Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

HiÇBiR ZAMAN dişlari b«yaztotır. çüriimoyl» mücod«l« «d«r. 40. yıl sayı 14260 umhurivet KURÜCUSU: rüNUS NADÎ Telgral vt mektup adresi: Cumhunyet IstanbuJ Posta Kutusu: tstanbu] N o 246 * TeJefoniaı : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Aldım. Kullendım.Beğendim Pazaılesi 13 Nîsan 1964 hakîki "JOB" açık altir» rengindedlr Makarios, Grivasa muhafız teşkiiâtı komutanlığını teküfetti rmn ııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııuıııııııııiiiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı AMLML c i 0 H : l | n M^Ş£MW£mW>%M Homısunda Faruk Sükan, CHP nin idare âmirlerine baskı Yaptığmı îleri sürdü Makarios ve Papandreu seçimîeti iddialı «Reformlardon yana olmıyanlar Türk milletinin mutluluğuna karşı koyan insanlardır» 100 binlerce lira kazananın vergi ödememesi sosyal acaletin dibine dinamit koymaktan farksızdır,, dedi Satır Bursada, Feyzioğlu Konyada konuştu Patrik vekili Emilyanos Türk vatandaşlığından ıskat ediliyor Rumlar dün 6 Türkü daha kaçırdılar, çarpışmalar oldu Ankara 12, (CumhuriyetTeltks) Patrik Vekili ve SenSinod Mec lisi üyesi Emilyanos ile Patrikha ne mensuplar.ndan Canavaris hak kında vatandaşlıktan ıskat ve sını: dısı edilmeleri için tçişleri Bakan lığınca hazırlanan kararname Ba . kanlar Kuruluna gelmiş bulunmat tadır. Bu kararnameye göre, Türkiye de zararlı faaliyetleri tesbit edilen Rum asıllı Canavaris ve Emilya nos Türk vatandaşhğından çıkarılmakta ve kendil«ri sınır dışı edil. mektedirler. Böylece Patrikhane içine sığına rak vatandaşlığını taşıdıkları ve bütün hürriyetleriyle hareket.eder t e t Türkiye aleyhine" çalişan C» ".avaris ve Emilyanos da sınıı dısı edildıkten sonra iki elebaşı f!an daha Türkiye kurtulmuş ola t aktır. Kararname Bakanlar tarafındsı imza •edilmeye başlanılmış ol"]> muhtemelen yarın onavlar tamam Arkası Sa 7. Sü 3 de Ankara 12, (CumhuriyetTeleks) rine adaylıklarım koyacakların »eBu sabah saat 10.00 da AP Genel çim masraflarım karşılamak makMerkezinde Temsilciler Meclisi ta'iadıyla bağh oldukları illere 2000. rafından hazırlanan, «Seçim Yok Genel Merkeze de 1000 lira verlama Yönetmeliği» hakkında iza'mek mecburiyetinde olduklarını hat vermek maksadıyla bir basın bildirmiş ve ayrıca da seçimin kajtoplantısı tertipliyen Genel Baş zar.ılması halinde de illere bin, Konya, 12 (Telelonla) Şehrı Kongrede CHP Genel Sekreter dünyadan habersiz geri düşüncekan Vekili Dr. Faruk Sükan «C. genel merkeze de 1000 lira vermeH.P.'nin mahalli seçimlerde kay yj önceden taahhüt edeceklerini a miz CHP îl Kongresi bugün Şahin Yardımcısı Prof Turhan Feyziog lerin karşısındayız. zulnrii, korkuSinemasmda yapılrr.ıştır. Kongrede lu Kıbrıs ve reformlar konusunda yu. sefaleti defil. hürriyet içinde bettiği yerlerde idare âmirlerini çıklamıştır. h ik ii değişüreceği yolundaki şaviâların Genel Başkan Vekili, adaylann Adalet Bakanı Sedat Çumralı, Mil. öneml: bir konusma yapmıştır. Bu refahı yaygın hale getirmek için Atatürkün devrimci. vavıİmas.na ragmen AP nin kaza 25 Nisana kadar müracaat edebile T"a rSavunma Bakanı tlhami Sancar.! konuşmasında partılerın teme gov n l u d l l r i m Faşizmin, komü" ' » , . «övlpmi.tir 'rpVlPrir.i v P >R irt. >a "Î2 kadar Bakani Turan Şahin. Sağlık rüşlerını de açıklıyan Feyzioğlu: halkçı yoludur. nacağını, soylemıştır t e k l e n m v e 26 ,1de o032 kadar üstümüzde, halkın nizmin, hürriyet ve ınsan haysıyeSukan seçım yonetmehg. konu. S enatorlugu kendilerinin kazana £ j ^ ^ " e k r e t e r Yanhm' part.siviz. Sosyal adalete inanıyo , tine saygı duymıyan usullerin. .undak. ızahat.n Senato Seçımle Arkas. sa. 7. Sıı h da ^ ^ ^ ^ F e y z i o g l u i ] e G r u p • J u z . S o s v a l a d a l e t i gerçekleştir karş., biz (hürriyet ve sosyal adaBa?kanvekilı Kemali Beyazıt ve'mek, komünizmi yenmenin tek çı let içinde hızlı ıktısadı kalkınma) CHP'li senatör ve milletvekilleri kar yoludur. Sosyal adaletten bah parolası ile çıkıyoruz» detniştir. Daha sonra vergi reformuna tesetmeyi bile trünah sanacak kadar hazır bulunmuşlardır. nıas eden Genel Sekreter Yardımcısı, demokrasileri demagogların yıktığını söyledikten sonra şunları ilâve etmiştir : « Vergi adaleti, kalkınmanın da. sosyal adaletin de temel tasydır. Birçok büyük gelir sahiplerinin. dul bir işçi kadın kadar, bir kadar vergi ödemelerine göBakanlar Kurulunda bu konuda bazı tedbirler odacırızası ile katlanabilenler kalnül ktnma yapamazlar. Ancak enflâsalınması kararlaştırıldı jon yaparlar. Sosyal adaleti gerAnkara 12, (CumhuriyetTeleks) Ibariyle bu yıl 2.5 misline çıkmış <;ek!eştirmezler. Milyonlarln sefa Bakanlar Kuruiu, ilgili uzmanleti pahasına birkaç zengin yetişların da kat.ldığı bir topianlıda 3 Türkiyeye Yardım Konsor tirirler. îşte biz cesur, ciddi bir Türk ekonomisinin bugiinkü du siumundan 1963 vılında 3040 mil verşi reformunu yıllardanberi bu rumunu gözden geçirmiş ve duyon dolârlık bir finansman eksik inançla savunuyoruz. Bir tavukrumun «iyimser» olmadığını ka liği mevcuttur. Ayrıca. 1964 finans.tan. bir ağaçtan bile vergi alacakbul ettikten sonra bazı tedbirle | m a n ı n d a n şimdiye kadar 8.4 mıl lar diye diyar diyar dolaşıp yalan ;rin alınmasına karar vermiştır. yo n dolârı Ingiltere, 70 milyon do( söyliyenlere millet kaderi teslim Bskanlar Kurulunun gözden ge Arkası Sa. 7, Sü. 7 de Arkası Sa. 7, Sü. i te çirdiği hususlar özetle şu .ıoktalarda toplanmaktadır. Güçlükler 1 «Vergi reform ve zamiarını öngören kanun tasarı»larının gecıkmesı 1964 malî yılı bütçesinde 200 milyon liralık bir açığa yol aç maktadır. Bu rakam. 158 milyon j ^Hr«fak meveut tnitçe açığı ile bir! leşince daha şimdiden 358 milyon ! liralık bir açık ortaya çıkraaktadır. 2 İki aylık (ocak şubat) dış ticiret durumu, geçen yıla naza' ran çok kötü bir durumdadır. Ti1 caret açığı iki aylık mukayese itij Dış ticaret açığı 358 milyon lirayı buldu Çukurovada zirtıî kazanç beyannameleri inceleniyor Mart başından beri tetkik yapan hesap uzmanları, kazançların çok düşiik ve bazı miikeüeflerde de zarar gösterildiğini tesbit etti Emilyanos Kadro fazlası 9 Rum öğretmeninin ikamet süresi uzatılmayacak Heybeliada ve İmroz Ru m okullannda çalışan Yunan uyruklu öğretme nler de sınır dışı ediliyor Ankara, 12 (CumhuriyetTeleks) i ye'deki Rum azınlığının ihtiyac; Içişleri Bakanlığınca Heybeli düşünülerek kurulan, çalışmaları ada ve Imrozdaki Rum okulların ve öğretmen kontenjanlan bir karia kontenjan fazlası olarak çalışan nunla tâyin edilmiş bulunan Hey9 Rum öğretmenin ikametlerinin beliada ve İmroz Adası Rum ruhTürk Rumların baskınından hasta annesini kucağında kaçıran uzatümaması için karar alınmıştır. ban okullarının durumları da HüLozan Antlaşmasına göre Türki kümetçe yeniden incelenmiş ve bu . arada Rum öğretmenleri için ayrı j !an kontenjanın 9 Rum öğretmen i ile fazlalık gösterdıği anlaşılmış : tır. Bunun üzerine Içişleri ve Milli Eğitim Bakanhkları bu 9 Rum öğretmenin ikamet sürelerinin uzatılmamasına, ancak şimdi öğretim devresi olduğu için kendilerinin j okullar kapanır kapanmaz yurt ! dışma çıkarılmalanna karar ver ] miştir. | kj|o|||k b|r ur H | Öteyandan, bilindiği gibi halen Izmir 12, (a.a.) Milli Eğitim icukları özel dershanelerde eğitme i Geri zekâli çocuklan eğitecek öğ Diyarbakır, 12 (Doğu llleri BfiAnkara, 12 (Cmnhuriyet.Teleks) Mecliste Milli Eğitim Bakanhğı ta Müdürlüğüne bağh Rehberlik ve ye karar vermiştir. l retmenlerin özel kurslara da tâ Kızılay Genel Merkezi tarafın rafından bu okullarla ilgili olarak Aıaştırma Merkezi, okullarda baj llgıliler. .Çocuklanmızı daha iyi bi tutulduğunu açıklayan uzman remnz bildiriyor) AHı yıldan getirilmiş bulunan bir de kanun beri ikinci çocuğunu bekliyen genç rlan Kıbrısa gönderilmek üzere ha«arısızlık gösteren geri zekâli ço'yetıştirmek, geri zekâli olmaktan lar, yılbaşmdan bugüne kadar tes zırlanan 775 ton yiyecek, giyecek tasarısı mevcuttur. te tâbi tutulan 273 ögrenciden 1 3 6 , « r k.dmın karnından çocuk yerme kurtarıp ileri bir seviyeye ulaştır vesair yardım maddesi yarın «Ma*ınm özel dershanelere yerleşüril , 5 ' 5 ' k l l ° «tırlıfrnda bir ur ç.kanlmak için toplum olarak bu konu lazgirt» şilepiyle Magusaya göndemıstır. üzerine eğilmek mecburiyetinde diğini sözlerine eklemişlerdir. rılecektir. Kendisini hâmile zanneden Se• ız« demişlerdir. . vim Kaya adlı kadın, altı yıl her Mersin limanından hareket edeRehberlik ve Araştırma Merkegün biraz daha karnı büyüdügü cpk olan gemı sah sabahı Magusan uzmanları, geri zekâli çocuklar Arkası Sa. 7, Sü. 4 de ya varmış olacaktır. Karısını keserle öldiiren kaatil ve 2 yajındaki çocuğu ıvin şimdiye kadar çeşitli çarelere «MalazEirt» şilepiyle gönderilen Hasvurulduğunu, ancak en iyi soy^nı parti yardımın "58 tonu çeşitnucun özel dershanelerdeki eğilı gıda maddesidir. Ayrıca 200 ça fımle alındığını, bunun için de şimi dır, 2 bin battaniye. 5000 metre paülik tzmirde Talâtpaşa. Gazi, U Amman, Ürdün, 12 (AP) 160 zcn ve kaput bezı ile 2 bin çift a 'unhasan ve Manisada Ali Rıza Çe otobüslük bir kervanla Hac için yakkabı Ennderilmektedir. vik îlkokullarında özel dershane Mekkeye gitmekte olan büyük bir Arkası Sa. 7, Sü. 2 de !er açtıklarını söylemişlerdir.. Müslüman topluluğunun 17 Türkiyeli üyesine bugün Suudî Arabistana giriş müsaadesi verilmemiştir. Ürdün Içişleri Bakanlığında bir kaynak, 17 Türkün Suudi Arabis Bir şahıs, 7 yıllık karısını keserle, bir diğeri de metresini demir çubukla tan makamları tarafından Ürdüne vurarak öldürdü. Üçüncü cinayet ise kabadayılık yüzünden işlendi geri gönderildiklerini, zira pasaT Yeni biryapı tekniği; portlarında îsraele giriş vizesi al Gecenin dondurucu soğuğundan • daki çocuk, «Annee!..» diye ağlayaşiarı da kahlıyordu. Zira, kapıdıklarını belirten damgalar oldu konınmak için bir yumak gibi ba maga başladı. Orta boylu, çelimsu da kendisıne ilk raslıyan polis, otersine insaat Arkası Sa. 1, Sü. 4 de basının kucağında büzülen 2 yaşın adam çocuğun ağlamasına aldırmainu ağlar vaziyette görmüştü.. A 500 Klm. hızla seydan, ceketini, biraz daha kucağın! «Karımı öldürdüm!..» reden helikopter Ankara 12, (CumhuriyetTeleks) dakı yumağın üzerine örttü ve Sul. Felâketini kendi eliyle hazırlaAya seyahat progra Hava Kuvvetlerinden bir helitanahmetten, Gülhane Parkı yo mış insanların perişanhğı içinde kopter, bugün Ankarada Cumhurmının ikinci kısmı liyle Sirkeciye doğru yürümesine i bulunan, orta boylu, çelimsiz bu haskanlığı. Başbakanlık, Genel devam etti... Şaşkın ve heyecanlı ' adam, Müdüriyetin kapısındaki nöc Miuenin resmini çeKurmay Başkanlığı civanna inış idi... önüne bakmadan âdeta yüken fotojjraf maki Arkası Sa. 7, Sü. 5 te tatbikatı yapmıştır: rüyor, bazı bazı karşısına çıkanlanesi 71 numarah helikopter. saat 10 ra da çarpıyordu.. dan itibaren 1130 a kadar Başbac Elektrikli çocuk salGecenin sessizliği içinde, Saraçkarlik civarında, Tarım Bakanlılayıcı hanebaşından Emniyet Müdürlüğüğı önündeki meydana, Genel Kurmav BaşkanlıBı vanına ve CumÇolakofla mübadele edilen Sofya Elçiliği Kâtibi Dik nün önüne kaç dakikada yürüyekendisi de bilmiyorhurbaşkanhğı köşkü nizamiye bidıkoğlu, 17 yıldan beri görmedis;i ailesi ile buluştu rek geldiğinı,bir sey varsa, kafası Türk Kadınlar Bırlığinın bugun du.. Bildigi kuruluşunun 15. yıldönümüdürnası yanındaki çimenlige birkaç BulgariManda idama mahkum lakof'la mübadele cdildikten son jzonkluyor. alnmda ter tomurcukla Bu amaçla Türk Kadıniar Birliâı defa inip kslkarak tecrübelerde edilen, bilâhare cezası 20 yıia in ra dün crbest tırakıldışını b i l d i r r ı toplanıp toplanıp,. yaııakların İstanbul İl Başkaniığı bir bildiri bulunmuş ve bu gösteri ha!k tadirilen Sofya Başkonsnlo^Ius"1"»/ miştik. dan aşapt yuvarlanı> nrdu.. Bclkî yayınlamıştır Rürliride 'Tiifk ka rafındap ria M/lonmistır kâtıbı Mehmet Drkdıkoglu'nun Ço1 Arkası Sa. 7, Sü. 1 de ds uu ter lumuıcuKİarı arasına jjo« Arkası Sa. 7, Sü 6 da (lazısı • acı sahılenıuüe) Arkası Sa. 7, Sü. 5 te Kıbrısa bugün 775 totı yardım malzemesi gönderiliyor , kadının karnından 5,5 İki ilde tesîs edilen dört yeni dersane îaaliyete geçü ö z e i dersaneler Geri zekâlı çocuklar için Adana 1», (Günev llleri Merkez bulunan ve 1962 yılı zirai kazanç BürosuTeleks) Mcmlcketimızın beyannamelerini inceleyen beş kibaşlıca Ziraat merkezi olan Çu|«ilık Maliye Bakanhğı hesap uzkurovada ve özellikle Adana ve manları, bilhassa 1962 yılında dühavalisinde ziraî kazanç mükellef şük kazanç veya zararla kapatılma Ankara 12, (CumhuriyetTeleks) lerı tarafından verilen beyanna ıbeyanlarını esash bir tetkike tâbi kazançların çok düşük tutmaktadırlar. Türk Mühendıs ve Mimar Oda melerde lan Birliğı ynneticüerı bugün dü gösterildiğı, ekserisinin de blân Hesap uzmanları haziran ayı baçosunu zararla kapatılmış olduğu şına kadar çalışmalarına devam .zenlediklerı oır basın toplantısınöğrenilmiştir. ederek katî nettceyi elde edecekda, «Birhğin favdHU olmaktan çık Mart ayı başından beri Adanada lerdir. 'tığını ve görevinı kaybettiği»ni ilerı sürmüşler ve bu birliğin dagıtıiarak, her Odanın başlı başına bir Kurum durumuna getirilmes1.ni istediklerıni açıklamışlardır Yöneticiler, ayrıca Birhğe bağh her Odanın daha sonra bir Federasyon halinde birleşmesi gerektiğini de belirtmişlerdir. Yöneticiler, Anayasanın 122 nci maddesi gereğinde kendilerinin gösterdikleri yönde bir kanun tasansının da hazırlanarak T.B.M. M. nden bir an önce çıkmasını istemişlerdir Mimar Odaarının basın topiantısı açj/ıyor«âmiie.w«ğ«San.ian HaccagıdenU Türke Suudi Arabistan'a giriş izni verilmedi Yabancı devlet büyükleri, Eseıtboğadan şehre helikoplerle getirilecekler Istanbulda bir yünde fiç cinayet Him ve Hayat it 51 gün hücrede idamı bekledim.. Soförler ve otomobikiler kongresi dün yapıldı Bugün Türk Kadınlar Birüçjinin '5. kutuluş yıldönümü 5. Sahifeınîzde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog