Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

11 Msan 1964 CÜMHTTRtn üç BİR DAKİKA DI A BERLE R MacArthur'e atfedilen itha mların yankılan büyük oldu Kruçef diin Budapeşteden ayrıldı Polonya Pekine karşı Moskova'yı destekliyor Hedıseier Müdafaa Gümüş Paşaya bn sefer, zannederim, haksız hflcnm ediliyor. Budapeşte, 10 (a.a. A J . | ' öte yandan Polonya Komünist eclistc mnhterem milletNe demis adamca£ız? Sovyet Şefi Kruçef, Macaristana Partisi Moskova ile Pekin arasınvekillerimiz birbirlerine Gitmiş seçmenlerine «Mecliste yaptığı on giinlük resmi ziyaretidaki fikir anlaşmazlığında Sovyet girmiş. döğTİşmüşler.. söylediklerime bakmayın, asıl bugün tamamhyarak trenle Mosilerin tarafını tutacağım açıklamışvallaha. insanlar bazan doğrnyn size söylüyorum» dekovaya hareket etmiştir. itır. Kapitalist ülkelerle «ağlam dötüşür. Hattâ dögüş ihtiyacını ve mig. Kruçef, hareketinden önce yap temeiler üzerine kurulmuş anlaş keyfini spor haline eetirmişlerdir. Tabii, hükümete de jçidip «Ne . malar yapmanın sosyalizm için za Fransızlar boksa «asil sanat» derMeclise, ne de seçmenlere söy tığı konuşmada. Komünist Çinli ler. Düpediiz züppeliktir. Herifin lediklerime aldırmayın. asıl leri .Milvonlarca ınsanın kaderiv ™rlı olmıyacagını belırten Polon ağzmı burnunn dafcıtmanın. bayıldofcruvn size sövlüyornm» di jle sorumsuzcasına oynamakla» suç >a Komünist Partisi bu konudaki tıncava kadar davak atmanın asayordur. jlandırmış. .Dünya " komünizmını aörüşlerini şövle açıklamaktadır: Sonra, yfne Meelise «Hüküme bovundüruga vurmak"îçin "sarfet «Nükleer denemelen yaspklıyan j l e t n e r e s i n d e d i r ? " Bunlar insaalate de. seçmenlere de söyledik tik'leri isterik çayretler utandırıcı .anlaşmanın ımzalanmas.nddn b u | n n k e n d j a y | b l n ı örtmek için bullerime knlak asmayın. asıl doŞ bir yenügiyle sonuçlanacaktır. deV«k memnunıyet duyduk. Ameri dufeu bahanelerdir. Ne ise dögfişVVashington 10, (a.a. A.P.) General Macarthur'un 1954 te «Scippshovvard» rnsu. .» ka ile mevcut münasebetlerini ivı müsler.. ona diyecek yok.. ama söleştirmeye çahsan Sovyetlere ve viismeye içerliyonım do|rnsn.. gel gazeteler grupuna verdigi ve Ingilizleri Kore Harbi sırasmda ihanet etmekle suçla E, insaf edin canım «Dofru» miştir. ! Sovyet Komünist Parti«ine yan mülâkatmdan sonra şimdi de «Hearst» gazeteler grupu, müteveffa Generalin 5ü bn kadar çok olan bir ada ıdeolojik mücadele açıŞa vur'Jİdu yaprlan hücumları da şiddetlekarşı gelelim.. bizde ötedenberi sövmekred le dövmek birbirinin peşinden geGenel leeim striptlri 10 sene evvel muhabirlerinden biri ile yaptığı mülâkatı yayınlamaktadır. mın yalan sövlernesine imkân ğundanberi Pekin reiimıne Rarşı ; dediyoruz.» lir. girıştiği en şiddetlı karşı hücumBu mülâkatta MacArthur Sovyetlerin müdahalesi olmak var mı? Mahkeme reisi sanığa sormuş: D. N. da Kruçef. şunları övlemiştir: sızın Kore harbine başarı ile son verebileceğini ve 30 ilâ 50 Canım. şa adanıı döğmüssün, . Marksizm Leninizm kisatom bombası ile Komünist Çin tehdidini bertaraf edebileceanladık.. ama anasına da küfretvesı altında Pekınü liderler, koğini söylemiş ve Korede atom harbi tasarılarını gerçekleştirmişsin Ona ne lüxum vardı? münist hareketini büyük Çin Somesine nasıl mâni olunduğunu hatırlatarak sunları ilâve « Reis Bevefendi. küfür dayavenizminm batakhğına .tmeye çağın peşrevidir, demiş. '.ışmaktadırlar. Serüvenci politika. Truman • Acheson MarshallDemek fıkradaki hakikat Meclilar emperyalizme karşı savaşı zaBradley dörtlüsünün. Sovyetlerin lu tuttufiıı General Eisenho\ver ve i VVaterville (lrlanda)) 10 (a.a.) se kadar sirayet ediyor... y.i düşürmektedir.» Komümst Çın Tehıne bir 'harbde General Bradley', de: tenkit etmiş| Irlandada dinlenmekte olan Char Şimdi biz df daha ofak bir mecatom silâhlar.n. kuüanmas.ndan j tır Mac Arthur. Adlerle yapttfc lie Chaplin (Sarlo), bugün bir galiste çalısıyornz.. Belediye Meclikorkmalarına hâlâ şaşarım. Ruıya mülâkatta as.l cephemn Elbe deVVashington 10, (a.a.) ' zeteciye verdiği mülâkatta, dün sinde . bizim de yüze yakın âzaraız ••^•KSM ••«««««««««• Yalu olduğunu. Deniz ve Habize taarruz edemezdi. Çin için Varşovadaki Pekin Büyük kavganın yanın fazla ciddi olduğundan şikâ var.. ben Meclisteki kendinı harbe atmazdı. Esasen ce va Kuvvetlerinden akıllıca istifaElçisinin Amerika KomüMahalli seçimlerde menşeini aradım... «Bn yasta ba vet etmiştir. de etmesine izin verilseydi komüsaretlendirdiğı bu deve karşı danist Çin münasebetlen hakRio de Janeiro 10. (S4. • A.P.) İşçi Partisi zafer üstüEşi ve yedi çocuğundan bir ka zekâ» gibi biraz alaylı bir lâftan ha şimdiden endişe ve tereddüde nist ordusunu kolaylıkla yok ede Askeri Şeflerle Kongre Lideı. kındakı iyimser demecinı ycçıyla geçenlerde Srlandaya gelen çıkmış, ondan sonra şahsiyata gebileceğini söylemiştir. ne zafer kaıanıyor başlamıştır. imzaladığımız mütare rumlayan Amerika Dışişlerı leri bugün Brezilya Parlâmentosu. 'ak saçlı ünlü aktör, «Bugünlerde çilmiş.. dotrnsu dayak yivenlere, Mülâkat sırasında Mac Arthur ' Hükümet ve Silâhli Kuvvetlerine Bakanlığı sözcüsü. Pekin Hü ke, kazanabileceğimız halde kazan iherkesin suratında donuk bir ifa dayak atanlara. ceza verenlere ve ile Ad'.er Churchill"ın tekrar Ingil sızıp yerlesen müfrit Londra 10, (».». A.P.) Başbamayı reddetmeK suretiyle yaptığı solcuları kümeti şimdiki politikasından de görüyorum. Sanki herkes gül ceza yivenlere acıdım.. ben sandım kan Sir Alec Douglas • Home, tn • mız bu gaf. Komümst Çine lâzım ayıklamak için yeni bir kanun çıayrılmadıkça, iki ülke araîmeyi, eğlenmeyi, neşelenmeyi u ki bir fikir münakaşası, bir kanun düşünmüşlerdir Bu ihtimaii benim karılması üzerinde mutabık kalgıliz genel seçimlerinin bu yılın sındaki münasebetlerin dü 1 olan fırsatı verm:ştir.» nuttu» diyerek dünyanın seleceğin bükmü. veya istenmiyen bir madsonbahannda yapılacağını açıkla • Mac Arthur bu mülâkatında, sa seyen Mac Arthur, «Churchill'in. mışlardır. relebilmesi imkânmın pek az «ashineton, 10 (A.P.) Bir Aiden duyduğu endişeyi ifade etmiş denin kabulfi kavçaya sebep olmıştır. dece Kore Harbını kazanmak de tekrar Başbakan olduğu takdirde. Tasarıyı bu akşam memleketin olduğunu söylemiştir. du Yok canım.. Mecliste kavga merikan teşekkülü olan Ithalât ve.fir. dünyayı kurtarabilecek tek insan Sir Alec ayrıca. Kıralıçe tkincı ğil, aynı zamanda Komünist Çinin olduguna ınandıfını. açıklamıştır. [da^ başkJn,ti Varşovadaki Pekin Büyük BrasiMada toplantı Ihracat Bankası. Türkiyeye bakır; ]g nisanda 75 yaşına basacak c edilmez; edilmez va! Lâkin ediEhzabeth'ten Parlâmentoyu sonbaJ askerî gücünü de kati olarak im Öte yandan Amerika ve tngiltere halinde bulunan Elçısi Vang PingNan verParlâmentoya madenciliği için 8 milyon dolarlık [an Chaplin, milletlerarası mese lirse fikir için, kanaat için döğiihardan önce feshetmemesini istiye ha azmınde olduğunu belirterek, Dışişleri Bakanhklan ile Mac Art eöndermistir. diği bir demeçte, hükümeceğini belirtmıştir. Yapılan açıklabir kredi vermi": buluntnaktadır. lelerdeki görüşlerini şöyle özetle şfilür. Bn bir; ikincisi insan bazan 1952 senesinde. o zamanın Başkatinin. Amerika ile arasındatnada genel seçimler için kesin bır kanun. sabık Başkan Gou Bankanın yetkili şahıslan. bu miştir Bilim alanmda ilerleme da arkadaşına sataşabilir. Ona yaki uyuşmazlığın» bir gün çö nı Eısenho\ver'e soğuk harbe son General Whitney iddiaları reddet lart'ı geçen haf'a devıren General. kredinin Ergani bakır madenleri dünyanın mânevi değerlerini çok pılacak şey aynı şekilde bir saka tarih verilmemişse de şimdiki hüverilmesi ıçın bıt plân sunduğu mektedirler. zümleneceğine inandığ'.nı» ile mukabeledir. Bu «ribi sözler. kümetin görevi resmen kasımın ilk ler tarafından istenmiştir nin inkişafına yardımcı olacağını geride bıraktı. Bir kaç kişinin nu, plânın Başkan tarafından mü Ingiltere Dışişleri Bakanlığı, Insöylemişti. Meclislerin kuru ve sert havasını haftasında sona, ermektedir. Bildirildiğine göre kanun, Ana sövlemektedirler. linde çok fazla yetki bulunuj'or. biraz yumusatır. sait karşılandığını, faka' Foster gılizlerin Kore Harbi sırasmda ha Wang'ın bu demecini eie yasanın garanti ettiği hakları geLondradaki gözlemciler, Ingiliz Sonuç da bütün dünya için tehliDulles tarafından reddedildiğinı yatî önemde sırları komünistlere çici olarak kaldıracaktır alan sözcü. «Varşova görüşseçimlerinin ekim ayı içinde, belki jke meydana getiriyor. tnsanhk san Benim tavsivem böyle, sataşmasöylemiştir. Müiâkatta plân hak vererek Amerikalılara ihanet etmelerınin Uzakdoğu'daki ger de 8 ekimde yapılacağını lahmın Edgar Faure, Mosko iki bir köşeye çekilmiş. neler olup ları bfiyültmeyin! Meclislerin zev Tasarı etrafındaki müzakereier kında tafsilât verilmemektedir. miş olmaları keyfiyeti için. «Saç sebebİ3"le yeni bir Başkanın seçiginliği tedrici olarak azaltaetmektedirler. ki kalmaz.. dötüş ihtiyacınız varbiteceğini seyretmeye va'dan Parîs'e döndü bir kimse hüviyetinde. hazırlanan sa başka vesilelerle, fikir. kanaat , «N"e\v York Times» gazetesi de mahğ! meydanda, tek kelimesi bi mi cumartesiye bırakılmıstır. cağını ümit ediyorum. Fakat Muhalefetteki Işçi Partisi lideri Bunun taMac Arthur'un görevinden uzaklaş le doğru değil» demiştir. Pekin maalesef hâlâ komünist Harold Wilson, genel seçimler ile Bu yeni Başkan. Goulart'ın hiz. Paris 10, (aji.) Eskı Fransa|biî bir sonucu olarak da herkes eibi dayak yemeye ve atmaya deolmayan mukavemetçileri eztırüdığı 1951 yılında gazetenin so Amerika Dışişleri Bakanı Rusk ilgili açıklama yapıldıktan hetncn |er şeyler için dö^üşün... Ve az met süresinden kalan 20 ayı ikmal Başbakanlarından Edgar Faure. her an bir felâket bekliyor.» me politikasını devam ettirrumlu müdürü General Julius Ad da, «Tamamiyle asılsız ve gülünç» sonra Sir Alec ile Parlâmentoda • edecektir. bugün Moskovadan Parise dönmüş Sarlo son olarak uzun hayatın kalsın unntuvordum ayakkaplamektedir. Bu politikada bir ier'e vermiş oldvığu bir mülâkatı demiştir. ki odasında görüşmüştür. nnızı çıkarmayın! Ne kadar OIM Devlet Başkanlığına ihtilâlın tür. Faure. hava alanında gazete sırrını şu şekilde özetlemiştir: değişiklik olmadığı müddetçe, vayınlamıştır. i General Whitney de. .Tamamen ; Sir Alec'in genel seçimleri son • ileri gelen sımalarından General cilerin sorularına cevap %ererek. « Hayattan ve yaşamaktan bü davafın da bir hayaiyeti var... Amerika ile Komünist Çin Mac Arthur, bu arada Ikinci uydurma. Bu gibi sözlerin bir ölü1 bahara tehir etme karan siyasi çev arasında askıda bulunan me j Dünya Savaştndan sonra silâhsız ye atfedilmesi kötü bir davranışi Humberto Castelo Branconun ge Moskovaya yaptığı ziyaretin tama yük bir zevk alıyorum. Daima ne ÎTHAL MALI DEGtL TA! relerde hayret uyandırmamıştır. tirilmesi ıımumiyetle beklenilmek miyle özel bir karakter taşıdığın şeli olmak. Işte benim hayat me Bizim arkadaşlardan bazıları ştlselelere bir çözüm yolu bululanmamn artınlmasmdan sorum.tır» şeklinde konuşmuştur. ! tedir. . Muhafazakâr parti üeri gelenleri, nn bnnn ele alıp bizde fena dokda israr etmiştir. selesine cevabım budur.» nabileceğıni sanmıyoruz» deîççi Partisini mağlup edebilmek torun. fena memnrnn, fena iscinin, miştir. İçin en müsait zamanın sonbahar fena politikacının cezasını bizim ayları olduğunda birleşmektedirAmerika ile Komünist Çin çekti£imizden şekvacı olnrlar. ler. Siyasi gözlemcilere göre, iktiarasındaki tek diplomatik Ta ne sandındı delikanlı? Memdar, «zamanın en iyi müttefik ol • temas, Varşovadaki Amerileketin ne yetiştirirse onnnla yetinduğu» görüşünden hareket etmek kan ve Çin Büyük Elçilei meye mecbursun Bir kere snraya tedir. Fakat seçimîerin i\eri bir ta arasındadır. parmak basmak lâzım. rihe bırakılması, bir bakıma İşçi Bir zümrenin hepsi kStfi, ver» Partisinin de ijine yanyacak VP hepsi iyi olamaz. İyi ve kötü mefhükümeti «son dakikaya kadar ikhnmlan ne ise onlar mnayyen bir tidardan vazgeçmemekle» itham enisbette ayrılmıslardır. Bn nisbet debilecektir. doktorlarda yüzde 5, mühendisler öte yandan, pazartesi gürtündende yüzde 35, gazetecilerde yüzde SEVGİ ve HULÛSt beri devam eden Ingiliz mahslli 45 olmaz.. bn nisbet de her züm»AfiLAMER seçimlerinde oyların sayılması tarede asagı ynkan aynı olnr. Şn Kızları FATMA İHEMln mamlandıkça tşçi Partisinin, Muhalde. | doğdujfııııu müjdelerier. hafazakSrlar aleyhine arayı git 1 tyi doktorn, iyi memnnj, Itikçe açtıgı görülmektedir. îşçi Par yi mühendisi seetnesini bilmeli .. tislnin, Londra Belediye Meclisi 2 Seçemeyinee akıbetine (aseçimlerinde çogunluğu çimdiden hammül etmeli... saŞladıgı samlmaktadır. Zira. Londranm 32 idarî bölümünden 21 ini 3 Bnnlar dış meraleketlerden <ie Muhafazakârlann elde ettikleri j getirilmiş itbal mallan değMdir. büyük hainı» olarak adlandırdir. Zira iki ülke arasında, Cumhuriyet Yazan: 11 sandalyeye karsılık İşçi Partisi [ Kendi mahgullerimizdir. tyisini ye makta ve bütün dünya komübundan sonra. uzaklaşmaların 50 sandalye kazanrmştır. I nistlerine Kruçef'in «revizyobir «gerçek», yakınlaşmaların tiştirmeye çalısmalı... Wanted İmmedıately • nizm batakhğını» kurutmak ise »sahte» bir gösteriden baş4 Dışandan ithal eHifimiz fiTürkish man with folloiçin çağrıda bulunulmaktadır. ka bir şey olmıyacagını kestirkir ve fikir adamlannı da iyi seçwing gualifıcations and expemek güç değildir. Anlaşmazlık, İHTtMALLER meli ve kendi hnsnsiyetlerimize rtıııııııııııııııııııııııııııııııııııır M E V L İ T rience: speakread and write ıdeolojik bir temelde aykırı İki komünist ülke arasındauvacak sibisini bulmalı. Hiç bir Sovyctler Birli^i BaşbaEnglish Language. Good T>. yorumlara dayanmaktadır. Ayki bu gerginliğın sonucunu fikir ve hiç bir fikir adamı tastan Annemiz kanı Nikita Kruçefin Mapist. Background and experıca. bu gerginliğin uluslararaşimdiden kestirmek mümkün yontnlmnş deiildir. Dünyada dört SAFİNAZ DİRİM'in rience in accounting, cost. accaristan gezisi, Do|n Batı sı ilişkilere olan etkileyici rodeğildir. Şimdiye kadarki geköşe kanaat ve kanaat adamı kairuhu İçin yann 12. Nisan 1 6 94 counting, tımekeeping. etc. iliskileri bakımından iyimlü de gözönüne ahnırsa. dulişmeler, Komünist Bloktaki mamıştır. Gittiii, o devirler... tnpazar günü Iklndl namazından Apply to receptionist at ser yornmlara yol açacak rum daha iyi aydınlanacaktır. bölünmenin artık önüne geçilsan nerede dnracafı bilinmiyen scnra Şlşll Camilnde Mevlit CENTÜ telecommunıcations Grev yüzünden 12 saat doktorların gelmesini bekledikten sonra olumlu gelişmeler gösterSovyetlerin Amerikadan buğmez olduğunu göstermektedir. nkunacajından dostlann ve Mev bir hızla bangi istikamette. oldnitu project (contractor). 58 3/6 i mektedir. Sovyet Başbakazatürreden ölen 15 aylık Erio Itfoons'un cenaze töreni day satın alması ile ticarî alanllt seıerlcrln teçrtflerl rlca oluBununla birlikte. karşüıklı abelli olmıyan bir «Bnre» s dofrn G. M. Kemal Blvd., Maltepe, : nı, Macaristan'da yaptıfı Brüksel 10, (A.P. • ajı.) Baş[ Karar 4.5 saat süren bir kabine nur da başlıyan ve nükleer deneşağılayıcı suçlama ve hakaretgidivor. Ankara, for application and bakan, Lefebre Hükümeti. bugün | toplantısından sonra gazetecilere konusmalarda, tanatik Komeleri yasaklama anlaşması lere rağmen, komünist birliğüı Dr. Dervlş Dirim, appoıntment with Mr. S. W Belçikanın 10 gündenberı grev haj bildirilmiştir. tngilterede biliyorsnnnz mek raünist Çin vöneticilerini ile siyasi alanda gerçekleşen Makbule Dirlm, korunması gibi genel ve plâMwglls, for intervie\v. teplerde resınen dayak Mardır. Pek «savas isterisine tutalmas yeni bir düzenm. Doğu Batı BeljUzar Dirim tonik bir sözde mazeretle, Krulinde bulunan 1 . O doktor ve dişj Doktorlar, hükümetin tıbbı »ı>sC0 O iseyrek olarak, mnayyen merssimle bndalalar» olarak niteleilişkilerine, eskiye göre, çok çef ile Mao Çe Tung'u el ele çisi ile derhal müzakerelere başlı yalleştirmek tasarısını protesto ettatbik edilir; ama vardır. Hattâ ko Cumhurivet 3890 yacağını açıklamıştır. farkh değer hükümleri getirmiş ve Çin önderleriyle ACumhuriyet 39Ifi görmenin de ihtimal dışı olmamek için greve başlamışlardır. Galejlerde bile. diğini kabul etmek gerekmekmerikan önderlerinin ilgi dığmı hesaba katmak gerekzeteler ve bilhassa sosyalist basın, tedir. Galiba, Kruçef'i Mao'dan Bnna mnksbil daha bir kaç ffin çekici bir karşılastırmasını mektedir. Fakat, artık yeniden grevi şiddetle tenkid etmekte ve ayıran da, bu gerçeği anlamış evvel B.B.C. de yani lnçiliz radyapmıştır. Krnçef, başta sağlam ve sürekli bir birlik Belçikanın her yerinde doktorlar olmasıdır. yosnnda ögrenciler bir açık ornBaşkan Johnson olmak özekurulabilmesi zavıf bir ihtimalaleyhinde nümayişler düzenlenmek rnnı vaptılar. Konn ne blliyor mn re Amerikan Dışişleri Batedir. snnnı? Talılı mekteplerde talebekanı Dean Rusk ve AmeriBirçok teşekküller hükümeti, ve. öteki cinsten arkadaslarını jreç kan Senatoso Dış Mtinasegreve set çekmek için doktorları vakte kadar odalannda misafir ebetler Komisyonn Başkanı askere almaya dâvet ve teşvik etdebilmelerine müsaade edilmeıaeWilliam Fnllbright'ın «sağmektedirler. sinden ve bn yoida disiplin cezadoyulu» kişiler oldnklannı Grev yüzünden Belçikanın 9 mil ları verilmesinden sikâyet.. tngilsöylemiştir. yon nüfusu normal tıbbi bakımdan terede talebenin bizde eski medre10 gündenberi mahrjmdur. Yalnız Kruçefin sözlerinin, Çin önjselerde oldntn eibi şahsi ve tek ! pek ağır vakalar, hastanelerde te • derlerine aynlmış olan bölü; odaları vardır. Bnralara erkek davi görmektedir. mü yeni değildir ve iki komütalebe, kız arkadasını, kız talebe, Öte yandan hayatı tehlıkede onist ülke arasındaki, öteden erkek arkadasını ancak gece saat ı lan kimselere yardım etmedikleri beri bilinmekte olan gerginliona kadar misafir edebiliyornras. | gerekçesiyle geçen salı günü te vğin artık önü alınmaz bir kopDaha seç kalırsa veya bir münakif edilen iki Belçikah doktor da maya doğru gittiğini göstersebetsizlik (!) olnrsa mektep ida! bu sabah serbest bırakılmıştır. Dr. mektedir. Ama, dikkat edilirresi şiddetli ceza veriyormnş... ÖS Robbrechts ile Geens, zatürrese. şimdiye kadar, Kruçef'in i eye yakalanan 15 aylık Erio renciler hnnn agır bnlnyorlar. Ce Amerikan ve Komünist Çin yöMoons adh bir çocuğun, dok'orlazatarın dışarıda bn snçlar yapılırneticileri arasında böylesine | rın gelmesini 12 saat bekledikten sa ne ceza veriliyorsa o çapta olbir karşılaştırma yapmadığı | sonra ölmesinden sorumlu tutul • masını istiyorlar. görülecektir. Kruçef, bu dumuşlardı. Çocuğun ölümü üzerine rumda açıkça Amerikan önderAma mektep idarelerinin aldırbu iki doktor hakkında kovuşturlerini tutmakta ve bir proledığı yok.. o da başka bir âlem.. tnma açılmıştı. Sorgu yargıçlığı, buterya ihtilâli adına açılacak saeriltere bn. şimdi bizde bir sey ogün bu iki doktor hakkında tâkipvaşın. insanhğa ölüm, korku Innca: sizlik kararı vermiştir. ve açlıktan başka bir şey ge tnçilterede böyle imiş! diyeDr. Robbrechts ile Geens'in tevtirmiyeceğini belirtmektedir. bilir misiniz? kifleri doktorlar arasında endişe Amerikan önderlerinin ise. SovMinberin altında basılan miiez• aratmış ve grevi ilân eden sendiyetler Birliğinin «varlığını» tinin. kanın tutumunun sertleşmesine yol kabul ettiklerini söyliyen KruKıbrıs'ta durnm, arabnlncnnnn görevine başlamasına | Edepsizlik değil: yersizlik! açmıştı. Gerçekten de bu hareket, çef, böylece «banş içinde birrağmen, biç de nmnt veriei görünmemektedir. llnslarara i Sözü şimdi Inçiliz öÇrenrilerinin bir emsal yaratmak amacını güdülikte yaşama» ilkesinin gereksı Banş Knvveti Ada'da banş ve dözenin sağlanma» yoağzında... yordu. tirdiği bir tutumu savunmuş lnndaki çabalannda başarı saftıyamamakta, hattâ bnnnn ; Allah beterinden saklasın!.. Doktorlar sendikası, iki doktogörünmektedir. ötesinde Başkomntan Hinili General Gyani. tedhişçi EO dedifi ıribi .. Medeniyet nereye run tevkifi üzerine hükümetten POLEMtK SAVAŞI KA'eılann barbarca saldınlarına karşı mâsum Tflrk azındotru gitti|i malfim olmıvan bir meslektaşlarının derhal serbest bıKomünist Çin yöneticilerine Iıfını koromak konnsnnda tntarlı bir faaliyet göstermekte çezelee (mi ne diyorlar?) oldn ves rakılmasını istemişlerdi. Bu sabah karşı Sovyetlerin giriştiği yeni isteksiz davranmaktadır. Bnnlar. gerçekten vahim ve teh selâm. da sendika temsilcileri. îçişleri Ba. ve sert polemik savaşı, Sovyet likeli belirtilerdir. kanı Arthur Gilson"a aynı isteği Hani tavnğnn altma ördek vuKomünist Partisinin doktrin Tabiatiyle bütün hareketler bir kere daha bildirmişler ve iki mnrtası koyarlar. ördek yavrnlaBirleşmiş Milletler Genel Sekuzmanı Mihail Suslof'un 10.fX)0 Başpiskopos Makarios'un işine (ioktor serbest bırakümadığı takn çıkar. çıkar çıkmaz tahiati icareterliği, General Gyani'yi ışkelimeyi bulan raporunun ayaramaktadır. Makarios, 1960 clirde, bütün nöbetçi doktorlarm bı hemen snya dalar Zavallı tabaşında tutmakta devam edeçıklanması ile başlamıştır. SusIttifak ve Garanti Antlaşmalada greve başhyacakları tehdidini vnk baslar feryada... Kendi de su cek midir? Türk Hükümetilof bu raporunu Sov3'et Korı ile teminat altma alınmıs • öne sürmüşlerdi. ya jriremez. Simdi anayasalar. örnin. Denktaş'm da ifade ettiği münist Partisi Merkez Komibulunan Kıbns Anayasasını dek çıkarmıs kuluçka tavnğa dongibi. «sanki Kıbrısh Rumların tesinin 14 şubatta yaptığı toptek taraflı olarak feshetmek dü. Arkasindan havnza dalıvor... yardımına gelmiş gibi davralantıda okumuş, fakat rapoI M E V L İ T konusundaki hukuk dışı safsaFeryat edip dnrnyor. Tavuklar üsnan» Hintli Generale bir itirun açıklanması ileri bir taritaları yeniden ortaya atmak • Kıymetli eşlm. çok sevjili b«tüne yatacakları ynmnrtayı iyi razı olmıyacak mıdır? Türk he bırakılmıştır. Suslof'un rafırsatını bulabilmekte ve bu is| bamız (Arapklrllı seçmelidirler. Banyo. tayans ve lâvabolarırn^ Hükümeti, bunalımın başlanporunda Komünist Çin, »düntekler, Yunan Hükümeti tara: NURETTİN ERZEN'in B. FE1.VK gıcından beH «önce banş, sonya komünist hareketi birliği fından desteklenmektedir. BaşBİR TECRUBE YETER • ebediyrte iııtikallnin senel devEkstra VIM'ın oksıjenli köpüğü sayesinde ra siyasi çözüm» sloganmı beiçin en büyük tehlike» olarak piskoposun bu anlaşmalar ge^ Kirli bir »avanın yarısını Ekstra | rlyesl dnla.yisl.vle 12.4.9S4 pazar nimsedigine göre, iç savaşm Fransa, Asor adalannda görülmekte ve Kruçef'in banş regince Kıbrısta üslenmiş bul günü lklndt namazım mütaakıp VIM ile diğer v» r l *"" n ' r h » n pınl pırıl parlar Mis kokulu Ekstra VIM sürüp gitmesi karşısında nasıl içinde birlikte yaşama politilunan Türk Alaymın geri çeî Lâlell Camiinde çok kıymetll qı bir lemhleme toıu ile temizbir balistik füze üssü bir politika izüyecektir? Sert • Hafız ve Mevilthanlarımızdan kasına karsı yönelttikleri salkilmesi talebini de, bu düzmeleYİniı. Aradaki 'arfc derhal tencere. tava ve dıger butun mutfak ihtar notalannın Makarios'u Haoı Hafiz Fahrettin Kabaday.. dınlarda alabildiğine «sorumce oyunlar dizisine bağlamak kuruyor goze (arpacaktır. Hafız Zekâl Şeases. Hafız Arlf yıldırmadıgı hesaba katıhrsa, suz ve aptalca» davrandıkları gerekmektedir. esyanızı da tertemız yapar Açıksöz. Hafız Hllml Tayhan Lizbon 10, (a.a) Fransa, Asor Türkiye ne türlü bir seçme belirtilmektedir. Gerçekten Çin ÖNEMLİ OLAN... taraflanndan Kur'anı Kertm. Adalannda bir balistik füze üssü yapmak durumundadır? yöneticileri de Suslof'a verdikMevlidi Scrif vp Hâhller nknnaŞimdi önemli olan mesele kurmak hususunda Portekiz Hüleri cevaplarda (ki bu cevapcsktır. Bütiin akrabs. dost vp Bu soruîart 4aha birçoğunun sudur: Uluslararası Banş Kuvkümeti ile anlaşmaya varmıştır. clindaşlanmızın tpşrifini rlca lar paıtinin organı Jen Min veti Başkomutanı. Ada'da dı'iizlemefi mümkündür. Ve görü lAnlaşma, Fransayı dünyanın üçün ederiz. Jih Pao sazetesinde yayınlannüse göre, her geçen gün Ma ]cü nükleer' kuvveti haline getirzeni rağhyacak nitelikte bir Eşl \f Evlâtları mıstır). Kruçpf'i «tarihin pn karios'un lehine islomektedir. Imeye çalışan Başkan de Gaulle kisî olmadıfinı belli etmiştir. Reklâmcılık 1249/3895 için bir zafer kabul edılmektedir. Cumhuriyet 3891 Müteveffa generalîn sunduğu soğuk harbi durdurma plânını Eisenhower kabul, Dulles reddetmiş "30 ilâ 50 atom bombası Kızıl Çiü tehlikesini bertaraf eder,, Yine aldı verdi.. Amerika Kızıl Çın sonbahavda münasebeileri yapılacak İngiîix seçimleri Brezilyada aşırı solcuları temizlemek amacıyla bir kanun çıkarılıyor Şarlo, «Dürya gülüp eğlenmeyi unuttu» diyor Amerika Ergani Bakır Madenleri için sekiz milyon dolar kredi verdi Onuncu gün | Belçika Hükümeti grev yapan doktorlarla müzakerelere girişecek «AK.Ş Gelişmeler koniünist bloktaki bu bölünmenin artık önüne geçilmez olduğunu gösiermektedir Kızıl Çin Rusya polemik savaşı | Hilmi YAVUZ f saniyede temizler Kıbrıs akla gelen sorular parlatır! EN K U D R E T L I T E M I Z L E M E TOZU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog