Bugünden 1930'a 5,419,118 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALÜ »"HlinillllllllllllllllllllllllllHHHflllflNffllllllllllllllllllllfHfllffJlflfllllllllllfllllllllfllirflfMlllllllllııııııılı^^^ CÜMHÜBfFET w^^ ^ PURO f a ı 1964 Hazırlıyan: Sadun CENK YILININ nnı fvtm w fSezener'in yeni solisti: lOkan Akanse Ankaranın sevılen orkestrala rından Orhan Sezener'm yenı bır solıstı var: Okan Akansel Toplulufun eskı solıstı Mufıt tsgorur'un şahsî sebeplerden oturu fzmıre yerleşmesı uzenne top luluğa katılan Akansel. bu yondekj buyuk kabılıyetıne karşı /ık pek genç 21 yaşında. 1943 senesmın aralık ajınds başkentte dogan sanatçının mıkrofona çıkışı ılkokul sıralarm • da olmuş. Pıyeslerde oynamış, mandoJın çalmı?, şıır okumuş. Ancak, onun hafif muzık konusunda ılk belırh davraruşına 1958 de raslıvoruz. Ataturk £ r kek Lısesmde yonettığı bır top lulukla, «BlueJean» le alkış tophjan ükan Akansel, sonra dan «Incı Avcılan» grapunıı ku rır OT Bu amator topiuluklarla kaüidığı konserlerde gençh|ın Jİpsını kazanan sanatçı, ços g e v meden profeçjonel ha^ata atı'ı jor Ankaranın çejıîlı orkestrala •ında Eiektro Gıtar Çdlarak ?arkı so>ljyerek jabancı usta Jannın sevıyesıne erışmege ça u?an Okan Akansel, bu arada tahsdım de ıhmal etmış degii Hâlen, Dıl Tanh Coğraf\a Fakultesınde îtalvao Fılolojısı ne devam eden genç sanatçının şımdılık tek dıieğı Orhan Se?ener orkestrasında venı bır oğrenroek ve kendısınj ai l utandırmamak Talihinisi mutlaka deneyinis GALAXIE 64 ( buyük boy Amerıkan arabaiarının kıralı ) fGünün En İyi Takdimcisi Oksn Akansel = S ~ £• ~ 5 ~ ~ ~ S E £ jŞ £= ŞJ ~ £ 5 S j Erdem Buri /^ADETARCELİK ( kalitesi en üstün buzdolabı ) AYRICA 300 AOET TESELÜ MÜKAFATI Rad>odaki show projramla rından sesını tanıdığınıx Erdem Bari, hâlen bu yonde j ü n u n e n lyı program snnucularından bı ri.. A m e r i k a l ı l a n n ( M a s l e r ot Ceremony) dedıklerı M.C. lige 1954 jıljnda başlıyan Erdem'ın, radyocnluk hayatı daha d a eski. Ilk defa 1949 yılı sonbaha rında ızablı muzı'k programla rına başlıyan B n n ' n ı n b u pro çratnları eskıler hatırlıyacaklar dır. Jazzın taribini anlatır, b u »onde v e n t m ı ş jruçlü örneklerın eleştirjsini vapardı. Jazz'ın ırnrı halk mıiziğine d a y s n a n yonıinu orta>» koyan bu programlarla ılk defa raikrofona çıkan Er dera'in takdımciliihnde Modern Fransız Takdırocılıfc O k o l a n n n ızlerinı bnlmak m ü m k u n . Kuıağımıza gelenler ; • TURGUT YAŞİM İYİLEŞTİ! | Ankara Radvosu Batı muzıgı yajınJan şefı Turgut Yaşm'm fıtıkS amelıyatı geçırdığını haber vermiîtık Değerh murısjen gerıde kaJanfl «runler ıçmde e«kı sıhhatıne kavuşarak vazıfesı ba?ına dondu 51 • ÜSTÜN POYRAZOĞLU KERVANSARAYDA! I Ankara dan geJerek Kervansaray da çaiışmaga başlnan Ustun = ) Povrazoğîu ve ariada?Iarı, kendılermden oncekı jabancı topluluüuHl aratmadılar Orke^tra. liter Yen;şen (Pıvano) Tuna Ardemır (Sa\),= l Erdoğan Seıdarlar (El. Bas>, Yener önvuru (Baterı) ve Ustun P o \ 5 rajoglu CfEl Gıtar) dan lcuruiu " S • KlZ KOLEJİNDE K ONSER î Erdem Bnri §1 PİYANGOYA JŞTIRAK İÇİN... 3 adet PURO TUVALET SABÜNÜ kabı ile 3 adet FAY TEMİZLEME TOZU kapağını bir zarfa koyup zarfın arkasına açık adresinizi muhakkak jazarak P. K. 24 Istanbul adresine postalayınız. 28 Haziran Pazar giinü kıır'alar \oter huzurunda çekilecek ve talihJiJer ertesi gün iJân edilecektir. DİKKAT: Kur'n numaralannız aciresinıze posta İle gönderilıjor. Daha fazla kur'a numarast almak için 3 PURO kabı ile 3 FAY kapağını havi dilediginiz fcadar jcarf gSnderebiiininiz. £ = = E S ~ = z: H = 2 S Ş E 2 = = C S S ~ = z: Blldifınız gıbi Fransızlann bu konadakı tntnmları mikrofonda fıkra anlatmaktan çok, haıır bu lonsn toplnmla daha valun bır »Iffi ahşvensı knrmsk oloyor. Amerikalılann aksine takdımcı balkı procranıın nnmarasma so knyor. Bn çeşit program sunu calnjonda sahneye gelen artıs tı, balk önıinde bozmaktan çok alaya almak, onnnla dakikalar ca şakala.çmak mutnkun olabilıyor. tste bu çesıtın bizdekı en ı yilerinden birisı oldnfnna isa ret etti|ımiz Erdem Bnri, bSIen burratı en başanlı örnekleri Is tanbol Radyosundaki (otı bes gunâe bır) Szel proframlsrında verivor. Her <eçen sün blra» d» h* ivive, blraz daba g&ttlt vbnelen takdimeı bn yaz. Avrnpava çiderek yabancı radro istas yonlannda bn konnda teikiklerde bnlnnacak. Arnavutkm dekı Amerıkan Kız Koieunde Carmen Czernık'ın p ı s ' jano kcm«en ılgıvle ızlendı Adı geçen okulda verılen hafjf ve klâ5 sık muzık konserJerının artması sanatseverJer tarafından takdırle~ karşılanmakta S f a y PUF tatUe bahmından üslün, fiat bakırrnndan ucuzdar. pıyasada satm aiatnlecet, en mukemmel tııvalet zabunoftor Terkıbınde TEXAP0N Z bıılunan MöpiUtluUeterjanlı Terkıbınde G~ liınıır Selçuk'un başarısı Degerh muzısyen Munır Nurettın Selçuk un 55 oğlu Tımur Selçuk'un Başkan Kennedj'nın olu E munden sonra yazdığı mersıyeye, muteveffa «5 Başkanın kansı Jacquelıne Kennedv bır teçek S . kur mektubu ile cevap verdı. Bu sebeple Gala 5 j fasarav Lısesı mezunu olan Tıraur, okuiun son S hafıf muzık konsennde mrkrofona da\et edıle 55 j lek tebrık edıldt. Israrlı alkışjar uzenne pıya 5 l noda bu mersıye'den bır bölum çalan Selçuk « ' hocaiarı taraftndan da ornek talebe gosterıldı S Önumuzdekı kış Patj* Konservatuvanna muzık S •ahsıJıne gıdecek Tımur kendı jonettığı Hafıf S Muzık Toplu'ufu ıle nısanın son haftasjnda Ga 55 latasaray Lısesı salonlarında bır veda konserı S i erecek. 55 Faal Tekel Genel Müdiirlüğünden: 1 Jstanbul Paçabahçe Içkı ve Izjrrnr Şarap Fabnkalarında mevcut ^ 10 nıspeunde azalırçoğalır 46120 kılo $arap taşı m«vcut şartnamesne gore pazarhkla satıJacakttr. 2 Pazarlığı 29 41964 çarşanıba gunu saat 15 de Tepeba$mdakı Tekel Genel Mudürluğu Satmalma Komısyonunda yapıiacaktır 3 Şartnarnesı her gurt Komısyonumuz ıle İznur Tekel Ba?mudurluğunde" ve maüar da bulunduktan yerde gorulebılır 4 Muvakkat teminat tamamı ıçın 8993,40 T L dır. Malın tamamını alraak ıstemıyenler 1000 kılodan az olmamak ve alacagı mıktara gore % 3 nıspetınde teminat yattrarak pazarlığa ıştırak edebılirier Teminat muameiesı Tepebaşındaki Genel Mudurlufumuz Satınalma Komısyonunda yapıldıkfan sonra Mumhane Cad Kelvın Handa Malzeme Ahm Şubesı veznes.ne thaleden evvel vatırılmış olacaktır. (Basm 5380/3857) ŞEHİR OPER TEPEBAŞI TTFATBOSU 18 nısan cumartesınden itll Yalnız uç haita Mozart'm FIGÂRO'nuıt DUGî fOpera Buffa 4 Perde) Memur Alınacaktır îstanbul Sular İdaresinden: Idaremiza'n rauhrelıf servislermde çalıstınlrnak ürere imtıhanla Barem dışı Memur ve Sekreter aîınacak. ımtıhandakı muvaffakiyet ve tahsil derecelenne ıstınaden de 7244 sayılı kanun gereğmce ucrrt venlecektir İmtıhan, 4 51964 pazartesi gtınu saat 14 00 de. Beyoğlu Istiklâ] caddesı Franstz çıkmazındaki İdaremiz Merkez bınasmda yapılacaktır. İMTİHAVA GİBİŞ ŞAKTLARI t 1 T. C Tabıyetınde olmak, 2 Sıvasî ve medenî haklara eahrp bulurmıak, 3 18 vaşmdan ajağı ve 30 vaşmdan vukarı olmamak, 4 Askerlik hızmefint vaprnış bulunnıai, 5 En az Iise meztınu olrnak, 6 Sefcrefer olarafc girrnek istevenlenn aynca Daktüo Sekreter KTursu rnezunu bulımınası ve sert daktılografi bılmesi lânmdır. İmtıhana şnrmek ısteyenlenn en g«ç 2.51964 cumartesı gunü saat 13 00 e kadar bir dalekçe. tahsil beJgesı^re ıkı resikahk fotoğraf ile birlijrte idaremız Persanel Daıresi Amıriiğıne bıazat müracaatîan. (Basın 5635/3896) Uzun zamandanberı bekJenen Italvan harıkası MERAKtON yunleri: OKIL . FABRİK4 tS TERfNZDE Tnnzm Kolu Knrap Köyleri ' Gezinız j İTİ A H H K DERVEGI ' ; AYHAN BARAM ATTİL MANİZİ AZRA GÜN ÖZGAN SEYGEN GÜHER GÜNEY ^ Orkestra Şefı Roro ş« Çekmez Keçelenmez Tu>lenmez Leke tuttnaz Kolay yıkamr Satıja arzedıldı LESKAT KAKDEŞLER Tun deposu: Tel: 23194 Telg: LESKAY lzmır Ankara Yun Deposu REFÎK i Sozupek Modern Çar"!i N'o. 205 : ANKARA : îlâncdık 95903904 Oahilive Mütehassısı İ ; Prof. Gothold E. Lessing MohiHin S Dr. KAMRAN ŞENEL | :: Muayenehanesını Takstzn, Sı î ; raselvıler caddesı No İ H ^ | <Altnan hastanesı yaaı) o t t nakletmış, hastalannı irabu • le baslamiftır • Tel: 44 55 14 gaat (1MB) • •»«»«««••«•••a•«••«•v* t Kaliie arıyorsanız alınız i1 • Emayefi iç gövde • Otomaok defrost • KuJlanışlı ıç taksimat • TECUMSEH , ekovat • 5 SENE GARANTİ 1 18212325 nısan tarıhlenndekı temsıüere aıt 13 nısan 1964 pazartesı saat 12 den îtibaren sab«a lacaktır 2 Butun ternsıllerde taiebeve % 50 tenzılât vardır. 3 Temsiller saat 2030 da başlar. % ^ ^ • ^ » • • . •%. % . ^ . » » • ^ » •^.•^'»••^.•^.•^•^^^^^.^^^^^^^.^y^ (Basın 5 Türkîye Kızılay Deraeği Genel Müdürlüği İmfihanla Müfeffis Mmmi fllmaca İNŞAAT ÎLÂNI T,C. Zinaf Bankası Hene! Müdürlüğünden l Kapah «arf usulO 11» eksıltmejfe konan i? : Asa^îda isiın ve kejif rutarlan yanlı hızmet bİDjIarı Injaatlan tsiendır Isim ve MabaHeri Ilk kesff bedellerf Geçiei teminat 34^43,57 1 Saravköy hwmet bınası 512.339 31 3 Erdek » > 3S2J52.90 17^36,12 3 Nazımjye » » 309.556.02 16.132,24 4 Nıksar » > 271 051.82 14^92,08 5 Kaman » • 356 829,4! 18 015,14 6Kulu » > 359721,02 18.138,84 7GuJşehır » » 349.803. 17.742 15 2 Eksıltme 7/5/1964 Per?embe gıinü saat İS da Ankarada Genel Mudürluk bmasmda toplanan înşaat thaîe Komısyonunda yapılacaktır 3 Bu ışe aıt eksıltaıe dosyası Ankarada tnçaat Miidürlufünde, îstanbul Galata Şubetnizde ve her ışm ajt o!du|u raahalde bedeîsız olarak jförfllebıleecğı gıbi, arzu edenler bu dosyaJan (50) elliîer Jira mukabilınde Ankara'da înjaat Müdörlöğönden satın aiabıleceklerdir 4 Isteklilenn eksiltme çartnaıaesinde yazıh bulunan şartlan havi belgelerini, haklannda gerekli malumatı edınebnmek bakımından, 18/4/1964 Cumartesi günö «aat 13'e kadar bır dilekce ile Banfcamiî înşaat Müdürlfltüne vermelerl îarttır. 5 Postada olacak gecıkmelerden dolayı isteklı bır hak Jddıa edeınez. 6 Isteklller tarafındaıı tevsifc edilen evrak Belge Komi»yonunda ineelendilrten »oara eksiltmeye girebilecek olanlara iftirak beleeri verilir. 7 Komisyon ILANEN TEBLİĞ SCÇ: As. Vasıtayı hasara u|ratraak SAVIK : Hasan ÖZELPUGAN, HASAN o#lu 1940 dofumlu Zonguldak Barfın ılçesı Koca kövunde kavîtlı Malkara 95 incı P A terbisli Onb dan S r ç TARÎHİ: 8/EvluI/1962 HÜKÜM: 31/5/1963 gun ve esas 963/24, karar 963/9 HÜKÜM FIKK4.SI: As Ceza Kamınunun 137 neı maddesi gereSınce samga ıs nat oîunan «uçun tanhı \e mahivetı itıbarivle 218 «avıjı Af Kanunu geregmce du'tnesi ve hasar bedelı olan beşvöz kırk beş lira otuz vedı kurus Hazıne zarannın takıbı zımnında dosvanın ilgıl) Mal MudurluÇune gondenîrnesi Yukarıda «uçu ve açık kimIı9ı ile hukÜT) fıkrası vazıli «anık, vapılan butun arama!ara ra5men adreeı buîunamadıŞmdan, hakîcındaki hufc \; i ^•7 Huîojk, ftrtisat. Sivasal Bilenier Faköltesi; fktisa Tîcarî rlımler Aksdemisi ve\a bunîara muad;i yabancı < brdan mezun olup askerliğini yapmış fsteklilerin dikkçe en ge 274 19*Î4 gümme îradar Genel Müdürlük Personel durluğune muraeaatları ilân olunur. * İmrıhan aşagıdaki konulardan yapılır: A. Ekonomi fümumf ekonominfa istihsal, t«daviı Jsfîhîak bSlümlern B Tîrarf besap ve malî cebir. C Hukuk fCeza ve Huknk üsuM Muhakemeleri nunu. Ceza ve Borçlar KatMinunıın Umınnî E ları, İcra v* îflâs Kanunu ve Medenî Kanu HuJmıî şahjslara ait bolümfl) D Muhasebe rt7mtımî muhasebe ile btlânço tahlılı E. CofrarVa rTörkivenin tabiî ve iktisadî coğrafvi f yabancı dıl (Transızea, fngilizce, Alınanca) 1 3 Müraeast edeceklerden vasîflart taşıyanlara imti! ii, vazılı olarak bıldiröecektir Cumhunj'et Ankara Hukuk Fakülfesi Dekanlığtndan FakflJfemizde açık bulonan İdare Hukuku, Usul Hukuk v» Icraİflâ» Kurstderın« bırer asıstan aiınacaktır İsteklilenn 26 4 1964 tarihlne kadar bır dıtekçe ve kısa ha tercümelen fle birhJrte FaJrulte Dekanlıfına müracaatîan (Basın 5373 A. 2947/31 îzmit Belediye Başkanîıgından: 2 adet 7 tonluk kamyon Jle 2 adet as^ar! 7V> v " perlı COD fc=»v.r,~
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog