Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

OTURAT SERTOĞLU'nun 2 Şahescr Kıtabı Çıkü. KER B ELA 500 sayfa, 7 renklı nefrs tablolarla suslu.. ciltli ve kuverth olarak hedıyesı yalruz 15 Lıradır. Atçah Kel Mehmet Efe Bastan başa merak ve hevecan dolu bu eser 400 savfa, renklı gomlekh olarak hedıyes: yalnız 750 kuruştur ÇIKAKAN: ITİMAT KİTABEVİ: Cağaloğlu Narlıhahçe Sok 19 ISTANBUL. Ödemeli de gondenlır Reklâmcılık 899'2507 40. yıl sayı 14224 umhuriyel KURUCÜSU: YUNUS NADt Telgraf v* mektup sdresı. Cumhjıuet Nidnnııı Hosta Kutu<nj Istambul No 246 TelefonJar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 Si 42 «8 22 42 99 HTLMT YT TFBA 1 ? ın ven. çıkan 2 P«=°TI Halide Edip • Butun Cephelerijle Bntıın Ophel^ııvle Hüseyin Rahrai Ikı ustadımızın hava'larını hu>usıvetlerını "serlerının tahlılım, edıplenmızın duşunceîenni mulâkatlarını hâtıralarını =~cme yazılarım aiâkavla okuvacaksınız Her kıtao 5 ııra rsTOLÂP *KA KITABEV1 Pazar 8 Mart 1964 Kanada'nın barış kuvvetine 1000 asker ile katılacağı sanılıyor, UThant dün Birleşmjş Milletlerdeki başdelegemiz Eralp ile görüştü ;ı •Thant arabulucu tâyini için çalışıyor Lefkoşe, 7 (Özel) Rum ların ellerınde bulunan Turk rehınelenn serbest bırakılmaları yolunda Makarıosun emır vennış olduğu hakkında basın mensuplannın sor üukları soruyu cevaplandıran Turk cemaat Jıderı Dr Fazıl Kuçuk, boyle bır şey gerçekleştığı takdırde, Turklenn ellerınde tutuklu bu lunan Rumların da tahhye edıleceklerını soylemıstır Kuçuk, bu arada, Rumların ehnde 207 Türkun rehıne bulunduğunu, Turk ceraaatının ıse »bır pazarlık konusu olmak üzere» ehnde bazı Rumlan tuttuğunu açıklami'tır Kuçuk, bu arada şoyle demıştır • • Bız Turk cemaatı olaJ£ Bırlesmıs Mılletlcr (Neu York) t = " (a.a. 4..P. \e Radvolar) Bırlesmış Mılletler Genel Sekreterı U Thant Kıbrısta uluslarara"=ı teş*.ı ^ S ıat adına arabuluculuk vapmakl gorevlı sah«ı\etın seçımı konusur da ılgıh hukumetlerın mu\afak o l lermı saglamak uzere, tema'larm de\am etmektedır Gene1 Sekreter bugun once Turkı\en t n Bırlesmı Milletlerdeki daımı tem«ılcısı Bu ukelçı Orhan Era p daha sonrd Makarıos ıdare*ımn Dısıslerı Ba Arkası Sa * Su 1 de rak Rumların ellerınde bu ^ lunan kardeşlerımızı kurtar mak ıçın her makama baş ^^S vurduk. Nıtekım Sıyasi lr ^ = tıbat Komıtesımn her toplan ^ = tısında bu mâsum kardeşlerı ^ ^ mızın hurrıyetlennı sağla mak ıçm teşebbuse geçtık ^ 3 Ne yazık kı, bu teşebbusle Ş rımız bugune kadar hıç bır olumlu sonuç vermedı » . Ankara 7, (Cumhurıjet Teleks) Başbakan t bugun Makarıos'un Turk rehıne = „.,, Ismet înonu u t lerı bır ıvınıvet gosterısı o ^ ^ bır saatlık gurtluk gezıntısını geÇankava Cumhurbaşkanlıgı koş larak serbest bırakmajı ka = rarlaşt.rd.g. anlaşılmakta „ „ fcu b a h %e k k t e n dır Fakat bu dıplomat.k ma = a v n l l r k e n b a M n m e nsuplannın so nevra yapıhrken, Ing.lız Mu r u l a n n ı C evaplandınnı 5 tır. tareke Kuvvetının bır »>oz S a a t cusu dun yenı sıddet hare = 1° d a n » e k a d a r Çankayaketlerınde ıkı Turkun daha = d a k a l a n l n o n ü eazetecılerın, Bır Arkası Sa. 7, Su 4 te SE l e 5 m l 5 Mılletler Genel Sekreterı~ ~ nın Kıbrıs Adasında bulunan J Hıntlı General Gyanı'jı barış kuvvetınin Başkumandanhğına tayın Kıbrısa gönderilecek uluslararosı borış kuvvetinin 5 aylık masrafı 54 milyon lira I Devlest Bakanı "Diyanet işleri camiiasında da bazı gerici olaykır cereyan ediyor,, dedi Omay, bu konuda gerekli takibatın yapıldığım, ancak dîn adamlarırtın çoğunlugunun gericilige karsı olduğunu söyledi Ankara 7 (Cumhurıvet Teleks) net Işlen camıasında da bazı ge Son gunlerde vurdun bır çok rıcı hâdıseler oluyor Ancak bu verlerınde başgc'eren gerıcı ha gıbı olaylann faıllen haklarında reketler ıçmde bazı dın adamlan Dıvanet Işlerı Başkanlığınca genın da buluntnasına karşı Devlet reklı kanuni ıçlem yapılmaktadır. Bakanı Ibrahım Saffet Omav «Her Bu munasebetle bebrtmek ıstecamıada olduğu gıbı Dıyanet Isle nm kı; dın hızmetmde çalışan rı camıasında da bazı gerıcı olav elemanlann çoğunluğu muspet ıllar oluvor» demiçtır me, oğrenone ve öğretıme buyuk Bu olavlara değınen Oraay bu onem veren Islâm dmının esaslaçun şu demecı vermıştır nvle ve devrımlenmızle hıç bır «Son gunlerde muşahede edılen suretle bağdaşamaz olan gerıcılık Dazı gerıcı bevanlar ve davranış hareketlermın karşısındadır lar dolavısıvle karau ovunun ay Sırası gelmışken kısaca pers» dınlanraası hususunda bır çok mu nel konusunda değınecegım racaatlarla karsı karşıya bulunu Dıyanet îşlen teşkılât kanunun u n lorum noksanlığı yuzunden, dın hizHer caroıada olduğu gıbı Dıya Arkası Sa. 7, Su. 2 de 1 4 9 T ü r k rehines; dün | | Rumlar tarafından | | serbest bırakıldılar j = Dünkü çarpışmalarda iki Türk daha öldürüldü W Dursunbey ilçesind I I imam Atatürk övrimlerf^i koruma yolunda and içti Sılıfke 'Vluftıfcu, vergı reform larını \e \eıfeı \ermenın one mını beUrten bır hatbe okudu Dursunbcv 7, (Telefonla) Harıçten ılkokul bıtırne ım tıhanlarıra gııer«lc dıploma alan <Vukamağcılar» ko\*. nun 25 \asındakı genç \e av dın ımamı Sule\man Kavu? okulu bulunan cıiar ko\ ımamlaranı kovune dâvet ede rek bır toplan'ı \apmıstır İmam ko^ oğretmenlerı^ le •\aptigi ı>bıKğının ko\u %e ko>lusu ıçın çok mu«bet netıc l e r verduğını sojlemış \e «Ataturk ınkılaplarını benım ( 1 'er, Onun gosterdığı volda m Arkası Sa. 7, Sü 4 te f. Inönü, Adada | ateşin duroca| ğını söyledi Geriei öğretmenler lıakkında takîbata ğeçileceği açıklaudı Yıldız Aksam Teknık Okulunun ılk menınlanna venlen dıploma JforeniDde hazır bulunan Mıllı E§ıtım Bakanı Dr tbrahım Öktem, prensıp olarak eğıtım fakultelerının açılmasına karar venldığını, gece unıversıteM, yuksek okul ve dkademilenn açılması ıçın de hukumehn elınden gelen her fedakârlığı yapacağını söylemıştır Dun Tatbiki Guzel Sanatlar Okulunda yapılan ozel bır toplantıda hazır bulunan Bakan, gerıcı dergı ve şazetelerde vazı %azarak bu eğıhraı destekhyen oğretmen•lenn tes^ıt edilereTc haklarında tah kıkat açılacağım, bunun vanısıra Adalet, îçıslerı ve Mıllî Eğıtım Bakanlığmın yurt olçusunde mu? Arkası Sa. 7, Sn. 2 de Kıbrısa çıkacak mılletleıaıası kuv\ete kumandan ta\ııı edılen Hıııtlı Gcneral G\anı Partiler ve reform kanunları Meclisten çıkmazsa CHP hükümetten çekilecek SâlIf.^a5ffihrtarbırtCKatfctkr Beyanını Jekrarhva. 1 1 1J " | " 1 •• .. 11 1 1 1 1. . . . rak, OKSI halde hıikumetten çeküeceklennı belırtiı Başbakan Yardımcısı ve CHP Genel Sekreterı Dr Kemal Satır dun bır basın toplantısı tertıplıyerek CHP nın Meclıse getırdıgı «Sıvası Partiler» % «Reform» Kanunları e nın hıçbır sıvası partıve tavız ve rılmeksızm Buvuk Meclisten mut laka çıkarılacagını, ayrıca bu ka nunların eksıksız olarak çıkarılma sının onlenmesı halınde de 3 Ino nu Hukumetının derhal ıstıfa edecegını bılaırmıstır. Kıbrıs konusu ile ılgıh bır suah de «Turk Hukumetının tasvıbı ıl ta\ın edılecek olan Bırleşmış Mı letlere mensup arabulucu dıplom^ tın Hukumetımız \e Kıbri"=h Tu k ler ale^hınde \ erecegı karan bız Dun sabah Anadolukav ağmda 97 ler katı>etle tas\iD etmneceğız» \ asında bır kadın patlı\an gazo seklınde cevapıandıran Satır bu cagı sebebı\le çıkan >angm so Arkası ha. 7. Su. 5 te nunda evnle beraber \anmıştır Anadolukavağı \akinlanndaki tek katlı ahşap evınde jainız ba •tna oturan 97 \asındakı Hurne Bırdebır, sabah su ısıtmaıt ıçın gdzocağını j'akmak ıstemıstır Ocak, yas'ı kadının ehnde patla\ın ra yangın çıkmıs \e ahsap bına tutusmuştur Komsular, Hurı^enın •^ardımına koşmuşlar^a da yaslı kadını kurtaramamıslardır Yenilenecek olan Senato üyelerini tesbit için 20 martta kur'a çekilecek Iller, 50 senatör hesabiyle üçe aynldı, kurada hangi grup çıkarsa o illerde seçim yapılacak sorusuna «Bunun ıçm «oylıyecek bır şeyım >ok» cevabını vermıştır ıştır Sa. 7. Sfi. 5 «B» Grupu : Ankara, 7 (Cnmhurıyet Teleks) Anayasanın, geçıcı 10 maddesı Adana, Afjon, Ankara, Bıngol uyarınca hazıran avınm ı l i hafta Bursa, Denızlı, Dıvarbakır, Elâzığ sında yapılacak seçımle Cumhurı Eskışehır, Gıresun, Gumuşhane yet Senatosu uvelerının uçte bın Kavsen Kocaelı, Muğla Nığde nın değıştınlmesı ıçın bu vm 20' Sakana, Tekırdağ, Trabzon, Tun sınde kur'a çekılecektır Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Anayasanın geçıcı 10 maddesı Senato dakı sureklıhğı saglamak a macıvle seçımle ısbaşma gelen se natorler ile Cumhurbaskanı kon tenjanından «eçılen senatorlerden uçte bırmın 2 seuede bır venılen mpsını ongormektedır Bu duruma pore çe«ı*lı ıllerden «eçılpn 15(1 <;enatorden 50 sı ve Makarios, cenaze CumTı ırbaskanı kontenjanından se cılen 15 u^eden 5'ı hazıran a^nın Atına 7 (özel muhabırımızden) ıik hafta<;ında y^Dilacak seçımle Kıral Paul un dun olmesi uzerı»uıkara 7, (aJ..) 2021 ma> enılenecktır ne Yuranıstan, bugun matem ıçınvı<; ola>lanna ıştırak «uçu ile Kur'alar cekılnor dedır Fakat matemın arkasında Mamak bır numarah Sıkı Yo Yunanlılar «Ikıncı Kon=tantın» ıs^eçımden raıce mart' n 20 sınc'e netım Mahkemesmce muhtehf Başbakan Yardımcısı Satır dun tertıp ettıgı basın toplantısında mıvle derhal tahta çıkan venı Hu"î crupa a\nlan toolam olarak 50 cezalara mahkum edılen 24 kumdarlanna guvenle bakmaktadır ^enator çıkaran ıllerın kur'ası çe «anık ile vekıllerının Askerî lar Hâlen 23 v asında olan yenı kılecek \e kuraaa çıkan grupa ısa Pakıze Sığırt adında 40 jaşlarınYareıtav'a vakı ıtırazlan, Yarbet eden ıllprde Senato ^eçımlerı Konstantın, muteveffa da b ' r kadın bugun saat 10 40 da Kıral gıtav Bırıncı Daıresı tarafm\enılcnercktır A\nca Cumhurba'; jegane oğlu ıdı araba vapur ıskelesınde hareket dan bugun karara bağlanmışkanı konter anınrian seçılen 5 < e =sa»tını bekhyen «Kızkulesı» va Atınava bakan Lycabetus dagı tır natorrlen kuraM kavbedenlenn ve . r, nın tepesındekı tek top, Paul'un nıu ıcpcsuıueüi les lup, r a u ı un Askerî Yargıtay Bınncı Da. rıne Cumhurba'kanınca yenılen anda araba vapurunun altına gı hatırasma, saatte bır ateş etmekıreM samklardan 23 u haksprılecektır kındaki bır numarah Sık. Yo c S a n a t k a r , h u v l y e t l v l e vurdu on av ak olan ve ona çahşma mu den k»dın, oradan geçmekte olan Kuraları çekilecek 3 grupta, ıl Kırahn olduğu Atına dışındakı Amerıkan 6 fılosuna aıt «Enternetım Mahkemesının verdıgı | m u z a ^ M a n d y , m n saadesl v e r e n llgllllerl d e b r a h k lenn daeılım! «u sekılde tesmt e doktorlar, naaşı prwe» uçak taşıt gemısı motoru mahkumıvet kararım veruıde » davranışlan ıtıbanvle letmışlerdır dılmı^î h ılunmaktadır murettebatı taraf.ndan gorulmus tahnıt etmışler ve katafalka yerleş gorerek tasdık «\» Grupu • hazırlamışlardır. Isıltan hakkındaki kararı ıse tur. Geminın elektronık teknısven \dijaman Bılecık, Bolu, Çankı «cezada asağı hadden uzaklanaas' bugun saravda kalacak M Çorjm hdırne, Gazıantep, Içel dışı edılmesı ıstenmıştır Bu ıste z e n ledığı basın toplantısında, «dun r a k kadmı muhakkak bır olumsırken dığer suçlulara âdıl t/mır Ka^tamonu Kırklarelı Kır ğı Uen suren Turk Kadm'ar Bır y a , D u n a h l â k î d e ğ e r l e r d e n kurtanmşt.r. Aynı motorle feamu bır nıspet gozetılmedığı» ge. «phır Konva Malatva Manısa Ma lıgı( ayrıea halledılmesı gereken " rekçesıvle bozmustur bakımından mahkum ve tescıl et suratle Dolmabahçedekı Muvakkat ras, Nev^ehır, Ordu, Sınop Sıvas sayısız dâvamız dururken bmlerce tığı» Mandy'ye gazetelerin Jazla|îlk Yardım ıstasyonuna getirılen Iıra odenerek bu kızın gelme«me P a f a b u r a d a ü k tedavısı değer verıp onu afışe etmelerım n l « de şıkâyet etmış ve kıralık kızın gordükten sonra, vıne 6 Ame . , , rıkan fılosuna aıt bır ambulânsla >urt dışı edılme«ı ıçın ılgıhler „. t , , „ , „ Bevoglu Ilk Yardım Hastanesıne nezdınde teşebbuste bulunacakları goturulmustur Kadının sıhhî d ı ı sovlermvtır rumu ıvıdır 97 yaşında bir kadın evi ile biriikle yandı Mıllı Eğitim Bakanı dunku toplantıda konusurken Okaldaki Atatürk bustumt parçaladı Van, 7 (Doğn lllerı Buromaz bil 2021 Mayıs olayları sanıklarından 24 ü hakkındaki karar Yunanistan matem icinâe törenine katılacak dırnori Dun Albayrak bucagı 'îlkokuluna kımsenın bulunmadığı bır zamanda gıren Cemıl Kalkan adlı bır kojlu, okul salonunda bu lunan Ataturk bustune saldırarak parçalamıştır Önce bustu yumruklnan mute'a\ız, sonra vere juvarhvarak kır mıitır Suçlu Cemıl Kalkan, \etısen halk ve jandarma taraCındaa vakalanarak savcıhga verılmı^hr Kadınlorımız Mandy'nin yurt dışı edilmesini istediler Amerîkalı bahriyeli denize düşen iüümden 1 İ ve jarın Atın<ının Rum ortodoks katedrahne nakledılecektır Kated ralde naaş, uç gun mudaetle kata falkta kalacaktır Cenaze merasımı persembe gu nu yapılacak Kıral Paul, evvelce Tatoı saravı oahçesınde seçtığı vere gomulecektır Ankara 7 (CumhnrıvetTeleks) Mem,eketın her tarafmda hare K u m a r vuzjnden ç u j n bır'kavket ve gurultu kesılmış durumda g a d a b l r k l ş l o ı d u r u l m u ş u ç k l l dır Butun hukumet daırelerı ka <*e varalanmı^tır panmıştır Sılahh Kuvvetler men panmıştır öiıanı. ıs.uv\eııer men suplan, Başkumandanlarınm olsabaha karşı 2 30 vıralarında mesı uzerıne matem ı^aretı olarak Satıanpazarında oır kahvehdiıede kollarına sı>ah pazubentler tak kumar ovnamakta olan Salıh tnal, mışlardır Radjo, cenaze muzıgı A h R l z a Ba\kur, Mustafa Polat e çalmaktadır " ^ Ozcan Alpa^lan adlarınriakı ^aOrtodoksların, buvuk eğlenceler h l ç l a r arasında çıkan kavga Mra. Kumar yüzünden cinayet iş'endi Arkası Sa. 7, Su. 3 te I Arkası Sa. 7, Su. 2 de Kadınlar Bırlıgı ıdarealerı, Mandyjı prutebto ı4uı japlıkları basın Iopl«uıti5uıd Ankara, 7 (CnmhnmetTeleks) Mİ omurlu 5 adet General Ele^ Tabıt senator Samı Kuçuk Sup 'tnk lokomotıflen ıçın 3.5 mılvon ıi Gursovtrak, Suphı Karaman lırahk yedek parça sarfedılmesıne Haydar Tunçkanat ile 5 mılletve rağmen bunlardan 4 unun servıs kılı ve senator bugun Turkıve Bu Iısı bırakılması vuk Mıllet Mecl sı Başkanlığma 2 Ulaştırma Bakanının AİD oır onerge % ererek 33 dızel elekTurkıve Teskılâtı Dırektoru Stu trık lokomotıfının, General Elek wart Van Dyke ın «ovlemış oldu trık fırmasına ıhalesı olajı dola ğu bazı sozlerı Senatoda tahrıf et Msıyle Ulaştırma Bakanı Fent Alpıskender hakkmda Mechs so 3 Lokomotıflerm satm alınma usturmaM açılmasını tekhf 11 •ı ıçın tarafsız bır hevete • fıılı mslerdır tecrubelerın >aptırılmamış olma«ı Önerge san plerın n Ulaştırma 4 Ulaştırma Bakanının G E muştuı B=s kovlu balıkcı laıafınddn Hakanı hakkın^a Mechs soruştur lokomotıflerıne aıt \edek parça mıstır Pı i" n r.'HuruWııçu vcr akan iıa'i açılma^ı konu^undakı gerek ıthah ve Sdrf u ı konu'iınHa ha >o ^aWun ımsiı ıHo kul'anılmak uzeıt kı^R'e uvmıjao De^dnlarda buluı ! elerı şunlardi" bal.k goıulu\or. i 1 19J9 yılıntia ıdlıa aiınan, 3f Lokomotif meselesinde yeni Bakan için de Nedis sorusturması isteniyor Dev Bir Balık İmrozun Kaleko\ vakınlarmda 5 80 metre boj unda ve 2^ ton ağırhgında cınsı tesbit edılemeven bu>uk bır balık karaya vurhalta ile vuı ularak oldurulen balık «ahıle gucluklp çekı'ebılkanlar ıîe kıpkırmızı olmu^tur Bahkçılar bu balıktan bezırjağl bır ton cnaunda vag elde edeceklerıaı soylemışlercur. Resımde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog