Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

Aldım. Kullandım, Beğendlm r JOB 'mçt* attın reng»nd«dlr 40. yıl soyı 14248 u m h u r i yet KURÜCÜSU: FÜNUS Telgrai y mektup adresi: Cumhunyet Istanbui Post» Kutusu: İstanbul No 248 rUNUS NA1)1 Telefonlar: 22 42 W KURÜCÜSU: 22 42 07 22 42 »8 22 42 «9 22 12 96 Biyoloji Açısından İnsan Büyük Fransız bilgini Jean Rostand'ın bilim dünyasında otorite sayılan bu önemli eserinde insanın maddi bakımdan meydana gelışi ve fizyolojik tarihb türlü yönlerinden ele alınarak incelenmFktedir. Varlık Yayınevinin Faydalı Kitaplar Serisinden 5 lira fiyatla yaym'.adığı bu kitabı okuduktan sonra bilimin insan üzerine son sözünü öğrenmiş olacaksınız. İlâncılık: 9448/3505 •••* Çarşomba 1 Nisan 1964 Vergilerin tümii üzerindşki müzakereler bitti Meclis calıstnaları icin parti gruplan arasında bir protokol imzalandı Ankara 31 (Comhurlyet Teleks) Partiltr aratındaki anlaşmazlıği ortadan kaldırmak ttıert ktndi kendint «Arabuluculuk» görevinl yükltn*n Kaıtamonu Bağımsız mlllttvekili îımail Hakkı Yılanlıoğlunun dâveti üzerine toplanan Parti Grup Bajkanlan bir protokol imzalamıslardır. Bu protokol bugün Yılanlıoğlu tarafmdan baıma acıklac mıatır. Altı maddelik protokolun esaslan söyledir: 1. Millet Meclisimn Anayata ve iç tüzük hükümlerine uygun olarak devamlı v« İbenk içinde çalışmasını temin «tmek. 2. Bütün Meclit Uy»l*rinin kartılıkh ıvvgi v» tayfiya müıtenit, birlik vt kardetlik havau içinde gahşmasır.ı taglamak üzere işbirliği yapılarak bunun devamına gayret göstermek. S. Bu birlik ve kardealik havaatnı boıacak h«r tflrlfl davranıçı Snlemek. Dün Meclis reform tasarılarıııı görüşmeye devaın ediyor Yunan uyruklu dört kişi dün yurt dışına çıkarıldı Sabah 7.20 uçağı ilegiden Vilisarios, "işler düzelir orjahk sükuneie kavuşursa gelirim,, dedi ı Türkiyede zararlı faaliyttltri ltomuoa ilt Dimitrıoj Nadianos'un | | tesbit edilen ve bu sebepl* Içitle da aynı u;akta yer ayırtttkları t«* ri Bakanlıgının kararı ile sınır dı bit tdilmiı, fakat bu üç Yunan uy şı edilmelerine karar verilenltrden ruklunun gelmedigı görülmüstür. ilki dün sabah 7.20 dt Ytsilkoy Odesia, Matheos vt Dimitrios aaHava Alamndan uçakla ayrılmıa at 20 de Atinaya giden uçakla Yurtta ve Dünyada tır. Turkiytden sınır dıaı »dilmiiltr•• 1965 U> elektrik enerjisi * Ksvel, Burla, Simtel Şirkttlt dir. Arkaaı Sa. 7, S«. J dt nkıntın basfflstereeek rinde hissesi bulunan Elefteriyadit Vilisarios, gayet üzgün bir sekil• Gfimrük «rifeleri defide hava alanma gelmiştir. Güm«iyor rükte yarım saat kontrole tâbi tu ir Tflrk parannın kıymetltulan Elefteriyadis'in Yunanistana nl kornma hakkırftlaki 1M7 iayılı kanun ve tâ gidişdönüs için bilet aldığı görül müştür. Aynca hissesi bulunduğu dilleri Anayasaya »ykı'şirketler dışında da ithalât ve ihn mıdır?. , racatçılıkla uğraşan Elefteriyadis •f Par» piyasası 4 ! uçağa binmeden önce şunları söyle *• Başkentten haberler miştir: «Tür*ivede doğdum. Buif Tfirklyeye Amerikan lkttsadi yardımlan azalı ; rada büyüdüm. Zengin değilim. jTekrar dönmek istiyorum. îsltr yor mnf. • düzelir ortaiık sükunete kavuşur• MnkayeaeH haCalık. ,^0=. tın fiyatlan Bütün işlerl daha önce hüen + Ayın ekonomik fösterMünih jehrinde tedavide bulunan geleri Türk uyruklu eşi Eleni'ye devret • 19«7 Montreal Dflnya Fumis bulunan Elefteriyadis; önce anna katılıyoruı. Atinaya daha sonra da tedavide bulunan eşinın yanına gideceğini söylemiştir. Yurt dışına çıkarılacak olan Odesia Kanstınoı, Matheos Ka sınır dısı edilen Yunan uyruklnUrdan Velissarios, leşilköy Uava Alaaı gümrü{iuıd« kontrol ettirlrkea •fyalannı EK0N0MI 4. Ba;kanlık dıvanırtm görtvinin ifaaını vt hatiplerin konuımalannı zorlaftıncı her türlü davrani|Iardan kaçınmak. C. Hatiplcrin p«rtil«T v« fty*l«r ıleyhin» tahrik «dioi ko nufmalardan lakınmalarını t« min etmek. 6. îf bu protokolda tesbit •dilan u«slarda Bafkanlık divanının selfthiyetin* dahil o lanlarda Başkanlık divanına yardınacı olmak. Bunun dısınd» kalan hususlarda da Parti Meclis Grupu sorumlularının bir araya gelerek müzakare yolu ile çözümleme tedbirleri ahnak. AP. Grupu Baakan Vekili A. Naili Erdem CHP. Grupu Baskan V.Hli Fethi Çelikbas CKMP. Grup Ba?kan Vckili O*vat Odyakmaz YTP. Orup Başkan VekSli Şekip Inal Kastamoou Bağımsız Mill«4v»kiH î. Hakkı Yılanlıoglu Gelir vergisinin çiftçilerle ilgili maddesini değiştiren tasan için verilen 20 tâdil önergesi de reddedildi Ankara Sl, (Cumhariy*tT«l*ka) Millct Meclisinin bugünkfl birlesimind* vergi tasanlarının turaü üzerindeki toüzakerelcr tamam lanmi| v« 193 «ayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı madd* •• fıkrala rının deği;tirilmesi vt yeni hükflmler eklenmesini öngören kanun ta sarısının maddelerinin görüçülme sine geçilmıştır. Hükümet tarafından hazırlanan tasarının birinci maddesi küçük çiftçi muaflığını tâyin etmektt, i»letme büyüklüğü ölçülerini yenidtn düzenlemektedir. Arkası Sa. 7, Sfl. 7 d» • Bazı milletvekilleri Ankara 31, (CnmhuriyetTeleks) : Milletvekilleri seçimlerinin 1966da Senato seçimleriyle beraber yapılması için her partiden bir millervekilinin imza atacagı bir kanun teklifi muhtemelen yarın Meelis Başkanlıgına sunulacaktır. Bilindiği gibi, seçimlerin normal olarak 1965 ekimindt yapılması ge, rekmektedir. ; Bundan ı*kiz ay aonradaj^ni. a. 7, SuT sâTTdT" genel seçimin 1966 da yapılmasını ieklif edecek f Atatürküa maatm Zttbeyd* 5. sahifeye bakınız Kadıköyde bir evin iist katı yandı Toprok Reformundan faydalanmak için 50 liraya nüfus cüzdanı aldılar Suriyelilere nüfus cüzdanlarını temin eden Reyhanh nüfus kâtibi tevkif edildi.. tgkenderno 31, (GUney tlleri Mer keı BürostıTeleks) Reyhanh nüius kâtibi H. A., 50 lira karşılığında Suriyelilere nüfus cüzdanı verirken suçüstü yakalanmış ve ilk sorgusunu mütaakıp tevkif edilmiştir. Suriyeliler. Toprak Reformundan kendilerinin de faydalanmala rı için Turkiyeden nüfus kâğıdı al maya başlamışlardır. Son günlerde verilen 459 nüfus kâğıdının da yine aynı şekilde, 50 lira karsıhğında verildiği anlaşılmıjtır. Bu durum karşısında bu nüfus kiğıtlannm yeniden incelenerek sahte olanlann iptâli gerekecektir. Soruş turma devam etraektedir. General Gyani, Barış Kuvveti askerleri ile konuşurkeu paşa Sokağında Fatma Bursa ile kardesi ömer Bursa'ya ait 4 kath' dızı kârgir. içi ahsap binanın üst katı gaz sobasının devrilmesi sonunda yanmıştır. Civarda oturanlara korkulu da Arkası Sa. 7, Sü. 3 de Ankara Kız Teknik Öğretmen Okulu bahçesmdaki btistün açılışında İnönü, Bakanlar, GümtigpBİft v« dâretüler haztr bulundu Dün gece saat 20 de Moda RızaAnkara 31, (Cumhnriyet Telekj) Türk Kadınlar Birliği tarafından Ankara Kız Teknik öğretmen Okulu bahçesint yaptırılan Ata türk'ün annesi Zübeydt Hanımın büstü, bugün törenle açıhnıştır. Bu münasebetle tertiplenen törene, Cumhuriyet Senatosu BaskaKamkapı aabil yolunda dün, ailt nı Enver Aka, Basbakan Ismet înö geçimsizliği yflzünden bir dnayet nü, Cumhurbaşkanlığı Genel Sek işlenmiş, kahv>ecilik yapan Niyazi reteri Nâsır Zeytinoğlu, Adalet Gönder ad3ı 42 yaşında bir kaPartisi Genel Baskanı Ragıp Gü yınpeder, kııı Emineyi döven damüşpala, Millî Eğitim Bakanı Dr. madı balıkçı 28 yaşındakl Nezih Ibrahim Öktem, Turizm ve Tanıt Şenkazan'ı bıçakh bir düellodan mı Bakanı Ali îhsan Göğüş, îçis sonra göğsünden yaralayarak ölleri Bakanı Orhan öztrak, Köy îşdürmüştür. Düelloda kolundan vt ieri Bakanı Dr. Lebit Yurdoğlu, karmndan yaralanan kayınpeder Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmet ise hastaneye kaldırılmıstır. Yüceler, bazı büyük elçiler, Mer Kızının sık sık dövüldüğünü hakez Komutanı, dâvetliler, bakanlık ber alan kayınpeder, dün saat 15 ArkMi Sa. 7, SÜ 8 de Arkam Sa. 7, Sfl. 6 da Atatürk'üıt annennitı dün gece büstü törenle açıldı Bir kaiwed din danadtnı ökfârdü Grevci işçiler Ivvist yaptı Makarios 42.000 kişilik bir "Rum Ordusu,, kuruyor Başpiskopos teöhışçi EOKA Teşkiiâtının uluslararası barış kuvvetine katılarak yardımcı ( ! ) olmasını tekiif etti Kartal'da kurulu Singer Dikiş Makine Fabrikası işçilerinin grevi dün de devam etmiştir. Türkiye Madenîş Sendikası bugün grev yerıne teyp, pikap ve akordeon göndermiştir. Sabah kahvaltısından sonra, fabrika yanındaki çayır da toplanan kadınh erkekii işçiler twist yapmıslardır. öğleyin çayırda kazan kurularak işçilere yemek dağıtılmıştır. Israrın sebebi ııedir? : • • • : İ : : ! : : İ ; • : : : • | : : • İ : : • : : • : • : : Z ; : ; ; : E Z ; I \ Başkan Gürgel'in vetosuna nfrayan Tapnlama kanunannn SS ttncü maddesi fizerinde hükflmet ıgrar ediyor. Basta Adalet Bakanı olmak üıere, Yttrgıtay Baskanı v« bn konada azman buknkçnlar, yeni kanun ile Tflrkiye tspraklsnnın çojunIukla baknı olarak bir takım açıkfUılerin ellne geçeeejinde müttefik idiler. Ancak teşkil edilen bir bllim taeyeti, Ankara'dan verilen bilriye g5re, Tapulama kannnunnn toprak reformnnn engellemiyeeeği kanınns varmış ve ısdeee dSnüm flzerinde degişikHk tavsiye etmiştir. Ştmdt kannn eskl haliyle ParlSmentoya getirileeek. Hükümetin Tapnlama kannnn flzerindeki iırar gerekçesl. ejer haberter (rerçefi tam olarak aksettlrfyona, toprak reform»nun engeUfnmemesine dayanıyor. Oyss Tapnlama kannnn meselesi yalnıı toprak reformn deJHl. bir haksıı lktlsap me»clesldlr. 12T4 tarihll Araıi kannnn Ue çatışroa meselesldir ve nihayet Lozan Antlasmasının rarantisine ragmen yeni kannnnn bosluklanndan faydalanmağa calısaniarın yaratmalan ronhtemel olan tehltkell dnrnraun Snlenmesi raeseiesidlr. Tapnlama kannnn toprak reformnnn ençelliyecek mahlyette defrilmis. EÇer maddelerl tefslre kalkarsak jerçekten do|nıdan dofrnya ilişkili oldnSn Iddfası temelsiz kalır. Ama ya, dolayısiyle ilisklsi? ya eski mevmatın blle deger vermedigi ve»ikalarla tescilli büyük arazl edineeeklerln kamnlastırma sonnnda elde edecekleıi çıkarlar? Bnnlan nasıl Izah edlyorlar ve nasıl lzah edecekler bllmlyoruı. Rerhalde basındanberi kannnnn S3 flncfl maddesinln karsınnda oldnÇnnn açık açık «Syllyen «ayın Adalet Bakanının k«mo oynnn avdınlatrnası, SzelIIkle 5neekl tntnmnyla yeni tutnmiı arasındaki farkın sebebinl blldlrnresl jereklr. Eger aavın Sedat Çnmralı bSlS eski kanınnı mnhafaıa ediyor ve hitlS bn kannnnn zararlı sonnelar vereeeği konnsnnd» direnlyorsa yapaeab «ey. blr hflkflmet flyeri olarak emnhnra nymak deSH. sanınz kl, nvfnlayıeı olarak dnromnnn ortaya Z koymaktır. Yok tter Billm Knrnlnnnn verdigi bllırl Ue ik z na olmnü ve ffkrinl deSlştlrmişse onn da SŞrenmek vatanda E şın hakkidır. E Kısacavı Cnmhnrbaşkanının vetonn, çesitll yayınlar ve «eminer ; İPrdf vapılan knnnsmalarla kamn oynnda bfiyük akisler ya E pan. listrlili Türkiyenin vakın cıkarlariyle, çelereifiyle ilçili E ve tfknik hakımdan hnknku ledeleyici olduğunda yetkili uz Z ınanların rofunlukla birlestiklcri Tapulama kanunn konn ; «tında aydınlanmaS» ihtiyacımız vardır ve Hükömetin vere E ceü hileivi merakla hekliyornü. z Ecvet Ot^KFStN E Ankara, 31 (Cumhuriyet Teleks) Basbakan Ismet tnönü bugün sabahleyin Genel Kurmay Baskanı ve Millî Savunma Bakanı ile görüştükten sonra akşam üzeri de Cumhurbajkanı Cema! Gürsel'i ziyaretle kendisiyle 45 dakikahk bir görüşme yapmıstır. Arkası Sa. 7. Sü. i de Inoıtu Gttrsel ile goruştu •• •• . »• Lefkoşe 31, (a.a. AJ*.) Rum = = ca «Elefteria» gazetesi Makarios ZZZ ile Yunan hükümeti arasmda yapı Z ^ lan görüşmelerdcn sonra 42.000 ki Z^Z şilik bir Rum ordusu kurulmasının {SZZ kararlastırıldığını açıklamıştır. BİEEÎ hndığı gibi bugüne kadar 20.000;:^ Arkadaşunız Yılmaz EOKA'cı teşkilâtlandınlmış ve JŞŞŞ Milll Muhafız Alayı adı altında Çetiner, nurculann arafaliyete geçirilmiştir. Önümüzdeki günlerde bu alayın 42.000 kişiye sında haftalarca dolaşçıkarılacağı anlaşılmaktadı:. Makarios tarafmdan kurulmakta olan tı geri akımları inceleRum ordusunun ağır silâh ve mal. 7eme bakımından mütemadiyen tak di. Onlarla oturdu, koviye edildiği görülmektedir. Limasola getirilen zırhlı otomobilierden nuştu, âyinlerine katılsonra dün de Magosa limanına geien Norveç Bandrah bir gemiden dı. İnanç sömürücüle külliyetli miktarda ağır silâh bo. şaltıldığı tesbit olunmuştur. Getirilen malz^me aıasında ağır traktör, buldozer ve zırhlı otomo Arkası Sa. 7. Sü. 4 de Inanç Sömiirüciileri Malî palis dün Marpuççular da bir hana baskın yaparak. yurt dışuıdan kaçak saat getiren bir şahsı yakaladı 3 bine yakın kacak ele geeirildi rinin nasıl bir Türkiye özlemi içinde olduklannı ve yıkıcı davranışlarını tesbit etti. Mall Polis dün aksam üzeri. da çeşitli marka 3 bine yakın faMarpuççular'da Çuhacı Hana bir turasız kaçak saat ele geçirilmişbaıkın yapmıştır. Baakm sonunda. tir. 'aat ticareti ile uğrasan Mehmet Bu saatlerin yurt dışından çeşitözavar adlı bir sıhsın dükkinın Arkası Sa, 7, Sü. 6 da Yılmaz Çetiner'in Geri akımm yöneticileri ve destekleyicileri arasmda geçirdiği günlerin heyecanh ve ib ret dolu hikâyesi Bu çocuk kimin? Önce Aylâ zannedilen ve h â l e n A d a n a d a bir ailenin ya == n ı n d a b a r ı n a n 89 yaşındaki Sıdıka, a n n e ve b a b a s m ı n = b u l u n m a s m a yarıyacak ipuçları veremiyor EE: (Güney İllcri Merkez B ü r o m u z d a n ) E= A'iana'da, i y i niyetli bir ailenin Bir ihanet rüzçsrının önünie Z ^ • Hiıında mub^faz^ erlı' MI H ' ysşla \nprak ffibi. bir oraya bir bursv> ^~~ f rında SıHıka adlı b u kuıu a i l e s i . ( i ü r ü k l e n i p duran bir cccuk.. Keı Auııe ve bdbası araaaıı kü$uk k u m aııyuıu^.,, Arkaaı Sa. 7, Sü. 1 de >îl Pazar Giitıü CUMHURJ YET te Arkadaşımız >ılmaz Çetiner Anadoln gezisi sırasındakı kıyafeti ile ^^ ^^ 'ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog