Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

KKRMIZI IŞIKLAR Fransız romancısı Simenon'un baştan başa merakla okunan bu nefis romanı Varlık Polis Romanlan serisinin 4. kitabı olarak 3 lira fiyatla çıktı. İlâncılık: 9448/3903 umhurİYet 40. yı! sayı 14258 KURÜCUSC: ¥UNUS NADİ Telgraf vt mektup sdresi: Cumhunyet îstanbui Posta Kutusu: İstanbul No 246 TeleJonJaı : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 İ2 »9 .Aldım, Kullandım.Beğendirr Cumaıtesi 11 Nisan 1964 naîciki "JOB11 açık altırT rengindedir //ıa/e Kanununun tümünü değişüren tasan Komisyonda IIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIfllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Rumiar dün bir Türk'ü öldürdüler Devlet ihalelerinde ucuz mal yerine iyi mal alınacak Vlaliye komisyonu tasanyı görüşmeye başladı Ihaleyi !amaninda bitirecek müteahhitlere ((prim)) verüecek Ankara, 10 (Cumhuriyet Teleks) Otuz yıla yakın bir süredir yürürlükte clduğundan. günün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak bulunan Devlet Ihale Kanununun tümünü değiştiren kanun (asarısının müzakeresine Millet Meclisi Maliye Komisyonunda Daşlanmıştır. Tasarının gerekçesinde belirtildiğine göre 2490 sayılı Kanunun bir değişikliği mahiyetinde olmıyan ve tamamiyle yeni bir çörüs ve anlayışla hazırlanan bu tasarı için, yabancı ülkelerdeki uygulamalardan da yararlanılmıştır. Devlet îhale Kanunu Tasarısının getirdiği yenüikleri ve onemli ilkeleri özetle $u noktalarda toplıyabiliriz : 1 Rekabeti daha geniş alanda saglamak ve isteklilere kolaylık olmak üzere, teminat hükümleri değiştirilmiştir. Teminat miktarları indirilmiş ve teminatların değiştirilmesi esası kabul edilmiştir. ' 2 fdarelerin yetkileri ve bununla orantılı olarak sorumlulukları artırılmıştır. Zaman kaybına yol açan formaliteler ayıklanmıştır. 3 Ihalelerin ilânı ile ilgili hükümlerdeki ilkeler değiştirilraiştir. llânların adedi, süresi, nerede ve ne suretle yapılacağı Bakanlar Kurulunun tesbitine bırakılmıştır. Pazarhk usulüyle yapılacak ihaleler için ilân yapıp yapmamakta idareler serbest bırakılmışlardır. Arkası Sa. 7, Sü. l d e Kıbrıs Türkleri Barış Göci Komutanı General Gyaninir değiştirilmesini talep ediyoı Yunan Hiikömeti Kıbrıstafci Türk alayına karşı girişilecek bi Rum saldırısının vahint sonuçları hakkında Makarios'u ikaz eti Bakanlar Kuruîu toplantıst ri(i7 Yunan uyrııkln It uııı ıı ıı 32 si hn haf ta dışı Selâhattin GÜLER Lefkose 10, (AA, AP) ve Radjo • rüşmelerde barış kuvvetinin göj lar) Birleşmiş Milletler Genel jrevleri ve yetkileri üzerinde du1 Sekreter Yardımcısı Dr. Ralph irulduğu samlmaktadır. Bunch Kıbnstaki temaslarına de Bu görüşmeden sonra Türk ceyapılan Kıbrısta sırasıyla Makarios, vam etmektedir. Dün akşam üze maat sözcüsü tarafından Tnomioja, Gyani r e Dr. Kiiçiik n Türk cemaat lideri Dr. Fâzıl j rış Kuvvetlerinin gerektiği halile görüşen UThant'ın siyasi işler Küçük'ü ziyaret etmiş ve kendisiy ' lerde Rum polisine yardımcı ola le bir süre görüşmüştür. Bu gö caklarını ileri sürmektedirler. vardımcısı Dr. Kalph Bunch „„........„,,. Rumlar bu arada LefkoşeGirne açıklamada görüşmenin afırlık Ankara 10, (CumlıuriyetTelekı merkezinin Kıbrıs anayollarımn Bakanlar Kurulu bugün sa; kontrolü meselesi olduğu öğrenil'g.30 da Başbakan îsmet Inönünü miştir. Sözcü, Dr. Küçük'ün Ralph |başkanlığında üç saatlik bir toı Bunch'a Ada'da bütün yollar ulus lantı yaparak Kıbns olaylarını v lararası barış gücünün kontrolü al Türkiye ile Yunanistan arasındal tına konulduŞu takdirde Türkle iliçkileri gözden geçirmiştir. Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Toplantıdan sızan haberlerde öğrenildiğine göre MakaTİos'un i( tifak anlaşmasını feshetmesi ve b davTariiş karşısmda Yunanistanı Fener Patrikhanesindeki matbaanm faaliyetine tutumu, tngiliz hükümetinin b' ziyareti ile son verildi. Athenagoras'm Aynaroz konuda Türkiye lehindeki görüşi ilgili bir filim için kovuşturma devam ediyor ele aünmıştır. lıyarbakırda epmeniler re müslümanlar arasında liin büyük bir kavga çıktı ir alış veriş meselesinden çıkan kavgaya 10 Ermeninin Müslüman demirciyi dövmeleri sebep oldu, büyüyen arbedeyi Müftü araya çirerek önledi 2Z ~ Diyarbakır 10 (Doğn llleri Büromst bildiriyor) Dün Yoğurtpazarı semtinde bir sapan alış verişi ihtilâfı sonunda 10 Ermeni Demircinin iki Müslümanı dövmeleri ve birini basından yaralamaları. şehir dekl Müsîümanlar ve Ermeniler arasında genginliğe sebep olmuştur. Kavgayı bir izzeti nefis meselesi yapan civardaki 1 0 e yakın 0 Arkası Sa. 7, Sö. 5 de Yurt dışına çıkarılacak olan 3 2 kişi için dün Içişleri Bakanhğından İstanbul VaJiliğine ve Emniyet Müdürlüğüne tmir gelmiştir. Sınır dışı edilecek olan ikinci parIskenderun, 10 (Güney tlleri Merti 32 kişilik kafile arasında bir de k e ~" B " ü ro S u . Teleks) 14 17 nikadın bulunmaktadır. öte yandan s a n t a r i h l e r i a r a s , n d a limanımızda Türkiye sınırları içinde yabancı H a r b Fl iomuz büyük bir tatbikat uyrukluların yapamıyacakları ve d a h a y a p a c a k t ı r . Su altı ve su üs2007 sayılı kanunla yasaklanmış t u t a t bikatı Akıcı Fenerinden 246 olan işleri yapan 300 Yunan uy d e r e c e v e 21.5 mil me.'afede yapı Arkası Sa. 7. Sü. 7 de Arkası Sa. 7, Sü 6 da Donanmanın iskenderun'da yapacağı yeni tatbikat Belirtildiğ«w göre, Yunan hükü metinin Türk hiikümetinden, Kıb ns olaylan ile Türkiye Yunanis tan arasındaki ilişkilerin ayrı ola rak mütalâa edilmesi şeklindek Arkası Sa 7, Sü. 1 de Neclis karasularımızın Yergi iasarılannın 6, Balıkçı sıdanmıt 12 milr görişiilmesi uznyor çıkanlmasını dün kabul etti Haf tanın•olayı: Ankara, 1 (CumhuriyetTeleks) 0 Karasularımızın 6 deniz miline çıkanlmasını öngören kanun tasarısı Millet Meclisinin bugünkü birleşirninde kabul edilmiştir. Tasarı. ayrıca karasularımızın dışında 6 deniz millık bahkçıîık ve diğer urüiilerden istifade sahası olarak kullanılması hükmünü de öngörmektedir. Bu kanun, aramızda bu konuda anlaşma olmıyan devletler araıında uygulanacak, diğer ülkelerle Hişkîmiz ise «mütekabiliyet» esa?ına göre düzenlenecektir. (Örnek: Bugün Rusya'nın karasuları sınırı 12 mildir. Türkiye karasuları da Ruslara karşı bu hükme göre otomatik olarak 1 mil esası üzerin2 Ankara, 10 (CumhnriyetTeleksl den uygulanacak demektir.) Önceki gün Millet Meclisinde Bilindiği üzere şimdiye kadar büyük kavganın çıkmasma sebep karasularımızın sınınnı gösteren olan Ihsan Ataöv ile Melih Kemal bir kanun hükmü bulunmamaktayKüçüktepepınar bu sabah Meclis dı. Tasarının kabulü ile, teamüle koridorlarmda münakaşa etmişler. göre, 3 deniz mili olan karasularıancak, araya giren bazı milletvej m ı z 6 deniz miline çıkanlmış ola kıiieri, çıkma>ı muhtemel bir kav Arkası Sa. 7, Sü 8 de sayı önlemışlerdir. Iddiaya göre, Ataöv. yanında bu lunan bir gazeteciye, Mecliste Inönü için sarfettiği sözleri bugün dahi benimsemediğini ileri sürmü? bunu duyan Melih Kemal Küçüktepepınar da, Ataöv ile rhünakaşaya koyulmuş ve bu arada kendisme ağır sözler sarfetmiştir. Arkası Sa 7, Sü. 3 de Parlâmentoda bu hafta • ; Enis Tabsin Enis Tahsin Til vefat etti (Tazısı 7 nci sahifemizde) Kazada yaralandı ve hastaneye goturulurken ikinci kazada öldü Eskişehir 10 (a.a.) Eskişehir • Ankara asfaltında bir trafik kazası neticesinde yaralanan Kadir Eryi Arkası Sa. 7, Sü. 2 d e Kongre salonana alınmıyan gemi adamları.Eminönü öğrenci Lokali önünde beklerlerken «Kanlı Meydan» • ! Haf tanın portresi: Ataöv yine kavga çıkarıyordu Ihsan Ataöv K O RİD OR IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIC Bozulan dostluk ve sonrası ıbrıs meselesi, Papandren'nun işbasına geldiğinden bn yana mahiyetini değiştirmiş, üç devletin halledebileceii bir ihtilâf konasn almaktan çıkarak bir Türkiye Ynnanistan meselesi baline gelmiştir. Filhakika Enosis aslında Ynnanistanda yayjrmdır ve Ynnan kama oynn a malolmnstur. Ancak politikacılar, özellikle Karamanlis iktidan politikacıları, ıptidaî ve geri Enosis akıraını önlemeyi. hiç olmazsa tahrik etmemeyi becerraişler, Türk • Ynnan dostlnğnnu önplânda tntmnşlardır. O zamanlar mnhalefette olan Papandreu ise. müteveffa VeniE zelos'nn müdahalelerine rağmen, Enosis tahriklerini Kıbns E üzerinde teksif etmek gibi bir demagojik politikadan daima E faydalanmıştır. E )n seçim kampanyasında bngünkü Ynnan Başvekilinin Kıbrıs konasn hakkındaki konusmaları. niyetinin ne oldnğnnu zaten Z açıkça göstermekte idi. Şimdi de Makarios ve Grivas'la bir z isbirliğine einnis olan Papandreu'nun. Batı Blokunun Türk E Ynnan dostluçn temeline göre ayarlanmıs Balkan politikasının E altüst olmasını. Balkanlardaki mnvazenenin bozıılmasını. do layısiyle NATO savnnma sisteminin en knvvetli kanadının ; <am felçli hale eelmesini nmnrsamadıfı eörülüyor. illî heyecanlann, fanatik görnşlerin, yerlerini daha gerçekçi z dıs politikalara bıraktıfı ve millî cıkarların dahi bir genel z Gemi adamlanmn dünkü kongresi gürültülü geçti 60 delege sendikanın lâğvına karar verirken binanın kapısmda toplanan 1000 işçi durumu protesto etti, 2 kişi nezarete alındı 20 binden fazla gemi adamını tur. Bu arada taşkınlık yapan iki • ' bir araya toplıyan Türkiye Deniz kişi nezaret aitına alınmıştır. ciier Sendikası, dün lid»rlerin anRüştü Güneri ve taraftarları, delaşamaması yüzünden altı parçaya legelerin usulsüz bir şekilde «tâbölünmüştür. Dün öğleden sonra j'in» edildiklerini öne sür»rek. Eminönü Öğrenci Lokalinde yapı «bölünme» olayını düzenliyen Fejlan ve sadece birkaç dakika süren ridun Sahin ve Bahri Kurt aley. i kongrede, Başkan Rüştü Güneı i'. hine dâva açmışlardır. Dün yapı! nin aleyhinde bulunan 6 delege lan kongrenin kanuna aykırı oldu0 i sendikanın lâğvına karar vçrirler ğu iddia ediîmektedir. ken, binanın kapısında toplanan Öte yandan lâğvedilen sendika: bine yakın denizci bu durumu pro r.ın Denizcilik Bankası aleyhine testo etmişlerdir. Bu yüzden duru'bir grev hazırlamakta olması, çe. ma polis müdahalede bulunmuş. Arkası Sa. 7. Sü. 2 de Bugün 5. Sahifemizde Celâl Bayara ait raooru Yassıada mahkumlarından Doktor Baha Akşît'in hazırladığı anlasıldi Bazı kimseler tarafından bu raporun, Dr. Hasan Uzel'e imzalatıldığı kanaatine varıldı I Rüstempoşa Comii minaresine fm\X nnn davranışlanna hayret etmemek elde degildir. Bırakalım E * " * *••***• •#•• y%illUM ^Mbllllliy dunya politikasmı, Ynnan Hükümeti bn tntnmiyle millî cı Z karlannı tarihten gelen ve bneünkü dönyada herkesin gülüp z Tehlike arzettiği için yıktırılan minarenin inşaatına ceçtiti ilkel cereyan/ara knrban etmeğe çalısmakta ve en z yeniden başlanacağı suada ortaya çıkan mal sahibi önemlisi Lozan Anflasması sırasında o gflnkn sartların acele z ye getirdiği birtakım imtiyazların gelecegini pek hesaplama = arsasına minare yaptırmak istcmiyor maktadır. Bn imtiyazlar belki dogrudan doemya Ynnanis = tana verilmis deîildir. Ama herhalde bir azınlıklar meselesi = Vakıflar İdares: Kninönünde Mi:.valnız camiin temellerinin bulunve Ynnan kilisesinin ve Ortodoksların baSlı bnlnndnçn bir ş Patrikhane meselesinin, dolayısiyle Ynnanistanı ilgilendinne z mar Sinan tarafından yapılmış oiduğu saha Vakıflar tdaresine kalsi lâzımdır. Z lan Rüstempaşa camii minaresinin mıştır. rkiye sadece Balkan mnvazenesinin yeniden knmlması ve E arsasını yanlışlıkla bir şahsa sat Çinileri ile meşhur olan Rüstem ı yıkılma Yakındoğnda banşın devam etmesi ngrnna şerçekten feda : mıştır. Hâdise, tehlikeli oîduğu i paça camiinin minaresi Vakıflar kârlıkta bnlnnmns. Atatürk'iin önem verdiği Türk Ynnan = çin yıktırılan minarenin yeniden tehlikesi gösterdiğinden dostln&n bn fedakârlığın karsılıjı olmnstur. Ama bngün dn z yaptınlması çalışmalan sırasmda îdaresi tarafından tekrar yaptınl Arkası Sa. 7, Sü. 2 de rnm değismistir. 12 Adaların Ynnanistana verilmfsiyle taten E ortaya çıkmıştır. Belirtildiğine göre iki kath olan . boznlan denjreyi bn sefer Kıbns büsbütün bozmaktadır. Ye E şiladanm jreleceji Türkiye icin stratejik bakımdan teblike : Rüstempaşs camiinin vakıfları a bir areediyor ve Ynnanistan bn tehlikeyi öntemek istiyen Türki r rasında bulunan dükkânlar yenin karşısına eeçiyor. O halde? O halde sadece Türk • YD E =üre önce şahıslara satılmış nan dostln^nna dayanan birtakım imtiyazların devammda E Türkiye içîn favda nlduSn iddia edilebilir mi? E demkî nnlar virminri asrın ikinci yarısmrla fanatik çörüşlerin = Mareşal Fevzi Çakmakın 1 ün4 pesindedirler ve mademki devletler hnkukn kurallanna, = cü ölüm yıldönümü dolayısiyle dostlarına ve dolayısiyle kendiieri için yakın geleceğin arzet z dün saat 10.30 da Eyüpteki mezatifi tehlikelere sırt çevirmişlerdir. sn halde bizim de dostlnk E n başmda bir anma töreni yapıldevresinin antlaşmalan üzerinde durmak ve statükoyn yeni E mıştır. den eözden gecirmek hakkımızdır. E Birinci Ordu Kumandanlıgı tahir kısas dejil. hoznlan bir dostluğun iade edilmesi gereken = rflfırrian düzenlenrr.iç olan torencı î kalıntılarımn tasfivpsi olaraktır. Z 66. Türacn banıi'Ku. îercf kıtası. : î Ecvei OÜTîFSÎN = : Arkası Sa. 7. Sü. 3 de dnnya politikasına paralel yürütüldüfü devirde. Papandren = | M I I llfNII f*VCft 1111 NlJlİjU W\v C/iklC/1 NlJlllllllN OM + llrMlf» Kayseri, 1 (Güney tlleri Mer'ada mahkumlanndan elan.Dr. Bs0 kez Bürosn Teleks) Celâl Ba ha Akfit tarafından hazırlanan ra yar'ın hasta olduğuna dair düzeniporun, hükümet doktoru Hasan lenen raporun hükümet doktoru Uzel'e imzalatıldığı kanaatiae va> tarafından değil de. Yassıada mah rılmıştır. kutnlaıından Dr. Baha Aksit tab a J ] i d m e l n t a . rafından hazırlannııs oldugu, savk a n d m l d l ğ l h u s u s u n d a k l cılığın sorusturma sonunda ve Bayar ın ıfadesı uzerıne anlaşıl ıddıalar da araştırılmakta ve olavın hakıkı cephesmın meydana çı ., , , ı , j » kanlmasma çalışılmaktadır. Savcılık tarafından açıklandığına göre Bayar, Haçan Uzel adında Savcılığı yanlış istikamete süsi bir doktoru tanımadığını, ken: rükjemek istiyen bu tutum karşıdisini de muayene etmediğini söy.sında hükünıet doktoru Hasan U. lemiştir. Bunun üzerine soruşttır zel'den başka bazı kimseler hakma seyrini değiştirmiştir. kında dâva açılacağı sanılmaktaAlınan ifadeler sonunda, Yassıdır. İsparta, 13 santim kabnlığında Yıırlla kış geri geldi Kayseri'de ısı 7'ye YÜRT HABERLERİ SERVİSt karla örtiüdü, düştü.. Mareşal Çakmak dün anıldı İnanç Sömürücüleri Röporlajı 4. sahifemizde 'DANİMARKA BAŞBAKANININ EŞİ FİLİM ÇEVİRİYOR Rusyaya yaptığı resmî foir ziyaretten 2eçen ay avdet eden Danimarka Başbakanuım eşi Mrs. Helle Krag, evlendikten sonra bıraktığı eski mesleğine dönmüstür. Danimarkanın (1) numaralı kadını. halen cevirmckte olduğu ve yukarıda bir sahnesi göıülen fiümdc bir gazeteeiyi canlanHınnaktaclır. Bir süreden beri açık ve ılık ısının 22 dereceye çıkması üzerigiden havalar, tekrar soğumaya ne halk sobaları kaldırmış ve cebaşlamış, bazı yerlere kar ve sağa : ket ve gömlekle gezmeye başla!nak halinde yağmur düşmeye başimıştı. Fakat dün bava âni soğujlamıştır. Bu arada birçok yerlerjmuş ve kar yağmaya başlamıştır. ,de, kaldırılan sobalar tekrar kujYarım saat içinde çehirde karın rulmuştur. Diğer taraftan Kara kalınlığı 13 sa:itim olmuştur. Sodenizde kömur yüklü bir motor, balar tekrar kujrulmt}?, kalorifer kayalara çarparak parçalanmıs ve ! ler yanmaya başlaırnştîr. Meteorolo batmıştır. iiden bildirildiğinp Vgöre hava soIsparta Tam hir bahar hava çuyacak ve yafrs' devam edecek llll lııııııiMillllllllllllllllllllilllllllllllllllllllMllllllllllllllllllİ:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog