Bugünden 1930'a 5,419,912 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CrMHTrRtTET 11 Nisan 1964 Inanç Sömürücüleri Boljol Riscrfei Nur ^Okurlardan " 4 • Fabrika kurmak niçin günaht.r? * ^ 8 Teessur ıçınde ıç çefcip aut, Gıoı sualler surujordu Hoca korulara tema* ederken «her hal ceplerıne para gırse, daha ıyı gıyHalıfemn, bır büyuk Islâm «tevie tvâ ımam efend; dıver.ıer vardı de or.jmuzaekı av a ı ^ e r açıiır» se.e: daha ı\ı veseler fena mı o ı tı fıknne karşı: Bu aıada edındığım kanaat, g e n dıvorlardı Anladifiıma jore, b u ' l j r ' Hastalanamız mı, doktor arı Dogrj sov luv irMinuz, atna cılıjŞın, Nurıı.luk .mıhverı etrafın vatandaşlar ^ıraatle messuldu ıvorsunuz, bunun ıçın tstsnbullara d«dım Bunu hakikat I a.'ıne e^'ir da dönduğu merkezındeydı Ay Bır ara nasıl oidu b:lm«n, oıribıle kosanınız var. Halbukı, her mek çok guç Mı>ır. Pakı="an: i dın ve hakıkaten tslâmıveti oılen toşuverdrtn veIkurulan fabnka doktorunu da, ılârak Ürdun: hötun t an'.ar o»«ıl oğreten hocjlaı pek azdı Jiskı tnşalUh, dedım ber kasabada cını da. sışortasını da hepsını embır arava Kelır*» Bir dpfa o »ııllet şehır, Afvon, Emırdağ. S«ınriıklı üır fabrıka ojnaM yjkseîjr de herınıre verıjor! lerırı ıçınde musaıt ierrnn hazııl» ve Bvannıtd senç ımam ve hoca pınız seiienın 9 ayj vatarak maiıBu sozlerim esasen bennnle aymalı kı ko1avlas«ın' ların tnevcudıvetme tnaa! ~ul beklemeysp oralarda çalifirsı nı Murde olan ıkı köylüve te^ır Hsiıfe mânHar bir fekîifle gu\ e<;ef bunların da Tutumlarında A mz' etmıştı ama. daıtna müstenkif go1 du Kaslarını vukarı k4»1ıno ?ötjobazdan *aturk mkılâplan hakkında merfı Dort srk.aia=ıından ıkısı bemen runen uçuncu neden^e lerırıi açarak: çok •şevler bılen fa propaaandanın ızlerını gormeK ou temenrıime ıştırak etU. B ı n , >ana çıkıyordu kat susan adam hava*ında oevap mumkuncru H<?p«i de ne tesırler hıç se^ını çıkarmadı Ama 50 • 55 Hacı R benden bovle dırenme verdıaltmda vetıstinlmnlerdı kı şerı vaslarında olan dorduncusunu gor beklemıs'orriu kı kızmaya basladı Her halde musaıt zeroın at ıçın lâf sovletmıvor Hılâfetın meyın Adam neıede\se benı bo Yanından aMrmadığı tahta valızın 1 vardır *Butun Mııslumanlar buruşmuş kalkmasına vanıp vakıhyor. Arap gaziıyacak! Anla ; ıJan gene gunaha d:p!enru karıştırarak bette bunu arzular Bırlfşmek fe ça Kur'an dılıdır bunu bılmıyen sırdım Bır k»ç «amye sonra ılk bır kitap çıkardı. . Bu onun nayra na şey mı? Bırlesm»kt*n kuvvet kâfırdırden kaldığ' baska bır şey sovle hıddelı «eçen Hacı R \ıne de ; u nı olduğu, te^ırı altmda doğar!.. Muftu efenıjının Tr.eşhur eserı omıyorlardı zume t":s terc bakarak: Bır a n dtırdu, «onra ilâve ettii H.hhh dedı Fabnka dedın lacaktı her halde' O elleri asabıArtık, bu « u h ı t e ıyice tntıbak e H « n rter yerde, Pakıstanda, debıldığım ıçın hareketlerım d a h a m ı davulu>ia bo^azanı ıle gele vetten tıtrıverek savfalarda ıstedıÜrdund*, Irakta, Mısırda pek çokserbestleşmıştı. Onlar da benı hıç cek Muslumanlıktan rıasibı olmı bahsı ararken kıtabın kapağma Nurcu kardeslenmız var lngıi yadırgamıyorlardı Esar>en. NUT vaniar. kanlarmı kızlarını orada so\le bır goz d*tım. üzerınde «Kat«rede, Almanyada bile, orle değit talebesı olduğumu, ılk »rkadaçU çalıstıracaklar üc beş kuruş ahp ranlık Gecelerın Nurlu Sabahı» va mi? Ve hep»ı de gayet ımanlı i» rımdan olduium tavsıye ıle ııncır da dunvaaa gunlerını gun etmek zılıvdı' Bu sırada Hacı Ramazan c aanlardırleme gıttıiıro ıçın hepBi oılıyer ıçın H»ç bırısı ahretı du^ünmez 16 ncı avfddan şu «atırları bana Halıfeve «Doğru, çok do#ru» dv du . Bu "•ehırricn şejjj l»r Orrtan «onra »fendım, dans aynen okudu: ı • Bır jerai «ıgorta ettırılır gerek gemı. gerek volcular temınat altındadırlar. Artık korkmazlar. çunkü davar.dıkları var Üsküdar vapuru 200 gençle denızin dıbnde • mddt» derken rr.ılletçe ne vap T •k Sıgorta teçkılâ'ı denizden havat verıne ce=et toplamadı mı* Hanı kuraracaktı' Ne oldu' Kurtaramadı. Burada uçlu vok. Bunrian bafika. evler beton olur. «ağlam vapılırsa vıkılmaz. Muhendısın verdığı rapor muteberdır Kar deşlerım; Fethıve ıkı sanıyede top rakla bır oljrken bınlerce kar deşler Allah Allah dıve valvarırken raporlar vok m u ; d u ' Doktor bu adam Fağlamdır dıve rapor verivor, bakıvoısunuz on dakıka «on ra o l m j ; < > Bir ıkıyKOMiı ı k ı y K m ı ı yaxıyor: makan^ık bir Bir yazıyor: nıakanşık bir majızara uzet«Her zaman gazetelerde; sch mektedir. rın çüzelleBtirilmesine, imar du Bilîrsiniz Gömössnyn Cmâdermnıaı ıvmavan in«aatlara rnıü sinden Kabatasa kadar asafıya saâe eManmayacaktır diyc nlnı rittikçe sokak araları \aı*r. nur. Bızzat taıar Mü<iürliiğu Bu sokaklar beş bes boçuk n e t 196J }il i iinciı avında imar du re genısliğindedir. Bu dar sorumuoa uymaıarak hanrlanan kaklarda önnne gelen istediği bır projevi tasdik etmiş. Fatih ırtifada bina vapmakiadır. BuBeltdi^esi fen îslcri de nttsat raları çarpuk çnrpuk bmalarla \eTinistîT. doimnstur. Kimisi bacaanı biti BB tnsaat Fatih H«cavveys M ı sik e \ e v ı p ı n k . birbirinın taahallesi Bâlipasa Caddesi 2060 vasını zehirlemeye ve manzara sını kapamava âdeU y a n s rapı ada, 9 parseldır 1 tnsaat yeri asla kösebaşı y#rlar. Bir taoesinin, besbnçnk metre »temiz4e bacalan y»Uk dfjildir. î Bıtisik nizam, fcahçelîevie •daımıa ve salona dayatı. re dahıldir. Târkivenin incisi tstanbal en 3 17 m. derinlik \erilip, çe çüzel yerlerioden birı s s v ı U n ri kalan arsa kısmı diğer kom Avarpasanın ba hâle mi giraaesnlarınki çibi bahçe bıraktınl si lâzifn?. l mak mecburi »eHndedîr. Bandan hç sene evrel fazla Bu sartlann taiiâfına binaya \uksek vapıldıfcı için bir apartıÎ6 m drrinlik verilip hiç babçe manı wıöhürlrdılrr, üç senedeo bıraktırılmamıstır. ben bostur yıkılma kararı alKomsu binaların çnnfsinı, ha dıvdı. Simdi bo a p a r t s u n sahı\asını kesmektedir Hiç olmazsa bı. bınava oldntn çibi otnrma arka tarafa 5 kata müsaade edil musaadrsı almak ıçin nfrasıyarmcvip, S katta durduruiursa za mus. Tam o bınanin arkasına rar bir derece azalır.» Ebe baaım MikuıiMİa bır insaat prafesörö. mufaiirliı bınaGümüşsuyu caddesi dan «e \anmdakilerden daha vnksek bır bına vaptı. Alâkalı ve civarında imar mercılerr >aptığınuı mutfaddıt düzensizliği sıkâ\etlenmız bıç bir netıce Gumus.u>u Cadde.siııde oiu \ermedi Fdtİhte, USUİSÜZ bir İnşaat ve hepsinden yfiksek bir bina ve yapabiliyor? Bir an ervel gaıeteniıle duyumlausını rica ederiz^» Okul kitaplarındaki osjnanlıca Lisan bğretmeni bir cumuz yazıyor: okuyu«Bir okuşucunnz. 26 mart tarıhli gazetenizde çıkan yazısında okul kitaplannda Osmanlıca dediği bazı kelimelerin kullanıl rnamasiBi teklif edivor: Millet, vstan. milH, aıedeniyet, nehir, kelime, münasebet, harb, istiklâl, vilâyet, meselâ, misâl, dair, ait, keşif, icat, matbaa, fayda gibi, kendisi mektubunda: Kısım, ssrf, kitap, rica, fayda, terk, itibar, milli, ders, kelime, teklif gibi kelimeleri gayet tabiî olarak knUanıjor. Bütün bunlar, lisanımızi meydana getiren kelimelerdir. Çocuklarımızı öz lisanlanndan mahntm etmeje hakkımız yoktnr. Shakespeare'i aslından okuyan gençlerimizi Atatürk'ü snlamıyacak hale getirirsek yazık, bakikaten çok yazık olar.» ifipodrom idarecileriıtin nazik olması isteniyor Şehrimizdeki bütün spor te nnntarsk hiddet ve ılddetle. sislerinde yapılan müsabaka «Baraya ?elin de förânüı, sixe ların neticeleri, idareci ve ilgi föstereyim. VJJ» seklinde acaip. lileri tarafından her an tele sportmenlikle, idarecilikle ba|fonla \atandaslara verildiği daşamıyan sekilde konaşmnşhalde, Veliefendi Hipodromunlur. Biz bundan son derece müda her nedense bu çok basit hiz teessir oldnk Bn ne anlayış ve rnet \t \azifeden kaçınılmakta zihniyettir? Joke» Kulübü idadır recilerinin dikkatnazannı çeker Geçen u r ı s çünü hipodroma ken, biz ve bizim ıçibi at yansı telefon ettijimiz zaman son de meraklıları ve bahsimüsterekrece lânbali bir tavırla konu cılerin ovnadıği parayla hipodsan danısma memnresi, vans romda istihdam edilen bn idasovlememistir. Bn recı \e alâkslılann daha nârık Ecnebıler «lsun, insaatlan an netıcelerini ran bir okuıucumuz yazıvor: darıımo Hipodrom Müdnrü Re olmalarını. halka ufacık bir ia>anlar slsun herkes ba\ret e«Çok fskiden b e n Gumıissuvu bildirdiğı hizmet için böyle kaba bir seCaddeunde etururuz Burası ne ditor. Bıtisi^inde oııdan az vök ha Ekene telefonla zıh \e derli toplu bir muhıttı. sek bır bına mnhurla bos dn miz zaman, bu eski millî sporca kilde konusmamalarını temcnnı fakat hırkaç seneden beri >a rurken. nacıl olu^or da bir bas ve hâlen milyonhık bir spor te ederiz. sısinin mesal raüdürü olduçnna kası dar bır sokaua savri sıhhi (Adres ve imza mshfnzdor pılaıı insaatlar lüzünden kar Duvdunuz v a ' Makme. fabrika c i h e t t i m B u a r a d a mutemadıven «mânevı rabıta» var dıyen Nıır metmualar. \ur. Beriıuzzaman cular anlıvordum ki aslında bü 'W>ılurreşat ve îhlâs'tı Bol bolserıne biz de kendımızı roanevı ba«ımdan şeçen hâdı=elerı, yenı ve yük maceraların, naaevMİarın pe da RtJİeıNur GençlıkRehberı vatla iRİâh et«ek daha ıvi olur... ni tanıdıgım ıneanlan du$unüyorEvet bunlann arasmda sap şindeVdîler... 'Ti»vak, gıbı kıtaplan tetluk edi Hem nedır 7 Bu fazla para kazan dam kanm 'alevhUrı, yenı harflerın Hepsıyle vedalaşıp, oradan aynl vordum ma bırsı nıçın? Ahrette o paralar du«manı serıatın hılâfetın âsığı değıl dıktan sonra bir hayli eüç kendiKasabalar aracında «evahat edeı olanlar pek çoktu ama, fabnka me gelebıldim . ken sık sık otobu*e bınıvordum kı Bu tıpık vobazın sozlerıne ta kurulmsMmn alevh'nde bır cereBaşımda bere yüzumde cakal oralarda çok çabuk ahnap olmak hammul edemedım Ama yıne de jvanı Ik defa du\uyordum Daha elımde tesbıh Aradolunun muh kavnaemak mumkunriu Kaldı ^endımı fren'nerek: l'onrakı gezılerıtnde ise bu dıışutelıf vilâyetlennı. kasabalarını ğım oteilerd»n hıç bahietmıve Yanıhvorsun kardes. dedım nüş, bövlesıne gen bır ?ıhn:vetın lâlettâym dolatıp duruyordutn Ka yım Battanıyenın altına ceketle Evet manevıvar. ahlâk da luzum haylı vavılma ıstidadında olduguder beni nereye gönderirse yerim gjrdıtım geleceler çok oldu lu ama. zannederım kı fabrika ve nu teep ur ıçınde gordum orasıydı! Artık. ımatnlar, hocılar 1fi1tit makınelesmek bırıncı sart Sadeıle bir takım taassup ve cehaletin Afyon ıle Dınaı arasmria otobu' ce mânevıvat devıp. ondan »onra < rtu«tu vatmak olur mu hıç! Fab pençeMae düşmüj ınsanlar en ya volculugum <ırasın l< fort tar^ Yann: kın arkadaşlarım. tek kelime ıle köylü vî*ani*^\* en arkj «ıraHs rıka once «en:n Ksrr.'nı «iovurur. mubıtım olmuştu Çogu genç bır hoolaya zıplav^ 1'r'Sesîvor^uk eıvdırır medeiıvetı avağına getıHeealar fizin sırtınıza binmıs hafız, zannedıyor, zaman zaman: OHııra Ankara ünıver?:*".ırı» c rır kalkraaym mı diyor! Hafız efendı şu nedir, fu ne vam ettığımı •söylemıştim Geçım Hemsehnlerın kahvede oturup demek ıstıyor? sıkıntısı. ışsızlik, pahalılık gıbı iedıkodu vapîcaklarına. çalışsalar h IIMII»» Zavallı adam okumasmı bıtırdık L'rfa^a |M>iiun yaştığı tutdtmâ» yaka lanan ^ck kocük vagtefci N«r Ulefceteri ten sonra zafer dolu bir eda ile vü ye cevap verırken "ien derın blr re, kaabadan kasabaja ga\et ıh iar, sınemalar, ıçkıler Tabıi arka zume haktı ve «Na'il, dedı, sıgorta dusunceve •ialmi'îtıın .. tı\atlı bır şekılde japılıyordu sından fuhus Fabrika dedın mı, mıgorta, doktor para edıvormuyCehennerrHp odjn olup vanacak Sonra, bir takım parola ısıraler arkavı bunlardır hafız, anladın mu$' Gulmeve ba^ladım Hakikaten, bacaklar. Nurcular, ,.»riatçı!<!r vard, kı bunlar hakıkj değıldı m ı ' Hacı R na ve onun hocasına sovkafata^cılar tp^kilâtniar. halife Ayrıca aralarında uzaktan vazı<;ır ' ı t . t t ı t lnecek soz bulamıvordum Savet ler. uytadlar. hep<;i enz1'"ı n l l n ft. ken veja kc.nusurr.en 'ovadı da< Bak ko«koca D Muftusü nenünden bir «ınema eridi gibi se'kullanraadıklarını goruyordum ier so\ lu\or bak"" . Hem de Yuk cevap venrsem tatsız bîr durum oçıvor Bojulacak »ıbı >1uyordum Meselâ; AhTiet oğlu Mehmet. Ha «ek ! = lam Mpk'ebinı bıtırmıs i h m lacak, ıleridekı tema^lanm tehlıke ve firecektı. Galıba <u«mak beKanunun takıhmien kurtulmak o?lu Hu'evın Eibı Yainız en bır ^oca, kıtabmja neler vazıvor nım ıçın en havırlısıjdı' için kendılerının ne bır tarikat, ne buvuk sıkmtim gazeielen dova «Mânevvata ver vermıven maYobaz hacıya fazla aksılenmebir cemı>et olmadıklarını hiç bır dova 'jkuyamamaktı Ancak uzak kıne gurultu^u, tennığin «ahte gov teşkilâtlarının bulunmadıSını da! 'an şovle bır göz atabıhyordum de«i altında ınlı\en beşenvet; i dım ama, v ol boyunca umumıvetle dığer ıkı gençle konuşmayı ter ma one sure^. ar.i"ni''ia v^dece Buna mnkabıl artık ezberledtğım Tianın verını doliuramamıstır.» ISl A N B I L 7 fO Vçılış Kısa haberlcr Ojun h«vjları 7 45 Hafıf muzik 8 00 Haberler 8 15 Salon orkestrmlan 3 4$ Alman Trolyen danfları " 00 Turkaier ve şarkıİjr °J<ı Kuçuk kon^er 10 00 Kıu habcrlır Kapanlf. 1Î00 f.çılı« . Kısa habereir SJ '.on rrkesfaljn 12 30 Sarkllar 1Î50 Haflf müzlk 13 00 Haberler 1" 10 Şarkılar 13 20 Küçflk orkertra 13 45 Saz eserlerl 14 00 Dsn« müzlgl 14 15 Haftanın programlan 14 30 Gokçen Kaynatan ve gltarlan 14 45 Türküler 15 00 Kayıp mektuplan lîPS Kısa hmberler 15 10 Şarkılar 15 30 Cocuklann saati 16.TO Galatifarmy Ankaragücü mllH \lg maçının naklen ytyını 37 3* Kzrma faslı 17 57 Kısa üinlir 18 00 Reklâmlar geçldi 1M00 Haberler Gunlük oUvlar l p .0 Gençiik saall 19 45 Kı«a ll<ınl»r 19 = > 0 tlhan Fevman orkestra»! 20 10 Şarkılar 20.30 SpviJen ırelodıler 20 45 Turkıt1er 2İJ00 Dıındeı bugüne lstanbu! Î1 » Hafıf müzlk îl 40 S..rkıIar 22 00 Reklâmlar goçidl 2230 Guntimürdn çrkı<ılan 22 45 HabPrleı î î 55 Ara meloriıieri 2"! 00 Gere muzlğl 23 30 Ctşıtll muzlk 24 00 Kısa haberler Kapanış t'TAVBOL ÎL RADYOSU 17 53 Açılıs 13 00 Dans müzlğl 18 30 Caz dunvasından 19 00 Melodıler üikesinde gezl 1» T C Aksam tnüzıgl 20 00 Plâklar ara•ında ÎCîO Clgan melodlleri 2100 CumartPsl konserl 22 00 Opent melodllert ?2 30 ÇefltH mtllik 24 00 Kapanı? t»T*VBTI POLtS RADYOSC (Kı«» dalgs *"!. 43 m.) 10 53 ^çılıs 11 00 Şarkılar Ze 18 00 Spor savfs«ı 18 10 Kuçflk llânlar 13 15 Reklâm programları 19 00 Haberler 19 25 Hava durumu 19 30 Şarkılar 19 50 A N K A R A Uvkudan once 19 55 Orhan Sezener orkestrası 20 10 Erkekler 6 27 Açıhş 6^0 Günaydın sa topluluğu 20 40 Mlkrofon 13 vm dlnle\ldler 7 30 Sabah mü 20 55 Kuçük llânlar 21 00 Kısa zlgl 7 4î Ovun havalan 3 00 haberler 21 02 Sarkılar 21 20 Haberler 8 10 Hava durumu 16 Soru 2150 Şarkılar 2210 8 15 SUln lçin çalıvoruz 8^0 Bu Ollmp dagından müzik 2Î 45 sabahıi «arkılirı o 00 Kapanıç Haberler 22 55 Dan»! Dans: 11.57 Açılıs 12 00 Kısa lıaberDans! 24 00 Kapanış ler 12 02 Perez Prado orksetrası ^VK^VR* tL R\DYO8U ve Günev ^nıerıka mılzigl 12 35 16 " > 7 Açılış 17 00 Dan« müKuçüU llânlar 12 40 Şarkılar 13 00 Haberler 13 10 Hava duru zlğı 18 00 Ravel, Keman plyano mu 13 15 Los paraguayos çahyor sonatı 18.30 Haflf müzlk 19 00 13 30 Kadmlar topluluğu 11 * > 5 Dojrumunun 73 yıldonümü dolayıslyle Prokoflyeften konçerto Kavıp aranıvor 14 00 Reklâm programlan 14 45 Türküler 20 00 Hafif müzk 20 15 Radj.o 15 00 MUılk derpt^l 16i» Çarkı İle îngllizce 20 30 Müzlk »evqr tar 16 20 öz dllımlz 16 35 Hep lerte başbaşa 2130 Haftanın »l Alma^ıpa "PJvVV^ •J^jK'^1*3 pUkları 22 30 Dans muzlgl 1 haberler 17 02 Çoeuk saatl 23 00 Kapanı? kı Mürvn 11 Î0 Plâk riclabından 11 40 Türküler Muzaffer Akgün 12 00 Kapanıç BULMACA 1234567 «• « > » • » • • • • » • • • • • • » • • • • • • • • tstanbul'do KATİH 22071 Pazartesl tatıl Her gün 21 de, Pazar 15 30 da «Tepeden Intne». Çarşamba 14 3U da. Pazaı 11 de «Çocuk Tıyatrosu» KADIKÖY 3b<)682 Perşembe tatıl Heı gür> 21 de. Cumartesı, Pa7ar 15 30 da «Ah Baba, Vah Baba. rEPEBASI 442157 Pazar, Pazartesl, Çarşamba, Cuma saat 21 de, Pazar 15 30 da «Sezuan'ın tvı tn«anı« Salı, Persembe. Cumartesı saat 21 de «Cannen» Operası. T s K Ü n A R Cuma tatıl Her gün saat 21 de. Pazar 15 30 da «Parisii Kız». YENt KOMEDİ 440409 Salı tatil Her gece: 21 de •Kiiçfik Şehir> 16 30 d a : »tsyancılar». AKSARAT KtîÇÜK OPERA 215722 • Pazartesı dısında her gece 21.15 te (Çarşamba, Cumartesi, Pazar matine 16.15 t e ) : «Koçero». ARENA 446418 440704 Pazartesi, salı 18 ve 2115, pazar 15 ve 2115 t e : «Sezar ve Kleopatra» Dığer gıinler 18 v e 21.15 (Cumartesi 15 30 da) »Doktor Kıkota ve Kadınlan» AZAK 23624S • Gazanfer Ozean • Gonül Olkfl Toplnlağn • Her gece 21.15 te. Matineler : Çar^amba (halk). Cumartesi (Sğrenci) ve Pazar 1615 te. »Yenerbahçe Kulübü». BULVAR 214892 • Pazartesl dışında her gece 21.15 te (Çarşamba. cumartesi, pazar matme 16.15 t e ) : «Kart Horoz». DORMEN 449736 Suare: 2 U 5 , Matine: Cumartesi, Pa7ar 15 te (Pazartesi tatil): «Bulvar» müzikli komedi'i. GENAR 493109 Pazartesi dısında her gün 2115 te (Matine: Cumartesi, Pazar 15 t e ) : «Bitmeyen Ask». GRUP S TtTATRO (Ü«küdar) Pazartesi dı•nnda her gece 21 15 te «27 Araba Dolusu Pamuk» HALK TÎYATROSU (Aksarayi 212119 Cuma hariç. her gece 21 15 te (Matine: Çarsamba, Cumartesı. Pa?ar 16 15 te) «Sıp Sevdı> tSTANBÜL 442236 • Suare 2115, Matme : Carsamba. Cumarfe^ı Pazar 15 te • »Üç Kı•;ıve Bir Yatak. Her gun 18 15 te Münır özkul Topluluğu • .General Çöpçatan» KENT nVIINCHLARI 449736 Her sun 18 de Pa?arte«ii W ve 21 15 te Carşamba tatıl • Mıras« Salı. Cuma 15 t e : «Gülerek Girin» KARACA Gülriı Sörnri • Ençin Cezzar TopluluSo: »Kesanlı Alı De>:tanı» Müzikal knmpriı Pazarte^ı dısında çuareler 21 15, matineler 18 de (Cumartesı ve Pazar 15 te). (IR4IOGI tl 49443'i Pazartesl tatıl HeT gerp 21 İS te IMatine• Çarsamba 18 ve Cumarte«ı Pazar 15 t e ) : »Keresten Tevfik Bey» OLDUREN SIR 58 Yızan H Csıstlllou SOI D4N 8AÖ\: 1 Son dtfa >eni bır ihtllâl hareketlne ugnvan blr Güney Asya memketl 2 Kafkas Türkiermden. boş \e kof. 3 Italvan paraları (çogul) 4 Blrınin adını ve ona alt hâtıralan sovllvenler (çoğuH 5 îskambllde blr kâgıt 6 «Ekslgl bulunmayan apt. l ve ahırak» anlamına ıkl »oz 7 U>arma hareketl, cbaş» ın yaruı S Blr kararın yilksek blr mahkeme larafmdac bozulması işt. «elblse}i sırtına geçiı!s karşılıgı hir err.lr • ) Bır sa>ı, Bakanlar Kurulu üjeleri' in topuna birden bazan boyle denilir YUKAKIDAV \ŞAGIYA: 1 Birincı adı «Rudolf» olan eskl • v e ünlü bir erkek sinema artistl 2 Müsaade. blr nehrtn hareketlni taklıt eden durumda 3 «Mevkl tutmak vahut arazl ele geçlrmek» anlamna Ikl soz. 4 îstediğl noktaya varan, kumanya. 5 Eskl ve unlü blr Lâtln 1 23456789 tarıhçısi, sçok» un akslnın tersl 6 Klsllere sonradan takllan a nu ad. 7 Ala mtsaa «Mı^atı u a a a turka «bravo!». aa an aaa tersl lplik bük \TKana an a me aracdır. 8 blr renk. bır edat 9 Kısa Dnnku bulmacanm roman ve masal halledllml? «ekU SAN 486792 «Kıziar Buyudu». TAN 480740 «Pa\ton Âsıkları». T. MELEK »En Uzun Gun. YENİ AR «Fatosun Bebeklerı». T. TAKSÎM «Aska Kınım Var. TILDIZ 476342 1 «Kızım Buyüdü», 2 • Şofor Ahmet» ALEMDAR 223683 «Fatoşun Bebeklerı.. ATSTJ (K.Gumruk) «Hızır Dede». BULVAR 213578 «Fatosun Bebeklerı>. KULÜP 227183 «Kızlar Buyudü». MARMARA «En Uzun Gun.. MELEK (Eyup) 1 «Bıllur Köşk., 2 «Çifte Kumrular». RENK 211525 «Babıl Melikesi» STK 223542 «Ağaçlar Ayakta ölur». YENt 2258S2 «En Uzun Gun». YENt ( B K o y ) 1 cBomba Gıbı Kız», 2 «Abidik Gubidik». KADIKÖY : OPERA 360821 «Ağaçlar Ayakta ölur». REKS 360112 «En Uzun Gun.. ÖZEN 369994 «Sıcak Eller». StNEMA 63 (KYalO «Gangstenn Sevgılısi.. SÜREYTA 360682 «Arka Sokak.. SUNAR 1 Gangstenn Sevgılısi» 2 «Mıson Kaplan Avcısı». KULUP (B.Beyı) «Bana Annemi Anlat». Tiyalrolar Ankara'da • Akşam gittikleri otelio salonunda Eıtıma, çok raesut göniniiyor ve gözlerini ondan ayırmıyordu. Hericourt: «Bu kadın ç«>k geçmeden bana bilmek istediklerimi soy|«r» diye düfiındü. Servis, gayet yavas yapılıyordu. Emma: «Bu memleketin çüzelliklerinden biri de budur» dedi. L zan bir dilim jambonun celmesi. tic çeyrek saate bakar Çok kılmiyorsunuz *a! Ne munaiebet, senin yanında de^il miyinı? Hem bu salon o kadar cana yakın ki... Gençler arabaya dondükferi zaman ha\a i>iden i.\i>. kararmıştı. Hericourt, kıza bir hajli içki içirmi<jü. Onun içiıı d« Emma. çok neşeli goriınuyordu. Hericourt, «nasıl Mitleldorfa dönüyoruz değil mi, dedi. Tabii Avdetin beni o kadar mesut etti Id seninle yalnız kalmayı çok arzulu(Arkası var) yorum.« Milli futbol takııtıımız Bulgarlan 2 1 yendi 11 Nlsan 1925 tarihli Cumhuriyet'ten Lüzumlu Teletonlar * lTFAİXE: Beyuğlu '44 46M Istanbul: 2142 22 Kddıkoj 36Ü8 73 üskudnr îb M H* . " > Bakırköy: 7164 6* /Kdrtlaı 51(50 81 tstlnye 03 hL 21 * POLlS IMUA1: tslanbui U 4^ m Beyoglu 27 45U1 Aıınrt.ılu Yakaii' 27 45(r2 Sıhhı tmdal Beyoglu: 44 49 H8 hatıh 21 İS * Üsküdar İ8US3O * I'RKN : Demlryollan İM« '• (Haydarpa;a) 22 30 vy (Mtkeıı * IIÇAK : T H K (Ternılnall 44 02 »6 Hava Alanı: /3 IG 41 * VAPHR: U e n u v o l l a ı r 49 18 9* Nöbetçl M • 44 02 07 gehlr Hai lan 44 42 33 44 43 59 * BELEDİYK: Zabıia: 22 4278 Me^arlıklar 22 Ul 63 Saglık tslerı 22 08 3.) * <l'LAR: 44 M 16 (Anza Üskudar 36 03 12 ş y 73 84 26 Boğarıçı: 63 56'İ5 ; 5X6128 Milli futbol takımımızla Bulgar rnülî fııtbo! takımı arasındakı maç dün Taksim stadında kalabahk hir seyircı kıtlesî bnünde yapılrruştu. Yağan siddetli vagmıır» rağmen trüze] bir oyun gösteren taknnımız Bıılearları 21 maSlÛD etmU'ır Takımımızın gollerini Leblebi Mehmet ile Sabih Bevlpr atTiı^'ardır Kalecimiz N e dim Bey r İ A JT^VP+ eftİ7^1 bir ovur poctprrristir. DEVLK'I TİYATROLARI î ROVUK TtSATRO 113832 • S u a l « : 20^0 Salı tatıl Pertefi ve Cuma «uare « ö p Beul Kate. (,'arfamba suare ve Pazar matine: cSize ö v i e Gelıyorsa öyledir». Persembe v e Cumartesı suare: «Talihın Kudretı» Operası. Pazar suare: «Uyuyan Güzel» Balesı. KCcTK TtYATRO 111169 • Suare: 20 3U Patartesı tatıl Pazar matine 15 t e : cTopuzlu. ODA TtYATROSD 111169 • Saat 18 de Pazar tesı tatıl »Dogum Günü». TENİ SAHNE 117240 • Suare: 20.30 Paza^esı tatıl Pazar matine 15 te cBıtmıyen Bır A=k. P c r N C d rtY^TRO 117240 Suare V>W Pazarteiı tntıl Pazar matine 15 t e : «Bır Komıser Geldı» OZEL TtYATROLAR : MKYDAN SAHNESt 175200 Çarsaroba tatıl Rsr gece 2115 te Asteğmen Eymen» Salı perşembe cuma 18.15 t e : «Sil Baştan» Dıger günler «Mavı Devnye». HAI.KEVİ OTUNCULARI Çarşamba Cu martesi. Pazar 2100 d e : «Öteye Doğnı» ALTINDAG 117240 Pazartesl tatıl Suareler 20 30 da (Pazar 15 t e ) : «Merdiven. ANKARA 1'İY.ATROSÜ 124511 Salı tatıl Pazsrtesı Çarşamba 18.15 ve 21.15 te Pazar 15 30 ve 21.15 t e : «ölfl Çanlar». Diğer gunleı 18 ve 21.15 t e : «Girii Ordu». Gazi Harrptlerinin elini Uörvek ısırdı R*isirumhur Gazi Pssa Ha7r«»rlpri Cankavarlaki kdsklerindf Wr köpeği okgariarken hflvvai kfnHıİprinin sa§ elini ısırmıştır İstanbuldan eelen Dr N>",'et Ömer BPV ile Ruduz Hastanesi Müdürii Hayim Naom EfpnH' VP d.ger üc dok'or Gaziyı muayene Ilk golumiızü atan Leblebi Mehmet Milli takım kalecimiz Neditn etmişlerdir Yaraları hafif olan Gazi Hazrpflerinin sıhhî durumBevin olay sırasıııda normal \azıvette olmadığını soylemıştır. lan mükernmplrlir KönpV T eı"n mıi«aharl» altmda tutıılacaktır ıstanbul'do ATLAS 44U8J5 «ün Uzun Gün». EMEK 448439 «Adalar Se>tanı» İNCt 484598 «Fatosun Bebeklerı.. KERVAN 480423 «Cç ö f k e h Genç.. KONAK 482606 • «Adalar Şeytanı». I.ÜKS 440380 «Kızlar Büvudu». LEVENT «Bu Toprak Benimdır». R Ü Î A 448439 .Üç öfkelı Genç». S^RAY «Zagora Hazınelerı». SİTE 477762 • «En Uzun Gün». £inemalar Ankaro'do Yaneın sırasınrt«»ki hâdisenitı tahkikatı Yüksekkaldırımdaki yaneuı »ırasında Poli* Mudurü ile İtfaiyp Müdürü arasmda cereyan eden dayak hâdısesi hakkında ıfadesı a l » a n İtfaiye Grup Kumandanı Fahri Bey. Polls Mudüru İsyan sahasındaki durum Dört koldon ilerleyen askerî birüklerirmz âsılerı çember ıçıne almışlardır. Şeyh Şaıd kuvvetlerı dağlık bolgeleıe doğru çekılmektedır. ALEMDAR 154136 1 «Yalnız ve Cesn», "i «Ask Dunyası». ANR^RA 123432 • «Mavi Melek». B< YTK 124075 «Surgun Yolu». «1OL3AS1 122215 • «Çapraz Delikanlı». İNCİ 121986 «Çılgın Süvarı» KONAK 120750 • «Abidik Gubıdık». V R!. KLİ 132163 • «Çıplak Prenses». L'Lî S «Gençlık, Gençlik». I *• • » • » • • • • • • • • • • • • • » • • • » » » » • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • !• »»•»•»•
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog