Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

MİCHEL ZEVACO B Ü R İ D AN ccNel» Kulesi kahramanı Bu eser, Kıraliçe Margaret dö Burgony'nin müthiş cinayetlerinden bahseden meraklı, heyecanlı, esrarengiz maceralar ve kahramanlıklar romanıdır. «Michel Zevaco» serisinden çıkanlar: 1 Kapitan I., 2 Kapitan Iî., 3 Borjiya. 4 Trubule, 5 Serseriler Yatağı. Behcr kitap 750 kuruştur. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ Üâncılık 9473/4030 40. yıl sayı 14261 umhuriYet KURUCUSU: YUNUS NADİ Cnmhuriyet 22 4 2 9 6 Telgrai ve m e k t u p adresi: T e l e f o n J a r : 22 42 90 İ s t a n b u l P o s t a K u t u s u : İ s t a n b u l N o 246 22 42 97 22 42 9 8 2 2 4 2 y 9 Aldım. Kullandım.Beğendim Salı 14 Nisan 1964 nlkiki "JOB11 a'çJk ahin rengindedir Yunanistan Törkiye'ye Kıbrıs buhranı hakkındo 10 maddeli plân verecek Atinayı soıumsuz iahrikçileri leşvik ve tasvip eimekle suçlaYcm Inönü "Türk Yunan münasebetleri karanlık istikamete YÖnelmişiir,, dedi Atina 13. (özel muhabirimizden) yınlanması beklenmektedir. nada bulunduğu bir sırada Papaıı Yunanistanın Kıbrıs buhranı ile Papandreu • îlkln görüşmeM 40 dreu'nun iikin ile yaptığı ve «fı ilgili olarak Türk Hükümetine 10 dakika sürmüştür. Görüşme birkaç kir teatısı» şeklinde geçen görüşmaddelik bir plân sunacağı öğre gün evvel tesbit edilrniş idi. PaI meye büyük önem atfetmektedir nilmiştir. pandreu ve llkin. görüşmenin ! ler. Aynı çevrelere göre. Atina HüYunan teklifleri ve Başbakan Türk . Yunan münasebetlerinin | kümeti Türkiyenin son karar ve Papandreu'nun Türkiyenin Atina şimdiki durumu etraftnda cereyan tedbirleri dolayısiyle gittikçe arBüyükelçisi llkin ile sabah vaptıjı! ettiğini söylerrekle yetinmişlerdir tan bir baskı altındadır. Özellikle sörüsme hakkında bir bilciiri ya Siyasi çevreier. Makarios'ur Ati Yunan uyruklu şahıslar' ve Pat. nkhane ile etklenen kamu oyu ve muhalifler Papandreu'yu sıkıştırmaktadırlar. Solcu akşam gazetelerir.der «Allayi». Makarios • Papandreu goriişmelerinin netice vermediğini ve Başbakanın meseleleri NATO itti. îakı açısından görmek istemesinin! bir anlaşmaya engel teşkil ettiğini bugünkü nüshasmda ileri sürmektedir tnönü'nün demeci Ankara 13, (CnmhuriyetTeleks) EOKA çapulcuları cinayetlerini örtbas etmek | Başbakan Ismet Inönü. bugünkü • için namlulanna susturucu takılmış silâhlar \ gezisı sırasında konuştuğu gazete! dlerin sorularını cevaplandırırken Türk Yunan münasebetleri kullanıyorlar karanlık bir istikamete yönelmiştir» demiştir. Lefkoşe 13, (AP . a.a. Radle geçirmek için Türk mevziv ' Inönü, günlük gezisi için saat 11 yo) Türklerin elinde bululerine karşı katî bir harekete nan stratejik Girne Geçidine geçeceklerine dair henüz bir((( de beraberinde Özel Kalem Müdü ru olduğu halde Çankaya Cumhur bakan kayalık dağlarda Kıbbelirti yoktur v rısh Türklerle Rumlar arasmbaşkanlığı köşkü bahçesine geî Arkası Sa. 7. Sü. 4 te daki çarpışmalar bugün Arkası Sa. 7 Sü. 6 da cü güne girerek devam etmiş Papandreu Atina Büyükelcimizle görüştü Devlet Memurlan Kanun tasarısı son şekiini aldı Üç kısımdan ibaret olan tasarımn Bakanlar Kurulnnda mfizakeresine Bayramdan sonra başlanacah Ankara, 13 (CumhuriyetTeleks)' ve ayrıca Bakanhk müsteşarları «Devlet memurlan kanun tasa nın iki defa yaptıkları toplantı sorısı» son ve kesin şeklini almış, nunda kesinleşmiştir. Bakanlar Kurulu için Devlet Matı Kesin tasarı, üç kisımdan ibaret baasına verilerek bası'maya baş, tir. Birinci kısımda 250 maddeden fazla asli hükümler. ıkinci kısımlamlmıştır. Bayramı müteakıp Bakanlar Ku : da bugunkü devlet memurlannın rulu tarafından müzakeresine baş kar.un çıktığı anda veni reîime na edece'slerine dair 20 lanarak bilâhare Meclise sevked: sıl intibak lecek olan yeni tasarı, Bakanlık madde ile üçüncü kısımda 3 madlardan, üniversıtelerden ve ku, delik yürürlük hükümleri tasarırumlardan sorulan sorulara veri nın kanunlaşmasiyle yürürlükten len ankete gelen cevapların Devj kaldırılacak kanunlara ait madde Arkası Sa. 7, Sü. 2 de let Personel Heyetince incelenmesil Rumlar Girne Geçidini i ele geçirmek amacıyla tecavüze devam ediyor Londrada ya^ıjan Kıbrıslı Türklerin. Cumartesi günü yaptıkları nümayişten bir görünüş... Kıbnslı Türkler, Grivas gelirse Giivenlik Konseyine başvuracak APAYDIN GÜMÜSPAIAN1N BURSA DEMECİ İLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ VERDİ i ! Kıbrısla ilgili liderler toplantısı sonunda yayınlanan bildiri ile Gümüşpalamn demeci arasındaki farkı c Başbakanın cevaplandırması istendi Ankara 13, (CumhuriyetTeleks) « Adaiet Partisi Genel Başkanı Grivas, Kıbrısa dönmek için birlakım şartlar ileri sürdü Makarios 'tan emir almayı reddeden EOKA eski Şefi, hedefin ENOSİS olmasını ve Türklerle müzakerelere girişilmemesini istiyor tir. • Atina, 13 (aua. A.P. Radyo) Kıbnslı Rumların lideri Makarios, Yunan idarecileri ve EOKA'nin eski lideri General Grivas ile görüşmelere devam etmektedir. Sabah Kıral Konstantin tarafından kabul edilen Makarios, akşam Ayrıca gençler dün yayınladıklan bildiride, Hükü Başbakan Papandreu ile son bir' metin Yunan uyruklu Rumlar konusunda aldığı görüşme yapmıştır. Görüşme ve temaslara. KıbrısH Rumların New kararı desteklediklerini açıkladılar York'tan dönen Dışişleri Bakanı Kıpriyanu ile Lefkoşeden çağırıTürkiye Millî Gençlik Teşkilâtı. verişin kesilm^sini istemişlerdir. Türkiye Miîli Talebe Federasyonu. Büyük Türk ulusuna hitaben lan îçişleri Bakanı Yorgacis de Millî Türk Talebe Birliği Genel «senin sırtından kazanılan her kukatılmışlardır. Ankara 13 (a.a.) İkınci koaBaşkanlan dün müşterek bir bilruşun, Kıbrıstaki kendi kardeşleYarm bir bildiri yaymlanması lisyon hükümetinin Adalet Baka diri yanlıyarak Hükümetin Yunan rine çevrilen bir silâh olduğunu nı, Ankara miUetvekili Prof. Ab uyruklu Rumlar konusunda aldığı hatırlıyarak, bizi iktisadî bakım ve Makarios'un da Kıbrısa dönriülhak Kemal Yörük. CKMP ten kararları riesteklediklerini açıkla dan sömüren kişilerle alış.verişini meden önce bir basm toplantısı istifa ettiğini bildirmiçtir. nnislar ve F.umlarla vapılan alı?. kesmen, bugün için Türklüğe ya düzenlenmesi bekienmektedir. Ma Arkası Sa. 7, Sü 6 da Arkası Sa. 7, Sü. 7 de .•llllllllllllllllll IIIIIIIIIIIII1I1IIIIIMMII II11IIIM 1 l l l l l l l 1 1111111^ Sâkin geçen bir geceden v sonra bu sabah saat 7 de yemıj den ateş başiamış ve Lefkoşede Birleşmiş Miüetlerin bir sözcüsü, bölge üzerinde dola3 şan bir keşif uçağının «bir hayli faaliyet> görmüş olduğunu) söylemiştir. " M Rumların. Girne geçidini e!n Genclik teşekkülleri Yunan uyrtıklulatia alış veriş yapılmamasmı talep ediyor ~Yörük CKMP den istifa etti Y.TP. miUetvekili Burhan Ap tarafından partisinin Bursa ll konaydın bugün Millet Meclisi Baş. gresinde Kıbrıs meselesi hakkınkanhğma verdiği ve Başbakan ta da bir demeç verilmiştir, rafından cevaplandırılmasmı iste Bu demeçte, hükümetin Parti Ge. diği bir sozlü soru önergesinde nel Başkanlariyle Kıbrıs politikayaptığı A.P. Genel Başkanı Ragıp Gümüş mızın esasları üzerinde palanın Bursada yaptığı bir konuş. gizli toplantılar ele ahnmış ve mada Kıbrıs hakkındaki demeci [ açıklamada bulunulmuştur. A. P. üzerinde hükümetin ne düşündüğüî Genel Başkanı demecind» (Hâdisenü sormaktadır. i lerde Hükümet Başkanını ikaz etBurhan Apaydmın sözlü soru lik. Tutumunu tasvip etmediğimizi söyledik. Dosta düşmana karşı bir. önergesi şoyledir: lik gözükmek için tasvip eder yollu lv?yanat verdik. E|er vaktiyle kuvvet gönderilse ve propagandaya rhemmiyet verilsej'di, Kıbrısta dahn kuvvetli bir duruma geçerdik. Eğer bizi dinlemiş olsalardı Kıbrısta 100 lerce Türk ölmezdi) demiştir. Bu durum muvacehesinde: 1 A.P. Genel Başkanının toplantılarda hükümeti ikaz ettiği Arkası Sa. 7. Sü. 5 te Salırın konuşmasının radyoda yaymlanması fenkid konusu oldu Ankara, 13 (CumhuriyetTeleks) Millet Meclisinin bugünkü birieşiminde gündem dışı bir konuşma yapan Mehmet Altınsoy (C.K. M.P.). Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'ın Bursada yapmış olduğu konuşmasının radyo ile yavmlanmasını senato seçimlerinin r.rifesinde C.H.P. lilerin bir yatırım olarak kullanmak istedikleri:ıi :leri sürmüştür. KendHeri ıstedıler E E E E Z = ~ E Z E E E Z = = E E Z 3 2 E E ~ z ; = z z Z ; = = Z ; Z Z ^ ; Z = z E Z z ^ E z E E E E E E Z Ş E Z Harçlor Kanunu tasarısı Cumhuriyet Senatosuna geldi Tasarı özellikle harca tâbi bazı konulan münferit vergiler haline getirip verimi düşiik olan harcları kaldırmayı öngörüyor Gerek dinî ve gerek larihî kültür bağlarına güvenerek, dünya kamu oyunu bir baskı orsanı haline getirmege. değil Amerika ve lnsriltereyi. Birlesmis Milletleri bile kendi eıkarlarının Altınsoy, Satır'ın Bursada yapKÖPRÜDE GECEKONDU ML? S«bahleyin Koprüden geçenler. Köprü üstüne bir gecekonciunım savnnncusu yapmağa calısanlar. temkinli. sabırlı Türkiyenin bir gün Bizans kafalılara çereken cevabı vereceğini düşünkurulduğunu zannetrr;işlerdir. Halbuki gecekonduya benziyen baraka. Köprünün tamiri için muvakkat mış olduğu konuşmaia hükümetin konusuniaki gizli oturumeliydiler.. l'ine Türkiyenin santaj peşinde koşmadıgını Looiarak konmuştur. Yukarıdaki resimde. yayaların çukura düşmemesi için konulan baraka görülmelctedir. |Kıbrıs 'rr.unda görüşülen .tonulara değinzan Antlasmasına sonuna kadar sadık kalmak istediğini ve Idiğini ifadeyle gizîi oturumda hüözclliklr 1955 vandalizminin dünyada bıraktı?ı kötü izleri sil Ankara. 13 (CumhurivetTeleks) 7 Gemi ve liman harçları. ;kümetin Kıbrıs konusundaki tutu ruhsatname me|e ralıstığını çörmeüydiler. Hükünjet tarafından hazırlanan 8 İmtiyazname. munun benimsenmediğini, ?ncak Yunanistan nunları maale'rf düşünmemis ve sörmemiştir. Bu harçlar kanunu tasarısı geçici ko ,ve diploma harçlan. müdahale için yetki verüdiğini bes;üıı artık ok yaydan çıkmıstır ve Yunan Hükümetinin Uötü 9 Trafik harçlan. misjonda sabul edilerek Cumhulirtmiştir. tutnmu yüziinden artık o memleket uyrnkiularına ve bu kötü riyet Senatosu gündemine alın Harçtan istisna edilen işlemler Karr.u kararı ve harca, tâbi işlem tutuma yardım pdenlere karsı Türkiyenin davranısı degismismıştır. Tasarı ozellikle. harca tâbi tir. tstanhulun bir semtinde 500 küsur yıl sonra Rizans tmpabazı konuları münferit vergiler ierden elde edilen gelirin düşük ratorluğunun havalivle vasıvanlar ivi niyeti kötüye ku\\anhaline getirip verimi düşük olan ılduğu bazı konulan harçtan istis mıs olmanın karsıhâını buluyorlar. Rnnun ne baska bir dinin j harcları kaidırmayı ve harçlarm na tutulmuştur. sâliki olmak. ne de katî bir milliyetcilik anlayısiyle ilçisi yokpara arzmdaki eel:.=rreyi takip e Özellikle değeri 100 lirayı geç Batı Almanya D.P.A. Ajansının ölüm olayının dün gece 22.19 da vukua tur. Ve yine kasten çıkarılan sövlentilerdeki eibi. bu. azınlıkdecek bir seviveve getirilme?ini rr.iyen dâva ve takipler, kamu lara karsı ^irisilmis ve Hitlerizm mukallidi bir hareket defeil. Arkası Sa. 7, Sü. 1 de , geldiğini ileri süren haberi üzerine, Tass Ajansı Sovyet Şefi Nikita önsörmektedir. bir mesrii savnnma hareketidir. Özellikle simdiye kadar kenHarçlar kanunu ta?srısı şu 9 koKruçef'in «hayatta ve iyi» olduğunu açıkladı dilerine saltanat sürme hakkı verilenlerin, eşit yararlanma nuyu kapsamaktadır. hakkını kötüve knllanmalarının cezasıdır. 1 Vergi harcları. Bonn 13 (a.a. A.P. Radyo) bir «yanlış anlama» sonunda yay.n Adaiet Partisi Genel Merkezi, Acıkea sörlivelim. Tnnan Hükümetinin Türk Hükümetini böyle 2 Noter harçlan. Batı Aimanya D.P.A. Ajansının bu landığını belirtmiştir. tedbirler almak zorunlujunda bırakması belki Rum vatandaş3 Vergi itira7 hRrcları, jjece Sovyet Şefi Kruçef'in öldüDPA nın haberinin duyu'imasın Cumhuriyet Senatosu seçimleri ilarımı^ı tedir;in etmistir. Ama. hir meselenin halli bakımın4 Tapu ve kadastro harcları. Süae dair verdiği haber kısa bir dan sonra telâşa kapılan Moskova çın hazırlamış olduğu genel talidan hüvük favda sağladısn da inkâr kabul etmez. Zira bugüzamanda her yere yayılmış ve doğ daki Batıh muhabirler, Sovyet ma matnameyi dün bütün parti teşkı5 Konsolosluk harçlan, ııe kadar memleket alevhinde'Kİ zararlı davranışlar. hattâ ru olmadığı anlaşılana kadar bü kamlarma başvurarak bilgi iste lâtma göndermiştir. 6 Pasaport. ıksmet tezkereu. r «r^ııslnk» nlarak bile tavsif edilen faaliyetlere «dış dünya 7 haziranda yapılacak senato tün dünj'ayı heyecan ve endişeye mişlerdir. Neticede Sovyet Resmi vize ve Dışişle i Bakanlığı tasdik 1 tıp <W» eibi bir acayin komnleks yüziinden vıllardanberi önem boğarak allak bullak etmiştir. Haberler Ajansı Tass'ın bir yetki seçimleri için Adaiet Partisi adnharçları. vcrilmemis. vahnt bunlar çörmemezlikten çelinmistir. Yunan DPA ilk defa flash olarak »Sov lisi. Kruçef'in «hayatta ve iyi oîyı olabiîmek üzere müracaat tanHiikiimetinin valnız Türk Yunan dnstluğunu. NATO muvahinin 25 nisan akşamı sona ereıeyet Başbakanı Nikita Kruçef'in duğunu> açjklamıştır. 7pnrsini. diinva barısının çelecegini degil. Türkiyenin bütünTürkiye saatiyle 22.19 da öldüğünü» ; Sözcü, DPA nın Kruçef'in öldü ğini bildiren talimatnameye göre Iü5iinü ve asıl önemlisi serefini. haysiyetini hiçe sayarak fibildirmiştir. ğüne dair verdiği haber hakkında Arkası Sa 7, Sü. i de rîstiji davranışlar cokt?n cevabını bulmaiıydı. Ama bu yaBir saat sonra da abonelerini, ha sorulan sorulara cevap olarak. ııılmamıs. nntın yanında hir tertibin sonucn olan 6/7 Eylül herın doğruluğunun tahkik edil «benim bildiğim kadar. Kruçef hahareketi. hu memleketi baskı altında tutmak istiyen Tnnamekte olduğu ve ihtiyatla karşılan yatta ve gayet iyidir. Kendisi bu nistanın hiisbiitün isine yarami'îtır. Bueün ise dnrnm değisması gerektiği konusunda ikaz et akşam Kremlin'de Polonya lidermistir. Amerika meseleyi NATO çıkarları ve dünya bansı miştir. leri şerefine verilen bir yemekte vS'iîinden nf kadar büyütmemeŞe ve ikili poiitika taktp et Arkası Sa 7, Sü. 3 de DPA son olarak da ilk haberm meif çalışırsa caiıssm, trçiltere ne kadar tarihî rıkar politikasını devam ettirmek isterse istesin. Sovyet Rusya çelecekte AKEL Partisinin isbasında bulnnacafeı bir Kıbns'ın hayaliyle Şehrimizde bulunan Ulaştırma ne kadar manevra çevirirse çevirsin. dünya kamu oyu TürkiBakanı Ferit Alpiskender, Trakyayenin so?ukkanlı tntumuni7n Tanmdadır. Ve bütün bu kadakı Yunan topraklarında bulunan rarların memleketin eüvenliSini ve serefini korumak iein altndemiryolu güzergâhının değiştirile Hıeı. kendilerini fanatizme kaptırmıyanlar tarafından bilinceğinı bunun tatbikatmda hükü Ankara 13, (CumhuriyetTelcks) mektpdir. metin kararh olduğunu belirterek Millet Meclisinin bugünkü birle Rusün bulunduçumıız nokta eerçekten kritiktir. Ya meseleyi demiştir kı: şiminde Sağlık ve Sosyal Yardım kökünden halletmek için uluslararası bütün savunma antlaş« Kırklareli milletvekilleriyle Bakanlığı teşkilatında mahrumimalarını elimizin tersiyle itip, ve bizi açıkça tehdit altmda lönümüzdeki hafta Trakyaya gideyet ve hizmet yerinde çalısan tuianlann söylediklerine aldiTmadan harekete eeçecegiz. ki i rek yennde tahkıkat yapacağız tabib, diş tabibi, eczacı. kimya sonunda belki de dünya birbirine çirecek. ya da Türk dostluDurumu hazırhyacağımız bir ra muhendisi, mikrobiyoloji ve biyoeu politikasmdan vazçeeenlere karsı devletlerarası hukukun porla Bakaniar Kuruluna getirip kimya uzmanlarına 1000 liraya kave merT kanunların verdifi hakları kullanacak. onlann imtibir karara varacağız Bilindiği pı dar ödenek verilmesini öngören kayazlı dummuna ve bu durumdan faydalanarak eiristikleri bi Demıryolu hattında tren, Edır Ankara 13, (CumhuriyetTeleks) • (canundaki vergı' oranlannın yüknun tasarısı kabul edilmiştir. memleket aleyhindeki davranıslara son vereceçiz. neye gidebilmek için Uzunköprü Millet Meclisinin geçici vergi seltileceği şeklindeki haberler seTasarı hakkında söz alan üyeîer On bin Yunan nyTUklu kisinin hudut dısı çıkarılması Yunanisistasyonundan sonra 33 kilometrt retorm komisyonunda müzakere beo olmuştur. penellikle mahrumiyet bölgelerintanı ilçilendirmezmis! Hele bir neticeyi bekliyelim. bakalım Yunan toprağmda seyrelmekte vi' <ıne devam edilmekte oian Gümîlgiüler tarafından açıklandığı ceki hükümet tabiblerinin maaşla ileilendirir mi. iİEİlendirmez mi? O zaman görecegiz.. bilâhare Karaağaca gelmektedir. rıık Vergisi Kanunu. şubat ayında na göre, 1963 ve 1964 yıllarının ilk rının az olması sebebiyle işlerini Demııyı>lu hattı güzerpâhının deM T I U I I l.HPiı • • • ,ı r, ( : .1 ( Ü . l l \ a t l a KI ı'halAt hacmini onemlı ölçüde ıki aylık ihracat ve ithalâtları mu terkettiklerini ileri sürmüslcr ve Sovyet Başbakanı Nikita Kruçef larüımıştır. Bu artışa soz konusu 1 Arkası Sa. 7, Sü, S de rııııııııııııııııııııııııiiiıııııııııııııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııu i Arkası Sa. 7, Öii 6 da . Arkası Sa. 7, Sü. 4 de Kruçefiıt öldüğüne dair yanlış haber dünyada heyecan yarattı A. P. istanbul teşkilatında seçim hazır ığı Trakvadahi demiryolu güzerqahı değişiyor Gümrük tarifelerinde artış ithalât hacmini yükseltti 1964 iin ilk 2 ayında geçen yıla nazaran ihracalta yüzde 27 oranında diişme var Doktorlara mahrumiyet ödeneği dün kabul edildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog