Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

Varlık Yavtnevı bu ay beş kıtabını sunar lean Rostand: Bıyolojı açısından Insan 5 Lıra Aldous Hn^le^ Yenı Dun\a, roman, 4 liTa Dursun Akçam AnaVar ve Çocuklar, 2 lıra Ernest Hemingway: Guneş de Doğar, roman 4 lıra Georges Sımenon: Kırrnızı Işıklar, roman, 3 hra. Hâncılık 9448/3848 40. yı) sayı 14257 umnuriYeı KURUCUSU: ÎÜNUS NADİ Telgraf ve tnelrtup adresı. Cumhunyet Istanbul Fosta Kutusu Istanbul No 245 Telefoniar : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 5« CUIÎUJ 10 Nisan 1964 İngiltere, Kıbrıs ftnayasosım fesih edilmiş soymıyor l.rkın Ingılız hlcısı ıle gorustu Ankara 9, (Cnmhurıvetreleks) Dışışlerı Bakanı Ferıdun Cemal rkın bugun saat 12 30 da Ingıiız >uyuk tlçısını kabul ederek Ken ısıvle yarım saat kadar suren bu orusme vapmıstr Ingılız Buvuk Elçısı Denıs ' ! ıpnın ısteğı uzenne >apılan bu sorusmeden sonra, her hangı bır içıklama vapılmamıştır BununU neraber sızan haberlere gore Bu uk Elçının Hukumetının Kıhıs konusunda ve ozelhkle îttıfsk \n!aşmasının Makanos tarafından fesh] ıle ılgılı goruşunu getırdıiı aniasıltnaktadır öte %andan bugun geç saatlerde Dısışlerı Bakanlıgı Enformas\on Daıresınden su açıklama vapılm^ lır « Makanos un ıttıfak anıasma ını tek tarafh olarak fe«hetmç«ı Arkası S». 7. Sü. 1 de İnönü Ktbrıs için, "merah etmeyin,, dedi Bir buçuk aydır Meclis gündeminde bulunan Vergi usul kanununuıi değişmesini sağlıyan tasarı kabul edild Vunanistan Başpapazdan îttif ak Anlaşmasınm f eshinin bir karara bağlanması içinAdalet Divanma başvurmasını istedi Türkler Barış Kuvvetinden memnun değil Kıbrıslı Türklerle istanbuldaki Rumların mübodelesi haberini yalanladı 143 oya karşı 197 oyla Meclisie kabul edilen tasarı ile vergileıir açıklanması usulu getiriliyor Gürsel, Kalafatı affetti Denktas,Birlesmiş Milletler ve Barış Kuvvetlerini tenkid etti Kıbrısh Turk lıderlerınden Ra ıf Denktaş, dun Gazetecıler Cemı \etmde tertıplenen ba«ın toplan t Minda gazetecılerle konuşmuş " Kıbrıs konu^unda «orulan sual'en cevaplandırırken bılhassa Bırles•nı« Mılletler ı!e Kibnsa gonderı en tarafsız sulh kuv vetlerının tutumlannı tenkid etmıstır Bırlesmış Mılletlenn bugurucu Jurutnunun ttalvan • Habeş har 7 haziranda %apılacak olan C bınde zaaf gcMeren Cemı\<?tı Ak % amdan farksız oldjjuna .«.ovlı bolgesı Senato seçimleri, Adalet \en Denktaş basın top'antısınia Partısı Istanbul teskılatına mensup adavlar arasında daha şımdıder unları sovlemıştır • Bırleşm ş Mılletler Guvenhk bazı hızıpleşmelerın orta>a çıkma Selâhattin GÜLER Konse\ının, Kıbrıs raesele«ını ele «ına sebep olmuştur \enıden senator olmak ısteven 2007 sajılı kanuna gore vabancı alırken esas mevzuun ve probje arın memleketıraızde tutrnaları mın ne olduğunu tesbıt etmesı \e e^kı senatorlerle teskılatın tutttı% ısak olan ıslen \apan 300 kadar ona gore hareket 'Itıe'i gerekırdı ğu ve bu de\ re Istanbul senatoru Arkası Sa. 7, Su. 4 de Arkası S» 7, Su. 3 de Arltası Sa. 7 Su 6 d» Yunan uyruklu 300 Ruma daha tebügat yapıldı Senato seçimleri için partileı hazırlıklarına hız verdiler Ankara, 9 (Cumburıvet Teleks) nunı suresırın bıtımını takıp ede Mıllet Meclısının bugunku bır gunden bashvarak 15 gunıçınd le}imınde Vergı Usul Kanununaİ2i lıradan az 2oO lıradan çok olrr 4rhası Sa 7, Su. 5 de bazı maddeler eklenmesını bu a rada vergılerın açıklanmasını on çjren kanun tasansP 143 red o\a karsı, 197 o>la kabul edılmıstır Ovlamava 347 kısı katılmıs, 7 kısı 1e çekımser ov kullanmıştır Bo' ece bırbuçuk a\dır Mıllet Mecbsı nın gündeminde bulunan sekız ver ,ı ta<=arısından bırı ancak bugun <dbul edılmıs olmaktadır Daha once kabul edilen tasarının \nkara 9, (C umhumctTeleka Kokkıno Turklerının kovlerım Rum ledhışçılerınm zırhlı araç.larımn saldu ılaruulart koıumak amacıjla ı ıncı madde"!i vergı guvenlığını Gumruk \e Tekcl BaAaııı \ Î P ^aRİamak amacıvle gelır vergısı ırrt Yuceler bugun bı?e kah\ kısmen tahrip ettikleri Kuzejbatı Kıbrıstakı Galıfudes Koprusıı mukelleflennın vergılennın açık fnatının en kı^a z^maTda ındın lanacagı husu^unu ongormektedır ccaını açıklamij \e şoıle dem Tasarının bugunku muzakerelerı tır Miasında vabancı paraların bor«a «Kahve fı\atlarını en si'a ı lavıcı uzennden degerlendırılece manda dusureceîız \cnı fı\at ,ı, tıcarı serma\e\e dahıl olan va s»a. 7, >u 6 da da olmıvan esham \e tahvılat ra v cıv le borsada ka\ ıtlı olmıvan e = < j nam ve tahvılatın emsal bedelle|n>le degerlendınleceRi konusunda irnaddeler kabul edılmıstır Kabul edilen kanuna göre 1 haziranda yapılacak seçimler için AP ve CHP de Ajrıca tasarının 10 uncu maddesınde ver alan ve «veıaset ve aday olarak bazı isinilerin ortaya atılması kaynaşmalara sebcp oluyor ıntıkal vergısı bevannamelerını ka Ankara, 9 (Cnmhorıvet Telek Kahve fiatı en kısa zamanda duşecek» CKMP den 2 milletvekili MP den ı senator istifa ettıler İhracat vergi sisteminde yeni bir diizeıt Emın Kalafat Ankara, 9 (CnmhorıvetTeleks) Yuksek Adalet Dıvanı tarafın ı 3an «muebbet hapse» mahkÛTn eri en eskı ıktıdar mensuplanndan 3mın Kalafat, Cumhurbaşkanı Ce nal Gursel taafından affedılmı> ,re serbest bırakılan Kalafat aıle ı tarafından bugun Ankaraya ge ırılmıştır. 27 Mayıs 1960 devnmi gunu \ a salanıp Yassıada\a »ondenlen ve Arkası Sa 7, Sü. 3 de Birim,, usulu yerine dün Değer,, usulu kabul edildi Hükümetin bu kararı özel sektörde sevinç, Maliye Bakanhgı teknik kademelerinde üzüntii yarattı Ikı CKMP mılletvekılı ıle b MP "lı senator bugun partılerındt ı^tıfa etmışlerdır Parlâmento çalışmalarına şımc lık bagımüz olarak katılacak oL mılletvekillerı Yu^uf Zıva Yuc bılgın (CKMP Zonguldak) Muhl Ete (CKMP Ankaıa) \e senat ~e Mansur Ulu^ov ( M P An ra ) dur Ote \andan bır ^ure once CKλ den ıstıfa eden Nevşehır «enato ibrahımŞevkı Ata«ağun bugun^ dalet Partısıne gırmıstır TURİZM Ege kiMİannın mcısı IZMIR Otellerı lokantalan mesıre >erlerı ve gıdış gelış va«ıtalan \nkarm, 9 (Cumhunyet Teleks) aratmıştır :nııııııııııııııııııııiMimııııııııııııiMMiıııııııııııııııııııınıııııııııııııııik: Ihracatı tes\ık amacnla bundan Bılındıgı uzere 261 saMİı kanun bır sure once vururluge konulan b<.zı maddelere ıhracatta vergı ı 261 sa>ılı kanun gereğınce bazı adesı ıçın Ba«.anlar Kuruluna maddelerın ıhracatmda verılen kı tan maktadır Hukumet bu ' et \ergı ıadelenne u\gulanmaktd o kısıne da\anarak vergı ıadesı \J lan «Bırım» usulu kaldmlmi's \e oılacak maadelerı vergı ıade orıne «Değer» usulu kabul edılmıs ranlarını ve ujgulanacak usulu tavın etmektedır tır Ihracatta \ ergı ıade^ı Komlte^ı Bugun Turkıvede ıhracatta veı nın (tiedılıkle) hazırladıgı bır ra gı ladesınde «B rım» usulu uv porun Bakanlar Kurulunca kabul lanmaktadır îlgılı Bakanlar ıle 1945 ten bn vana dağarcıklarında fazla bır sev olmıvan polıiıka edılmesı ozel sektorde se\ırıç bu 7el sektor temsılcuerı arasında gp cılann olav varatmak, hattâ saçma sapan konnsmakla şohret na karşılık Malıve Bakanhgının ç" çen av ıçınde japılan toplantıda elde ettikleri pekâlâ çorülmüştur. Arkası Sa 7, Su. 7 de şıth teknik kademelerınde uzuntu 1916 1950 arası gazetecı doven CJH.P. mılletvekıHerini gonnustük. Tahtakılıcı tokatlıvan mılletvckılinı de nnntmns de|ilız 1950 den, daha çok 1955 ten sonra Demokrat Fartinın sılâhsor lerı on sıralarda otnrnrlar ve daıma do\use hazır olurlardı Eçer vanlıs hatırlamıvorsak sövle 130 140 kılolok bır Ko caelı mılletvekılı vardı kı. adamın isi gucu sadece ka\ga çık tısı zaman C H P ' l ı l e n n uzerine hdcnm edıp Tnrnroklamaktı Aynı sekılde C H P saflannda da dovusmekten baska fonk sıvonn bnlonrnıvanlar sımdı bırer bırer çözumumn onunden ceçıvor Hattâ bır tanesı fıaeun Mıllet Meclısındedır Yıne o devredekı meselâ Mnrat 4lı rieenle, buçünku Rıfat öztürk Z Ankara 9, (CumhurivetTeleks) gında bır hejet çal smalarına Dı çme arasında kolavca hır paraleilık kurnlabılır. Bu arada Z sadece tahrık edıp sonunda davak vıvenlerın isımlerı o za Z tsvıçre Hukumetı Kars'ta o r Işlen Bakanl gında devam et»«kZ Z manlar polıtıkada havli tutmustu Buzun de thsan Ata5v aTnı z sut fabrıkası ve Istanbulda bazı tedır TOldadır. Ve bır ıki«ıî harıc. ne raman ku«uTe çıksa, va he Z vatırımları ongoren 15 mılvon do îlgılıler tarafından belırtıldığme ; recanlı mılletvekillerı do5n«ür o sevreder. v»hnt en azından = larlık bır projevı Turk Hukumetı gore cumartesı gunune kadar An Olay bir kız isteme meselesi yüzünden çıktı, kav| ZŞ ne teklıf etmıştır k^rada kalacak olan heyet, l u r k küfur r e r verine otnrnr. Bn «efer tansivon daha vuksek oltsvıçre Teknik Yardım Idaresı sermavesı ıle ortaklaşa Karsta bır dufu ıcin, kufurden eavri davak da vedi netıcede Meclis ş gacılardan biri başından ağır yaralandı kanîı bîr mın vasadı. z tarafından hazırlanan bu proıeisut mamullerı fabrıkası ıle îstan Vefada dun saat 13 45 sıraların kavga cerejan etmı tır Darulha? hakkında temaslarda bulunmak bulda bununla ılgılı bazı >atmm<»lav eerçekten ntanc verıcidır. Bır vandan 4taöv, tnönu've ve ş uzere bır Bu>uk Elçının başkanlı Arkası Sa 7, Su. 3 de da kız isteme juzunden kanlı b n dıs Sokak, 9 saMda oturan Gjler tum C H P Grupuna. parlâmento âdaftına tamamen avkırı bır ; . adındakı kızı bır av once ı<=teven nslup ıcınde hakaret etmıstir. ö t e vandan b\ı hakareti Halk z Şevket Kızıl ıle Gulerın akraoası Partılıler \umrnkla kargılamıslar \e Sınasî Osma'vı varala ; Azız Korkusuz volda karsılaşmıstnıslardır Bovle olavlar baıı memleketlerin parlâmentolann = lardır Aslen Poturgeh olan ve ls'anbulda bır plastık fabrıkasında da cok enrulur denecek Dogrudur Ama nıcin biz isimıze çel alısan Azız ıle Sevketın volda dıjı 7aman o memleketlerı hrnek alıvorm da dı*er!erinı, me z oaslajan kavgaları evın onune «elâ tnffilterevı almıvoruz l^telık demokrasi lâfı açıldı mı = adar devam etmıştır Yengesıne tn?ılız parlâmentosnnda sövif konusrjlur borle tartısılır der ; ve aı dururuz tste dunku olar tneili7 parlâmento^und» olabilır ; n ıtmek*e olan Azız, Şevket şer arkadaşlarının tecavuzune ma mı bu 9 Olamaz 7ıra. kafa«ivlp konusmıvanlaT hakUmdakı ruz kalmıstır Bunu duvan Azızın mnevvıdeler. bızîm tasavvnr dahı edemiveoejımiz kadar aîır Z arkadasları da ellenne geçırdıkledır da nndan N'ıtekım pecenlerde bir *vam Kamarası uve<îi r rı sopalarla kavgaj a katılmışlarnın Turkıvede hakaret kabnl edılmi\ecek hır konusması. so z 'dır. nunda Meclis tahkikatmın acılmasma kadar gitmistir Bi7 z Inçıltere^e benzevemeviz, biz Anelookson karakterıne nv» Feryatlar ve kadın çıglıklan a: mavız Peki ama, o zaman lutfen dusünrlım de birtakım a«î r rasında devam eden ve 10 kısının • lan taslaklarının Mecli«;<p ikide bır arbede cıkarmasını onle : katıldığı kavga sonunda Şe\ıcet ; meSf calısalım. Yaltjra partilenn aiarakları tedbirler veterlı z başından aldığı varalar vuzunden \ degıl hnnnn ıcın Meselâ dun \ V I'eeli'* Grupu sercekten z «.omava gırnııştır Yaralı, ıfade : takdır pdıleceb bır davranısla Atabv'e ceza >e .lmesi lehinde ; Arkası Sa 7, Su. 4 de • nv kuManmıs arkadan sözcıi konusmavı ^e^mistı^. Ancak. Ş : eerek bn cp7d eeTek^e snzcnnun tutnmu eeleceUtekı olavları Z '• nnlıvemez ftzellıklp ıkı nartının arasında tam bır cekismenin Z \ artaeaj» nnumözdekı haftalar ^c avlar, • hele Genel Baskan r : Gumııspala Bnrsadaki eibi ınriler sacar mılletvekillenni tah z ; rık pdersp hnvlp olavlara eebedir. Z : Partr crnplarının ıdaresı mılIeUekilIerini disiplın altına almak = : ıne<ip]esı nıhatet hpr partinin kendıne aıt bir istır. Fakat par = : lâmpntn Turkı\pnm parlâroentosudnr ıe buradakı olavlar z • mıllptın \p dıınvanın enzıı önunde cerevan etmektedır^ Bu z l bakımdan mesele\ı haska acıdan ele almak blzım parlâmen ^ ; tonun kurıılos tarzına nzel ıc «uzuk muevvıdelerı volivle kur = E su \p salnnları <;a\as mevdanı olmaktan kurtarmak çerektır = » « • k isım vanmak \f\a mılletvekılı : ^• « «200 Dolarls 40 fun Avrupa' yszımızda, Şımalın VenedUı AMSTERDAM Ha^ atını tunzme bağlıyan memleket Mecüste kavga LUBNAN Bu^un 5 ıncı sayfamızda isviçre Hükümeti Karsta 1,5 | milyon dolarlık yatırım yapacak 1 Bir heyet bu konuda çalışmalara başladı Vefa'da 10 kişinin katıldığı kavga yaralama ile sona erdi SAVCININ GÖZÜ ÖNtNDE Bulgarıstan a ıade edilen Bulgar Casusu Çolakof ı e dokuz Turkun mubadelesı sırasında resım çekmek ıstıven gazetemız foto muhabırı Ibrahim Koseoglu Ka pıkule Hudut karakolu gorevlılerı tarafından tartak lanmış, bu arada fotograf makınesı de zorla elınden almarak kırılmıştır Gazetecı olarak bu gıbı vak alara alısık olmamız gerekır, bu olavda bızı asıl uzen cıhet amme hukukunu temsıl eden bır savcının ellerını arka^ına bağlavıp hadıseve sevırcı kalmasıdır Kabibay serbest bırakıldı Ankara 9, (Cumhurıvet Telel Edırne «ınırına gırer sırn hakkında te\ kıf muzekkere«ı c |ğu ıçın tevkıf ed^en ve de Ankarava getırılen 14 lerden han Kabibay ılk sorgusundan ' ra serbe^t bırakıımı^tır Bu sabah saat 9 (K) da »ıdlıv getırılen \e 1 Soıgu \araıçll dakı ıf adesı sıra^ında tevmfne raz edilen Kabıba\ ır ıtııazı s Arkası Sa. 7 Su 4 de Osma «yüzümü tırnakladılar» deı İlhalât İhracaf Bankası Türkiyeye 80 milyon üralık bir kredi tahsis etti Ankara, 9 (Cumhurnet lelc Mıllet Meclısının dunku bırl mınde çıkan kavgalarda basın ' e burnundan \aralanan A P mır Mılletvek' ı Şına=ı Osma gun bır açıklama %apmıtn Osma açıklamasında ^j\le mektedır «Her zaman Jıkır \e soz lıurr tını bogmak ıçın kuJur \e umı la hucum etmevı adet edınmı= Arkası Sa. 7 Su 6 da (Tazısı 7 ncı Sabıfede) I İnanç Sömürücüleri ı ;*.<•.•
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog