Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

11 Xisan 1964 CUMHTJRÎYET BKS lllllllllllllllliliiü H = = = ^= Ur> Yaralanan itibar g =5! = ~ i = i Vergi tasatılarımn götüşülmesi uzupot Ihsan GörisiLnekte olan tasarüar ve iigerleri • Kabul edilen aadde ler • İktisadi bnhran vergisi kanunoaia değişiklik yapıtausı BülenS J)ikmcntr Portresi Bir milletvekili IMeclis karsösanden, tenkid adı altında su socleri siyliyemeı : «thtiyar sefin etraftndaki rvtot üçt» biri oranında tktisadi Buhran Beş yıllık kalkınma plânının ön1 VergKi ahnmasını öngörmektedir. j gördüğü vatırımları gerçekleştirBin » Vergisi Knnununda degifikmek ve 1964 vılı bütçesinin finans d a k j p a r t i ] e r b u m a iiîlerın U.sa açıklanması halinde servet düşraan ! l i k y«pılmasını öngören kanun ta ISŞjmanını temin amaciyle hükümet n d t n I k , n ı m , s ı gere'ktiği tezi hğının artacajı tezini sivunmuşlar \ s a n s l d a b i t l a olan bitenlertn «erkesi. hepimni ilgilendiren bir yönu var : 3 ^ tarafından hazırlanan vergi tasa . = aerkesi. hepımtzi ileilendiren vönu =:'tj r afınH a n ha»,rianan wcr<ri tasa. . . . . dır. Uıun tartışmalardan sonra mü ; vergisindeki gccıcı ni savunmuşlardir. Komısi'Ot) bu kelleflerin gelirlerinın açıklanma istisna hadlerini göstermektedir. Parlimentanan prestiji. şahsiyeti f Z^jrılarının Millpt Meclisi gündemi nun ürerine tasanyı ekrar inreB u n a Ö Parlfimento'nan bir ynmniktan. bir patavaUızın s*ıan :^glnf almmasıtidan bu ytna bir busım öngören tasarımn birinci mad8 " ™ar ve tskân Bakan den aldıfı yarm, U millt vicdanda yankılar yaratıyor. Pat ^;rııir ay geçmesine rağmen henü? lemek amaoiyle geri almıs ve yap desi kabul edümiş, ancak bu mad':''Smca tesbit edilen halk konut. tnış olrtuğıı ilk rorl^n'Ha tarım deye «Açıklan.n bilgiler ele alma ! a n ölçülerine uygun olan bınalatılan yamruklanD bir barna kırdıtı. bir Kafayı vgraladı ;l s r gı hesaplanıyorsa. bn yanlıştır. Randa kazanan hiç yok " ^ tılumlu bir sonuça ulaşılamamışraİc haysiyet ve şereflere tecavüz >n?aat.n sona erdiği tarihten t,r. özellikle C.H.P dısmd.ki P^^rr^eZl" M K o . Kayıp ise bir kaş patlaması. bir diş kanaması degil. Kayıp. = ediletniyeceği. hüktnü eklenmiştir. itibaıen 10 yıl süre ile vergiden rıler tarafından «zam tBsarıIan» a , bir parlâmentonan sahsiyetinin afnMtığı sarsıntı. yerle biı Z^Z' . ! mısyon a vnca âf?tl»r Ayrıca verilen bir önerge ile bu .«tısna dılecektır. •! dı ile vasıflandırılan on kadar ver .. ..' .. .. edilen mânrvi varlıfıdır. ZZ! • ^ • J ı ..,i urununun v 160 milyon gelir sağlanacağı tah hususa aykın hareket edenler* 3 ^; gı tasansından bın dahi Mıllet ., 1 : : . h u Kanlı Meclıs kavgalannı ba acıdan çörmek gerekiyor yıla kadar hapis cezasının min olunan Gider Verdisi Kanunu özellikle «;az ve Bilinen sudur ki. ne iyi küfredene alkıs tutulmustur. ne de uygulanacağı hususu kabul edil tasarısında ise ~^Z fnönü hükümetinin zaman zaman motorine z?m yapılması istenmek mıştı bile, C.H.P. liler de » m a n adımlarla kürsüye doğru gitmekıyi yumruk «allayan kavgaeılara «aferin» denilmistir. Olan miştir. SSt'allanma^ına vol açan vergi tacakendisine bafırarak, Kon • <>'«>«6'« görüldü. Giritliftgluna « biteni en mütevası bir vatandasın filçüleriyle dahi dcger 2 >m». Evvelki Mecliste kabul edilen tedir. ^ = , rılannın Millet Meclisindeki müAra7.i Vergisi Kanununun 9. sorsiyam konuMitıa «efindifi «ra totmaya çalısan arkadaslan kendilendirtnekte acis çRsteren parlâtnentonan lâf ebeleri. ba bir kanun tasansının diğer önemli S E 'akeresi sırasında A.P liler bu Bütceye bir milyar aelir maddesinde defisiklik yapılması.| d > « s e n banlardan anlamazsın A s ' n e fflçlfikle mâni olabildller. Adavranışlariyle neye. kimr hîımet rttiklerini bile tâyin et maddeleri i = şunlardır: e ^ ~ tasarıların çıkmama=ı için karşı mekte iktidarnı törünö vortar Gaıete manşetlerine yifc raîh tqhmirı pdilpn nı isti>ren tasarıya göre arazi ver ta*v» şeklinde mokab«;lede bal« »>» •• yaşmdaki Basbakana «roj Vergi beyannamelerini ksnuselen kanlı kavga haherlerini okuvnnta vatandasın v i ı i ^ ~ koyacaklarını daha önceden kesin ve kanun tnsanlonnuı "i? ni süresı sonundan itibaren 15 gün gisi. arazi için kıymetlerinin binde na.vt.rlar«Iı. Kendisine öıel ««Itbn :««•*» <>lve hitap eden Ataöv, bu nün aldıgı. o keskin. nefrel ve sitem ifade eden çerginligin ~ 'ikle ifade etmelerme raSmerı «on cnk B7 SİT k \îil'pt sonra vermiş olanların g8«terdikle' onu, irstsız ve iratlı arsalar iile konaşmasın. devam eden AU M* Giritlioglunnn ayakkabmndan anlamına nlasamıyanlar. hareketlerinin «ebeplerini de an S S eünlerde bu çabalarını gevsermis irtf knhııl rrHl.vpsîir. 193 ri gelir Komisyonlarca tetkik edil degerlerinin binde ellisi ile iılemek \ kafasını güçlükle komyabildi. ArtaUmamaktadırlar. Vatandaş, açıkça belli ki. ba çeşit dav ^ S hıılunmaktndırlar Bu tasarıların uvgulanacaktır. Bundan tık kirsüniin etrafını ceviren C.H. celir verıri.i Vanunı.na bazı d i k t e n s o n r a ükellefin beyanıı* S S srörüsülmesine baslandıgı sırada ranışlan istemivor. misyonda bir de Gümrük Tarife na sıkı sıkı tatmakta olan Ataöv P. liler arasında kalan Ataöv'ün kıler eklenme.sjni n^"ören kabir matrah gfistetam ksdro haünrie Mecli« «alonun s o a su madHpleri ka rilmesi n rhalinde, bu fark nazara a Kanunu tasarısı vardır. Bu tasarı nihayet kavganın cıkmasin* y»l a yaaıya dövalmekte oldagn görüVa parlarnentonan itibarı? Ona kim koruyacak? Mesele rla hazır bulunan A.P liler bir kaç ya göre gümrük resimlerini artırIfiyarda. C.H.P. lilerin ba reaksitıu yönden ele alınınca, soruya, cevap bnlmak hüshtttün m&şçan ?« ctKiltyi »rfetti. lmarak re'sen vergi tarh olunur. siinrKir maddelerin oylanmasına • Kii'ıik ciftoi i«ti^nasmı tâj Ortalama kâr hadleri Maliye ma indirme yetkisi Bakanlar Ku « Ihtiyar bir çefin kiil oiayer. Bir Meclis diisönünfiz ki. onun itiban, kendi etradnda ywıa yanıtıra A.P. liler, bir kae toplam sayılarının varısı oranınruhına verilmektedir. mensuplan tarafından korunamıvor. Mlllet nezdinde kuçük toplanan r«b«tUr genç bir mnha milletvekili hariç yerlerin4en bi>in haVtmmrtnn isletmp büvüv'ii1 Bakanlıgmca emtia ve i.t nevilerida katılmnktadıriar. Hükümçt tarafından geçtiğimiz le kıpırdamıyor ve AtaSv'an kodüsüriilüyor. Oysa. koruyncn olmak torevini yerine getiregıi ölciileri Vabtıl eHiİTiistir. ö r i n e g ö r e hazırlanacak cetvelier na. ayın sonuna kadar çıkması istenen letetle kıyaılanamar.i tnivenlerin günün birinde içine düştükleri durum yakın zara alınarak meslek teşekkülleri Ba sırada C.H.P. sıralannda « na«aaalanndan üzüntft daydukia» • tasarılarm haftada üç gün görüşüleeçmisteki olaylar arasında yrr almıstır. sinin vüz nl'ıim tnnlamı 300 dönü tarafından tesbit edilir. Bu tesek düğü dikkate alınırsa en iyimser tarmakU oUn tSm milletvekille rını ifadeden geri kalmıyorlardı. Kavganın yatışmaaından sonra Rejimi dahi bir çün tehlikeye atabflecek bn gibi davmü asmıvan riftril?r verslden is küllerin hazırlıyacakları yeni cet bir görüşle bunların kanunlasması rinin ay«f» fırladıkları goruldâ. ranıslara bir son vermenin tek yolu. koruyucn çSrev davveller. kurulacak Merkez KomisAtaöv ise konusmasını kesmiş. A.P. li Ali Naili Erdem, Ataöv'ün için bir ay gibi bir zaman süresiidabıgnsnnon parlimento mensuplarında her an nyanık kalmayonunun tetkikine tibi tutulabilir. • Kürük ciftci Millet Meclisinın peçen Tıafta iCJI.P. lilere hitaben «Gclin, dt konasmajnnın parltmento nin geçmesi icap edecektir. na yakışmadıgını, Meclis karsttsün sıdır. Halen Millet Meclisinin günde. j«tif»r?*> ertehilmplt i<în Tİrat mah çmdeki birleşimınde ilk olarak den ifade etüyorda. Ata*v*ün sözKavtacılar. yerleriniır oturanaı !.. minde bulunan 7 vergi tasansının 1S3 ssvılı eel'T verçisi kanununun sullerin hır •akvin vılı idnrte «alerinin tasvip edilmemesi yanında müzakeresine geçilmemiştir. »l KEMAL ATDAR bazı madde ve fıkralarının deâiç tış bpdelleri tntar'n'n r f bın liraCJI.P. lilerin milletin kaderi ile tirilmesi ile bazı hükümler eklen yı asmama ssrt'ır. t«»isn» haddij Bu tasarılar ve getirdiSi başlıca Igili meselelerin konasaldnfa kür hji li önemli madd«ler şu şekilde 6«etmesini öngören kanun tasarısmın söye flrlamalan da h»« karsılanmüzakeresine bajlanmı?. aneak u ra nlarak tesbit edilmiş hulonmak lenebilir: miT«r<la. Bazı vergi ve resimlere zam nmsal kazançların vergilendiril taydı. + Tam mükellefivıte *âbi clan yarjımlası konusundaki 4040 sayılı konu5un»İ3ki maddeye C.H.P öngören kadışındaki partilerin karşı olmala lann vıllılc bevannnnp'erinde pi kanunda değişikligi bildirimleri v»nH.=n teshit e nun tasansı: Miili Eğitim: Güzel Sanatlar kanun 'a'iatıs! n ürerine komisyon bu maddeyi Bu tasan binalardan ahnmakta i i« veri r!ı«ın'1a Valan VPTAkaripmileri kanun teklifi. tekrar ınoelemek «maciyle jeri İMAR VE İSKÂN olan Savunma Verjrilerinin artınlalmıstır. Tasannın 10. maddesi (te ler icin fidenen. kiralar. tstyfive Parlâmentoya gelmiyen se. KOMİSYONU GEÇİCİ KOMİSYON masını oneörmektedir. Yeni tasa. Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali güne dek yıllardır (îslemezük) di lir vergi>îine tâbi çiftcilerin be mn;rafları eider kapsamına alınnatör ve milletvekinerinifı Türkiyp tnşaat ve Tesisat MiiKuruluş ve Kanun Diyanet tşlerıya göre 1873 sayılı kanuna göre thssn Göğüş, basın mensuplarının yenlerin iç yüzünü çok güzel verimıstır. gerek partileri, gereks» Seri Raskanlıjfr tasarısı. Kuralus ka teahhitleri Odalan ve Birligi Ka yanname ile eöstereeekierı yıllıtt btnalardan almmakta olan vergi o çileli dehlizine geldi ve etrafını ybrdu, hârika bir programdı.• Perakende satıs vapan tinato Başkanhk Divanınca gelir dönöm başırta nun tssarısı un tpçarı<;ı yç sahibinin bizzat oturduğu mes sartn üç gazetecinin «Efendim, şu Genç Bakan, «tşte. dedi.. «Buisimlerinin açıklandığını daha. tesbit edilen miktardan HT o!ması caret erbabının gö^terecekleri gav kenlerden yüzde 25. kiraya veriGECİCİ KOMİSYON gün de memleket hayrına yararlı SANAYİ KOMİSYONU Kıbrıs isinin sonu nereye varaedilen önce bildirmiş ve bunlan üzerinden ri safi kazKnclann te«bif len meskenlerden yüîde 75, tica cak, \eter artık» târizine «tstemeGümrük aıriş târife cetvelinin halinde asgari miktar cevap işleri benimsemiyenler Alâmeti farika nizamnamesi düşüit sütunlarımıza almıştık. vergilendirilecegini öngörmekte ortalama kSr haddinden rethanelerden ise yüzde 100 oranın verirken, dördüncü gazeteci yan zük» diyorlar Ve Ataöv de bunhakkındaki kanun nin bazı maddelerinin degistirilme düzenlenmpsi Bu hafta, bir hayli arttıgı dir. Örnek olarak »ahıl ziraatinde nlması halinde bun!ara rr'alama da zam yapılacağı hususu öngorül lanna yaklastı. Gögüs. dördüncü lardan biri. Elbette benim için, si hakkındaki kanun teklifi. hadrfj ıjvrnlan î~ik*ır. için isimleri ayrı bir yerekili arazinin ılk 300 dönümü ıçin mekterîir. bizim için gçnsoru iMeyecek.» gazeteciye: Harcırah Kanununun 33. Madde GEÇİCİ KOMİSYON de açıklıyoruz. 1 dönüm bajına bir üra vergi ali'ısinin B fıkrasının deSiştirilmesi «Ataöv benim için gensoru iste Tam bu sırada, Genel Kurul faGecekımduların düzenlenmesi •57 nci birlesime katılmıyan ması gerekmektedir '<00 drinüm ahakkınrtnin kprn,n teklifi. miş grupunda, siz de haberin baş lonundan gürültüler geldi. Dörhakkınri;ıki knmın teklifi üyçleri gösterir yoklama turazisj olan hir ciftçinin vılria 3 0 D fırladı. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ilığını iri irı vermisstniz» diye ka düncü gazeteci yerinden MİLLÎ SAVUNMA tahağı: SAĞLIK VE SOSYAL liradan az gelir BÖsternTî«i halinde Tasansının kabul edilmiyen madtıldı. Ardından hemen ekledi: «Dün basın locasına girdi. Gördüğü man 1 Emin Açar (Manisa) KOMİSYONU KOMİSYONU 300 lira üzerinden v delerinin Komisyon tarafından gegece radyoda tarih sayfasını dinle zara suydu: 2 Şevket Akyürek (l«Un. Türk Silâhlı Kuvvetlen taşe Kaçocuklar cektir. Aynı tasannın ' Korunmaya muhtaç '•. mad ri alınmasından sonra Vergi Usul diniz mi?» «Evet» dedi dördüncü Ataöv kürsüde. CHP li milletbul) numı tasarısı ^ ise lflfi1 vılında i hakkındaki kanunun B maddesinlunan Kanunu Tasarısında degişiklik isgazeteci. tNefis bir programdı, bu vekilleri her zaman olduğu gibi 3 Nurettin Aynuksa (Ernin decistirilmp«ı hakkındaki ka tarımsal gelirlerde bu TARTM KOMİSYONU kanunun tiven kanun tasansının müzakereAtaövü protesto ediyorlar. Ihsan zurum) ekicileri hakkındaki nun »eklifi uygulanma'Jinı önsörmektedir. ö sine geçilmiştir. Vergide açıklık Ataöv atılan sözlere, sıkılan yum4 Fethi Başak (tstanbul) Bu tasan da 1837 sayılı Bina j «ellikle bu iki madrlenin görüşül ilkesini öngören bu tasarının müruklara karşı «Gelinie.. geliniz.» 5Suphi Batur (Sinop) gereğince bina. diyor. Açıkça bir çağrı, gürültümesi Millet Mpclisindp «ert tartış zakeresi de tartışmalı geçmiş ve Vergisi Kanunu 6 Necip Dânışoğlu (Rize) nün büyümesi için! AP lilerde olan verginin malara vol acmıs ce C.H.P. dı=ın parti sfizrüleri özellikie vergilerin İ lardan ahnmakta 7 Cevdet Gebeloğlu (Bitlis) pek hareket yok. Bir CHP li bagı 8 Suphi Gürsoytrak (Tabii rıyor: «Inönüye çatamazsın, bize üye) robot diyemezsin sözünü geri al.» 9 Osman Hacıbaloğlu (To. AP nin bu, sanki kavga çıkarkat) SKNATOR MİLLETVEKtLİ mak için yaratılmıs Meclise gön10 Turhan Kapanh (Sakar. • Her öğün 7M kişinin yemek ye derilmis gözlüklü Antaly« milletya) digi T. B. M. M. nin lokanta vekili aldırış etmiyor! Ne demiş C.H.P „„ « 1» 11 Halit Sarıkaya (Çanaksında çalışan garsoniara öğle de CHP liler böyle celallenmişler A.P 72 1C3 kalc) yemegi verilmet. V.I.P „ 12 « acaba? Şunu demis, «Ihtiyar bir 12 Haydar Tunçkantt (TaBir süre öncesine kadar biitün şelin robotu olan insanlarla genç IJ.K.M.P 6 S bii üye) garsonlara yemek verilirken bir muhalefet kıyaslanamaz..» I.I.P „ 2 Yukarda adları yazılı saym «Zarar ediliyor» iddiasile onlar M.P 4 13 (on iki) üyehin Cumhurijet ba yemekten mahrum edilmişKatımsırlar (Cumhurbaşkanlıgı Senatosu Genel Kurulunun lerdir. Kontenjanı rlshll) 48 26 2 Nigan 1964 tarihli 57 nci A C< k 4 9 • T. B. M. M. lokantisında çflntoplantısına katılmadıkları de 150 kilo et sarfedilmektedir. 1(1 Nisan 1964 eünü saat U.00 e kadar. son transferle sandalyetesbit edilmiştir. •k T. B. M. M. nin lokantasında lerın partıiere göre rtagılışı vukardakı gıbıdır Parlâmento Kâtip Kâtip her türlü içki satılmaktadır. ıcındekı çalkanlılara bakılırsa. vukardakı liste gelecek hafta Adil ünlü Neşet Çetintaş Ancak bu içkileri milletvekilvuıe deSıseıektır Bu da CHP nin: leri. senatörler içebilirler. Ve• C.H.P. M. Meclisi Grup ya parlâmento üyelerinin beraHaberi f berindekiler... Masasında bir parlâmento üyesi bulunmıyan 7.4.1964 tarihind» Millet Mec f her kim ise bira içmek hakkına lisindeki açık oylamaya katıl f mıyan Aydın milletvekili M. J dahi sahip değildir. Çünkü idaHerkegln ödedifl vertlnln açıklanması kabul olundu Gazeteler 5ükrü Koç, Bitlis milletveki J reci üyeler böyle lüzura gSrli Mü?tak Okumuş. Gümüş. î müşlerdir. . hane milletvekili Halis Bay • Parlâmentonnn Basın Bürosun { ramoğlu, tstanbul milletveda teypi, plkapı alınmıs büyük ıııuıııııııııımıııııııııııııııiM!iıııııııııııııııııııuıııııııımııııiMiıııııııımııııııııııııııııııııiiiııııııiHiıiHiııııııı>£ kili Suphi Baykam, Hatay boyda bir radyo vardır. Ancak, milletvekili Saki Zorlu, bn radyo mesai saatleri dışında i Ordu miletvekili Yusuf Izzet. dinlenebilir. Basın Bürosondaj \ «in Agaoğlu v e < Yozgat kl polls memvra için mesal hamilletvekili Celal Sungur'un: ricl gaatter 1Î.0014.00 olarak günü saat 16İ7 de Cutnhuriyet yarınca ceıalandırılmasını kap n C.H.P. grupnnda, girişlerinsınırlandınlmıştır. Bu saatler Senatosunda. çok Önemli bir ko sıyordn. Kemalî *Beyazıt (C.H. den dnydnkları kıvancı beliTten dışında radyo dinlemek isternu görüşülürken. jarı maden P. içindeki adı Emmi) bir de konuşmalar yapmışlar. tşte onseniz Basın Bürosnnda şörevli = A.P. lstanbul senıtSrfl Rifat titi (!) rflrk Silâhlı Knvvetle kaph, mavi yazan bir tükenmez ğistirge önergesi verdi ve bu lardan baıılarını «nnuvnruz: polis tarafından kapatılır. = Oztürkçine. Doço Menril Ko rinfn 3S fllik bir »;5Tev yeri ver kalemle üzerinde «gelen kâğıt cezaların fic misli arttırılmasını Eski Bışbakan Tardımcısı, = ! * Millet Meclisi oylama tesisaBaşında patladı = iıutanı Tümgeneral Farnh Gö difi Dofro Menzil Zonguldak senatfirfl Akif lyl Romntam iar» vazılı kâğıdîn arkasındaki istedi ve kabnl edildi. tında calıştırılacak yüksek mü= ventflrke fena halde kızmıs! Tömseneral GBventBrk de Ata bosluğa portre çizip durdu. EsBir milletvekili kürsüye doğru Basın odasına çelen Ali thsan doğan: . hendise, şoförlere Baskanlık «Ahnganımdır. Partiler degi$= Senatods rfindem dısıo hnnns törkciiluSB bırakırdı . Bakanlıtından gelen ki bir re'sam olarak fö\le öir Gögüs, Divanı kararı Ue takdir edile geldi. Bir ba$kasını • tabiî CHP bu Ulu* Gazetesinde yayınlanma = na yapmak istedi ama. ba«kan. baktım. Bay Omav ksdar ha Kıbrıs hakkındaki son raporla tirmişimdir. Ama astında bng3cek faıla mesat fleretlerini kar sıralarından tuttular. Ama NEREDEN HOCAM? sılamak flzere bütçeye 40 bin CHP li dayanamadı, ellerden kur= ^ztürkcine've söz vermedi SeFahrettin Kenm Gökav. hani yatımda kötü portre çizorı gör rı oknyor öte yandan Bakanlıjtı ne kadar girdifim partiler detuldu, kürsüye geldi, «tn» dedi.. liralık Bdenek konnlmostnr. medim de^em inanın... Bay O ile telefonls görüsüyordn ki bir Sişmiştir. Ben detisnıemişîm= natör hemen basın bfîrosona gündem dısı söz alıp Efes'teki bir gazeteci. İİtJt 3 îeldt ve A.P. orranında ralısan furistlere Tiîrk Vi7İarının sarap may. sonra, eski harflerle • Parlâmentonnn bahçesinde ve «tn aşağıya.» Ataöv inraedi... Ba«thsan Bey» dedi... «Acaba NOT tyld«|anın yeni partidiçer yerlerinde bir yılda 230 kanların sıralanna doğru bafikatj nılacak gıbı de değıldi aylardan hir gazeteciye bnnnsmasını yaz dağıtma karannı vermisti ya, i? şeyler karaladı. sildi. sonunda lar kuruldu, bazı AP liler tara i ceri. bin liralık su kullanılır. S dırdı. sonra daSıttı. te bu rlavranısmi kııtluvorlar sıkılmıs olaeak ki kâSıdı yırtıp Türk ceza kannnunun 480 ve 481 lere girmemesi icln. C.H.P. nin Sonuç: değişmemesini yürekten dileri?. • ParUmentoda yılda 290 bin li fından. Başta ünlü Ihsan Tombuş. mış (revresindeViler... Bir vıSın attı... Neden eski harflerle yaz inci maddeleri nedir?» = tste oradan bir parça: raiik telefon konnşması yapı Ama bu sırada, barikat kurulması! AP liler, Ataövün tahrikierini Göğüs, elini saçlanna cötürEski Devlet Bakanı Nihat Su mektup almıs Geçenlerrle basın dı diye düşündüm... Haklı.. Di = «Benim icim Atatörk «eveisi düşünülmeyen sol yandan bir benimsememişlerdi, bu, her davlır. «tsmet tnönü. bn memleketin bıirosunda vSrpnlik »HprVen » • yanet Işlerinin Bakanı olan, Ruh dfi, işine devam ederek «tdam ZZ 'le vanarken. henim rnhnm A• Millet Meclisinde bir yılda 160 CHP li fırladı ve ilk yumruğu in ranışlarından belli oldu... Ve Onu ebedi ismetidir.> Omay da yeni sanırım» cevabını verdi. cıkladı ve »Siz ne ^i'">r«unur Devlet Bakanı E tatfirk mesalr^l tle aydmlanırOsmadan bfn. Senatoda ise 50 bin liralık dirdi, Ataöve... Sağ yandan tek savunmak için Şinasi Ve ismeii Nihat Sn korayaYani, Emmi'nin verdifi önerbasın kuşlan... Profesörlerden harflerle vazacak deiil a!... E ken, benlm varlıfım Atatürk yum başka «Yiğit» çıkmamıştı AP içinmuhtellf cins kırtasiye garfe adam, Şinasi Osma fırladı, seye v« Ali ths»n'\n madde cak. Vah Itmetimit v»h .. bile mektuplar aldıın...» deyinDALG1N GÖÖtiS. = ^evgisi ile mesbn iken, evet beruk sahibine karşı çıktı ve bunun den!. dilir. AKTAR TtTVA TAPM1Ş mökelleflerin ce bir gazetee) sordu: Bizim meslekten geçen, ger yorumuna iöre 5 " ' »orla tsmet Pasayr sev dive Nitekim, sonradaü grup adıtıa • Parlfimentoda hizmet gSrenle cevabını verdi. O ona. O da ena. C.H.P. DAUNA haysiyet ve »erefleriyle oynıyan • Ilâhiyat FakCltesi profesör!e cekten basanlı bir Bakan olan = ^orlıyanm aklından ««phe edere Oç senede bir 370 bin liralık Osma, yumruklarını yan isabetle yapılan konuşmada AP nin ileri Eski Ulastırma Bakanı Cahit lar üç kere idam edileceklerrinden mi hocam?» Tnrizm ve Tsnıtma Bakanı Ali = rim.» kaydederken başka CHP liler kür ySneticilerinden Ali Naili Erdem rivim eşyası altnır. Akyar: thsan GöÇüs. öylesine cok çalı dir. Gökav verinripp hir siçradı.. •• Millet Meclisi * Raşkanlı£ının süye çıkmışlardı ve Osma yumruk bile bunu kabullenir şekilde konus Görnyorns. raeter öttörkcine «Yolf yahu» dedî.. «Hani neydi «C.H.P. ye yeni girmiç sayılC.H.P. GRUPUNDAN sıyor ki, insan şaşıyor nasıl temsil gideri senede 35 bin li lar arasında kaybolurken sonuna tu, Ataövü yerdi.. = de Atatfirkçü tmiş!... Senatörün adı, kızı var, mam. Şimdiki iltirıaktmı vuva«tNCt» LER.. meshur keman dayanıyor o zayıf nünyesi yokOrhan Veli'nin şiiri tekrar yaradır. Senato Baskanlığt için de kadar çarpışan insanların rahatlıE doktor oldofann biliyordnk Sr cı...» ya yeniden dönös kabul ediniz.» 2 ' C.H.P. Ortak Grupn, salı (üsa takviye edici bir takım Hâçğı içinde idi, tam anlamı île «Er şandı: «Kimimi? öldük, kimimiz aynı miktardır. E natörfin, tstanhnlda gecekondn MrHA*JBET BAŞKA nü sflfel bir otumm yaptı. BiGerisini biz tamamladık... lar mi alıyor? diyor insan= ':+ ParUmentoda 211 dahilî. S2 a kekçe savaştı.» Ama, sonra kay nutuk söyledik.» 3 vaptırdıgını bilivordnk. ama. se • Behçet SETDtR . Salı günfi Millet Meclisinde. ze verilen biljiye gfire, hem de Sabit Erdvıran mı?« boldu. Ataöv ve îhsan Tombuşla Nutku Ataöv söyledi {'.). Osma det haricî telefon vardır. = natörün Atatörkcü oidn^nna Gökav rahstladı. »Tamam...» de vergilerin aciklanması kabnl e resmî bilçiye göre bn yargiy» tşte, eski Sağhk Bakanı Sua? Partâmentoda bir yılda otoma beraber Ne kayboluş! Bundan ö olmedi ama beter hale geldi. = <»• bn venlevie öfrendik. Seren'in incisi: irinci mad vardık: di... «Tamam... Erdurandan al dilmisti. Tasarının CHP liler tnönü için en ufak bir tik saat. telefon ve asansör ta tesi filimlerde bile rastlanamıya«Onların muhabbeti htni dav ^ MemlekPtte ne hadar partl = Ab. Ah> Şa Saidi Nnrsi er dım.. tlâhiyat Fakültesi profe desinin son nar!>*ra'ı. arıklannn ^ rniri için 50 bin lira sarfedilir. cak bir hızla devam etti, gelişti... tâvize dahi razı olmayacaklarını • varsa hepsini dolasıp. nihayet ma çekiyor Karsılastıgtmız zabu bilrilerin ele nlınarnk mü= Ken Sldö... Belkl o da Aztukcine sörlprinden de^il ..» * Parlâmentnda hizmpt eden bir Çantalar, bardaklar hattâ kahve olanlardan sonra üzüldüler ama simdilik C.H.P. «aflarında m»n hasreti dindirmek ıçln en kellefterin seref v» h»klarma = eibi «Ben de Atatflrkcfivfim!» KftTtt RESSAM. sef earson. 31 garson ve bir de rengi ayakkabılar havada uçuşu yumruklan ile şösterdiler. = »lerdi. BSvlelikle. senatör OrRııh Devlet Rakanı ttrahim tecavüc edenlerin T.C. kanunu karar kılan bazı «enatör ve mil cok sizinl» kucaklnşıvor. »izlnle Söz özgür'.üğü kan lekelpri. kü' barmen. nasta ve dondıırmî"'! yor. kıyasıya bir yumruk savaşma 1 X = ıfirkcine'nin aklından sflphe et Saffet Omay, 7 nisar 1964 sah nun 480 4 1 inrî maddplpri u letvekilleri İ U defa k»»ıldıkla en çok dertleşiyordum. » vardır. Bunların her biri 450 tanık oluyordu Millet Meclisi! ts für ve yumruk işte o aünün bilân ^= = = Bir milletvekili bn sötleri sovledi diye de kondara 8kçesinden tutan da tırnak ve çanta ile »aan üzerioe yârünemez, dövülemes. Büyük Meclisin. nilletin afzı dili »Iması çereken yüce karsüsünün etrafı ba hafta pelte pelte kan iıleri ile çevrelenmişti. Küfreden milletvekilinin mâruz kaldığı kahredici yum raklar kimseyi ilgilendirnıez. amurunda Uelil. Aro» ş» letvekiilerinin eflr'eti kimsenin O yumruklan sallavan mil Ataöv B« sitanlanmıra ikinci defa konak olan orta Myla, sfemtn. gözi i k l t mületvekilinin saUsma oldafvnn ileri sirerek s«t aldıgını tören tam Pariâment» mahabirleri yeni bir kavranın çikacafinı seter gibi oldnlar. Şnbat ayinda Mil lî Efitim Bakandğı bütresitıin gö rnşüîmesi sır»s»n*«, Millî Efiti M teşkiUti içindeki b«fin per soneli, deHIIere dayanmskstnn komünistlikle itham etti|< • » h » f ?« tanın portresi olarak karşmıı* çıkan A.P. milletvekili Ihsart At»öv. Millet Meclisinin çarşamba . v » r * B «Gelebilirseniı şayet.» gtnkt birleşiminde k*r»«ye çıkıp Milletvekilleri aras.nda çalı». konasmara basladıktan *«nra C.H. kanllğl ile tanm*n C.HJ». millet. sataşraaya basla vekili Fafcir Gititli*fl«nan koşar P. lilere Kobu' erii'en mnddeler Görüşülmekte olan tasarılar Fİ1 Komisyonlarda neler var? 'KANLI MEYDAN,, Acaba Neredeydiler ? Vergi usu kanunu tasarısı •vtisadi buhran vergisi kanununda degişiklik yapılnıası hakkındaki kanun tasarısı Sandatyalarun partiiere göre dağıhşt Biliyor musunuz r AZ VEREN MALDAN ÇOK VEREN CANDAN.. Büyük ifşaat l orıjAm lira brüt ücret alırlsr. tenmiyen bir şeydi bu, ımı, kaçı çosu...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog