Bugünden 1930'a 5,419,912 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

11 Ni<=an 1964 CUMHUKÎYET YEDİ Baştaratı I ıncı sahifede . Yunan tebasına ';n b«% güne kad«r | Bastarafı I ıncı sahifede çift kartalh bayragı altında gölge BuUratı ı ıneı satııfede maddelerinin bu maddeierı sağla rin Lefkoşe • Girne yolunu açacakjışlerini tasfiye efmelerı yolunda | rukludan başka dun de 67 kişi i lenmektedir. Aynaroz'un 1000. yıl4 Kî sayıh Kararname ile lk ma amaciyle kurulın kamu kulannı bildirmı» oldujunu söyle yapmı* oldufcu ıhtar, Kıbrıs Rum : çin aynı islemin yapılması konu dönümü münasebetıyle Bızans metisadi rlevlet teşekkullerine tanı rumlarından doğrudan dogruy» alan üterinde jaşkınlık ve telâj ya . raîştir. nan öneelıic ımtiyazı kaldırılmıs, Urtması hükme bağlanmıstır. sunda ikincı bir emir gelmiştir. deniyeti ve Bizans'ın çift kartalh yıpj Bilındiği glbt Rumlar. bütüc A ratmıstır devlet ahm ve satımlarmd» öıel 1 Devlet ihalelerinde, öıellık, Karaköyde jeraltı geçıdı Bu suretle Türklere ait ışleri ya bayrağı sanki yenıden canlanmış Türkiye Hu pan ve bunları 15 gün içinde ter oldu. Athos dagının Aynaoz masektöre dahil teşebbiîslerle, iktisa le Bayındırlık Bakanlıfının taşıt \ mak üzere kazılan sahada su çık da yollarınin Bum polisinin kon Kıbrıs Rum dî devlet reşekkül ve kurumları, gibi araç, mal ve gereçlerinin Mai mıştır. Deniz sevıyesınin altına troiü altma koiıiılmasır.da ısrar et «ümetının bu üavranısının uluslar .. ketmelerı gereken Yunan uyruk' na stırlarında idare sekli olarak eleşit işleme ve aynı statüye bağlanjliye Bakanlığı, ya da diğer bir i inildiği için su Dasacagı inşaattan ı rnekte ve Bırleşmıs Milletler Ba arası geleneklere aykırı olduğunu B:r bilgi alışverişi olmaktan o , u l a r I n s „y.l s l $ i m d i H k 3 6 7 k i s i v i a n d a h a B i z a n s împaratorluğu hü . . . . . ,„.„.„, a mışlardır. jdare tarafmdan sağlanması için önce tahmin edüdiğinden ilgilileı ^olunun Türklerin kontrulünoen 'ddia etmekte ve Istanbuldakl Yu t e y e jidemiyen «bos zamanları de b u l m u 5 t U r . Ikümranlığı devam etmekte ve i5 Bir yılı aşan taahhütlerde, .imkânlar hazırlanmış ve DevUt I gerekli tedbırlen almışlardır. Su, ^kanlmasına çahsmaktadırlar. |«an tebasmin ı? görme hakkının Şerlendirme» seminerınin üçüncu Yunan uyruklulardan yurd dı dare sekli halâ o güne has orjinac sözleşmelerin gözden geçirilmesı Malzeme Ofisinin yetkileri arttı;yun ve çamurl*rın temizlenmesi! Bu arada LefkoşeCîime yolun Lozan ban? >na çıkarılacak olan ıkıncı parti Jütesim burada muhafaza etmekteteşkilâtındaki Iİ5 gün sürecek, zemin izole edil,da dün öe bazı çarpışmal»r olmwş ve fiyat deüşlkliklerine uydurul nlmıştır. 32 kişılik grupa bir hafta içinde dir. Bu itibaria busün Athos'da ' lemektedirler. 8 Kamu ihtiyaçlarının karîi • dikten sonra duvarların inşaatına ' tur. Birleşraiş Mılletler banş güması imkânları hazırlanmıştır. nîlmiştir. memleketimizi terketmelen husubir Yunan idarevinden ziyade eski Konu?m»eı Osman K. Akol. ?unda dün ögleden sonra tebligat! Bizans hüküır.ranlığı devam etderinliği cünün bir sezeüsü Kuzeydekı stra Bu konu uıerinde çeşitli yorum 8 tdarelerin genel ve ortak lanmasında en ucuxun defil, en! başlanac»ktır. Geçidin 1 >? 5 dl . ihtıyaçlarmın bir elden sağlanma iyisinin ahnması esas tutulmuştur. *5 metreye ulaşmışt::. . , .. . K „..,.. • • sındakı ekonomik fayda «öz5nün Bunu saSlamak amaciyle âmirle ö t e yandan Gureba Hastanesi nnda Türk ve Rumlar arasında relerı Yunan Hukumetınm bu o. o l s u n b u ^^^an uygulama , M u d ü r l ü ğ ü n e d â v e , tılmaktadır. £ m n i y e de tutularak bir kısım ıhtiyaç riyle (ihale. memur ve fcomfcyon önündeki geçidin tavan betonu ta ateş teatı edildjğini söylemıstır Jlaylardan Makarios'u sorumlu tut } ıug omuzlamış teşkilâtı Lozan Andlaşmasına avkın olaîarına ihaleyi yapıp yapmaraakta mamlanmış. Çarsıkapı geçidinin fürk raücahitlerinın elind» bulu,tuSunu »len sürtnektedırler. tsu ı rmul m( j au o ı ,uu nn u btîviik bosluklar 2 tav ,] „„ rak yurdumuza sokulan ve Rum ve en u v u n bede'ıi tesbit etmek » ° betonunun da yandan faz oan Ava Hilarion kalesı Uefkoşe çevrelerde b«liren bir ıddıaya go a k s a k j l k j a j . o l d u | u bir gercektin okullarından oynatılan film ile ilBakanlar Kurulu •vi Girneye bağlayan yol» bakmak re. yarın Aunaaa o » s ı ı y a c « olan d e d i k , e n < o n r a itorunrr.ası gere oıaı. hususunda tercih ve takdir hakkı ' " ' dofculmuştur. Bunlardan biri. Emnıvet Müdür sili kovuşturma devam etmekte,müzakere!er sırasında ^Yunan B a ş ı f feçn çc oo cc uu kk )) aa rr vv ee J e n c ) e r l e dah» Yunan Baş c e n Başiarafı I inci s»hitede tadır. (müzakere'.er tanınmı«tır. lüğür.e getirilirken ağlamış ve dir. Romlar ve Baoche : bakanı Papandreu Istanbuldakı i^teğınin şaripliği üzerindç durul 9 İhale karan alındıkian sonPatrikhanrnin matbaası ö t e yandan Rumlar Birleşmiş ' Yunau tebasınm uğradıjt jnuamemus ve Türkiye ıle yunanistan ra hıç bir şekilde fiyat arttırma Mîlletler Genel Sekreter Yardım' lede n Başpiskopos'un Türklere: arasındaki çeşitü anlaşmalann göz ve indirme teklifleri kabul edilonı Patrikhnede uzun yjllardan beri Turkıye den ç.kmam, decısı Dr Ralph Bunch'ı kendı saf ! karş! sert DOİitjkasmı soromlu tu . ' Ç o c u k , a g d o g m a k s a r t , v l e den geçirilmesı sonucunda ortaya yecektir faali"ette bulunan bir matbaaıvn ' .»noa ç*kmek ıçm her «ürlü g a y 'acak ve Rumların kendı değımle ^ r a h m i n e d ü s t ü g ü andan itibaçıkan bazı karar taslakları müza. 10 t~!erin zatnanmda ve beş I Emnivet Müdurlüğüne getiril ° U f a a l i > e t i n e d e dün son verilreti göstennektedirler. Gerçekten nyle Makarıos un .kulakUr.nı çe ^ m e d e n i h a k l a r d a n i s t i f a d e ekere edilmiştir. yıllık kaİKınrna Dİântnda öngötü, . . .. mes, gerekenler arasında Ş u Uimj m l ş t l r k L o Z a " •"«»?»•«»«»« a T k ' r l n u verilen siyafetler.' kecektır.» Erkin, Amerikan Elçisi île Bunch devrinde len süre içinde tamaralanmasını decektir. Ona bu oluş cagında gos ] e r b u l u n T O a k t a d l r t olarak munfesıh D.P. jöröştü Kokteyller bırbicmı kovalanakta terüecek ilgi. aslında ana. baba ve müteahhitleri bu yola Georgia« Dimitriadis. Alkivadis Patrikhane iigilileri tarafmdan geAnkara 10, <Cwmh«ri>etTeUks) ve Bunch'un Türklerle temasınm >ının evlenme islemivle baçlar ertesis. Mişel Stefano. ^^.o.=....., tirilen ve kurulmuş bulunan matteşvik etmek amaciyle «erken bi Oış l?lerı Bakanı Feridun Cemal |en ötü noktaya indirilmesine çatirme primi» usulü konulmuştur. Medeni kanun d.şındak, evlenme K o s t a n t i I , k i s K r i p t a I a n i V i k a p u . baanın, .Patrikhane Bülteni ile baErkln bu sabah A B.D. Büyükelçısi ' lışılmaktadır Ierden doğan çocukların s a y ı U r i j (kadın) St v V "1 k' D' zı broşürler bastıfı öğrenilmiştir. Raymond Hare ile yarım saat ka Tasarı önümüzdeki günlerde Ma Tunceli 1», (Gttnev llleri lUerkeı Raipb Bunch*>n etrafını çevırmek Bu sebeble îçişleri Bakanlıeı liye Komisvonundan şeçtıkten son Bürasa . Teleks) Sezai Andıçjve Türklerle temasım önîenaek ü»hakkmda herhane, m r rakam il«« m i t r i p l a k a ı D i m ™ r i £*(*s ' ^ ^ tl,r devam eden bir görüşme yapPatrikhanedeki matbaanın rararlı kolav değildir Ancak böv ra ilfiili diâer komisvonîar» da gi t adındaki bir inşaat ustası. 43 saat'iere girişilen bu mantvr», Türk nis Patona ve Nesim Ejivreidir. mıstır. le doğan çocukları her vıl 200 000 5683 sayıh yabancılann ikâmeti faaliyetlerde bulunduğunu tesbit devamh suretle türkü soylemek cemaatı ara&ıada büyük üzüntü ya Bakanlar Kurulu toplantısının decektir. etmiştir. Sîvasi Polis Fenerdeki kabul ACAR uzere bahse giriştiği sinema bile ratmıstır. Türkler Ralph Bunch'ın d'ivam ettiğı bir sırada Erkm ta. Patrikhane binasmdaki matbaanın ,tini kazanmıştır. Jda BiHesmış Mılletler Banş Kuvratından davet edilen A.B.D. Büfaaliyetine «on vennesi için burabu yana fcanunlanmıza göre evhyükelçisi ile Erkin arasında yapıyıstnm bir hayli kabarık T r a f İ K KaZaSl ! Dinlenmeden türkü söyleyen vetlen Komutarunın durumuna daki il%ili!ere tebligat vapmıştır. lan bu göıuşme hakkmda her han B a S U « h 1 ta* s . ^ . ' S e » . bahse giriştiti sürenin so2 ^ ^ ^ ^ ^ ^ Tonan HfikSınet sâzeSafinvB gi bir açıklama yapılmamı<itır. ğit, tedavisi için Mehmet Kıhç'ın " u n , d a »«oarlanan çay. içerken demeei b i t k i n t o p l u Bununla beraber sızan haberlere nin tutumu esasen Türk «örunüyordu. Aakara 1Q. (CumhuriyetTeleks) S o n Atinm 1», (ajı.) Türkiye'deki eör» Türk hükümeti, Makarıos ıle yönetimindeki jeeple hastaneye s yasl ld rl Nifde ı C H P ) milletvekili Ru1 , a p l l m ı ş t ı r B u K o r U nm« 300 Yunanlı'nın sanatlannı icradan tesciI Vunanistanm askeri ıttıfak anlaş. götürülürken. ikinci bir trafik kaolmakta ve sert tcnkıdlere yol aç , zası sonunda ölıtıüştür. i ve Meclis ması konusunda yaptıkfan Anamaktadır. Bu arada Bırieşmıs M ı l ' . . »plandınlması »s'k] D n î ı u ğ u Kadir Eryififi hastaneve rskletyasa dı?ı davranışlar hakkında ,. , bulunan Yunan Bastarafı 1 inci sahifede letler Barıs Kuvvetlerı Komutanı ^°?U. yeden Eaşkanhğına bir, y davet olunur. Bu U,r k «•... . . . • , . „, , Amerikan hükümetıne iletilmek mekte olan jeepin şoförü Mehmet nin Rumlarla çok sıkı münasebet 5 • müddet içinde ç.kmıvanlar s l n i r i ^ »»*'""•«•«'' î^anbuldakı uzerc bir muhtıra venldıği anla Kılıç. yolda karşüaştıgı eseği ez I i k k »ynca başka devletler 1» mil ler fcurdusju b» vakınlıgın gelış Qoru. ocerfie^ı dı Ş l edilirler^ ,YunanIı!ara ve TurkYunan dostıcin âni olarak hızı azaltfa^ada batık avlama vesair su ;jmesınrte Rum cemaat Meclısı Baş Rutı Soverin Loîan andlaşması | sılmaktadır. .., . luğuna bîr tıpı sırada direksiyona hâkim ola rette deniz ürünlerinden istifade ı aslen Hmdlı Patrik Athenagoras^ın 1000. ku k l n , J edemiyeceklerdir öte yandan Dışişlerı Bakanı Fe mamış, vasıta hendeğe yuvarlandem.?ruluş yırdönümü dolayısivle yapı,* andlasmasının »mTasannın müz3keresi sırasında ridun Cemal Erkin ıse basm men mıştır. fan törene Bîzans tmparatorluju ÎIl zasi sırasında Batı Trakyadaki vuzuh bulunmadığısuplarına şunlan sövlemiştır: Kaza neticesinde yaralı Kadir öl ^ n c ' Kahvenın pıyasadan k a B a 3 t kalkmas! devrine ait elbise ve tacı giyerek Türk ve Yunanlı nüfuslarının mik nı ileri süren C.HP 'li Coşktın Kır• Kıbnsta bazı anîaşmalara va mü«.' Mehmet KIIN? da ağır ıhremıı oidı. bugün ne kadardır? üzerme bazı karaborsacılar iaaliye. (ratılışını gösteren filmin orijinal Ataöv ca, «Karasulan daha geniş olan rıldı. Bakanlar Kurulu Kıbrıs me yaralanmıstır. Nıtekım, güvenılır bir Kıbrıslı tarı ne . . , a ^ b ^ i n e te geçmışler ve el altından kahve n ü s h a s , e ! e geçinlmi^ir. ferk v a r Bastarab I inci uhifede devletlere karsı Türkiye karasula Cürfc şahsiyetı, dün akşam Fr»n, selesini bütün detayları ıle gözden satışjna başUmışlırdır. Bu duruolarak seslendirilen fkı mılletvekili birtirlerkıe çirın.n şeniçlisi mütekabiliyet esas ^ . p , ^ , A j a n i I t B 1 B seçırdi. Bu sonuçları inceleyerek tnuhabırine. rfirT Rüstempaşa Jurası recekleri bir sırada Süreyya Solarına göre taayyun eder» se.;lınae ihtiyati kayıtlar üzennde dıırduk. brraktt.simre Türklerin elinde ne sine bajlı kaçakçttık e! Bastsraiı 1 W i saaıfcd* b i r ö n e r g e vermis ve oylanarak Yunan devleti idareinde olraasına fuoglu, kendilerini güçlükle ayırBizim. esas olarak Kıbrıs mesele' cni? MUl*tJer Barts Kuvvetı Ku miktar arazi emtâk vardı. Bu dirde taraa»» vapaıajra başlamışBizans'ın ' mıştır. sinde âcilen üzerinde durduğutnuz mak üaere vıktınltnıs ve inşaat k a 5 u j edilmiştir. mandam rîTntfr General Prem eünkü ıTrt»adî »«viveleri o zama. lardır Nifekım evvelkı gece sahusus emniyeti temin ve bu emni proiei hazırlanmıştır tnsaata bas Tasannın, Cumhuriyet Senatobaha karşı Mevlânekapı vakınlaGyanı'r.ın değiştirilmesini n a n a z a r a n yet havası içinde uluslararası aod lanacagı sırada mınarenin bulun sundaki müzakeresinden sonra. ya tstedıklerinı «övlemistir. J Batı Trakyadaki Türk azın rınd» bir kamvon dolosu 52 çu1 lasmaların bütün ahkâmına uyula duju sahantn «ahibt ortaya çtkmıs y ı n tarihinden itibaren üçüncü ay PORTAKAL MOBİLYA EVİ ilgilt ahdi »al kahve ele eeçmlmiştir 5 ton Bu sahsiyet îtmlan »Sre etmiş h ğ l n m rak arabulucuya müstakbel statü ve «arsasırta mtnare vaptırmak is şonunda yürürlüje girecektir. civarında olaa kahvenin nereye 12 nisan pazar saat 10 da Cibaneir Defterdar ypkusu «4 durum nedır? nün tesbiti imkânının sağlanması temediSinH bildirerek in^aata mâ Tasannın Millet Meclisinde ka Ör: Tiirk g*türüWuâü tesbit olanaroamıştır. «Türk cemaatmia tümü General 4 Trakyadaki No. h S»r»y Ap. nm 1 inci kat 3 No. h dairesmde (İtalyan Hasmn teminidir.» ni olmtıştur. bulünden konu il Kamyonun soförü Kemal Değer. tanesinin Yokuşu) bulunan tekmili Avrupa malı eşya avize biböte yandan, bugünkü Bakanlar îhtitlf akatanmış ve tahkikat sonuna ka loların Kurulunda arabulucunun Kıbrısta Bu ,,,,,„ Yunan makamları tarafın dar kaçakçıUk ekiplen tarafınrahat ve emniyet içinde görev ya sizdir Vakıflar tdaresi bu mahzu Savunma Bakanı tlhami Sancar. teşebbüse ıj«;ıne«ını beislıv »ıtj rfan azil ve nasıplanna ahdi bir dan neıaret »rttna alınmıstır. Popabilmesinin sağlanması yolunda ru ortadan kald;rmak için minare' karasulanmızın sımrlanm tesbit K.bnsh İ M b r feir Tttrkü imkân rar mıdırT Türk cemaat ve !i~. 5 ton kahveye el koymustur. e d e D b i r mevcut biilunBirleşraiş Miîtetler Gen«t Sekreteri temetinin bulundugu parseli isEvkaf idare heyetlerinin faaliveti • ~ ~~~~ belirterek. özetle ş»yle UTbiuıt nezdinde teşebbüse geçıl timtâk etmeye karar vermiş ve teş, KıljrısU Rumlar. Lefkoşede m.ü ^ g^kild:» cereyan ni orsanize etmekle seref duyar. mesi de görüşülen konular arasın kit editen komi'yon. parsete 72 bin d e n ! 1 ? t l r : tarefce bötgesi olan 'Yeşil Hat» bo p ü r k c e maat ve Evkaf enıliki Injrilir malı ırupın aşîacı Quirme Anne stihnde hârikfl da yer almıştır. «Akdenizde ve Karadenizde dost yunda ateş açarak bah«esiai sulalira kıymet biçmiştjr. d t ^ k b h i l çi ^ ^ v*r?i almmakta mı. yemek odası. mağun afacı VıJrtorjen stili 7 parçadan ibaret kasu k muamelesi tajBaoılan , ları az olan meBilekeümiz bakınja.n yyaa nn bb ii rr Türkü öldürmüş, bir genç d , eei j | muhteşem saı«n takrmı, emsaline az tesadüf edilir Viyana m;»lı J Ankara 10, (CutnhuriyetTeleks) Türklerlv» dıktan ^onra Vakjflar I d i i dan b tasan büyük bir önem ka k ] z l d a yaralamışlardır. Rumlar bu V fl 5 ' Batı Trakya k Bugünkü Mectiste bir basın top ctâki deterindenk daha Idaresi şirn( d 144 parçadan iharet gümüş çatal. bıçak tafcmu, Faris malı P/Oucuza satll zanmaktadır. Bu kanun genıs saı s t a r ı b a I Eumlarının sosval kadro v . tarallndan a t e ş a c l idıktan kısa bir w r m . . , . n i n l s tıraki ite lantısı yapan Milli Savumna Ba m,, »M,,»,, »=..u geri alacak « . hillere sahİD olan kTürtaye'nin gu „•,„«„„„ u i . ı « i . v i i ı . n . . »•„„ ısranom t u m *r n fc^K^ı ampir* stılinde bronz avize ve aphkler. Oniks mış oldugu parseli ~rt n.t»«.ir ve hillere sahip Türkiie'nin «uKuv \abancı sermavenm ıstırakı fabue m dayan,smay, kanı tlhami Sancar, Sıtkı Ulay'ın Mimar Sinanın eserı tamamlana i venliğini sağlamak ve deniz ürünjur, mağun kadın spkreter ve kcmudlaj, gümüş pay üç gün önce Seoatoda yaptığı caktır. beyaz maden İnsiliz malı şamdanlar, Bohem, İrijpliz kriatal gÜHdeoa dışı konuşmasında kısmi kâse ve bardaklar. Çift hasır Louis XVI stflinde beyaz Lâk 8 ve mevzii seferberlik j'apılması is pan^dan ibaret harika yatak odası, büyük bir parti eski Çin Gemi adamlan teğinin nasıl karşılandığını sısaca . porselen kefeksiyonu; İngilîz malı salon masalar; Faris malı kfi,türe, • Türk eko Bastarafı I inci sahifede v ı rİ9627arihinde T.BM.M.'ne gelşöyle cevaplamuştır. lı 55 yasındaki bir yorgancı oldu»|iPri Q» busîünkü seviyeleri arasuıfcalkınması, sermay* vel |f tekmüi oyma salcm ayoaaı; minyatürl«r; j «NormaJ, Millî ve.NATO ınaney şitîi tefeirlere yol açmıştuv i s i a j n ğunu söylemislaj:. fark nedir? , .., t rn io, m 6»«gînln a h * k l e yÜ m jWCnstoa tcp» w pay "ISMkUr. dantel tül *e perdeier. 2 adet raları plânh olarak ner' yıl için3e Polisin. tJfLaiMiı ] || İngiliz malı harika berjap*teltııklar. Dinlanme odası, antre ta ı Ç a k m a k >• ,. Mütareke hattı boyunca t«ftiş«i 7 îstvıbulnaki Rom vatandasul^ bathdır. des^tir. Vmuayyen böisjelecd« yapUır.» ;• renci lokaliniqjiaBvşiB<i.a. hâdise ,çı j : l a r l j m 2 a ait d i n a d a m ı a r l n , n a^l kımlacı, bibiolar. yajUıboya tablolar, Brokar ve işlemeler. Pri f n e l Millî Savunma Bakanı ayrıca lz karmak istedılTerf ı'çin fevkif et'ti j Bastarafı I inci sahifMe Sekreter Yardımcısı Ralph v g n a s l p i ? r i tarzı na<üldıı' Patrtk. jider marka buîdoJabı, elefctrik süpürgesu Singer dikis maki f. mir NATO kaxaıg,âhında ne kadar ği Salâhattin Sezen ve Hakkı Kah, teşkilâtına Vp R u m c e m a a t Muharipler Cemiye Bunch. bu olay üzerine yeşil aat ^^ Yunan subay ve personeli buiun raman adlarındaki sahısîarın üzer xürkiye nesi. gaz ocak ve fırm, sofra takualan, Amerikan malı erzak inci sahifede bovunda görevU Barı^ Ordusu Ko a n d U ş m a r t m bahsettiSi haklaı ile lerinde bıçak ve falçatalar bulun \ t j ve Harb Akadenniduğu yolun.cjaki bir soruyu da şöy takınu, ve mutfai lakunlan. duvar saat. çalgılı saatler. Tebriz, mutanı ıle görüşmüstür. ' bn^fiBkü tatbfka' arastmfe bir lacaktır. muştur. Hakkı Kahraman. götürül j e r i s .jbay!arı ile öğrenciler ve Bu arada su altı tatbikatının herj le cevaplapdtrnuştır. Isparta ve Kazak halı seccadeler, sezonun msüzayedesL bir vatandaş topluluğu Bugün Makarios xe Birleşmiş faık ntar mıdır Rum Evkaf ve ı bir düşman deniza Itısmın hü«NATO karargâhında hâlen 2 düğü cıpten atlayarak kaçmak ısteIELEFON: 44 54 3» Milletler arabulucusu Sakari Tuo , cemaat teşkilâtı gelirterinden veryince, polisler üzerine ateş açmıştarşı olduğu ileri sürülYunan Generali ile bir miktar per görüşen Ralph Bunch. ya şi almmakta mıdır? mektedır. pitnat Çakmak ile sonel vardır. Bunlann sadece aile lardır. Bu durumda korkarak yere M a r e s a i j n eşi Hâncüık: 9690/3913 r l n d a tekrar 8 Iki cemaat yani Garbî Trak saat 9 da başlayıp 17'ye ' d e leri memleketlerine döndü. Biz, kapaklanan sabıkalı yüzünü taşa t ö r e n i i z lemişler va Türklerî iîe tstanbul Rtımrarı çarptığı için hafifçe yaralı bir haledecekolaB t atatbıkatı. olan t b l k a t ı . y devletleraıasL münasebetleri ve görüşecekrir. k a d a ] d e v a m e d e c e k ı sonra bando Gyani Ue Birleşmi, Mü ; aras^da ahdî• « s y a l dınî ve u ç a k l a n r a l z l I ) d a d e s t e k Ü 7 e c e İ J b i l NATO münasebetlerini daha cid de tekrar yakalaumıştır. M. S. B. 4. NoJu. Sat. M. Kom. Bşk.dan Ankar7 tem marslar, çalarken Çakmak'm I l e t l e r B a r ' f Kuvyetının şorevleruu kuîtuıel alanlarda bır muamele d İ E İ l m e f c t e d i r . diye alıyoruz. Yunan subay ve KAYIP Şebekeml kaybetlm. Hutam olarak yerine şetirmemesm farkı aaevcut i?« bunu izalest ve personelinin aileleri evhamdan ve kümsüzdür. kabrine çelenkler bırakıtmıs Kapaiı zarf usulü ile Ankaratla ınsa edSmekte olan Oemz arzulariyle memleketlerine danTülây Şakrak müteakıben şeref kıtası bir geçrî den şikâyetçi olan Kıbrıslı Türk her yönden eşit hale cetirilmeTeri Yurtta kış ler Ralph Bunch'ın Kıbrıslı Türk için hükümetimiz n e düşünmekteKuvvetleria» ait loimaca havasazı ısıtıcısı alımı ve tnante işi ınüşlerdir.» Cumhurlyet 3910 resmi yapmıştır. Bastarab 1 ıncı sahifede lerin durumunu gözönünde buluc dir?« japtırüacaktır Keşif bedeîi 46.575.00 lira oiıp, geçici taninatı l r durarak gergkli tedbirleri aJacağ;~*~ " " ; " '3.500,00 liradır. İhalesı 5/5/1964 Sah Künü saat LL30 da komi»Enis Tahsin nı ümit ettiklerini belirtmektedir D î y a r b a k i r d a k l ftavga Adana Isı. bu sabah. âni , ıer nıüs, hızı saatte 8*) kılometreyı , v yonda yapılacafctır. Kaşif ve şartaameler her gün kamisyanda . e fetanbul Levaznn Âmirüfınde görülebiliT. Talipierin 2480 Türk basmı. en eski bir mensu " • Baçtarafr t mti saiütete l a n ' ş i d d e t l i fırtma bazı tahribat | ve Istanbul Levazmı Anurüfınde görülebiliT. Talipierin lThant ui tenasUn. )unu kaybetmesınin üzüntüsü sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırhyacakları teklif zarflaMüslüraan, ellerine geçirdıkleri taş vapmıştır. Bu arada. tatbikat ıçın çındedir. 56 yıllık gazetecı Enis Ö'e yandan Bırleşmış Milletler sopa ve kürekle Ermenilere sal İncirhk Kava Alanına gfilen Anıerını ihaie saatinden bir saat ev^'e]irıe kadar makbuz mukabdlinTahsin TU. uzun suren bır rahat Genel Sekreterı Thant. dün gece d l r m a k i s t eroişlerse de araya girer, rikan uçaklarının inış ve kalk.sı de kamisyon. başkaniığına vermeleri lâzımdbr. Postadaki gecikzl.ktan sottra evvelkı gece naya New York'ta Türkıyenın teskilât y a ş h Müslümanlar müessif bir ola güç olmuştur. ö t e yandan, ysğışmeler kabuf edilmez. Talipierin en geç 28 '4 Fi 964 £ünü saat 16.00 d aözJerini yummuştur. nezdindeki temsücısi Büyük Elçi y l ö n t e m i ş l e r d i r I a r . pamuklann çimîenmesioi sagyat kadar Aokarada Dz. KJC. İn 5 . Eml. D.Bşklığma rrraracaat Mütercimlikten Yazı Isleri Mü Orhan Eralp. Makanos un Dışışle Dünkü olaydan çekinen Ermeni hyacafı ve mahsulün ıhtiyacı olederek yeterlik belgesi almaiarı şarttır. lürlüğüne ve gazete sahiphgine n Bakanı Kipriyanu ve Yunanista ı e r d e n biri çoğu bugün dükkânla d u ğ u için eiftçıyı sevindirmışrir<adar mesleğin her dalında vazı nm teşkilâttakr temsilcisı Büyük r l n l a c r a a m l ş ve Müftü Salih Tan rsı, 12 dereceye ka<iar düsmüştür. fe gören ve en iyi bir gazeteci ota Elçi Bitsıos ile göruşmüşrür. rıverdi'ye giderek teminat istemis Yağış devam etmektedir. (193 Basın 5282/3886) ak adını Türk rmsın tarihine ge Dün Kanada Avam Kamarasm ] e r t i i r . Müftünün teminat vermesı Tarsos Sabah saat 6.30 da şid :ıren Bnıs Tahsin Til. aynı /a da bir konuşma yapan Dışişleri u Z e r i n e Ermeni vatandaşlar işleri d e H i gök gürültüsü ve şim.şek çak •nanda .efendi» bir insan olarak Bakanı Paul Martin. Birleşmis Mil n e giderek normal çalışmalarına m a s ı ile başlayan yağmur, da?Jiarla çevresinde geniş bir sevçi ve letler Genel Sekretennın. Kana baslamışlardır. da dofıı şeklinde düşmüştür. Ber•ürmet uyandırmıştıda'dan Kıbns'rakl Uluslararası « '. dan çayı kabarmıya başlamış, etMerhumun cenazesi bugün öğle Banş Kuvvetı emrıne verdiğı asrafını tehdit etmektedir. Forum er lamazını mütaatap Şişü Camiin k sayısını artırma imkânını ın„ « o o u* • J » Sile Zunguidaktan Istanbula iert kaldırılacakbr. celemesini rica ettiğini açıklajnış, , . .... ..... , FaküJtemiz Siyasî Ilımler Kursüsüne asistan aluıacaktır. f mt (Bastarab Sp«r SaJuCesında) nasıl beHemeıler, eıberle^^^ ^^^ Kıymetli gazeteciye Tanndan tır. mail ' ^ madenGüneş idaresindeki büyük komuru goturen kaptan îsIstekliler bilım ve yabancı dil imtihanlarLna tâbi tutulacakmederdi ki? ^ " ^^B £^ a/ımet. kederli ailesine başnshğı 300 Rumun sınır dım odil*wsi bir motor, kesif sis yüzünden şeh larından talip. bulundukları kürsü ve yabancı dili belirten bir AsUnda Onun, balkın vürekBk % W üleriz. ' RBmJarı Utiâştaadırdı rimize 23 kilometre mesafedeki dilekçe ile 21 nisan 1964 sah giinüne kadar Dekanlığa müracaat lerini boylesine tâ\ can evinden Kısa hayat hikâyesi ! B u a r a d a T ü r k Hukumetınm Tür Kumbabada kayatara çarparak etmeleri. sevji ile kavramasııno sstt se1889 yıhnda Selânıkte dunyaya ^ . parçalanmış ve batmıştır Kaptan tayede valm T ü r k ! e n n v a p r a a babi sadece kaıamlnus bir vatı elmıştir. Tahsilinı Soğukçeşma, l a r l g e r , f e e n ve dört mürettebatı güçlükle kur| i s ! e r l e m e ? g u l 3TO piyonluk ve daha başka şampiAskerî Rüştiyesi ve Feyzıye Lise (Basın 5775/3900) tarılmıştır. ı HUSUSİYETLERİ: potıtuklar değildi. sınde yapbktan sonra Hukuk FaBurdur Bir süreden beri detste Fenerbahçenin bu tarihi , . . . . . . . . • 50 Beygir takatinde motor kültesini bitirmiştir. Gazeteciliğe v a m ...... ı ı ı eden bahar havası, dun anı ANKARA ELEKTRIK HAYAGAZT ve OTOBÜS "i | VE FAT 11908 yılında îkdam Gazetesinde olarak bozmuş ve kar yağmaya baş• Saatte 140 küometre sür'at ve luılu taKimının asıl yurekle lamıştır. rTâlâ devam eden karın . . . mütercimlikle baçlamıştır. Sonra Merhnm Tahsin Bey ve merİŞLETME MÜESSESESÎ UMUM • Gay«t az yakıt sarfiyatı rt kaMtnan basarısı şuvdu: Mü kalınlığı şehirda beş santimi geç1 .sırasiyle Sabah (19101918). Vakit hume Refia Hanım oglu, mertareke zamanuıda Istanbul u miştir. PTavalann ısınması ile gej • Radyo ve kalorifer '(19181922), eski Vatan, Yeni Ses hum Fazlı Neclp Bey ve merMÜDÜRLÜĞÜNDEN muz işgâl altında inim inim in len leylekler, soğuktan ölmektehume Rebla Hanımın damadı. |( 19221927), Akşaro (19271950) ve • Lüks şoför rnahaü ferken işeâl kovvetlerinin en dir. Mellha Bnls Til'in e«i, Iffet i Vatan (19501957) gazetelerinde • 640 X 15 ebadında beş adet lastik ktrvvetli futbot takımlannı işte bu> Fenerimhçe takımı karözyerin ve merhum Muzaifer | I muharrir, sekreter ve Yazı îşleri Kayseri Havaların soguması • Til'fn afabeylerl, Neclp Bir ve şttsrıns aJır onlart evire çevi• 4 iieri 1 geri vites j Müdürii olarak çalışmışür Eski ıle Erciyese tipi halinde kar yağ • 1 Müessesemiz ihtiyacı bulunan, Mefharet Blriıı enlşteleri. Ssit re yener vatandaslarımızın mo ' Vatanı arkadaşlariyle birlikte kur raaya başlamıştır. Bu arada Hisar Demrenin ye#enl. merhum Ne ' 200 adet 1100X20 eb'admda oto dış lâstiği teklif alma usurailerini knvvetlendirir, yıkı' muş. sonra sahiplikten avrılmıştır. eık köyü, kardan tamamen kapan cll Özyerin dayısı, Cevval ve lü îie ve Türk parası ile satın ahnacaktır. lan gönülterini avulur. onları mıştır. Isının eksi 7 dereceye düş I 1952 ilâ 1954 yılları arasında GaTahi=in TlMn amcaiarı, kıdemU teselli eder, mitli hislerini cos2 Bu işe ait şartname, Müessesemiz Ticaret İşleri Mütüğü şehrimizde yağışların bir sü seteciük Enstitüsünde «Meslek 1963 Avrupa sür'at yarışiarında Altın Madaiya kazanmışbr. tnrur sevindirirdi. Bu t;üne dek dürlüğünde görülebılir. re daha davam edeceğj tahmin eFerbiyesi» dersleri veren Enis Tah TAHStN TİL milletç» yürüviip giden Fener3 Ügililer, şartnamesi esasları dahilinde hazırlıyacakları dilmektedir. OKTAL TlCARET ANONİM Ş T l sin Til'in «Türk Gazeteciligi ve Hakkm rahmetine ka\uşmusc bahç» sev$j!ahih tobmnlan da tekliflerini, 'c 7.5 teminat ile birlikte 16 4.1964 Persembe günü Eski Gazeteciler» adlı bir de eseri tur. Cenasesl 11.4.9« bugünkü üşak Dün gece havaların soSerçekten işte o günlerde göDolapdare Kurtuluş deresi Caddasi No. 61 cumartesi ögle namazını mütasaat 17.30 a kadar Müessesemiz YAZI İŞLERİ Müdürlüğüne mevcuttur. fuması ile karla karışık yağmur nüllere atılmış, aşılannuştır. akıp Şişll Camilntlen kaldınlaTelg: Oktal . Istanbul TelefDn: 44 4924 491486 yagmaya başlamıştır. Öğleden son J göndereceklerdir. tlk kadın gazeteoileriroizden (Bnna da şiındtici knsak böy rsk Zlnclrllkuyu mezarlığma •^"•^•••^^ .Vnriye Civelek öldu. 4 Postada vâki alacak gecikmeler nazarı itibare almmaz. defhedllecektlr. tece biln.) Sorrr» babadan ev ra yağış durmuştur. Kırıkhan. 10 (Güney tlleri Men3. MüesEesemiz, aparişi yapıp yaproamakta vej'a dilediğiISda y^röp fitmiştir ve hiç ekİlânallk: 9678/3905 kez Bürosu Telefcs) Türkiyene yapmakta serbesttir. silmeden bn günlere kavuşmuş lıâncılık: 9633 3902 »....••> ı nin ilk kadın gazetecilerinden NuVEF AT tnr. KAYIP Pasomu k»ybettim. HÜrıye Civelek bu sabah ilçemizde N'e mnllu o Fenerbataeelilere. (Bamn 5240 A. 2879'3835) kOmsüzdur. Şehrimiıin tanınmıs ttlcoarlaolmüstür. Bütün arkadaşlanma daha Arda Tüzier rından Bay Türk kadınının hürriyetini elde uzun yıilar sağlıklar dilerim. Cumhuriyet 3911 (120 Adet Asitli 120 Adet Köpüklü) etmesi içm yıllarca mücadele etİSİDOROS Lağıopulos'un Son teklif tarihi 27/4/1964 dür. Şartnamesi MALZEME î mi? olan 80 yaşında'.i Nuriye Civofat ettiğini çok derin bir MÜDÜRLÜĞÜ veznesinde satalmaktadır. teessürle bildiriririz. Cenaa» • velek, uzun yıllardan beri ilçemiz» OSNİZCİLİK BAMKAStJE.A.O. • de bulunmaktaydı. Kadınlar hakmerasimi bugünkü cumartesi günü 11 Nisan 1964 ve saat 15 kındaki yazıîarı ile tanınan Nuri. te Feıiköydeki 12 Apostol Rum (Basın 5M0'3917) • e Civelek'in cenaze törenine bü• Kurumumuzun değerli üyesi. eğjtim ailesinin Ortodok<= kilisesinde icra kıhnaGeneî Müdürlüğümüıe bağlı Btlik Tesislerinin Santral nu•un Kınkhanlılar katılmışlardır. çok eski bir uzvu ve yorulmaz bir tarih araştırıcısı caktır. marası 11.4.1964 cumarteai gününden itibaren aşağıdaki şekilde Hersin'de bir ^aıeteci vefat etti Kpderli kızı Eridiki Karayadeğişecektir. nidu ve eçi Andonio» ve Mersin. to (Güney tlleri Merkez buradftkllprle Yunamstnndaki Eski Numara •îürosu • Teleks) Şehrimizde bir YENİ NUATARA akrahalan kaybetmis bulunuyoruz» Türk Tarih Kurumu üyeııiidrietten beri vavınlanan «CenupCenaze L,<nra7!nıat! vp lerine ve kederli ailesine hassağhâı dileriz. t>o=fpsı» Gazete=;inın sahıbı Nevzat Teskilâtı PtSTOF Sumlu bu sabah nlmüştür. GazeTfl. Gündiiz 4 l 47 (lfi > İlân oluııur. fecının cenaze tören! sehrimizde (icce: 49 2S 30 vapılmıs ve büvük bir cemaatin , Curahuriyet 391'J ' İlâncüık: 9706'3yil > katıldığı merasımle kaldınlmıştır.i îlâncılık: 9705 3915 (Basın 5753 A. 3166/3888.) Devlet ihaleleri »**!.rr lıbfi» Türkleri alU l I su çıhtı Kanun dışı evliliklerden doğan 8 milyon çocuk var 367Yunanuyruklu . ** ^ .«««•«..^.^•îr.^rr^^,"^r::^ ^ ~ ™JT™« =»» ^^Z:'^:,^:^^^^^J: Bir sinema feileti için 4,5 saat durmadan türkü soykü Lczan Andlaşması ve B. Trakyadaki Törklerın durumu ' f 52 çuval kaçak kahve ek geçti NİZİYEDESİ Türk Pirellide L a d r ALMAN MALI Istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Oekanlı^ından: KAMYONETLERİMİZ GELMİŞTİR Dış Htstik ahnacaktır. DERHAL TESLİM Yançın SÖBdörme Cihazı AJınacak BAŞSAĞLfGI ı t Tabii KaynaMar Bakanlığı Bt¥f6f Su hleıi Genel MüdürüğHnden VAPOR FAİK UNAT'ı 10 53 20 fÖ 85 01
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog