Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

"SLTİ CUMHURİVKT 7 Mart 1964 'I Kayhettiğimiz bir kahraman Miralay Şefik (Aker) Bey 18 Mart 1915 günü pek güvendiklerl donanmaian ile Çanakkale Boğazını yarıp geçmeye çahşan Ingiliz • Fransız müşte rek kuvvetleri büyük bir yenil giye uğrayıp perişan halde gerı çekildikten tam 38 gün sonra deniz yolu ile sökemedıklerı Çanakkaleyiy bu sefer *aradan ve denizden elde eriebUmek ı çin karaya asker çıkartmak istediler 25 Nisan 1915 giinü Gelibolu vanmadasının bstı ve günev ba tı kıvılanndaki beş noktava birden cikartma vaptılar: An burnu. Tekekovu. SıŞınder? Sedriülhahir ve Kumkale... Tepeden tırnaBa silâhlandırı mıs beheri riörder taburlu 4 l1 va ile 20 bin muharipten müte «ekkil Anzak kolordusu. An burnu sırtlarmın kıvı kısımları nı gozlemekie vazifeli zavıf po=taların son nefesîerine kadar vaptıklari mücadeleyi bert.arat ederek sahillerinme çıkmaya muvaffak oldular Saat sabahın 4 ö idi Kumanda ettigı 27. alay ile düşmanı ilk karsılıyan ve dur duran. tam zamanmda siristiSı şedit taarruzlaTİa müçtevlivi la hile kadar çekilmeve zorlıyan ünlü kabraman KayTOakam Şefik Beydi. 25 Nisan 1915 •sabahi. 27 ncn alay Mavdos kasabannın bir kv lometre kuzeyinrle Zevtinlik mevkiindedir Bu a!ay. ihtivat kuvveti bulunduğu 9 uncu Tümen Komutanlığından 5u emri almistı: «Kabatene istikametine Tflrüverek karay» cıkrnn oian dfi*. manı» denize dökmek.» Bu görevi alan Şefik Bey. en kestirme yoldan Anburnuna ha kim olan »ırtlan düşmandan evve! işgal etmek furetiyle em«alsiz bir basanya ulaşmıştır Harb sanatını çok lyi bilen bu degerli kumandan. emredüdiSı gibi Kabatepe istikametine dog ru yürümüs olsaydı. düşman ta sarladıgı hedefe ulaşaeak ve Cartakkale harbi. muharebenin daha ilk günönde ksybedilmU olacakti Sürati karar sahibl o!an Şefik Bey diişmanın karava asker çıkartmasmdan çok evvel yaptırdıgi müteaddit tat. Bikatlarla araziyi kans kar.s tetkik etmiş ve zamanı gelince en ısabetli karan almakta gecikmemişti. 25 Nisan günü saat dörtten Itibaren karaya çıkmış olan ve 27 nci alaydan en a?ağı dört be$ misli fazla kuvvete aahip olan hatma, alayi İle pervasızca ilk evvel saldırsn ve onu geri çedlneye «*ebut «den ve bu »U1 SAMSÜN ve TRABZON Şubelerimiz Pek yahında Mzmete giriyor TÜRKİYE ÖĞRETMENLER BANKASI Cumhurıyet 2447 * HANNOVER 26 Nisan 5 Mayıs 1964 FUAR Cep Takvimi, Ajanda ve Derece Yaptırılacaktır. Fürkiye Emlâk Kredi Bankası Gene! Müdürlüğünden : Bar.kamızın 1965 yılı için yaptıracağı 350.000 adet cep tafcvimi, 12.000 adet ajanda ve 50.000 adet duvar derecesi teklif almak suretıyie ıhale edılecektir. 1 Bu ışlere ait umumî ve hususi jartnameler Ankarad» Genel Mudürlük binasında Banka Hizmetleri Müdürlüğünden, l=tanbulda Emınönü îubemizden parasız olarak temin edilebilir. Ajanda ve derece nümuneleri bu yerlerde görülebilir. 2 Cep takvımleri için geçici teminat 35,000, ajandalar için 7.200. ve dereceler için de 10.000, liradır. 3 Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin her üçü için ayrı ayrı teklif verilebileceği gibi, yalmz bir cins malzeme için de ilgili fırmalarca teklif verilebilir. 4 thaleye gırmek istiyenler bu cins ve hacimde malzemeyi bundan evvelki senelerde en az iki müesseseye yapmış olduklarını tevsik edeceklerdır. 5 Teklif mektupları en geç 23 Mart 1964 Pazartesi günü iş saatı scnuna kadar Ankarada Genel Mudürlük Muhaberat Müdürlüğundî bulunacak şeküde taahhütlü olarak gönderilecektır Postada vâki gecıkmeler nazarı itibara alınmıyacaktır. 6 Bpnkamız ihaleleri yapıp yapmamakta, tekliÜMden vıy gun buiduğunu tercih edip etmemekte serbesttir. (Basın 3188 A. 1840/2456) 600.000 metrekare saha üzerinde 5.700 Alman ve riiğer memieke'.ler fabrıkasının iştırakiyle dünya çapmda fuar Her türlü istihsal ve istihlâk malzerr.esı Malumat Vf broşürler için : Türkiye Fahri Mümessili Dr. O. Zeki T. Mehmetli İstanbul • Gala ta, Aslan han Telefon: 44 52 80 Telçraf: Hanofair lstanbnl (Basın 31182452> Miralay Şefik (Aker) Bey Çanakkaledeki bir zafer retle memleketi büyük bir tehHkeden koruyan Kaymakam Şefik Beydir Bu başarısının mükâfatı olarak kendısi Miralayhğa terfı edildiğı gibi alayın san cağına altın ve gümüş imtiyaz. liyakat. harb madalyalan takıl mış, atlas bir hamail üzerıne sırrna i!e ıçlenmiş. s^agıda 8 U reti yazılı Baskumandan VekiMnin şu takdirnamesiyle taltif edilmiştir: «Devieti Osmaniye ile ttilâf devlftleri harbinde 27 nci piyadp alavının düşman tarafından 12 nisan 331 (25 nisan 1H15) etinö Ça nakkalede Arıbnrnnna vuku balan ihraç hareketinde karaya ckmıs düsman knv vetlrrinin ilerlpmfsinf. yfv mi mezkurdaki harekpti seria ve «avletı «iranesiyle mâni olmak ve dfişmanın eline geçirmtş oldngo üç seri ateşli topumuzrj lali men hilistirdat dSşmanı merknm alevhıne ıstim ve aylarca düsman karsısında hattı harhte re halıtemasta kninrak ana karsı kahrftmoharebeler icra töreni sırasmda Mehmetçik âbidesi aniinde bile çerilemedi. Bn mübarrbede Rus ordnsu vcnıldı. vüz bin lerce esir alındı.» îşte bu baçarıyı elde eden mut '.efik kuvvetler arasınria Türk kolordusun'Jn güzıde tümenine kumanda eden Miralay Şefik Beydi. Türkiye Em!âk Kredi Bankası A.O. Müdürler Kurulundan : Alelâde Genel Kurul toplantısı 1963 şer.esı alelade genel kuru iumuzun 30 Mart 1964 Pazartesi gunu saat 15 te Ankarada Atatürk Bulvarında 13 nurnarah genel müdurlük binassnda top lantıya dâvetı karariaştırılmıştır. Hissedarlarımızm, ana nizam narr.emmn 78 ınci maddesi hukmü gereğince toplantı günur den bir hafta evvel genel müdürluğumuze müracaat ederek gıriş kartı aldırmaannı rica ederiz. Genel karul toplantı çündemi Bar.kamız 1963 yılı faaliyetıne ait: 1 Müdürler kurulu raporunun okunması, 2 Murakıp raporunun okun ması, 3 Müdürler kurulu ve mura kıp raporlarımn müzakeresı, 4 Bılânço, kâr ve zarar he saplannın tasdiki ve müdürler kurulu ile murakıbın ibra sı. 5 Temettü tevzi şekli hakkı nda karar ittihazı. ( B a s ı n 3186 • A. 1638/2457) etmek snretiyle gBsterdi|i fevkalâde ?ecaat ve yararlıgın hâtırasıdır.» Çanakkale harbınin basmdan sonuna kadar Arıburnu cephesinden bir an bile aynlmıyan Sefik Bey Atatiirkün Anafartalar Grupu Kııman^anhEinı derr.hte etme«irıder sonra 1° uncu tümene kvımandan olarak tâyin edi'.miştir. Yıl 1919. Aydın Cephesi: Milli Mücadenin başlangıcında Aydın cephesinde ilk teşkilât yapan ve Demırcı Mehmet E feyı milli kuvvetlerle bırleştırerek Yıınan'.ılarla savaşa ikna eden ve ou bölgede Millî Mücadele rurıunu uyandıran. al dıŞ: tedbirierle dü^manı Aydın cepheçinden uzaklaştıran gene Şefik Beyrlir. Askerlık hayatı binbir şan ve seref.e dolu kahraman Miralay Şefik Bey. şubat ayı içinde sessizce hayata gözlerını yummus aulunmaktadır. Bütün bir mil>:in kalbinde yaş'.yacak olan bu kahraman kumandanın sziz hâtırasını rahmet ve minnetle anıvoruz. Yıl 1916 Miralay Şefik Bey, 19 uncu Tümen Kumanianı olarak Galiçya cephesıne sönrierilmıç. orada Türk askerının cesaret ve kahramanlıŞıni dost ve düşmans tanittırmıştır Çok kanli devam erien Ga'içva muharebeleTinde. on beş kademe halinde saldırar. Rus ordulanna karsı fevkalâde başan saglamıştır. Ooğu cephesinde Alman. Türk ve Avusturya birliklerine kumanda eden Alrnnn Gereralı Kont Botmer vayınladıgı muharebe emrınde fövle demekte idi: «Doğn cephfsinin en mühim kilit noktasını Türk Kolordnsa na emanet ettim. Metanetle yerini mnhafaza etti ve bir adım Türkiye Ziraî Donatım Kurumu İstanbul Bölge MüdürlügÜBden: Yarımca Gübre Fabrikasından 10000 ton «üper foıf«t muhtellf mahailere naklettirilecektir. Buna ait şartname. Galata Rıhtım caddesl No. 7 de Yolltma Servisinden temin edilir. Teklif verme müddeti 11.3.1964 ÇARŞAMBA fünü ı ı ı t 14 e kadardır. Kurum, 2490 sayılı kanuna tabl olmıdıjındtn, ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekt» Mrbeıttir. ( B a ı m 32152455» Etıbank Ambarlı Elektrik Santralı ınşaatında istihdara edilmek uzere ingilizce bilen, şan tiye tecrübesi olan ve 35 yaşını geçmemiş bir inşaat yüksek mühendısıne ıhtiyaç vardır. Intibakı 10195 sayılı kararname gereğin ce yapılacak aynca ışyeri ile ilgi'.i mahrumiyet, arazi ve santiye zamları verılecektir. lleili'.erın Küçükçekmece Fa tih Mah. Altın sokak No. 4 tekı şantiye şefliğımize, evvelce çalışmış oldukları yerlerden alriıkları referanslarla birlikte şah sen müracaatları. ETIBANK FT'ELOIL SANTRALI SANT1TE SF.FLIG1 (Basın İnsaat Yüksek Mühendisi Aranıyor İslanbul Tekel Başmadürlüğönden: 1 Kasımpaşa deposundaki 1 0000 adet kullanılmiî tuı ç/uvah pazarlıkla satılacaktır. Ç uvallar, depoda görülebUir. 2 Beher çuvalın muhammen bedeli, 241 kuruş olup, muvakkat teminat 1807.50 liradır. 3 Pazarhğın 11.3.1964 Çarsa mbs günü saat 15 te Başmüdürlügümüzde komisyon huz urunda yapılacağı ilân olıınur. CM inci kuruluş yılımızı tamamlarken şubelerimiz: İSTANBUL Aksaray Asmaaltı Bahariye Bahçekapı Bakırkoy Balat Baltkpazarı Bebek Beyazıt Beyoğlu Bostancı Büyükada Büyükdere Çapa Çemberlita; Difişleri Dolapdere Elmadağ Erenköy Eyüp Fatih Fener Firurağa Galata Galatasaray Hasanpaşa Kadıköy Kapahçarşı Kasımpasa Kazlıçeşme Kıziltoprak Kocamustafapaşa Kuledibi Kumkapı Kurtuluş Levent MecidiyekSy Ortaköy Pangaltı Parmakkap Pendik Rami Samatya Sany«r Sirkeci Suadiye Sultanhamam Şile Şişli Teşvikıye Tophane Unkapanı Usküdar Yalova Yesilköy ANKARA Anafartalar Hacıbayram İtfaîyemeydam Samanpazarı Yenimahalle Yenişehir Yıldırımbeyazıt İZMİR Alsancak Çankaya Çarşıiçi Eşrefpaşa Karşıyaka ADANA Adana BURSA Bursa ESKISEHIR Eskişehir GAZIANTEP Gaziantep KONYA Konya Keçeeiler Kemeraltt Konak Kordon Tepecik Yağcamii Yeniyol Carsı Pszaryen Larsı DİĞER SEHİRLER Adapazarı Akhisar Akşehir Antalya Aydın Ayvalık Baltkesir Bandırma Ceyhan Çarşamba Çorlu Çorum Oenizli Oiyarbakır Edremit Elâzığ Erbaa Erzincan Errurum Gemlik Giresun Gölcük Isparta Inegol Iskenderun Iznik izmit Karabuk Kars <astamonu Kayseri Ke>an Kırklareli Lüleburgaz Malatya Manisa Mersin Merzifon Mustafakemalpaşa Nazilli Ordu Orhangari Osmaniye Odemiş Rize Salihli Samsun Sivas Soke Tarsus Tekirdağ Trabzon Tokat Turgutlu Umurbev 1964 yılında 5.200.000 lira tutarında ikramiyeler en az 60 kışıye birer APARTMAN I DAİRESİ ve aynca 10.000 kışıye 2.600.000 LİRALIK çeşitli para ıkramıyeleri.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog