Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

7 Mart 1964 CUMIIURÎYET Baatantı 1 lnel uüıifede Baştarafı 1 İnci sahifede ni kıral Konstaatin halen 17 y»şınmalannı ıstemişlerdir Baftarsb 1 inci ssbitede lere nazaran Avusturya delegesi. Karmi'de, üçlü bir mütareVe Bajtarmfı l ıncı sahttede da olan Danimarkalı Prentes Anneto haKkı var mıdır?» sorusunu da, •Veto ne demekT Mutabık oldu Marie ile niıanlıdır. Gelecek ocak len arabulucunun atanması için, Viyana hükümetinin böyle bir ta ievriyesine mensup Martin P a c Genel Sekreter Kıbns, lngiltere, lep karşısında pek mütereddit dav ikard adlı bir Ingiliz subayiyle bir ğumu2 hal şeklı Kıbns Devletini kuracaktır» demek luretiyle cevap ayında düğünleri yapılacaktır. lamıştır. Bır gazetecinin, «Hal şeklinde mutabık olmazsak ne olacak?» Kıral Paul'ün Prens Konstantin1 Türkiye ve Yunanistanın rauvafa ranacağını ve asker vermek yerine P u r k v e y u n a / subayı atesın sıdsorusuna da Başbakan: «Olmadıfcı takdirde yeni bir vaziyet doğar» den başka iki kızı vardır, 21 yaşın katlerini bildirmelerini beklemek sağlık ekipleri göndermeyi tercih 1 deti karşısındı bir müddet yere cevabını vermiş, Zafirullah Han veya M. Spaak'ın arabuluculuğu için daki Prenses Irene ile 25 yaşında tedir. ed^ceğini söyleroiştir. tarafsız kalmaya Kapanıp »iper almak rnecburiyetin bir temas clmadığını açıklamıştır. ki Prenseı Sophie. Sophie tspan Birleşmiş Milletler çevrelerinde i| Avusturyayı de kalmıslardır. yol Prensl Juan Carloıia evlidir. ıırarla «öylendiğıne göre, arabulu j i o r ı ı y a n milletlerarası anlaşma, bu çarşamba culuga teşkilâtm ilen gelen me j memleketı barış kuvvetine katıl Bu bölgede silahlar Kıral Paul 2 nisan 1947 de. ağaTRAKTORLERI İÇİN ?ünündenberi ikinci defa patlamış murlarından Guatemala'lı Jos, m a k t a n menetmektedır. beysı Kıral II. George'un ölümü bulunmaktadır. Kazaphani ve RolzBennett tâyin edilecektir. Bu. „ . ,• „. t a = üzenne Yunan tahtma çıkmıştır. Danimarkalı Prens William'la baş nunla birlikte, bazı diplomatik çev Ogrenıldıgıne gore UThant. Bır T e m nb l o s . t a k l b ç a rpışmalard8 k l geçen reletegöre, U . T f l a n t ' m t ş k i l â t d ı ' e ş m : V M l " I n " S ^ r İ * ü «d K ' ™ ! l T ü r k l e . l K l b " Baştarafı 1 inci sahitede kümetinin Kıbnstaki durumu ve lıyan Yunan hanedanının 5 inci hü , ı n d a n b i r k i m s e y i t y i n eSt m e s i d e ! İ > n f ! ^ m A n ' ^ "f ! L f " * ™» R ™ rara.anmıştır üçlü müa Bugün Beyaz Saray tarafından Amerika Birleşik DevleUerinin iz kümdanydı. William 1863 te I. olarak u yardımda bulunmaları için tareke devriy«ı. dün saat 14 e açıklanan cevabî mesajında, Baş lediği politikayı yanlış değerlen George adiyle kıral olmuştu. M»k»rios, Spaak'ı uygun gSrüvor; b u t u I l B ! r l f ? m l ? M l l l e t > " " y e l e " ' dar devam eden bır .ateşkes. ane ç a ğ n d a u I u n m a y a kan Johnson «Doğu Akdenizde du dirdiği kanaatine vardığını, nota Yeni kıralın II. Konstantin adını hazırlanmak ^uvaffak Başpiskopos Makarios, haftahk n"». C«*nda bbulunmayah a 2 ı r l a n m a k laşması yapmaya ^uvaffak ol y a p m a v a rumun vahimleşmesini önlemenin nın da tamamen hatâlı olan bu alması beklenilmektedir. Yunanis «Pourquoi Pas» dergisinde bugün t a d ı r muştu. tanda kıralın rolii daha ziyade temherkesin menlaatine uygun oldu değerlendirrneye istinat ettiğini Türkiyenin vetosu Karşılıklı itham silîdir. Bununla beraber hüküm yaymlanan bir mülâkatında, ara ğu» yolunda Kruçef'in ifade etmiş belirtmektedir. öğrenildiğine göıe. Komünist Yu Temblos'ta silâhlar tekrar patladar Silâhh Kuvvetler Başkomuta buluculuk görevi için Belçika Dışiş olduğu görüşü benimsemektedir. Başkan mesajma şöyle son verm unvanını taşımakta ve siyasi leri Bakanı Paul Henri Spaak'ı uy goslavyanın bir birlik göndermesi maya başladığı vakit. silâhh Türk Baskan mesajında, Sovyet Hü mektedir: «Hepimiz dış tahrikleıi gun gördüğünü söylemekte ve çöyî Türkiye tarafından veto edilmış ler Karmi'nin üst teısımlarında ı körüklemekten kaçınma yolunda buhran zarnanlannda Başbakanla le devam etmektedir: j tir. Bir Hindistan birliğinin gönde mevzi alarak köye gteş açmışlarn tâyin etmektedir. çaba göstermeliyiz. Bunun, hüküİmar Bakanı « Spaak'ı şahsen tanı^ım ve rilmesini de Türkiye, ancak bir dır. Türkler bu suretle. takriben Frens Konstantin yemin etti metimin kesin niyeti olduğu husugönderilmesi bir buçuk kilometre asağıdafcı Baştarafı 1 inci «ahifede sunda sizi temin edebîlirim ve hü Veliaht Prens Konstantin, bugün kendisine derin hürmetim vardır. Pakistan birliğinın mahallî saatle 19.15 te (Gmt. 17.15) Arabulucu tâyin etmek, Birleşmiş halinde kabul edeceğini bildirmiş T € m b l o s T ü r k k ö v ; i n ö k u r t a r r o a k yısı 1 milyonu bulacaktır.» kümetinizin de aynı görüsü pay Yunanlıların kıralı olarak yemin Milletler Genel Sekreterinin göre tir. Fakat Kıbnslı Rumlar, PakisBakan daha sonra Kira Kanunu laştığını ümit ederim.» için taarruza gecmişlerrlir etmiştir. Babası Kıral Paul'ün ölü vi olmakla beraber, bu görev için tanlıları istememektedirler, tasansı üzerinde d» bilgi vererek Kıbnslı R u m çocuklar bir ar»seçilmesinin bizi çok Öte yandan Kıbnslı Rumlar, ba lık, köyün merkezjyle Türk mevmünden 3 saat sonra yemin eden Spaak'ın hazırlanan tasanda; inşaat maliBanka işçileri II. Konstantin, usule uygun olarak memnun edeceğini ifade etmek is rış kuvvetinin mevcudunun 7,000 lilerinin arasında bulunan bir oyetinin 2050 ve 90 yılda amortize olarak, Türkler ise 10,000 olarak | k u H a k a ! r n ı ş ı a r ı d ı ş a n c , r a m a m ı s edilmesini öngören maddelerin bu Baştarafı 1 inci sshifede Başbakan Yorgo Papandreu'nun is terim.» Fransaya itirazımız yok tesbiti üzerinde ısrar etmektedir | a r t j , r lundugunu, bu suretle kiralarda lere nakledilmişlerdir Bu baskı tifasını kabul edecek ve aynı anda mühim bir ucuzlama sağlanacağını hareketlerine engel olunması için kendisini hükümeti kurmakla gö Türkiyenin Washington Büyükel ler. Fakat siyasi çevreler, UThanV Saat 14.30 da Karmi'nin dokuz Bunun üzerine çisi Menemencioğlu ise, Fransanın ın Kıbnslı Rumlara meyledeceğinı belirtmiş. lüks meskenler için dev. Başbakan înönü ve Çalışma Baka revlendirecektir. kilometre ötesinde tekrar ateş alet kredisi verümîyeceğini tekrar nı Ecevit'e telgraflar çektik. Şayet Papandreu, yeniden Kıral önünde arabuluculuğu hakkmda ne düşün tahmin etmektedirler. çılmıştır. Taraflar. «ateşkes» andüğü bugün kendisine sorulunca, G e n e l Sekreter ıki hafta evvel lasmasının ıhlâlinden hirbirlerini hyarak sözlerin.» şöyle son ver. gidişe bir çare bulunmazsa bir yemin edecektir, Mühendı bu «Parisın herhangı bir tarafa diş bı ; başladığı zemin yoklama çahşmarniştir: Anayasa hükümlerine göre, Kons mesul tutmuşlardır. miting yapacak ve 16 Marttan iti tantin II, tahta çıkışından sonra ıki lediğinı zsnnetmiyorum. şeklinde henüz herhangi bir memle• Memieketimiz teknik eleman baren bu iîci ış yerinde greve gil a r ı n d a minaresinden ketten kati biı cevap almadıgı gi Türkir camınin ay içinde parlâmentoda yeniden ye konuşmuştur. Perşembe Pazan Tersane bakımından çok zenandir. Fakat ateş etmıslerdir Çoban çarpışan. deceğiz. Biz, böyle bir grevin ne min edecektir. Üyeleri 16 şubatta Güvenlik Konseyindeki Fransız | taraflarca kabule şayan bir kıymetsizler üste çıkmış, kıymet| R l l 8 bey Han No 9 G»lsiBUunbul b i taraflar arasmda saldıgı sırada . liler aitta kalmıştır. Bunu düzelt.; lere malolaeağmı bildiğimiz için. ki seçimde seçilen Meclis, ilk top delegesi Roger Seydoux'un çarşam b i r l i k üzerinde de mutabakat hasıl,,. 1 k o r k. r s u n l, c a n TeV 44 87 0 5 4 4 2590 b u f , verm.ştır. mege çalışıyoruz. Memleketın na bu yolu en son çare olarak düşü lantısını henüz yapmamış olduğun ba günkü konusmasını yorumhyan edememiştir. Mamafih, ivi h a b e r ' K 'a r m ı nüyoruz.» çarpışmalar dan, miUetvekilleri Kıral huzurun Menemencioğlu, Fransız delegesi a ı a n b i r kaynak, .Genel Sekreter i koyundekı nıusiu çahsanlara ihtiyacı var.» kabul etmemektedir sırasmda, köv okulunda kapalı kaBakan sosyal meskenlerde 63 Başkan, yapılan baskı hareketle da değil, Incil üzerine yemin ede nin ifade ettiği görüşle tamamen r e d c e v a b ı İlâncüık: 8758/2444 l a n K l b s h olduğunu söylemıştir A y n l kimselerle üç ve hattâ dört « *"™ oSrencılennı ko rretrekare olarak tesbit edilen inj rini tevsık eden bazı vesikalan da cektir. Meclisin açılış oturumu mutabık 19 martta yapılacaktır. ı Seydoux, Güvenlik Konseyindeki i kere üstüste temas edilmişür» d e | r u m a k ^ l n ' " S i 1 ^ '"'Jtareke dev basın mensuplarır.a göstermiştir. şaat sahasının genışletilmesı için j Teni Yunan Kıralı kiradir? ' bu konuşmasında .arabulucu tâyi1 miştir. Sevimli eşya bir yuvayı şenlendirir bu da ancak 8 Mart t «yesı Kıbnslı Türklere »tes «çCahşma Bakanı ile birlikte hare' mıştır. Böylece tnil!i;lr ıki ay 1964 PAZAR saat 10 da Harika eşya lyi bir sporcu olarak bilinen Kı ni bir hal çaresi ıstikametinde atıkete geçtigini ve bu sahanın geniş. dır devam eden oolislik görevleri j ral II. Konstantin, saray hükü lacak ilk adımları kolaylastııscalc| letilmesi ile ilgili teklifi Bakanlar V EF A T met münasebetlerinin incelikleri tır. Faköat, bu ilk adımların arka Şöför ve okur yazarlar sırasında ılk defa ateş açmış ol |: Kuruluna götürdüklerini de açıküzerinde de çok iyi bir şekilde ye j sından usul meseleleri ile ilgili u Baştarafı 1 inci sahifede maktaHırlar lamıştır. tzmir eşrafından merhum Poli'de Rumlar zırhlı tiştirilmiştir. Günümüzün kıral ai zun bir devre geleceğı muhakkak lar yapılmaktadır. Öğleden sonra parti merkezleriHacı Osrr.an Paşanın refikası, baldozer kallandılar leleri arasında altm olimpiyat ma tır: Bu devrenin sonunu bekleme • 1111 sayılı Askerlik Kanununun il m dolaşan Bakan buçün de gecene iştirakiniz ile elde edilir. Şişli Halaskârgazi Cad. 256 Noraerhum Cemal, Mehmet BezLefksşe 6 (özel muhabirimizden) dalyası alan tek kişi olan Kons den Türkiye ve Yunanistan ara g i a m a d desine bir fıkra ilâvesı kondu bölgelerine gıdecektir. • ciler, Edibe Araç, Leman Cartantin. aynı zamanda 50 yıldır bir sındabır anlaşmaya vanlması şart ç u r e t i y l e yapılscak olan bu işlemle Kıbrısın kuzey batısında Poli | lu Şen Palas Apt. D. 4 (Çilt Nal Çiftliğm yakınında). fi, Faize Koduk. Rebia Kızıl9 parçadan ibaret Moderno stili emsalsiz Yemek odası Aolimpiyat madalyası kazanan tek tır. demiştir. muvazzafhk hizmetlerine yetişmiş yakınında Kirisoşu'da Türk ve Türk rehineler can ile Şadiye Pekerol, Zahimerikan malı Beautyrest yatak lariyle beraber Hârika Yatak oYunanhdır. Genç kıral 1960 NapoMenemencioğlu, Fransız delege ^ r " ' o ' a r â k 'ba^hyanîaT ki«V'VÛ're' bR eu umn ^ m a a t mensuplan arasında Bastarafı 1 inci sahifede de Taluy'un annelerı, errsekli dası, en son model Amerikan malı akşam Dinet Set masa ve li Olimpiyatlarında yat yarışında ' sinın bu sözlerinı yorumhyan ko c ö r e v yapacaklard'ır. Bu hususta. : u . . Çarpışır.alar olmuştur. Bır bahisle, «Banşın kurulması esas General Zeki Belgın ve Hatisadece 18 ayhk bir tecrübe ile dra ] nuşmasında, şunlan söylemiştir: , xf> M a T t g ü r , ü Yüks<»k Askeri Şura t n £ i l i z askeri sozcüsünün bildirdı 6 sandalye Duglas stilinde em salsiz salon takımlan salon vititibariyle Kıbns halkına yani ce Belgin, Leziz Çokieğer ve rini, kütüphane odası. dınlentr.e odası, Kristal ve Bronz hârika gon sınıfında birinci olmuş ve Ati . Seydoux'un bu görüşünü pay top'lantısında gerekli t'etkikler ya ; ? i n e Söre bir Türkün öldüğü bu Rumlar ve Türklere bağlıdır» Dr. Naci Aday'm teyzeleri avizeler, 12 kişilik sofra takı mı, çatal bıçak takımlan, gümüş Milli Savunma : Çarpışmalar sırasında Kıbnslı na'da bir kahraman gibi karşılan laşmaktayım. Fakat, tatbikattaki | p ı l a c a k b , ) S h a t e demış ve gerginliği gidermeye ilk sevgili ve muhterem ı çay takımı pay tabaklar. Krıs tal bakara avizeler, şekerlikler, mıştı. Kıral Konstantin 1963 te Da problemler her şeyden evvel iki c e ' B a k a n l l g l n d a t l r k a n u n tasarısı | R sul m aI ha hr b i r z 11r h h b " ^ o " r ve bir l adım olarak Rumlar elinde buluTAHİRE BEZCÎLER likör ve su takımlan. Amerik an malı son model ful otomatik nimarka Prensesi Anne Maria ile maatı Ugilendirmektedır. Önce ara . hazırlanarak Millet Meclisir.e s»vk I n •a? kullanmıştır. nan bütün Türk rehinelerin yarın 531964 tarihinde vefat e<mişmöbl havagazı fırın ve ocak ( Piliç kızartma makinası dahil) i Eİhz sözcüsune gore, Lefko^enişanlanmıştı. 17 yaşmdaki Pren bulucunun görevımn başrıya ula i edilecektir sabah Lefkoşe Merkez Karakoluntir. Na'şı, Arnavutköy camises îsviçre'de bir okulda öğrenimi şıp ulaşmıyacağını beklemek gerenin yirmi kilometre kadar doğu \ Son model Ful otomatik çama şır makinası, Amerikan malı Ful da Kızılhaç temsilcilerine teslim inde öğle namazının edasın Bu arada, okur yazar olarak ı sunda Ayia köyünde de iki cema, otomatik deep Freezli Buz do labı, Hover elek. ne devam etmektedir. süpürgesi, kir. Netıce, menfî o)ursa, Türkiye edilmelerini emretmiştir. dan sonra alınarsk Yeniköy Konstantin, 1940 ta îtalya'nın ile Yunanistan arasmda, anlaşma orduya ıîrıhak eden erlerle teknıs a t mensuplan karşılıklı ate; aç • setryo plâklar, Amerikan malı lamp abajurlar, çay masaları, Makarios bu emre uymıyanların Şehitlik mezarhğındaki ebedî Yunanistan'i istilâ ettiği sırada doğ çareleri aranması hakkındaki Fran ' ^n olanların da emsallerine naza. m ı ? ] a r d ı r . Bu köyde bir kaç Rum | Amerikan malı kauçuk Divan açıhr iki kişilik yatak olut. !»• şiddetle cezalandınlacaklarını ihistirabatgâhına H Mart 1964 muştur. Oğlunun iyi bir egitim gör sız teklifi incelenebilir.» i r a hizmet müddetlerinde indir yaralanmıştır. ; İ f a han ve Naım tipı emsalsiz Ka yseri halı ve seccadeler. antre . tar etmiş, aynca bu kararın şartlı tarihinde tevdi edilmiştir. Banş kuvveti ™e yapılması duşünülmektedır. Lefkoşeye on kilometre kadar : • takımı, Amerikan malı mutfa k takımlan, Mixter Toster Bl«n ! mesini istiyen müteveffa Kıral olmadığını bildirmiş, «Ancak, karTann rahmet eyliye. Paul, Konstantin'in evde özel ders Genel Sekreter UThant, milletBılındıgı gıbı. orduya katılan mesafede Mia Milya'da açılan a ; der dünyaca tanılmış ressamlarm şaheser tablolan v.«. v.s. : şı tarafın da aynı şekilde mukaalmasını istemedi ve onu yatıh bir lerarası kuvvet için birlikler te ! acemi erat, okuma yazma ve şoför t e s S O nucunda bir Türk yaralani • P o r t a k a l Tel: 44 54 59 • l u k belede bulunacağını ümit ederiz» Cumhuriyet 2488 okula göndermek suretiyle eelenek j min etmek üzere de temaslarına l e S i t i öîıetilmek üzere. uzun süreli , m l ş t l r Adanın diğer yerlerinde de X m ç t â b i demiştir. leri bozdu. Bir süre Atina Üniver; devam etmektedir. Hâlen Adada, i tutulmaktadır Yetişj b a z ı olayların meydana geldiği ' mıınınn ııın ıî"" llâncılık • 8955 2476 sitesine de devam eden Konstan büyük bir Ingiliz kuvvetı bulun k ı n l r i c ı n bu süre muvazzafhk: bildirilmektedir. tin, Yunan ordusunun kara, hava maktadır. Kanada, Irlânda, lsveç, süresinden indirilecektir TÜRKİYE KREDİ BANKASI ve deniz bölümlerinde de eğitim Finlândiya ve Brezilyadan kuvvet » B 0 V ü K görmüştür. Kıral Paul, oğlunun teminine çahşılmakla birlikte, bun A.Ş. İdare Meclisinden : 5 FELSEFE LUGATÎ hükümet işleriyle yakından ilgilen lardan bazılarının birlik gönder * OTEL SAmPLERININ Aşagıda yazıh gündemi görüsmek üzere Ortaklar Genel Kumesini ve tam bir hükümdar ola mesi. aışarıda görecekleri mali DtKKATtNE rulunun 25 Mart 1964 Çarşamba günü »aat 10 da Bankamızın Tamamlandı rak yetişmesini istediği için. önem yardıma bağlıdır. • Isviçre O O.B.B. liğinden İstanbulda Yeni Postahane karşısmdaki MTkezinde âdl surette Beher cıldı 40 l.L. li devlet ve dünya meselelerini gö Güvpnlik Konseyinde kabul edıkuvvetli referanslı otel müdü toplantıya çağmlmasına tdare meclisimizce kaıar verilmiçtır. Her üc cıldmın başlıca rüşürken Konstantini de yanına len kararda, gönüllu olarak mali ründen faydalanabilirsiniz. Ana tözleşmemizin hükümle rine göre bu toplantıya bütün orsatış verleri alırdı. Kıral Paul, son zamanlarda yardım yapılabileceğı belirtilmiş M. ULA'ş Kadıköy Zühal taklanmızm katüabileceklprini ve hisse senetleri nSmıline ait hasta olduğu için Yunan kabinesi tir. Genel sekreter, bu gibi mali : Kanaat ve İnkılâp J sokak 19 aee toplantıja katılabilmek için bu senetlertni 18 Mart. 1964 tanin Kıbns müîakerelerine babası yardımların, belirli bazı m e m l e | I: 3« II 69 rihine kadar merkez ve şubelerimize tevdii ile bir girimlik al••tnın verine naip sıfatiyle Konstan ketlerın birlik göndermesini koKîtabevleri maları ve kendilerini başkası ile temsil ettirtnek istedikleri tin katılmıstir. Spor sevgisini ba laylaştıracağını da açıklamıştir. | Cumhuriyet 2486 APARTMANMIDIR ? takdirde de verecekleti yetkt mektubu örneğinı merke» veya basından aldıgını söyliven Konstan Anlaşıldığına göre, malt zorlukşubelerimizden tedarik etmeleri gerektiğini ve adı yazılı ve tin, boş zamanlarını kitap okuyup larla karşı karşıya bulunan BreEVMİDİR ? ana «özleşmemlzin 49. maddesi gerejince bankamıza tevdi cy müzik dinliyerek degerlendirrhekzilya ile Finlândiyanın. böyle bir lemiş bulundukları hâmiline ait hisse senetleri sahibı ortaklatedir. Kendisi Ingilizce ve AlmanEŞYA PİYANGOSUMUDUR ? malî yardım görmesi jeıinde olarımıza aynca bu çağırı laahhhütlü mektuplarla BildirileceSi ca bilir. caktır , gibl, bilftnco Te kar ve zaraT hesabı ve idare meclisi ve denetSEYAHATMİOIR ? çiler raporlannın 9 Mart 1964 gününden ltibaren merker ve şuBirleşik Amerika, milletlerarası Bir arkadaşımızın babası kuvvete taşıt uçakları temin edebelerimizde sayın ortaklarımızın tetkiklerine âm%de bulunduruHER ŞİŞEDE BİR cek ve gıda temıni gibi, diğer bazı lacağını ve bir sene içinde de bunlardan birer suret alabilecekvefat etti lerini arzedem İKRAMİYEMİDİR ? Üzüntüyle öğrendiğimize göre. j çeşitli yardımlarda da bulunacaksazetemiz teknisyenlerinden Mus| tır. Bununla birlikte, Amerika Sa0 0 N DE M: tafa llhan'ın babası vefat etmiştir., vunma Bakanı McNamara, milletOoğru tahmin edenler 1 1963 yıh hesap ve islemle rine dair idare meclisi ve dcnetArkadaşımıza ve yaslı ailesine lerarası kuvvet ıçm taşıt uçaklarj vermesi konusurda hüküırietiııe çiler raporlarının okunma £i( arasında çekilecek kur'ada başsağhğı dileriz. ; henüz bir müracaat vaki olrr.adiğı2 31 Aralık 1963 tarihindeki bilânço ve kar ve zarar hesabını, dün akşam söylemış, fakat yar 9 kişiye para ikramiyeleri nın incelenıp onanması, v e idare meclisi ile denetçilerin MEVLIDI ŞERIF dıma hazır olduklarını da sözleri ' ; ibrası, Bizjeri son:ıe eklemiştir. 3 Yıl içinde açılan idare meclisi üyelikleri için yapılmış olan suz acılar içeTahminlere nazaratı Federal Alrisinde bırakaseçimlerin onanması. manya, l'Thant'a, Kıbns harekîtıraîc ebediyete 4 tdare meclisi üvelibleri için teçim yapılması. nin masraflarına ve milletlerarası ıntikal eden bi5 1964 yıh için İKİ denetçi seçilmesi, kuvvttin yardımcı hizmetlerine ka ricik oğlum tılma teklifinde bulunmuştur. 6 îdare meclisi ve komitesi üyeleri üe denetçilere verilecek T E O M A S I Diğer taraftan öğrenildiğine göödeneklerin knrarlaştınlro ası, E R G Ü N'ün re, Genel Sekreteı Avusturyanın 7 Türk Ticaret Karununun 334 ve 335 inci ve ana sözlesmevefatınm senei da birlik vermesi için zemin yok. nin 33 üncü maddelerire göre idare meclisi üyelerine yapadevriyesi mülamalarında bulunmuştur. Tahmin bilecekleri işlemler için vzin verilmesi. nasebetiyle ŞişBankamız Hissedarları Umumi Heyeti aşağıdaki nıznamede yazılı işleri görüşüp Uâncıhk 89522477 li camiinde Hakarara bağlamak üzere 2fi Mart 1964 Perşembe günü saat 15ria,âdi surette toplanafız Hasan Akkuş, H. Hüseyın caktır. Küçük, H. Cemal Bağcı ve Merhum Istanbul Üniversitesi Eski Rektörü ürd Prof. Dr. I Kişiye 1000 ImamHatip Okulu talebeleri Yüksek Askerî Şura General TEVFİK SAĞLAM'a ait Toplantı. tstanbul'da Gümüşsuyu Cad. No. 96. kat 1 deki salonda yapılacaktır. tarafından 831964 Pazar gü1 Kişiye 500 Baştarafı 1 ıncı sanilede Esas Mukavelenamemizin 59 uncu maddesi hükümlerine göre en az yirmi bin liraHârıka Mobilya ve Sanat eserlerı nü öğle namazmdan sonra 2 Kişiye 250 kanlığı Askeri Şura salonunlık nominal değerde hisse senedine sahip hissedarlanmız toplantıya iştirak edecekMÜ Z A Y E D E S İ Mevlidi Şerif okunacaktır. da çalışmalarına başlıyacaklerdir. S Kişiye 100 Akraba, arkadaş, dost ve din 8 Mart 1964 Pazar günü saat 10 da Cağaloglo Türkocafı Cadtır. Üç gün surecek olan topkardeşlerimizin teşriflerini ridesi No. 7 Süreyya Hidayet A p. Daire 8 (Îran Sefaretı karşıKuraya iştirak için Bu toplantıya bizzat veya diğer bir hissedara vekâlet vermek luretiyle iştirak lantılarda gündemde yer aca ederiz. sında). edilebilir. Bizzat veya vekâlet vermek suretiyle iştirak edecek hissedarlarımız, toplantı lan konulardan başka Kıbrıs I VİPER etiketini Mobilyalar: Pariste zamaninın dekoratörleri tarafından yagününden en az bir hafta evveline kadar : Babası: olaylariyle ilgili bir brifing 1531964 tarihine ratılmış ampir hakiki epok N apoleon Bronz ve marketerih Dr. Opr. Cemal Ergun yapılacaktır. a) Malik olduklan nama muhaırer hisge senetlerinin miktar ve numaralar.nı e$ine ender rastlanan salon ta kırm, Marketeri ve parketeri, kadar aşağıdaki adBaşbakan Ismet inönünün Bankamı? Umum Müdürluğüne veya şubelerine bildirmek, epok renesens sekreter, yine e pok Louis XVI marketeri masa, Cumhuriyet 2487 başkanlığındaki toplantıya rese gönderiniz. b) Hâmiline muharrer hisse senetlerini veya bunu müspit vesaiki ise Bankamız oyun masası marketeri. jigony masalar v.s. MiUÎ Savunma Bakanı llhaUmum Müdürluğüne veya şubelerimizden birine tevdi etmek, De|erli porselenler: Mink sülâlesi Tsink Hoa devri (1464mi Sancar, Genel Kurmay suretiyle giriş kâgıdı almalan lâzımdır. ÖL Ü M 1488) kâse avnca sembollü ka dehler Portekiz ve Kanton meyBaşkanı Orgeneral Cevdet valık, vazo ve duvar tabakları, Rus Çan Alesrandre II (1855) tmerayt Bahrlyeden Hüseyln Sunay, Kara KuvveÜeıi KuToplantıda kendilerini bilvekâle temsil ettirecek hissedarların. vekâletnamelerini 10. Senei Devriyesr dolai$iyl Cavit Beyln refikası. Japonyahârika çay takımı, saks (Meissen) 12 kişilik çay, kahve ve pasmandam Orgeneral Ali KesBankamızdan alacakları formüle göre tanzim ederek toplantıdan bir hafta evvel. girişda vaztfesl başında Şehlt olan hazırlanan bu türprizin ta takımlan, kapo di monte ve eski Viyana vauo şamdun ve kiner, Deniz Kuvvetleri Kukâğıdmı almış olduklan şubemize veya Umum Müdürlüğümüze tevdi eirr.elerini Bahriye Kurmay YOzbaşı mermandam Oramiral Necdet Uoiblolar v s . v.s rica ederiz. tekilişiKoter huzurunda hum Şevket Cavlt Beyln ve ran. Hava Kuvvetleri Kuman Gümüşler: Ingiliz Viktory a, Fransız «Coq», Îran, Viyana Mallke Oçertn valldesl, Yüksek ' yapılacaktır. 1963 senesine ait tdare Meclisi ve Murakıplar raporlariyle Bilânço ve Kâr ve Zadanı Orgeneral trfan Tanturalı ve 900 A bol ve pasta takımı servis tabakları, pasta taMOhendis Rabl Oçer'ln kaymrar Hesapları, adresleri bilinen hissedarımıza vaktinde gönderileceği gibi, Umum Müsel, 1. Ordu Kumandanı Orvalldesl. Şevket ve BUge Oçer'ln bakları, çay takımı, meyvalık lar, şekerlikler. divitler, vazolar, Adres : Kantarcılar dürlüğümüzle şubelerimizde de hissedarlarımızm tetkiklerine amade tutulacaktır. general Refik Yılmaz, 2 nci sevglll anneannelert tabakalar mineli gümüşleT, şamdanlaT. ayna. Ordu Kumandanı Orgeneral Tablo ve Halılar: H. Rıfat, imzah tablolar eski Îran minBayan NADİRE KESKİN Esas Mukavelenamemizin 67 nci maddesi gereğince, Umumi Heyet toplantısına ait Yeni Kozluca Han Cemal Tural, 3 üncü Ordu «31964 cuma günl) Ankara'da vatürler, Keşan. Tebriz, eski Kayseri ve Anadolu halı ve seczaptm riyaset divamnca imzalanması husus undaki salâhiyetname, toplantıya iştirakleri Kumandanı Korgeneral Refik vefat etmlştlr. Cenazeel 7.3.1964 cadeleri No. : 208 Kat 2 sırasında Hissedarlanmızm emirlerine amade bulundurulmaktadır. Tulga, Genel Kurmay tkinci cumartesl günü Kadıköy OBDeğerli Sair Eşya: S. Louis grave minyatürlü komple barmanağa Omllnden Cğle namaBaşkanı Korgeneral Memduh Eminönü İ*t. dak takımı B parça tabak ta kımı, 150 parça Berndorf çatal 4 zını mütaakıp KüçOksu alle Tağmaç, Millî Güvenlik Kubıçak takımı, Tombak leğen ibrik ve Gülaptan, Yeşim taşı şekabrlst*nına deftıedllecektlr. rulu Genel Sekreteri KorgeMevlâ rahmet eyliye. kerlik. Bohem eşıne nadir rastlanır kapakh kâse vazo ve ta2(5 Mart 1964 te âdi rarette toplanscak neral Refet ülgenalp katılaÜÇER AÎLESİ baklsr v.s. v.s. BEHAR TARLABAŞ1 Cad No.: 46 Tel: 49 44 38 Hissedarlar Umnmi Heyeti Rnın»tne»i: caklardır. İnönü'ııün demeci Kırai Paul öldü Hindli General Gyani Kıbnsta çarpışmalar Başkan Johnson YÜRÜYÜŞ TAKIMLARI v < YEDEK PARÇALARI Ferit Şamıkoğlu MÜZAYEDESİ IV VİPER SÜRPRİZİ Z i\ NEDİR? YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İdare I llâncılık 8953 2475 Cumhuriyet 2484 Z5DDDD H a i ı Reldâm 1233/ 2448; Yüksek Askeri Şuramn gündemi şSyle tertiplenmiş • tir : 9 mart 1964 pazartesi : Silâhh Kuvvetler personeIinin muhtelif sınıf ve rütbelerde kıta ve sicil yeri değisikliği. Silâhh Kuvvetlere ait muhtelif konular. Brifing. (Bu brifingte Kıbrıs olayları anlatılacaktır.) 10 mart sah : A'kerî hâkım ve askeri savcılann tedarik edilecekleri kaynaklardan nasıl ve ne şekilde faydalanılacağımn tetkiki. Şoför olarak hizmete alınacnk erlerin emsallerine nazaran nok^sn hi^met görmelerinin »ntkiki Brifina. 11 n a r l çarsamha : Silâhlı Kuvvrtler Per^onel Kanıınunı.ın veniden trtkiki. 1 1963 yılraa ait Bilânço ve K i r Te Zarar Hesapları Ue tdare Meclisi ve Murakıplsr raporlannın okunarak karara bağlanması ve tdare Meclisi âzalan ile Murakıpların ibrası; 2 Hissedarlara dağıtılacak temettü miktarının ve tevzii zamaninın tâyini; 3 Esas Mukavelenamenin 27 nci maddesi gereğince müddetlerini dolduran İdare Meclisi âzalan yerine seçim yapılması; 4 Esa» Mukavelenamenin 47 nci maddesi gereğince müddetlerini tamamlıyan Murakıpların yerine s»çim yapılması ve hizmet müddetlerinin tlyini; 5 İdare Meclisi azalarına verilecek huzur haklariyle Murakıplara verilecek ücret ve huzur haklannın tesbiti; 6 Hissedarlar Komitesi ve talimatnamesi ile ilgili mevzulann müzakere ve karara bağlanması; 7 Hissedarlar Komitesi âzalarına verilecek huzur hakkınm tesbiti; 8 Bankamızm 1984 te yirminci kuruluş yılını tamamlamakta bulunması münasebetiyle yapılacak hizmctler ve geçmis devre ile geleceği ilgilendiren ana mevzular; 9 Bankalar Kanununun 41 inci maddesinin nehyi harictnde olmak üzere, Esas Mukavelenamenin 40 ıncı maddesinde yazılı muamelelerin icrası hususunda İdare Meelisi Szalanna mezuniyet verilmesi. VİPER ÇAMAŞIR SUYU Reklâmcıhk 852/ 2445 Lokomobil aranıyor : Bir Şirket tarafından kirahk Lokomobil aranıyor. Müracaat: Tel: 48 46 13 llâncılık 89502471 KAYIP Pasomu kaybettim. Hükumsüzdür. Nebahat Karadayı Cumhuriyet 2479 KAYIP 6 Ocak 64 tarihinde Beyoğlu Evlenme Dalresinden aldıgıtn evlenme cüzdanımı kaybettim. MAHO LUDARAS (Reklimcılılt: 873/2458) Cumhuriyet 2î64
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog