııruz hafta Mikloş bnunde. rahat bır bınncılık aldı. Kolej Suspor Hevetine ahndı Şimdi sıra, 4000 metre üzerınden cerevan edecek gençler varısma tam bır sessızlıge burunmuştu maçlar bovunca ^ncak pazar gunku 17 nısan İ T U A Ordu, BEŞ1KTAŞLILAR Bı hafta Turkne lıgınde maçı bulonmıgelmıştı. Geçen sene îstanbul'dakı sampıvonada bırıncilıgı son met maçtan sonra taraftarlar artık susmamışlar \e kendı takımlarını Ankara 13, (Telefonla) Muh G Sarav . Kolej \an, buna mukabıl varın akjam Turkıve lıeı ıçın Yolspo. ıle karşırelerde tahhsızce kaçıran Mehmet Ay, tabanca sesıvle bır ok gıbı vıllaıca peşını bırakmadıklan ve aşık olduklar' SaııKırmızüı for j t e r e m ö"zjurtun Futbol /ederas F Bahçe Suspor laşacak olan Beşıkta^ futbol takımı, dun sabah bu maç ıçm sıkı bır fırlayıvermıştı hemen. 450 metrelerde kopmalar basladı. \ravı 20 25 malarmı protc=to etmısler, futbolcuları vuhalamışlar ve < Baba Gun Uonuna getırılmesıv !e Mckez I« 18 rısan 1 T U Kolej şekılde çalışmıştır. Resım antrenor Melchıor un talımatmı dınlı>^n metre açan ve on grupun başmda bulunan Mehmet \\, muthış bır duz > lehme tezahurat \ apmışlard' Hıçbır taraftar takımını boyle tışare Hevetındekı boşalan \erine Suspor A Ordu Sıvah Bevazh ovuncuları gostermektedır. tempo ıle yarışı surukluvordu. Kultur Park ıle şebrın korosunu ıçı s.ne kotu kendısını bovlesıne umıtsız gormenfi^tı % hıssetmemıştı Orhan Seref Apak setıı ılmistır F Ba ıçe G Sarav e ne alan parkur çok ağırdı. Nıtekım ikıncı turda varısın temposu bır az duşmustu. Fakat, Avîıldızlı takımın «Canlı Lokomotıfı» Mehmet Ay. mesafeyi buyuk bır hızla yutmağa devam edıvordu. Rumen Savescu, Yugoslav Pavhçeviç, trek ve Bulgar Georgıev'ın ataklarını boşa çıkarajı Mehmet Ay, şerıdı sampıvon olarak goğusledığı zaman. etraf alkıs ve tezahurat ıçınde çalkalanıyordu. tkınci olan Tugoslav îrek'ı 60 metre gerıde bırakan Mehmet Av. çoğsumuzu ıftıharla kabartmıstı. Tugoslav genç takımmın antrenoru Mılân Mılâkov, Mehmet Av'ı tebrık ederken, «Balkanlar yenı bir kıvmet kazandı» dıvordu. Fakat jalnız Mılâkov rau?.. Genç atletımızın enerjı ve stılıne hayran kalan dığer otorıteler de, onu takdır ve tebrık etmekten Lışın son uç takımı arasına gırmemek Bevkoz: 1 tstanbolda vapılacak ba maçta, BevkoBeykoz geri kalmamıslardı. ıçın mucadele edecek ıkı rakıpten Beykoz\nkaragucu zun galibıvetı, beraberlığı kadar mumkunKarsıyaka Karsıvaka 0 1 lnlar, Karsıvakalılardan saha ve sevırcı ba dur. Takımtar O G B M \ \ P K (llk devre K \ a k a 1 MTJHARREM'tN MÜTHtŞ FİNtŞİ luk spor gazetesı «Sport» bır fer ^6 lb 8 2 46 14 40 12 kımından daha avantajlıdırlar. F P T.T. 1 Bevkoz 0) 30 atletm ıştırak ettığı 10 000 met dı \e 3 takım bmncılıâı alan Yu 27 16 •1 4 42 İS 39 l> relik buyukler yarı=ı başladığı za goslavların bajarısı yanında tah Galatasaraylılar rovansı da kendı saha O sarav 29 14 g • 44 ' 5 36 2" Son haftalar formlanndan çok sevler Galatasarav. 1 Galatasrav man hevecan son haddını bulmuş mınlenn ustunde dereceler yapan Goztt pe 3 0 1 > \i 6 34 'T 36 îi kavbetmıs olan G Sarav lıların bu hafta asGençlerbırlıgı. larında 41tınordudan alabılecek dururada atletlerımızı ovmektedır Yarışları tu Takım halırde fazla bır ıddıaX Gucu 28 14 1 7 4 ' 10 Altınordu ker futbolcularını ovnatabılecegını gozoMtınordu 1 dır. İN Spor 25 12 <) 8 3ı 'T 33 '3 mız voktu ama ferdi tasnıfte Mu takıp eden gazetenın atletızm uz(llk devre A Ordu 0 nunde tutmak ıcap eder \lta\ • 2 D Spor 30 11 8 İJ 43 33 30 30 harrem Dalkılıç'tan ıvı derece bek manı Jeremıç Mehmet Ay dan cisGalatasarav " > • 27 8 1i 6 21 20 29 25 4ltav Istanbulda ovnanacak bn karsılasmada lıvorduk Ancak varışın ılk ıkı tu tıkbalın yıldızı» şeklınde bahset Be> koz. 1 Ikı rakıbın son form durumları Izmırde Cı Bırlıgı 27 8 11 8 24 31 27 ' 7 Beykoz mekte, son metrelerde 5 ırcı ve beraberlık ıkı rakıp ıçın en kuvvetlı ıhtıru aşıldığı zaman, Muharrem'ın \nkarasrucu 1 olduğu gıbı, Istanbulda da beraberlığı dığer •"» 8 10 11 23 2S Z6 32 Ferıko\ Altınordu maldır. eskı Muharrem olmadığı, daha 6 ncılığa duşen Fıkret Sagdur ve PTT 28 7 11 10 22 27 25 31 Mtınordu 1 ıkı ıhtımalden daha fazla mumkun kılıvor. (Uk devre A Ordu 1 Tamer Çağdaş'ın kalıteh atletler V Ordu 26 8 8 10 "M 30 24 28 doğrusu, geçen yılkı formunda buMtav : 2 Bevkoz 1^ Btjkoz 29 7 9 13 21 28 23 35 lunmadığı anlaşılmıştı 29 kusuı* olduklarına da ı<;aret etmektedır H Tepe 28 7 8 13 19 34 22 34 Dolmabahçede ovnanacak bu maçta Ga Galatasarav : 1 Galatasaraylılar asker futbolcularını ovluk atletler arasmda Muharrem Galatasray 17 Spot 26 5 10 11 17 27 20 32 latasaravlılar Karsıvakalıları venebılırler. Gençlerbırlıçı: 2 Dalkıhç'ır unvanını koruması hav natabıleceklerı bu karsılasmada tzmırdekı K Yaka 28 7 6 15 21 43 20 36 Karşıyaka Karsıvaka 0 lı zordu Daıma Uk grupta kosan K Paşa 28 5 9 14 14 47 19 37 1 beraberlığın rovansını Karsıvakalılardan 'Ilk devre K Yaka 1 PT.T.: 1 B Spor 27 4 10 13 22 33 18 36 değerh atletımız butun gavretlealabılırler. Galatasarav 1) rıne rağmen sıvrılamadığı gıbı son 19 Mavıs Stadında vapılacak bu karsıAnkaragucü: 1 Son haftalarda formunun zırvesinde olan turun başlarında knze duşerek, 60 Ankaragücü laşmada Ankaragtıcluler 1 av orıdırler. Bevkoz: 1 \nkaragücu, Beyoğlusporu kendı sahasında 70 metre kadar da gerıde kalmıştı Bevoğluspor Bevoğluspor 0 jenebılecek durumdadır. Fakat pıstte cereyan eden son bın (llk de\rp B Spor 2 Demırspor: 0 metrede muthış bır atağa geçen Muharrem, once Yugoslav Vazıç'ı Ankarada ovnanacak bu maçta renerGençlerbırlıf: 2 Sampıyonluk yolundakı bu engelı de asaGenclerbirliği sonra Rumenlenn Macar asıllı şohbahçelıler Gençlerbırhgim venehılırler. 1 rak îstanbuldakı beraberliklerının rovansıFenerbahçe Galatasarav 2 reth yıldızı Zoltan Vamos'u, daha nı Gençlerbırhğınden alabılecek durnmda ( f lk devrr F Bahçe 1 Fenerbahçe: sonra da Rumen Lupu ve YugosI ve tormdadır Fenerbabçeliler. Gpiclerblrliei 1) zmırspor' Takımlar O G B M.A. Y P K lav Çervan'ı geçerek. Rumen An A D s 19 14 4 1 24 7 32 6 19 Mavıs Stadında Gençlerbırlığı, BeGençlerbırlığı: 2 Genclerbirliği drei Barabas'ın peşine duştu Bu Gençlerbırlıöı son haftalarda havlı duŞ Spor 18 13 3 2 33 9 29 7 vogluspordan daba ustundur. Bu bakımdan Galatasarav: 1 tun enerjısını ortaya doken Bara zelmıs bır takım olarak kendı sahasında C I Yur 19 10 4 5 26 22 24 14 Beyoğluspor Bevoğluspor: 0 galibıvetı normaldır. l lkuspor bas, Muharrem'ın onunde gerçı 3 7 16 19 21 19 Bevoğlusporn yenebilecek durumdadır. tlk de\ re B Spor 0 Demırspor: 0 B Bevı 20 6 7 21 20 20 20 şerıdı goğuslemntı ama, vanş 20 Gençlerhirlıgı 1) Sarıvcr 22 8 8 21 23 20 24 30 metre daha uzasaydı pıst yıldı \nkarada vapılacak bu maç haftanın en Sampıyonluk volunda F.Bahçe ıçın en Bursaspor 20 \nkaragucu: 1 6 7 19 21 20 20 Ankaraçiıcü zımızın sampıvon olması ısten bı mubım karsılasmasıdır ve her uç ıhtımal de K Gum 21 büvuk engel A.Gucudur. Cç hafta evvel Ku6 10 28 28 18 26 Bevkoz: 1 le değındı Yarıstan hemen sonra Vefa 6 8 22 27 18 22 padan rakîbinı elemesi A.Gucünu, F.B. karFenerbahçe Fenerbahçe: 2 olabılır. G Spor Yugoslav ların eskı «ohretı Ştrıtov 3 9 28 28 17 21 sısında avantajlı dunıma getirmektedır. (I k devre F Bahçe 2 tzmırspor 1 \ Dırek «Dalkılıç'ın muthış fınıle kazan 4 10 21 27 16 24 Ankaragucü 0) 17 D S Seref Stadında vapılacak bu maçta raYesıldırek 3 3 13 24 41 13 29 \esıldırek'ın kendı sahasında oynıyacadığı ıkıncıhk bır «ampıvonluk ka Yesildirek Altındag 2 12 14 26 10 26 kıplerın esıt sansta olmaları beraberlık ıb\efa 0 ğını ve halen asker olan Tıldınma da takımdar rieğerlıdır» demekle, atletımı Adana Demirspor \dana O.hpor: 1 tımahnı ortava koymaktadır. da ver vereceğını unutmamak lâzım. zın basansını belırtmekten gerı <tlk devre \ D Spor 1 Muhacrem Ualkılıç Ulkuspor: 0 kalmıvacaktı vpsildlrek 01 (2 ncılığı de onemlı) tzmırde ovnanacak bu maçta, ıkı ıhtıIkı rakîbın son vaptıkları maçlara gore Üskuspor: 0 GENEL KLÂSMANDA Ulküspor mal vardır. Ülkuspornn galibiyetı kadar Üskusporlular kendı sahalannda GunesAdana D.Spor: ÎKtNCtYtZ ! Guneşspor Gunesspor: 2 beraberlık de olabılır. spordan daha fistun durumdadırlar. Masa tenisi musabakası Takımların elde ettıkren puvan(Ilk devre G Spor 0 Bursaspor: 0 Alasa tenısı musabakaları geçtı Ülkuspcr 1) ' lara gore vapı'an erkeklerın genel ğımız hafta Beyoğluspor Kulubun klasmanında bızden çok daha bu Şampıvonlnk volunda \d. D.Spor ıle bırtzmırde vapılacak bu maçta ıkı ıhtımal Izmir Demirspor Izmir D.Spor: 0 yuk ımkânlara sahıp Romanva'jı de 90 erkek. 15 kadın masa tenısçı hkte vuruven Sekersporun bu maça asılacaolabılır. Sekersporun galibiyetı kadar da Şekerspor Çukarova td. Y.ı gerıde bırakmamız Vrnyaçka Ban sının ıştırakıjle vapılmış ve şu ne ğma hiç suphe voktur. Esasen form bakıberaberlık de normal savılabılır. Sekerspor: 4 (llk devre Ş Spcr 3 ya'da kazandığımız basannın en tıceler alınmıstır mından da rakîbınden ustun durumdadır Bursaspor 0 I7 "n r Dcrrircnor 1^ Tek erkekler 1 £ Erdaman (F canlı delıhdır trkeklerın genel Sekerspor ıçın Ulkuspor, bır gun evvelIzmırdeki bu macta da ıkı ıhtımal en Ulkuspor • 0 klasmanı 'u şekıldedır 1 YuBahçe) 2 Kazım Osmalı (F Bahçe) Ankara 13 SporToto'nun Ulkuspor kı rakîbınden daha zorludur. Buna rağmen kuvvetlı tahmindır. Beraberlık Sekersporun \dana D.Spor: 1 Tek bavanlar 1 Damvanıdıs (Ü goslav ya 45 puvan. 2 Turkıye 65 34. haftasının ılk değerlendırıl galıbıvetı beraberlık kadar ımkân dabılm Şekerspor galibıvetı kadar mumkun olabılır. Sekerspor: 4 puvan, 3 Romam a 69 puvan nıt) 2 Avla Özkan (BSpor) mesı bugun sona erınıstır. Bu dedır (llk devre Ş Spor 1 Bursaspor: 0 4 Bulearı^tan 10" puvan 5 Çift erkekler 1 S Selahattın deçerlendırmeve çore: Ülku=por 01 F Adat (Ortakov) 2 Şerafettın Ytınanıstan 140 puvan Izmırde vapılacak bu karsılasmada ıkı Son nıaçlarındakı formları. tzmır Demır Izmir Demirspor tzmır D.Spor: 0 13 maçı 8, 12 maçı 210, 11 maçı öte yandan verlı ve yabancı o Ozavdın (Ortakov) rakıp ıçın en kuvvetlı ıhtımal beraberhktır. sporu ıle Gunessporun sanslarını esıt duru2793. 10 maçı 21 bın 922 kiM Giıneşspor Çukurova td. Y.: torıteler Balkan Kros Sampıvona Çıft kadınlar 1 Ayla OzKan (B Gunesspor' 2 ma çetırmektedır dofru bılmıstır. Kesın sonuç Ilk de\re G ^por i sının en başarılı atletı olarak Meh Spor) 2 Dora Vandan (BSpor) Rıırsaspor 0 varın bellı olacaktır. I7r^ır Drmır<por ^ Karma 1 1 Damvanıdıs M\ met Av'ı seçmıslerdır tLnıt), 2 YorgıdısSasin (F Bahçe) ı Belgrad'ın 25ü bın tırajlı gun Türkiye basketbol şampiyonası bugün Ankarada başhyor Do'.mabahçe stadı da dıger butun stadlar gıbı doaıudan dogru>a smator ^Dora ve amator sponUbrın emrıne tahsıs edılmıstır Ve bu stad ıle dıger r poı sıtelerı gencıığın ranatça <;por ' apabılmclerı ıçın kap'larını her zaman acık tutmaları geıekır. Kalbukı Dolmabahce «tadmda amatorler tam manasıvle bır s'gın'ı muamolesı gormekte \e gerek ıdaıccıler gerekse stad personelı atlct ve dığer amator <=porculaıa clleıınöen gelen zorlugu gostermekte ve bu aıada stadın duslanm dahı v akmamaktadırlar Bu durum haklı olarak amator zıhnıvetle hareket eden gençlerı ve ıdarecıleıı uzmektedır Ayrıca, her zaman bmleYce lıra sarfıvle ven den duzenlenen pıst bır musabaJcadan sonra Mne bakımsızhktan normal durumunu kaybetmekte ' e bır ba<;ka musabaka ıçın vıne bın'lerce lıra sarfına ıhtıvaç hıs^edılmektedır î>.tanbul gıbı mılvonu a>;an bır şehırde tek pıst olarak D Bah^e btadının pıstı gosterıldı ğınden ılgıhlerın bu ıkı konu uze rıne hassaüvetle egılmelerını dılerız I SPORTOTODA BU HAFTA EN SON NETICELER DUŞÜNDUKLERİMİZ SON DURUMLARI TAHMıN 10 0 Türkiye liginde 2 3 4 2. Türkiye ligî 2 7 8 021 0 10 SPOR TOTO II 20 0 12 02 I 13
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog