Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

m h u r i yet KURUCTSl YUMJS \Al)t Biftn J29S REŞAT OTMAN . Fizik Problemleri Lıse II Mıllî Egıtım Bakanlıgınca lıse II sınıflar ıçın vardımcı ders kıtabı olarak kabul edılmtş olan bu eserde ozetler ve aç'k ÇOZUIJJlerıvle problem ve çeşıtlı gırış ve musabaka untıhan sorular, bulunmaktadır 1 ve III «asınıflara aıt olanlar da mevcuttur 750 şerlculuştur INKILAP ve AKA KIT^BEVLERI Ilancıhk 87982546 40 yı soyt 14225 Feleraf vt mpktup adresı Telotonlaı 22 « M Cumhıırıv 22 \2 96 nnnul tosta Kutu<ıı Itnnbul * " ' f Mr !2 «/ fl fi U « i I' * Po7rrtps" 9 M; r' 964 Adanın 12 yerinde ve Lefkoşenin dış mehallelerinde çarpışma başladı, 30Türk kaçırıldı Kıbrısta Rumlar Türklere karş harekete oeçli LefkofC, 8 (öıel) Kıb rıslı Rumların yalmzca 49 Kıbrısh Turk rehıneyı ıer Dest bırakmaları uzenne >a vmladığı beyanatında Kıb rısh Turk Iıderı ve Reısıeum ^S hur Muavını Dr Fazı) Ku :HS çuk, 207 Kıbnslı Turkun ka = : yıp olmaMna rağmen yalnı/ 49 unun ıadesını acı bır «e = kılde tenkıd etmıştır î^ Kuçuk, ıade edılen Turk ~ Ier arasında bazılarımn ka ^ yıplar lntesınde ıtımlen ol ^S = = madığına gore 176 Turkun hâlâ ortada bulunmadıkları ^^ nı belırtmıs ve demıstır kı ^Z «Bundan ikı netıoe çıkarıla = bılır Ya Makarıos'un butun Turklenn ımhası ıçın yerdı ğı «mre riayet edılmemış ve ya 176 Türk «oğukkanlıhkla Dr. Ka«ttk, Turk CemMt Meo ş katledılmıstır tkıncısmın da lisı binasın» »tılkn bambanın meTdana fetırdıtı ha§arı ^ ^ ha muhtemel olmasından incelerken Arkssı Sa 7, Su 3 te Milletlerarası Barış Kuvvetinin Adaya çıkmasındon önce Arabulucu için UThantsadece Türkiyenin vereceği müsbet cevabı bekliyor New York 8 Dıplomatık kaynaklann bıidırdıklerme gore Thant ın kabıne başkanı muavını Guatemalalı Jose Rolz Bennett ı Guvenlık Konseyı kararı muddetınce Kıb rı«a arabulucu t a u n edılmesı ıçın yalnızca Turkıyenın mu \ af akatım alması gerekmektedır Bennett ın arabu uculuguna Kıbns çarşamba gunu mu\ afakat etmış*ır A\nı dıplomatların ıfadelerıne gore, Yunanıstan persembe Ingıltere de cuma gunu muvaiakat ettık.erını Thant a bıldırmışlerdır Fakat Turkıyenın hala tereddut ettıgı bel rtılmıştır Kıbns Dışıs erı Bakanı Spvros Kypnanou, Kıbrıs Tem « lcıler Meclı>:ı Ba^kanı Glafkos Clerıdes ve Kıbnsın B M Bu\ukelçısı Zenon Rossıdes dun Thant'ı zıyaret etmiçler ve (Arkası Sa. 7, Sa. 7 de) Küçük'ün rehineler ile ilgili demeci IIİIIIIIIIIIIIIİHK Lefkose 8 (öıel) Dundenberı £ ^ . Kıbnsın batısındakı Baf ılçesmm S S merkezı olan kasaba ıle bazı ko\ ^ E lerınde Turkler ıle Rumlar arasın ^ da «ıddeth çarpısmalar cerevan et = = mektedır ^^ Makanos Hukumetı tarafınaan S S vavınlanan bır bıldırıde Baf taKi ~ çarpışmalar sırasında vedı Rumun oldurulduğu ve 200 den fazla Ru mun da Turkler tarafından rehıne '^ olarak alındığı ıfade edılmekte ve :^Z rehınelerden 198 ının bu sabah ser ^ S best bırakıldığı belırtılmektedır Turk cemaatımn bır sozcusu = = Rumların Turkler uzerıne ateş et ^ = mesı ıle çarpısmaların başladığırı = ve çarpısmalar sırasında bır Tur * ~ * kun oldüğunu sojlemıştır YA HERRU YA MERRU Fîİ Vergi ve Reformlan öngören kanutı tasarılarının Mecliste nüzakeresine başlanıyor de ettığıne gore hâlen Turklem elınde 35 Rum bulunmaktadır Dığer taraftan vıne Ingılız «oz cusunun açıkladığına gore Rum 'edhışçıler bugun Ada'nın gunev batı kesımınde bulunan Lapıtvtı koyunu sararak 20 den fazla Turk : kaçırmıslardır Bırleşmış Mılletier Barış Kuv vetlerı Komutanı General P S Gyanı bugun durumu yerinde ınce Irkası Sa. 7, Sü. 6 da Bır Ingıliz askerî sozcusunun ıfs rm kanunlarının müzakeresi Dİitikalarını te: AP iie MP nin kırmtxt, bağımstziarın hısmtnın beyax9 bir htsmının ktrmızı, beyax9 YTP ite CK MP nin bir oy vereceği tahmin Özgen ACAR ediiiyor Ankars S (Camfanrıyet Teleks) Vergı Re form ve Zamlarını öngoren Kanun Tasarılannın Mıllet Mechsındekı muzakerelenne yarından ıtı o*ren başlanacağından partılerın bu konudakı goruslerı tesblt edılmıştır Başkentte merak edılen konu bu tasarıların T B M M nden Hukumetın ge I tırdığı şekılde geçıp geçemıveceğıdır jt Kanser tedavısınde Geiger cıhazı kullanıüyor ir Ihtıvarlıga karşı kullanılan \ıtamın ir Kendilerinı kobav oJarak ılme adayan mahkumlar A Bır kere kullan sonra kaldır at 1 Izmırde >apılan bır Belediye •jc Ucan motosıklet ••ccımıni de T.I P nın des it Sıs.ara tırvakısı kalckledıgı bağımsız aday aldı dınların yuzde 51 ı cocuk^uz kalıvor Dun Kaıtalda vapılan Beıedne Bd^kanı seçımlennı \ P ada%ı Bah •^ VTııteharrık dev koptıvar Konuk'a) lüb rv farkla ka ru. zanmıstır Ankara, 8 (Cnmhnnyet Teleks) Başbakan Ismet Inonu »Kıbrısa «evkedılecek kuvvetın ı«leme=ı ha lınde bunun ı\ı bır kuvvet olaca gını» ıfade etmıştır Inonu olağan sabah vuruvuşunu bugun de Çankava Koşku bahçe«ınde vapmış ve ıçerıve gırme ım kanını bulamıvan ba«ın mensupla Arkası Sa 7 Su 7 de inönu. Kıbrısa çıkacak barış kuvvetinin iyi idare edilmes halinde faydalı olacağını belirtti I ılim ve hayat Sahifemizde bulacağınız konular G.H.P. ve bağımsızlar C H P ve bagım>iizlar oakımından durum şoyle ızah edılmekte ve vorumlanmaktadır Sa 7 Su 4 te C.K.M.P. yeni poiitikasını " C. H. P.ne karşı olmok „ şeklindetesbit etti Kemal AYDAR büdıriyor Evını ka>beden nıne Emniyette Karta! Belediye seçimini AP adayı kozondı Otomobılın Sırkecıde denıze uçtugu >er Bılındıgı sıbı 17 kaMtn se^ımınde Arkası Sa 7, Su 2 de 5 inci sahifemizde JJç Karadenizli Sirkecide otomobille denize uçtu Arabayı kullanan H. Damcı denize düştüklerini anlamadığını ve kendi kendine «yahu amma da su var bu asfaltta» diye söylendiğini ifade etti Uçagı kaçırdıkları ıçın şehrımı •Önumıu su denize gınvoruz » '• otomobille gelen uç Gıresunlu dıve bağırması uzerıne frene ba«taccar, evvelkl gece saat 22 de Sır mış fakat jerın kavgan ve me\ıl kecı Arabavapuru ıskelesının sol lı olması dolavısı>la araba kava'arafmdan otomobıherı ıle denize rak suja oturmuştur Hasan Damuçmuşlar fakat boğulmaıttan kur cı ıfadesınde tekerleklerın uzenne tulmuşlardır kadar sujun çıkmasına rağmen 37874 plaka numaralı 60 model denize duştuklerını anla\amadıgı Wolk«iWagen marka o*omobıh kul,nı ve «Yahu amma da su var bu lanmakta olan Hasan Damcı Sırke asfaltta> dedıgını «oylemektedır cı mejdanından sahıl voluna sap Otomobıl deni7e çok vavaş ve mak ısterken, vapura gırecek va vatay olarak duştuğunden bır su sıtalara ajrılmış olan beton gırısı re batmamıs bu esnada arkada otakıbe başlam ş ve kısa bır sure turmakta olan Talıp Çam ıle dığer sonra denize vaklaşmıştır Yer.e arkadaşları îsıhat Duzova Hasan rın slak oluşundan deni7i farkede Damcı 51 ıterek dışarı çıkardıktan mıven Hasan Damcı a'kada otu sonra kendılerı de sofor kapmn ran Tahp Çam adlı arkadasın r Arkası Sa. 7, Su. 3 te CENTO için yapılan mali yardımlar tenkit edildî VWsnıngton 8 (A P ) B \merıka \ardım Teskılatı dun, Turkıve ve Iranda tat oık edılen 8» mılvon dolar lık (85 mılvon lıralık) projeler dola\w\le para>ı zıvan etmek v e ça srnalar hakkın da Kongreve v anhş bıigî veı mekle suçlandırılmıtır Itham Lmumı Muha>ebe Daıresı (GAOt tarafından va pılmı^tır GAO goruslerını bır rapor ha'ınde Tem"=ılcıler Meclısıvle Senatova bıldır mıştır Bu daıre Kongre adı na vapılan federal haıtama ları konîrol etmekle mukel leftır Fakat Bevne mıle Kalkın ıııa Teskılatı (AIDl ıthamlau kabul etmemıs ve mpselenın proıeler konusunda AID ıle GAD arat=ında \uku bulan o ıs a\ıılıgından dogdugıı nıı ıleıı «utmuîtur Hspnı lTıT ılp I«fi2 «np \rKaM s s 7 Slı 1rtp gelen yem genel ıdare kurulu ve jenj Genel B a ş = OlOUgU Oglliniin kan bır vandan AP ve sempatı gosteren bır po = ' lıtıka tesbit ederken ote >andan Turkeş \e ar^^ kadaslarınm CKMP saflarına ahnraasroı ı s t ı y e n = lf g6C8Vİ CH1l1iy6[l6 bır grup >uzunden partı bolunme tehlıkesıy ^ S mısafır kaldığı oğlunun evmı kavbele karsı karşıva gelmiatır Ş d e n Yanında l n d a 10 ° >a? kadar olduğu tahmin edılen Yakut Sume adında bır kadın dun gece\ı Emnnet MullKMP durlugunun muteferrıkasında geçırmıştır Partı \ onetıcılerı, uzun sure CKMP nın^ Bırbırını tutmıvan konusmalanndan ıhtıyar Hakumet sorumluluVlarma katümış olmasuıı= k a dd ll nn m 15 g u n kk aa dd aa rr eevvel Izmırrn Bamahane 15 g u n vvel Izmırrn Ba^mahane m partmm zayıflamasına seDep teşkU ettığını ı l e r ı = semtınden Bakırkovdekı oğluna mı«afır geldığı ve surerek yenıden guçlenmek ıçın partmın p o l ı t ı ^ 2 3 gun once Kadıkov dekı jegenlenne gıttığı fa kasını buna gore âyarlamak zaruretını hıssct^^ kat donerken volunu kavbettıgı anlasılmaktadır hıssct d k e l kbtt l l k t d mışlerdır = Arkası sa 7, Su. 1 de Bunu sağlıvacak tedbır olarak • Yuzde vuz CHP karsısmda ve kıs ra»n AP ıle beraDe olmak« esası ra dayanan bır volu seçmıslerdır CKMP v onetıcılerı YTP nin sar sıntıva uğramıs bır partı olduğu nu ılerı surerek Turkıvede uçuncu = 100 yaşındaki bir nine, yanında 1 Tevfik Sağlamın eşyaları dün müzayede ile satıldı Yazısı 7 nrı sahıfede Irpart e e d™anf p ka bu e mevkn ğ cK | B i r «ntikacı 18 yıl önce m e r h u m profesöre 175 ı.n aimas.n. da hedet oi.r.k ı i r a y a s a t t ı g ! tabloyu d ü n 1200 liraya geri aldı ArkMi Sa. 7, Sfl. S te Feyzioğlu: «bir parti milleti parçalama vasıtası olursa, devrimleri reddederse, Anayasayı dinamitlerse himaye edilmez» Içıslerı Bakanlı|ının emrı Mandv'ye teblıg edılırken **Maıııl>.. sıııır dışı ediiiyor Afvon, 8 (Telefonla) Bugun mışte olanlar başları gerı>e donuk \apılan CHP Af\on ll Kongresın o ırak yuru>enler sonunda ya bır de Genel Sekıeter Yardımcısı Pro çukura duşerler va bır duvara çar fesor Turhan Fejzıoglu ıle Sana\ 1 parlar Bakanı Muarrmer Erten bırer ko Butun bu «eoepleıle CHP danun nu'ma vapmıştır | değıl bugunun ve varınm partısı Turhan Feyzioğlu konusmasında dır » Fejzıoglu daha «onıa planh ka! LHPnın gozunun \e gonlunun ıleııde oldugunu sovlems ve şo> le kmma ıçın japılan çahşmalaıa Turk ışçılerının rcfaha kavusturul lemı^tır «Bu paıtının harci ma/ı ha<iret rnnsı ıçın gavretler ^arfedıldıgınr 1 •iegıl varınkı Turkıvesı kurmak tcmas elmış ve plan konusunt ? ArkMi Sa. 7, Su. « d» Gozu ge; • l a ı ı s ı 7 ncı aahıleıie tfkıyle yogrulmujtur J Dun )auıl4iı nııua^ededeu bır goıunu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog