Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

MOBY Hernıan Melville Çevlrenler: Sabahattjn Eyüpoğlu Mina Urgan Milli Eğitun Bakanlığmca yayımlanan (Diinya Edeblyatından Tercümeler) sertslain iAme. rlkan Klâsilclerl) bölümünde Herman MelvUle'. ın ünlü eseri (MOBY DİCK) S. Eyüpoğlu ile Mina ürganın kalemtnden dilim:zc çevrilmiştir. Bu ünlü klşilerimizin çevlrlsi hakkmda, önsöz yazarı İrfan Şahinbaş cDülmiz böyle usta ellerde ne kadar zengln, lfade kabiUyetl ne kadar güçlü oluyor> demektedir. Bakanlık yayınevlerlyle bütün kltapçılarda 14. lira fiyatla eatılmaitadır. (Basın 5077/3922) Beyaz Balina DİCK 40. yıl sayı 14259 polistm umhuriyet KÜRUCÜSU: rUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhurıyet tstanbul Posta Kutusu: İstanbul N'o 246 Telefonlaı : 22 42 B 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 S 9 O J Aldım. Kullandım. Beğendim Pazar 12 Nisan 1964 Kruçei E.N.0.S1SİŞSS 33 Makarios'a bildirdi "Taksim,, e de karşı olduğunu belirten Sovyet ğ Şe!L Kıbrıs için Self determinasyotı'u savundu 1 Atinaya giden Makaıios, Grivası Kıbrısto göreve davei edecek Atina 11. (özel mnhabirirauden)j derdigı şimdiye kadar açıklanmı Bu sabahki .îmera» gazetesi 14iyan özel mesajınin metnini yayınmartta Lefkose'deki Sovyet Bü1 lamıştır. Kıbrıs'ın yükelçısı vasıtasiyle, Snvyet Baş. Kruçef bu mesajında bakam Krueef'in Makarios'a gön Vunanistan'a ühakı (ENOSİS) po. litikası aleyhinde olduğunu belirtmekte. Kıbrıs için en iyi çözüm yolunun «self.determinasyon» olduğunu ileri sürmektedir. Ada'nın • taksim» ine de muhalif olduğunu ıfede eden Kruçef. ayrıca Maka. rios'un «tarafsızlık» politikasını deciştirmemesi gerektiğini de şart kos maktadır Kruçef, mesajında bu tnkdirde Ada'nın dıştan bir tecavüZP uğraması halind» toprak bütünAnkara. 11 (CumhuriyetHiğünü korumak için her türlü Teleks) Cumhurhaşkanı yardımda bulunacağım bildirmekCemal Gürsel VP Basbakan tedir. tsmet Inönü. Kruçef'in 1 4 Makarios Atina'da mart tarihli mesajmı cevaplandırrr.ışlardtr. tnönü, me • öte yandan Başpiskopos Masajında «Birleşmiş Milletler karios, bugün uçakla Lçfkoşe'den Kuvvetlerine raĞmen, meseAtina'ya gelmiş ve hava alanında leyi kuvvete başvurmak sudaha önceden belirtildiği gibi Kıral retiyle haHetmek mecburitarafından değil fakat sadece Dışvetinrie bırakılmamamızı teişleri Bakam Stavros Kostopulos menni ederiz» dpmektedir. tarafından karsılanmıştır. HatırlanacaSı üzere S.S.C. Makarios. Atina hava alanından B nin Ankara Büyükelçisi doğruca Basbakan Papandreu'nun Rijov. 14 mart tarihinde önKastrideki. özel ikametgâhına gitce Cumhurbaşkanı Cernal miş ve Yunan idarecileriyle gorüşGürseli ve aynı gün Basba melere başlamıştır. tlk toplantıyı Arkası Sa. 7. Sü. 1 de mütaakıp Papahdreu. tartı^ma ko Rumiar bir Türk öidürdüler uyruklu 20 Yurt dışına çıkarılması kararlaşiırılan Millî Savunma Komisyonunda görüşülen g Yunan uyrukluların isimleri açıklandı, PaltasariYa göre, küçük birliklerdeki suboYİor 1 r | k | | a | i e d e ,e k a p a n d l |anan iki da ıaşeden faydalanacak, ianklar, uçaklar, '• Zararlı faaliyetleri tesbit edi'.e ayenelerini tamamlıyan ve bır ' re.v yurd dışına çıkarılmaları ks hafta içinde yurt dışına çıkacak o30 Yunan Yunan Uyruklular denizaltılar için özel sisiem uygulanacak ^E rarlaştırılmı? olan«ine tebligat uy ianThemistokles Psarros sunlardır: = .ruklu rumdan 20 ya' (serbest), ; I j Ankara, 11 (Cumhuriyet Teleks) Türk Ordusunun Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin laşe sistemlerini yer.ı esasiara bağlıyacak oian «Türk Süâhlı Kuvvetlerı taşe Kanunu» tasarısı hazırlanmıştu. Millet Meclisinin Milli Savunma Komisyonunda görüsülmekte olan tasarı Ka Sait Arif TERZİOĞLU ra, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde erata halen «kuruş» esasına göre verilmekte olan iaşe «kalori» esasına göre ayarlanmaktadır. Iki kısımdan ıbaret olan tasarı, insan iaşesi ile Silâhlı Kuvvetlerir. elmdeki her türlü «binek, tasıt, (varsa) damızlık havvanlarla kobayla r Inönü'nün Krucef'e cevcbı rın» yıyeceklerını kapsıyar, esaslar getirmektedir. Tasanya göre. her üç kuvvetin iaşeleri birleştirilmekte ve görülen hizmete göre yine «kalori» esası kaydı ile g'.daları venlmektedir. Dağ biraklerınde, komandü kursunda ve denizaltılarda hizmet görenlere diğerlerine nazaran yüksek kaliteli iaşe verilecektir. Subaylar için Yeni kar.un tasarı=ı ile alay ve alaydan küçük birliklerde hizmet gcren subaylar da iaşeden istifade edecekler ve kazandan, erler gibi faydalanacaklardır. Halen bölük ve daha aşağı kademedeki müstakil birlik subayları (gemıIer dahil) istifade etmekteydi. Kıtanın ve eratın her türlü temizlik malzemesi bu kanun hükümlerince temin edılecektir. l'çaklarda Yeni tasarınm dığer bir önemü maddesi de uçaklara Arkası Sa. 7, Sü. 3 de lllllllll llllllllllll! lllll = pılmış ve bunlar dün î.'tanbu! Dimitri Lefas (postacı), Dimitri : Arkası Sa. 7. Sü « da S5 Emniyet Müdürlüğüne gelerek ~ parmak izlerini aldırmışlardır. ^' Öğrenildiğine söre. 30 kişilik S 5 !i?teye dahil bulunan Georgios ~*~ Vaîsamapulos. Sabbaides Hippok rete.5, Petro Pierre Saredo, Yani Ververupulos, Agamemnon Zahar^ S yadis. Stamaüki Ka'ovmenov ve ^Zi Mışel îstefanonun halen yurt dı Cumhurbaşkanmın muhteS S >:nda bulunmaktadırlar. melen mayıs ayı içinde İrana ^^ Yort dışına çıkarılacakların gideceği bclirtiliyor =?• listesi Ankara, 11 (CumhuriyetTelek*) ^^ Tebligatı alarak parmak izi mu Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel İrana davet edilmiştir. Iran Şehinşahı Rıza Pehlevi tarafından yapılan bu davete olumlu cevap verilmiştir. Ancak, bu konuda herhangi bir tarih tesbıti yapılmamıştır. Bugun kendisiyle konuştuğumuî tran Büyükelçiliğinden bir yetkili. bu daveti teyidetmiş ve «Sayın Gürse!, bize müspet cevap vermışAina 11, (a.a.) tır. Fakat, Türkiyenin iç meselelemetinin bir sözcüsü. Türkiyenin rine gore bize bir tarih verilecekbalık avlamak için kara sularını tir» demiştir. a!tı milden 12 mile çıkarılmasını Diğer bir emin kaynaktan belirlİNtan'ın ta tildığine göre ise, Gürsel'in bu ge1 zisi muhtemelen mayıs ayı içinde Arkası Sa. 7. Sü. 4 de olacaktır. Gürsel İrana dâvet edildi Yunanistan kararımızı tanımıyacakmış eaya uçaıı taksiııiıı ieindeki tlörf kişi boğuldu Boğulanlardan üçü, avlanmak üzere, yola çıkan 3 bahkçt taksinin içindeki 4 kişi boğülarak ölmüştür. Ahnan bilgiye göre, Alanya'da balık tutmak için bu sabah erken saatlerde Antalya'dan yola çıkan Kiyazi Tıraş, Halil Çivi ve Abdülkadir Büyüksemerci ad'arındakı amator bahkçıların, bindikleri arabanın sağ ön lâstiği, köprü üzerinde patlamış. şoförün direksiyona 1 hâkinı olamayışı yüzünden araba. ; korkulukları parçahyarak. 10 met ' re yükseklikten çaya uçmustur. | ! Ankara 11. (CumhuriyetTeleks) Taksinin şoförü Cemal Turhan da j danil j AdaİPt Partisi Temsilciler M e c ! olmak üzere, üç amatör baj jlısi bugün sabah ve rit'leden son ''^Çi î a >' sularında boğulmuştur. | ıa olmak üzere iki toplantı yap Olayı öğrenen ilgililer ve halk. mıstır. hemen olay yerine koşmuşsa da. Arkası Sa. 7. Sü. Z de çalışmalardan bir sonuç alınamaniıs, ancak, kaza kurbanlarının ce«etlerini sudan çıkarabilmişlerdır. Antalya, 11 (Telefonla) Manavgat yakmlarında bu sabah bir trafik kazası meydana gelmiş, ilçenin 5 kilometre doğusunda bulunan Nifrik köprüsünden çaya uçan bir Ark»sı Sm. 1, Sü. 7 de Insan hakkında bilgi veren minyatür bir icat edildi İsraelli bilginler tarafından yapılan bu «füze», dolaşrm sistemine sokuluyor ve damarlarda kan ile birlikte hareket edivor Paris 11 <a.a.) Tıp âleminin ] minin hemen hemen bütün kısım • en son buluşu. israelli bilginler ta' larının incelenmesi güçtür. Şimdirafından icad edılen ve dolaşım ı ye kadar moselâ göz çukurunun in sistemı ıçinde dolaşarak klinik vecelenmesı ile retinadaki damarlar biolojik bilgiler toplıyan minyatür müşahade edılmekte ve mukayese bir füzedir suretiyle bütün organizmamn topBu füze sayesinde sun'î damar lardamar durumu hakkında bilgi Serbest bırakılan Tevfik Hafız Basri oğlu. oğlu ile kucaklaşırken lardan ahnan kan da kolayca tah edinılmekte ıdi. Diğerleri için, damarların radyolil edilebilecektir Dolasım sisteşrafisinin alınabilmesini temin eden bazı özel ilâçlardan faydalanıl maktadır. tlâç, kalbe doğru küçük bir sonda vasıtası ile zerkolunmak ! tadır. Fakat bu usul şimdi karışık görünmektedir. tsraelli bilginlerin kullanılmağa arzetmek üzere olduklan âlet dola 15 sene zindanda yatan Tevfik Hafız Basrioğlu'nun 17 yaşındaki sım sistemine sokulabilecek ve hareketleri dışarıdan izlenebüecek ukarşılaşması çok hâzin oldu.. Türk Devrim ücakların:n 12 ncı facık bir cyabancı madde» dir. kuruluş yılriönümii münasebetiyle • X» ışınları ile dolu olduğu için Selâhattin GÜLER \ dün bir beyanat veren Gene! Baş radyo ile izlenebilir ve kendisine «Yosun tutmuş, rütubetli duvar!ge!en 9 kişıden üçü dün ailelerine kan Prof. Dr Tarık Zafer Tunaya, tıpkı uzay araştırmalarmda oldu lar arkasında her gün biraz daha : kavuşmuşlardır. Bulgar casusu Çı> «tlerıcı ve medenıyetçi fikirlere ğu gibi çeşîtlı EÖrevler yâptırıla ölüme yaklaşmak, sonsuz bir bek!lakof'la mübadele edilen 9 Türk(komünist) ve (kökü dışarda) dam bilir Aletin şimdıden bir çok çe leyış, çoluk çocuk ve vatan hasjten bu üç kişinin aiieleri ve çocuk£ası vuranlara karşıyız. Komüniz şitleri yapılmıştır Birçoklan «kuy reti ile yanıp tutuşmak. tşte öl ları ile karşılaşmaları yürekler min ise karşısınriayız» demiştir. ınğu» hareket edebilen kurbağa meden ölmek yok olmak bu ıdi». parçalayıcı ıdi. Sabahın erken sa Arfcası Sa 7. Sü. 3 de Böyle söylüyor ve devam ediyor atlerinden ıtibaren Bnıniyet Mü Arkası Sa. 7, Sü. 2 de ' kapısında bekliyen lardı: «Her gün biraz daha ölü dürlüğünün yorduk. Fakat kammızdaki cesa Tevfik Hafız Basrioğlunun 17 ya1 ret bizi ayakta tutuyordu. Bir gün şındakı oğlu Mehmet: cBabamı bir | kurtulup vatanımıza, çocuklan görebilseydim» dıyordu. . Mehmet j mıza kavuşacagımıza. rütubetli du 2 aylık iken öğretmenlik yapan I varlar arkasından gün ışığmı gör babasını Bulgar polileri alıp gö j " Arkası Sa. 7, Sü. 4 te düğümüz zamanlarda inanıyor. ha vanın kararması ile de bu inançlarımızı kaybedivorduk.» Nasıl ajlamaz insan. Topkapı Sarayı Müzesi aynca, yeni seksiyonlar Demirperde gerisı memleketlerinden Bulgaristanın muhtelif hahazırlığı ile meşgul oluyor pishanelerinin demir parmakhk(Tazısı 7 nci sahifemizde) ları arasmdan kurtulup îstanbula AP Temsilciler Meclisi Senato Devrim Ocaklarının 12. kuruluş yılı dün törenle kutlandı Çolakof İle mübadele edilen 9 vatandaştan 3'ü serbest bırakıldı oğlu ile Müleiveküîerinin borçları ile ilgili kanun Resmî Gazetede yayınlandı Karırıian çocuk Hırka i Saadet Dairesi ve Mukaddes Enıanetler halka teşhir olunacak Ankara, Niğde ve cevresine kar yağıyor Tipi halindeki kar, Ankarahları şaşırttı, Niğde de meyva bahçeleri zarar gördü Ankara, II (CumhnriyetTeleks) ı Son bir haftadır bahar havasının hüküm sürmekte olduğu başkentte bugün öğleden sonra tipı halinde kar yağmaya başlamıştır. \ Sabahleyin havanın güneşli ol I masından istifade ederek ceketleri ile sokağa çıkan Ankarahlar, âni olarak yağmağa başhyan karın teUiri ile evlerir.e dönmek zorunda kalmışlardır. Dün 14 dereceye kadar yükselen sıcaklık, bugün 4 dereceye kadar düşmüştür. Bugün Doğu Karadeniz, Doğu Ar.adolu bölgelerı ile Van, Kasta • tnonu, Kırşehir vc Nev.şchir illcrine kar yafimıstır. Arkası Sa. 7, Sü. 5 de Ankara. 11 (CumhuriyetTelfks) 10 ve 11. dönem milletvekillerin;r. orieneklerınden doğan T. C. | Ziraat Bankasına ve Maliye Bakanj!:ğına olan borçiarmın ertelenrnei sini öngören kanun bugün Resmi Sanık, küçük Sıdıkayı kaçırmadığını, Gire ] Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. sunda oturan bir aileden aldığını, çocuk ise Kanuna göre 10. dönem milletvekaçınldığım söyledi.. killerınin ödeneklerinden doğan T.C. Ziraat Bankasına olan borçları vâde gününden başlamak üzere Adana, 11 (Güney 11leri Merkez tirerek kızm kalmakta olduğu ai • Arkası Sa. 7. Sü 6 da Bürosu Teleks) Tahhsiz Sıdı ler.in yanından kaçırmak istediği kayı kaçırdığı ıddıa edılen eski ge de ortaya çıkmıştır. nelev patronlarından Nimet, dün Arkası Sa. 7, Sü. 5 te kendi ayağı iîe geldiği Adana Emnıyet Müdürlüğünde yakalanmıştır. Nezaret altına ahnan Nimetin : henüz 8 yaşında olsn çocuğu, fuhsa sürüklemek maksadı ile evıne gelen erkeklerin yanına verdiği de anlaşılmıştır. Küçük çocuğun bu ıfşaatı üzerine: genelev patronu hakkında ayrıca kovuşturma açıl T'lukışlanın Eminli köyünmıştır. den 55 yaşındaki Emin ÖzNimet. küçük çocuğu, 5 yıl kariaı kanın gözleri 15 yıldır önce, 2,5 yaşında iken, Giresunda görmüyordu oturan ailesinden aidığını ileri süı l lukışla, 11 (a.a.) Eminli kömüştür. Küçük Sıdıka ise verdiği ıfadede, bu kadınm kendisine ilâç yünden 55 yaşındaki Emin Özkan '.ı kesme şeker verip uyutup kaçır bu sabarı ağrıyan cişlerini çektiruiğını hatırladığmı söylemektedir. dikten sonra, 15 yıldan beri görmiAdana Emniyet Müdürü Beşir yen gözleri birden açılmıştır. Yalçın, kadının ifadesinde adı ge15 yıldan beri karanhklar içinde çen şahıslarm tesbiti için Giresun yajıyan Emin Özkan, lapa lapa yaEmniyeti ile temasa geçmiştir. Xi İan kan görünce birden : metin. çocuğu Giresunun Ürper kö « Görüyorum, görüyorum Hem vunde, dedesı Dursundan aldığını de bembeyaz kar'ı görüyorum» diılerı surmesi de incelenmektedir. ye bağırarak ağzından akan kanlaUte yanaan, yapılan soruşturma' n sildirmeden pratisyen di^çıden ia Nımetın, türlü kıyafetler değiş' Arkası Sa. 7," Sü. 5 de Çocuk kaçırdığı iddia edilen genelev patronu dün Adanada yakalandı Dişleri çekilince gö. meye başlamış Amerika Beııinı dcıdim, seniıı deıdin Seniıı deifün yine senin derdin! TEKERLEKLİ SANDALYE İLE DÜNYA SEYAHATİ 8 yaşında geçirdiği çocuk felci dolayısiyle o gündenberi tekerlekh sandalye ile dolaşmakta olan Carol Clivio adındaki bir Amerikah genç kız, arkadaşları ile birlikte bir dünya gezisine çıkmıştır. 1 yıldanberi seyahatte bulunan 23 yaşındaki Carol ile arkadaşı Elvira, bu gezinin büyük bir kısmını otostop yaparak tamamlamışlaıdır. Resimde, son olarak Kenyanm başkenti Nairobi dışmda otostop yapan Carol, Elvira' (sandalyenin arve rlit'oı bazı eenclerle cörülüyor. 7«oeıık s.ıhilti 70 lik muhtar, 85 yaşıııda lıir kadını kaçırdı Elbistan. 11 (Güney İHeri Mcr t'ç günden beri gizlendikleri yer ;keı Bürosu Teleks) 70 ya.şın helli olmıyan muhtar, daha önce jda bir muhtar. 8S >aşındakı bir ka'rte biri 95 yaşında olmak üzere 4 jdını kaçırarak ortadan kaybolmuş kadınla evlenip bosanmıştı. MuhT çocukları D. K. yı kaçırma'turköyünün 70 llçemizin Bahkcıl eve snk. ;yaşında 7 çocuk ve 5 torun sahibi ra2 o h n a d l k l a n n I muhtarı Bekir Yıldırım, 85 yaşın, mıyacaklannı bildirmiîlerdir. Muh „„, , da ve 6 ay önce dul kalan D. K. t 9 r bütün aramalara r'ağmen sevgiadiı kadını kaçınniftır. 'lisiyle birlikte bulunamamaktadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog